UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde Mødecenter

STARTTIDSPUNKT

11-01-2017 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-01-2017 18:00:00


PUNKTER

147. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. januar 2017
148. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2017
149. Drøftelse af andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017
150. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017
151. Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring
152. Orienteringer på møde den 11. januar 2017147. Godkendelse af dagsorden til møde den 11. januar 2017

Godkendelse af dagsorden til møde den 11. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 11. januar 2017 godkendes


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Godkendt
148. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2017

Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. årsplan for udvalgets politiske arbejde i 2017 godkendes.
  2. ekstraordinært udvalgsmøde den 6. september godkendes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger et forslag til udvalgets årshjul for 2017. Årshjulet er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelse på udvalgsmødet den 30. november 2016, hvor udvalget satte rammerne for det politiske arbejde i 2017.
 
I 2017 ønsker udvalget at følge udviklingen i økonomien og arbejdet med planer tæt. Som i de foregående år har udvalget desuden en ambition om at mødes med relevante grupper af borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Formålet er at drøfte mål og indsatser inden for uddannelse, beskæftigelse og integration.
 
Et årshjul med skematisk oversigt over årets møder med mere er vedlagt denne sag som bilag.
 
Tæt opfølgning på planer og økonomi
Udvalget vil løbende følge indsatser og målopfyldelse for de to planer Uddannelsesplan 2017 og Beskæftigelsesplan 2017. Udvalget åbner mulighed for, at planerne efter behov kan revideres hen over året, således at indsatserne altid er tilpasset borgermålgruppens behov og den økonomi, der er til rådighed.
 
Udvalget ønsker desuden en tæt økonomiopfølgning på udvalgets ansvarsområde. Det gælder både for realiseringen af dette års planer og for udviklingen af planer for 2018. Derfor foreslår administrationen, at udvalget følger op på planer på de møder, hvor udvalget har budgetrevisioner på dagsordenen.
 
Opstartskonference/seminar og dialogmøder
Udvalget har i forbindelse med mødet den 30. november 2016 drøftet, hvilke temaer, udvalget særligt ønsker at sætte på den politiske dagsorden i 2017. Udvalget forventer at arbejde med temaerne:
 
 
Udvalget ønsker, at den sociale indsats skal være et understøttende temaer for årets to temaer.
 
Udvalget vil indlede arbejdet med en opstartskonference over begge temaer. Administrationen foreslår, at konferencen finder sted primo marts. I forlængelse af konferencen vil udvalget holde 2-3 dialogmøder per tema. Dialogmøderne skal give input til det kommende års uddannelsesplan og beskæftigelsesplan. Dialogmøderne kan holdes med en fast kreds af indbudte, der som udgangspunkt er inviteret på baggrund af deres deltagelse på konferencen.
 
Administrationen vil tilrettelægge konferencen i samråd med udvalgets formand, mens udvalget på mødet i marts drøfter rammerne for dialogmøderne.

På udvalgsmødet drøftes hvilke forventninger, udvalget har til udkommet af opstartskonference/seminar samt af dialogmøderne.

Integration og integrationsråd
På integrationsområdet skal udvalget tage stilling til en revision af integrationsstrategien. Administrationen forventer at have den reviderede strategi klar til mødet den 22. februar. Administrationen foreslår, at udvalget i august har et dialogmøde med integrationsrådet, hvor udvalget og rådet i fællesskab følger op på og drøfter integrationsstrategien. Endelig skal udvalget tage stilling til, om udvalget vil anbefale, at der etableres et nyt integrationsråd i byrådsperioden 2018-2021.
 
Ekstraordinært udvalgsmøde
Administrationen foreslår, at udvalget holder et ekstraordinært udvalgsmøde den 6. september 2017. På mødet drøfter udvalget budget 2018.

Økonomiske konsekvenser
En 4-timers konference på 30-35 personer koster anslået 5.000-10.000 kroner afhængig af, om eventuelle oplægsholdere skal have honorar.
 
Administrationen vurderer, at konferencen kan holdes inden for rammerne af udvalgets eksisterende budget, såfremt deltagelse i JobCamp 2017 fravælges.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Godkendt med følgende bemærkninger:
 
- Konferencen skydes til afholdelse i løbet af marts/primo april
- Udvalget ønsker ikke at deltage i årets jobcampcaseno16-59800_#4050141_v1_årshjul 2017 for uju (3).pdf.pdf

Bilag

Årshjul 2017 for UJU


149. Drøftelse af andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Drøftelse af andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
  1. andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger andet udkast til beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune under kerneområdet Alle Kan Bidrage. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen.  Planens indsatser er gældende for 2017 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt.
 
Processen
 
Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet med input fra fire temamøder, der er afholdt i løbet af 2016. Hvert temamøde omhandler et af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Til hvert møde har udvalget inviteret arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder, foreninger samt medarbejdere fra administrationen. På møderne har deltagerne arbejdet med temaer, som udvalget på forhånd har peget på.
 
Opmærksomhedspunkter til det aktuelle udkast samt det endelige dokument
 
 
Om det aktuelle udkast
 
Beskæftigelsesplanens indledende afsnit rummer et forord, en redegørelse for ministerens beskæftigelsesmål for 2017 samt administrationens kommentar til hvert mål med fokus på, hvordan opgaven løftes i Holbæk Kommune. Desuden er der en kort redegørelse for strukturen på arbejdsmarkedet omkring Holbæk.
 
Planens hoveddel rummer en redegørelse for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:
 
For hver hovedmålgruppe beskrives målsætninger for indsatsen samt nuværende og kommende indsatser. 
 
Det videre forløb
 
På baggrund af drøftelsen på dagens møde vil administrationen færdiggøre beskæftigelsesplanen. Dernæst vil udvalgsformanden præsentere planen på byrådets temamøde den 14. december 2016.  Planen fremlægges til politisk behandling i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 11. januar 2017.  Herefter forelægges planen for Økonomiudvalget den 18. januar 2017 og for byrådet til endelig godkendelse den 25. januar 2017.
 
Andet udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 06-12-2016
Punktet udsættes til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 11. januar 2017, jvf. beslutningen i punkt 143.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Drøftetcaseno16-31142_#4030964_v1_beskæftigelseplan 2017 2. udkast (30.11).pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2017 2. udkast (30.11).pdf


150. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017

Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Uddannelsesplan 2017 godkendes


Beskrivelse af sagen
Der er brug for uddannet arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig giver det at være selvforsørgende den enkelte borger livskvalitet. Vi ved, at jo længere en uddannelse man har, jo mere er man i beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man. Uddannelse er desuden en vigtig forudsætning for demokrati i både små og store fællesskaber. Investering i uddannelse er derfor vigtig, både for samfundet og for den enkelte.
 
Som en stærk medspiller til den unge og til uddannelsesinstitutionerne har kommunen et medansvar for, at den unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så den enkelte unge kan få et arbejde, forsørge sig selv og skabe et godt liv sammen med andre.
Holbæk Byråd har sat uddannelse højt på dagsordenen ved at definere ’uddannelse til alle unge’ som én af kommunens seks kerneopgaver og organisere opgaver, økonomi og medarbejdere efter kerneopgaven.
 
Uddannelsesplan 2017 sætter retning for indsatsen med kerneopgaven uddannelse til alle unge i det kommende år. Den samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven. Planen revideres hvert år af Udvalget ”Uddannelse og Job, så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven.
 
År 2016 har budt på store udfordringer med at overholde budgettet. Det er derfor afgørende for økonomien i de kommende år, at de politiske ambitioner for kerneopgaven i Uddannelsesplan 2017 kobles tæt med budgettet. Fokus i Uddannelsesplan 2017 er derfor på de forandringer i indsatsen, som vi vil prioritere politisk for at kunne løse kerneopgaven ’uddannelse til alle unge’ med de ressourcer, der er til rådighed.
 
Uddannelsesplan 2017 i overskrifter:

Sagshistorik, henvisninger
Udkast til Uddannelsesplan 2017 har været drøftet på to møder i Udvalget ”Uddannelse og Job” (pkt.nr. 123 den 26. oktober og pkt.nr. 134 den 30. november 2016) samt på byrådets temamøde den 14. december 2016.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Indstilles godkendt.caseno16-47405_#4050644_v1_uddannelsesplan 2017 endeligt forslag 14.12.16.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2017 endeligt forslag 14.12.16


151. Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. model 1 for fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse sendes i høring


Beskrivelse af sagen
En ændret organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har sin begrundelse i ønsket om en mere målrettet anvendelse af ressourcerne for at opnå en højere kvalitet og dybde i tilbuddene.
En ændret organisering skal medvirke til, at de pædagogiske ressourcer hurtigt kan flyttes hen, hvor der er særligt behov for dem og bringes i spil, der hvor de unge er. Desuden bidrager den ændrede organisering til effektivisering af ledelse og administration.

Beskrivelse af to modeller
Udvalget ”Uddannelse og Job” fik på deres møde den 26. oktober 2016 præsenteret to modeller. På baggrund af drøftelserne i udvalget, i distrikterne og med de unge er der foretaget justeringer af særligt model 1.
 
Model 1:
 
Model 2:
 
Nærmere beskrivelse af de to modeller er vedlagt i bilag.

Opmærksomhedspunkter fra tidligere drøftelser
Udvalget ”Uddannelse og Job” har drøftet organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse af flere omgange. I drøftelserne er der lagt vægt på, at:
           

Økonomiske konsekvenser
Hverken model 1 eller model 2 vil medføre besparelser.
 
Økonomisk konsekvens model 1
År 1 vil nettoudgift være ca. 70.000 kr. til etablering/renovering af klub. Etablering omfatter inventar, IT mm – som skønnes nødvendigt for registrering, statistik, aktiviteter samt understøttelse af administration af personale.
De næstfølgende år vil nettoudgiften være mindre end 10.000 kr. Udgiften afholdes indenfor Fritid og Forebyggelses nuværende budget.
 
Økonomisk konsekvens model 2
Ingen økonomisk konsekvens.
 
Generelt
Omlægningen til model 1 vil medføre en betydelig højere kvalitet med en beskeden nettoudgift.
Omlægningen til model 2 vil medføre en marginal højere kvalitet inden for den nuværende økonomiske ramme.
 
Det forudsættes, at UngHolbæk Fritid og Forebyggelse fortsat får lokaler stillet til rådighed af Kommunal Drift til ungdomsklubberne, da udgiften i modsat fald vil blive væsentlig højere.Høring
Forslaget til omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil blive udsendt i 5 ugers høring i perioden 13. januar – 24. februar 2017.

Høringsparter er:
UngHolbæks bestyrelse
UngHolbæks MED-udvalg
De fire skolebestyrelser


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” har på temamøde den 24. august 2016 (pkt. nr. 97: Drøftelse af temaet "Fritid og forebyggelse - for og med unge") og på udvalgsmøde den 26. oktober 2016 (pkt. nr. 124: Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring) drøftet administrationens oplæg vedrørende omlægning af UngHolbæk.

De unge har været inddraget i drøftelserne via deltagelse i ”Jagten” 25. september og i Ungdomsbyrådet den 27. september (pkt. nr. 124, 26. oktober 2016). Drøftelserne er siden fulgt op af to for-høringer den 29. november og 1. december 2016, hvor repræsentanter fra Udvalget ”Uddannelse og Job” har drøftet oplægget med unge klubbrugere, elevrådsrepræsentanter, skolebestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra skoleledelserne samt fra UngHolbæk.

Opsamling på for-høringerne er vedhæftet som bilag.Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Godkendtcaseno16-48662_#4050627_v1_to modeller for omlægning af ungholbæk fritid og forebyggelse.pdf
caseno16-48662_#4036778_v1_opsamling forhøringer 30.11.16 og 01.12.16.pdf

Bilag

To modeller for omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
Opsamling forhøringer 30.11.16 og 01.12.16


152. Orienteringer på møde den 11. januar 2017

Orienteringer på møde den 11. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. orienteringer til mødet den 11. januar 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
Orienteringer fra kerneområdet Alle Kan Bidrage


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017
Taget til efterretning