UDVALG

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"

MØDE

Referat

STED

mødelokale 3.1, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-03-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-03-2014 17:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. marts 2014
19. Temadrøftelse socialområdet 2014
20. Forhåndsgodkende salg af ledige familieboliger i Holbæk Kommune tilhørende Boligselskabet Munkesøparken
21. Udbud af bosteder for autister og domfældte - Lukket punkt
22. Orientering om Økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014
23. Beslutning om indbygget velfærdsteknologi i plejecentrene Elmelunden og på Samsøvej
24. Godkendelse af kvalitetstandarder på ældreområdet revideret forår 2014
25. Orientering om Plejehotellet på Sundheds- og ældreområdet
26. Gensidige orienteringer til mødet den 24. marts 201418. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 24. marts 2014 bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling19. Temadrøftelse socialområdet 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Temadrøftelse

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 1. Udvalget for Voksne bliver orienteret om og drøfter strategi og status på socialområdet samt igangværende helhedsplan for Bo og Service center

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Voksne blev på mødet den 30. oktober 2013 orienteret om status for udviklingsplanen for Holbæk Kommunes politik for voksne med særlige behov med afsæt i følgende hovedområder:

De tre hovedområder udgør fortsat kernen i kommunens sociale indsats kombineret med hensynet til at gøre borgerne selvhjulpne i hverdagen. Udvalget bliver på mødet præsenteret for den aktuelle strategi på socialområdet.

 

Strategien rummer 10 pejlemærker:

 1. Kommunens bundlinje

 2. Sammenhæng i indsatsen

 3. Ansvar efter evne (rehabilitering og recovery)

 4. Et sundere liv

 5. Netværk og frivillighed

 6. Forebyggelse målrettet risikogrupper

 7. Innovation og effektivisering

 8. Velfærdsteknologi

 9. Boligstrategi

 10. Faglighed og effektiv drift

 

Strategien omfatter en række konkrete indsatser. En af de vigtige er Helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter.

 

Byrådet godkendte i mødet den 12. juni 2013 helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud i Bo og Servicecenter Holbæk. Helhedsplanen tager afsæt i politik for voksne med særlige behov. De nye boliger og aktivitetscenter skal løse de nuværende bygningsmæssige problemer og skabe tidssvarende, fleksible og konkurrencedygtige tilbud på handicapområdet. Der bliver opført 40 almene handicapboliger i tilknytning til det nuværende Tornhøj i Jyderup. Den eksisterende bygning bliver ombygget til servicearealer og aktivitetscenter.

 

I starten bliver de eksisterende lokaler anvendt til aktivitetstilbud og i 2018-2023 forventer administrationen, at aktivitetscentret bliver ombygget.

 

De 40 boliger erstatter de nuværende 42 boliger i botilbuddene på Tornhøj og Skarridsøhjemmet. Dertil kommer to boliger i det eksisterende byggeri. Antallet af boliger forbliver dermed uændret.

 

Arbejdstitlen for byggeriet er Bostedet Jyderup.

Der er indgået aftale med Vestsjællands Almene Boligselskab om at opføre de 40 handicapboliger, som bliver opført i henhold til almenboligloven og ejes af boligselskabet.

Boligerne bliver opført i seks boenheder med 6-7 boliger i hver enhed. Der bliver opført fællesarealer i hver bo-enhed, som skal indeholde fælleskøkken og fællesrum opdelt i spisestue og opholdsgruppe med sofagruppe.

 

Boligerne skal kunne rumme alle former for handicap og skal indeholde stue, soveværelse, badeværelse og et lille køkken.

 

Både boliger og fællesrum vil blive forberedt for montering af loftlifte i det omfang, der er behov for det.

 

På nuværende tidspunkt er planlægningen i fuld gang. Der har været afholdt workshop med deltagelse af pårørende, beboere på Tornhøj og Skarridsøhjemmet, medarbejderrepræsentanter, medarbejder fra kommunens hjælpemiddelafdeling, styregruppen og følgegruppen den 11. december 2013, hvor boliger, boenheden, aktivitetscenter og udearealer var på dagsordenen.

 

Arkitekterne har udarbejdet et skitseforslag til, hvor boligerne kan blive placeret på grunden, og til hvordan en bolig/boenhed kan se ud. Bygning af boligerne starter omkring årsskiftet 2015 og forventes klar til indflytning i 1. kvartal 2016.

 

Skitseforslag for tilbygning af nye boliger samt en boenhed er vedlagt.

 

Spørgsmålet om helhedsplanen har givet anledning til politisk og pressemæssig opmærksomhed, som det blandt andet ses af henvendelse til byrådet og artikel fra Politiken, der er vedhæftet sagen.

Ønsket om selvhjulpenhed som element i den sociale indsats forudsætter, at borgerne kan kommunikere med medarbejdere i kommunen. Den forudsætning er svær at opfylde, når borgerne er svært udviklingshæmmede og derfor har svært ved at udtrykke sig verbalt. Der er på den baggrund etableret et PhD-projekt, der skal udvikle kommunikative metoder, der kan blive brugt i hverdagen på det enkelte bosted. Udgangspunktet er Bo og Servicecenter og resultatet skal kunne udbredes til andre bosteder og centre med tilsvarende behov.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Handicaprådet er blevet hørt om Helhedsplanen for Bo og Servicecenter i februar 2013. Handicaprådet er endvidere blevet orienteret om gennemførelsen af Helhedsplanen på mødet den 4. februar 2014. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3454431e1.pdf
3454430e2.pdf
3454432e4.pdf
3454433e3.docx

Bilag

Skitseforslag - tilbygning med nye boliger.pdf
Skitseforslag - boenheder 27-1-2014.pdf
Brev til Byrådet
Artikel fra Politiken


20. Forhåndsgodkende salg af ledige familieboliger i Holbæk Kommune tilhørende Boligselskabet Munkesøparken

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet giver Boligselskabet Munkesøparken en forhåndsgodkendelse til salg af boligselskabets almene familieboliger i Holbæk Kommune ved fremtidig ledighed

 2. byrådet godkender, at Boligselskabet Munkesøparken ansøger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om godkendelse til løbende salg af ledige almene familieboliger i Holbæk Kommune


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Munkesøparken ansøger om forhåndsgodkendelse af salg af almene familieboliger i Holbæk Kommune i takt med at boligerne bliver ledige.

 

Boligselskabet Munkesøparkens boligafdeling Vest består af 23 almene familieboliger (parcelhuse) fordelt på de syv kommuner, som udover Holbæk Kommune er Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

 

De fem boliger, som er beliggende i Holbæk Kommune, er:

 
 

Boligareal

Antal værelser

Husleje pr. måned


ekskl. varme


pr. 1. april 2014

Bjørnevej 1, 4390 Vipperød

91 m2

3

8.016 kr.

Munkholmvej 108, 4300 Holbæk

93 m2

4

6.067 kr.

Martin Lønnesvej 10, 4440 Mørkøv

104 m2

3

7.231 kr.

Mejsevej 5, 4450 Jyderup

94 m2

2

6.895 kr.

Mejsevej 7, 4450 Jyderup

79 m2

2

6.252 kr.

 

Den væsentligste årsag til ønsket om salg af boligerne er de fordyrende omkostninger i afdelingen på grund af den store geografiske spredning, hvilket også forhindrer et velfungerende beboerdemokrati.

 

Boligselskabet Munkesøparken har overtaget husene fra Nationalforeningen til Tuberkuloses Bekæmpelse samt De Vanføres Boligselskab og de er formodentlig tilvejebragt med henblik på at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk elle psykisk funktionsevne, hvorfor byrådet skal godkende salget, jævnfør almenboligloven § 27, stk. 1.

 

Derudover skal salg af almene familieboliger altid godkendes af byrådet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven § 27, stk. 1 og stk. 2.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Udvalget anbefaler indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling21. Udbud af bosteder for autister og domfældte - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Indstillingen blev godkendt.
 
22. Orientering om Økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til orientering.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes.

På Udvalget for Voksne forventes det at budgettet for 2014 kan holdes.

 

Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab pr. februar

Forventet afvigelse pr. februar

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme

uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

295,3

296,6

296,4

-0,2

Politikområde 8 - Ældre

233,5

250,0

250,0

0,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

430,2

428,7

428,7

0,0

I alt økonomisk ramme

uden overførselsadgang

958,9

975,3

975,1

-0,2

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme

med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 7 - Sundhed

11,7

11,7

11,7

0,0

Politikområde 8 - Ældre

153,9

135,8

135,8

0,0

Politikområde 9 - Voksenspecial

25,9

27,0

27,0

0,0

I alt økonomisk ramme

med overførselsadgang

191,6

174,4

174,4

0,0

 

 

 

 

 

TOTAL - Voksenudvalget

1.150,5

1.149,8

1.149,6

-0,2

Note: Evt. differencer skyldes afrundinger


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3471417e7.doc

Bilag

ØA_02_2014-10_ØU-UDV


23. Beslutning om indbygget velfærdsteknologi i plejecentrene Elmelunden og på Samsøvej

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget godkender, at

 1. sensorgulv ikke bygges ind i byggeriet, men at der arbejdes videre med alternativer til sensorgulv.

 2. rumdækkende loftslifte i soveværelset bygges ind i byggeriet i alle boliger.

 3. det bygges ind i byggeriet, at alle boliger forberedes til toiletter med skylle- og tørrefunktion

 4. fjernstyring af vinduer, døre mv. bygges ikke ind i byggeriet.

 1. intelligent lysstyring bygges ikke ind i byggeriet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommunes vision er, at velfærdsteknologi skal medvirke til at øge borgernes livskvalitet, forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og sikre en effektiv ressourceanvendelse.

 

Fleksibilitet har været et vigtigt omdrejningspunkt for indretningen af de nye plejecentre. Det gælder også i forhold til velfærdsteknologi. Kommunen har en ambitiøs tilgang til velfærdsteknologi, men det betyder ikke nødvendigvis, at alle boliger fra start er fuldt udstyret med alle muligheder.

 
 

Overordnet er der tre faser for indførslen af velfærdsteknologi:

 

Fase 1: Teknologier som bygges ind i byggeriet af de nye plejecentre ved Elmelunden og på Samsøvej.

Fase 2: Teknologier som indføres, når byggerierne tages i brug.

Fase 3. Teknologier som indføres ift en individuel vurdering af borgerens behov.

 
 

Denne sag beskriver de vurderinger, der er foretaget i forbindelse med Fase 1. Teknologier i Fase 1 er kendetegnet ved at være gennemgående i alle boliger og derfor vil teknologierne være noget de fleste beboere får gavn af, samt medarbejderne.

 
 

En meget stor del af de velfærdsteknologiske løsninger, der findes i dag, er ikke bundet af de fysiske rammer og er teknologierne kun til gavn for en mindre del af beboerne, vil det normalt være mere omkostningseffektivt at implementere teknologierne i Fase 2 og 3.

 
 

De velfærdsteknologiske løsninger, som er vurderet ift. Fase 1 er følgende:

 
 1. Sensorgulv

Det anbefales, at der arbejdes videre med alternativer til sensorgulvet i de tilfælde, hvor det er til gavn for borgeren.

 1. Loftlifte

Det anbefales, at der monteres rumdækkende loftslifte i soveværelse i samtlige boliger.

 1. Toiletter med skylle- og tørrefunktion

Det anbefales, at samtlige boliger forberedes til at toiletter med skylle- og tørrefunktion kan eftermonteres i de tilfælde, hvor det gavner den enkelte borger.

 1. Fjernstyrede vinduer, gardiner, døre, m.v.

Det anbefales, at der ikke monteres fjernstyring af vinduer, døre mv. da det kun vil være et begrænset antal borgere, der vil have gavn af det.

 1. Intelligent lysstyring – til f.eks. demente

Det anbefales, at arbejde med mere fleksible løsninger i form af apps og løst inventar.

 
 
 

Vedhæftede notat beskriver, hvad der ligger til grund for de enkelte anbefalinger.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Ældrerådet drøftede på deres møde 12. marts 2014, de velfærdsteknologiske løsninger, som er indbygget i de nye plejecentre.

 
 

Beslutningen fra Ældrerådets møde var, at ”Ældrerådet tiltræder indstillingerne, med den kommentar, at de nye plejecentre Elmelunden og Samsøvej skal forberedes til, at teknologierne efterfølgende kan monteres”

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Udvalget godkendte at:
 
 1. sensorgulv ikke bygges ind i byggeriet, men at der arbejdes videre med alternativer til sensorgulv.
 2. rumdækkende loftslifte i soveværelset bygges ind i byggeriet i alle boliger.
 3. det bygges ind i byggeriet, at alle boliger forberedes til toiletter med skylle- og tørrefunktion
 4. fjernstyring af vinduer, døre mv. ikke bygges ind i byggeriet.
 5. intelligent lysstyring ikke bygges ind i byggeriet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3454090e8.doc

Bilag

Notat om indbygget velfærdsteknologi på nye plejecentre


24. Godkendelse af kvalitetstandarder på ældreområdet revideret forår 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget godkender ældreområdets reviderede kvalitetsstandarder for

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Hvorfor revision af kvalitetsstandarderne

Kvalitetstandarderne skal godkendes af Udvalget for Voksne mindst én gang om året. Kvalitetstandarderne er oplysninger til borgere om det serviceniveau, som Byrådet har besluttet.

 

Udvalget godkendte senest kvalitetsstandarderne d. 24. september 2013.

 

Vedr. kvalitetsstandarderne for Dagophold på dagcenter, Træning – vedligeholdelse af færdigheder og Genoptræning

Tidligere var der en kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning. Den er nu opdelt i tre kvalitetstandarder for at give bedre overblik over indsatserne. Desuden er der rettelser, så der kommer yderligere fokus på forebyggelse og rehabilitering.

 

Vedr. kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandarden er revideret ud fra erfaring og praksis. I forhold til tidligere godkendt kvalitetsstandard er Plejehotellet inkluderet og borgere tilbydes tre ugers ophold mod tidligere to ugers ophold.

 

Vedr. kvalitetsstandard for kørsel

Kvalitetsstandarden for kørsel er tilrettet og indeholder nu en beskrivelse af samtlige kørsels tilbud for borgere.

 

Vedr. kvalitetsstandarden for sårbehandling

Kvalitetsstandarden for sårbehandling er ny og har ikke tidligere været godkendt.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Kvalitetstandarderne har været præsenteret for:

 

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vil blive forelagt på mødet.

 

Lovgrundlag – link

 

Serviceloven

Sundhedsloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Udvalget godkendte de reviderede kvalitetsstandarder for
 
 
Vedr. kørsel laves efterfølgende specifikke faktablad for hver enkelt kørselsordning, og der laves et enkelt faktablad, der giver overblik over alle kørselsordninger.

Sagsfremstilling
Referat

3470555e9.pdf
3470560e10.pdf
3470565e12.pdf
3470569e13.pdf
3470933e14.pdf
3470930e15.pdf
3472570e16.pdf
3472749e17.pdf
3474720e17.pdf

Bilag

Kvalitetstandarder - Dagophold på dagcenter.pdf
Kvalitetstandarder - Genoptræning.pdf
Kvalitetstandarder - Midlertidigt ophold.pdf
Kvalitetsstandarder - Sårbehandling.pdf
Høringssvar Ældrerådet af 18.3.2014.pdf
Høringssvar Handicaprådets af 18.3.2014.pdf
Administrationens kommentarer til høringssvar af 19.3.2014
Træning - vedligeholdelse af færdigheder
Kvalitetsstandard - Kørsel.


25. Orientering om Plejehotellet på Sundheds- og ældreområdet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om Plejehotellet til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Plejehotellet åbnede d. 10. marts 2014 med 14 pladser til borgere med behov for et midlertidigt ophold. Holbæk Kommune har i forvejen 17 midlertidige pladser fordelt på seks plejecentre. Med åbningen af Plejehotellet har ældreområdet i alt 31 midlertidige pladser.

 

Medarbejdere ansat på Plejehotellet

Der er ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter og sygeplejersker til at varetage træningen og plejen af borgeren gennem døgnet.

 

Borgere

Målgruppen er borgere som:

 

Arbejdsgruppen der har arbejdet med etablering af plejehotellet, består af forskellige fagpersoner fra hjemmeplejen, visitationen og sundhedsafdelingen. Det er arbejdsgruppens forventning, at de borgere der har fået et ophold på plejehotellet, har behov for mindre hjælp fra hjemmeplejen eller sygeplejen når de kommer hjem.

 

Borgere som har brug for en vurdering af fremtidig boligform (plejebolig) får tilbud om ophold på en midlertidig plads på et af vores plejecentre.

 

Hvordan

En visitator kan tildele et ophold på Plejehotellet på baggrund af en samtale med borger og evt. pårørende.

 

Betaling

Borgere på Plejehotellet betaler for forplejning på samme vilkår som borgere der bor i en plejebolig.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Etableringen og drift af Plejehotellet sker indenfor Sundheds- og ældreområdets eksisterende budget.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling26. Gensidige orienteringer til mødet den 24. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne

 

Orienteringssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer bliver taget til efterretning:

 

Orientering fra formanden:

 1. Mad leverancen til private – status tages på op på næste møde

 2. Digitalisering og de ældre – Karen orienterede

 

Orientering fra udvalgets medlemmer:

 

Orientering fra administrationen:

 1. Arbejdstilrettelæggelse på plejecentrene

 2. Deltagelse i KL´s sociale temamøde.

 3. Evaluering af udvalgets dagsorden.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-03-2014
 
Orienteringer blev taget til efterretning.
 
 

Referat
Sagsfremstilling