UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-02-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-02-2017 18:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2017
19. Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi
20. Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet
21. Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.
22. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)
23. Beslutning om godkendelse af nye kriterier for indstilling til akutbolig
24. Drøftelse af besøg i Køge den 9. februar 2017
25. Drøftelse af perspektiver for 10. klasse i Holbæk Kommune
26. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - februar 2017
27. Orienteringer på møde den 22. februar 201718. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 22. februar 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Godkendt
19. Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi

Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. den reviderede integrationsstrategi godkendes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde den 21. september 2016, at den eksisterende integrationsstrategi skal revideres. Baggrunden er, at der i løbet af den integrationsstrategiens virketid er sket omfattende ændringer i love, der har betydning for integrationsindsatsen. Det gælder Integrationsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, Lov om Aktiv Socialpolitik m.fl. Ændringerne omfatter blandt andet ændringer i målgruppen for indsatsen og integrationsprogrammets varighed, samt at beskæftigelse skal prioriteres i indsatsen. Dertil kommer indførelse af integrationsydelse.
 
På udvalgets møde den 24 januar fremlagde administrationen et udkast til en revideret integrationsstrategi til drøftelse.
 
Den oprindelige strategi
 
Den hidtidige integrationsstrategi har to spor. Spor 1 er strategien for nyankomne flygtninge og deres familier, godkendt af byrådet august 2015. Spor 2 er strategien for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, der blev godkendt januar 2016.
 
Den reviderede strategi
 
Principperne i udkastet til en revideret integrationsstrategi er:
 
 
 
Kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet er omfattet af strategien. Fællesskab, bolig og sundhed er temaer, som på tværs af kerneområderne understøtter strategiens indsatser.
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for, at strategien revideres.
 
Processen for revision af integrationsstrategien
 
Integrationsrådet drøftede strategien på rådets møde den 16. januar med deltagelse af repræsentanter fra de involverede kerneområder. I forhold til det første strategiudkast er udvalgets kommentarer fra mødet den 24. januar indarbejdet i strategien. Desuden har kerneområderne skærpet og præciseret beskrivelsen af indsatserne, ligesom strategien er bearbejdet rent sprogligt.

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse af behov for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2. Sag nr. 102,
 21. september 2016.
 
Drøftelse af udkast til revideret integrationsstrategi. Sag nr. 12, 24. januar 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt


caseno16-59800_#4114115_v1_integrationsstrategi 2017.pdf.pdf

Bilag

Integrationsstrategi 2017.pdf


20. Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet

Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Gitte Damm udpeges til medlem af integrationsrådet som repræsentant for arbejdsmarkedets parter.
 2. Nasrat Malikzada udpeges til medlem af integrationsrådet som repræsentant for ungdomsuddannelserne.

Beskrivelse af sagen
Det fremgår af kommissoriet til Holbæk Integrationsråd, at integrationsrådet skal indstille medlemmer af rådet til byrådets godkendelse.
 
Indstilling af Gitte Damm
Administrationen indstiller på vegne af integrationsrådet Gitte Damm som medlem af rådet i stedet for Hanne Ulendorf.  Gitte Damm er afdelingsnæstformand for FOA Holbæk og repræsenterer arbejdsmarkedets parter i integrationsrådet.
 
Ifølge integrationsrådets forretningsorden kan rådet udpege stedfortrædere for de faste medlemmer. Gitte Damm var stedfortræder for Hanne Ulendorf, indtil denne stoppede i rådet i august 2015, hvorefter Gitte Damm indtrådte i rådet i september 2015. Sagen skulle have været forelagt udvalget allerede, da Gitte Damm tiltrådte, men administrationen var beklageligvis ikke opmærksom på dette på daværende tidspunkt.
 
Indstilling af Nasrat Malikzada
På vegne af integrationsrådet indstiller administrationen Nasrat Malikzada som medlem af Integrationsrådet. Nasrat Malikzada skal repræsentere ungdomsuddannelserne. Hun afløser Ahmad Al Jasiri, som efter eget ønske trådte ud af rådet pr. 1. februar 2016. Nasrat Malikzada er HTX studerende og sidder også i bestyrelsen for Team Succes.

Sagshistorik, henvisninger
Kommissorium for integrationsrådet blev godkendt af byrådet 10. december 2014:
Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd (sag nr. 209)

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt
21. Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.

Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag  

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet bemyndiger borgmesteren til på vegne af byrådet at autorisere kommunale pantefogeder til at varetage opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Beskrivelse af sagen
Opgaven med at opkræve ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav er hidtil varetaget i kommunerne, mens opgaven med inddrivelse er varetaget af staten (SKAT).
 
Fra 2. februar 2017 skal kommunerne varetage begge opgaver. Det vedtog Folketinget den 26. januar 2017. I Holbæk Kommune vil opgaven blive organiseret i Borgerservice, nærmere betegnet opkrævningsgruppen, under kerneområdet Alle Kan Bidrage. SKAT skal færdigbehandle alle restancer, som er oversendt til inddrivelse frem til 2. februar 2017. Kommunerne skal således ikke inddrive restancer bagudrettet.
 
Det er vigtigt at pointere, at inddrivelsesopgaven kun vedrører ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, og ikke alle øvrige kommunale restancer.

 
Opkrævningsopgaven  
Opgaven med at opkræve ejendomsskatter indeholder udsendelse af opkrævninger til borgere, virksomheder m.v. på ejendomsskatter. De opkræves i 2 rater hvert år med forfaldsdato 1. februar og 1. august. Ved siden af udsender andre kerneområder diverse andre regningskrav. Disse har i lighed med ejendomsskatter en lovhjemlet fortrinsret i forhold til anden pantegæld. Det betyder blandt andet, at hvis en ejendom går på tvangsauktion, skal køberen betale ejendomsskatten og andre fortrinsberettigede krav oven i budssummen. Fortrinsretten har en varighed på 2 år og 3 måneder.
 
Efterfølgende kontrollerer opkrævningsgruppen, om kravene bliver betalt inden for den fastsatte betalingsfrist, ligesom gruppen udsender rykkere.
 
 
Inddrivelsesopgaven
Inddrivelsesopgaven er hidtil varetaget af SKAT, men pr. 2. februar 2017 overgår denne opgave til kommunerne. Det betyder, at Holbæk Kommune begynder at inddrive (sende tilsigelse til udlægsforretning) og sætte ejendomme på tvangsauktion via advokat ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav (f.eks. hegnssyn m.v.).
 
Det er helt afgørende, at kommunen sikrer, at fortrinsretten på kravene ikke udløber, og at alle krav opkræves og inddrives så hurtigt som muligt og inden for rammen på 2 år og 3 måneder. I modsat fald mister kommunen fortrinsretten til at inddrive gælden og må i stedet tinglyse udlæg efter de øvrige pantehæftelser.
 
Loven giver ikke mulighed for at overdrage krav til SKAT med henblik på at inddrive på anden vis i form af lønindeholdelse eller lignende.
 
Der kan ikke indgås betalingsaftaler på ejendomsskat. Det fremgår af administrationsreglerne for opkrævningsområdet, som byrådet vedtog den 10. september 2014.

 
Autorisation som kommunal pantefoged
Medarbejderne og afdelingslederen for opkrævningsgruppen i Borgerservice autoriseres som kommunale pantefogeder, som kan varetage opgaven omkring inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Opkrævningsgruppen består af seks medarbejdere. Heraf har fem medarbejdere samt afdelingslederen tidligere været autoriseret som kommunale pantefogeder før SKAT´s overtagelse af inddrivelsesopgaven i 2005. Alle er i øvrigt tilmeldt et 2-dages kursus ”inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav”, som er udbudt af Center for Offentlig Kompetenceudvikling i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Kammeradvokaten.

 
Ressourcer
2 deltidsmedarbejdere i den nuværende opkrævningsgruppe, som er ansat på henholdsvis 30 og 31 timer pr uge opnormeres til 37 timer pr uge.  
 
 
Restancerne i hovedtal på ejendomsskatter
De nuværende restancer er fordelt på ca. 420 ejere og ca. 450 ejendomme – og udgør i alt ca. 2,6 mio. kr. Hovedparten er allerede overdraget til inddrivelse i SKAT
 
Efter rykkerproces har kommunerne hidtil overdraget ubetalte krav til inddrivelse i SKAT.
Holbæk kommune har dog forinden overdragelse til SKAT ved de seneste 3 rater ejendomsskat haft stor succes med at ringe til borgere og virksomheder med restancer på ejendomsskat.

Økonomiske konsekvenser
Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne fra 2017 kompenseres for 35 årsværk, svarende til 18,2 mio. kr. ud fra princippet om, at når kommuner pålægges merarbejde, skal de også kompenseres for dette (i fagsprog: Det Udvidede Totalbalanceprincip – DUT). For Holbæk Kommunes vedkommende vil det årligt betyde en merindtægt på ca. kr. 230.000, som tilfalder kommunens kasse.
 
To deltidsmedarbejdere i den nuværende opkrævningsfunktion, som er ansat på henholdsvis 30 og 31 timer pr. uge, opnormeres til 37 timer pr. uge. Merudgiften vil årligt være ca. 144.000 kr.
 
Engangsudgift i 2017 til kursusdeltagelse vil udgøre 42.000 kr.
 
Systemudgifter: IT-leverandøren har tre måneder efter lovvedtagelsen til at udvikle en elektronisk fogedbog. Udgiften hertil er foreløbig ukendt.
 
Gebyrindtægt og retsafgift: Der arbejdes for tiden på ændringer af gebyrbestemmelsen i den kommunale rente- og gebyrlov. Derfor kan indtægten herfra endnu ikke beregnes skønsmæssigt. Det samme gælder den tilsvarende retsafgift.  
 
Engangs- og driftsudgifter kan afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt
22. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. udvalget drøfter budgetlægningen indenfor den vedtagne ramme for budget 2018

Beskrivelse af sagen
Den økonomiske ramme er udmeldt
 
Byrådet godkendte d. 8. februar 2017 den økonomisk ramme i budget 2018 for hvert stående udvalg og Økonomiudvalget. Byrådet vedtog også et råderum på 0,5% af servicerammen, som byrådet råder over.
 
Rammen er fordelt som vist i nedenstående tabel:
 
Udvalg Beløb i mio. kr.
Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget
459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”
1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”
138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
113,1
Udvalg I alt
3.924,9
Byrådets råderum
13,8
I alt
3.938,7
 
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Af den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2018-2020 fremgår, at de stående udvalg på udvalgsmøderne i løbet af foråret udarbejder deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må jf. de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.
 
Udvalgene skal på den måde arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Udvalgene skal vurdere om de politiske prioriteringer har betydning for det ambitionsniveau, der er besluttet med de politiske effektmål, og om effektmålene derfor skal justeres.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018.
 
Tidsplan
Udvalgenes arbejde med budget 2018 starter ved de stående udvalgs møder i februar og ved økonomiudvalgsmødet d. 1. marts.
 
På disse møder vil kerneområdecheferne præsentere nogle muligheder for budgetarbejdet på de kommende udvalgsmøder - herunder benchmark fra KØF- og K4-nøgletal.
 
I april afholdes et statusmøde, hvor byrådet drøfter de foreløbige forslag fra udvalgene.
 
På Byrådets sommerseminar d. 22. juni præsenterer hvert stående udvalg og Økonomiudvalget deres forslag til budget 2018 på udvalgets område.
 
De forslag udvalgene udarbejder i løbet af foråret og som præsenteres på sommerseminaret bæres videre til de politiske forhandlinger i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Drøftet.


caseno16-52223_#4109025_v1_rammer for budget 2018 -beregningsmetode.docx

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode


23. Beslutning om godkendelse af nye kriterier for indstilling til akutbolig

Beslutning om godkendelse af nye kriterier for indstilling til akutbolig

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. de reviderede kriterier for anvisning til kommunalt anviste boliger godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Administrationen fremlægger reviderede kriterier for opskrivning til en kommunalt anvist bolig i kommunen – populært kaldet en akutbolig. Baggrunden er en henvendelse fra Statsforvaltningen. Her fremgår det, at Holbæk Kommunes kriterier for opskrivning til en bolig i kommunen ikke er i fuld overensstemmelse med reglerne om kommunal anvisning i almenboligloven. Sideløbende med Statsforvaltningens henvendelse har administrationen arbejdet med at revidere kriterierne generelt.
 
Henvendelsen fra Statsforvaltningen
Statsforvaltningen har set på Holbæk Kommunes tildelingskriterier, fordi en borger har klaget til kommunen og i samme sag henvendt sig til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vurderer, at ét af kommunens kriterier for opskrivning ikke er i overensstemmelse med almenboliglovens regler for anvisning. Det gælder kriterieriet om, at man skal have haft bopæl i Holbæk Kommune i mindst to år ud af de seneste fem år for at være omfattet af den kommunale boliganvisning.
 
Statsforvaltningen har i sin udtalelse henvist til, at kommunen skal anvise boligsøgende på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Desuden må kommunen ikke tilsidesætte princippet om opholdskommune og bopæl efter cpr-lovens § 6, stk. 1. Princippet medfører, at enhver boligsøgende med ophold i Holbæk Kommune har krav på at få behandlet sin ansøgning om anvisning af en almen bolig. Kommunen må derfor ikke stille kriterier op, der på forhånd vil kunne afskære borgere med ophold i kommunen fra at søge.
 
Forslag til nye kriterier
Holbæk Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og beboersammensætningen i den boligafdeling, borgeren anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.
 
En borger kan som hovedregel blive anvist til en bolig, hvis borgeren har et akut boligsocialt behov. Holbæk Kommune inddrager altid borgerens samlede situation i sin betragtning.
De hensyn, kommunen vil tage med i sin vurdering, kan eksempelvis være:
 
 
Desuden vil kommunen tage i betragtning, om der er tale om et uforudsigeligt boligproblem, for eksempel:
 
 
 
Kommunen vurderer derfor i hvert enkelt tilfælde borgerens behov og tager desuden med i sin vurdering, hvilke boligsøgende, der har det mest påtrængende behov for at få anvist en bolig.
 
Om principperne for nye kriterier
Med de nye kriterier har administrationen taget højde for, at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af ansøgeren. Derudover tages der hensyn til princippet om opholdskommune og bopæl efter cpr-lovens § 6, stk. 1. Det betyder, at alle borgere med ophold i kommunen kan søge, og at kommunen i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling.
 
Derfor er det heller ikke som tidligere kriterier, som kommunen skal følge, men kriterier for de hensyn, kommunen kan lægge vægt på i sin vurdering. Det betyder også, at ovenstående ikke er udtømmende. Der kan være andre hensyn i det konkrete tilfælde; dette vil dog altid bero på en samlet vurdering af, hvor påtrængende et behov for bolig, borgeren har.

Lovgrundlag – link
Lov om almene boliger. Det er lov nr. 374 af 22. maj 1996. Senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer.
 
Lov om Det Centrale Personregister. Det er lov nr. 426 af 31. maj 2000, som er senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013 med senere ændringer.
 
 
 
 
 
                             

Sagshistorik, henvisninger
De hidtidige kriterier er senest godkendt i Udvalget for Voksne den 23.6.2014. Godkendelse af kriterier for indstilling til akutbolig (sag. nr. 57)

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt


caseno16-59800_#4116775_v1_bilag - kriterier før og nu v2.pdf.pdf

Bilag

Bilag - kriterier før og nu


24. Drøftelse af besøg i Køge den 9. februar 2017

Drøftelse af besøg i Køge den 9. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. indtryk og erfaringer fra besøget i Køge drøftes

Beskrivelse af sagen
Køge Kommune havde på KL’s Job Camp i november 2016 en session om erhvervsuddannelser, hvor de kunne fortælle om den indsats, der har ført til at flere unge i Køge vælger en erhvervsuddannelse.
Interessen for, hvordan det er lykkedes Køge Kommune at knække kurven i forhold til søgningen mod erhvervsuddannelser er baggrunden for at der blev arrangeret et inspirations- og erfaringsudvekslingsbesøg i Køge den 9. februar 2017. Her deltog medlemmerne af Udvalget for Uddannelse og Job og repræsentanter fra administrationen i Uddannelse til Alle Unge.
Fra Køge Kommune var deltagerne i mødet formanden for Køges erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg Mads Andersen (C), arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen, UU-centerchef Mark Jensen og skolechef Henrik Laybourn
 
Som en afrunding af besøget skal der i Udvalget for Uddannelse og Job ske en drøftelse af, hvad der har gjort særligt indtryk, og om nogle af aktiviteterne i Køge med fordel kan overføres til Holbæk Kommune
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Drøftet
25. Drøftelse af perspektiver for 10. klasse i Holbæk Kommune

Drøftelse af perspektiver for 10. klasse i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. perspektiverne for et muligt tættere samarbejde mellem 10. klasse og EUC-Nordvestsjælland drøftes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Uddannelsesplan 2017 er en række politisk prioriterede indsatser under indsatsområdet ’Uddannelsesaktiviteter’. En af indsatserne er, at ’flere unge skal forblive i uddannelsesaktivitet fremfor at droppe ud og risikere ledighed, og flere skal blive rustet til at kunne gennemføre uddannelse eller blive klar til job…’
På baggrund af dette peges i Uddannelsesplan 2017 på, at der i 2017 skal arbejdes på at styrke det erhvervsfaglige fokus i 10. klasse blandt andet gennem et tættere samarbejde mellem 10.klassecenter og EUC Nordvestsjælland.

Også landspolitisk gøres der i øjeblikket forskellige overvejelser om 10. klasses fremtid. Senest er KL kommet med udspillet ’Godt på vej – Alle unge skal med’, som vedlægges som bilag. I udspillet lægges op til en forenkling af reglerne omkring den kommunale 10. klasse med udgangspunkt i en række principper. Det vigtigste i denne sammenhæng er, at 10. klasse fortrinsvist skal være for elever, som er erklæret ikke-uddannelsesparate i 9. klasse, og at 10. klasse som udgangspunkt tilrettelægges som en adgangsvej til en erhvervsuddannelse.
 
10. klassecenteret i Holbæk
I Holbæk Kommune vælger en stor del af eleverne et 10. skoleår. Landsgennemsnittet har været en anelse faldende i de seneste år og er i dette skoleår på 45,5 % af en årgang. I Holbæk Kommune er overgangsfrekvensen til det 10. skoleår er på omkring 55 % (2015). Lidt flere end 20 % valgte henholdsvis 10. klassecenteret og efterskole, mens godt 13 % fortsatte på en fri grundskole i 10. klasse (se bilag om overgangsfrekvenser).

Det 10. skoleår skal medvirke til at understøtte, at de unge bliver uddannelsesparate og i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Det kommunale 10. klassecenter samarbejder derfor tæt med ungdomsuddannelserne om dette. Der er et særligt tæt samarbejde med EUC-Nordvestsjælland om blandt andet valgfag og projektarbejde. Samarbejdet understøtter byrådets og det landspolitiske mål om, at 30 % af en ungdomsårgang i 2025 skal optages på en erhvervsuddannelse, og at 67 % skal gennemføre.  I 2015 startede 6,3 % af eleverne på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse og 23, 4 % efter 10.klasse (se bilag om overgangsfrekvenser).

Samarbejdet med EUC-Nordvestsjælland
Der er allerede i dag et godt og tæt samarbejde mellem kerneområdet Uddannelse til Alle Unge og EUC-Nordvestsjælland om f.eks. valgfag, Ungeguide m.v. På baggrund af anbefalingerne i Uddannelsesplan 2017 har ledelsen fra de to områder drøftet mulighederne for et tættere samarbejde mellem EUC og Holbæk Kommunes 10. klassecenter.
EUC-Nordvestsjælland er i gang med at planlægge en udbygning af skolen i Holbæk, hvilket kan åbne mulighed for, at der kan etableres en nybygning, der kan rumme det samlede 10 klassecenter. Oplægget er at Holbæk Kommune lejer sig ind i bygningerne og inddrages i byggeprojektet.
I bilaget ’Notat om perspektiver for 10. klasse i Holbæk Kommune’ redegøres for de forskellige overvejelser i forhold til denne mulighed for bygningsfællesskab.

Samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser
Der eksisterer også et godt samarbejde mellem 10. klassecenteret og de øvrige ungdomsuddannelser, herunder Stenhus Gymnasium og Slotshaven Gymnasium om f.eks. brobygnings-forløb. I forbindelse med nytænkning af de bygningsmæssige rammer for 10. klasse skal der også tages politisk stilling til udvikling af samarbejdet med de øvrige ungdomsuddannelser i Holbæk Kommune.

Den videre proces
Dette er den første drøftelse i politisk regi af muligheder og udfordringer ved at lade 10. klassecenteret indgå i et bygningsfællesskab med EUC. I den videre beslutningsproces indgår bl.a.:
- Beregning af de økonomiske konsekvenser af at indgå i bygningsfællesskabet
- Beskrivelse af ikke-økonomiske konsekvenser, som forventes af at indgå i bygningsfællesskabet
- Politisk drøftelse af projektet på temamøde i byrådet
- Beslutning i EUC-Nordvestsjællands bestyrelse
- Høring hos lokale berørte parter (bl.a. uddannelsesinstitutionerne, folkeskolerne, 10. klassecenteret m.fl.)
- Politisk beslutning i Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalg og Byråd


Økonomiske konsekvenser
 
Administrationen fremlægger et foreløbigt overslag over de økonomiske konsekvenser af forslaget på udvalgsmødet.

Sagshistorik, henvisninger
Bilag 1: Notat ’Perspektiver for 10. klasse i Holbæk Kommune’
Bilag 2: Kort (Google Maps) med skitsering af mulige udbygningsplaner for EUC-Nordvestsjælland
Bilag 3: Overgangsfrekvenser (UU Nordvestsjælland)
           

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Drøftet.
Udvalget ønsker et oplæg, som belyser muligheder og eventuelle opmærksomhedspunkter ved at lade EUC-Nordvestsjælland og Stenhus Gymnasium stå for drift af 10.klasse. Oplægget skal også forholde sig til anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg vedrørende forberedende forløb for unge, som forventes fremlagt i uge 9. Oplægget skal være klar til drøftelse på udvalgets møde i april måned 2017.


caseno17-6133_#4113344_v1_overgangsfrekvenser.pdf
caseno17-6133_#4113335_v1_kort med udbygningsplaner euc..pdf
caseno17-6133_#4113326_v1_notat. perspektiver for 10. klasse i holbæk kommune.pdf
caseno17-6133_#4118101_v1_kl udspil godt på vej - alle unge skal med.pdf

Bilag

Overgangsfrekvenser
Kort med udbygningsplaner EUC.
Notat. Perspektiver for 10. klasse i Holbæk Kommune
KL udspil: Godt på vej - alle unge skal med


26. Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - februar 2017

Orientering om status på udgifter til offentlig forsørgelse - februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i Alle Kan Bidrage tages til efterretning.
 2. status på udgifterne til offentlig forsørgelse i Uddannelse til Alle Unge tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Som led i en tættere økonomiopfølgning får udvalget hver måned en status for udviklingen i udgifterne til offentlig forsørgelse i kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge.
 
Statuspapiret, der er vedlagt denne sag som bilag, redegør for udgifterne på de ti vigtigste forsørgelsesområder.
 
Særlige opmærksomhedspunkter
 
For 2016 har udviklingen i udgifterne til sygedagpenge og fleksjob efter den gamle ordning ikke fulgt forudsætningerne, idet udgiften har været højere end forventet.
 
Udgifterne til sygedagpenge samt fleksjob efter den gamle ordning afholdes først, når arbejdsgiverne hjemtager deres tilskud. Det betyder, at udgiften kan variere væsentligt fra måned til måned. 
 
Udgifterne til fleksjob efter gammel ordning er steget fra regnskab 2015 til regnskab 2016, mens antallet af personer på ordningen er faldet. Det kunne derfor tyde på, at merudgifterne i 2016 skyldes periodisering mellem årene, altså at udgifter hjemmehørende i 2015 først er afholdt i 2016.
 
Merudgifterne til sygedagpenge skyldes primært en tilvækst af modtagere i de sidste måneder af 2016, samt at flere af modtagerne er i langvarige sygedagpengeforløb.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Taget til efterretning


caseno16-59800_#4120691_v1_status på udgifter på forsørgelsesområder februar 2017.pdf.pdf

Bilag

Status på udviklingen i forsørgelsesområder februar 2017.pdf


27. Orienteringer på møde den 22. februar 2017

Orienteringer på møde den 22. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag
 Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringer til mødet den 24. januar 2017 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Orientering om planlægning af udvalgets seminar den 23. marts
 
Den 23. marts afholder Udvalget ”Uddannelse og Job” seminar med deltagelse af en række eksterne aktører. På seminaret bringes ny viden i spil, og de emner, som udvalget har sat særligt spot på i Uddannelsesplan 2017 og Beskæftigelsesplan 2017, drøftes.
 
Det foreløbige program ser således ud:
 
Tid
Programpunkt
Inviterede
Kl. 9-12
Uddannelse
Emne: Alle unge med – og flere unge i erhvervsuddannelse
 
I uge 9 afleverer ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse sin rapport til regeringen. Formand for ekspertgruppen Stefan Hermann, rektor for Professionshøjskolen Metropol, kommer og fortæller om ekspertgruppens konklusioner.
 
I den efterfølgende debat sættes især fokus på følgende perspektiver:
· Hvis Holbæk Kommune skal lykkes på dette område, hvad skal vi så gøre i forhold til f.eks. folkeskole, beskæftigelsesindsatsen, de sociale indsatser, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne m.fl.?
 
· Hvilke refleksioner giver ekspertudvalgets konklusioner anledning til hos ungdomsuddannelserne?
 
· Hvor skal ungdomsuddannelserne selv gøre noget anderledes, og hvor ser I at andre aktører bør gøre noget nyt?
· Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
· EUC Nordvestsjælland – Steffen Lund
· Nordvestsjællands HF og VUC – Pernille Brøndum Rasmussen
· Slotshaven Gymnasium – Marlene Grandjean
· Stenhus Gymnasium – Per Farbøl
· SOSU Skolen Sjælland – Susanne Marstal
· Produktionsskolen Holbæk – Jimmi Theis
· Nordvestsjællands Produktionsskole – Henrik Bendixen
· Ledere fra Uddannelse til Alle Unge og andre relevante afdelinger (Ungeindsatsen, UU, UngHolbæk, 10. klassecenteret, Center for Misbrug og Forsorg, Folkesundhed m.fl.)
Kl. 12-13
Frokost
 
 
Kl. 13-16
Arbejdsmarked
Emne: Udnyt opsvinget – til at få de sidste med
 
Målgruppen er ledige med lave indgangsforudsætninger primært ufaglærte eller ledige med forældede kompetencer
 
Mulige spørgsmål til drøftelse:
· Hvorfor kan de ledige ikke få de ledige job?
· Tilbyder vi den rigtige form for kurser og opkvalificering?/Er uddannelsessystemet fleksibelt nok?
· Hvornår står man reelt til rådighed for arbejdsmarkedet?
 
Programidé:
· Oplæg om paradoksproblemet ved ved Marianne Sumborg, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Øst
· Paneldrøftelser om spørgsmålene med deltagelse fra fagbevægelsen og erhvervslivet
· Efterfølgende debat
· Opsamling – hvordan kommer vi videre?
 
· Repræsentanter fra brancher som oplever problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft (paradoksproblemet)
 
· Relevante A-kasser, faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer, som dækker:
 • Byggeri
 • Håndværk
 • Hotel og restauration
 • Transport og logistik
 • Landbruget
 
 
 
Der udsendes en invitation med det samlede program. Deltagerne inviteres særligt til at deltage i den del af programmet, som vedrører dem direkte, men indbydes også til at deltage i frokosten og den anden del af programmet.

Seminaret foreslås afholdt på Seminarieparken 2, Musiklokalet.
 
Orientering om at der ikke gennemføres brugerundersøgelser i 2017
Direktionen har på baggrund af kommunens økonomiske situation prioriteret større igangværende projekter. I den forbindelse besluttede direktionen at alle brugerpejlinger i 2017 er sat på pause. Borgerpanelundersøgelser gennemføres fortsat.
 
På møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 30. november 2016 besluttede udvalget hvilke brugerundersøgelser, der skal gennemføres i 2017. De undersøgelser, som udvalget besluttede gennemført, er som følge af direktionsbeslutningen sat på pause.
 
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Taget til efterretning


caseno16-59800_#4115556_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 22-02-2017.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 22-02-2017.pdf