UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-08-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-08-2014 17:00:00


PUNKTER

61. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. august 2014
62. Beslutning om etablering af specialiseret plejeenhed på Elmelunden
63. Godkendelse af at "udkast til ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015" sendes til høring i Ældrerådet
64. Beslutning af konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice til ældre på plejecentre m.fl.
65. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen
66. Godkendelse af Sundhedspolitikkens udviklingsplan
67. Høringsvar til Sundhedsaftale 2015-2018
68. Ændring i administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov
69. Beslutning om dialog med udsatte grupper
70. Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser
71. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger
72. Etablering af værested på handicapområdet
73. Godkende lån og huslejestigning i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup
74. Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands Afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse
75. Beslutning vedrørende udbud - Lukket punkt
76. Orientering om handleplan for bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj
77. Gensidige orienteringer til mødet den 25. august 201461. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. august 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. dagsorden til mødet den 25. august 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling62. Beslutning om etablering af specialiseret plejeenhed på Elmelunden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender, at der etableres en specialiseret plejeenhed på Elmelunden.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gennem de seneste år er det blevet tydeligt, at der gennemsnitlig er 1-2 borgere på hvert plejecenter, som er svære at rumme på et almindeligt plejecenter. Der er tale om en gruppe borgere, som har brug for andre og langt mindre stimulerende miljøer end de øvrige beboere. De kræver fuld opmærksomhed fra medarbejderne og vanskeliggør hverdagen for de øvrige beboere.

 

Administrationen anbefaler, at der etableres en specialiseret plejeenhed med 14 boliger til borgere med særlige behov. Her vil det være muligt at arbejde målrettet med beboernes særlige behov og samtidig skåne de mere rolige demente borgere. To af boligerne foreslås anvendt som midlertidige boliger.

 

Den specialiserede plejeenhed placeres på Elmelunden, der er bygget som huse med 14 boliger i hvert hus. De enkelte huse er afskærmet fra hinanden, og i stueetagen er der direkte adgang til et beskyttet haveanlæg.

 

Borgere, der kan have glæde af den specialiserede plejeenhed, er borgere som

- har udvist voldelig adfærd overfor sig selv eller andre.

- har været dørsøgende i en grad, der er specielt ressourcekrævende.

- har udvist ekstrem adfærd overfor sig selv.

- har udvist anden problematisk adfærd.

 

Aktuelt vurderes det, at der er 11 borgere, som vil have gavn af et specialiseret plejetilbud, der er tilpasset deres særlige behov. Af de 11 borgere er de fleste yngre, stærke borgere med demens kombineret med psykiatriske problematikker. Resten er karakteriseret ved at have længere kritiske perioder, hvor de er dørsøgende eller udviser ekstrem adfærd.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Etableringen og drift af den specialiserede plejeenhed sker indenfor Sundheds- og ældreområdets eksisterende budget.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Udvalget godkendte at der etableres en specialiseret plejeenhed på Elmelunden.
 

Referat
Sagsfremstilling63. Godkendelse af at "udkast til ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015" sendes til høring i Ældrerådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender ”udkast til ansøgning til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet 2015” som grundlag for høring i Ældrerådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat en toårig pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Puljemidlerne skal sikre et varigt løft og skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Puljen blev udmøntet i 2014 og der skal nu sendes ansøgning om puljemidler for 2015.

 

Ansøgningen skal udformes efter et særligt ansøgningsskema, hvor vi skal beskrive de indsatser, vi vil sætte i gang for puljemidlerne. I ansøgningsskemaet er der tre overordnede typer af projekter:

 
 1. Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen.

 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje.

 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem.

 

Administrationen foreslår, at flere af de i gang satte indsatser fra 2014 fortsætter, så ansøgningen for 2015 indeholder følgende indsatser:

 

Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen. Det rehabiliterende team, der blev oprettet i 2014, fortsætter. Følgeordning til aktivcentrene for borgere der har svært ved selv at gå hen til en aktivitet, er sat i gang af puljemidlerne i 2014, og fortsætter i 2015.

 

Give bedre praktisk hjælp og personlig pleje. Akutteamet, der blev oprettet af puljemidler i 2014, fortsætter. Af puljemidler i 2014 er etableret en sygeplejeklinik, der sættes i drift januar 2015. Der etableres yderligere 2 sygeplejeklinikker, så flere borgere har mulighed for at få hjælp tæt på deres lokalområde.

Der etableres en ny indsats i forhold til borgere, der af forskellige årsager har behov for ekstra rengøring.

 

Give bedre forhold for de svageste ældre på vores plejehjem. Vi ønsker at give borgerne på vores plejehjem mulighed for flere aktiviteter i hverdagen. Af puljemidler i 2014 blev der ansat to aktivitetsmedarbejdere. Det kræver kendskab til plejecentrene at se mulighederne for at skabe aktiviteter. Derfor frikøbes medarbejdere på plejecentrene til at skabe flere aktiviteter.

 

I 2014 startede et kompetenceudviklings forløb ud fra Marte Meo metoden. Det foreslås videreført og at der investeres yderligere i uddannelse af 6 medarbejdere, som efterfølgende oplærer andre i metoden.

 

Ny indsats til puljen i 2015 skal give øget kvalitet i indsatserne og mere tid til borgerne på de to nye plejecentre på Samsøvej og Elmelunden, ved bla at opsætte borgerskærme i alle boligerne. Borgerskærmen skal bruges af både medarbejdere og borgere til at dokumentere og dele viden.

 

Den videre proces

Ansøgningen vil efter mødet i Udvalget for Voksne den 25. august 2014 blive sendt til høring i Ældrerådet. Udvalget behandler sagen igen på næste møde den 22. september 2014.

 

Ansøgningen skal være fremsendt til ministeriet senest den 26. september 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes andel af midlerne udgør 12,376 mio. kr. som bliver udmøntet den 1. januar 2015 og skal anvendes i 2015. Puljemidlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2015.

 
 

Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Udvalget godkendte ”udkast til ansøgning til Social, Børne- og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet 2015” som grundlag for høring i Ældrerådet
 
Punktet tages på dagsordenen igen i september til endelig beslutning – herunder evalueres implementeringen af diverse indsatser for puljen fra 2014.
 

Referat
Sagsfremstilling64. Beslutning af konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice til ældre på plejecentre m.fl.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. indstiller til byrådet, at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion til ældre på plejecentre m.fl. med udgangspunkt i scenarie 1 uden lokalitetskrav.

 

Scenarie 1

Uden lokalitetskrav:

Scenarie 2

Med lokalitetskrav – forpagtningsaftale:

I dette scenarie får markedet mulighed for at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at producere i kommunens køkkenfaciliteter, eller om der er eventuelle stordriftsfordele ved at benytte virksomhedens egne faciliteter. På den måde sikrer Holbæk Kommune sig, at de indkomne tilbud tager udgangspunkt i den mest effektive produktionsform.

 

Kontrolbud fra kommunens eget produktionskøkken skal i dette scenarie udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende produktionsforhold. Sundhed og Ældre vurderer, at kommunens kontrolbud sandsynligvis ikke vil være konkurrencedygtig på prisen, da kommunens nuværende produktionsfaciliteter ikke er optimale i forhold til den udbudte opgaveportefølje.

Madproduktionen udbydes med det specifikke krav, at opgaven skal udføres i kommunens nuværende køkkenfaciliteter. Udbuddet skal således indeholde en forpagtningskontrakt.

 

Det vurderes, at kravet om at de nuværende køkkenfaciliteter skal anvendes som produktionssted for den kommende madproduktion, vil formindske de eventuelle stordriftspotentialer, der ligger i at centralisere produktionen jf. ovenstående. Derudover vurderes det, at de store leverandører på markedet ikke vil være interesserede i at drive kommunens produktionskøkkener, hvilket må antages at få betydning for konkurrencesituationen ved et udbud under dette scenarie.

 

Kommunens kontrolbud, samt evt. tilbud fra private virksomheder, skal i dette scenarie udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende produktionsfaciliteter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne besluttede den 2. april 2013, at der skulle foretages en konkret vurdering af om kommunens madproduktion til plejecentrene m.fl. egner sig til at blive konkurrenceudsat.

 

Udvalget for Voksne besluttede den 26. maj 2014, at materialet blev tilpasset, og sendt i høring.

 

Potentialeafklaringen har nu været i høring og høringssvar samt udtalelser er vedlagt som bilag.

 

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at Holbæk Kommunes madservice til ældre i plejeboliger og caféer er udbudsegnet. Der er virksomheder, som vil være interesserede i at byde på opgaven og dermed vil det være muligt at lave konkurrence på pris og kvalitet.

 

Hvis kommunens madservice til plejeboliger og caféer konkurrenceudsættes, anbefales det, at dette sker med udgangspunkt i scenarie 1 (nuværende produktionsform uden lokalitetskrav).

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Et flertal af Voksenudvalget indstiller til byrådet, at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion til ældre på plejecentre m.fl. med udgangspunkt i scenarie 1 uden lokalitetskrav (A, O og V)
 
Leif Juhl ønsker ikke at konkurrenceudsætte Holbæk Kommunes madproduktion.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3652215e1.docx
3652185e2.docx
3652181e3.docx
3652502e4.docx
3657115e5.docx

Bilag

Høringssvar Ældreråd vedr. potentialeafklaring
Udtalelse fra det lokale MED-udvalg
Kommentarer til potentialeafklaring fra personalet i produktionskøkkenet
Sundhed og Ældres kommentarer til høringsvar samt udtalelser
Høringssvar Handicapråd 12.august 2014


65. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarkedet:

 
 1. tager den midlertidige evaluering til efterretning.

 2. godkender at hjerneskadeprojektet sættes i drift efter projektperiodens udløb og finansieres i budget 2015.

 3. godkender at hjerneskadeindsatsen udvides til at omfatte borgere over 65 år.

 4. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2012 fik Holbæk Kommune bevilget 1.830.000 kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til et 3-årigt projekt til at styrke indsatsen for borgere fra 18 til 65 år med erhvervet hjerneskade. Projektet blev forankret i Sundhedsafdelingen og udløber ved udgangen af 2014.

 

Projektet har overordnet i perioden vist, at der er et stort behov for at øge fagligheden og sikre en koordineret indsats for borgere med erhvervet hjerneskade, - og at en faglig vurdering og hurtig indsats tidligt i forløbet er afgørende for et godt resultat af rehabiliteringen. En indsats for en borger kan fx meget ofte involvere både socialområdet, arbejdsmarkedsområdet, genoptræningen og hjemmeplejen.

 

Projektet har også vist, at der fortsat er behov for at styrke og koordinere indsatsen, fordi borgerne har forskelligt behov og hyppigheden ikke er høj for de enkelte typer af hjerneskade. Borgernes livssituation og nære omgivelser vil ofte blive stærkt påvirket – og kontakten med mange indgange i vores organisation ikke optimal.

 

Projektet er undervejs blevet tilrettet. I den indledende fase var indsatsen baseret på én hjerneskadekoordinator, som havde kontakten til borgeren. Projektet viste dog, at indsatsen var for sårbar og ikke kunne dækkes af en og samme person. Det blev derfor ændret til en funktion som hjerneskaderådgiver, som nu bistår afdelingerne med at udarbejde og gennemføre et koordineret rehabiliteringsforløb. En ændring, som også svarer til tankerne i omstillingsprojektet ”Aktiv hele livet” under Holbæk i Fællesskab.

 

Projektperioden har derudover vist, at der også er behov for at styrke indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade over 65 år, da denne målgruppe på tilsvarende måde har stort behov for at få et koordineret forløb i deres rehabilitering frem for en række enkelt indsatser.

 

Den 3-årige projektperiode har ikke været tilstrækkelig til at påvise den økonomiske effekt. Egedal Kommune, der gennem en længere periode haft erfaring med en systematisk hjerneskadeindsats, kan påvise en gennemsnitlig besparelse pr. borger på 128.000 kr. pr. år til sociale ydelse, overførsler i arbejdsmarkedsområdet og hjemmepleje.

 

Dette skal sammenlignes med, at Holbæk Kommune årligt har 83 nye borgere med behov for hjerneskaderehabilitering.

 

Det anbefales derfor, at hjerneskaderådgiveren fortsætter efter projektets udløb og forankres i Center for Specialundervisning (CSU) hvor en del kommunens neurofaglige indsats i forvejen findes. Samtidig foreslås det at udvide rådgivningsfunktionen til også at omfatte borgere over 65 år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Udgiften til hjerneskaderådgiveren er på 0,6 mio. årligt, inklusiv øvrige personaleudgifter og foreslås finansieret ligeligt i en fordeling mellem Arbejdsmarkedsområdet, Socialområdet og Sundheds- og ældreområdet for budget 2015 og frem.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingerne godkendt.
 
Voksenudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3661672e6.docx

Bilag

Midlertidig evaluering af hjerneskadeindsatsen


66. Godkendelse af Sundhedspolitikkens udviklingsplan

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender Sundhedspolitikkens udviklingsplan.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sundhedspolitikkens udviklingsplan, som er resultatet af et bredt arbejde i kommunens tværgående sundhedsforum, var på Byrådets temamøde i juni og blev drøftet på tværs af de politiske udvalg.

 

Der foreligger nu forslag til udviklingsplan, som prioriterer 6 hovedindsatser:

 1. Børneovervægt.

 2. Børn og unges mentale sundhed.

 3. Tværgående rusmiddelindsats: Alkohol, hash og rygning.

 4. Bedre sundhed til udsatte.

 5. Mental trivsel hos syge og svækkede samt risikogrupper.

 6. Øget tværsektorielt samarbejde om den ældre medicinske patient.

For at understøtte arbejdet har udviklingsplanen også fokus på en række organisatoriske og systematiske processer, der skal sikre, at borgernes sundhed i højere grad bliver en del af kommunens daglige drift:

 

· Sundhed skal kobles til kerneopgaven:


Der fokuseres meget på kerneopgaverne i kommunen. Når sundhed skal blive en del af kommunens daglige drift skal sundhed indtænkes i områdernes kerneopgaver

 

· Forebyggelsespakker på grundniveau:


Pakkerne som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen er udtryk for de officielle anbefalinger om ”hvad der virker” på de vigtigste områder - fx tobak og alkohol. De angiver både et grundniveau og udvidet niveau. Kommunens indsatser gennemgås og der laves forslag til at komme på mindst grundniveau.

· Borgerinddragelse:


Sundhed kan opfattes som stor indgriben i den enkeltes frihed og afvises ofte af den enkelte. Sundhedsindsatser skal derfor i højere grad planlægges sammen med borgerne for at sikre maksimal effekt og undgå stigmatisering.

· Sundhedskommunikation:


Skal underbygge at kommunens kommunikation om sundhedsfremme og sundhedstilbud hænger sammen på tværs af kommunen. Der inddrages nye elektronisk platforme.

· Forskning og evaluering:


Kommunen skal samarbejde mere med forskningsverdenen og stille data til rådighed med henblik på at kunne evaluere indsatser og arbejde ud fra ”hvad der virker”.

 

Der bliver opstillet konkrete effektmål ved udmøntningen og der bliver en årlig opfølgning til udvalget om status på udviklingsplanen.

 

Udviklingsplanen dækker indeværende byrådsperiode.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Udviklingsplanen har været i høring i Handicaprådet og i Ældreområdet. Høringssvar er vedlagt i bilag.

 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Sundhedspolitikkens udviklingsplan godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3664781e7.docx
3664772e8.docx
3661746e9.pdf

Bilag

Høringssvar ældrerådet og handicaprådet skema.docx
Når sundheden skal frem høringssvar fra Ældrerådet.docx
Udviklingsplan for Sundhedspolitikken udvalgsbehandling


67. Høringsvar til Sundhedsaftale 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender forslag til høringssvar til Sundhedsaftalen 2015 – 2018.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne blev orienteret om den foreløbige skitse til Sundhedsaftalen 2015 - 2018 på udvalgsmødet den 28. 4. 2014.

 

Der foreligger nu et endeligt udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018, og Holbæk Kommune er høringspart. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar der er vedlagt som bilag.

 

Sundhedsaftalen 2015-2018 bliver godkendt politisk i region og kommuner i løbet af november og december 2014.

 

Sundhedsaftalen beskriver samarbejde og arbejdsdeling mellem Region, kommune og almen praksis. I aftalen sidestilles somatiske og psykiatriske borgere. Aftalen er på den måde en beskrivelse af, hvordan der samarbejdedes i sundhedsvæsnet med respektfuld inddragelse af borgeren.

 

Sundhedsaftalen første del beskriver den politiske aftale:

· Vision

· Strategi for forandring

· Sammenhæng og effekt

 

Anden del af aftalen beskriver den administrative aftale:

 

Aftalen suppleres med en værktøjskasse, som er mere konkret handlingsanvisende og dynamisk. Værktøjskassen indgår ikke i høringsmaterialet. Herudover er der udarbejdet et notat vedrørende kommunikationsplan for implementeringen af Sundhedsaftalen 2015-2018.

 

Der har været en intern høring i Ældrerådet, Handicaprådet og på administrativt niveau i Holbæk Kommune, som er med til at danne grundlag for forslaget til høringssvaret.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommunens medfinansiering af de regionale sundhedsydelser udgør ca. 1,1 mia. kr. i de 4 år, som Sundhedsaftalen løber. Medfinansieringen er en stor udfordring for kommunens økonomistyring da udgifterne svinger i takt med sygehusenes aktiviteter. Kommunen kan gennem samarbejde i Sundhedsaftalen påvirke regionens aktiviteter.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Sundhedsloven nr. 913 af 13. juli 2012

Bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler nr. 1569 af 16. december 2013

 
 

Sagshistorik, henvisninger

 
 

Orienteringssag i Udvalget for Voksne den 28. 4. 2014 - Sundhedsaftale 2015-2018


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Forslag til høringssvar til Sundhedsaftalen 2015 – 2018 godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3655723e11.pdf
3666166e10.docx

Bilag

Høringsudkast til sundhedsaftale 2015-2018.pdf
Høringssvar


68. Ændring i administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager ændringerne i administrationsgrundlaget for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov til efterretning


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne godkendte i august 2013 et administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov.

 

Det har vist sig at formuleringen om, at ’borgere som har behov for en arbejdsmarkedsrettet indsats’ ikke er i målgruppen for socialpædagogisk støtte ikke kan håndhæves, da der ikke er de forventede støttemuligheder på arbejdsmarkedsområdet.

 

Derfor er det gældende administrationsgrundlag ændret, så målgruppen for socialpædagogisk støtte fremover er som følger:

 

Målgruppe

· Holbæk Kommune yder socialpædagogisk støtte til borgere over 18 år, som har moderate, svære eller fuldstændige problemer på de konkrete områder, der ydes støtte til.

· Holbæk Kommune yder ikke socialpædagogisk støtte til borgere, som har ingen eller lette problemer på de konkrete områder, der ydes støtte til.

 

Der pågår i øjeblikket et tværgående samarbejde mellem Socialcentret, Center for Mental sundhed og Arbejdsmarkedscentret om en fælles beskrivelse af, hvordan borgere, som har behov for en arbejdsmarkedsrettet indsat bedst tilbydes den nødvendige støtte.

 

Forventningen er, at dette samarbejde vil munde ud i et nyt administrationsgrundlag på området, som vil kunne forelægges Udvalget for Voksne senere på året.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ændringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men det øgede behov for ydelser efter § 85 presser budgettet på området. Presset søges afhjulpet med nye indsatstyper og kortere forløb.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

§ 85 i Serviceloven


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Voksne d. 27. august 2013


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Ændringerne i administrationsgrundlaget for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3603420e12.doc

Bilag

BIlag: administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov


69. Beslutning om dialog med udsatte grupper

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 • Beslutter at gennemføre en årlig dialogrunde til relevante tilbud i kommunen

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kommunens socialt udsatte borgere er på forskellig vis omdrejningspunktet for kommunens indsats på det sociale område. Indsatserne bygger på en høj grad af professionalisme og socialfaglig viden om de enkelte menneskers livssituation.

 

Tilrettelæggelsen af opgaverne tager herudover afsæt i lovgivningens opbygning.

 

Der er brug for en tættere og gerne direkte dialog med de udsatte borgere både i forhold til den enkeltes egen sag og i forhold til at sætte retningen for kommunens langsigtede udvikling. Dialogen skal vise frem mod

 • Livskvalitet i fællesskabet

 • Helhed og sammenhæng i indsatsen

Samt Holbæk Kommunes Sundhedspolitik med fokus på

 • Lighed i Sundhed

Dialogen med de udsatte grupper kan ske med afsæt i brugergrupper på kommunens tilbud, kontaktgrupper under lokalforum og særligt tilrettelagte borgermøder for at nævne nogle muligheder.

 

De enkelte borgergruppers behov kan være af meget forskellig karakter, og på den baggrund vil det være forskellige tilgange, der er relevante i de enkelte situationer.

 

Rammen for dialogen kan her være en årlig dialogrunde med politisk deltagelse til kommunens relevante tilbud for her at få direkte kontakt mellem brugerne og det politiske niveau på samme måde, som det skete i Holbæk i Fællesskab. Administrationen vil foreløbig til udvalgsmødet i oktober foreslå en konkret runde. Efter første runde kan udvalget evaluere form og indhold.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Voksne behandlede en sag om oprettelse af et råd for socialt udsatte på mødet i maj måned 2014. Økonomiudvalget tilbagesendte sagen med henblik på at etablere en ny indstilling.

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen godkendt idet der arbejdes videre med at udvikle dialogformen sammen med og for målgruppen.
 
I forbindelse med det videre arbejde med Holbæk i Fællesskab og udviklingen af dialogformer med borgerne udvikles også dialogformen med de udsatte.
 

Referat
Sagsfremstilling70. Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 

· Finansiering af drift og etablering afklares via budget 2015

 

· Herefter igangsættes proces med at ændre planstatus for Marievej 28C, Holbæk frem mod brug til skæve boliger og

· Ansøgning til Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter om støtte til opførelse af skæve boliger forberedes og

· Der udarbejdes endelig projekt om at etablere 5 skæve boliger til skæve eksistenser samt et lokale til en social vicevært


Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 • Der ikke etableres skæve boliger i Holbæk Kommune, idet der ikke er finansieringsmulighed til drift..

 
 

Beskrivelse af sagen

Det blev i budgetaftalen for 2014-2017 aftalt, at udvalget skal vurdere behovet for skæve boliger med afsæt i erfaringerne fra blandt andet Randers Kommune. Der er positive erfaringer med skæve boliger også i mange andre af landets kommuner – eksempelvis Slagelse.

 

Der er behov for boliger til skæve eksistenser og derfor etableres 5 skæve boliger til skæve eksistenser i Holbæk Kommune. Der er tale om mindre boliger med tilknyttet social støtte, hvor huslejen er så lav, at borgere med kontanthjælp har råd til at bo der. Målgruppen for boligerne er borgere, som har svært ved at indpasse sig, har en helt særlig social adfærd og ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Mange fra målgruppen har en fortid eller opholder sig på forsorgshjem eller lever som gadehjemløse. Målet er at have et relevant tilbud til den lille men meget udsatte gruppe, som i dag boplaceres i andre kommuners tilbud eller til stor gene for øvrige beboere i den normale boligmasse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at etablering af 5 skæve boliger ud fra en økonomisk betragtning i bedste fald vil hvile i sig selv. Holbæk Kommune havde i 2013 87 borgere på § 110 tilbud, hvor ca. halvdelen havde ophold på kommunens eget forsorgshjem Karlsvognen. Karlsvognen afviser årligt mellem 150 og 200 borgere, hvor ca. 10% vurderes til at være i målgruppen til en skæv bolig. 10 % af beboerne på forsorgshjemmet vil også være i målgruppen. Der er ikke aktuelt borgere i dag borgere på §§ 107 eller 108 tilbud, der vurderes til at være parate til udslusning til skæv bolig. Ved eventuel pladsledighed kan der sælges pladser til andre kommuner.

 

Et permanent boligtilbud rettet mod målgruppen eksistenser forventes at give beboerne en mere stabil tilværelse med et reduceret misbrug, bedre sundhedstilstand, færre konflikter og en generel højere livskvalitet. Dette kan muligvis give afledt mindre forbrug på andre områder, eksempelvis hospitalsindlæggelser.

 

Forsorgshjemmet Karlsvognen vurderer, at udgiften til social støtte vil udgøre 700.000 kr. årligt.

 

Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapitallån til opførelsen.

 

I stedet yder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilskud til at etablere skæve boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig afhængig af boligens størrelse og indretning.

 

Da huslejen max må udgøre ca. 3.000 kr. pr. måned for at opnå tilskud til etablering af skæve boliger, foreslås det, at kommunen stiller grunden vederlagsfrit og byggemodnet til rådighed for boligorganisationen.

 

Boliger som indgår i et projekt med skæve boliger, finansieres efter realkreditlovens almindelige regler. Kommunen skal garantere for den del af realkreditlånene, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Etableringsomkostninger

 

5 boliger samt lokale til social vicevært i alt 240 m2 til ca. 18.000 kr. pr. m2

 

4.320.000 kr.

Muligt tilskud fra ministeriet – max. 400.000 kr. pr. bolig

-2.000.000 kr.

Netto anskaffelsessum

2.320.000 kr.

 

Netto anskaffelsessummen lånefinansieres og terminen dækkes af huslejen sammen med boligernes øvrige driftsudgifter.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

28. april 2014: Temadrøftelse vedrørende boligstrategiske udfordringer.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
 
Udvalgsmedlemmerne går tilbage til egne politiske grupper, og får afklaret om der er opbakning til at prioritere resurser til formålet.
 
Sagen genoptages kun, hvis der er flertal for at prioritere indsatsen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3570839e13.pdf

Bilag

Kortbilag Marivej 28C, Holbæk


71. Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. der indgås en aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger i Holbæk, primært til unge under 30 år.  At matr. nr. 1 agn og del af matr. nr. 1 nz Ladegården udstykkes og sælges til Lejerbo. Arealet er beliggende på adressen Slotshaven 3P, Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger i Holbæk, primært til unge under 30 år.

 

Boligerne opføres på matr. nr. 1 agn og del af matr. nr. 1 nz Ladegården som udstykkes og sælges til Lejerbo. Arealet er beliggende på adressen Slotshaven 3P, Holbæk.

 

Boligerne tænkes primært udlejet til uddannelsesparate unge som er på uddannelseshjælp. Det aftales med Lejerbo at der i en nærmere fastsat årrække er fuld kommunal anvisning til boligerne.

 

Boligerne i Lejerbos projekt ”Startbo” er 1-rums boliger på netto 32 m2 med eget køkken og bad. Huslejen inkl. forbrug udgør 3.000 kr. pr. måned.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Opførelsen af de 40 almene boliger er udgiftsneutral for Holbæk Kommune.

 

Udgiften til grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger

Voksenudvalget anmodede i mødet den 28. april 2014 administrationen om at undersøge muligheder og komme med oplæg om:

 
 • Indretning af boliger i eksisterende kommunale bygninger

 • Etablering af billige – evt. midlertidige – pavillon boliger

 • Evt. andre løsninger

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling72. Etablering af værested på handicapområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

 1. godkender det fremlagte oplæg til etablering af Fælleshus på handicapområdet

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Indledning

Der er gennem noget tid arbejdet med et oplæg til etablering af et Fælleshus på handicapområdet i Holbæk by. Oplægget er blandt andet blevet til i forlængelse af Holbæk i Fællesskab, hvor medarbejdere og ledere på handicapområdet i fællesskab har udviklet ideen om etablering af et Fælleshus.

 

Fælleshuset er målrettet udviklingshæmmede borgere, og skal dels fungere som et sted hvor borgerne kan få råd og vejledning og dels som et værested.

Sagen forelægges nu Udvalget for Voksne, så udvalget kan tage stilling til projektet, mens det fortsat er på ideplan. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet et egnet lokale til Fælleshuset, men administrationen er i gang med at afdække en række muligheder.

 

Formålet med Fælleshuset

Det primære formål med Fælleshuset er at skabe et fælles værested til borgere, der har brug for et socialt fællesskab eller for råd og vejledning. Fælleshuset skal kunne tilbyde vejledning og støtte i en mere fleksibel form (gennem gruppeforløb, ’kom-når-du-har-behov’ mm) end den nuværende socialpædagogisk støtte i borgers eget hjem. På den måde vil kommunen samlet set kunne spare midler på socialpædagogisk støtte i borgers eget hjem, da borger i Fælleshuset vil kunne være aktivt opsøgende på den vejledning/støtte, som vedkommende har behov for.

Det sekundære formål med Fælleshuset er at skabe et mindre antal arbejdspladser til borgere, der er i beskyttet beskæftigelse, i aktivitetstilbud eller i skånejob.

Fælleshuset vil desuden være et åbent sted, hvor alle borgere kan komme ind fra gaden og tage del i fællesskabet. Det er derfor vigtigt, at Fælleshuset ligger i eller tæt på Holbæk midtby.

Indhold i Fælleshuset

Indholdet i Fælleshuset afhænger til en vis grad af hvilke lokaler, der kan findes til stedet. Ønsket er imidlertid, at der er køkkenfaciliteter i Fælleshuset til stedets egne brugere, og en cafe til salg af mad og drikke til borgere udenfor huset.

Der skal desuden kunne igangsættes konkrete kurser/aktiviteter, der kan understøtte nogle af de behov, som borgerne i målgruppen har.

Ydermere kunne man forestille sig, at der blev etableret et it-lokale. Dette ville give mulighed for at klæde målgruppen på til samfundets forventninger om øget digitalisering.

 

Kobling til allerede eksisterende tilbud i kommunen

Hvis Fælleshuset etableres, kan det nuværende klubtilbud Kik Ind (SEL § 104) blive en del af Fælleshuset for de borgere, som i dag benytter Kik Ind. I øjeblikket er det planen, at Kik Ind skal flyttes fra de nuværende lokaler til det planlagte byggeri af aktivitetstilbud på Abildgårdens grund. Hvis Kik Ind lægges sammen med Fælleshuset vil der kunne frigøres midler fra det planlagte byggeri af aktivitetstilbud på Abildgårdens grund.

Tanken er desuden, at de mest velfungerende brugere af aktivitet- og samværstilbuddet Solgården (SEL § 104) kan flyttes til Fælleshuset.

 

Disse sammenlægninger vil i høj grad kunne komme målgruppen til gavn, da man med Fælleshuset kan lave et tilbud, som er målrettet dem. Desuden vil det kunne frigive midler til Fælleshuset.

 

Det videre arbejde

Hvis Udvalget for Voksne tiltræder det fremlagte oplæg til Fælleshuset, vil administrationen i den kommende tid arbejde videre med at finde en egne placering til Fælleshuset. Vi vil blandt andet gå i dialog med Center for Ejendomme for at finde ud af, om der er mulighed for at benytte en kommunal ejendom. Hvis og når dette lykkes, vil Udvalget for Voksne få sagen forelagt på ny – herunder med præsentation af et konkret budget.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Socialpædagogisk støtte

Der forventes at være en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. på socialpædagogisk støtte.

  

Anlægsmidler

Etableringen af Fælleshuset vil nedsætte behovet for det planlagte byggeri af aktivitetstilbud på Abildgårdens grund. Det forventes at der kan frigøres mellem 2 og 2,5 mio. fra den politisk godkendte Helhedsplan for Specialcenter Holbæk til etablering af Fælleshuset.

Det undersøges desuden om Specialcentrets hovedadministration kan placeres sammen med Fælleshuset. Dette vil kunne frigive ekstra midler til projektet.

Det forventes at anlægsudgiften kan holdes udgiftsneutral.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Handicaprådet og berørte borgere vil blive inddraget i processen, når der er fundet egnede lokaler.


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Der arbejdes videre med oplægget.
 
Det skal forsøges sammentænkt på tværs og laves i sammenhæng med andre indsatser.
Det videre arbejde tages op i forbindelse med Holbæk i Fællesskab.
 
Sagen behandles igen, når det er blevet mere konkret.
 
 

Referat
Sagsfremstilling73. Godkende lån og huslejestigning i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Vestsjællands Almene Boligselskab får tilladelse til at optage et realkreditlån på 4.473.000 kr. til renovering af afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup samt, at den afledte huslejestigning godkendes.

 2. Administrationen får bemyndigelse til, at godkende huslejestigninger i almene boliger i forbindelse med låneoptagelse hvor der ikke skal stilles kommunegaranti, når afdelingsmødet har godkendt huslejestigningen.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det godkendes, at:

 

- Vestsjællands Almene Boligselskab optager et realkreditlån i afdeling 22 Skolevænget, Knabstrup på 4.473.000 kr. til renovering af facader, læmure, og carporte samt udskiftning af tage, efterisolering og nye kedler.

- Den afledte huslejestigning jævnfør nedenstående godkendes.

- Administrationen får bemyndigelse til at godkende huslejestigninger i almene boliger, i forbindelse med låneoptagelser hvor der ikke skal stilles kommunegaranti, når afdelingsmødet har godkendt huslejestigningen. Derved kan sagsgangen forenkles.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde, den 22. maj 2014, godkendt renoveringen og den afledte huslejestigning.

 

Huslejestigninger:

Boligstørrelse 53,7 m2 stigning 440 kr. pr. måned svarende til 13,84 %

Boligstørrelse 110,8 m2 stigning 907 kr. pr. måned svarende til 19,16 %

Boligstørrelse 127,8 m2 stigning 1.046 kr. pr. måned svarende til 20,0 %

 

Boligselskabet forventer, at den samlede huslejestigning bliver væsentlig mindre, idet der forventes besparelse på forbrug af varme på henholdsvis 100 kr., 350 kr. og 370 kr. pr. måned.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Da der ikke kræves kommunegaranti for lånet har låneoptagelsen ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboligloven § 29.

Almenlejeloven § 10, stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger

12. marts 2014: Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling74. Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands Afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Boligselskabet Sjælland får tilladelse til at optage et realkreditlån på 3.434.000 kr. til renovering af afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse, at der stilles kommunegaranti for 72,51 procent af lånet samt, at den afledte huslejestigning godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det godkendes at:

 

- Boligselskabet optager et realkreditlån i afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse på 3.434.000 kr. til renovering af tag, døre, vinduer og installationer.

- Der stilles kommunegaranti for 72,51 procent af realkreditlånet, svarende til 2.490.000 kr.

- Den afledte huslejestigning på ca. 18,91 procent svarende til 1.085 kr. pr. måned godkendes.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde, den 15. maj 2014, godkendt renoveringen og den afledte huslejestigning.

 

Huslejen stiger gennemsnitlig fra 5.743 kr. pr. måned til gennemsnitlig 6.828 kr. pr. måned for en bolig på 91 kvadratmeter i et rækkehusbyggeri i to plan.

 

Voksenudvalget godkendte i sit møde den 23.juni 2014, at indstille låneoptagelsen og huslejestigningen samt en kommunegaranti på 25,98 procent til godkendelse, svarende til 892.000 kr.

 

Da boligselskabet efterfølgende har ansøgt realkreditinstituttet om at få udbetalt realkreditlån på 1.598.000 kr. til udskiftning af køkkener i ejendommen, kræver realkreditinstituttet at der skal stilles en større kommunegaranti for lånet til renovering af tag, døre, vinduer og installationer.

 

Lån til udskiftning af køkkener blev godkendt af byrådet den 20. februar 2013. Der stilles ikke kommunegaranti for dette lån.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Realkreditinstituttet kræver kommunegaranti for den del af realkreditlånet på 3.434.000 kr. som ligger ud over 60 procent af ejendommens værdi, her 72,51 procent svarende til 2.490.000 kr.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens lånerammer.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 29 og § 98.

 

Almenlejeloven § 10, stk. 3.

 

Sagshistorik, henvisninger

23.juni 2014 – Godkende lån og kommunegaranti i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-101 Vestergade, Tølløse.

 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling75. Beslutning vedrørende udbud - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Et flertal af Voksenudvalget (A, O og V) indstiller, at:
 
1.         hjemmeplejeområde Øst genudbydes.
2.         genudbud gennemføres med kontrolberegning.
 
Leif Juhl indstiller, at hjemmeplejeområde Øst hjemtages til kommunens drift.
 
76. Orientering om handleplan for bo- og aktivitetstilbuddet Tornhøj

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Orientering

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 • Udvalget for Voksne tager orienteringen til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Bo- og Aktivitetstilbuddet Tornhøj har gennem en periode haft flere beklagelige sager og oplevet kritik fra tidligere medarbejdere og pårørende. For at finde frem til de grundlæggende årsager til kritikken har administrationen sammen med Tornhøjs ledelse iværksat en dybere undersøgelse.

Den er dels sket i form af en intern undersøgelse, dels i form af fokusgruppe-interviews med såvel pårørende som tidligere og nuværende ansatte på Tornhøj. Fokusgruppe-interviews blev foretaget af eksterne konsulenter fra rådgivningsvirksomheden FastComm.

 

Metoden er valgt ud fra et ønske om at indsamle viden for at få så klart og nøgternt et billede som muligt af oplevelser og holdninger hos medarbejdere og pårørende. Desuden er fokusgruppe-formen udtryk for et ønske om at få så åben en dialog som muligt med det klare formål at forbedre vores indsats på området.

 

Forbedring af forholdene

I løbet af de seneste to år er hele ledelsen og en stor del af medarbejderstaben på Tornhøj skiftet ud. Det er sket, fordi der tidligere har været alvorlige problemer med såvel faglighed som kultur på stedet.

 

Det oprydningsarbejde, som den nye ledelse satte i værk, er stadig i gang og har medført en forbedring af forholdene. Pårørende og nuværende ansatte giver i fokusgruppe-interviews udtryk for, at Tornhøj gennem de seneste to år er blevet et bedre sted, både for beboere og medarbejdere.

 

Grund til yderligere indsats

De interne undersøgelser såvel som resultaterne fra fokusgrupperne peger imidlertid også på, at der er grund til at intensivere indsatsen, så fagligheden styrkes, trivslen forbedres og alvorlige hændelser undgås.

 

Det er af afgørende betydning, at både borgere, pårørende og medarbejdere oplever Tornhøj som et trygt og ordentligt sted at bo og arbejde.

 

Hovedindsatser

Direktionen har derfor identificeret tre hovedområder, hvor der skal sættes ind. Det sker som et supplement til det arbejde, der allerede er sat i gang af den stedlige ledelse på Tornhøj.

 

De tre hovedindsatser er:

 • Kompetencer - Både ledere og medarbejdere skal have de rette kompetencer.

 • Målgruppe og faglighed - Målgrupperne for, hvem der bor på Tornhøj, skal præciseres. Fagligheden blandt medarbejderne skal matche målgruppen.

 • Kommunikation - Vi skal blive bedre til at kommunikere såvel internt som eksternt.

 

For alle indsatser gælder, at ledelsen på Tornhøj med det samme går i gang med arbejdet og indfører procedurer, som sikrer, at forholdene er varigt forbedrede. Der er sat sluttidspunkter på for hver enkelt indsats. De konkrete indsatser er uddybet i bilaget Handleplan for Tornhøj.

 

Der bliver etableret en styregruppe med deltagelse af socialchef Jan Christensen.

Styregruppen afrapporterer politisk til Voksenudvalget i november 2014, i januar 2015 samt efter behov.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3666411e15.pdf
3665893e14.docx

Bilag

Fokusgrupperapport-Fastcomm-2014.pdf
Handleplan Tornhøj


77. Gensidige orienteringer til mødet den 25. august 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne.

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 
 1. Udbud af depotdrift hjælpemidler

 2. Status på boligpolitiske udfordringer

 3. Handleplan for Tornhøj

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Orienteringer taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3660723e16.docx

Bilag

Opsamling Boligpolitiske Udfordringer.docx