UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

Møllevangen, Ørnevej 50, 4370 St. Merløse

STARTTIDSPUNKT

28-04-2014 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-04-2014 16:00:00


PUNKTER

27. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. april 2014
28. Temadrøftelse Boligstrategi på ældreområdet
29. Temadrøftelse vedrørende boligstrategiske udfordringer
30. Forhåndsgodkendelse af ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj
31. Godkende helhedsplan for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej samt godkende budgettet for 2014
32. Godkendelse af navneændring til centre på socialområdet
33. Godkendelse af Strategiplan 2014+ Socialpsykiatrisk center
34. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde
35. Drøftelse af nøgletal på sundheds- og ældreområdet
36. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
37. Orientering om sundhedsaftale 2015-2018
38. Orientering om tilsyn på ældreområdet og socialområdet 2013
39. Gensidige orienteringer til mødet den 28. april 201427. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. april 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling28. Temadrøftelse Boligstrategi på ældreområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Temadrøftelse

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne bliver orienteret om status på og drøfter Boligstrategi på ældreområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget får en præsentation af boligstrategiens igangværende projekter, herunder produktionskøkkenerne.

 
 

Produktionskøkkener

Palle Kristensen, der er leder af Service og Administration, orienterer om produktionskøkkenerne i forhold til produktionsmetoder, målgruppe og antal levererede enheder pr. dag.

 
 

Værdiprogram for Fremtidens plejeboliger i Holbæk

Værdiprogrammet er grundlaget for, hvordan de nye plejecentre indrettes.

 
 

Plejeboliger

Der gives en præsentation og status på de tre anlægsprojekter

 

Erik Weitemeyer fra White Arkitekter deltager i mødet og præsenterer det nye plejecenter ved Elmelunden i Jyderup.

 

Kasper Kullegaard fra Kullegaard Arkitekter deltager i mødet og præsenterer det nye plejecenter på Samsøvej i Holbæk by.

 

Hvad er OPP? Hvilke tanker ligger der bag beslutningen om at opføre et nyt plejecenter som OPP?

 
 

Projektleder på boligstrategien Christina Bech Hansen deltager i mødet under dette punkt.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Orientering taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling29. Temadrøftelse vedrørende boligstrategiske udfordringer

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Temadrøftelse

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne drøfter kommunens boligpolitiske udfordringer

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune oplever stagnerende befolkningstal og et stigende behov for billige boliger til egne borgere. Kommunen står med en mangesidet boligpolitisk udfordring, der rummer udfordringer, dilemmaer og muligheder for innovative og opfindsomme løsninger.

 

Udfordringen består i at finde boliger, der kan betales med en uddannelsesydelse for borgere på kontanthjælp, boliger til integrationspersoner og boliger der kan betales af borgere, der i dag bor på botilbud, til trods for, at de er parate til at få egen bolig.

 

Forvaltningen har gennemført en kapacitetsundersøgelse, der viser, at der frem til 2017 være behov for op til mellem 80 og 160 billige boliger til de uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere. Behovet for boliger til beboere på botilbud er under afklaring, mens antallet af integrationspersoner de seneste år har ligget på 40-50 årligt. Efterspørgslen på små, billige boliger kan ikke dækkes af det eksisterende boligudbud.

 

Forvaltningen har senest oprettet et kollegielignende tilbud for 25 beboere på det tidligere Danhøj, som hovedsagligt bebos af uledsagede flygtninge. Tilbuddet er i dag fuldt besat. Forvaltningen undersøger muligheden for tilsvarende løsninger i andre kommunalt ejede bygninger.

 

Forvaltningen undersøger herudover muligheden af at oprette et mindre antal boliger til skæve eksistenser (skæve boliger).

 

Boligpolitiske dilemmaer

Holbæk Kommune kan vælge at møde udfordringerne nævnt tidligere ved at få bygget et antal billige boliger på egen hånd eller i samarbejde med et almennyttigt boligselskab. En sådan løsning kombineret med fuld kommunal anvisning til boligerne vil kunne løse dele af udfordringen med borgere på bosteder, der i dag ikke kan komme videre i egen bolig. Opfører Holbæk Kommune sådanne boliger vil det set fra omverdenen kunne ses som et aktivt skridt overfor et voksende boligpolitisk problem. Det vil samtidig kunne påvirke tilflytning til kommunen, i det omfang nabokommunerne ikke gør tilsvarende foranstaltninger, så der kommer flere borgere med den grundlæggende udfordring, at de ikke kan betale husleje i det øvrige boligmarked.

 

Vælger Holbæk Kommune omvendt ikke at foretage sig noget, vil det medføre et mindre selvhjulpent liv hos en gruppe borgere, og det kan føre til høje afledte udgifter til eksempelvis bostedsbetalinger.

 

Hvilken retning skal forvaltningen forfølge i arbejdet med etablering af billige boliger?

 

Holbæk Kommune har i dag etableret et kollegielignende botilbud i den tidligere Danhøj-bygning. Tilbuddet er etableret på et meget lavt ”serviceniveau” som en tag-over-hovedet løsning med delte bade- og køkkenfaciliteter og uden adgang til eksempelvis tøjvask på stedet. Behovet for boliger til en lav husleje gør imidlertid, at mange af beboerne bliver boende på stedet fremfor at søge videre til andre boliger. Dermed er det ikke muligt at få nye borgere ind.

 

Holbæk Kommune kan vælge at afsøge muligheden for at oprette tilsvarende lavpristilbud i andre kommunalt ejede bygninger med tilsvarende grundlæggende ”serviceniveau”. Det vil medvirke til at løse akutte bosætningsudfordringer vedrørende eksempelvis flygtning og borgere, der befinder sig på et forsørgelsesniveau svarende til uddannelsesydelse. Samtidig medfører det omkostninger til etablering af tilbuddene, som ikke nødvendigvis modsvares 1:1 af reduktioner på øvrige kommunale udgifter. Samtidig medfører det, at Holbæk Kommune får en aktiv rolle med udlejning af meget billige værelser.

 

Alternativt kan Holbæk Kommune vælge at bruge botilbud som eksempelvis campingpladser og lignende, hvilket ofte alene er muligt udenfor sæsonen.

 

Hvilken retning skal forvaltningen forfølge i forhold til at etablere ”tag-over-hovedet” løsninger, og hvilket ”serviceniveau” kan kommunen vælge i denne type boliger?

 

Resultatet af drøftelserne ovenfor har naturlig forbindelse til Holbæk Kommunes samlede bosætningspolitik og ønsker til befolkningssammensætning.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Administrationen anmodes om at undersøge muligheder og komme med oplæg om:
Indretning af boliger i eksisterende kommunale bygninger
Etablering af billige – evt. midlertidige – pavillon boliger
Evt. andre løsninger?
 
 

Referat
Sagsfremstilling30. Forhåndsgodkendelse af ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet forhåndsgodkender rammetidsplanen og fremskyndelse af projektet for ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj til servicearealer og aktivitetscenter samt opførelse af 40 almene handicapboliger

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Med henblik på at få fremskyndet processen for ombygning af de eksisterende bygninger på Bostedet Jyderup - Tornhøj til servicearealer og aktivitetscenter samt opførelse af 40 almene handicapboliger anmodes om en forhåndsgodkendelse af rammetidsplanen og en fremskyndelse af den videre proces.

 

Ved en forhåndsgodkendelse af rammetidsplanen er det muligt, at arbejde videre med de processer som ellers først ville blive udført når lokalplanen er godkendt og der kan gives tilsagn til opførelse af de 40 almene handicapboliger.

 

Lokalplanen forventes godkendt pr. 31. juli 2014.

 

Ved at arbejde videre med processen nu, kan projektet fremskyndes med 3 måneder og byggearbejdet igangsættes i september 2014 med aflevering og indflytning medio december 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Omkostningerne til den videre proces er indeholdt i de budgetterede byggeudgifter.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

14. august 2013: Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo- og Servicecenter Holbæk.


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3484233e1.pdf
3484236e2.pdf

Bilag

Rammetidsplan
Skitser for om- og tilbygning til Bostedet Jyderup


31. Godkende helhedsplan for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej samt godkende budgettet for 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet godkender helhedsplan for renovering af etape II i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger.

 2. byrådet godkender at stille kommunegaranti for byggeskadearbejder m.m. med 10.334.075 kr. og 3.298.515 kr. for forbedringsarbejder

 3. byrådet godkender, at yde afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej et rente og afdragsfrit lån på 300.000 kr. under forudsætning af, at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og Boligselskabet Sjælland yder lån/tilskud for tilsammen 1.200.000 kr.

 4. byrådet godkender det ændrede budget for 2014 med en huslejestigning på 17 %.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Sjælland anmoder byrådet om, at godkende helhedsplanen for renovering af 14 af afdelingens huse i etape II, med en anskaffelsessum på 15.282.590 kr.

 

Derudover anmodes byrådet om, at stille kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af renoveringen samt yde et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. i forbindelse med anden kapitaltilførsel. Kommunens andel udgør 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 1.500.000 kr.

 

Boligselskabet har indbragt en tvist med afdelingen om afdelingens budget for 2014 og anmoder byrådet om, at godkende et ændret budget med en huslejestigning på 17 %.

 

Afdelingen består af 20 fritliggende huse opført i 1960. Seks af husene blev renoveret i etape I i 2006.

 

Boligselskabet Sjælland ønsker, at renovere de resterende 14 huse i etape II, men afdelingen har modsat sig renoveringen, på trods af fugtproblemer i gulve og ydervægge med omfattende skimmelproblemer til følge.

 

Der er i perioden fra 2008 til juni 2013 blevet brugt 1.130.787 kr. til skimmelafrensning, et forbrug som ville være undgået hvis husene var blevet renoveret tidligere.

 

Udgifterne til skimmelafrensning har resulteret i underskud i afdelingen samt, at der har været et stort træk på henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

 

Tilsynet har via styringsdialogen med boligselskabet efterlyst yderligere henlæggelser til vedligeholdelse samt fulgt planerne for renovering af afdelingen. Boligselskabet har ageret på skimmelproblematikken og den manglende renovering, så hurtigt det har været muligt.

 

Boligselskabets repræsentantskab vedtog den 25. maj 2013, at renoveringen af etape II skal gennemføres uanset, at beboerne ikke ønsker boligerne renoveret.

 

Beslutningen blev indberettet til Holbæk Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som begge har taget indberetningen til efterretning og Landsbyggefonden har godkendt, at den videre proces for renoveringen gennemføres.

 

Beboerne er på et afdelingsmøde den 21. februar 2014 orienteret om sagen, herunder om den forventede huslejestigning. Som ved en gennemsnitlig beregning udgør 80 kr. pr. m2 pr. år.

 

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt, at opgøre hvor store de individuelle huslejeforhøjelser vil blive.

 

Beboerne har varmeudgifter på ca. 2.800 kr. pr. måned, denne udgift vil falde væsentligt, når boligerne bliver isolerede og har fået udskiftet de gamle oliefyr med nye gasfyr.

 

Når afdelingens opsamlede underskud er afviklet, vil der være plads til, at nedsætte lejen. Nedsættelsen kan bruges til, at betale huslejestigningen i forbindelse med renovering. For nogle beboere forventes det, at gå lige op, andre vil få en mindre huslejestigning.

 

Budgettvist

Ved, at godkende helhedsplanen for renovering af afdelingen, bliver behovet for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser mindre.

 

Boligselskabet Sjælland har derfor udarbejdet et revideret budget for 2014, hvor virkningen af helhedsplanen er indregnet.

 

Det reviderede budget medfører en huslejestigning på 849 kr. pr. måned svarende til en stigning på 17 %.

 

Huslejen pr. 1. januar 2014, vil med det nye budget stige fra 4.995 kr. pr. måned til 5.889 kr. pr. måned.

 

Det oprindelige budget medførte en huslejestigning på 27,9 % og en husleje på 6.389 kr. pr. måned.

 

De store huslejestigninger skyldes, at afdelingen gennem de seneste år har afholdt store udgifter til skimmelrenovering. Det har medført underskud. Den opsamlede underskudssaldo udgjorde pr. 31/12 2012 -556.730 kr.

 

Samtidig er der trukket ekstraordinært på henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der skal ydes kommunegaranti for støttede og ustøttede realkreditlån på henholdsvis 10.334.075 kr. og 3.298.515 kr. Kommunegarantien er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.334.075 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Garantierne som maksimalt udgør 13.632.590 kr. påvirker ikke kommunens låneramme og vil kun få konsekvenser for kommunen, såfremt boligafdelingen ikke er i stand til at betale lånene.

 

Kapitaltilførslen er på 1.500.000 kr. og fordeles med 1/5 til kommunen, 1/5 til kreditforeningen, 1/5 til boligorganisationen og 2/3 til Landsbyggefonden.

 

Kapitaltilførslen, som er et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr., skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.

 

Lånet til kapitaltilførslen skal ydes i 2015/2016 og kræver en tillægsbevilling til kontoen for indskud i Landsbyggefonden m.m.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgettvisten om det oprindelige budget har været i høring i afdelingsbestyrelsen.

 

Der blev i den forbindelse holdt et møde med Boligselskabet Sjælland og afdelingsbestyrelsen, den 23. januar 2014 for, at se om det var muligt, at finde en afgørelse på den indbragte tvist om budgettet for 2014.

 

Det blev på mødet besluttet:

Afdelingsformanden meldte tilbage, at stemningen hos beboerne er uforandret og at det derfor ikke vil være muligt, at få afdelingsmødet til at godkende budgettet.

 

Tilsynets bemærkninger til budgettet

Boligselskabet har udarbejdet et revideret budget, hvor huslejestigningen bliver 17 % når renovering i henhold til helhedsplanen indregnes.

 

Helhedsplanen bevirker, at årets henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kan nedsættes, da en del af udgifterne afholdes over helhedsplanen.

 

Der er dog stadig tale om en stor huslejestigning som skyldes, at de tidligere års underskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år og at der fortsat skal henlægges til planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser for, at henlæggelserne kan dække de almindelige planlagte vedligeholdelsesudgifter.

 

Tilsynet indstiller, at det reviderede budget for 2014 godkendes.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Repræsentantskabets beslutning om renovering af afdelingen.

 

Boligselskabet Sjællands indberetning om renovering af afdelingen af 4. juni 2013 beskriver boligernes tilstand og problemer med skimmelsvamp og indeklima.

 

Det fremgår af indberetningen, at der i perioden fra 2008 til maj 2013 er brugt 1.130.787 kr. til skimmelafrensning, et forbrug, som ville være undgået, hvis husene var blevet renoveret.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3115953e3.pdf
3488600e4.pdf
3488606e5.pdf

Bilag

Boligselskabet Sjællands indberetning
Nyt budget 2014
Oprindeligt budget 2014


32. Godkendelse af navneændring til centre på socialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget godkender:

 1. at Socialpsykiatrisk Center ændrer navn til Center for Mental Sundhed samt

 2. at Bo- og Servicecenter ændrer navn til Specialcenter Holbæk

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Socialpsykiatrisk Center og Bo- og Servicecenter ønsker navneændringer. Det skyldes, at kravene ændres til centrene, og navnene bør signalere både indhold og forventninger til fremtidig rolle for centrene. Forventningen er derudover, at mere tydelige og retvisende navne vil sikre, at borgere og samarbejdsparter lettere kan finde den konkrete enhed.

 

Nedenfor præsenteres navneændringerne for hvert af de to centre:

 

Bo- og Servicecenter Holbæk

Bo- og Servicecenter ønsker at ændre navn til Specialcenter Holbæk.

 

Som en del af udviklingen af en ny centerkultur i Bo- og Servicecenter har centret ønsket at finde et navn, som signalerer ordentlighed, åbenhed og høj faglighed. Det nuværende navn sender et forkert signal, fordi det ikke længere kun er Bo(lig) der tilbydes, men mange forskellige tilbud indenfor det specialiserede område, og det er heller ikke kun Service, men hjælp i samarbejde med borgeren, pårørende og andre.

Navnet Specialcenter Holbæk er valgt, fordi centret er til for en meget bredere målgruppe og rummer en meget bredere vifte af tilbud, end det nuværende navn Bo- og Servicecenter Holbæk signalerer.

Navnet Specialcenter Holbæk er fremtidssikret i forhold til nye og andre opgaver, som centret ønsker at kunne fange i fremtiden.

Og endelig er navnet bevidst meget bredt, idet centret ønsker at være kendt for at kunne rumme en meget bred målgruppe – og dermed sikre at borgeren ikke ’falder mellem to stole’

 
 

Socialpsykiatrisk center

Socialpsykiatrisk center ønsker at ændre navn til Center for mental sundhed.

 

Navnet er valgt, fordi det signalerer, at centrets fokus er sundhed fremfor sygdom. I centrets Strategiplan 2014+ vægtes de elementer, der fremmer det enkelte menneskes sundhed, såsom inklusion i lokalsamfundet og deltagelse på arbejdsmarkedet. I overensstemmelse med Holbæk i Fællesskab bliver det centralt at arbejde med nye løsninger og nye partnerskaber eksempelvis med arbejdsmarkedsområdet. Her er det centralt at signalere, at omdrejningspunktet for en indsats er at arbejde med de elementer, der fremmer den enkeltes mulighed for at få fodfæste indenfor uddannelse og job, samt at klare sig selv med mindst mulig støtte.

Samtidig kan navnet virke afstigmatiserende og signalere, at centret er til for en bredere målgruppe – eksempelvis den voksende gruppe af borgere med lettere psykiske problemer såsom angst og stress.

 

Hvis udvalget godkender navneændringerne vil de træde i kraft d. 1. maj 2014.

 

Socialcentret, Center for Misbrug og Forsorg og CSU Holbæk - Center for Specialundervisning bibeholder deres nuværende navne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Begge navneændringer er godkendt af centrenes MED-udvalg

 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Indstillinger godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling33. Godkendelse af Strategiplan 2014+ Socialpsykiatrisk center

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. godkender Strategiplan 2014+

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Strategiplan 2014+

 

Socialpsykiatrisk Center har ønsket en navneændring til Center for Mental Sundhed. Navneændringen skyldes den nye strategi, som skal behandles på dette punkt.

 

Center for Mental Sundheds Strategiplan 2014+ understøtter Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov, Direktionens Strategiplan 2014, Holbæk i Fællesskab samt Sundhedspolitikken. Den tager udgangspunkt i

Strategiplan 2014+ har 6 udviklingsområder med tilhørende indsatser.

 

Udviklingsområder og indsatser

 

Styrket sammenhæng i borgerforløb

De borgere, vi servicerer, har ofte sammensatte problemer, der også involverer indsatser fra andre. Vi vil sikre en sammenhæng i tilbuddene, fordi sammenhæng skaber tryghed for borgeren, og sikrer en øget effektivitet for kommunen. Indsatser er:

Demokrati og medborgerskab

En recoveryunderstøttende professionel praksis arbejder målrettet mod social inklusion og retten til meningsfuld beskæftigelse. Indsatser er:

Mere for mindre

Kerneopgaverne skal løses bedre og billigere. Vi skal sikre innovation i den opgaveløsning, vi yder, samt en sikker budgetstyring. Indsats er:

Frivillighed

Frivillighed ses hos os som såvel en måde at styrke medborgerskab og demokrati på som et element i innovative velfærdsløsninger. Indsatser er:

Mental sundhed

Vi definerer mental sundhed som et fokus på trivsel, hvor individet arbejder sig væk fra stress og psykisk pres hen imod balance og ro. Vi vil bevæge os væk fra sygdomstanken og hen imod et fokus på sundhed - både psykisk, social og fysisk sundhed. Indsatser:

Strategisk kompetenceudvikling

Vi vil sikre, at vores medarbejdere altid har den faglige viden og uddannelse, der er påkrævet. Samt at den indsats vi yder, har den tiltænkte effekt. Indsatser:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Strategiplan 2014+ godkendt for Center for Mental Sundhed med en årlig opfølgning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3495526e6.pdf

Bilag

Strategiplan 2014+ VU.pdf


34. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Udvalget for Voksne indstiller udviklingsaftalen til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde senest 1. juni 2014. Aftalen indgås årligt.

 

Forslaget til Rammeaftale 2015 foreligger nu i form af udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Den omfatter et tillæg (en allonge) om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler, at kommunalbestyrelserne godkender dem.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

Strategien indeholder 4 fokusområder for 2015, og fokuser i øvrigt på den faglige udvikling i de omfattede tilbud og behovet for at oprette nye pladser.

 

Fokusområder

Udviklingsstrategiens fokusområder aftales typisk for et år af gangen.

 

Fokusområderne for 2015 er:

 
 1. Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

 2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.

 4. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

 

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland drøftede fokusområderne på et temamøde den 28. februar 2014. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog også.

 

Ministertemaet

Ministeren har anmodet om, at der er fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Ministeren ønsker herudover, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 

Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område

De ændrede kontanthjælpssatser kan give unge, der har brug for et botilbud efter Serviceloven, problemer med at betale huslejen i de almene botilbud. Tilsvarende kan unge med psykiske problemer opleve ikke at have råd til at bo i egen lejlighed eller i botilbud, når de ikke har en førtidspension.

 

Derfor indeholder rammeaftalen et forslag om, at kommunerne sætter særlig fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreformen for socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt for de unge (15-25 årige). Samtidig skal de konsekvenser, der involverer koordination og samarbejde mellem kommunerne belyses.

 

Metodeudvikling

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case.

På metodesiden er det også væsentligt at belyse evidens og effekt. Der er et stigende krav om

dokumenteret effekt for borgerne/brugerne af indsatserne. Dette belyses konkret med misbrugsområdet som case. Endelig belyses måling af og målemetoder i forhold til evidens og effekt.

 

Psykiatriområdet

Psykiatriområdet har efter kommunalreformen haft et særligt i fokus i forhold til samarbejdet mellem kommuner og Regionen. Det er fortsat vigtigt at sikre, at samarbejdet, udviklingen på psykiatriområdet og tilbud til borgerne løbende er til dialog, og at der bliver taget de nødvendige initiativer på området.

 

Der er fortsat temaer på psykiatriområdet, som er vigtige at analysere og udvikle. Særligt kommer reformen på førtidspensionsområdet og opgavedeling mellem Region og kommuner til at have et fokus.

 

Kapacitetsbehov

Hovedkonklusionen er, at der samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for. Behovet for at regulere antallet af pladser er yderst begrænset. Indenfor forsorgsområdet (Herberger og forsorgshjem) oplever kommunerne generelt høj belægning og der forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Udviklingsaftalen anbefales godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3486087e7.pdf
3486055e8.pdf

Bilag

Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf
Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf


35. Drøftelse af nøgletal på sundheds- og ældreområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Drøftelsessag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter benchmark nøgletal på sundheds- og ældreområdet.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til Økonomiudvalgets temadrøftelse om ældre- og sundhedsområdet.

 

Drøftelserne tager udgangspunkt i det materiale, som blev udleveret på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) i januar.

 

Sammenligningen sker denne gang i forhold til K4 (dvs. de tre kommuner, som Holbæk har et nøgletalssamarbejde med: Køge, Næstved og Slagelse).

 

Økonomiudvalget drøftede materialet og besluttede, at sende det til videre drøftelse i Udvalget for Voksne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Drøftet og taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3428182e10.pdf
3461065e9.pptx

Bilag

Brug nøgletal i styringen - hvor ligger din kommune
KØF nøgletal ældre- og sundhed


36. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager orientering om Ældrerådets forslag til emner til drøftelse på dialogmødet den 26. maj 2014 til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ældrerådet har inviteret Udvalget for Voksne til dialogmøde den 26. maj 2014, og kommer med forslag til emner, de ønsker drøftet på mødet.

 

Emnerne er:

 

1. Kvalitetsstandarder

Ved John Lyager Poulsen

 

Det er et krav efter retssikkerhedsloven, at der er opstillet kvalitetsstandarder indenfor ældreområdet.

2. Omstillingsprojektet Holbæk i Fællesskab

Ved Jean Petersen og Kirsten Ø. Thomassen

 

Holbæk Kommune har påbegyndt et arbejde med at indsamle ideer og forslag til, hvordan fremtidens Holbæk Kommune skal være i fremtiden samt søge at tilvejebringe mulige omstillinger på ældreområdet.

3. Forebyggende sundhedsarbejde indenfor ældreområdet

Ved Klaus Nikolaisen

Det er vigtigt at holde de ældre fysisk og mentalt friske og aktive så længe som muligt. Det kræver tilbud og muligheder, som frister. Der skal være netværk, fremkommelighed, tilgængelighed og tryghed.

 

4. Samarbejdet mellem Udvalget for Voksne og Ældrerådet

Ved Erik Vester og Steen-Kristian Eriksen

 

Voksenudvalgets opgave er at formulere og gennemføre en vedtaget ældrepolitik i Holbæk Kommune

Ældrerådet arbejder økonomisk med udgangspunkt i retssikkerhedslovens bestemmelser om ældreråd og kompenseres som konsekvens af en lovvedtagelse af bindende karakter ved en nærmere fastsat bloktilskudstildeling.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Emnerne taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling37. Orientering om sundhedsaftale 2015-2018

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør, Kenn Thomsen, indstiller at udvalget:

 1. orienteres om indhold og proces for sundhedsaftalen 2015-2018

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den gældende sundhedsaftale mellem Regionsrådet og Byrådet, udløber ved udgangen af 2014, derfor indgås en ny aftale for perioden 2015-2018.

 

Sundhedsaftalen er et redskab til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor. Målet med aftalen er, at skabe en vision for samarbejdet samt at formulere konkrete målbare, tværgående mål inden for de 4 obligatoriske indsatsområder:

Som noget ny i sundhedsaftalen skal fysisk og psykisk sygdom ligestilles. Samtidig skal der være fokus på, at mange patienter på samme tid har somatiske og psykiatriske sygdomme.

 

Proces for sundhedsaftalen

 

Sundhedskoordinationsudvalget er det fælles regionale og kommunale politiske organ for sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder sommeren 2014 udkast til en fælles sundhedsaftale for kommuner og region, som herefter sendes i høring.

 

Kommunekontaktråd Sjælland (KKR) godkendte processen for sundhedsaftalen på sit møde i marts.

 

Et vigtigt skridt i processen var sundheds-topmøde den 24. marts med deltagere fra regionsrådet, kommunalbestyrelser, læger samt embedsmænd. Dagen forløb med en blanding af faglige oplæg og temadrøftelser i grupper i forhold til 6 temaer:

Tidsplan for Sundhedsaftalen:


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Kommunen medfinansierer driften af sygehuse, almen praksis mm. Der er i 2014 budgetteret med godt 250 mio. kr. til dette område.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Orientering taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling38. Orientering om tilsyn på ældreområdet og socialområdet 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen til efterretning

 2. tager tilsynsrapport fra Tilsyn Øst til efterretning

 3. tager tilsynsrapport fra Tilsyn Øst på socialområdet til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Formålet med tilsyn er, at:

 

Årsrapport fra Tilsyn Øst

I tilsynsrapporten fra Tilsyn Øst redegør Tilsynsenheden for det førte tilsyn på plejecentre og hos fritvalgs leverandører.

 
 

Borgerne på ældreområdet oplever en god visitation og den hjælp, de får, er meningsfuld. Der er generelt et godt samarbejde om den hjælp, der ydes. Udfordringerne ligger i systematik, tydeligere faglige retninger, opfyldelse af stigende krav fra Sundhedsområdet og udfordringer på det retssikkerhedsmæssige område.

 
 

Tilsynet foreslår, at der i 2014 arbejdes målrettet med systematik i fagligheden og samtidigt fokuseres på det liv og den trivsel, flere frivillige kunne skabe i plejecentrene.

 
 

På baggrund af årets tilsyn foreslår Tilsynet, at der i 2014 sættes særligt fokus på følgende:

 

Specielt ved plejecentrene

 

 Tilsynsrapport fra sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har gennemført ni tilsynsbesøg, og der er ved tilsynene foretaget stikprøve hos 27 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og forhold.

 
 

På et plejehjem var der ingen fejl og mangler. På de øvrige plejehjem blev fundet fejl eller mangler vedr.:

 

Ældreområdet arbejder på at rette fejl og mangler.

 

Tilsynsrapport fra Tilsyn Øst på socialområdet

I tilsynsrapporten redegør Tilsynsenheden for det førte tilsyn på det sociale område i Holbæk Kommune.

 

Tilsynet vurderer, der er stor opmærksomhed på en god og sober dokumentation i forhold til den enkelte borger. Tilsynet oplever derudover en god dialog mellem specielt Handicapområdet og tilsynsenheden, og der opleves bevidsthed om lovens krav vedrørende magtanvendelse. Herudover noterer Tilsynet et fokus på konflikthåndtering.

 

Tilsynet noterer en stor spredning i procentdelen mellem faglærte og ufaglærte medarbejdere på de enkelte tilbud. Især på Handicapområdet vurderer Tilsynet en stor udfordring med mange ufaglærte.

 

Tilsynet vurderer, at det socialpsykiatriske område har taget embedslægens fokus på antipsykotisk medicinering og behandling afhængighedsskabende midler til efterretning og forsøger at kvalitetssikre egen indsats. Handicapområdets komplicerede behandlingskrævende beboere ville efter tilsynets vurdering profitere af en bedre sundhedsfaglig understøttelse.

 

Tilsynet vurderer, at Holbæk Kommunes tilbud for misbrugsbehandling og alkoholmisbrug er kendetegnet af høj faglighed, flot systematik og en løbende kvalitetsudvikling. Tilsynet udtrykker ønske om, at de private tilbud på området forbedrer deres systematik, så sundhedsmæssige og socialfaglige udfordringer følges op.

 

Tilsynet hæfter sig ved, at tilbuddene på det kommunale område savner at beskrive de anvendte pædagogiske metoder.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Tilsynsrapporterne taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3499471e11.pdf
3499464e12.pdf
3501686e13.pdf

Bilag

Årsrapport fra Tilsyn Øst 2013
tilsynsrapport fra sundhedsstyrelsen 2013
årsrapport 2013 det sociale område.pdf


39. Gensidige orienteringer til mødet den 28. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Behandles i Udvalget for Voksne.

 

Orienteringssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden

 

Orientering fra udvalgets medlemmer

 

Orientering fra administrationen

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Orienteringer taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling