UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Jernbanevej 6, mødelokale 1.38

STARTTIDSPUNKT

21-06-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2017 18:00:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni 2017
74. Drøftelse af justeret teknisk budgetforslag for 2018
75. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - juni 2017
76. Godkendelse af ændrede prioriteringer i virksomhedsindsatsen
77. Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud
78. Orientering om udvidet modtagelsesklasse i Uddannelse til Alle Unge
79. Orientering om status på midlertidig indkvartering af flygtninge
80. Orientering om status på nytteindsats
81. Orientering om status på optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)
82. Orienteringer på møde den 21. juni 201773. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 21. juni 2017 godkendes


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Godkendt

74. Drøftelse af justeret teknisk budgetforslag for 2018

Drøftelse af justeret teknisk budgetforslag for 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det tekniske budgetforslag for 2018 drøftes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse for maj 2017 samt ny danskuddannelseslov.Beskrivelse af sagen
På mødet den 31. maj 2017 drøftede udvalget det tekniske budgetforslag for 2018. Budgetforslaget var blandt andet udarbejdet baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets redegørelse for december 2016. I maj 2017 er den seneste økonomiske redegørelse fra ministeriet kommet, og derfor har administrationen justeret budgetforslaget i forlængelse af den budgetlægningsmetode, som konsulenthuset Deloitte har anbefalet.
 
Justeringerne vedrører alene udgifter på politikområde 13, det vil sige offentlig forsørgelse og beskæftigelses- og uddannelsesindsats.
 
Herudover har Folketinget i mellemtiden vedtaget en ny lov om danskuddannelse til udlændinge. Den nye lov har konsekvenser for budgetforslag 2018, da visse refusionsmuligheder og grundtilskuddet bortfalder med virkning fra 2018.
 
Den politiske målsætning
Budget 2018 skal bidrage til at indfri den politiske målsætning, at Holbæk Kommune på alle forsørgelsesområder inden for en overskuelig tidshorisont skal befinde sig i den bedste tredjedel af klyngen. Klyngen skal her forstås som kommuner med samme rammevilkår, som Holbæk Kommune sammenligner sig med. På flere forsørgelsesområder ligger kommunen allerede i den bedste tredjedel, mens det på andre områder endnu ikke er tilfældet. Med administrations forslag er det ambitionen, at kommunen skal befinde sig i den bedste tredjedel inden for 3 år, altså inden udgangen af 2020.
 
Model for budgetlægning
Når administrationen foreslår et budget for de enkelte forsørgelsesområder, tages der udgangspunkt i følgende faktorer:
    
 
 
De strategiske ledelser i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge har med udgangspunkt i de to fremskrivninger vurderet, hvad der på hvert enkelt forsørgelsesområde kan realiseres inden for rammerne af de nuværende ressourcer (ambition).
 
Det reviderede tekniske budgetforslag for 2018 er dermed på et bud på, hvad der skal til, for at den politiske målsætning bliver indfriet. Det reviderede budgetforslag betyder ændringer for visse af forsørgelsesområderne, men samlet set er der tale om mindre justeringer i forhold til det tidligere budgetforslag.
 
 
Særligt om ny danskuddannelseslov
Folketinget vedtog den 2. juni en ny lov om danskuddannelse til udlændinge. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, og medfører ændringer i kommunernes økonomiske vilkår gældende fra januar 2018.
 
Konsekvenser, der påvirker budget 2018 er:
 
 
 
 
Lovændringerne betyder, at udgifterne til integrationsindsatsen øges, men kommunerne kompenseres herfor gennem budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne under ét fortsat bliver fuldt kompenseret for udgifterne til området gennem bloktilskuddet.
 
Drøftelse af ændrede forudsætninger for budget 2018
På mødet vil Julie Becher, chef for kerneområdet Uddannelse til Alle Unge og Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, fremlægge det justerede budget og lægge op til drøftelse.

Lovgrundlag – link
L 175 Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Drøftet

75. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - juni 2017

Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Alle Kan Bidrage tages til efterretning.
  2. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som led i en tættere økonomiopfølgning får udvalget hver måned en status for udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. Statuspapiret, der er vedlagt denne sag som bilag, redegør for udgifterne på de ti vigtigste forsørgelsesområder.
 
Særlige opmærksomhedspunkter
Udgifterne til forsørgelse er opgjort på baggrund af seneste aktivitetstal. Der tegner der sig et billede af, at der er flere borgere på forsørgelse, end forudsat i budgettet. De ydelser, der står for størstedelen af merforbruget, er A-dagpenge og sygedagpenge.
 
For A-dagpenge har antallet af modtagere været stigende i årets to første måneder, hvor administrationen havde forventet et fald. Derefter ses fald fra februar til og med april. Dog ikke så meget som forudsat i budgettet.
 
For sygedagpenge var udgifterne stigende hen mod marts måned for efterfølgende at falde, men ikke så meget som forudsat i budgettet.
 
Kendetegnende for begge ydelser er, at der er forventet en del sæsonudsving, således at der typisk vil være færrest på ydelsen om sommeren.
 
Herudover er der merforbrug på mange af de andre ydelser, mens der er tegn på mindreforbrug på integrationsydelse og ledighedsydelse.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Taget til efterretningcaseno16-59800_#4225300_v1_status på udgifter på til forsørgelsesområder - juni 2017.pdf.pdf

Bilag

Status på udgifter på til forsørgelsesområder - juni 2017.pdf


76. Godkendelse af ændrede prioriteringer i virksomhedsindsatsen

Godkendelse af ændrede prioriteringer i virksomhedsindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det godkendes, at prioritering i virksomhedsindsatsen ændres af hensyn budgetoverholdelse af udgifterne til a-dagpenge


Beskrivelse af sagen
Det fremgår af Budgetredegørelse 2, at administrationen i 2017 forventer et merforbrug på udgifterne til a-dagpenge på 12,7 mio. kr. For at bidrage til at afhjælpe dette, ønsker virksomhedsindsatsen at flytte en virksomhedskonsulent fra partnerskabsindsatsen til personlig jobformidling for modtagere af a-dagpenge.
 
Baggrund
For at medvirke til budgetoverholdelse har administrationen henvist 107 ledige med mere end 9 måneders ledighed til personlig jobformidling hos to eksterne leverandører ud fra betalingsmodellen no-cure-no-pay. Indtil videre er 14 kommet i job gennem denne indsats.
 
Der er dog fortsat godt 200 ledige modtagere af a-dagpengemed mere end 9 måneders ledighed, som der ikke er økonomisk råderum til at henvise til personlig jobformidling hos de to eksterne leverandører. Det skyldes, at kommunen skal hensætte den forventede udgift til resultatafhængig betaling i takt med henvisningen. Råderummet til den håndholdte indsats er dermed disponeret.
 
For at medvirke yderligere til budgetoverholdelse anbefaler administrationen derfor, at der prioriteres én virksomhedskonsulent i afdelingen Virksomhedsservice til at forestå personlig jobformidling for den resterende gruppe af langvarigt ledige på a-dagpenge, som fortsat får deres beskæftigelsesindsats i jobcentret. Selv om der er tale om ledige på a-dagpenge, som ofte selv finder beskæftigelse igen, så vurderer kerneområdet, at netop denne målgruppe har brug for personlig jobformidling til at få kontakt til virksomhederne og dermed varig beskæftigelse. Det skyldes deres langvarige ledighedsforløb og ofte også, at de mangler faglige kompetencer,
 
Konsekvenserne for virksomhedsindsatsen
Forslaget har konsekvenser for parterskabsmodellen, som er en del af virksomhedsindsatsen: Partnerskabsmodellen er udviklet med henblik på, at virksomhederne stiller træningsbaner i form af virksomhedspraktik til rådighed for de målgrupper, hvor der er behov for at udvikle eller afklare arbejdsevnen. Disse målgrupper er primært aktivitetsparate på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, modtagere af sygedagpenge, personer i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb samt flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse.
Med modellen får virksomhederne og borgerne i træningsforløb en ugentlig opfølgning. Det betyder, at den enkelte virksomhedskonsulent løbende kan varetage 25 borgere i virksomhedspraktik til optræning af arbejdsevnen.
 
Med den nuværende kapacitet i Virksomhedsservice indebærer dette, at der løbende er 225 borgere i træning (virksomhedspraktik) i en partnerskabsvirksomhed.
Med forslaget vil kapaciteten blive reduceret til 200 løbende praktikforløb i og med at én virksomhedskonsulent fremover skal udøve personlig jobformidling til modtagere af a-dagpenge med mere end 9 måneders ledighed. Konkret vil det betyde, at især aktivitetsparate ledige på kontanthjælp i mindre omfang end i dag vil kunne komme i praktikforløb i en partnerskabsvirksomhed. Målgruppen vil dog fortsat være prioriteret højt i forhold til de øvrige målgrupper, som indgår i partnerskabsmodellen. Det er dog kerneområdets vurdering, at indsatsen for forsikrede ledige samlet set hurtigere vil bidrage til budgetoverholdelse frem for at fastholde den nuværende prioritering af indsatsen over for aktivitetsparate på kontanthjælp.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Godkendt

77. Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud

Beslutning om overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. overordnet plan for implementering af reform af forberedende tilbud godkendes


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job” drøftede på fællesmøde den 30. juni 2017 det kommende arbejde med implementering af den ventede reform af de forberedende tilbud, der har som mål at få alle unge i uddannelse eller job.
 
På baggrund af drøftelsen på fællesmødet har administrationen udarbejdet forslag til overordnet plan for implementeringsarbejdet (vedlagt i bilag).
 
I planen foreslås arbejdet tilrettelagt i tre faser:
Fase 1: Det forberedende arbejde
Fase 2: Udarbejdelse af implementeringsplan
Fase 3: Implementering af reformen
 
Det forberedende arbejde udføres i 2. halvår af 2017. Udarbejdelse af implementeringsplanen sker i løbet af 2018, afhængig af hvornår reformlovgivningen vedtages i folketinget og tidsplanen i lovgivningen. Herefter gennemføres planen henover 2-3 år.
 
Et politisk udvalg med deltagelse af eksterne interessenter bliver den drivende kraft i forhold til udarbejdelse af implementeringsplanen. Den endelige konstruktion og betegnelse for udvalget er ikke besluttet endnu.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Godkendtcaseno17-20674_#4223150_v1_overordnet plan for implementering af reform af de forberedende tilbud.pdf

Bilag

Overordnet plan for implementering af reform af de forberedende tilbud


78. Orientering om udvidet modtagelsesklasse i Uddannelse til Alle Unge

Orientering om udvidet modtagelsesklasse i Uddannelse til Alle Unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orienteringen om den udvidede modtagelsesklasse tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Fra starten af skoleåret 2017/18 flyttes de ældste modtagelsesklasseelever fra Holbæk By Skole til 10. klassecentret på Gl. Ringstedvej.

Her oprettes en udvidet modtagelsesklasse som en integreret del af stedets øvrige undervisningstilbud. Målgruppen er elever uden dansk sprog, som er 14-15 år ved ankomsten til Danmark. Der er mulighed for at gå i den udvidede modtageklasse i op til tre år.

Formålet med at etablere modtagelsesklassen som en del af Uddannelse til Alle Unge er, at give mulighed for et lidt længere forløb. Dermed forventes flere nytilkomne unge at kunne afslutte folkeskolens prøver og gå direkte videre i en relevant ungdomsuddannelse (typisk EUC Nordvestsjælland), fremfor som nu først at have behov for et forløb på VUC forud for videre uddannelse.

Ved opstarten i august 2017 forventes der at være 12 elever i den udvidede modtagelsesklasse. Klassen finansieres af de respektive skoledistrikter som en betaling pr. elev.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Taget til efterretning

79. Orientering om status på midlertidig indkvartering af flygtninge

Orientering om status på midlertidig indkvartering af flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. udvalget tager status på midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune modtager færre flygtninge og arbejder derfor på at sikre, at antallet af boenheder til midlertidig indkvartering matcher det aktuelle behov.
 
Omfang af lejemål
Holbæk Kommune benytter (maj 2017) 187 boenheder (værelser eller lejligheder) fordelt på 16 forskellige adresser i kommunen til midlertidig indkvartering. De fleste lejemål kan huse færre end 10 beboere, mens nogle få lejemål huser 20 beboere eller flere. De tre største lejemål er Elmelunden i Jyderup med 28 boenheder, det tidligere asylcenter i Vipperød med 61 boenheder samt Holbækhus i Holbæk By med 45 boenheder. I sidstnævnte er yderligere 36 boenheder netop blevet klargjort til indflytning. Disse lejligheder vil blive taget i brug i den kommende tid.
 
Flygtninge i midlertidige indkvarteringer
Primo maj 2017 er der 163 flygtninge, børn såvel som voksne, som er midlertidigt indkvarterede. 80 flygtninge er indkvarteret i private ejendomme, 49 er indkvarteret i almene boliger og 34 i kommunale ejendomme.
 
På grund af færre flygtninge bliver antallet af lejemål løbende nedbragt. Det sker ved at lejemål opsiges eller udløber.
 
Muligheder for at nedbringe antallet af lejemål
Med færre flygtninge og på baggrund af kommunens økonomiske situation er det målet, at antallet af lejemål matcher behovet bedst muligt.
 
På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, redegøre for de aktuelle perspektiver for at optimere anvendelsen af boliger til midlertidig indkvartering


 
           

Økonomiske konsekvenser
Udgifter i forbindelse med indkvartering
I 2017 er den forventede samlede udgift til midlertidig indkvartering 5.990.260 kr. Tallet er uden moms og med fradrag af statsrefusion og beboerens egenbetaling til boligen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Taget til efterretning


caseno16-59800_#4225667_v1_midlertidige indkvarteringer til flygtninge status juni 2017.pdf.pdf

Bilag

Midlertidige indkvarteringer til flygtninge status juni 2017.pdf


80. Orientering om status på nytteindsats

Orientering om status på nytteindsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. orienteringen om status på nytteindsats tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Med budgetaftalen for 2016-2019 vedtog byrådet at etablere en nytteindsat til forskønnelse af kommunen. Indsatsen er forankret i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed som udfører, mens borgere visiteres fra kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. 
 
Målgruppe
Målgruppen for nytteindsats er unge under 30 med uddannelsespålæg (”åbenlyst uddannelsesparat”), jobklare kontanthjælpsmodtagere samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Der er op til 20 løbende pladser til rådighed for de unge under 30, mens der er 30 pladser for de jobklare ledige. Heraf er 5 pladser øremærket flygtninge/familiesammenførte.
 
Opgaver i nytteindsatsen
Nytteindsats er en virksomhedspraktik, hvor den ledige skal udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. Opgaver er for eksempel at holde strande rene, vaske byskilte, tømme affaldsspande oftere end kommunens normale serviceniveau muliggør, rydde krat og anden bevoksning i områder, som ikke er omfattet af kommunens serviceniveau. Det er et lovkrav, at nytteindsatsen ikke må erstatte ordinær arbejdskraft. Opgaveporteføljen justeres løbende i dialog med 3F og FOA, som administrationen mødes med to til tre gange årligt. På møderne orienteres organisationerne og nye nytteindsatsopgaver drøftes. Målet er at sikre, at nytteindsatsen ikke overtager kommunale job eller andre job i øvrigt.
 
Nytteindsats som rådighedsafprøvende tilbud
I beskæftigelsesindsatsen kan nytteindsatsen fungere som et såkaldt rådighedsafprøvende tilbud i de tilfælde, hvor det skal afklares, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet. Borgerens deltagelse i indsatsen bidrager til at give et klarere billede af, om borgeren reelt formår at stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller om borgeren eventuelt ikke ønsker at medvirke til at komme i job. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, kan det betyde, at borgeren får en sanktion, hvilket kan betyde fradrag i den offentlige ydelse. I nogle tilfælde viser det sig også, at borgeren ikke er jobparat, men aktivitetsparat. Borgeren skal så have et tilbud, der svarer til dette. Nytteindsats er desuden et tilbud med hurtig adgang. Borgeren kan begynde med dags varsel, hvilket ikke altid er tilfældet i ordinære virksomhedspraktikker.
 
Effekter af nytteindsats
En analyse fra Beskæftigelsesministeriet (2015) viser, at nytteindsatsen har den ønskede effekt for de unge, der modtager uddannelseshjælp, og som er åbenlyst uddannelsesparate. Deltagelse i nytteindsatsen betyder for denne gruppe unge, at de hurtigere kommer i job eller uddannelse. Der findes ikke lignende analyser, der belyser effekter af nytteindsats for jobparate ledige over 30.
 
Hovedtal for nytteindsatsen
Pladserne i nytteindsatsen er stort set altid besat.  Et forløb i nytteindsats kan vare mellem 4 og 13 uger. Længden afhænger af den enkelte borgers konkrete situation, herunder hvor lang nytteindsats, der er behov for, før borgeren kan gå videre i beskæftigelse, uddannelse eller et andet tilbud. Det er vigtigt, at nytteindsatsen ikke er ledighedsforlængende, men medvirker til at den ledige kommer videre så hurtigt, det giver mening.
 
Uddannelsesområdet
Siden fjerde kvartal 2016 og til maj 2017 har 39 unge været i nytteindsats. Heraf forventes 8 på nuværende tidspunkt at begynde på en uddannelse i andet halvår af 2017. For de øvrige gælder:
 
 
 
Beskæftigelsesområdet
Siden start i september 2016 og til maj 2017 har 112 borgere været i nytteindsats. Heraf gennemførte 69 borgere nytteindsatsen, mens 43 afbrød af følgende årsager:
 

Økonomiske konsekvenser
Uddannelsesområdets nytteindsats
Nytteindsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge foregår i Andelslandsbyen, med hvem der er kontrakt om 20 pladser til 147.500 kr. årligt, svarende til en pris på 142 kr. pr. uge. ved fuld udnyttelse. Pladserne anvendes både til nytteindsats og til aktivering.
Hertil kommer et sommerprojekt samme sted for åbenlyst uddannelsesparate uge, som er i nytteindsats forud for start på uddannelse efter sommerferien.
 
Beskæftigelsesområdets nytteindsats
Nytteindsatsen koster kerneområdet Alle Kan Bidrage 100.290 kr. pr måned, eller 1.203.480 kr. pr år. Det svarer til en ugepris pr. borger på 777 kr. ved løbende 30 borgere i nytteindsats. Beløbet dækker driften af tilbuddet, herunder løn til to fuldtidsansatte i kerneområdet Vækst & Bæredygtighed.

Lovgrundlag – link
Analysen Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet (Beskæftigelsesministeriet 2015) kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Taget til efterretning

81. Orientering om status på optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Orientering om status på optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. orientering om optag på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kombineret Ungdomsuddannelse (KKU) blev etableret for to år siden med første optag i august 2015. Uddannelsen er toårig og retter sig primært mod unge under 25 år, der ikke vurderes at være klar til en ordinær ungdomsuddannelse, og for hvem to år med faglig opkvalificering og personlig modning vil være den rette støtte og indsats for at blive uddannelsesparate.

Uddannelsen kan føre enten til et ufaglært job som erhvervsassistent eller give kompetence til at påbegynde en ungdomsuddannelse.
 
For at være i målgruppe til uddannelsen skal eleven:
 

De unge til KUU vil typisk ikke komme direkte fra grundskolen. Her vil der som regel blive sat ind med et år på en produktionsskole eller andre uddannelsesforberedende aktivitet først, og efterfølgende kan KUU komme i spil, hvis den unge fortsat ikke er uddannelsesparat.
 
Til gengæld vil det være mere oplagt at se på unge i gruppen 18-24 år som den primære målgruppe. I denne gruppe findes en del unge, der ikke har de basale skolekundskaber på plads, og som har behov for at komme i gang igen efter måske at have tumlet rundt mellem diverse tilbud og ledighed i noget tid.

Der har været en vis tilbageholdenhed med at henvise unge til KUU, da det ofte er usikkert, om potentielle unge i målgruppen kan opfylde alle tre krav med at være mødestabile, motiverede og fagligt klar til D-niveauerne. Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge har derfor i dette forår sat en mere fokuseret indsats i gang i samarbejde mellem Ungeindsatsen og KUU-vejlederne på produktionsskolen.

Udvalget vil på mødet få en orientering om det aktuelle optag på KUU fra august.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Taget til efterretning

82. Orienteringer på møde den 21. juni 2017

Orienteringer på møde den 21. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orienteringer på møde den 21. juni 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra begge kerneområder
 
Orienteringer fra Uddannelse til Alle Unge
 
Orienteringer fra Alle Kan Bidrage

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-06-2017
Taget til efterretningcaseno16-59800_#4225614_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 21-06-2017.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 21-06-2017.pdf