UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Viften, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød

STARTTIDSPUNKT

24-10-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2017 18:00:00


PUNKTER

110. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. oktober 2017
111. Beslutning om samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
112. Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2018
113. Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål
114. Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2018 på baggrund af budget 2018
115. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale
116. Beslutning om samarbejdsmodellen 'Byg til vækst'
117. Drøftelse af prioriteringer for midlertidig indkvartering af flygtninge
118. Orientering om brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen
119. Orientering om ydelsesmodtageres flyttemønster
120. Orientering om afdækning af rehabiliteringsteamets praksis
121. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager
122. Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 24. oktober 2017110. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 24. oktober 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Godkendt.
111. Beslutning om samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Beslutning om samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. at samarbejdsgrundlaget mellem Foreningen Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse besluttes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Vipperød er der to fritidstilbud i dagtimerne til børn og unge fra 4. klasse til 7. klasse. På Kildedamsskolens afdeling i Vipperød er der tilbud om SFO2 for elever for elever i 4. – 7. klasse. Herudover er der i området en foreningsdrevet dagklub ”Viften”, som retter sig mod sammen målgruppe i form af en dagklub for de 10 – 14-årige og en fritidsklub for de 13 – 18-årige.
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” besluttede på udvalgsmødet den 19. juni 2017 at opsige aftalen med det foreningsdrevne tilbud Viften, som et led i udmøntningen af budgetreduktioner. Aftalen er opsagt med 12. måneders varsel – gældende fra 1. august 2018
Den 13. september 2017 behandlede Byrådet en initiativsag om SFO2 i Vipperød og det foreningsdrevne fritidstilbud Viften i Vipperød.
På Byrådsmødet blev det besluttet, at det er Udvalget ”Uddannelse og Job” skal behandle sagen om Viften i Vipperød og Viftens mulighed for at fortsætte som klubtilbud under UngHolbæk fritid og Forebyggelse.
 
Viften
Viften i Vipperød har eksisteret siden 1994 og rummer en dagklub og en fritidsklub. Dagklubben for de 10 – 14-årige har ansat lønnet personale, der pt ikke er pædagogisk uddannet. Fritidsklubben for de 13 – 18-årige og er drevet på frivillig basis.
Viften har til huse i to kommunale lokaler i forbindelse med Vipperød hallen. Dels et lokale i selve hallen og dels et lokale i en tilbygning til hallen. Der er indgået en tidsbegrænset benyttelsesaftale på 20 år mellem Viften og Holbæk Kommune. Her stilles lokalerne gratis til rådighed. Viften står for den indvendige vedligeholdelse samt rengøring. Endvidere står Viften for den udvendige vedligeholdelse af tilbygningen. Benyttelsesaftalen udløber den 31. december 2021.
Viftens formål er beskrevet i Individuel Kontrakt mellem Foreningen ”Viften” og Holbæk Kommune i januar 2012 (vedlagt i bilag). Her er det overordnede formål beskrevet således:
”I henhold til Kultur- og Fritidspolitikkens udviklingsmål C1 – livsfaser og kultur og fritidstilbud – skal børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn”.
 
UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
Den 22. marts 2017 besluttede Udvalget ”Uddannelse og Job” en ny organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse. Beslutningen blev truffet på baggrund af en ’for-høring’, hvor Udvalget ”Uddannelse og Job” fik mulighed for at mødes med de involverede interessenter som f.eks. de unge brugere, skolebestyrelser og klubmedarbejdere. Dernæst var der en fem ugers høringsfase i de fire skoledistrikters skolebestyrelser, i bestyrelsen for UngHolbæk samt MED-udvalget i UngHolbæk.
Den nye organisering betyder en meget tæt kobling mellem UngHolbæk Fritid og Forebyggelse og de fire skoledistrikter. UngHolbæk fritid og Forebyggelse har i hvert distrikt tilknyttet en SSP-konsulent og en koordinerende klubmedarbejder. Herudover er der løsere tilknyttede medarbejdere i hvert distrikt.
Ung Holbæk fritid og Forebyggelse skal agere mobilt og fleksibelt i forhold til behov og relevans i de enkelte distrikter. De pædagogiske ressourcer kan hurtigt flyttes hen, hvor der er behov for dem og bringes i spil, der hvor de unge er. For at sikre den lokale forankring er UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i tæt dialog med de lokale aktører og er i forhold til klub- og SSP-aktiviteter til rådighed med sparring og rådgivning til de unge - men også til fagpersoner, forældre og frivillige.
 
Samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse.
UngHolbæk Fritid og Forebyggelse virker som beskrevet som motor for klub- og SSP-arbejdet i de fire skoledistrikter. Dette gælder også i forhold til forældre og frivillige - bl.a. i foreninger, der er lokalt forankret, herunder tilbuddet Viften.
I Viftens formål står der, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud og at aktiviteterne skal ”være for, med og af børn”. Dette formål understøttes af det forebyggende helhedssyn, som er grundstenen i arbejdet i UngHolbæk fritid og Forebyggelse.
Det er derfor naturligt, at Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse samarbejder om forskellige aktiviteter. Samarbejdsmulighederne understøtter opretholdelsen af et lokalt samlingspunkt og et mødested, hvor de unge kan samles om positive aktiviteter.
 
Ungdomsklub: De fleste klubaktiviteter er på nuværende tidspunkt placeret i Tølløse, men i samarbejde med Viften vil der være mulighed for placering i Vipperød. Koordinering af samarbejdet skal ske mellem Viften og SSP-konsulenten og den koordinerende klubmedarbejder i distrikt Kildedam.
 
Ungdomsskolen: Ungdomsskolen tilbyder en række aktiviteter, der kan benyttes af Viftens brugere på lige fod med andre unge i kommunen. Der vil være mulighed for at Viften og Ungdomsskolen lokalt etablerer specifikke ungdomsskoleaktiviteter.
 
SSP: Den lokale SSP-konsulent vil have løbende kontakt til Viften og inviterer Viftens medarbejder til lokale netværksmøder
Dialogen mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil ske i fastlagte netværksmøder og i den løbende kontakt mellem medarbejdere fra Viften og den koordinerende klubmedarbejder og SSP-konsulenten.
 
Andre kontraktforhold
Denne sagsfremstilling vedrører alene samarbejdsgrundlaget mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse. Ved udløbet af den Individuelle kontrakt 31. juli 2018 skal der foreligge en ny kontrakt/partnerskabsaftale mellem Foreningen Viften og Holbæk Kommune. Den nye kontrakt/partnerskabsaftale skal indeholde beskrivelse af de generelle forpligtelser, der er gældende i samarbejdet mellem Viften og Holbæk Kommune, Uddannelse til Alle Unge. Udkast til kontrakten/partnerskabsaftalen vil blive udarbejdet, så det er klar primo februar 2018 og vil blive fremlagt for Udvalget ”Uddannelse og Job” på førstkommende møde herefter.


Økonomiske konsekvenser
Hidtil har Viften modtaget et driftstilskud fra Kultur og Fritid. I 2018 ville tilskuddet udgøre 400.000 kr. Aftalen med Viften er af Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab opsagt med virkning fra 1. august 2018, og derfor får Viften 200.000. kr. i tilskud frem til udgangen af juli 2018.
 
Fredag den 22. september indgik 29 af Byrådets medlemmer en budgetaftale. Denne skal behandles i Byrådet den 11.10.2017. Vedtages budgetaftalen vil Viften fra 2018 modtage 200.000 kroner årligt i driftstilskud. Viften vil således i 2018 få 400.000 kr. i tilskud og 200.000 i 2019 og frem.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”: 19.06.2017. Sag nr. 82. Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften
 
Møde i Holbæk Byråd: 13.09.2017. Sag nr. 177. Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, Venstre – beslutning om SFO2 i Kildedamsskolen, afdeling Vipperød
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 22.03.2017. Sag nr. 39. Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Godkendt for så vidt angår klubdelen i Viften.
 
Udvalget ønsker, at der i højere grad sker en koordinering af aktiviteterne mellem  UngHolbæk – Fritid og Forebyggelse i lokalområdet samt Viften.


caseno17-41533_#4324299_v1_individuel kontrakt mellem foreningen viften og holbæk kommune.pdf.pdf
caseno17-41533_#4324308_v1_rammebetingelser sfo2 og viften i vipperød den 22.9.2017.pdf.pdf

Bilag

Individuel kontrakt mellem Foreningen Viften og Holbæk Kommune.pdf
Rammebetingelser SFO2 og Viften i Vipperød den 22.9.2017.pdf


112. Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2018

Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udkast til Uddannelsesplan 2018 drøftes


Beskrivelse af sagen
Uddannelsesplanen er et politisk papir, som sætter retning for indsatsen med kerneopgaven uddannelse til alle unge. Hvert år revideres planen af Udvalget ”Uddannelse og Job”, så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven.
 
År 2018 og de efterfølgende år kommer fortsat til at byde på udfordringer med at dimensionere indsatsen til budgettet. Det er derfor afgørende, at Uddannelsesplan 2018 kobler indsats og budget tæt. Uddannelsesplan 2018 skal således angive, hvilke forandringer i indsatsen der er nødvendige for at løfte opgaven for de ressourcer, der er til rådighed.
 
Uddannelsesplan 2018 indeholder følgende:
· Indledning
· Målgrupper
· Mål – Hvad sigter vi efter?
· Budget og indsatsområder 2018
· Politiske prioriteringer indenfor hvert indsatsområde
· Politiske drøftelser i 2018
 
På mødet vil chef for kerneområdet Uddannelse til Alle Unge Julie Becher fremlægge administrationens forslag til mål og prioriterede indsatser i 2018.
 
Herefter drøfter udvalget oplægget med afsæt i følgende spørgsmål:
 
Den videre beslutningsproces for Uddannelsesplan 2018:
Den 29. november: Udvalget indstiller Uddannelsesplan 2018 til byrådets godkendelse
Den 6. december: Uddannelsesplan 2018 fremlægges til byrådets godkendelse


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Drøftet.
113. Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål

Orientering om status på budgetoverholdelse og politiske effektmål

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orientering for oktober 2017 om budgetoverholdelse og politiske effektmål på tages til efterretning.Beskrivelse af sagen
I denne sag, som forelægges udvalget hver måned, redegør administrationen for udviklingen i forsørgelsesudgifterne på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Desuden gives en status på de politisk vedtagne effektmål for beskæftigelsesområdet.
 
Bilag 1: Udviklingen på alle forsørgelsesområder, herunder uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse til unge under 30.
 
Særlige opmærksomhedspunkter:
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
 
 
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
 
 
Bilag 2: Status på de politiske effektmål: Bilaget viser alene effektmål for beskæftigelsesområdet.
 
Diagrammerne viser udviklingen for hvert forsørgelsesområde, hvor målet er at ligge inden for den bedste tredjedel kommuner i af klyngen af sammenlignelige kommuner.
 
Herudover viser den sidste figur udviklingen i den registrerede ledighed i procent af arbejdsstyrken.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
 
Taget til efterretning.


caseno17-27890_#4330914_v1_notat - status politiske effektmål til uju-møde 24-10-2017.pdf.pdf
caseno17-37399_#4332388_v1_oktoberopgørelse..pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til UJU-møde 24-10-2017.pdf
Oktoberopgørelse.


114. Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2018 på baggrund af budget 2018

Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2018 på baggrund af budget 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udkast til Beskæftigelsesplan 2018 drøftes.


Beskrivelse af sagen
Hvert år vedtager byrådet en beskæftigelsesplan der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme lokale og nationale beskæftigelsespolitiske udfordringer og målsætninger. Beskæftigelsesplanen indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder. Beskæftigelsesplanen behandles og vedtages af byrådet, men har inden da være behandlet af Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Drøftelse på baggrund af budget 2018
På dagens møde lægger kerneområdet Alle Kan Bidrage et udkast til Beskæftigelsesplan 2018 frem til drøftelse. Kerneområdet foreslår, at drøftelsen sker med fokus på de foreslåede indsatser for de fire hovedmålgrupper samt integrationsborgere, som udvalget blev orienteret om på mødet den 27 september 2017. På mødet vil budget 2018 være godkendt af byrådet, og udvalget vil dermed kende det budget, der er til rådighed for at gennemføre indsatserne.
 
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
 
 
Beskæftigelsesplanens struktur
Beskæftigelsesplan 2018 bygges op omkring budgetmålene for 2018 samt målsætninger og indsatser for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:
 
 
Som noget nyt er også målgruppen borgere på integrationsydelse en del af beskæftigelsesplanen, selvom der findes en særskilt strategi for denne gruppe. Formålet med at inddrage borgere på integrationsydelse er at skabe et samlet overblik over målgrupperne på beskæftigelsesområdet. Forslagene til indsatser for denne målgruppe har været drøftet i integrationsrådet den 20. september 2017.
 
Den videre politiske proces for Beskæftigelsesplan 2018
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Drøftet.


caseno17-27890_#4325704_v1_beskæftigelseplan 2018 - udkast uju-møde 24.10.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2018 - udkast UJU-møde 24.10.pdf


115. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes at indgå en virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden oktober 2017 – december 2020 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer
 2. det besluttes at rette henvendelse til Odsherred og Kalundborg kommuner med henblik på en afklaring af, om de vil indgå i partnerskabsaftalen

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes, at der anvendes sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget ”Uddannelse og Job” har i drøftelserne af forslag til ny partnerskabsaftale om uddannelses- og praktikpladser i Holbæk Kommune overvejet indførelse af sociale klausuler som alternativ til en partnerskabsaftale. Denne sag opsummerer:
 
Sagen skal danne grundlag for, at Udvalget ”Uddannelse og Job” og Holbæk Byråd kan træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at indgå en partnerskabsaftale eller om man vil indføre sociale klausuler for at sikre uddannelses- og praktikpladser for unge i Holbæk Kommune.
 
På mødet deltager strategisk leder fra Uddannelse til Alle Unge David Jensen med et oplæg om praktikpladser i Holbæk Kommune.
 
Status på praktikpladser i Holbæk Kommune
I alt 632 unge fra Holbæk Kommune er i erhvervsuddannelse, heraf er 115 unge i uddannelse indenfor de uddannelser, som omfattes af Dansk Byggeri.
Nogle af erhvervsuddannelseseleverne er praktikpladssøgende:
Opgørelsen er baseret på Undervisningsministeriets officielle database, som er tilgængelig på ministeriets hjemmeside og baserer sig på de obligatoriske indberetninger fra landets erhvervsskoler. I opgørelsen over praktikpladssøgende elever er ikke medregnet elever, som endnu ikke har afsluttet grundforløbet.

Erfaringer fra partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland i perioden 2015-2017
Holbæk Kommune indgik den 1. januar 2015 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland og UU Nordvestsjælland. Partnerskabsaftalen er udløbet den 30. juni 2017. Det primære formål i partnerskabsaftalen har været, at flere unge skulle påbegynde en erhvervsuddannelse inden for byggefagene på EUC Nordvestsjælland, og at de unge på disse erhvervsuddannelser skulle sikres en praktikplads.
 
Partnerskabet har haft to hovedspor. Det ene hovedspor har overskriften ’Motivation og vejledning’. Formålet har her været, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det andet hovedspor har overskriften ’Praktikpladser til unge’. Her har formålet været at skaffe EUC Nordvestsjællands elever indenfor byggefagene praktikpladser.
 
Resultater for hovedsporet ’Motivation og vejledning’:
 
Resultater for hovedsporet ’Praktikpladser til unge’:
 
Vurdering af effekt af partnerskabet:
Dansk Byggeri’s uddannelser omfatter en stor andel af praktikpladserne i Holbæk Kommune (ca. 20 %). I Holbæk Kommune er andelen af praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s område større end på landsplan (figur a i bilag).
 
Der har siden sommeren 2014 været en stigning i antallet af praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s uddannelser. Stigningen er sket over hele landet, men er mere markant i Holbæk. Tilsvarende er der sket et fald i antallet af praktikpladser indenfor andre uddannelser – både på landsplan og i Holbæk (figur b i bilag).
 
Status på praktikpladssituationen i Holbæk Kommune viser, at det særligt indenfor Dansk Byggeri’s uddannelser ikke er en udfordring for de unge i Holbæk Kommune at finde en praktikplads (tabel 1 og 2 i bilag).
 
Det er vanskeligt at måle, om den positive udvikling i forhold til antallet af praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s uddannelser alene skyldes partnerskabsaftalen eller om samfundskonjunkturer eller andre forhold er den primære grund til succesen. Udviklingen sandsynliggør dog, at partnerskabsaftalen har haft en positiv effekt i forhold til praktikpladser indenfor Dansk Byggeri’s område.
 
Udfordringer i partnerskabssamarbejdet:
Samarbejdet i partnerskabsaftalen har ikke været uden problemer. Da man cirka et år inde i aftaleperioden skulle gøre status viste det sig, at der stort set ikke var arbejdet med aftalens emner i de nedsatte arbejdsgrupper. Derfor blev aftalen revurderet og skærpet og fra Holbæk Kommunes side blev der udpeget en tovholder til at fastholde fokus på opgaverne, indkalde til møder og i det hele taget at holde gryden i kog. Herefter kom arbejdet for alvor i gang. Erfaringen er på den baggrund:
 
Indhold i en ny partnerskabsaftale
På møde den 7. juni 2017 mellem samarbejdsparterne i det tidligere partnerskab og repræsentanter for Udvalget ”Uddannelse og Job” blev det aftalt, at man vil foreslå etablering af en ny flerårig partnerskabsaftale. Endvidere aftaltes det, at partnerskabskredsen udover Dansk Byggeri skal udvides til flere brancheorganisationer f.eks. Dansk Industri og Dansk Erhverv, og at Holbæk Erhvervsforum skal indgå som partner. Der er opbakning fra aktørerne i den netop afsluttede partnerskabsaftale til indgåelse af en ny og udvidet aftale.
 
På den baggrund er der i samarbejde mellem Uddannelse til Alle Unge og EUC-Nordvestsjælland udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale. Udkast til partnerskabsaftalen er vedhæftet som bilag.
 
Fokus i den nye partnerskabsaftale er på de brancher, der mangler arbejdskraft, og hvor uddannelsen kan tages på EUC-Nordvestsjælland.
 
Det nye partnerskab vil have to formål:
 1. Flere praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelse: Ingen ung i Holbæk Kommune skal mangle en praktikplads
 2. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse
 
Det nye partnerskab bygger oven på de konkrete handlinger og erfaringer fra det tidligere partnerskab. Udvalget ”Uddannelse og Job” skal aktivt medvirke i og følge op på partnerskabet.
 
Administrationen har været dialog med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Byggeri, som alle har indikeret interesse i at indgå i et partnerskab med Holbæk Kommune og EUC-Nordvestsjælland. Træffes der beslutning om ny partnerskabsaftale, er næste skridt at indgå konkrete aftaler med brancheorganisationerne. Holbæk Erhvervsforum har tilbudt at tage kontakten til de relevante brancheorganisationer inden påbegyndelse af partnerskabet.
Derudover skal der tages kontakt til Odsherred og Kalundborg kommuner, som også har unge på EUC Nordvestsjælland, med henblik på at afklare, om de ønsker at indgå i partnerskabsaftalen.
 
Fordele ved at indgå en partnerskabsaftale:
 
Ulemper ved at indgå en partnerskabsaftale:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Hvad er sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler?
 Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud (september 2016) fremgår det, at:
 
”En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et frivilligt kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan vælge at stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen.”
 
Statslige, regionale og kommunale ordregivere er forpligtet til i relevante udbud at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Relevante udbud er bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Dette gælder også for tjenesteydelseskontrakter med et driftselement som f.eks. rengøring eller kantinedrift.
 
Selvom kontrakten falder inden for kategorien ’relevante udbud’, kan ordregiver vælge ikke at bruge en social klausul. Ordregiver skal i så fald forklare grunden hertil, og forklaringen skal fremgå af ordregivers hjemmeside.
 
Begrundelsen for ikke at anvende social klausul kan bl.a. være, at der ikke er mangel på praktikpladser inden for det uddannelsesområde, som er relevant i den konkrete kontrakt. En anden begrundelse kan være, at der er indgået frivillig partnerskabsaftale inden for det eller de områder, som er relevante for den konkrete kontrakt.
 
Hvornår kan en kommune anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler?
Tre betingelser skal være opfyldt, for at en statslig, regional eller kommunal ordregiver kan anvende sociale klausuler.
 
De tre betingelser er:
 1. De sociale klausuler overholder principperne om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Dette krav indebærer, at det ikke er tilladt at stille krav om at elever f.eks. skal komme fra Danmark, fra en bestemt erhvervsskole eller et særligt geografisk område. Endvidere betyder det, at kontrakten skal indeholde arbejdsopgaver, der er relevante for uddannelses- og praktikaftaler.
 2. De sociale klausuler er forbundet til kontraktens genstand. Dette krav indebærer, at de praktikpladser, der kræves oprettet, skal oprettes i tilknytning til den udbudte opgave og ikke til andre af virksomhedens opgaver – også selvom andre af virksomhedens opgaver er opgaver, der udføres for den pågældende ordregiver
 3. De sociale klausuler er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Dette krav indebærer, at det skal være tydeligt for enhver virksomhed, at der er en social klausul forbundet med udbuddet, så de kan vurdere, om de har tilstrækkelige forudsætninger for at byde ind, inden udbudsprocessen igangsættes.
 
De konkrete retningslinjer for sociale klausuler kan udformes på flere måder, hvilket også afspejles i forskellige retningslinjer og erfaringer blandt kommuner, som i dag anvender sociale klausuler for at sikre uddannelses- og praktikpladser for unge.
 
Fordele ved at indføre sociale klausuler:
 
Ulemper ved at indføre sociale klausuler:
 
Særlige forhold i relation til sociale klausuler og den foreslåede partnerskabsaftale:

Øvrige konsekvenser
Såfremt der skal indføres sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser må kommunens Udbudspolitik og Indkøbspolitik ændres, da de i dag indeholder ambitioner om at indgå frivillige partnerskaber fremfor at fastlægge sociale klausuler.
 
I forbindelse med den politiske behandling af forslag til ændring af Udbudspolitikken og Indkøbspolitikken vil der samtidigt skulle træffes beslutning om de nærmere og konkrete retningslinjer for fastlæggelse af sociale klausuler. I den forbindelse vil erfaringer fra kommuner, som i dag gør brug af sociale klausuler for at sikre uddannelses- og praktikpladser for unge, blive inddraget.


Lovgrundlag – link
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud:
https://www.kfst.dk/media/.../20160923-vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud.pdf

Sagshistorik, henvisninger
Holbæk Kommunes indkøbspolitik: https://holbaek.dk/media/11154632/indkoebspolitik-godkendt2c-juni-15.pdf
 
Holbæk Kommunes udbudspolitik: https://holbaek.dk/media/11154628/udbudspolitik-godkendt-juni-15.pdf
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 30.11.16: Sag nr. 135. Beslutning om forlængelse af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, UU og Holbæk Kommune
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 26.4.2017: Sag nr. 52. Drøftelse af ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 27.9.2017: Sag nr. 107. Orientering om resultater af partnerskabsaftale 2015-2017
 
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”: 27.9.2017: Sag nr. 108. Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Et flertal bestående af Søren Harboe Rasmussen (V), Willy Lisby (V) og Sine Agerholm (uden for partierne) indstiller at,
 
1. det besluttes at indgå en virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden oktober 2017 – december 2020 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer.
 
2. det besluttes at rette henvendelse til Kalundborg Kommune med henblik på en afklaring af, om de vil indgå i partnerskabsaftalen.
 
 
Et mindretal bestående af Henrik Mosbæk (B) og Christina K. Hansen (S) indstiller,
 
1. der anvendes sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser


caseno17-16031_#4301598_v2_virksomhedsrettet partnerskabsaftale, september 2017.docx.pdf
caseno17-16031_#4322860_v1_bilag - status på praktikpladser i holbæk kommune.pdf

Bilag

Virksomhedsrettet partnerskabsaftale, september 2017.docx
Bilag - status på praktikpladser i Holbæk Kommune


116. Beslutning om samarbejdsmodellen 'Byg til vækst'

Beslutning om samarbejdsmodellen 'Byg til vækst'

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. samarbejdsmodellen ’Byg til Vækst’ godkendes.Beskrivelse af sagen
Borgmester Søren Kjærsgaard ønsker at indgå i et netværkssamarbejde med Køge og Roskilde Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt arbejdsmarkedets parter med udgangspunkt i byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.
 
Byggeriet på Sjælland er i vækst, og byggebranchen har i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft. Et styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan bidrage til at skabe adgang til denne arbejdskraft lokalt.
 
I Roskilde, Køge og Holbæk Kommuner er der et ønske om at skabe vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling via uddannelse og byggeri. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle parter.
 
Nedenfor beskrives forslag til samarbejdsmodel for et samarbejde mellem Roskilde, Køge, Holbæk Kommuner, relevante uddannelsesinstitutioner samt de lokale arbejdsmarkedsparter. Samarbejdsmodellen er inspireret af netværkssamarbejdet ’Byg til Vækst’ på Fyn, hvor relevante parter har indgået et samarbejde, som understøtter et velfungerende regionalt arbejdsmarked og herigennem en bedre forudsætning for varig vækst i de enkelte kommuner.
 
Formål med samarbejdet
Samarbejdet har fire hovedformål, der omfatter erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet:
 
 
Metode
Hensigten er at strukturere et trebenet netværk mellem kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og byggeriet. Udgangspunktet for netværket er byggepladser og byggeprojekter i de tre kommuner.
 
Ved at samarbejde i et struktureret netværk, får de tre parter en unik viden om hinandens behov, og ikke mindst muligheden for at imødekomme og hjælpe hinanden med.
 
For bygherrer og entreprenører gælder det behovet for at få kvalificeret arbejdskraft, både her og nu, men også i et langsigtet perspektiv at være konkurrencedygtige.
 
For kommunerne gælder det, at jobcentrene kan levere arbejdskraft i form af vikariater i jobrotation, løntilskud eller ordinære ansættelser og eventuelt opkvalificere via uddannelsesinstitutionerne.
 
De erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner kan gå i dialog med entreprenørerne om oprettelse af lærepladser og opkvalificering af arbejdskraften.
 
 
På den måde kan indsatsen medvirke til, at entreprenørerne ikke mangler muligheder for kvalificeret arbejdskraft, byggeprojekter færdiggøres til tiden, jobcentrene hjælper ledige tilbage på arbejdsmarkedet, og de unge i erhvervsuddannelse har øgede chancer for at få en læreplads.
 
Modellen beskrives nærmere i vedlagte bilag udarbejdet af Roskilde Kommune.
 
Forankring af samarbejdet i Holbæk Kommune
Samarbejdet forankres i en bestyrelse på tværs af kommuner og arbejdsmarkedets parter. Fra Holbæk Kommune deltager borgmesteren eller en direktør.
 
For at brede projektet ud, oprettes der et repræsentantskab bestående af udvalgsformænd for de relevante politiske udvalg i kommunerne. I Holbæk Kommune vil det dreje sig om formændene udvalget for Klima og Miljø, samt Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
I projektets styregruppe deltager fra Holbæk Kommune relevant koncerndirektør samt cheferne fra kerneområderne Vækst og Bæredygtighed, Uddannelse til Alle Unge samt Alle Kan Bidrage.
 
Selve driften af projektet drives i et sekretariat, der består af en fælles projektleder samt en koordinerende medarbejder fra hver kommune. I Holbæk Kommune vil en virksomhedskonsulent kunne løfte denne opgave.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af bilag 1, at:
 
’Projektet opstartes med eksisterende ressourcer. For at sikre en god opstart, søges der om medfinansiering ved diverse puljer’.
 
Administrationen vurderer, at den koordinerende funktion på vegne af Holbæk Kommune bedst kan varetages af en virksomhedskonsulent. Det forventes, at virksomhedskonsulenten i så fald ikke vil kunne arbejde med at opspore og drifte løbende træningsbaner (virksomhedspraktikpladser til træning af arbejdsevnen) i større eller mindre omfang. For en fuldtidsstilling vil det svare til ca. 25 løbende træningsbaner.
 
Derudover må det forventes, at der skal afsættes ressourcer til en fælles projektleder. Omfanget af denne ressource kendes endnu ikke.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Udsættes til næste møde.


caseno17-27890_#4325726_v1_byg til vækst - mulig samarbejdsmodel på sjælland.pdf.pdf
caseno17-27890_#4325725_v1_byg til vækst - organisering.pdf.pdf

Bilag

Byg til Vækst - Mulig samarbejdsmodel på Sjælland.pdf
Byg til Vækst - Organisering.pdf


117. Drøftelse af prioriteringer for midlertidig indkvartering af flygtninge

Drøftelse af prioriteringer for midlertidig indkvartering af flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. prioriteringer for midlertidig indkvartering af flygtninge drøftes.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune modtager færre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og arbejder derfor løbende på at sikre, at antallet af boenheder til midlertidig indkvartering matcher det aktuelle behov.
 
Omfang af lejemål
Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed stiller (oktober 2017) 187-189 boenheder (værelser eller lejligheder) til rådighed til midlertidig indkvartering. Disse boenheder er fordelt på 14 forskellige adresser i kommunen. De fleste lejemål kan huse færre end 10 beboere, mens nogle få lejemål huser 20 beboere eller flere. De tre største lejemål er:
 
· Elmelunden i Jyderup med 28 boenheder
· Det tidligere asylcenter i Vipperød med 61 boenheder
· Holbækhus i Holbæk By med 45 boenheder.
 
I Holbækhus er yderligere 36 boenheder ved at blive klargjort til indflytning. Klargøringen er blevet forsinket på grund af en vandskade på ejendommens første sal. Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed forventer, at boenhederne kan tages i brug fra primo 2018.
 
Flygtninge i midlertidige indkvarteringer
Primo oktober 2017 er der 168 flygtninge, børn såvel som voksne, som er midlertidigt indkvarterede. 79 flygtninge er indkvarteret i private ejendomme, 41 er indkvarteret i almene boliger og 48 i kommunale ejendomme.
 
Drøftelse
Antallet af lejemål bliver løbende nedbragt, dels på grund af faldet i tilgangen af flygtninge, dels med tanke på at overholde budgettet. Som det fremgår af bilaget, står 5 lejemål til opsigelse inden for de næste 6 måneder, og det er derfor nødvendigt at foretage tilpasninger i anvendelsen af de boenheder, som er stillet til rådighed for midlertidig indkvartering. Samtidig vil der som nævnt blive ledig kapacitet i Holbækhus.
 
Administrationens handlinger i arbejdet med at tilpasse antallet af boenheder til midlertidig indkvartering til det aktuelle behov tager afsæt i de prioriteringer for midlertidig boligplacering af flygtninge, som byrådet godkendte den 9.september 2015 som led i en status og strategi for boligplacering af flygtninge:
 
 
På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, redegøre nærmere for muligheder og udfordringer og lægge op til, at udvalget drøfter perspektiverne.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 9.9. 2015. Status og strategi for boligplacering af flygtninge, sag nr. 171.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, 21.6.2017. Orientering om status på midlertidig indkvartering af flygtninge, sag nr. 79.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”, 27.9.2017. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017. sag nr. 109. Af denne sag fremgår de seneste tal for, hvor mange flygtninge, der forventes at blive boligindplaceret i kommunen i 2017 og 2018.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Drøftet.


caseno17-27890_#4322457_v1_midlertidige indkvarteringer til flygtninge status primo oktober 2017.pdf.pdf

Bilag

Midlertidige indkvarteringer til flygtninge status primo oktober 2017.pdf


118. Orientering om brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen

Orientering om brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. tager orienteringen om udviklingen i anvendelsen af sanktionering af jobparate kontanthjælpsmodtagere til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 31. maj 2017, at kerneområdet Alle Kan Bidrage skal skærpe fokus på de tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en kontanthjælpsmodtager reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis det viser sig, at kontanthjælpsmodtageren ikke står til rådighed, skal borgeren sanktioneres, det vil sige trækkes i ydelse for den periode, borgeren ikke stod til rådighed.
 
Det betyder, at kerneområdet Alle Kan Bidrage har gransket og styrket de interne arbejdsgange mellem Jobcentret og Ydelsesservice for at sikre, at jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke medvirker i indsatsen for at komme i job, bliver sanktioneret.
 
Den skærpede opmærksomhed har medført, at Holbæk Kommune i dag sanktionerer langt flere kontanthjælpsmodtagere end tidligere. De seneste tal viser, at i første kvartal af 2017 sanktionerede kerneområdet Alle Kan Bidrage 18,9 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, mens 29,8 pct. af målgruppen blev sanktioneret i 2. kvartal af 2017. Sammenlignet med klyngen af sammenlignelige kommuner ligger Holbæk Kommune nu i front, når det gælder andelen af sanktionerede ledige i målgruppen.
 
Jobparate kontanthjælpsmodtagere, andel sanktionerede i pct.
 Kilde: Jobindsats.dk
 
Målet er deltagelse – ikke sanktionering
Den øgede brug af sanktioner viser, at sanktionsredskabet nu virker. Men målet er ikke sanktionering i sig selv – målet er, at sikre, at alle ledige medvirker aktivt i deres beskæftigelsesindsats for dermed at øge borgernes chancer for at komme i job. Hvis flere borgere deltager aktivt, vil det omvendt betyde, at andelen af sanktionerede igen falder.
 
 
 
Lovgivningen
En ledig kan kun blive sanktioneret, hvis vedkommende ikke medvirker i indsatsen for at komme i beskæftigelse og ikke har en rimelig grund for ikke at medvirke i til at komme nærmere job. Det vil sige, hvis man ikke lægger sit CV på Jobnet, ikke løbende tjekker sine jobforslag på Jobnet, ikke møder op til aftalte jobsamtaler, ikke deltager i aktivering, og generelt ikke er aktivt jobsøgende og lignende.
 
Krav til kommunen, inden man sanktionerer
En kommune kan kun sanktionere, hvis:
 
 
Når det gælder personer, der modtager hjælp som aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der er andre rimelige grunde end dem, der er nævnt i lovgivningen, til at personen ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Alvorlige psykiske lidelser kan for eksempel i det konkrete tilfælde bevirke, at borgeren ikke skal have en sanktion for ikke at stå til rådighed.  Der kan i øvrigt først gives en sanktion til en aktivitetsparat, når kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt (dialog) med personen med henblik på at vurdere, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.


Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 31.5.2017. Orientering om brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen, sag nr. 64.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Taget til efterretning.
119. Orientering om ydelsesmodtageres flyttemønster

Orientering om ydelsesmodtageres flyttemønster

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om ydelsesmodtageres til- og fraflytning tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Ugebrevet A4 er i gang med en kortlægning af tilflytning og fraflytning af offentlig forsørgede borgere i kommunerne. Derfor har ugebrevet den 18. september søgt aktindsigt i Holbæk Kommune om tilflytningen og fraflytningen af offentlig forsørgede borgere i løbet af året 2016.
 
Administrationen har udarbejdet nedenstående opgørelse til Ugebrevet. Administrationen vurderer, at opgørelsen er af almen interesse og forelægger den derfor udvalget til orientering.

 
Kilde: KOMLIS Borger kube (Fujitsu).
 
Vigtigt om opgørelsesmetoden
Administrationen gør opmærksom på, at opgørelsesmetoden ikke tidligere har været anvendt, ligesom data ikke er valideret op imod anden kilde f.eks. Danmarks Statistik. Opgørelsen er desuden baseret på udtræk fra forskellige kilder med forskellige registreringsmetoder. Opgørelsen er dermed ikke entydig, men kan dog godt bruges til at give et fingerpeg om ydelsesmodtagernes bevægelse ud og ind af kommunen.
 
Hovedtræk i opgørelsen
 
· I 2016 var der 13.862 borgere på overførselsindkomst i Holbæk Kommune i en kortere eller længere periode. 454 af disse borgere flyttede i perioden fra kommunen, mens 510 personer i gruppen flyttede til kommunen inden for perioden. Det giver en netto-tilflytning på 56 personer.
 
· Der kan konstateres et netto-fald i gruppen af forsikrede ledige med 32 fraflyttede personer, samt gruppen af førtidspensionister med fem fraflyttede personer. På de øvrige forsørgelsesområder konstateres en netto-tilflytning.
 
 
o Sygedagpengemodtagere med 26 netto-tilflyttede
o Fleksjobberettigede med 21 netto-tilflyttede
o Integrationsydelsesmodtagere med 19 netto-tilflyttede

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Taget til efterretning.
120. Orientering om afdækning af rehabiliteringsteamets praksis

Orientering om afdækning af rehabiliteringsteamets praksis

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om afdækning af rehabiliteringsteamets praksis, herunder bevilling af førtidspensioner tages til efterretning. 


Beskrivelse af sagen
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er i færd med at afklare, om praksis for tilkendelse af førtidspension i Holbæk Kommune følger lovens rammer og intentioner. Baggrunden er dels en landspolitisk bevågenhed på området, men også at Holbæk Kommune i 2017 indtil nu (til og med september måned) har haft en tilgang på 90 førtidspensioner, mens budgetforudsætningen var en tilgang på 66 førtidspensioner.
 
På baggrund af dette deltager kerneområdet Alle Kan Bidrage i en række initiativer på området i løbet af efteråret:
 
Forvaltningsrevision af rehabiliteringssager i Holbæk Kommune
Kerneområderne Alle Kan Bidrage, Uddannelse til Alle Unge samt Aktiv Hele Livet er ved at undersøge, om kommunens revisor, BDO, inden for den gældende rammeaftale med kommunen kan gennemføre en såkaldt forvaltningsrevision af behandlede rehabiliteringssager. Det er kommunens rehabiliteringsteam, der forbereder rehabiliteringssagerne, hvor borgeren enten kan indstilles til fleksjob eller til førtidspension.
 
Gennemgangen skal undersøge, om de sager, rehabiliteringsteamet indstiller, er tilstrækkeligt belyste, og om indstillingerne følger loven.  Desuden skal gennemgangen undersøge, om pensionsbevillingsnævnet i kerneområdet Aktiv Hele Livet bevilger pension i sager, der ikke er tilstrækkeligt belyste, og om tildelingerne af førtidspensioner følger loven.
 
Alt i alt vil gennemgangen kunne vurdere kvaliteten af sagerne, samt om kerneområderne har en for rundhåndet eller for stram forvaltningen af loven.
 
Styrelsen evaluerer reformen af førtidspension og fleksjob
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemfører i løbet af efteråret en evaluering af fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013. Den ene del af evalueringen gennemføres af konsulenthuset Deloitte, mens den anden gennemføres af konsulenthusene DISCUS og Epinion. Holbæk Kommune deltager i evalueringen gennem en spørgeskemaundersøgelse, fokusgrupper og indlevering af 25 sager, hvor borger er indstillet til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
 
Administrationen forventer, at evalueringen vil give kommunerne indblik i den generelle tolkning af den gældende lovgivning, men den vil ikke nødvendigvis vise, hvordan Holbæk Kommune adskiller sig fra andre kommuner. Til gengæld formodes evalueringen at få indflydelse på en kommende reform af området i 2018.
 
Resultaterne af forvaltningsrevisionen og styrelsens evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob kan efterfølgende få betydning for, hvordan sagsbehandlerne i fremtiden skal forberede sagerne til behandling i rehabiliteringsteamet, men også tilrettelæggelsen af rehabiliteringsteamets arbejde og praksis.


Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Forvaltningsrevisionen forventes gennemført inden for den nuværende rammeaftale med kommunens revisor
.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Tages til efterretning.
121. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. Orientering om Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsens statistik over afgjorte ankesager i 2016 viser, at Holbæk Kommune ligger lidt højere end landsgennemsnittet, hvad angår hjemviste og ændrede sager.
 
Resultater af ankestatistik 2016
Ankestyrelsen har i 2016 afgjort 322 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. 40 af sagerne er dog afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 282 sager.
 
· Stadfæstelse er sket i 173 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 61 % af sagerne.
 
· Hjemvisning er sket i 54 tilfælde (19 %). Næsten alle de hjemviste klagesager er inden for lov om aktiv socialpolitik og serviceloven. Hjemvist betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Men hjemvisning kan også ske, hvis der er alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at få nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgernes retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.
 
· Ændring er sket i 55 sager (20 %). Ændring af kommunens afgørelse sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes end kommunen, eller fordi Ankestyrelsen anlægger et andet skøn end kommunen. Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune kan få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldes, at vi implementerer nye serviceniveauer, som udfordrer borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste instans også Ankestyrelsen. Kommunernes Landsforening fører i øjeblikket en dialog med Ankestyrelsen, fordi mange kommuner oplever, at Ankestyrelsen har ændret praksis og anlægger en strammere tolkning af lovgivningen end tidligere. Administrationen afventer derfor resultatet af denne dialog, før der sættes særlig fokus på at reducere andelen ændrede klagesager.
 
Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
173
61 %
71 %
Hjemvist
54
19 %
16 %
Ændret
55
20 %
13 %
I alt (eksklusiv afviste sager)
282
100 %
100 %
Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1: ”Ankestatistik 2016”
 
Indsats for at reducere andelen af hjemviste sager
Kerneområderne har stort fokus på udviklingen i antallet af klagesager. Task forcen på det specialiserede socialområde har nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager.
 
Konkret er der udpeget en klagesagsansvarlig inden for hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.
 
Den klagesagsansvarlige modtager og registrerer områdets ankesager, herunder om der er tale om hjemviste eller ændrede sager. På den måde får vi erfaringer, der kan omsættes til
feedback og undervisning af sagsbehandlerne.
 
Målsætning og politisk opfølgning
Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
De politiske udvalg vil få en opfølgning på udviklingen, næste gang Ankestyrelsen sender årsstatistik over afgjorte sager i Holbæk Kommune, forventeligt foråret 2018.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Tages til efterretning med henblik på nærmere drøftelse på et kommende møde.


caseno17-40312_#4318169_v1_ankestatistik 2016 - holbæk kommune.pdf

Bilag

Ankestatistik 2016 - Holbæk Kommune


122. Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 24. oktober 2017

Orienteringer til møde i Udvalget "Uddannelse og Job" 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringer til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” 24.10.17 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage
 
 
Orienteringer fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-10-2017
Taget til efterretning.