UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

21-09-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-09-2016 19:00:00


PUNKTER

100. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. september 2016
101. Godkendelse af status på indsatser og mål for de to spor i integrationsstrategien
102. Drøftelse af behov for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2
103. Orientering om status på flygtningeområdet - september 2016
104. Beslutning om fremtidig organisering af uddannelsesvejledning
105. Beslutning om uddannelsesvejledningsaktiviteter i 'Gul Boks' ved byggeriet af Holbæk Sportsby
106. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt
107. Orientering om initiativer til nedbringelse af forsørgelsesudgifter til sygemeldte borgere
108. Orientering om trepartsaftalens betydning for arbejdskraft og praktikpladser
109. Orientering om opfølgning på temamøde om 'Fritid og forebyggelse - for og med unge'
110. Beslutning om ekstraordinært møde til behandling af Budgetrevision 3
111. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21. september 2016100. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. september 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. dagsorden til møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” 21. september 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Godkendt.
 
Udvalget anbefaler, at punkt 105 udsættes til næste møde.
101. Godkendelse af status på indsatser og mål for de to spor i integrationsstrategien

Godkendelse af status på indsatser og mål for de to spor i integrationsstrategien

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på integrationsstrategiens spor 1 og 2 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes integrationsindsats er delt i to spor, hvor spor 1er en strategi for nyankomne flygtninge og deres familier, nærmere betegnet borgere, som er i integrationsprogrammet. Spor 2, Strategi for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, sætter retningen for borgere, som ikke længere er i integrationsprogrammet.
 
To gange om året giver kerneområderne en status på, hvor langt de er nået med at iværksætte indsatser og indfri mål. To statusdokumenter foreligger nu til godkendelse. Dokumenterne er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Om integrationsstrategiens spor 1
Tre kerneområder bidrager til og er ansvarlige for Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier; Læring & Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage. Herudover er der kerneopgaven Fællesskab, som alle kerneområder skal medvirke til at løfte. Desuden er bolig og sundhed understøttende indsatser. Målet for integrationsindsatsen er, at flygtningen så hurtigt som muligt bliver etableret, kommer i job eller uddannelse og kan bidrage til samfundet som aktiv medborger. Flygtningen skal forstå sigtet med integrationsperioden og tage aktivt del i sin integration.
 
Omdrejningspunktet i integrationsstrategien er, at flygtningen får én plan - kaldet Min plan -for den treårige integrationsperiode. Kerneområdet Alle kan Bidrage har hovedansvaret for planen, og øvrige relevante kerneområder bidrager til planen med de indsatser, de er ansvarlige for. Frivillige medvirker så vidt muligt, for eksempel når flygtningen skal skabe et netværk og få det første kendskab til sit nye lokalsamfund.
 
Integrationsstrategiens spor 2
Kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage, Aktiv Hele Livet er hver især ansvarlige for strategiens mål og indsatser.
 
Målgruppen for Strategi for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund er indvandrere, efterkommere og flygtninge efter den treårige integrationsperiode. Strategien er særligt målrettet de borgere, hvor sprog kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere.
Strategien lægger op til, at Holbæk Kommune understøtter, at flere borgere i målgruppen føler sig som en del af fællesskabet og er aktive medborgere.
 
De fleste indsatser er godt i gang
Alle involverede kerneområder har bidraget med en status, som viser, at de fleste indsatser under de to strategier er sat i gang.  De fleste indsatser markeres som ”grøn”, hvilket vil sige, at det ansvarlige kerneområde vurderer, at målene vil kunne indfris.  Enkelte indsatser markeres med ”gul” som udtryk for, at man i kerneområdet er usikker på, om man kan indfri målet på baggrund af den givne indsats.
 
På mødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, redegøre for hovedpunkter i de to status-papirer.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Godkendt.
 
Statussen sendes til udtalelse i udvalgene for Læring og Trivsel og Aktiv Hele Livet.


caseno16-31142_#3919556_v1_final status_strategi for borgere med indvandrer og flygtningebaggrund - samlet.pdf.pdf
caseno16-31142_#3919554_v1_final samlet status_strategi for nyankomne flygtninge og deres familier_sept. 2016.pdf.pdf

Bilag

STATUS_Strategi for borgere med indvandrer og flygtningebaggrund - samlet.pdf
STATUS_Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier_sept. 2016.pdf


102. Drøftelse af behov for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2

Drøftelse af behov for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. behovet for revision af integrationsstrategiens spor 1 og spor 2 drøftes.

Beskrivelse af sagen
På integrationsområdet er det integrationsstrategien, der sætter retning og rammer. Integrationsstrategien består af to spor. Spor 1 er strategien for nyankomne flygtninge, som byrådet i juni 2014 besluttede, at administrationen skulle udarbejde med input fra blandt andre integrationsrådet, og som blev godkendt i 2015. Spor 2 er strategien for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, der blev godkendt januar 2016.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” har ansvaret for integrationen af flygtninge, jf. integrationsloven, men der kan være integrationsmæssige problematikker inden for alle politikområder, som de enkelte udvalg skal adressere, jf. integrationsstrategiens spor 2.
 
I løbet af integrationsstrategiens korte virketid er der sket omfattende ændringer i lovgivningen på integrationsområdet. Det gælder Integrationsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, Lov om Aktiv Socialpolitik m.fl. Ændringerne omfatter blandt andet ændringer i målgruppen for indsatsen, integrationsprogrammets varighed og prioritering af beskæftigelsesområdet. Dertil kommer indførelse af integrationsydelse.
 
Ændringerne i rammevilkårene giver anledning til at drøfte, om de to spor fortsat skal have deres nuværende form.
 
Formålet med drøftelsen er, at udvalget når frem til klarhed om:
 
 1. Hvorvidt integrationsstrategiens spor 1 og 2 skal revideres, så der tages højde for ændringerne i integrationsloven m.fl. og mulige politiske ønsker og krav i forlængelse af status på integrationsområdet (se særskilt sag herom).
 
 1. De to spor i integrationsstrategien skal sammenlægges og de eksisterende mål og indsatser indarbejdes under hensynstagen til ændret lovgivning med videre.
 
Nedenfor redegøres for væsentlige udfordringer i de to spor set i lyset af den ny lovgivning.
 
Integrationsprogrammets har ændret varighed
Med ændringen af integrationsloven er varigheden for integrationsprogrammet ændret fra tre år til i udgangspunktet ét år, hvis borgere bliver selvforsørgende. Ellers forlænges integrationsprogrammet i op til fem år.  Derudover er borgere, der ikke har opholdt sig mere end 7 af de sidste 8 år i Danmark, til integrationsydelse.
Lovændringen indebærer derfor, at integrationsprogrammet går på tværs af spor 1 og 2, hvor spor 1 i dag omfatter borgere på det hidtidige treårige integrationsprogram og spor 2 omfatter borgere, der har opholdt sig mere end tre år i Danmark. Dermed krydser loven og indsatsen den eksisterende opdeling og giver både politiske og administrative udfordringer som følge af forskellige strategier, mål og krav til borgerne. Dette medfører også risiko for, at borgerne ikke kan se retningen og forstå eventuel forskelsbehandling som følge af forskellige delstrategier og indsatser.
 
Beskæftigelse og uddannelse prioriteres højere
Med lovændringen er beskæftigelse og uddannelse prioriteret endnu højere i integrationsprogrammet for både job- og aktivitetsparate borgere og er omdrejningspunktet i integrationskontrakten med afsæt i borgerens ret og pligt. Dette indebærer krav til kommunen om tidlig, styrket og ikke mindst kontinuerlig beskæftigelsesindsats i integrationsprogrammet i op til 5 år.
Med de nye krav i integrationsloven om beskæftigelsesindsats inden fire uger efter ankomst, og derefter fortløbende indsats frem til selvforsørgelse, kræves der klar retning og styring af en – for nogle - langvarig indsats. Samtidig er en stor andel af kontanthjælpsmodtagerne, der er omfattet af spor 2, som følge af lovændring overgået til integrationsydelse, og er dermed underlagt de særlige krav til denne målgruppe.
 
Beskæftigelse kommer først ifølge lovgivningen
Integrationsloven fastslår, at ingen tilbud må stå i vejen for beskæftigelse.  I integrationsstrategien, spor 1 er der ikke hierarki mellem de otte indsatsområder, der principielt er ligestillet i ”Min plan”. Dette indebærer risiko for, at forskellige faglige ligeværdige perspektiver og indsatser gør det vanskeligere at efterleve målet om selvforsørgelse.
 
Forskellige målsætninger i de to spor
Integrationsstrategiens spor 1 har et ambitiøst mål om, at 25 pct. af borgerne på integrationsprogrammet skal i selvforsørgelse efter ét år. Spor 2 har en målsætning om, at beskæftigelsesgabet mellem etniske danskere og indvandrere og efterkommere af ikke-vestlig herkomst skal mindskes med ét procentpoint hvert år (udgangspunkt er 29 procentpoint i januar 2014). Desuden arbejdes der i spor 2 med forståelse for - og dialog om - kulturelle og værdimæssige forskelle, hvor dette perspektiv i spor 1 alene er at støtte borgerne i, hvordan de kan navigere og agere i Danmark.
 
Sundhedstjek er ikke længere et tilbud til alle
Med lovændringen er sundhedstjek, der er en del af integrationsstrategien, spor 1 ikke længere et tilbud til borgerne. Sagsbehandlerne kan efter konkret vurdering bevilge det.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte afledte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag – link
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Drøftet.
 
Udvalget ønsker, at integrationsstrategiens spor 1 og 2 revideres i lyset af de seneste lovændringer, og at Integrationsrådet og de berørte kerneområder inddrages i processen. Der skal opstilles realistiske og tydelige mål for strategien, som skal ligge klar ved godkendelsen af beskæftigelsesplanen og uddannelsesplanen for 2017.


caseno16-31142_#3919848_v1_strategi for indvandrere efterkommere og flygtninge.pdf.pdf
caseno16-31142_#3919857_v1_strategi for nyankomne flygtninge og deres familier, aug.2015.pdf.pdf

Bilag

Strategi for indvandrere efterkommere og flygtninge (spor 2)
Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier (spor 1)


103. Orientering om status på flygtningeområdet - september 2016

Orientering om status på flygtningeområdet - september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på flygtningeområdet, september 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder; midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør september 2016 383 personer. Derudover er der 213 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
 
Antallet af flygtninge, som Holbæk Kommune skal modtage i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten) er nedjusteret fra 241 til 111 personer. Indtil nu har Holbæk Kommune konkret modtaget 74 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
 
Primo juni 2016 er 161 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 61 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 27 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 161 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Beskæftigelse og danskuddannelse
 
Af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 383 personer, modtager 337 personer integrationsydelse eller kontanthjælp efter integrationsloven (5 personer). Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen.
Som opfølgning har udvalget august 2016 godkendt en revideret handleplan. Handleplanen har styrket fokus på opkvalificering af flygtninge blandt andet i form af de såkaldte branchepakker.
 
139 flygtninge er pt. i aktive tilbud (ved siden af sprogskole), hvilket vil sige, at de enten er i praktik i en virksomhed eller i introforløb før praktikken.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 302 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk
 
Netværksarbejde tager tid, og der er derfor ikke nødvendigvis nye, større tiltag hver måned.
De respektive frivillige initiativer, der er nævnt nedenfor, understøttes og koordineres af integrationsfællesskaber, der som nyt tiltag har skabt et koordinerende forum for de frivillige foreninger, der primært arbejder på integrationsområdet.
 
Kunst og Integration
Kunstnergruppen Isefjordsmalerne har holdt et kursus for 10-12 kursister fra sprogskolens ungehold. Det resulterede i fællesudstillingen ”Kulturmøde gennem kunst” i uge 34 på Kulturkasernen.
                       
Rådgivning
Røde Kors Holbæks rådgivning på sprogskolen er udvidet, så rådgiverne også deltager hver torsdag på ”Fønix-holdet”, et hold for traumatiserede og andre, som ikke magter den almindelige klasseundervisning eller at opsøge rådgivning.                 
 
Koordinering, frivilliggrupper
Integrationsfælles-skaberen vil fremover holde kvartalsvise koordinerings- og udviklingsmøder, samt udsende et nyhedsbrev.
 
”Fakta og Følelser”, Integrationsrådsarrangement
Integrationsrådet holder åbent arrangement på Elværket den 20. september, med oplæg (fakta) og teater (følelser).
 
Fritids- og foreningsliv
De nye sociale viceværter samt de frivillige integrationsaktiviteter og -grupper er begyndt i højere grad at støtte flygtninge i gang i de almene fritidstilbud og foreninger.
Den 10. oktober holdes åbent møde for foreninger og frivillige samt andre interesserede om muligheder og udfordringer. Mødet arrangeres i samarbejde mellem Dansk Flygtninge Hjælps Fritidspulje, Integrationsfælles-skaberen, en ungemedarbejder fra Uddannelse til Alle Unge og en familiekonsulent fra Læring & Trivsel.
Integrationsfælles-skaberen informerer løbende in- og eksternt om mulighederne for støtte til fritidsaktiviteter. Derudover er de sociale viceværter godt i gang med konkret brobygning til fritidsinteresser og kontaktpersoner/mentorer mv.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3920109_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - september 2016.pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - september 2016


104. Beslutning om fremtidig organisering af uddannelsesvejledning

Beslutning om fremtidig organisering af uddannelsesvejledning

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommune udtræder af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018 eller tidligere, hvis der indgås en aftale med de øvrige kommuner i UU Nordvestsjælland om dette.
 2. Holbæk Kommune indleder dialog med Odsherred Kommune om mulig fremtidig samarbejdsmodel om uddannelsesvejledning mellem de to kommuner

Beskrivelse af sagen
Om UU Nordvestsjælland
UU"s opgave er at understøtte, at alle unge bliver kompetente til på et kvalificeret grundlag at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner har siden 2009 haft et driftssamarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Formålet med UU-samarbejdet på tværs af de tre kommuner var ved opstarten at sikre et professionelt vejledningsmiljø omkring de unge med udgangspunkt i et fælles sekretariat og en samlet organisation.

På nuværende tidspunkt varetager UU Nordvestsjælland alle kommunale forpligtelser omkring uddannelsesvejledning i henhold til LBK nr. 995 af 12/09/2014 ”Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.”. Vejledningen gælder alle unge, fra de går i 7. klasse til de fylder 25 år, herunder eksempelvis også unge på efterskoler, interne skoler og privatskoler i kommunen.

De overordnede rammer for UU Nordvestsjælland varetages af styregruppen, hvor alle tre kommuner er repræsenteret. Holbæk Kommune er administrationskommune på vegne af de tre kommuner i samarbejdet. UU er i Holbæk Kommune forankret i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge, og den daglige ledelse af UU varetages af lederen af UU.

UU Nordvestsjælland koordinerer desuden samarbejdet om flere projekter, herunder psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland). UPCN yder psykologbistand til eleverne på ungdomsuddannelserne og finansieres af de tre nordvestsjællandske kommuner (i alt 60 % af udgifterne) samt ungdomsuddannelserne (i alt 40 % af udgifterne). Der er generelt god effekt af og tilfredshed med UPCN.

Ændrede rammebetingelser for UU-opgaven
Med Kontanthjælpsreformen (2014) følger, at unge ledige under 30 år skal understøttes i at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesvejledningen til unge i aldersgruppen 25-29 år bliver i Holbæk Kommune i dag varetaget af Ungeguiden og øvrige ungekonsulenter i Uddannelse til Alle Unge, da UU-Nordvestsjælland kun vejleder de unge op til det 25. år. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra vejledning til de 25-29 årige, men Holbæk Komme har valgt selv at løfte denne del af vejledningsopgaven.

Erhvervsuddannelsesreformen (aug. 2014) betød et ændret fokus i UU"s vejledning. UU skal nu primært have fokus på de unge, der ikke er uddannelsesparate eller har vanskeligt ved at vælge uddannelse. UU vejleder stadig alle unge, men skal prioritere indsatsen i forhold til de unge med størst behov. På landsplan er cirka 20% af de unge midt i 8. klasse ”ikke umiddelbart uddannelsesparate”, mens det i de nordvestsjællandske kommuner gælder cirka 30% af de unge.

På baggrund af ovenstående ændrede rammebetingelser har styregruppen for UU Nordvestsjælland i foråret 2016 fået udarbejdet en intern analyse og et notat, der beskriver mulige modeller for, hvordan uddannelsesvejledningsopgaven kunne organiseres og løses fremover, under den forudsætning at det skal bringe vejledningen tættere på den kommunale kontekst i såvel grundskolen som i ungeindsatserne. Notatet er vedhæftet sagens bilag.

Med afsæt i dette notat har kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune den 31. august 2016 besluttet at udtræde af UU-Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/18 eller tidligere, hvis der blandt de tre kommuner bag UU-Nordvestsjælland kan opnås enighed om dette.

Beslutningen i Kalundborg Kommune giver anledning til, at også Holbæk Kommune træffer beslutning om fremtidens uddannelsesvejledning for at sikre den bedst mulige understøttelse af de unges uddannelsesvalg.

Et fremtidigt lokalt forankret UU
Administrationen i Holbæk Kommune anbefaler, at Holbæk Kommune udtræder af UU-samarbejdet til fordel for en lokalt forankret uddannelsesvejledning for unge fra 7. klasse.

Dette vil give mulighed for at styrke den direkte politiske og administrative prioritering af vejledningsindsatsen i overensstemmelse med mål og strategier for kerneopgaverne læring og trivsel og uddannelse til alle unge. Det kan eksempelvis besluttes at vejlede alle unge op til 30. år, at prioritere nogle årgange eller skoler højere hvis der er brug for det, eller at udvide omfanget af vejledningsindsatsen – selvsagt forudsat at lovens minimumsvejledningskrav opfyldes, og at bliver afsat ressourcer til det.

Muligt fremtidigt samarbejde med Kalundborg og Odsherred Kommuner
Ved hjemtagning af UU vil der, hvis de tre kommuner ønsker det, kunne indgås formaliserede aftaler kommunerne imellem om eksempelvis fælles arrangementer, faglig sparring og kompetenceudvikling på tværs. Også samarbejdet om UPCN og eventuelt andre projekter vil kunne fortsætte, i fald en eller flere af kommunerne måtte ønske dette nu eller i fremtiden.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune indleder dialog med Odsherred Kommune om mulig fremtidig samarbejdsmodel om uddannelsesvejledning mellem de to kommuner. Unge fra Odsherred Kommune vælger i stort omfang ungdomsuddannelser i Holbæk, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at de to kommuner fortsat har et koordineret samarbejde med ungdomsuddannelserne. Endvidere vil et samarbejde kunne mindske risikoen for udtynding af det høje faglige niveau i vejledningsindsatsen, som de unge oplever i dag.

Der vil i givet fald blive forhandlet og indgået en aftale med Odsherred Kommune om dette, som vil komme til politisk godkendelse i Udvalget ”Uddannelse og Job”.

Økonomiske konsekvenser
Det samlede budget for Holbæk Kommunes andel i UU Nordvestsjælland udgør i budgetforslag 2017 9,4 mio.kr.

Der kan være et mindre økonomisk rationale ved en hjemtagelse af UU til Holbæk Kommune, også selvom der skal være ressourcer til at varetage ledelsesmæssige og administrative opgaver relateret til uddannelsesvejledningen. Potentialet er i budgetforslag 2017 skønnet til 0,5 mio kr./år med det nuværende vejledningsniveau, som opfylder lovens minimumskrav.


Øvrige konsekvenser
UU er i dag forankret i kerneområdet Uddannelse til Alle unge. Det anbefales, at også et UU Holbæk forankres her, hvorfra der kan samarbejdes tæt med kerneområdet Læring og Trivsel, herunder folkeskolerne og Børneindsatsen samt med eksterne samarbejdsparter.

Personalet i UU forudsættes virksomhedsoverdraget til de tre kommuner. Der etableres snarest muligt en tre-kommunal personalejuridisk arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til en tids- og procesplan for denne overdragelse til beslutning i styregruppen for UU-Nordvestsjælland.

I fald byrådet godkender indstillingen vil chefen for Uddannelse til Alle Unge have ansvar for at udarbejde en plan for, hvordan de UU-medarbejdere, som virksomhedsoverdrages til Holbæk kommune, vil blive organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i Uddannelse til Alle Unge. Til orientering er der i dag 10,2 årsværk direkte beskæftiget med UU-vejledningsopgaver i Holbæk Kommune, heraf 7 årsværk tilknyttet vejledningen af elever i grundskolen. Hertil kommer ledelse og administration. 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Indstillingen godkendt.
105. Beslutning om uddannelsesvejledningsaktiviteter i 'Gul Boks' ved byggeriet af Holbæk Sportsby

Beslutning om uddannelsesvejledningsaktiviteter i 'Gul Boks' ved byggeriet af Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 1. beslutter forslag til uddannelsesvejledningsaktiviteter i "Gul Boks" ved byggeriet af Holbæk Sportsby.
 2. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af faciliteter til uddannelsesvejledning ved Holbæk Sportsby. Beløbet er afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for børn og unge”.

Beskrivelse af sagen
Det nationale mål om at 30 % af en ungdomsårgang søger ind på og fastholdes i en erhvervsuddannelse, er langt fra nået. I år er andelen i Holbæk Kommune 19 % af en ungdomsårgang, svarende til landsgennemsnittet.

Såvel i Holbæk Kommunes vækststrategi som med kerneopgaven uddannelse til alle unge er der fokus på, at vi uddanner de unge til de jobs, der er behov for i fremtidens Holbæk. Her er byggefagene et område, hvor der er og fortsat vil være et stort behov for uddannet arbejdskraft. Bl.a. derfor er der også indgået en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC-Nordvestsjælland, UU-Nordvestsjælland og Holbæk Kommune om praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne.

Henvendelse fra EUC om samarbejde om oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning
EUC-Nordvestsjælland er en central samarbejdspartner i forhold til de fokusområder, byrådet har for lokal vækst og uddannelse. Holbæk Kommune har nu fået en henvendelse fra den nye direktør ved EUC-Nordvestsjælland Steffen Lund angående muligheden for et samarbejde med kommunen om at etablere oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning, som kan følge byggeriet af Holbæk Sportsby.
 
Holbæk har et stort EUC med mulighed for at de unge kan finde en uddannelse inden for en lang række af de håndværksområder, som er i spil i et stort byggeri som Sportsbyen gennem byggeriets mange faser.

Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder målrettet på at understøtte, at alle unge bliver i stand til at danne billeder af mulig fremtidig uddannelse og job. Erfaringer fra udviklingsprojekter gennemført i folkeskolen i Holbæk Kommune det seneste år (f.eks. ”Matematik på en ny måde” og ”Udsyn i udskolingen”) viser, at nye måder at tilrettelægge uddannelsesvejledningen på kan bidrage positivt til at udfordre og kvalificere de unges uddannelsesvalg.

Initiativet vedrørende oplevelses- og praksisorienteret vejledning skal således ses i tæt sammenhæng med en række øvrige initiativer, der alle skal gøre uddannelses- og jobmuligheder indenfor bl.a. bygge- og anlægsbranchen relevante og konkrete for børn og unge – og dermed inspirere til et reflekteret uddannelsesvalg.

Inspiration fra Odense og Berlin
Inspirationen til at udnytte byggeriet af Holbæk Sportsby til oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning er hentet dels fra de nævnte udviklingsprojekter, dels fra tilsvarende initiativer andre steder.

I Odense er der i forbindelse med et stort anlægsarbejde i bymidten sat en container op (”den grønne boks”), hvor der foregår uddannelsesvejledning for alle 7., 8. og 9. klasser, mens byggeriet pågår. Her kan eleverne komme på tur i byggeriet og efterfølgende høre om, læse om og gå i digital interaktion med forskellige erhverv, som er nødvendige i byggeriet og på den måde få indsigt i de uddannelser, der fører til disse erhverv

Tilsvarende inspiration kan hentes også fra en tilsvarende rød boks i Berlin, med formidling af et stort og langvarigt byggeprojekt midt i centrum til børn, unge og andre interesserede.
 
Et samarbejde mellem mange aktører
Etablering og drift af en relevant oplevelses- og praksisnær uddannelsesvejledning vil være afhængig af et godt lokalt samarbejde mellem flere aktører:
 
 
EVA (Danmarks Evalueringsinstitution) vil eventuelt efter aftale kunne bidrage med viden vedrørende effektfuld uddannelsesvejledning og med evaluering af vejledningsaktiviteterne.

Forudsat politisk godkendelse forventes vejledningsaktiviteterne ved Holbæk Sportsby at kunne starte op omkring årsskiftet 2016/17.

’Den gule boks’ vil, når Sportsbyen står færdig, kunne anvendes til oplevelses- og praksisorienteret vejledning ved andre byggerier i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Etableringsomkostningerne er anslået til 1 mio kr., mens driftsomkostningerne er anslået til 250.000 kr.
 
Etableringsomkostningerne dækkes ved frigivelse af en ramme på 1 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til etablering af faciliteterne til uddannelsesvejledning. Beløbet kan anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 på 5,9 mio. kr. under Udvalget for Læring og Trivsel. Herefter er der 4,9 mio. kr. ikke disponerede anlægsmidler tilbage i budget 2016.
 
Driftsomkostningerne omfatter bl.a. være rengøring, varme, vand, lys, toiletter, forsikringer, hjelme, sikkerhedssko etc. I driftsomkostningerne er også indregnet de timer fra håndværkerne på byggepladsen, der forbruges til rundvisning og fortælling, når håndværkeren skal være ambassadør for sit håndværk. Disse timer skal som udgangspunkt købes af entreprenøren.

Indretningen af ’Den gule boks’ har EUC tilbudt at stå for. Det kan eventuelt ske i samarbejde med produktionsskolerne Indretningen vil primært kræve stole/borde/bænke, materialer til interaktive aktiviteter og alm. skoleaktiviteter, udkigsplatform o.lign.

Udviklingen af selve vejledningsindsatsen vil kunne udvikles af UU-Nordvestsjælland som en del af et partnerskab med Undervisningsministeriet om udvikling af nye vejledningsmetoder, hvortil der lige nu er åbent for projektansøgninger.

Der skal være en UU-vejleder tilstede, når skoleklasser er på besøg til oplevelsesorienteret vejledning. Der er afregnet for UU-vejlederens tid (”forlagt vejledning”), og dette kræver ikke umiddelbart ekstra ressourcer.

Skoleklasser vil skulle benytte eget skole/togkort i forbindelse med transport fra hjemskole til byggeriet, Den Gule Boks og EUC.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Indstilles udsat til næste møde.


caseno16-42954_#3918272_v1_samarbejde om vejledning ved sportsbyen i holbæk - brev fra euc.pdf
caseno16-42954_#3921191_v1_gul boks holbæk sportsby.pdf

Bilag

Samarbejde om vejledning ved sportsbyen i Holbæk - brev fra EUC
Gul boks Holbæk Sportsby


106. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de styrende principper for etableringen af billige boliger godkendes
 2. de iværksatte tiltag til hurtig etablering af billige boliger tages til efterretning
 3. de foreslåede tiltag til hurtig etablering af billige boliger godkendes
 4. planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes
 5. de tre nævnte adresser anvendes til nye, billige boliger

Beskrivelse af sagen
Billige boliger – behov og rammer
Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring. Udfordringen betyder, at der i kommunen er behov for over 400 økonomisk overkommelige boliger – særligt til enlige. Den sociale boligudfordring har konsekvenser, som vanskeliggør kommunens kerneopgaver. Den manglende adgang til en egnet bolig hæmmer eksempelvis mulighederne for at komme i uddannelse/arbejde og blive integreret i det danske samfund.  Holbæk Kommune har samtidig store omkostninger til hhv. botilbud, støtte til særligt høje huslejer og midlertidig indkvartering af flygtninge. Det er administrationens vurdering, at omkostningerne kan sænkes med det større udbud af billige boliger.
 
Etablering af nye, billige boliger er et komplekst område, og der er mange hensyn at tage højde for. På baggrund af tidligere politiske drøftelser, fremlægger administrationen et konkret beslutningsforslag for styrende principper til etableringen af billige boliger, forslag til konkrete tiltag på kort sigt samt forslag til løsninger på lidt længere sigt.
 
Styrende principper for etableringen af det nødvendige antal billige boliger
 
1. Fleksibel etablering: Boligerne projekteres med den størst mulige fleksibilitet for at sikre anvendeligheden på længere sigt.
2. Bæredygtig etablering
2.1. Gode og sunde boliger: Boligernes udformes på en god og sund facon, som bidrager til beboernes velbefindende og selvhjulpenhed trods det lave huslejeniveau.
2.2. Placering med omtanke: Boligerne placeres på en måde, der tager størst muligt hensyn til omgivelserne. Der skal således sikres diversitet i lokalområdets beboersammensætning, og (for) store enheder skal undgås.
2.3. Balance i størrelsen: Boligerne etableres i enheder med en størrelse, der balancerer mellem hensynet til bæredygtig drift og beboersammensætningen i lokalområdet. Boligselskabet Lejerbo taler om et bæredygtigt minimum på 40 boliger ved opførelsen af billige boliger efter StartBo-konceptet.
3. Bæredygtig anvisning: Den kommunale anvisning af boligerne praktiseres i en balance, som på den ene side bidrager til at løse den sociale boligudfordring og på den anden side fastholder velfungerende og efterspurgte bebyggelser, der kan bidrage til selvhjulpne og integrerede beboere.
 
Konkrete tiltag til hurtig etablering af billige boliger
 
1. Anvendelse af eksisterende, ikke-almene kommunale boligejendomme
 
 
 
2. Anvendelse af eksisterende, ledige ældreboliger opført efter almenboligloven
 
Holbæk Kommune har med hjemmel i almenboligloven lov til at anvise ledige, almene ældreboliger til andre borgergrupper, såfremt der ikke er efterspørgsel på boligerne i den oprindelige målgruppe. Udvælgelsen af beboere til en sådan anvisning vil naturligvis skulle tage størst muligt hensyn til de eksisterende beboere.
 
Hovedudfordringen ved tiltaget er imidlertid, at huslejen i disse ældreboliger vil være markant for høj til de målgrupper, der skal drage nytte af flere billige boliger. De fleste boligers månedlige nettohusleje er på eller over 5000 kr. og mange andre ligger ligeledes på over 6000 kr. Huslejefastsættelsen i almene boliger er baseret på balancelejeprincippet, og lejen kan derfor ikke umiddelbart nedsættes. Almenboligloven tillader endvidere ikke Holbæk Kommune at give støtte til huslejen udover de eksisterende boligstøtteregler.
 
Anvendelsen af disse boligtyper som billige boliger må derfor forventes at få et relativt begrænset omfang.
 
3. Etablering af 6 bofællesskabsboliger i 2 eksisterende, større almene familieboliger
 
Almenboligloven giver Holbæk kommune mulighed for at leje større almene familieboliger og videreudleje værelserne i disse som såkaldte kollektive, almene familiebofællesskaber for 3 eller 4 personer. Muligheden anvendes allerede i lejligheder, der benyttes til bofællesskaber til yngre borgere med særlige sociale behov.
 
Som et supplement til etableringen af nye, billige boliger, påtænker administrationen imidlertid at indrette flere af disse bofællesskabsboliger. Boligerne vil kunne benyttes til permanent boligplacering af enlige flygtninge og til boligplacering af både yngre og ældre med behov for en billig bolig. Som en særlig fordel, har beboerne i disse boliger endvidere adgang til boligsikring.
 
Det er dog vigtigt at holde sig følgende opmærksomhedspunkter for øje:
 
 
 
 
 
Forslag til tilvejebringelsen af det nødvendige antal boliger på lidt længere sigt
 
Rammer for opførelsen af i alt 154 nye, billige boliger i enheder af mindst 40 boliger
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet Holbæk Kommune tilsagn om et tilskud på 9.414.444 kr. til etablering af 154 små og billige almene familieboliger. Etablering af disse boliger skal bidrage til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge.
 
Det kommunale grundkapitallån til disse boliger vil efter tilskud fra staten, netto udgøre 3.138.148 kr. Uden tilskuddet ville Holbæk Kommune skulle have ydet et grundkapitallån på 12.552.592 kr.
 
For at få tilskuddet udbetalt skal kommunen inden udgangen af december 2017 give tilsagn til opførelse af små og billige familieboliger. Det kræver, at der forefindes egnede byggegrunde, samt at der foreligger en godkendt lokalplan for området, inden kommunen kan give tilsagn.
 
Det er derfor afgørende for de billige boligers succesfulde tilvejebringelse, at der hurtigst muligt besluttes beliggenheder for de 154 boliger, så lokalplanarbejdet kan iværksættes og tilsagnene gives inden fristens udløb.
 
Administrationen foreslår, at de 3 nedenfor nævnte beliggenheder anvendes til etableringen af nye, billige boliger:
 
 
 
 
 
Arealet ved Abildgården på Ny Tåstrupvej 2, 4300 Holbæk indgår ikke i administrationens overvejelser til etablering af billige boliger. Administrationen forventer, at der efter tilvejebringelsen af en ny lokalplan, i stedet skal opføres større almene familieboliger.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser uden en etablering af flere billige boliger
Administrationen har udarbejdet en vurdering af, hvor store omkostningsreduktioner Holbæk Kommune vil gå glip af, hvis der ikke tilvejebringes det fornødne antal billige boliger. Problemstillingen er uhyre kompleks, og vurderingen skal ses som administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt.
 
De nedenstående tabeller viser således:
 
 
Socialt udsatte borgere
Antal fornødne boliger (socialt udsatte borgere, som får tilskud til særligt høje boligudgifter)
207
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
2.500.000
 
Udslusningsparate unge på botilbud, samt unge som får tilskud til særligt høje boligudgifter
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
13.140.000
 
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
4.300.000
 
Med etableringen af det ovennævnte antal billige boliger forventes det således, at Holbæk Kommunes udgifter ville kunne reduceres med i alt 19.940.000 kr. om året.
 
Det kan ikke udelukkes, at en tilvejebringelse af flere billige boliger vil føre til, at flere borgere får ret til boligstøtte. Potentialet for omkostningsreduktioner er imidlertid så stort, at det ikke ændrer grundlæggende ved ovenstående estimater.
 
Dertil kommer, at de berørte kerneområder har en forventning om, at kommunen vil kunne lykkes bedre med beskæftigelsesopgaven og uddannelsesopgaven, hvis de boliger, som borgerne har brug for, er til rådighed. Dette vil medføre færre udgifter til overførselsudgifter.
 
Administrationen vurderer desuden, at det ville medføre færre udgifter til specialiserede botilbud for unge, hvis der var bedre og billige boliger til rådighed.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven
 
Lejeloven
 
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” 25. maj 2016, punkt 64: Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 22. juni 2016, punkt 87: Drøftelse af principper for etablering af billige boliger
 
Byrådet 15. juni 2016, punkt 167: Beslutning – godkende at kommunen søger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 24. august 2016, punkt 107: Orientering om statslig støtte til etablering af almene boliger og flygtningeindkvarteringer

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Udvalget indstiller,
 
 1. at de styrende principper for etableringen af billige boliger godkendes med tilføjelser til princip 2.1, at udenomsmiljøet også er attraktivt, og til princip 2.2, at for store koncentrationer af samme målgruppe skal undgås.
 
 1. at de iværksatte tiltag til hurtig etablering af billige boliger tages til efterretning
 
 1. at de foreslåede tiltag til hurtig etablering af billige boliger godkendes
 
 1. at planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes
 
 1. at de tre nævnte adresser anvendes til nye, billige boliger oversendes til Byrådet til beslutning.


caseno15-17090_#3926979_v1_kortbilag - l.c. worsøes vej, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926985_v1_kortbilag - slotshaven, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926991_v1_kortbilag - samsøvej 48, 4300 holbæk.pdf

Bilag

Kortbilag - L.C. Worsøes Vej, 4300 Holbæk
Kortbilag - Slotshaven, 4300 Holbæk
Kortbilag - Samsøvej 48, 4300 Holbæk


107. Orientering om initiativer til nedbringelse af forsørgelsesudgifter til sygemeldte borgere

Orientering om initiativer til nedbringelse af forsørgelsesudgifter til sygemeldte borgere

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
1) udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
           
Holbæk kommune har i 1. halvår 2016 brugt flere penge på forsørgelsesudgifter til sygemeldte borgere (sygedagpenge) og borgere i jobafklaringsforløb end budgetteret. En af årsagerne hertil er et afløb fra regnskab 2015 på 8 mio. kr. En anden vigtig årsag er, at den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb er øget henover 2016.
Derfor har kerneområdet Alle Kan Bidrage sat en række initiativer i gang, som skal medvirke til at forkorte sygedagpengeforløbene og reducere forsørgelsesudgifterne til sygemeldte borgere samt borgere i jobafklaringsforløb.
 
Beskæftigelsesplan 2016
Det fremgår af Beskæftigelsesplan 2016, at sygemeldte borgere skal screenes for risiko for langtidssygemelding. Endvidere skal der i langt højere grad fokuseres på at fastholde sygemeldte borgere i job. Desuden skal indsatsen forsøge at anvende delvis sygemelding i dialog med arbejdsgiver og den sygemeldte.
 
Tættere opfølgning på sygedagpengesager
Indsatserne i beskæftigelsesplanen og den økonomiske situation kalder på en ekstraordinær indsats og fokus. Derfor vil der frem til årsskiftet være tæt ledelsesmæssig opfølgning på progression og effekt i sagerne i afdelingen Fra sygdom til job, som varetager indsatsen for målgrupperne
 
 1. Styrket ledelsesmæssigt opfølgning på indsatsen for sygemeldte
 
Der etableres en task force bestående ledere, koordinatorer og chefen for kerneområdet Alle kan bidrage. Gruppen mødes ugentlig med henblik på at sikre fremdrift i indsatsen for sygemeldte.
 
 1. Gennemgang af alle langvarige sager
 
Alle forlængelsessager på sygedagpenge og alle jobafklaringssager skal gennemgås i perioden med henblik på vurdering af, om sager opfylder kravene til uarbejdsdygtighed pga. sygdom
 
 1. Stærkere fokus på revurdering af retten til sygedagpenge
 
Tættere opfølgning på, om borgernes sager løbende er tilstrækkeligt dokumenteret i forhold til vurdering af borgerens ret til fortsat sygedagpenge og ressourceforløbsydelse.
 
 1. Stærkere fokus på opfølgning i jobafklaringssager
 
Skærpet fokus på beskæftigelsesperspektivet, altså om det er realistisk inden for en overskuelig tid, at borgeren kan opnå beskæftigelse. Hvis dette ikke er muligt skal det overvejes, om borgeren skal overgå til et ressourceforløb.
 
Ny organisering i afdelingen Fra sygdom til job
Afdelingen Fra sygdom til job er i juni 2016 blevet reorganiseret med henblik på at etablere stærkere faglige teams for dermed at sikre fokus på progression i effekt.
 
I afdelingen Fra sygdom til job varetog alle konsulenter indtil sommeren 2016 alle myndighedsopgaver for alle målgrupper. Det vil sige, at alle konsulenter varetog den koordinerende sagsbehandling lige fra den ukomplicerede sygemeldte borger, der fx er sygemeldt på grund af et brækket til ben til den koordinerende sagsbehandling for sygemeldte borgere i jobafklaringsforløb. Denne organisering betød, at sygedagpengekonsulenterne var generalister, hvilket medførte den ulempe, at de komplicerede sygedagpengeforløb og jobafklaringsforløb ikke fik den nødvendige faglige bevågenhed.
 
Afdelingen Fra sygdom til job er fra 1. juli organiseret i team, der hver tager sig af en bestemt målgruppe:
- Fastholdelsesteam og visitationsteam
- Indsatsteam - Indsatsteamet opdeles i tre grupper.
            - en gruppe, der varetager sygemeldte i job
            - en gruppe, der varetager ledige sygemeldte
            - en gruppe, der varetager sygemeldte ansatte i Holbæk Kommune
 
- Team jobafklaring
 
Den nye organisering betyder, at den enkelte borger får en mere målrettet indsats. Samtidig bliver det mere synligt, hvor der er udfordringer i forhold til at lykkes med at reducere udgifterne til sygedagpenge, idet der bliver langt mere gennemsigtighed i sagsbehandling. Dermed kan nye initiativer målrettes langt stærkere end tilfældet er i dag.
           

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Taget til efterretning. Udvalget ønsker løbende tilbagemelding på initiativet.
 
Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at drøfte, hvordan kommunens fraværsindsats kan styrkes med særligt fokus på, hvordan kommunens udgifter til sygedagpenge  kan nedbringes.
 
Udvalget ønsker konkrete forslag til, hvordan kommunens sygedagpengeindsats kan samtænkes med kommunens fraværsindsats som arbejdsgiver.
 
Udvalget støtter op om den nye organisering af indsatsen.


caseno16-31142_#3919550_v1_notat - initiativer til nedbringelse af forsørgelsesudgifter -endelig (2).pdf.pdf

Bilag

Notat - Initiativer til nedbringelse af forsørgelsesudgifter -endelig (2).pdf


108. Orientering om trepartsaftalens betydning for arbejdskraft og praktikpladser

Orientering om trepartsaftalens betydning for arbejdskraft og praktikpladser

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om trepartsaftalens betydning for arbejdskraft og praktikpladser tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen

Om trepartsaftalen
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 19. august indgået en trepartsaftale. Aftalen skal bidrage til, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark med særligt fokus på faglært arbejdskraft, og at elever på erhvervsuddannelser har en højere grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.

Trepartsaftalen har tre indsatsområder:
 
Indsatsområde 1: Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
Aktørerne i beskæftigelsessystemet skal have et mere detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet, så de bedre kan sikre et effektivt match mellem ledig og virksomhed.

Beskæftigelsessystemet skal understøtte, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udgangspunktet er, at uddannelse i beskæftigelsessystemet skal være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Indsatsområde 2: Flere praktikpladser – flere faglærte
Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag – så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse i brancher med behov for faglært arbejdskraft.
 
De mange praktikpladser skal realiseres gennem en række initiativer på praktikpladsområdet, der blandt andet skærper virksomhedernes økonomiske incitament til at oprette praktikpladser. I de brancher, der i særlig grad oplever vækst og behov for faglært arbejdskraft, oprettes særligt favorable fordelsuddannelser, hvor elever sikres bedre adgang til virksomhedspraktik. Endvidere skal udskolingen styrkes med henblik på at styrke de unges uddannelsesvalg.

Indsatsområde 3: Voksen- og efteruddannelse
Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er i konstant udvikling, og at det udfordrer voksen- og efteruddannelsessystemet (VEU-systemet), hvorfor der nedsættes en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse, der skal tilvejebringe den nødvendige viden for at drøfte fremtidens VEU-system

Trepartsaftalen og kerneopgaven uddannelse til alle unge
Særlig aftalens indsatsområde ’Flere praktikpladser – flere faglærte’ taler ind Uddannelsesplan 2016. Det drejer sig om den generelle fokusering på flere praktikpladser, hvor vi som kommune skal være med til at understøtte dette fokus, selvom hovedansvaret naturligvis ligger i samarbejdet mellem virksomhederne og erhvervsskolens praktikpladskontor.

Mere specifikt er kerneområdet Uddannelse til Alle Unge forpligtet i forhold til den unges fastholdelse i erhvervsuddannelsen. Dette er præciseret i afsnittet omkring EMMA-kriterierne - trepartsaftalens pkt. 50 (se bilag s. 18).

Endvidere er grundskolens ansvar for elevernes kendskab til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet som helhed præciseret i afsnittet ’Udskoling’. Her peges særligt på fire områder – trepartsaftalens pkt. 59, 60, 61 og 62 (se bilag s. 21).
skolernes forpligtelse til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler
smidiggørelse af bestemmelserne om brobygning
fremrykning af erhvervspraktikken til 6. og 7. klasse
en samlet indgang til inspirations- og vejledningsmateriale vedr. udskoling.
 
Trepartsaftalen berører også initiativerne i forhold til det igangværende partnerskab mellem Dansk Byggeri, EUC-Nordvestsjælland, UU-Nordvestsjælland og Holbæk Kommune, herunder særligt Trepartsaftalens fokus på de unges fastholdelse i uddannelse – og præcisering af, at der ikke må være et økonomisk incitament til frafald.

Trepartsaftalen og kerneopgaven alle kan bidrage
Med trepartsaftalen bliver der et bedre overblik over jobparate lediges uddannelsesdata og beskæftigelseserfaring. Det vil gøre det langt lettere, at lave målrettede formidlingskampagner i forhold til kvalificeret arbejdskraft.

Mulighederne for at tilbyde opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med ordinær ansættelse (opkvalificeringsjob) bliver mere smidigt. Afdelingen for virksomhedsservice i kerneområdet Alle Kan Bidrage vil formidle de nye muligheder til virksomhederne i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum.

Derudover betyder Trepartsaftalen, at mulighederne for ledige til at tage imod et tilbud om erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden bliver mere smidige, og målgruppen bliver udvidet.

Endelig ændres tilgangen for ledige til voksenlærlingeordningen, sådan at man fremover alene skal have 6 måneders forudgående ledighed, og ikke 12 måneder, som er kravet i dag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Taget til efterretning.


caseno16-42679_#3916337_v1_aftaletekst trepartsaftale august 2016.pdf

Bilag

Aftaletekst trepartsaftale august 2016


109. Orientering om opfølgning på temamøde om 'Fritid og forebyggelse - for og med unge'

Orientering om opfølgning på temamøde om 'Fritid og forebyggelse - for og med unge'

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Orientering om opfølgning på temamøde om ’Fritid og forebyggelse – for og med unge’ tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” drøftede den 24. august temaet ’Fritid og Forebyggelse – for og med unge’. Fokus i drøftelsen var de indsatser, der understøtter den unges faglige, personlige og sociale kompetencer i et uddannelsesperspektiv.
 
Temamødet var ét af i alt fire møder om uddannelsesområdet, som udvalget holder i 2016.  Møderne indgår som led i udarbejdelsen af Uddannelsesplan 2017.
 
Opsamling på drøftelsen
Udvalget gav generelt opbakning til det overordnede budskab om forebyggelse og tidlig indsats som en grundlæggende værdi i arbejdet med unge.
 
Udvalget tilkendegav desuden enighed om:
 
Udvalget udtrykte bekymring for de unge og den lokale forankring, hvis der lukkes klubber i lokalområderne – hvor vil de unge så gå hen? Endvidere er udvalget optaget af, at SSP indsatsen kan omlægges og gøres mere fleksibel - men ikke på bekostning af medarbejderressourcer.
 
Forslag til organisationsomlægning på området afventer budgetvedtagelsen og de eventuelle reduktioner, der ligger heri.
 
2016-proces for organisationsomlægningen ser således ud:
 
7. september
Ekstraordinært møde i Udvalget ”Uddannelse og Job” om budget
Her vil de økonomiske benchmark-tal vedr. ’fritid og forebyggelse’ (SSP, Ungdomsskole, klubber) sammenholdt med K4 tallene så vidt muligt være tilgængelige.
 
21. september
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”      
Orienteringssag om opfølgning på temadrøftelsen om fritid og forebyggelse (dette dagsordenspunkt)
 
Medio september til medio oktober
 
Tilblivelse af forslag til organisationsomlægning
Fritid og Forebyggelse – Ung Holbæk gennemfører en dialogproces med de unge, blandt andet i forbindelse med eventen ’Jagten’ for elever i 8. klasse, der afvikles medio september.
Den 5. oktober vedtager byrådet Budget 2017.
Administrationen udarbejder på baggrund heraf et forslag til organisationsomlægning.
 
26. oktober
Fællesmøde mellem
Udvalget ”Læring og Trivsel” og Udvalget ”Uddannelse og Job”
Fælles drøftelse af forslag til omlægning af organisationen på fritids- og forebyggelsesområdet.
 
26. oktober
Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”
Beslutningssag om udsendelse af forslag i høring.
 
November
 
4 ugers høringsfase
6. december
 
Møde i Udvalget ” Uddannelse og Job”
Beslutningssag om omlægning af organisationen på fritids- og forebyggelsesområdet.
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Taget til efterretning.
110. Beslutning om ekstraordinært møde til behandling af Budgetrevision 3

Beslutning om ekstraordinært møde til behandling af Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Udvalget beslutter at afholde ekstraordinært møde til behandling af Budgetrevision 3 tirsdag den 27. september 2016 kl. 17.00 på Gl. Rådhus.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Udvalget ønsker, at mødet afholdes mandag den 26. september kl. 16.
111. Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21. september 2016

Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringer til mødet den 21. september 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Fra Alle Kan Bidrage
 
 
 
 
Fra Uddannelse til Alle Unge
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Taget til efterretning.


caseno16-31142_#3925211_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 21-09-2016.pdf.pdf

Bilag

Notat - Status politiske effektmål til mødet 21-09-2016.pdf