UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, Mødecentret, lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

26-10-2016 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-10-2016 20:30:00


PUNKTER

118. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. oktober 2016
119. Drøftelse af politiske pejlemærker for friholdelse fra 225-timers-reglen
120. Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2017
121. Beslutning om hvornår kommunen selv etablerer beskæftigelsesrettede tilbud
122. Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats
123. Drøftelse af skitse til Uddannelsesplan 2017
124. Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring
125. Beslutning om uddannelsesvejledningsaktiviteter i 'Gul Boks' ved byggeriet af Holbæk Sportsby
126. Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016
127. Orientering om visitering af flygtninge
128. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
129. Orientering om ændring af den politiske mødekalender 2017
130. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 26. oktober 2016118. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. oktober 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 26. oktober 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Godkendt.
119. Drøftelse af politiske pejlemærker for friholdelse fra 225-timers-reglen

Drøftelse af politiske pejlemærker for friholdelse fra 225-timers-reglen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. drøfter politiske pejlemærker for, hvordan Jobcenter Holbæk skal administrere reglerne om undtagelse fra 225-timerskravet, drøftes

Beskrivelse af sagen
 
Borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp skal arbejde mindst 225 timer om året for at opretholde deres ydelse. Det fremgår af den jobreform, som Folketinget vedtog i sommeren 2016. Reglen gælder for borgere, der har modtaget ydelse i sammenlagt ét år i løbet af de sidste tre år. 
 
På trods af retningslinjer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vurderer kommunerne friholdelse fra 224-timers reglen meget forskelligt. Holbæk Kommune hører til blandt de kommuner, der friholder forholdsvist mange borgere.
 
Omfanget af friholdte borgere i Holbæk Kommune
 
 
Samlet antal borgere på ydelse
Borgere undtaget fra
225-timerskravet
 
Kontanthjælp
1.249
804
Integrationsydelse
325
            105
Uddannelseshjælp*
            476
            247
Jobcenter Holbæk. September 2016. *Denne opgave løses af kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 
 
Nedenfor redegør administrationen for reglerne for undtagelse og lægger op til, at udvalget drøfter politiske pejlemærker for, hvordan reglerne om undtagelse skal administreres.
 
Personer der er undtaget fra kravet
 
Borgere er undtaget fra 225-timersreglen, hvis de har en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år på det ordinære arbejdsmarked. 
 
Bemærk: Foruden borgere, der friholdes ud fra konkret skøn, er der også borgere, der som udgangspunkt altid friholdes fra 225-timerskravet. Det gælder blandt andre ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse.
 
Retningslinjer - friholdelse på baggrund af et konkret skøn
Friholdelse beror altid på en konkret og individuel vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne. Det er arbejdsevnen på vurderingstidspunktet, der lægges til grund for vurderingen, altså om borgeren på dét tidspunkt vil være i stand til at udføre ordinært og ustøttet arbejde. Det indgår ikke i vurderingen, om det er realistisk for borgeren at finde et arbejde. Holbæk Kommune følger retningslinjerne fra STAR. Her fremgår det blandt andet:
 
Faktorer der kan indikere, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere og integrationsydelses er undtaget fra 225-timersreglen:
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Drøftet.


caseno16-31142_#3959022_v1_notat og tal til kommuner - 225-timersregel - oversigt.pdf

Bilag

Notat og tal til kommuner - 225-timersregel - oversigt


120. Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. udkastet til Beskæftigelsesplan 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger første udkast til beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune under kerneområdet Alle Kan Bidrage. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen.  Planens indsatser er gældende for 2017 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt.
 
Processen
Beskæftigelsesplan 2017 vil være udarbejdet med input fra fire temamøder, der er afholdt i løbet af 2016. Hvert temamøde omhandler et af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Til hvert møde har udvalget inviteret arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder, foreninger samt medarbejdere fra administrationen. På møderne arbejder deltagerne med temaer, som udvalget på forhånd har peget på.
 
Foruden temamøder holdes der i november et dialogmøde med fagbevægelsen med henblik på at høre input herfra.
 
Om det aktuelle udkast
Udkastet omhandler foreløbigt kun de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:
 
 
For hver hovedmålgruppe beskrives målsætninger for indsatsen samt nuværende og kommende indsatser.  Den endelige plan vil også omfatte ministermålene med administrationens kommentar til, hvordan Holbæk Kommune indfrier målene. Desuden vil der være et kort afsnit, der tegner et billede af det lokale arbejdsmarked.
 
På grund af tekniske problemer hos Jobindsats.dk mangler der i udkastet tal for nogle af målgrupperne. Disse kommer med i den næste version af beskæftigelsesplanen.
 
 
Det videre forløb
Administrationen skriver Beskæftigelsesplan 2017 færdig på blandt andet på baggrund af drøftelsen på mødet.  Planen fremlægges til politisk behandling på udvalgsmøde senest onsdag den 11. januar 2017.  Herefter fremlægges den for byrådet til godkendelse torsdag den 26. januar 2017.
 
Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Drøftet.


caseno16-31142_#3965052_v1_beskæftigelseplan 2017 - udkast.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2017 - udkast.pdf


121. Beslutning om hvornår kommunen selv etablerer beskæftigelsesrettede tilbud

Beslutning om hvornår kommunen selv etablerer beskæftigelsesrettede tilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. princip og forudsætninger for, hvornår beskæftigelsesunderstøttende tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32 kan løses af kommunen, godkendes.

Beskrivelse af sagen
Administrationen ønsker en afklaring af, hvornår kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge selv kan levere aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32.
 
LAB § 32 er tilbud i form af uddannelse, kurser og opkvalificering – aktive tilbud i daglig tale - som kan tilbydes ledige i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen. Aktive tilbud kan have mange udformninger, fra afklaringsforløb til kurser i jobsøgning.
 
Byrådet har med indkøbs- og udbudspolitikken fra juni 2015 besluttet, at køb af aktive tilbud sendes i udbud. Det er i henhold til politikken ikke afgørende, om en opgave udliciteres til en privat virksomhed, eller om kommunen fastholder opgaven. Det afgørende er, at den bedste løsning vælges. Der kan være en fordel ved, at kommunen i nogle tilfælde selv leverer visse tilbud, hvis tilbuddet bedst understøtter kommunens helhedsorienterede indsats og dermed målet om at være en stærk medspiller for ledige borgere.
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er i gang med at revidere og tilpasse ”viften” af aktive beskæftigelses- og uddannelsestilbud. I fjerde kvartal 2016 vil administrationen gennemføre et rammeudbud for LAB § 32-tilbud. Derfor lægger kerneområderne nu nedenstående princip for, hvornår aktive tilbud kan leveres og løses af kommunen, frem til politisk godkendelse.
 
Målet er en fyldestgørende tilbudsvifte, hvor konsulenten kan sammensætte et forløb ud fra den enkelte borgers behov og løbende justere indsatsen i samarbejde med borger.
 
Eksterne over for interne tilbud
Der vil stadig være mange LAB § 32-tilbud, der ikke kan eller skal løses af kommunen. Nogle tilbud kræver kompetencer, der ikke uden videre kan opbygges internt, mens andre vil være billigere at løse eksternt. Disse tilbud indgår i ovennævnte rammeudbud.
 
I nogle tilfælde vil omvendt være hensigtsmæssigt, at kommunen selv leverer tilbuddene. Det gælder særligt, når interne tilbud understøtter de principper og mål, som udvalget har fastsat for indsatsen. Eksempler på dette er en tidlig, tværfaglig og vedvarende indsats for aktivitetsparate ledige. Et andet eksempel er Alle Kan Bidrages partnerskabsmodel, som er et samarbejde med lokale virksomheder, der stiller praktikpladser til rådighed for ledige borgere, som dermed får understøttet og afprøvet deres arbejdsevne. Begge indsatser er i drift og viser positive resultater.
 
Forslag til princip for etablering af interne tilbud
Administrationen foreslår, at følgende princip gælder for etableringen af interne LAB § 32-tilbud:
 
 
For at tilbuddet kan løses af kommunen skal følgende forudsætninger være til stede:
 
Et internt tilbud må ikke føre til større investeringer i kerneområderne – for eksempel i form af ansættelse af nye faggrupper. Ordblindeundervisning, FVU og realkompetencevurdering er eksempler på forløb, som vil komme i udbud.
 
Prisen vurderes ved at sammenligne den interne enhedspris pr. borger med markedsprisen. Hvis prisen for det interne tilbud er på niveau med markedsprisen eller lavere, og hvis de øvrige principper er opfyldt, løses tilbuddet internt.
 
Både eksterne og interne faktorer kan medføre, at rammerne for indsatsen skal ændres. Derfor skal tilbuddene hurtigt kunne tilpasses blandt andet ved at have korte opsigelsesvarsler. De interne tilbud skal desuden være fleksible både for borger og for kerneområderne. Det gælder både i forhold til løbende optag, visitation af forskellige målgrupper, modulopbygning af forløbet og fysisk placering.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Godkendt.
 
Udvalget bemærker, at forudsætningen om, at de nødvendige faglige kompetencer i forvejen skal være til stede i kommunen, ikke er afgørende, hvis tilbuddet mindst er en lige så god løsning samt konkurrencedygtigt på pris.
122. Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats

Beslutning om at udvide målgruppen for nytteindsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. udvidelsen af målgruppen for nytteindsats besluttes.

Beskrivelse af sagen
Med budgetaftalen for 2016 – 2019 vedtog byrådet at etablere en nytteindsat til forskønnelse af kommunen. Nytteindsats er en virksomhedspraktik, hvor den ledige skal udføre en samfundsnyttig opgave for sin ydelse. I Holbæk Kommune udføres nytteindsatsen til forskønnelse af kommunen. Indsatsen er forankret i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, og den gennemføres nytteindsatsen et samarbejde mellem kerneområderne Alle Kan Bidrage, Vækst og Bæredygtighed samt Uddannelse til Alle Unge.
 
Opgaver for borgere i nytteindsats er for eksempel at holde strande rene, vaske byskilte, tømme affaldsspande oftere end kommunens serviceniveau muliggør, rydde krat og anden bevoksning i områder, som ikke er omfattet af kommunens serviceniveau.  Det er et krav, at nytteindsatsen ikke må erstatte ordinær arbejdskraft.
Tilbuddet nytteindsats trådte i kraft 1. september 2016, efter at Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland sagde ja til at dispensere fra forholdstalskravet. Det er kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem andelen af ordinære ansatte og ansatte på særlige vilkår på en arbejdsplads. Nytteindsatsen er med udgangen af september i fuld drift.
 
Ønske om at udvide målgruppen for nytteindsats
I dag udgøres målgruppen for nytteindsats af jobklare kontanthjælpsmodtagere samt unge under 30 med uddannelsespålæg. Administrationen ønsker at udvide målgruppen med yderligere to grupper, nemlig flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i integrationsprogram samt borgere på kontantydelse.
 
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Begrundelsen for også at indbefatte flygtninge og familiesammenførte er:
 
 
 
Borgere på kontantydelse
Personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som har haft en samlet ydelsesperiode på mindre end tre år, kan modtage kontantydelse i en kortere periode. Det gælder, hvis man ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse, og man selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil kommunen har fundet et tilbud, gælder retten til kontantydelsen også. For denne gruppe kan nytteindsats også være et velegnet tilbud.
 
 
 
Rammer for nytteindsatsen
Nytteindsatsen under kerneområdet Vækst og Bæredygtighed har løbende 30 pladser til rådighed. Et forløb i nytteindsats kan højest vare 13 uger. Administrationen vurderer, at antallet af pladser er passende, også når der åbnes op for de nye målgrupper.
Administrationen har forhørt sig hos Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, om dispensationen fra rimelighedskravet stadig er gældende, når indsatsen åbnes for de nye målgrupper. Svaret fra rådet er, at dispensationen stadig gælder, så længe tilbuddet ikke udvides ud over de 30 pladser.

Øvrige konsekvenser
Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed har i dag afsat to medarbejdere til at varetage opgaven med nytteindsats. Administrationen vurderer, at dette er til strækkeligt med resurser til at løfte opgaven.
Hvis der på et senere tidspunkt bliver behov for at udvide antallet af pladser til borgere i nytteindsats, vil administrationen lægge dette frem til politisk behandling.

Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 30.03 2016, sag nr. 32
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 25.05 2016, sag nr. 67
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 22.06 2016, sag nr. 92

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Godkendt.
 
Udvalget bemærker, at nytteindsatsen for flygtninge, som er i integrationsprogram, skal anvendes i overensstemmelse med integrationsstrategien.
123. Drøftelse af skitse til Uddannelsesplan 2017

Drøftelse af skitse til Uddannelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. skitse til Uddannelsesplan 2017 drøftes.


Beskrivelse af sagen
 
Uddannelsesplanen er et politisk papir, som sætter retning for indsatsen med kerneopgaven Uddannelse til alle unge. Hvert år revideres planen af Udvalget ”Uddannelse og Job”, så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven.

I denne sagsfremstilling skitseres forslag til struktur for Uddannelsesplan 2017 med angivelse af overskrifter og stikord til indhold.

Baggrunden for fokus i Uddannelsesplan 2017
2016 har budt på store udfordringer med at overholde budgettet, og det er derfor afgørende for indfrielse af de politiske ambitioner for kerneopgaven Uddannelse til alle unge, at arbejdet med Uddannelsesplan 2017 kobles tæt til budgettet. Uddannelsesplan 2017 skal således angive hvilke forandringer er nødvendige for at løfte opgaven for de midler, der er til rådighed, og hvordan vil man prioritere politisk?

Indholdet i Uddannelsesplan 2017 bliver til på baggrund af bl.a. Uddannelsesplan 2016, udvalgets temadrøftelser i 2016, budgetreduktionsarbejdet i 2016 og budgetproces 2017.
 
På næste møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” den 30. november fremlægges egentligt forslag til Uddannelsesplan 2017.
 
Skitse til Uddannelsesplan 2017
I nedenstående angives overskrifterne i Uddannelsesplan 2017 samt indhold i stikord.
 
Om Uddannelsesplan 2017
Der er behov for at gøre det rigtige, for de penge vi har. Derfor er der behov for at koble budget og uddannelsesplan tættere. De politiske målsætninger skal tæt spille sammen med de ressourcer, der er til rådighed. Fokus i Uddannelsesplan 2017 er: hvordan kan vi løfte kerneopgaven og skabe effekt for og med de unge, for de midler vi har til rådighed?

Om målgrupperne
Fortællingen om de fire målgrupper og flowet imellem dem.

Det vi måler på

Overblik over budgettet
Kortfattet beskrivelse af Budget 2017 og de ændringer, der er i forhold til Budget 2016.

De aktiviteter, der finder sted i Uddannelse til Alle Unge for at løfte kerneopgaven kan inddeles i tre indsatsområder. Indsatsområderne kan kobles med budgettet og fordeler sig i meget grove træk på følgende måde i Budget 2016:
Tallene i Uddannelsesplan 2017 skal være Budget 2017-tal, som ikke kendes endeligt i skrivende stund.

Indsatsområde 1: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning
En række aktiviteter retter sig mod alle unge. Det er en almen indsats, hvis mål er at gøre flest mulige af vores unge i stand til at gennemføre en uddannelse uden hjælp fra det offentlige. Understøttelse af et ungdomsliv, hvor personlige og sociale kompetencer kan udvikle sig, sker bl.a. i klubberne og uddannelsesvejledningen arbejder for at gøre de unge valgkompetente, når det gælder uddannelse.

Afsnittet skal indholde:

Indsatsområde 2: Tidlig indsats og støtte
For dem, hvor den almene indsats ikke er nok, må der i værksættes individuelt tilpassede aktiviteter, som kan hjælpe den unge til at blive klar til og igennem uddannelse. Måske kan den unge ikke bo hjemme og har brug for opholdssted eller plejefamilie, eller måske er brug for mentorstøtte, for at den unge kan gennemføre en uddannelse. For unge med særlige behov skal der måske sættes ind med ressourceforløb eller hjælp til at klare sig i hverdagen. Forsørgelsesgrundlag i form af bl.a. uddannelseshjælp er også at betragte som en støtteforanstaltning, så den unge kan klare sig økonomisk indtil han eller hun er klar til uddannelse.

Afsnittet skal indholde:

Indsatsområde 3: Uddannelsesaktiviteter
Den faglige udvikling er i fokus i uddannelsesaktiviteterne. 10. klasse og heltidsundervisningen, produktionsskolerne og EGU’en forbereder de unge til ungdomsuddannelse, mens den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) kompetenceudvikler unge med særlige behov. Det nye Læringscenter, som forventes at skulle formidle videregående uddannelser, er ligeledes en uddannelsesaktivitet.

Afsnittet skal indholde:

Særlige temaer til politisk drøftelse i 2017
Organisering efter kerneopgaven Uddannelse til alle unge betyder, at den sociale indsats skal bidrage til at unge med behov for støtte bliver klar til, starter på og kommer godt igennem en erhvervskompetencegivende uddannelse. I de kommende år er der lagt op til betydelige reduktioner på budgettet til den sociale indsats til unge. I 2017 vil udvalget derfor – i dialog med bl.a. videnspersoner på området og med de lokale ungdomsuddannelser – drøfte de politiske prioriteringer af den tidlige indsats og støtte, så vi får mest muligt effekt for pengene.

Aktivt fritidsliv og målrettet forebyggelse bidrager til kerneopgaven Uddannelse til alle unge. I efteråret 2016 har udvalget taget fat på drøftelserne af fritids- og forebyggelsesområdet. Udvalget går videre med disse drøftelser i 2017, bl.a. i dialog med folkeskolerne og Ungdomsbyrådet. Udvalget vil endvidere i 2017 arbejde med uddannelsesvejledningen.

For nogle unge går vejen til uddannelse via en virksomhed i en kortere eller længere periode, og for mange unge er formelle praktikforløb en central del af uddannelse. Samtidig ved vi, at fritidsjob bidrager positivt til at gøre unge parat til uddannelse og at en oplevelses- og praksisorienteret uddannelsesvejledning kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv er derfor vigtigt i bestræbelserne på at opnå effekt med kerneopgaven Uddannelse til alle unge. Udvalget vil i 2017 – i dialog med bl.a. Erhvervsforum og Ungdomsbyrådet - arbejde med, hvordan vi bedst styrker virksomhedssamarbejdet med det lokale erhvervsliv omkring de unge i en tid, hvor også mange andre grupper (f.eks. flygtninge og kontanthjælpsmodtagere) har brug for virksomhederne for at finde fodfæste.
 
Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Drøftet


caseno16-47405_#3954404_v1_status på uddannelsesplan 2016 - okt 2016 - endelig.pdf

Bilag

Status på Uddannelsesplan 2016 - okt 2016 - endelig


124. Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse til udsendelse i høring

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. model 1 for fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse sendes i høring.


Beskrivelse af sagen
En ændret organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har sin begrundelse i ønsket om en mere målrettet anvendelse af ressourcerne for at opnå en højere kvalitet og dybde i tilbuddene.

En ændret organisering skal medvirke til, at der sker en effektivisering af ledelse og administration til gavn for de unge samt at pædagogiske ressourcer hurtigt kan flyttes hen, hvor der er behov for dem og bringes i spil, der hvor de unge er.

Baggrund for de to modeller
Udvalget ”Uddannelse og Job” drøftede på møde den 24. august temaet ’Fritid og forebyggelse – for og med unge’ om organisering af den indsats, der understøtter den unges faglige, personlige og sociale kompetencer i et uddannelsesperspektiv. Udvalget pointerede i drøftelserne, at UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har og fortsat skal have en afgørende rolle i forhold til understøttelse af udviklingen af faglige, personlige og sociale kompetencer hos målgruppen: de unge mellem 13 og 18 år. Dette skal ske med mange forskelligartede initiativer, der tager udgangspunkt i de unges individuelle forudsætninger, og hvor en forebyggelse og tidlig indsats er en grundlæggende værdi i arbejdet med de unge.

Udvalget tilkendegav i drøftelsen, at en fremtidig organisering med forankring i de fire skoledistrikter er meningsfuld samt at arbejdet og tænkningen i Projekt 4300 Agervang skal udbredes. Uanset fremtidig organisering er det ønskeligt, at der sker en bevægelse fra enkeltenheder henimod et samlet fritids- og forebyggelsesområde med et fælles fokus på kerneopgaven, med høj kvalitet i tilbuddene, tæt sammenhæng med udskolingerne og målrettethed mod uddannelse.

Udvalget tilkendegav i temadrøftelsen enighed om, at en øget fleksibilitet i organiseringen vil være hensigtsmæssig, således at ressourcerne hurtigt kan flyttes hen, hvor der er behov for dem. Udvalget udtrykte bekymring for de unge og den lokale forankring, hvis der lukkes klubber i lokalområderne. Endvidere er udvalget optaget af, at SSP indsatsen kan omlægges og gøres mere fleksibel - men ikke på bekostning af medarbejderressourcer.

Processen frem mod beslutning i Udvalget ”Uddannelse og Job” har involveret de unge i forbindelse med eventen ’Jagten’ for alle kommunens 8. klasse-elever, som fandt sted den 25. september 2016. Her har de unge haft mulighed for at forholde sig til den nuværende og en eventuel fremtidig organisering af klubstrukturen. Endvidere har temaet været drøftet på møde i Ungdomsbyrådet den 27. september.

To pointer fra ’Jagten’:
 
To pointer fra Holbæk Ungdomsbyråd:
 
Beskrivelse af to modeller
Administrationen har på baggrund af drøftelserne i Udvalget ”Uddannelse og Job” og input fra de unge udarbejdet to modeller til den fremtidige organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse.  I nedenstående beskrives modellerne og fordele og ulemper ridses op.

Model nr. 1 indstilles til beslutning.

Model 1:
a) De tværgående indsatser som ’Jagten’, 7’eren, sommerferieaktiviteter, projekter m.v. fastholdes som i dag.
b) Ressourcer i SSP fastholdes som central ressource men omstruktureres, så der bliver større fleksibilitet og mobilitet i teamet. Det gives mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.
c) Fritids- og forebyggelsesindsatsen organiseres med udgangspunkt i de fire skoledistrikter. I hvert skoledistrikt er en koordinator, der koordinerer og systematiserer den lokale indsats i ungdomsskole, ungdomsklubber, SSP og samarbejdet med skolen.
d) Der arbejdes med afsæt i en samling af medarbejderressourcer i et team i skoledistriktet. Herfra understøttes og igangsættes den lokale indsats, der tilrettelægges ud fra lokale behov og geografiske muligheder. Klubtilbuddet vil være koncentreret om et udvidet tilbud på en fælles adresse, og der vil samtidig i mindre omfang være klubaktiviteter og andre aktiviteter på andre matrikler. Medarbejderne i skoledistriktet samarbejder om udvikling og bemanding. Frivillige tilbud understøttes.
e) Denne organisering giver højere kvalitet og lidt længere åbningstider i tilbuddene, men længere transport for de unge. Modellen styrker kvaliteten og alsidigheden i tilbuddene, styrker systematikken i samarbejdet med skolen, giver mulighed for flere fuldtidsstillinger og styrkede kompetencer i medarbejdergruppen.
 
Model 2:
a) Som model 1
b) Som model 1
c) Som model 1
d) Der arbejdes med afsæt i et fast antal klubmatrikler i hvert distrikt. Klubberne har åbningstider svarende til hidtil. Frivillige tilbud understøttes. Medarbejderne i distriktet samarbejder om udvikling, bemanding mv.
e) Denne organisering giver kortere åbningstider i flere tilbud, men mindre transport for de unge. Her vil være forholdsvis flere deltidsansatte medarbejdere, og vi vil i mindre grad kunne ansætte pædagogisk uddannede medarbejdere. Denne model vil betyde mindre alsidighed og faglig kvalitet i tilbuddene. Det vil sige mere værested frem for aktivitet, men mere nærhed i forhold til skolegang/bopæl.

Høring
Høringsparter er:
UngHolbæks bestyrelse
UngHolbæks MED-udvalg
De fire skolebestyrelser

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Afvist.
 
Udvalget er enigt i fællestrækkene i de to modeller; a, b, c. Udvalget ønsker en dialog med relevante lokale aktører i de fire skoledistrikter, herunder de unge samt skoleledelser og skolebestyrelser. Formålet er at konkretisere fremtidens model for UngHolbæks fritid og forebyggelse. Løsningen behøver ikke nødvendigvis at være ens i de fire distrikter. På baggrund af dialogen udarbejdes et forslag, som sendes i høring.


caseno16-48662_#3957427_v1_model 1 til fremtidig organisering af ungholbæk fritid og forebyggelse.pdf
caseno16-48662_#3957440_v1_model 2 til fremtidig organisering af ungholbæk fritid og forebyggelse.pdf
caseno16-48662_#3957450_v1_jagten, referat af ideudviklingsceirklen med ungdommens røde kors.pdf
caseno16-48662_#3957462_v1_ungdomsbyrådet, referat af punktet om klubber.pdf

Bilag

Model 1 til fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
Model 2 til fremtidig organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
Jagten, referat af ideudviklingsceirklen med Ungdommens Røde Kors
Ungdomsbyrådet, referat af punktet om klubber


125. Beslutning om uddannelsesvejledningsaktiviteter i 'Gul Boks' ved byggeriet af Holbæk Sportsby

Beslutning om uddannelsesvejledningsaktiviteter i 'Gul Boks' ved byggeriet af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 1. beslutter forslag til uddannelsesvejledningsaktiviteter i "Gul Boks" ved byggeriet af Holbæk Sportsby.
 2. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af faciliteter til uddannelsesvejledning ved Holbæk Sportsby. Beløbet er afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”.

Beskrivelse af sagen
Det nationale mål om at 30 % af en ungdomsårgang søger ind på og fastholdes i en erhvervsuddannelse, er langt fra nået. I år er andelen i Holbæk Kommune 19 % af en ungdomsårgang, svarende til landsgennemsnittet.

Såvel i Holbæk Kommunes vækststrategi som med kerneopgaven uddannelse til alle unge er der fokus på, at vi uddanner de unge til de jobs, der er behov for i fremtidens Holbæk. Her er byggefagene et område, hvor der er og fortsat vil være et stort behov for uddannet arbejdskraft. Bl.a. derfor er der også indgået en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC-Nordvestsjælland, UU-Nordvestsjælland og Holbæk Kommune om praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne.

Henvendelse fra EUC om samarbejde om oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning
EUC-Nordvestsjælland er en central samarbejdspartner i forhold til de fokusområder, byrådet har for lokal vækst og uddannelse. Holbæk Kommune har nu fået en henvendelse fra den nye direktør ved EUC-Nordvestsjælland Steffen Lund angående muligheden for et samarbejde med kommunen om at etablere oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning, som kan følge byggeriet af Holbæk Sportsby.
 
Holbæk har et stort EUC med mulighed for at de unge kan finde en uddannelse inden for en lang række af de håndværksområder, som er i spil i et stort byggeri som Sportsbyen gennem byggeriets mange faser.

Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder målrettet på at understøtte, at alle unge bliver i stand til at danne billeder af mulig fremtidig uddannelse og job. Erfaringer fra udviklingsprojekter gennemført i folkeskolen i Holbæk Kommune det seneste år (f.eks. ”Matematik på en ny måde” og ”Udsyn i udskolingen”) viser, at nye måder at tilrettelægge uddannelsesvejledningen på kan bidrage positivt til at udfordre og kvalificere de unges uddannelsesvalg.

Initiativet vedrørende oplevelses- og praksisorienteret vejledning skal således ses i tæt sammenhæng med en række øvrige initiativer, der alle skal gøre uddannelses- og jobmuligheder indenfor bl.a. bygge- og anlægsbranchen relevante og konkrete for børn og unge – og dermed inspirere til et reflekteret uddannelsesvalg.

Inspiration fra Odense og Berlin
Inspirationen til at udnytte byggeriet af Holbæk Sportsby til oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning er hentet dels fra de nævnte udviklingsprojekter, dels fra tilsvarende initiativer andre steder.

I Odense er der i forbindelse med et stort anlægsarbejde i bymidten sat en container op (”den grønne boks”), hvor der foregår uddannelsesvejledning for alle 7., 8. og 9. klasser, mens byggeriet pågår. Her kan eleverne komme på tur i byggeriet og efterfølgende høre om, læse om og gå i digital interaktion med forskellige erhverv, som er nødvendige i byggeriet og på den måde få indsigt i de uddannelser, der fører til disse erhverv

Tilsvarende inspiration kan hentes også fra en tilsvarende rød boks i Berlin, med formidling af et stort og langvarigt byggeprojekt midt i centrum til børn, unge og andre interesserede.
 
Et samarbejde mellem mange aktører
Etablering og drift af en relevant oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning vil være afhængig af et godt lokalt samarbejde mellem flere aktører:
 
 
EVA (Danmarks Evalueringsinstitution) vil eventuelt efter aftale kunne bidrage med viden vedrørende effektfuld uddannelsesvejledning og med evaluering af vejledningsaktiviteterne.

Forudsat politisk godkendelse forventes vejledningsaktiviteterne ved Holbæk Sportsby at kunne starte op omkring årsskiftet 2016/17.

’Den gule boks’ vil, når Sportsbyen står færdig, kunne anvendes til oplevelses- og praksisorienteret vejledning ved andre byggerier i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Etableringsomkostningerne er anslået til 1 mio kr., mens driftsomkostningerne er anslået til 250.000 kr.
 
Etableringsomkostningerne dækkes ved frigivelse af en ramme på 1 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til etablering af faciliteterne til uddannelsesvejledning. Beløbet kan anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 på 5,9 mio. kr. under Udvalget for Læring og Trivsel. Herefter er der 4,9 mio. kr. ikke disponerede anlægsmidler tilbage i budget 2016.
 
Driftsomkostningerne omfatter bl.a. være rengøring, varme, vand, lys, toiletter, forsikringer, hjelme, sikkerhedssko etc. I driftsomkostningerne er også indregnet de timer fra håndværkerne på byggepladsen, der forbruges til rundvisning og fortælling, når håndværkeren skal være ambassadør for sit håndværk. Disse timer skal som udgangspunkt købes af entreprenøren.

Indretningen af ’Den gule boks’ har EUC tilbudt at stå for. Det kan eventuelt ske i samarbejde med produktionsskolerne Indretningen vil primært kræve stole/borde/bænke, materialer til interaktive aktiviteter og alm. skoleaktiviteter, udkigsplatform o.lign.

Udviklingen af selve vejledningsindsatsen vil kunne udvikles af UU-Nordvestsjælland som en del af et partnerskab med Undervisningsministeriet om udvikling af nye vejledningsmetoder, hvortil der lige nu er åbent for projektansøgninger.

Der skal være en UU-vejleder tilstede, når skoleklasser er på besøg til oplevelsesorienteret vejledning. Der er afregnet for UU-vejlederens tid (”forlagt vejledning”), og dette kræver ikke umiddelbart ekstra ressourcer.

Skoleklasser vil skulle benytte eget skole/togkort i forbindelse med transport fra hjemskole til byggeriet, Den Gule Boks og EUC.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Indstilles udsat til næste møde.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Afvist.


caseno16-42954_#3918272_v1_samarbejde om vejledning ved sportsbyen i holbæk - brev fra euc.pdf
caseno16-42954_#3921191_v1_gul boks holbæk sportsby.pdf

Bilag

Samarbejde om vejledning ved sportsbyen i Holbæk - brev fra EUC
Gul boks Holbæk Sportsby


126. Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016

Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på flygtningeområdet, oktober 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder: midlertidig boligindplacering af nyankomne flygtninge, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogrammet udgør primo oktober 2016 391 personer. Derudover er der familiesammenført 223 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
Antallet af flygtninge, som Holbæk Kommune skal modtage i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten) er nedjusteret fra 241 til 111 personer. Indtil nu har Holbæk Kommune konkret modtaget 79 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Primo juni 2016 er 162 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 62 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 26 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 162 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Beskæftigelse, aktivering og danskuddannelse
Af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 391 personer, modtager 335 personer integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
De fleste flygtninge er i aktivering. Således var 78,7 pct. af borgerene i større eller mindre grad aktiverede i august 2016, som er de seneste tal. Til sammenligning er andelen 83 pct. på landsplan.
 
Indsatsen med branchepakker er godt i gang. Branchepakker er længerevarende opkvalificering og afklaring af deltagerne kompetencer, så de matcher behovet på arbejdsmarkedet, primært i brancher, hvor der er – eller vurderes snart at komme jobmuligheder. De brancher, der er prioriteret i Holbæk, er brancher med størst omsætning af jobs og laveste krav til indgangskvalifikationer. Baggrunden er, at de fleste nyankomne flygtninge har meget begrænset skolegang bag sig.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 301 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk

Mange frivillige er involveret i at modtage og inddrage nye borgere. Blandt aktiviteterne kan nævnes:
 
 
Mange foreninger engagerer sig i flygtningearbejdet. Blandt aktiviteterne kan nævnes.
 
 
 
 
Integrationsrådet bidrager med dialog: I Integrationsrådets forretningsorden er ét af fire hovedtemaer for rådets virke at ”Sikre og styrke integrationsindsatsen via dialog og brobygning”.  Som et led i denne indsats stod Integrationsrådet for et vellykket arrangement ”Fakta og Følelser” den 20.9 i Elværket med ca. 200 deltagere. De fremmødte blev præsenteret for et oplæg fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med fakta om integration især i forhold arbejdsmarkedet. Dernæst kom unge flygtninge fra teatergruppen Contact på scenen med fortællinger om deres baggrund, flugt og fremtidsdrømme. Efterfølgende var der debat mellem gæster og et indbudt panel.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3961725_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - oktober 2016.pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - oktober 2016.pdf


127. Orientering om visitering af flygtninge

Orientering om visitering af flygtninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen, indstiller at:
 1. orientering om visitering af flygtninge tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udlændingestyrelsen sender hvert år et spørgeskema, kaldet et visiteringsskema, hvor kommunen skal tilkendegive eventuelle ønsker til profilen på de flygtninge, som kommunen skal modtage af den udmeldte kvote. Samtidig er der spørgsmål om lokale forhold, som har relevans for den gode integration, især uddannelses- og jobmuligheder.
 
Principper for prioritering
Administrationen har i visiteringsskemaet 2016 prioriteret ud fra økonomiske hensyn og en vurdering af, hvilke grupper, der forventes at have den bedste mulighed for integration, herunder selvforsørgelse.
 
Ønske om flere flygtninge med uddannelse og færre uledsagede mindreårige
Administrationen prioriteret at modtage flygtninge med uddannelse, omend mange af de flygtninge, Danmark aktuelt modtager, ikke har uddannelsesbaggrund. Dette er også hovedårsagen til, at administrationen ikke har prioriteret flygtninge fra Eritrea og Syrien, som aktuelt udgør de store grupper blandt nyankomne flygtninge.
 
Desuden har administrationen i særlig grad fravalgt at prioritere uledsagede mindreårige. Prioriteringen sker ud fra såvel en økonomisk som en integrationsmæssig betragtning, idet disse sager erfaringsmæssigt kræver mange resurser.
 
Ønske om kvoteflygtninge
Administrationen har ønsket, at Holbæk Kommune modtager kvoteflygtninge (fra FN-lejre m.v.) hvis Danmark vel og mærke fastholder at modtage kvoteflygtninge, hvilket er usikkert.
 
Kvoteflygtninge fordrer flere resurser i forbindelse med modtagelsen. Men omvendt ankommer flygtningene typisk i større grupper, og det muliggør en effektiv indsats. Samtidig viser erfaringerne fra andre kommuner, at der ofte er tale om borgere, der er yderst motiverede for at forsørge sig selv og blive en del af fællesskabet. Tidligere var der blandt kvoteflygtninge en langt større andel med traumer, end blandt de øvrige flygtninge. I dag er der generelt ikke den store forskel. Udlændingestyrelsen åbner lejlighedsvis op for, at kommunerne kan sende en repræsentant, der bidrager til udvælgelse af de konkrete flygtninge.
 
Det udfyldte visiteringsskema er vedlagt denne sag som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3957072_v1_visiteringsskema 2016.pdf.pdf

Bilag

Visiteringsskema 2016.pdf


128. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Kommissorium for projekt ”Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier” godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede at etablere omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for mest udsatte familier” i april 2016. Erfaringer fra andre kommuner viste dog ret hurtigt, at det var urealistisk at realisere den økonomiske ambition om at hente de 4 mio. kr. på denne omstilling allerede i 2016. Derfor besluttede byrådet den 17. august at justere omstillingsprojektet, så det vedrører budget 2017 og frem. På den baggrund fremlægger administrationen nu et nyt og uddybende kommissorium for omstillingsprojektet.
 
Centrale punkter i kommissoriet
Målgruppen er familier med komplekse problemer, som modtager offentlig forsørgelse, og hvor der samtidig er mindst én børnesag. Hovedformålet er at omstille og effektivisere Holbæk Kommunes indsats for at opnå større effekt af kerneopgaverne:
 
 
Den grundlæggende idé: Projektet tilrettelægges som et pilotprojekt med 10-12 familier, som inviteres med i projektet. I første fase er familier og medarbejdere m.fl. medudviklere af de løsninger, der skal arbejdes med. I næste fase pilottestes de udvalgte løsninger, og indsatserne udvikles og justeres undervejs. Til slut udbredes indsatsen til flere familier i målgruppen, hvis det viser gode resultater.
 
Ny tilgang i indsatsen: Projektet tager udgangspunkt i forståelse af, at der er ressourcer og potentialer i alle familier. Og at det er tilgangen til de udsatte familier, der udgør et problem i forhold til at rykke familien positivt. Vi skal som kommune være langt bedre til at prioritere på tværs af kerneopgaverne for at opnå effekt og skabe helhed og sammenhæng for den enkelte familie.
 
Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner vil følgende elementer indgå i løsningerne:
 
Tidsramme: Pilotprojektet begynder forberedelserne i november 2016. Senest februar 2018 tages der politisk stilling til om projektet skal stoppe eller evt. udbredes til flere familier. Projektets hovedfaser fremgår af vedlagte kommissorium.
 
Politisk forankring i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” bliver projektejer og følger løbende op på projektets fremdrift og resultater. Udvalget bliver samtidig ansvarlig for at inddrage andre relevante udvalg – særligt Udvalget ”Uddannelse og Job”, når der er behov for principielle, tværgående drøftelser. Desuden er udvalget ansvarlig for at afrapportere til byråd, som minimum inden endelig beslutning og eventuelt ved midtvejsstatus.

Økonomiske konsekvenser
Omstillingsprojektet forventer først fra 2018 at kunne bidrage til – på tværs af kerneopgaverne - at reducere udgifterne til forsørgelse og foranstaltninger. Potentialet for at reducere udgifterne vil blive nærmere vurderet, når de 10-12 familier til pilotprojektet er fundet primo 2017, og igen i forbindelse med en eventuel beslutning om at udvide indsatsen til flere familier primo 2018.
 
Der er stor usikkerhed forbundet med at beregne potentialet for budgetreduktioner. Erfaringer fra andre kommuner viser, at indsatser af denne karakter typisk kræver en investering det første år, men at prognoserne på længere sigt er positive. Dog er der også kommuner, der har forventninger om at reducere udgifterne allerede år ét ved at sikre stærkt fokus på og prioritering af indsatsen.
 
Konkret bliver projektet finansieret ved en administrativ prioritering af de nødvendige ressourcer til indsatsen fra kerneopgaverne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-23527_#3951683_v1_kommissorium tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.doc
caseno16-23527_#3951826_v1_bilag 2. processen i hovedtræk - tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.pptx

Bilag

Kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
Bilag 2. Processen i Hovedtræk - Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier


129. Orientering om ændring af den politiske mødekalender 2017

Orientering om ændring af den politiske mødekalender 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen om ændringen i den politiske mødekalender 2017 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandler den 12. oktober 2016 under punkt 239 den politiske mødeplan for 2017.
 
Af bilaget til punktet fremgår det, at udvalget ”Uddannelse og Job” har møde den 25. januar 2017, samt 25. oktober 2017.
 
Af hensyn til byrådets møder har det været nødvendigt at flytte møderne til hhv. tirsdag d. 24. januar 2017, samt tirsdag d. 24. oktober 2017, se nedenstående:
 
I 2017 mødes udvalget kl. 16:00 – 18:00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:  
 
•           Onsdag d. 11. januar 2017
•           Onsdag d. 25. januar 2017 Tirsdag d. 24. januar 2017
•           Onsdag d. 22. februar 2017
•           Onsdag d. 22. marts 2017
•           Onsdag d. 26. april 2017
•           Onsdag d. 31. maj 2017
•           Onsdag d. 21. juni 2017
•           Onsdag d. 30. august 2017
•           Onsdag d. 27. september 2017
•           Onsdag d. 25. oktober 2017 Tirsdag d. 24. oktober 2017
•           Onsdag d. 29. november 2017 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Taget til efterretning.


caseno15-27421_#3964949_v1_politisk mødekalender - 2017.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender - 2017.pdf


130. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 26. oktober 2016

Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 26. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringer til mødet den 26. oktober 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Orienteringer fra Uddannelse til Alle Unge
 
 
 
 
Orienteringer fra Alle Kan Bidrage
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3958561_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 26-10-2016.pdf.pdf
caseno16-31142_#3958555_v1_status for udviklingen i forsørgelsesudgifterne oktober 2016.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 26-10-2016.pdf
Status for udviklingen i forsørgelsesudgifterne oktober 2016.pdf