UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-03-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-03-2017 18:00:00


PUNKTER

28. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. marts 2017
29. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget
30. Beslutning om at godkende handlinger for budgetoverholdelse
31. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - marts 2017
32. Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område
33. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 85, § 107 og § 108
34. Orientering om andelen af borgere berørt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen
35. Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa
36. Beslutning om godtgørelse til ledige i beskæftigelsesfremmende tilbud
37. Beslutning om ansøgning under frikommuneforsøget
38. Beslutning om pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune
39. Beslutning om omlægning af Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse
40. Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde
41. Orienteringer til mødet den 22. marts 201728. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. marts 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 22. marts 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Godkendt.
29. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter at udvise tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler. De centrale puljer fremgår af bilag 12.
 2. godkender, at anlægsprojekter prioriteres, som beskrevet i bilag 10.
 3. godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1-9
 

 

Beskrivelse af sagen
Samlet set skal Holbæk Kommune i 2017 sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er nemlig 4.140 mio. kr., og budgettet for 2017 er 3.960 mio. kr.
 
De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det budgetterede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts 2017.
 
I kommunens forventede forbrug for hele 2017 indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af 2017. Ved budgetrevision 1 er det forventede driftsforbrug i 2017 41 mio. kr. højere end budgettet for 2017.
 
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
 
Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af budget 2017.
 
De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes budgettet at blive overholdt.
 
På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til 2017 med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved budgetrevision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr.
 
Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger budgettet.
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til 2017. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra 2017 til 2018. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb.
 
Den oprindelige ramme for budget 2017 skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts 2017 byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige budgetreduktioner:
 
Administrative tiltag:
· Ansættelse med omtanke
· Indkøb med omtanke
· Færre sygedagpengerefusioner til enheder
· Analyse af beskæftigelsesområdet
 
Politisk tiltag:
· Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler
 
Udmøntningen af de nye budgetreduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede budget at holde.
 
På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til 2018. Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver budgetrevision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes/bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang.
 
I bilag 10 findes oversigt over, hvilke anlægsprojekter, der prioriteres, og hvilke der udskydes. Oversigten blev gennemgået på byrådets temamøde 8. marts 2017
 
I bilag 11 findes oversigt over salg af ejendomme, grunde og ejendomme.
 
I bilag 1 findes den samlede oversigt over budgetrevision 1 i 2017.
 
I bilag 2-9 findes notater for hvert udvalg, hvoraf fremgår forslag til tillægsbevillinger og omplaceringen for politikområderne for hvert udvalg. For Udvalget ”Uddannelse og Job” er der i bilag 4 og 5 notater, hvor udvalgets budgetrevision er delt op på de to kerneområder ”Uddannelse til alle unge” og ”Alle kan bidrage”.
 

 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Indstilles godkendt i forhold til udvalgets ansvarsområde.


caseno17-1642_#4154330_v1_bilag 1 - samlet oversigt - br1.pdf
caseno17-1642_#4154299_v1_bilag 2 - notat læring og trivsel - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154301_v1_bilag 3 - notat uddannelse og job - samlet - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154302_v1_bilag 4 - notat uddannelse og job - kerneopgave uddannelse til alle unge - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154303_v1_bilag 5 - notat udvalget uddannelse og job - kerneopgaven akbi - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154305_v1_bilag 6 - notat aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154306_v1_bilag 7 - notat klima og miljø -br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154307_v1_bilag 8 - notat kultur og fritid - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154308_v1_bilag 9 - notat økonomiudvalget - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154564_v1_bilag 11 oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017.pdf
caseno17-1642_#4154298_v1_bilag 12- centrale puljer - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4153916_v1_bilag 10 - oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - br1.docx

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt - BR1
Bilag 2 - Notat Læring og Trivsel - BR1.pdf
Bilag 3 - Notat Uddannelse og Job - Samlet - BR1.pdf
Bilag 4 - Notat Uddannelse og Job - Kerneopgave Uddannelse Til Alle Unge - BR1.pdf
Bilag 5 - Notat Udvalget Uddannelse og Job - Kerneopgaven AKBI - BR1.pdf
Bilag 6 - Notat Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg - BR1.pdf
Bilag 7 - Notat Klima og Miljø -BR1.pdf
Bilag 8 - Notat Kultur og Fritid - BR1.pdf
Bilag 9 - Notat Økonomiudvalget - BR1.pdf
Bilag 11 Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017
Bilag 12- Centrale puljer - BR1.pdf
Bilag 10 - Oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - BR1


30. Beslutning om at godkende handlinger for budgetoverholdelse

Beslutning om at godkende handlinger for budgetoverholdelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. handlingerne til budgetoverholdelse i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge godkendes.

 2. handlingerne til budgetoverholdelse i kerneområdet Alle Kan Bidrage godkendes.


Beskrivelse af sagen
Budgetredegørelse 1 viser et forventet merforbrug i kerneområdet Alle Kan Bidrage på 30,7 mio. og i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge på 12,2 mio. i forhold til det oprindelige budget, hvis der ikke foretages kompenserende handlinger.
 
Med forslagene til handlinger angivet i bilag redegør ledelserne af kerneområderne for forslag til nye handlinger samt eventuelle forslag om at aflyse planlagte handlinger set i lyset af den økonomiske situation.
 
I kerneområdet Uddannelse til Alle Unge vedrører det forventede merforbrug det specialiserede område over 18 år samt ressourceforløb.
 
I kerneområdet Alle Kan Bidrage vedrører det forventede merforbrug alene merforbrug på forsørgelsesområderne, primært a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Godkendt, idet udvalget udtrykker bekymring for, om der er tilstrækkelige midler i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen til at nå budgetmålene.


caseno16-59800_#4147992_v1_forslag til handlinger for budgetoverholdelse på forsørgelsesområdet - marts 2017.pdf.pdf
caseno16-59800_#4148525_v1_bilag uta handlinger på baggrund af br1 (2).pdf

Bilag

AKBI - handlinger for budgetoverholdelse på forsørgelsesområdet - marts 2017.
Bilag UTA handlinger på baggrund af BR1 (2)


31. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - marts 2017

Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i Alle Kan Bidrage tages til efterretning.

 2. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Som led i en tættere økonomiopfølgning får udvalget hver måned en status for udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge.
 
Statuspapiret, der er vedlagt denne sag som bilag, redegør for udgifterne på de ti vigtigste forsørgelsesområder.
 
Særlige opmærksomhedspunkter
 
I forbindelse med opgørelsen af forsørgelsesudgifter på baggrund af seneste aktivitetstal, tegner der sig et billede af, at der er flere borgere på forsørgelse end forudsat i budgettet.
 
Således er der et forventet merforbrug på 30,7 mio. kr. Det største merforbrug ses især inden for A-dagpenge og sygedagpenge.
 
Herudover er der merforbrug på mange af de andre ydelser, mens der er tegn på mindre forbrug på integrationsydelse og ledighedsydelse.
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4149369_v1_status på udgifter på ti forsørgelsesområder - revideret efter samtale med gorm.pdf.pdf

Bilag

Status på udgifter på ti forsørgelsesområder - marts 2017


32. Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område

Beslutning om serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. serviceniveau på det specialiserede børne- og unge-område godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne og indfriet de økonomiske forventninger på det specialiserede socialområde. Det gælder i Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet. Som supplement til de konkrete budget 2017-handleplaner på kerneområderne har direktionen derfor nedsat en task force – altså en sammensat styrke der arbejder frem mod fælles mål – bestående af strategiske ledere og medarbejderrepræsentanter fra de forskellige kerneområder. Byrådet fik en orientering om dette på vinterseminaret d. 25. januar 2017.
 
Task forcen skal bidrage til, at:
 
En del af task forcens arbejde er at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for sociale indsatser til børn, unge og voksne. De klart beskrevne serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, da de skal vide, hvad de kan forvente af indsats. Det specialiserede socialområde er opdelt på fire kerneområder, hvilket kalder på en fælles standard, sådan at borgerne oplever en stringens på tværs af kerneområderne.
 
De nye serviceniveauer er også et redskab til, at rådgiverne på kerneområderne kan lykkedes med den sociale indsats indenfor den mindre økonomi, der er til rådighed. Medarbejderrepræsentanterne har i task forcen understreget ønsket om at få politisk opbakning til serviceniveauerne med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.
 
De nye serviceniveauer på børne- og unge-området
De nye serviceniveauer vedrører de paragraffer i serviceloven, der handler om kommunens indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Indsatsen er f.eks. familierådgivning, støtte til hjemmetræning af børn og unge med funktionsnedsættelse og anbringelse.
 
Serviceniveauerne specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og er dermed rammen om det arbejde og den dialog, som rådgiverne har for og med borgere i målgrupperne.
 
Dele af de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik).


Økonomiske konsekvenser
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-20. De servicereduktioner, der ligger i de nye serviceniveauer, er dermed allerede besluttet med vedtagelsen af budget 2017-20 og indgår som forudsætning bag de handleplaner, som gør det muligt at overholde budgettet.


Høring
Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er i forhold til den version, som blev sendt i høring i Handicaprådet, blevet tilføjet et afsnit om dagbehandling.
 
Handicaprådet har et konkret ønske om, at serviceniveauerne efter politisk godkendelse formidles på en måde, der gør det muligt for borgeren og pårørende at forstå, hvad serviceniveauerne er. Administrationen vil på baggrund af det ønske sikre en forståelig formidling af serviceniveauerne på kommunens hjemmeside.


Lovgrundlag – link
Lov om social service, § 11, § 32, § 41-45, § 52, § 54, § 57 og § 71


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Børn, 29. oktober 2013, pkt. 107: Administrationsgrundlag, børn og unge med funktionsnedsættelser

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Godkendt for så vidt angår de serviceniveauer som vedrører udvalgets ansvarsområde.


caseno17-10236_#4148094_v2_serviceniveauer for børne- og ungeområdet.pdf
caseno17-10236_#4148101_v2_høringssvar fra handicaprådet.pdf

Bilag

Serviceniveauer for børne- og ungeområdet
Høringssvar fra Handicaprådet


33. Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 85, § 107 og § 108

Beslutning om serviceniveau for servicelovens § 85, § 107 og § 108

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. serviceniveau på servicelovens § 85, § 107 og § 108 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Både i 2015 og 2016 har Holbæk Kommune ikke holdt budgetterne og indfriet de økonomiske forventninger på det specialiserede socialområde. Det gælder i Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet. Som supplement til de konkrete budget 2017-handleplaner på kerneområderne har direktionen derfor nedsat en task force – altså en sammensat styrke der arbejder frem mod fælles mål – bestående af strategiske ledere og medarbejderrepræsentanter fra de forskellige kerneområder. Byrådet fik en orientering om dette på vinterseminaret d. 25. januar 2017.
 
Task forcen skal bidrage til, at:
 
En del af task forcens arbejde er at udarbejde beskrivelser af serviceniveauer for sociale indsatser til børn, unge og voksne. De klart beskrevne serviceniveauer er vigtige af hensyn til borgerne, da de skal vide, hvad de kan forvente af indsats. Det specialiserede socialområde er opdelt på fire kerneområder, hvilket kalder på en fælles standard, sådan at borgerne oplever en stringens på tværs af kerneområderne.
 
De nye serviceniveauer er også et redskab til, at rådgiverne på kerneområderne kan lykkedes med den sociale indsats indenfor den mindre økonomi, der er til rådighed. Medarbejderrepræsentanterne har i task forcen understreget ønsket om at få politisk opbakning til serviceniveauerne med henblik på at kunne udføre deres opgaver som medarbejdere.
 
De nye serviceniveauer på § 85, § 107 og § 108
§ 85, § 107 og § 108 i serviceloven handler om socialpædagogisk støtte og botilbud til personer med betydelige fysiske, psykiske eller sociale problemer. Den socialpædagogiske støtte er f.eks. træning i praktiske opgaver i hjemmet og støtte til etablering i bolig. Botilbuddene er både midlertidige botilbud og længerevarende botilbud. Sidstnævnte er til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 
Serviceniveauerne specificerer formål, målgruppe og indsatsniveau – og er dermed rammen om det arbejde og den dialog, som rådgiverne har for og med borgere i målgrupperne.
 
Dele af de nye serviceniveauer erstatter og/eller specificerer tidligere politisk vedtagne serviceniveauer (se sagshistorik). Andre dele er ikke tidligere blevet beskrevet.
 
Et nyt element i den socialpædagogiske støtte (servicelovens § 85) er, at den som udgangspunkt skal ydes i gruppeforløb i stedet for individuelle forløb. Der er dog ikke en model klar til gruppeforløb d. 1. april 2017, men kommunens myndighed- og udfører-enheder vil arbejde på at finde en model. Det bliver muligt at afvige gruppeforløb, hvis det af særlige årsager ikke kan lade sig gøre.


Økonomiske konsekvenser
De nye serviceniveauer er en udmøntning af budget 2017-20. De servicereduktioner, der ligger i de nye serviceniveauer, er dermed allerede besluttet med vedtagelsen af budget 2017-20 og indgår som forudsætning bag de handleplaner, som gør det muligt at overholde budgettet.


Høring
Serviceniveauerne har været til høring i Handicaprådet. Deres høringssvar er vedlagt som bilag.
 
Samtlige kommentarer fra høringssvaret har været gennemgået i task forcen, og de har ikke givet anledning til at ændre i forslaget til de nye serviceniveauer. Handicaprådets kommentarer vil blive skrevet sammen til en række opmærksomhedspunkter, som kommunens myndighed- og udfører-enheder skal have for øje ved implementering af de nye serviceniveauer. Dette vil blive fulgt tæt af task forcen.
 
Handicaprådet har et konkret ønske om, at serviceniveauerne efter politisk godkendelse formidles på en måde, der gør det muligt for borgeren og pårørende at forstå, hvad serviceniveauerne er. Administrationen vil på baggrund af det ønske sikre en forståelig formidling af serviceniveauerne på kommunens hjemmeside.
 
OBS: Der er ift. den version af serviceniveauerne, som Handicaprådet fik tilsendt, blevet tilføjet en forside og en indholdsfortegnelse og foretaget mindre layout-ændringer. Der bliver enkelte steder i høringssvaret refereret til specifikke sider. De nye sidetal er derfor noteret i marginen på høringssvaret.


Lovgrundlag – link
Lov om social service, § 85, § 107 og § 108


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Voksne, d. 25. august 2014, pkt. 68: Ændring i administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov
 
Udvalget for Voksne, d. 23. februar 2011, pkt. 21: Godkendelse af administrationsgrundlag § 107, midlertidige boophold


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Godkendt for så vidt angår de serviceniveauer som vedrører udvalgets ansvarsområde.
 
Udvalget bemærker, at socialpædagogisk støtte efter § 85 også skal bidrage til at fastholde personer i beskæftigelse, og at midlertidige botilbud efter § 107 også skal bidrage til, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse.
 
Udvalget ønsker at følge op på den konkrete implementering af serviceniveauerne.


caseno17-10236_#4148088_v2_serviceniveau for sel § 85, § 107 og § 108.pdf
caseno17-10236_#4148101_v2_høringssvar fra handicaprådet.pdf

Bilag

Serviceniveau for SEL § 85, § 107 og § 108
Høringssvar fra Handicaprådet


34. Orientering om andelen af borgere berørt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Orientering om andelen af borgere berørt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orienteringen om andelen af personer, som er berørt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsender løbende tal for, hvor mange borgere, der er berørt af kontanthjælpsloftet. Desuden har styrelsen for første gang offentliggjort tal for, hvor mange borgere på overførselsindkomst, der er fritaget for at skulle opfylde kravet om 225 timers arbejde for at kunne opretholde sit nuværende forsørgelsesniveau.
 
Borgere berørt af kontanthjælpsloftet
I december 2016 fik 544 kontanthjælpsmodtagere besked om, at deres boligstøtte og/eller særlige støtte vil blive reduceret som følge af kontanthjælpsloftet. Det svarer til 45 pct. af de 1.206 kontanthjælpsmodtagere, der pr. december 2016 var bosat i Holbæk Kommune.
 
Der er tale om en lille stigning i forhold til oktober 2016, hvor ordningen blev indført. Her fik 496 personer besked om, at de er berørt af kontanthjælpsloftet, svarende til 42 pct. af de i alt 1.195 kontanthjælpsmodtagere.
 
 
Borgere fritaget fra 225-timerskravet
De nye tal for fritagelse fra 225-timerskravet viser, at på landsplan er godt 60 pct. af modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i målgruppen for 225-timersreglen fritaget fra at skulle opfylde kravet om 225 timers arbejde.
 
I Holbæk Kommune er 830 personer i målgruppen fritaget fra arbejdskravet, svarende til 65 pct. af den samlede målgruppe. Tallene er fra december 2016.
 
Foreløbige tal
For begge områder gælder, at tallene er foreløbige, og der kan derfor senere ske justeringer af data som følge af efterregistreringer mv.

Bilag
Vedhæftet som bilag er et notat fra STAR med et diagram over andelen og antallet af borgere, der er fritaget fra 225-timerskravet. Diagrammet dækker alle kommuner. For at give udvalget et sammenligningsgrundlag vedlægges desuden et bilag med den kontanthjælpsklynge, som Holbæk Kommune indgår i.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4143854_v1_notat og tal til kommuner - 225-timersregel undtagelser pr 1 november pdf.pdf.pdf
caseno16-59800_#4148797_v1_kort om klynger.pdf.pdf

Bilag

Notat og tal til kommuner - 225-timersregel undtagelser pr 1 november pdf.pdf
Kort om klynger.pdf


35. Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa

Beslutning om mulig partnerskabsaftale med Medusa

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring & Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse & Job”.

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår partnerskabsaftale med Foreningen Medusa.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. det besluttes, at Holbæk Kommune indgår en partnerskabsaftale med Foreningen Medusa med dertil hørende økonomisk tilskud.
 2. at finansieringen af partnerskabsaftalen deles mellem de tre kerneområder efter den beskrevne model.


Beskrivelse af sagen
 
Foreningen Medusa har i perioden august 2014 til juli 2016 haft en partnerskabsaftale, hvor Holbæk Kommune har ydet økonomisk tilskud til foreningens arbejde (se bilag 1).
 
Foreningen Medusa ønsker denne aftale forlænget i yderligere tre år. Medusas tilbud ligger i periferien af den kerneopgave, som løses i henholdsvis Aktiv hele livet, Læring og trivsel og Alle kan bidrage. Derfor ønsker administrationen en politisk beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalen med Medusa skal forlænges.
 
Baggrund
Foreningen Medusa arbejder med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder. Foreningens tilbud udføres primært af frivillige og er derfor gratis for kvinderne. Siden oprettelsen i 2010 har de ifølge egne tal rådgivet cirka 200 voldsramte kvinder fra Holbæk Kommune. En beskrivelse af foreningens formål og tilbud kan ses i bilag 2.
 
For at kvalificere den politiske beslutning har hvert af de tre kerneområder udarbejdet et notat om Medusas tilbud set i relation til kerneopgaven og kommunens øvrige tilbud på området. Se bilag 3, 4 og 5.
 
Konklusion
Den overordnede konklusion fra alle tre kerneområder er: Foreningen Medusa er et godt og trygt frivilligtilbud til voldsramte kvinder i en sårbar situation. Kommunen råder imidlertid over andre tilbud, som til dels opfylder samme funktion – og resten vurderes at ligge uden for kommunens kerneopgave. Derudover er det svært at påvise en reel økonomisk effekt for Holbæk Kommune. Sammenholdt med kommunens pressede økonomi er det vanskeligt for kerneområderne at støtte en fortsat forlængelse af samarbejdsaftalen.

Indstillingen følger den politiske beslutning om, at budgetoverholdelse og fokus på kerneopgaven har førsteprioritet i forhold til den politiske beslutning om øget samarbejde med frivillige gennem i Holbæk i Fællesskab.


Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Foreningen Medusa har i perioden august 2014 til juli 2016 haft en partnerskabsaftale, hvor Holbæk Kommune har ydet økonomisk tilskud til foreningens arbejde (se bilag 1).
 
Foreningen Medusa ønsker denne aftale forlænget i yderligere tre å. Medusas tilbud ligger i periferien af den kerneopgave, som løses i henholdsvis Aktiv hele livet, Læring og trivsel og Alle kan bidrage. Derfor ønsker administrationen en politisk beslutning om, hvorvidt partnerskabsaftalen med Medusa skal forlænges.

Baggrund
Foreningen Medusa arbejder med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder. Foreningens tilbud udføres primært af frivillige og er derfor gratis for kvinderne. Siden oprettelsen i 2010 har de ifølge egne tal rådgivet cirka 200 voldsramte kvinder fra Holbæk Kommune. En beskrivelse af foreningens formål og tilbud kan ses i bilag 2.

For at kvalificere den politiske beslutning har hvert af de tre relevante kerneområde udarbejdet et notat om Medusas tilbud set i relation til kerneopgaven og kommunens øvrige tilbud på området. Se bilag 3,4 og 5.

Konklusion
En økonomisk støtte til Foreningen Medusa kan sikre, at der fortsat findes et frivilligt, anonymt rådgivningstilbud af høj kvalitet til voldsramte kvinder i Holbæk Kommune.


Økonomiske konsekvenser
Medusa søger om et tilskud på 630.000 kr. fordelt over en treårig periode med 210.000 kr. årligt (se bilag 6). Såfremt den alternative indstilling vedtages foreslås det, at Medusa tildeles en delvis støtte efter nedenstående model:
 
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Læring & Trivsel”
30.000 kr. årligt fra kerneområdet ”Alle Kan Bidrage”
50.000 kr. årligt fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde
140.000 kr. i samlet årlig støtte.

Dette svarer til en samlet støtte på 420.000 kr. for perioden 2017-2019.


Øvrige konsekvenser
 
En manglende partnerskabsaftale kan få konsekvenser for Medusas mulighed for at videreføre deres tilbud til voldsramte kvinder på samme niveau som i dag.
 
De voldsramte kvinder og deres børn vil dog fortsat kunne få hjælp gennem de tilbud, som Holbæk Kommune råder over i henhold til den gældende lovgivning på området.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Udvalget godkender den alternative indstilling under forudsætning af tilsvarende indstilling i de to øvrige stående udvalg.
 
Foreningen Medusa anmodes om en beskrivelse af, hvordan de frivillige tilbud bidrager/kan bidrage til løsningen af kommunens kerneopgaver. Beskrivelsen forelægges udvalget i maj 2017.
 
Desuden forventer udvalget en årlig afrapportering fra foreningen Medusa - også med fokus på, hvordan foreningens arbejde bidrager til kommunens løsning af kerneopgaverne.


caseno17-10585_#4142127_v1_bilag 6. budget for partnerskabsaftale 2017 - 2019.pdf
caseno17-10585_#4142125_v1_bilag 5. notat fra læring & trivsel.docx
caseno17-10585_#4142123_v1_bilag 4. notat fra alle kan bidrage.docx
caseno17-10585_#4142118_v1_bilag 3. notat fra aktiv hele livet.docx
caseno17-10585_#4142115_v1_bilag 2. beskrivelse af foreningen medusa..docx
caseno17-10585_#4142109_v1_bilag 1. partnerskabsaftale for 2014-2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6. Budget for partnerskabsaftale 2017 - 2019
Bilag 5. Notat fra Læring & Trivsel
Bilag 4. Notat fra Alle Kan Bidrage
Bilag 3. Notat fra Aktiv Hele Livet
Bilag 2. Beskrivelse af Foreningen Medusa.
Bilag 1. Partnerskabsaftale for 2014-2016.pdf


36. Beslutning om godtgørelse til ledige i beskæftigelsesfremmende tilbud

Beslutning om godtgørelse til ledige i beskæftigelsesfremmende tilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. det besluttes, at muligheden for at udbetale godtgørelse til ledige i beskæftigelsesfremmende tilbud ikke benyttes.


Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 
1. det besluttes, at Holbæk Kommune kan bevillige godtgørelse til transport til ledige ved deltagelse i beskæftigelsesfremmende tilbud.


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen skal fastlægge retningslinjer for, hvornår kommunen betaler godtgørelse til ledige i beskæftigelsesfremmende tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), § 83.
 
Godtgørelsen er en skattepligtig ydelse, som kan dække blandt andet transport, arbejdstøj og sikkerhedssko efter nærmere fastsatte regler. Arbejdstøj og lignende kan dog også bevilliges efter §§ 76-77 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvorfor ordningen reelt alene omfatter transportudgifter. Hvad transport angår, kan godtgørelsen anvendes til at dække transportudgifter, så længe disse ikke dagligt overstiger 24 km ud/hjem. Godtgørelsen er skattepligtig og kan højst udgøre kr. 1.000,- brutto pr. måned (ca. 600,- netto). Staten yder refusion på 50 % af kommunens udgifter til godtgørelsen.
 
Målgruppen for godtgørelsen er modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse m.fl.
 
Forskel på godtgørelse og befordringsgodtgørelse
Godtgørelsen efter LAB §83 er et tilbud til ledige i målgruppen, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det. Den må ikke forveksles med befordringsgodtgørelse efter LAB §82. Befordringsgodtgørelse er en rettighed for ledige i beskæftigelsesfremmende tilbud. Hvis den daglige transport til og fra arbejdsstedet overstiger 24 km, kan man få befordringsgodtgørelse for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Befordringsgodtgørelsen er på 0.97 kr. pr. km.
 
Behovet hos målgruppen
Set i lyset af indførelsen af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet er målgruppen berørt økonomisk. Administrationen vurderer, at mange i denne målgruppe kan være udfordrede af de ekstra månedlige udgifter til at deltage i et beskæftigelsesfremmende tilbud. De ledige kan opleve transportudgifter som en barriere for at komme i praktik, uddannelsesrettede aktiviteter eller job med løntilskud.
 
Forslag om ikke at udbetale godtgørelse
Kommunalbestyrelsen har vide rammer for, hvordan man ønsker at fastsætte retningslinjerne. Man kan også fravælge at udbetale godtgørelse.
 
Administrationen foreslår, at Holbæk Kommune ikke udbetaler godtgørelse efter LAB §82. Kommunen vil dermed spare beløbet og skal samtidig ikke bruge administrative ressourcer på at udbetale godtgørelsen. Forslaget vil dermed bidrage til at sikre budgetoverholdelse. For de ledige i målgruppen, vil der være personer, som stilles økonomisk ringere ved at komme i beskæftigelsesrettet tilbud.
 
Ikke alle kommuner benytter ordningen, det gælder blandt andre Hedensted Kommune. Her vurderer man, at et fravalg af ordningen ikke har haft indflydelse på kommunens beskæftigelsesrettede indsats.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen foreslår alternativt, at udvalget fastholder kommunens nuværende retningslinjer for at udbetale godtgørelsen. Disse er, at godtgørelsen udbetales til at dække de faktiske udgifter til transport, når afstanden til og fra tilbud er mellem 15 og 24 km. Hvis transporten er mindre end 15 kilometer, dækkes den af den ledige selv. For den del af transporten, som overstiger 24 km, kan den ledige modtage befordringsgodtgørelse efter LAB § 82. Godtgørelsen vil dermed kunne understøtte ledige, som har kortere vej til tilbudsstedet end de kilometer ud over 24, som udløser befordringsgodtgørelse.
 
Det er sjældent, at godtgørelsen vil kunne dække hele den faktiske udgift til transport, men den vil være et tilskud hertil. Samtidig udbetales godtgørelsen forud, så den ledige har pengene til at købe transport.


Økonomiske konsekvenser
Hovedindstilling
Hvis udvalget beslutter at følge hovedindstillingen, vil det betyde en årlig besparelse i Alle Kan Bidrage på ca. 960.000. kr. og knapt 200.000 kr. årligt i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.
 
Alternativ indstilling
Kerneområdet Alle Kan Bidrage udbetalte i 2016 kr. 958.971 i godtgørelse efter LAB §83. Hvis udvalget beslutter at følge den alternative indstilling, forventes forbruget i 2017 at blive i samme størrelsesorden. I kerneområdet Uddannelse til Alle Unge var der i 2016 et forbrug på 208.500 kr.


Lovgrundlag – link
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er lov nr. 419 af 10. juni 2003, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016. §82 beskriver den særlige godtgørelse, mens §83 omhandler beskæftigelsesgodtgørelsen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Udvalget godkender den alternative indstilling.
37. Beslutning om ansøgning under frikommuneforsøget

Beslutning om ansøgning under frikommuneforsøget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Job og Uddannelse”, byrådet
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes, at Holbæk Kommune indgår i frikommunenetværkets fælles ansøgning om at give dagpengemodtagere ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen i op til 15 timer ugentligt, uden at det vil få konsekvenser for modtageren.

2. det besluttes, at Holbæk Kommune indgår i frikommunenetværkets fælles ansøgning om at give personer på efterløn ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen.


Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår i frikommune netværkets fælles ansøgning om at give dagpengemodtagere ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen i op til 15 timer ugentligt uden at det vil få konsekvenser for modtageren.
 
2. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår i frikommunenetværkets fælles ansøgning om at give personer på efterløn ret til at arbejde frivilligt og ulønnet på kommunale arbejdspladser uden fradrag i ydelsen.


Beskrivelse af sagen
Forløbet hidtil
Holbæk Kommune ønsker sammen med Århus Kommune, Assens Kommune og Nordfyns Kommune at indsende en ansøgning til ansøgningsrunden den 1. maj under frikommuneforsøgets tema Øget borgerinvolvering og samskabelse. Ansøgningen omhandler regler for frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere, og skal gøre det muligt at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt i stedet for de nuværende 4 timer ugentligt. De ansøgende kommuner ønsker at sidestille kommunale institutioner med foreninger og frivillige organisationer i forhold til dagpenge- og efterlønsmodtageres mulighed for at kunne udføre frivilligt arbejde uden time-for-time-fradrag i ydelser.
 
Ansøgningen lægger op til en forenkling af reglerne og en ligestilling af de kommunale institutioner med frivillige organisationer, hvad angår muligheden for frivilligt arbejde. Det betyder I praksis, at hvis hele ansøgningen om fritagelse imødekommes, bliver det muligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt, uanset om det frivillige arbejde bliver udført i en frivillig organisation, en forening eller i en kommunal institution. Det er forventningen, at den mindskede usikkerhed blandt dagpenge- og efterlønsmodtagere vil udmønte sig i flere aktive borgere, som kan bidrage til gavn for dem selv såvel som for deres medborgere i Holbæk Kommune. Initiativet vil således kunne bidrage til at sikre implementeringen af kommunens frivilligstrategi.
 
Byrådet godkendte den 18. maj 2016, at Holbæk Kommune ansøgte om at deltage i frikommuneforsøg II om emnet ”Øget borgerinvolvering og samskabelse” i netværk med Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og Slagelse. Aarhus er efterfølgende blevet tilknyttet netværket.
 
Social- og Indenrigsministeren godkendte den 10. oktober 2016, at netværket deltog i frikommuneforsøg II, og efterfølgende besluttede byrådet, at Holbæk sammen med Aarhus Kommune den 1. december kunne ansøge om dispensation til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt på kommunale tilbud, selvom de ikke er medlem af en forening. Aarhus Kommune var tovholder på ansøgningen.
 
Aarhus Kommune valgte imidlertid at udsætte indsendelse af ansøgning, med henvisning til en yderligere dialog med de faglige organisationer, og Holbæk Kommuner valgte i den forbindelse at følge denne udsættelse.
 
Kommunerne i netværket kan ansøge om dispensation for konkrete regelsæt i tre omgange og næste deadline er den 1. maj 2017.
 
Frivilligt arbejde som dagpengemodtager og efterlønner
I såvel Byrådets Frivillighedsstrategi, som i Plan- og Udviklingsstrategien har byrådet fastlagt en politik om, at kommunen skal arbejde på at forbedre rammerne for det frivillige arbejde. Hensigten er, at de frivillige kan få bedre muligheder for at kunne løse fælles udfordringer og yde en indsats for deres medborgere eller lokalsamfund. Ansøgningen om dispensationen skal ses i forlængelse af denne politik.
 
Det er i dag muligt igennem en forening at arbejde som frivillig på et plejehjem, mens dette ikke er muligt, hvis borgeren selv – uden om en forening – ønsker at arbejde frivilligt i et kommunalt tilbud.
 
Specifikt handler det om at ligestille borgernes muligheder for deltagelse i frivilligt arbejde uanset om det er i foreningsregi eller uden for og uanset om man er modtager af ydelser (dagpenge og efterløn) eller ej.
 
I forståelsen af det frivillige arbejde ligger der følgende forudsætninger til grund:
· Det frivillige arbejde skal forstås som frivilligt arbejde og er dermed ulønnet
· Det træder ikke i stedet for eller må være i vejen for ordinært arbejde
· Det erstatter ikke funktioner, der i dag udfyldes af kommunens medarbejdere.
 
Allerede i dag er der kontrolprocedurer for borgeres deltagelse i frivilligt arbejde, så det frivillige arbejde ikke hindrer borgeren i at tage ordinært arbejdet.
 
Disse kontrolprocedurer skal fortsat iagttages, også hvis der gives dispensation.
 
Målene med forsøget er:
· At flere får mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde i de offentlige institutioner og får mulighed for at føle sig værdifulde i kraft at være noget for andre.
· At efterlønsmodtagere får mulighed for at blive en del af meningsfulde frivillige fællesskaber i kommunalt regi og dermed forebygge ensomhed og isolation.
· At flere borgere får glæde af frivilliges indsats, der hvor de bor og lever deres liv.
 
Der forventes ingen økonomisk gevinst ved at åbne op for at efterlønnere og dagpengemodtagere også kan engagere sig i frivilligt arbejde i kommunalt regi. Ligeledes må frivilligt arbejde aldrig stå i stedet for ordinær beskæftigelse for dagpengemodtagere. Den frivillige indsats forventes derimod at gøre en stor forskel for de borgere, som den frivilliges indsats retter sig i mod og ikke mindst for den frivillige selv i form af fællesskaber- og kompetenceopbygning.
 
Den videre proces
Når ministeriet senest den 1. maj har modtaget kommunernes ansøgninger om dispensationer og vurderer dem med henblik på, om der skal arbejdes videre med dem. De regelsæt, der skal arbejdes videre med, forelægges som lovforslag for Folketinget. Først når lovforslaget er godkendt, kan kommunerne arbejde konkret med dispensationen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet Udvalget ”Uddannelse og Job” i samarbejde med arbejdsmarkedets parter indstiller retningslinjer for lediges deltagelse i frivilligt arbejde til byrådets vedtagelse.


caseno16-59800_#4154946_v1_endelig ansøgning - dagpenge.pdf.pdf
caseno16-59800_#4154948_v1_endelig ansøgning - efterløn.pdf.pdf

Bilag

Endelig ansøgning - dagpenge
Endelig ansøgning - efterløn


38. Beslutning om pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune

Beslutning om pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Efterfølgende til orientering i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Pejlemærker for uddannelsesvejledningen i Holbæk Kommune godkendes


Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 12. oktober 2016 at udtræde af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018. I forbindelse med hjemtagning af uddannelsesvejledningen og etablering af et UU Holbæk skal rammerne for uddannelsesvejledningen i en Holbæk-kontekst defineres. På den baggrund formuleres en række pejlemærker for uddannelsesvejledningen i den nuværende politiske og økonomiske kontekst. Pejlemærkerne afspejler de politiske drøftelser, som har fundet sted i processen om hjemtagelse af uddannelsesvejledningen. De seks pejlemærker er:

1. Vejledning til alle unge og særligt fokus på de ikke-uddannelsesparate
Alle unge modtager vejledning, som gør dem i stand til på et kvalificeret grundlag at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vejledningen har særligt fokus på unge, der ikke er uddannelsesparate eller som har vanskeligt ved at vælge eller gennemføre en uddannelse, svarende til cirka 30% af de unge i Holbæk Kommune. Vejledningen sker i tæt samarbejde med forældre og skole/uddannelsesinstitution.

2. Bidrage til at unge har godt kendskab til mulige uddannelsesveje
Der vejledes til alle ungdomsuddannelser, og de unge får et godt kendskab til de karrieremuligheder, som forskellige uddannelser fører til. Vejledningen skal vægtes, så der informeres mere om et bestemt uddannelsesspor, hvis de unges forhåndskendskab til dette uddannelsesspor er ringere end til andre uddannelsesspor, f.eks. erhvervsskoleområdet.

3. Tæt samarbejde med grundskolen – både folke-, privat-, special- og dagbehandlingsskoler
Uddannelsesvejledere arbejder tæt sammen med skoleledelser, udskolingsteams og andre relevante medarbejdere og er i dialog med de unge og deres forældre. Dette blandt andet for at tilrettelægge relevante praktikforløb for skoletrætte unge og for at løfte kvaliteten og elevernes udbytte af faget ”Uddannelse og Job”. Samarbejdet skal ske i respekt for den økonomiske kontekst og efter de politisk vedtagne administrations-grundlag og indsatsniveauer.

4. Tæt samarbejde med myndighed og rådgivning – både Børneindsats og Ungeindsats
Uddannelsesvejledere og rådgivere fra Børneindsats og Ungeindsats arbejder tæt sammen, bl.a. om forebyggelse af frafald fra uddannelse og vejledning/støtte til unge med særlige behov. Samarbejdet skal ske i respekt for den økonomiske kontekst og efter de politisk vedtagne administrationsgrundlag og indsatsniveauer.

5. Særlig indsats målrettet vejledning af aktivitetsparate unge på langvarig uddannelseshjælp
Fra marts 2017 prioriteres ressourcer svarende til en ekstra medarbejder til vejledning af aktivitetsparate unge, som har været længe på uddannelseshjælp, herunder unge over 25 år. Finansieringen af den ekstra medarbejder sker indenfor det allerede afsatte budget.

6. UU-viden bringes i spil i projekter og samarbejder
Uddannelse til Alle Unge deltager i mange projekter og samarbejder, som går på tværs af organisationen og/eller indbefatter eksterne aktører. UU’s viden om de unge og uddannelsesvejledning skal inddrages, når det vurderes værdifuldt for projekter eller samarbejder.

I vedhæftede bilag beskrives:

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Godkendt.
 
Det bemærkes, at ordlyden i pejlemærke 2 og 3 ikke er ens i sagsfremstilling og bilag. Sagsfremstillingens ordlyd er den korrekte, og et tilrettet bilag er vedhæftet referatet.


caseno17-10492_#4160557_v1_pejlemærker for uddannelsesvejledningen - endelig.pdf

Bilag

Pejlemærker for uddannelsesvejledningen - endelig


39. Beslutning om omlægning af Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse

Beslutning om omlægning af Ung Holbæk Fritid og Forebyggelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. model 1 for fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse besluttes


Beskrivelse af sagen
En ændret organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har sin begrundelse i ønsket om en mere målrettet anvendelse af ressourcerne, for at opnå en højere kvalitet og dybde i tilbuddene. En ændret organisering skal medvirke til, at der sker en effektivisering af ledelse og administration til gavn for de unge, og til at de pædagogiske ressourcer hurtigt kan flyttes hen, hvor der er behov for dem og bringes i spil, der hvor de unge er.
 
Omlægningen har været drøftet i Udvalget for Uddannelse og Job ad flere omgange (se sagshistorik, henvisninger).
 
Den nye organisering kan træde i kraft fra den 1. august 2017.
 
De to modeller
Der er i forberedelsesfasen udarbejdet to modeller til den fremtidige organisering:
Model 1:
 
Model 2
 
Høringssvar
De to modeller har nu været i høring. Høringssvarene anbefaler model 1.
 
Der peges i høringssvarene på det positive i, at der i denne model er indbygget en høj grad af fleksibilitet. Endvidere understreges det, at den nære sammenhæng med udskolingerne og målrettethed mod uddannelse som beskrevet i modellen er væsentlig og god.

Høringssvarene peger på nogle opmærksomhedspunkter ved model 1 – opmærksomhedspunkter, der også er peget på i forhøringsprocessen. Det drejer sig om:

MED-udvalget i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse, som også peger på opmærksomhedspunkterne, understreger, at de er ”forvisset om, at disse opmærksomhedspunkter vil blive udfordret og håndteret på en måde, der styrker de unges muligheder for deltagelse i aktiviteter i lokalområderne”

Høring
Høringsperioden har været på 5 uger fra den 13. januar til den 24. februar 2017. 
 
Høringsmaterialet er udsendt til:
Ung Holbæk – Bestyrelsen
Ung Holbæk – MED-udvalg
Skolebestyrelserne på:
 
Der er indkommet høringssvar fra alle høringsparter – bortset fra Skovvejens Skole.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” har på temamøde den 24. august 2016 (pkt. nr. 97:
Drøftelse af temaet "Fritid og forebyggelse - for og med unge") og på udvalgsmøde
den 26. oktober 2016 (pkt. nr. 124: Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid
og Forebyggelse til udsendelse i høring) drøftet administrationens oplæg
vedrørende omlægning af UngHolbæk.

De unge har været inddraget i drøftelserne via deltagelse i ”Jagten” 25. september
og i Ungdomsbyrådet den 27. september (pkt. nr. 124, 26. oktober 2016).

Drøftelserne er siden fulgt op af to for-høringer den 29. november og 1. december
2016, hvor repræsentanter fra Udvalget ”Uddannelse og Job” har drøftet oplægget
med unge klubbrugere, elevrådsrepræsentanter, skolebestyrelsesmedlemmer og
repræsentanter fra skoleledelserne samt fra UngHolbæk.

Udvalget ”Uddannelse og Job” sendte den 11. januar 2017 Model 1 til fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 5 ugers høring fra den 13. januar til den 24. februar 2017.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Godkendt.


caseno17-11275_#4144527_v1_høringssvar ungholbæk medudvalg.pdf.pdf
caseno17-11275_#4144526_v1_høringssvar ungholbæk bestyrelse.pdf.pdf
caseno17-11275_#4144530_v1_høringssvar kildedamsskolen bestyrelse.pdf.pdf
caseno17-11275_#4144529_v1_høringssvar katrinedalsskolen bestyrelse.pdf.pdf
caseno17-11275_#4144528_v1_høringssvar holbæk by skole bestyrelse.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar UngHolbæk MedUdvalg.pdf
Høringssvar UngHolbæk Bestyrelse.pdf
Høringssvar Kildedamsskolen Bestyrelse.pdf
Høringssvar Katrinedalsskolen Bestyrelse.pdf
Høringssvar Holbæk By Skole Bestyrelse.pdf


40. Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, indstiller at:
 1. orientering om den nye proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et centralt planlægning- og udviklingsværktøj, som indgås hvert år mellem kommunerne i regionen og Regionen. Med den sikres, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så der er de tilbud, der måtte være behov for, og at disse har den nødvendige kvalitet.
 
Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar og skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest 15. oktober året forinden.
 
Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange, senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser i forhold til kommunerne.
 
KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftalerne 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.
 
Den nye proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, faglig og af brugere.
 
Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR´s dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen for rammeaftalen og KKR´s formandskab.
 
På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftale og de kommende fokusområder.
 
Forslag til kommende fokusområder var bl.a.
 
Den 17. marts 2017 bliver der afholdt møde med fagpersoner fra både bestiller og udfører i kommunerne. Det vil være myndighedsledere og virksomhedsledere mv. samt deltagelse af styregruppen.
 
Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.
 
Rammeaftalen 2018 bliver behandlet i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale Sjælland og i K17 i maj. Efter behandlingen i KKR i juni bliver rammeaftalen sendt til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober 2017.

Lovgrundlag – link
 
Materiale fra Kick-off møde den 25. november og møde med dialogforum og handicapråd den 18. januar.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Taget til efterretning.


caseno17-10514_#4140840_v1_opsamling fra møde med kkr dialogforum og handicapråd 18.01.2017.pdf
caseno17-10514_#4140972_v1_tids- og procesplan for rammeaftale 2018.pdf
caseno17-10514_#4140836_v1_program for møde med kkr dialogforum og handicapråd 18.01.2017.pdf
caseno17-10514_#4140832_v1_opsamling fra kickoff møde 25.11.2017.pdf
caseno17-10514_#4140831_v1_program for kick-off møde 25.11.2016..pdf

Bilag

Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd 18.01.2017
Tids- og procesplan for rammeaftale 2018
Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd 18.01.2017
Opsamling fra Kickoff møde 25.11.2017
Program for Kick-off møde 25.11.2016.


41. Orienteringer til mødet den 22. marts 2017

Orienteringer til mødet den 22. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringer tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
Orienteringer fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
 
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-03-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59800_#4148588_v1_notat - status politiske effektmål mart 2017.pdf

Bilag

Notat - status politiske effektmål marts 2017