UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat - Dialogmøde med Ældrerådet

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-05-2014 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-05-2014 15:00:00


PUNKTER

40. Ældrerådet og Voksenudvalget - dialogmøde40. Ældrerådet og Voksenudvalget - dialogmøde

Sagsgang og sagstype

Behandles på dialogmøde mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
  1. Ældrerådet og Udvalget for Voksne drøfter nedenstående punkter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Følgende emner er udvalgt til drøftelse på dialogmødet mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne:

 

1. Kvalitetsstandarder

Ved John Lyager Poulsen

Det er et krav efter retssikkerhedsloven, at der er opstillet kvalitetsstandarder indenfor ældreområdet.

2. Omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab

Ved Jean Petersen og Kirsten Ø. Thomassen

Holbæk Kommune har påbegyndt et arbejde med at indsamle ideer og forslag til, hvordan fremtidens Holbæk Kommune skal være i fremtiden samt søge at tilvejebringe mulige omstillinger på ældreområdet.

3. Forebyggende sundhedsarbejde indenfor ældreområdet

Ved Klaus Nikolaisen

 

Det er vigtigt at holde de ældre fysisk og mentalt friske og aktive så længe som muligt. Det kræver tilbud og muligheder, som frister. Der skal være netværk, fremkommelighed, tilgængelighed og tryghed.

4. Samarbejdet mellem Udvalget for Voksne og Ældrerådet

Ved Erik Vester og Steen-Kristian Eriksen

Voksenudvalgets opgave er at formulere og gennemføre en vedtaget ældrepolitik i Holbæk Kommune

 

Ældrerådet arbejder økonomisk med udgangspunkt i retssikkerhedslovens bestemmelser om ældreråd og kompenseres som konsekvens af en lovvedtagelse af bindende karakter ved en nærmere fastsat bloktilskudstildeling.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
 
Ad) 1. Kvalitetsstandarder
 
Ældrerådet indledte med at påpege, at kvalitetsstandarderne kan virke uoverskuelige at læse og forstå – og vanskelige at danne sig et overblik i specielt, hvis man har behov for mange indsatser.
Udvalget fortalte, at lovgivningen beskriver, at der skal være kvalitetsstandarder for alle indsatser – og at der løbende arbejdes på at gøre kvalitetsstandarderne mere enkle. Generelt arbejdes der også i Holbæk Kommune på, at udvikle den sproglige formulering– hvilket også gælder for kvalitetsstandarderne.
Der var derefter dialogudveksling om flextrafik, visitationen til ældreboliger og sårplejemidler.
Målgruppen for plejehotellet blev drøftet; plejehotellet er både til borgere, som kommer dertil direkte fra en indlæggelse, for at undgå indlæggelse og til borgere, som har brug for en intensiv træningsindsats eller en periode med særlig pleje. Der er i dag ikke betalt kørsel hverken til plejehotellet eller til de øvrige midlertidige pladser. Hvis der er borgere, som giver udtryk for at det er en stor udfordring, vil det blive taget op.
Endelig blev der fra Ældrerådet givet udtryk for, at der er for mange bomme, borgerne skal igennem for at få hjælp. Det er for svært at finde frem til hvor man skal gå hen i kommunen – hvem man skal henvende sig til. Det vil være godt udelukkende at have én person at henvende sig til. Udvalget gav udtryk for, at det er et vigtigt emne, og at det også behandles i omstillingsprojektet: Aktiv hele livet.
 
Ad) 2.  Omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab
 
Ældrerådets medlemmer, der deltager i omstillingsgruppen, gav udtryk for, at det er en spændende opgave at deltage i Holbæk i Fællesskab set med + 60 øjne. Forskellige mennesker, der arbejder sammen på tværs af alder, giver mange gode input. Måske en god måde at arbejde sammen på i fremtiden. Håbet er at de økonomiske effekter kan opnås på trods af, at de ikke er kommet frem umiddelbart ved de forslåede ideer.
Ældrerådet gav herudover udtryk for det spændende i at arbejde med en tillidsdagsorden – og vurderingen af, om medarbejderne kan slippes mere fri.
Ældrerådet spurgte til, hvad der sker med de +60 årige indenfor psykiatrien. Hvem tager sig af dem? Og hvordan kan integrationsmedarbejderne samarbejde med sundheds – og ældreområdet. Skal der laves aktivitetscentre for etniske andre borgere? Og pointerede det vigtige i, at have fat i hele familien – og vurdere hvad er der behov for.
Udvalget gav udtryk for, at der ingen hurtige løsninger findes – men at vi mange steder er godt i gang – og på flere områder er der gode nye ideer, der skal arbejdes med. Der er fokus på ældre af anden etnisk baggrund – og derfor også brug for, at fx kosten givetvis skal udvikles. Mange tiltag er omfattet af omstillingsprojektet.
 
Ad) 3. Forebyggende sundhedsarbejde indenfor ældreområdet
 
Ældrerådet gav indledningsvist et eksempel om en landmand, der har solgt sin ejendom og købt en lejlighed i Holbæk by – han har gigt og træner meget og går mange ture. Men det er svært for Hans – der er svær tilgængelighed pga parkerede biler, cyklister på fortovet mm. Vilkårene skal være til stede. Politi og det tekniske område skal arbejde med samme vej.
Derudover stillede Ældrerådet det spørgsmål om, hvordan vi får borgerne til at drage mere omsorg for hinanden – og udvise empati. Og hvordan vi giver vores ældre lyst til at være ældre og får vi involveret civilsamfundet.
Der var dialog om tilgængeligheden – fortove og cykelstier, og det vigtige i at holde sig i gang. De aktive centre blev nævnt som et godt eksempel på at kunne deltage i aktiviteter og få netværk og socialt samvær.
Der var enighed om det positive i, at vi alle skal tage hensyn og drage omsorg for hinanden. Der er mange aktiviteter og initiativer i gang fra de forebyggende besøg, fra de frivillige og fra kommunens side, men det vil være fint at få mere fællesskab ind i fx vores opgange. Der er et stort potentiale i at få gjort noget. Men også enighed om, det svære i at banke på døren hos nogen, man ikke kender. Måske kunne en kampagne under sloganet ”Har du talt med din nabo i dag?” sættes i gang.
 
Ad) 4. Samarbejdet mellem Udvalget for Voksne og Ældrerådet
 
 
Ældrerådet indledte med at trække linjer fra et møde afholdt tidligere med blandt andet formanden for Udvalget - og for Ældrerådets funktion og virke. Ældrerådet ønskede derudover at drøfte forventningerne til Ældrerådet og hvordan rådet bliver kendt i befolkningen.
 
Udvalget foreslog møder på samme vis som demokratieksperimentariet afholder – og i øvrigt at få kontakt med yngre befolkningsgrupper og få forbindelse den vej.
Udvalget finder det positivt, at Ældrerådets medlemmer er tilknyttet alle brugerrådene og medvirker til et godt samarbejde.
 
Det nye Ældreråd ønsker at arbejde med og strukturere økonomien for Ældrerådet. Men oplever i dag, at der ikke er overensstemmelse med det arbejde Ældrerådet gør og den økonomi, der er afsat til blandt andet synliggørelse af rådets arbejde. Derudover gives der i dag 2400 til hvert medlem til fx pc og internet – et beløb, som ikke dækker tilstrækkeligt.
 
Udvalget fortalte, at beløbet på de 2400 er afstemt med Handicaprådet, som i øvrigt nu har besluttet at nedsætte det beløb til 2300 for at undgå en individuel beskatning. Udvalget tilkendegav, at de ville få både handicap- og ældrerådets økonomi belyst til et udvalgsmøde efter sommerferien.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling