UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-05-2014 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-05-2014 18:00:00


PUNKTER

41. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. maj 2014
42. Beslutning om det videre forløb vedr. potentialeafklaring produktionskøkkener
43. Anvendelse af midler til understøttelse af Aktive Centre
44. Drøftelse af sundhedspolitikkens udviklingsplan
45. Beslutning om etablering af råd for udsatte
46. Budgetrevision 2 Voksenudvalget 2014
47. Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup
48. Udvalgets opfølgning på KLs sociale temamøde 2014
49. Gensidige orienteringer til mødet den 26. maj 201441. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. dagsorden til mødet den 26. maj 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling42. Beslutning om det videre forløb vedr. potentialeafklaring produktionskøkkener

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

 
 1. udvalget godkender, at arbejdet med potentialeafklaring om konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes madservice til ældre på plejecentre m.fl., fortsætter i en høring af de høringsberettigede parter.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Voksne besluttede den 2. april 2013, at der skulle foretages en konkret vurdering af, om kommunens madproduktion til plejecentrene m.fl. egner sig til at blive konkurrenceudsat.

 

Kommunens madproduktion foregår i dag i køkkener på henholdsvis Stenhusbakken og Møllevang. Der produceres dagligt ca. 475 portioner til Holbæk Kommunes plejecentre, plejehotel, caféer og tre bosteder. Produktionen foregår som henholdsvis køle- og som køle-vakuumproduktion. Der er i dag ansat 16 medarbejdere, 2 ledende økonomaer og en elev, svarende til 16,8 fuldtidsstillinger.

 

På mødet vil udbudskonsulent Kasper Tipsmark Nielsen og leder af Service og Administration Palle Kristensen fremlægge deres vurdering af potentialerne

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Et flertal besluttede at materialet tilpasses jf. drøftelsen og sendes i høring uden udbudsscenarie 3. (V,O og S).
 
Leif Juhl (Ø) tilkendegiver at være imod udbud af madproduktionen.
 
Sagen behandles på udvalgets møde i august måned med henblik på at beslutte udvalgets indstilling til evt. udbud og sende sagen til beslutning i Byrådet.
 

Referat
Sagsfremstilling43. Anvendelse af midler til understøttelse af Aktive Centre

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Udvalget godkender forslag til anvendelse af midler til at understøtte de Aktive Centre

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I november 2013 blev der tilført Sundheds- og ældreområdet kr. 1.750.000 årligt til at understøtte de Aktive Centre. Kr. 1.000.000 blev øremærket medarbejder understøttelse af de aktive centre, og yderligere kr. 750.000 blev øremærket til Ældrerådets prioritering på området.

 

Nedenstående beskrives forslag til anvendelse af kr. 1.750.000 til at understøtte de Aktive Centre. Forslaget er fremkommet efter dialog med Ældrerådet og ønsker fra alle 13 Brugerråd.

 
 • Ansættelse af medarbejdere til at understøtte aktiviteterne på centrene og borgernes deltagelse i de lokale aktiviteter

Årlig udgift: Kr. 1.115.000

 
 • Genåbning af caféer på Lersøcentret i Vipperød, Åvang i Regstrup og Elmelunden i Jyderup 4 dage ugentligt med mulighed for varm mad med 2 menuer

Årlig udgift: Kr. 435.000

 
 • Etableringsomkostninger ved åbning af caféerne

Engangsudgift i 2014: Kr. 535.000

 

Engangsudgiften dækkes af, at der først ansættes medarbejdere til de aktive centre medio 2014.

 
 • Brugerrådene ønsker derudover, at der afsættes en pulje, hvor de kan søge om midler til støtte af deres aktiviteter.

Årlig udgift: Kr. 200.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Forslag til anvendelse af midler til at understøtte de Aktive Centre blev godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling44. Drøftelse af sundhedspolitikkens udviklingsplan

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne.

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. sundhedspolitikkens udviklingsplan drøftes inden forelæggelse for Byrådet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kommunens tværgående Sundhedsforum har i foråret arbejdet på at videreudvikle den nye Sundhedspolitik til konkrete indsatser.

 

På mødet fremlægges første skitse til en udviklingsplan for Sundhedspolitikken. Planen vil senere blive drøftet på byrådets temamøde i juni måned. Udvalget for Voksne har det overordnede ansvar for Sundhedspolitikken, men indsatserne på børneområdet er samtidig en del af Børne og Ungepolitikken og derfor også en del af Udvalget for Børns ansvarsområde.

 

Indsatserne falder alle inden for Sundhedspolitikkens prioritering af målgrupper og faglige udviklingsmål. Udviklingsmålene er valgt for at skabe mest mulig effekt af indsatserne. Oversigten viser kombinationen af målgrupper og udviklingsmål

 
 

Fagligt udviklingsmål

Lighed i sundhed

Mental sundhed

Sunde rammer

Målgrupper

Børn & unge

x

x

x

Risikogrupper

x

x

x

Syge og svækkede

x

x

x

 

Herudover indgår følgende kriterier fra Sundhedspolitikken i prioriteringen:

Forslagene til indsatser i er forskellige alt efter målgruppe:

Sundhedsindsatserne bliver et vigtigt værktøj i ”Holbæk i fællesskab”, hvor den tværgående tænkning fra Sundhedspolitikken medvirker til at sætte fokus på de udfordringer, som drøftes lige nu i omstillingsgrupperne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Udviklingsplanen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet efter Byrådets temamøde i juni og inden endelig beslutning i udvalgene i august 2014.

 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Sundhedspolitikkens udviklingsplan blev drøftet.
Oplæg forelægges for Byrådet på temamøde.
 

Referat
Sagsfremstilling45. Beslutning om etablering af råd for udsatte

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksen, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. Byrådet beslutter, at der ikke etableres et Råd for Udsatte i Holbæk Kommune, idet der ikke er finansiering af dette

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Beskrivelse af sagen

Et Udsatteråd skal målrette kommunens politikker og faglige indsatser mod kommunens socialt udsatte borgere. Rådet skal give disse borgere en selvstændig stemme politisk og administrativt. Rådet skal skabe mulighed for dialog og erfaringsudveksling mellem socialt udsatte, politikere og kommunale medarbejdere.

 

Et Udsatteråd skal behandle generelle problemstillinger på området. Rådet skal have blik for andre kommuners indsatser for socialt udsatte borgere, komme med forslag til innovative tiltag og skabe rum for social opfindsomhed i Holbæk Kommune.

 

Rådet skal desuden understøtte Holbæk Kommunes politik for Voksne med særlige behov med fokus på

 
 

Samt Holbæk Kommunes Sundhedspolitik med fokus på

 
 

Rådet for Social udsatte

Rådet for Socialt Udsatte blev nedsat af regeringen i april 2002 som et talerør for hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, prostituerede, sindslidende og andre socialt udsatte.

 

Rådet for Socialt Udsatte mener, socialt udsatte borgere skal have deres eget lokale talerør, som kan sikre lokal indflydelse og medbestemmelse. Det er væsentligt, at socialt udsatte borgere bliver hørt og får en selvstændig platform ikke mindst for at skabe ligestilling mellem gruppen af personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og gruppen af personer med særlige sociale problemer, dvs. mellem handicappede og socialt udsatte.

 

Handicappede er repræsenterede i alle kommuner i henhold til lovbestemte Handicapråd. Socialt udsatte er for nuværende repræsenteret i 18 kommuner via lokale Udsatteråd.

 

Lokale henvendelser

Socialcentret har fået henvendelse fra den lokale afdeling af de hjemløses landsorganisation SAND samt Kirkens Korshær. Begge foreninger opfordrer til, at også Holbæk Kommune opretter et Udsatteråd.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Med henblik på rådets aktiviteter afsættes et beløb på 25.000 kroner årligt.

 

Driften af et Udsatteråd vil have omkostninger til henholdsvis forplejning og ekskursioner samt sekretærbistand fra forvaltningens side.

 

Baseret på 5-6 årlige møder i Udsatterådet anslås sekretariatsbetjening af rådet til en administrativ omkostning på 100.000 kroner årligt, og der anslås en omkostning til diæter, møder og forplejning på 40.000 kroner.

 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Et flertal (V, O, S) anbefaler hovedindstillingen godkendt, Leif Juhl (Ø) anbefaler den alternative indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3555210e1.docx

Bilag

Udkast til målgruppe og forretningsorden


46. Budgetrevision 2 Voksenudvalget 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1. Budgetrevision 2 2014 for Udvalget for Voksne tages til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af restbudget fra 2013. Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift.

 

På udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Heraf stammer 1,0 fra den økonomiske ramme uden overførselsadgang og 1,6 fra den økonomiske ramme med overførselsadgang.

 

Der er udfordringer på medfinansiering af sygehusudgifterne, plejecentrene samt en stor tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

 
 
 

I mio. kr.

Oprind.


budget

Korrig.


budget

Forventet regnskab pr. april

Forventet afvigelse pr. april

Ompla-


cering

Forv. Overf.


2014 til 2015

Forventet tillægs-bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Økonomisk

ramme uden

overførselsadgang

 

 

 

 

 

Politikområde 7

- Sundhed

284,3

285,7

286,8

1,1

0,0

0,0

1,1

Politikområde 8

- Ældre

215,9

233,3

233,7

0,4

0,0

0,0

0,4

Politikområde 9 - Voksenspecial

426,4

414,1

414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt økonomisk ramme uden overførselsadgang

926,6

933,1

934,6

1,5

0,0

0,0

1,4

Økonomisk

ramme med

overførselsadgang

 

 

 

 

 

Politikområde 7

- Sundhed

22,7

25,0

26,3

1,3

0,0

1,3

0,0

Politikområde 8

- Ældre

171,5

155,1

155,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

29,7

39,4

39,3

-0,1

-0,1

0,0

0,0

I alt økonomisk ramme

med overførselsadgang

223,9

219,4

220,6

1,2

-0,1

1,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

- Voksenudvalget

1.150,5

1.152,5

1.155,2

2,7

-0,1

1,3

1,4

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3554060e2.pdf

Bilag

BR2_04_2014-30_UV-UDV


47. Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til, at opføre 40 handicapboliger på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup.

 2. Byrådet giver tilsagn til, at Holbæk Kommune ombygger en del af de eksisterende bygninger til servicearealer.

 3. Byrådet godkender, at en del af ejendommen matr. nr. 7 ag Jyderup By, Jyderup beliggende Søbæksvej 30, 4450 opdeles i to overordnede enheder (kaldet ejerlejligheder), hvor den ene udgør Vestsjællands Almene Boligselskabs handicapboliger.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab skal bygge 40 handicapboliger til erstatning af boligerne på Tornhøj og Skarridsøhjemmet. De tilknyttede servicearealer etableres i en del af de eksisterende bygninger på Tornhøj med Holbæk Kommune som bygherre og ejer.

 

For at sikre fremdrif, for opførelsen af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup, søges der om forhåndstilsagn til projektet. Det gør, at projektet kan godkendes overfor Vestsjællands Almene Boligselskab og Holbæk Kommune, når lokalplanen er vedtaget. Det, forventer forvaltningen, sker med udgangen af juli måned 2014.

 

Tilsagn til opførelse af almene handicapboliger betyder, at:

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen

- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån

 

Anskaffelsessummen for boliger og servicearealer udgør 74,182 mio. kr. og 5,636 mio. kr.

 

Den foreløbige leje for handicapboligerne er beregnet til 1.079 kr. pr. m2, svarende til 6.744 kr. pr. måned.

 

Forbruget af el, vand og varme er skønsmæssigt sat til 1.280kr. pr. måned.

 

Opdeling af ejerlejligheder

Grunden skal ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab og Holbæk Kommune i fællesskab. Den bliver teknisk set opdelt i 2 enheder (kaldet ejerlejligheder). Den ene består af handicapboligerne som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab. Den anden, som er de eksisterende bygninger, ejes fortsat af Holbæk Kommune.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 7,418 mio. kr. ved, at sælge den ene af de ejerlejligheder ejendommen skal opdeles i.


Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Nettoombygningsudgifterne til servicearealerne udgør 2,911 mio. kr. efter fradrag af moms og tilskud fra staten.

 

Statens tilskud udgør 40.000 kr. pr. bolig, svarende til (40 x 40.000 kr.), 1,6 mio. kr.

 

Når der gives tilsagn til at opføre almene handicapboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

14. august 2013: Helhedsplan for boliger- og aktivitetstilbud i Bo- og Servicecenter Holbæk.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling48. Udvalgets opfølgning på KLs sociale temamøde 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. udvalget drøfter det sociale temamøde og udveksler erfaringer om de 6 workshopforløb.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

De 6 workshops:

 

1. Støtte til mestring for de mest plejekrævende borgere med handicap – hvordan?

 

2. Velfærdsteknologi – fra nyt til nu

 

3. Rehabilitering af borgere med psykiske lidelser – kommunen som central aktør

 

4. Hvad siger statistikkerne om borgernes sundhed og sygdom? – Og hvad kan kommunen egentlig gøre?

 

5. Forebyggelse af misbrug blandt unge – hvad virker?

 

6. Demens – kan det forebygges? Og hvad kan man selv gøre for at undgå demens?

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Generelt et godt temamøde.
 
Orienteringerne fra de 6 workshops blev taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling49. Gensidige orienteringer til mødet den 26. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 
 1. Møde mellem boligorganisationerne og Holbæk kommune (bilag)

 2. Status for udbud af bosteder for autister og domfældte

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Orienteringer taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3539032e3.doc

Bilag

Orienteringspunkt til Voksenudvalget - Referat fra fællesmødet den 10. april 2014.doc