UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

"Det gamle dagplejehus", Slotshaven 9, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

25-05-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-05-2016 20:00:00


PUNKTER

63. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. maj 2016
64. Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger
65. Drøftelse af ønsker og forventninger til temadrøftelse om sundhed, fritid og forebyggelse
66. Drøftelse af de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017
67. Drøftelse af de politiske forventninger til Beskæftigelsesplan 2017
68. Beslutning om Budgetrevision 2 og handlingsplaner
69. Beslutning om nytænkning af den sociale indsats
70. Orientering om ændring af integrationsloven og konsekvenser for integrationsstrategi
71. Orientering om status på flygtningeområdet maj 2016
72. Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder
73. Orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by
74. Orientering om borgerpanelundersøgelse om unges muligheder i Holbæk Kommune
75. Orientering fra tværkommunalt politikermøde
76. Orienteringer til mødet den 25. maj 201663. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. maj 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. dagsordenen til mødet den 25. maj 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Kasper Enevoldsen, Afdelingsleder i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, deltager under punktet: Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger.
 
Claus Strandmark, Chef for Økonomi og Effekt, deltager under punktet: Beslutning om Budgetrevision 2 og handlingsplaner.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Godkendt
64. Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger

Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. vurderingen af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring. Udfordringen betyder, at der i kommunen er et behov for flere økonomisk overkommelige boliger – særligt til enlige. Det er blandt andet følgende grupper, som har vanskeligt ved at finde en økonomisk overkommelig bolig:
 
a) Socialt udsatte borgere
b) Unge som skal/er i uddannelse
c) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
 
Den sociale boligudfordring har både sociale og økonomiske konsekvenser. Den manglende adgang til en egnet bolig hæmmer mulighederne for at komme i uddannelse/arbejde og blive integreret i det danske samfund.
 
Holbæk Kommune har samtidig store omkostninger til hhv. botilbud, støtte til særligt høje huslejer og midlertidig indkvartering af flygtninge. Det er administrationens vurdering, at omkostningerne kan sænkes med et større udbud af billige boliger.
 
 
Økonomisk vurdering af provenu
Administrationen har udarbejdet en vurdering af, hvor store omkostningsreduktioner, det ville medføre, hvis der tilvejebringes det fornødne antal billige boliger. Problemstillingen er uhyre kompleks, og vurderingen skal ses som administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt.
 
De nedenstående tabeller således både en vurdering af behovet for billige boliger og en estimering af det økonomiske potentiale. Potentialet er hovedsageligt funderet i reducerede ydelser, husleje- og forbrugsomkostninger.
 
Socialt udsatte borgere
Antal fornødne boliger
207
Potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
2.500.000
 
Unge som skal/er i uddannelse
Antal fornødne boliger
34
Potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
400.000
 
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Antal fornødne boliger
200
Potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
8.400.000[i]
 
Det kan ikke udelukkes, at en tilvejebringelse af flere billige boliger vil føre til, at flere borgere får ret til boligstøtte. Potentialet er imidlertid så stort, at det ikke ændrer grundlæggende ved ovenstående estimater. Dertil kommer, at de berørte kerneområder har en forventning om, at kommunen vil kunne lykkes bedre med beskæftigelsesopgaven og uddannelsesopgaven, hvis de boliger, som borgerne har brug for, er til rådighed.
 
Administrationen vurderer desuden, at det ville medføre færre udgifter til specialiserede botilbud for unge, hvis der var bedre og billige boliger til rådighed.
 
 
 
 
Rammer for etablering af billige boliger
De billige boliger vil hovedsageligt skulle opføres som almene boliger. Finansieringen af nye almene boliger er betinget af et kommunalt grundkapitaltilskud. Dette kan tilvejebringes via salget af kommunale grundarealer og/eller via kontante tilskud til finansieringen.
 
Grundkapitaltilskuddet udgør indtil udgangen af 2018 10 % af entreprisesummen. Der er i topartsaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen imidlertid afsat midler til at nedsætte tilskuddet til 2,5 %, hvis der opføres billige boliger på op til 40 m2 med fuld kommunal anvisning.


[i] Denne omkostning er baseret på et estimat af meromkostningen til midlertidig indkvartering af flygtninge. Omkostningen vil dog kunne nedsættes med op til 2.000 kr. per indkvarterede per måned i 2016 og 2017 grundet topartsaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.
 
Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et oplæg til principper og mulige konkrete placeringer for opførelse af billige boliger, jf. de bedre muligheder i to-partsaftalen, hvor der er taget hensyn til omgivelserne og højde for fleksibilitet i anvendelsen af boligerne til forskellige målgrupper.
65. Drøftelse af ønsker og forventninger til temadrøftelse om sundhed, fritid og forebyggelse

Drøftelse af ønsker og forventninger til temadrøftelse om sundhed, fritid og forebyggelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. ønsker og forventninger til temaet ”Sundhed, fritid og forebyggelse” drøftes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” har besluttet en årsplan for 2016, hvoraf det fremgår, at der i årets løb gennemføres en række temadrøftelser i relation til uddannelse. Årsplanen kan ses i referatet fra møde i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27. januar 2016.

Den 24. august skal udvalget drøfte temaet ”Sundhed, fritid og forebyggelse. Opbygning af personlige og sociale kompetencer”. Drøftelsen tager udgangspunkt i målgruppen Unge med behov for længerevarende støtte. Udvalget skal tilkendegive ønsker og forventninger til drøftelsen. Administrationen har to forslag til vinkler på temaet:
 
Forslag 1: Hvordan sikrer vi en målrettet og samlet kommunal indsats på klubområdet, således at unge med behov for længerevarende støtte føler sig inkluderet og understøttet i gode sociale fællesskaber?

Der eksisterer i dag 10 klubber i Holbæk Kommune. Klubbernes målgruppe unge i alderen 13 – 18 år. Klubberne er forankret i ”de syv netværk”, og således en del af det brede forebyggende arbejde, som er omdrejningspunktet for indsatserne.

I temadrøftelsen sættes der fokus på, hvordan vi kan medvirke til at sikre, at ressourcerne til og arbejdet i klubberne målrettes, så det for målgruppen direkte understøtter den unges plan for uddannelse og bidrager til det forebyggende arbejde, f.eks. i tæt samarbejde med SSP.

Temaer i drøftelsen kan endvidere være, hvordan klubber kan medvirke til at sikre trivsel og uddannelsesparathed, bl.a. ved at understøtte allerede igangværende indsatser inden for psykisk og fysisk sundhed, og hvordan der kan arbejdes med at gøre klubberne til et stærkt aktiv i det lokale forebyggende arbejde - også med inddragelse af frivillige og lokale aktører.
 
Oplæg og drøftelse vil danne baggrund for beslutningsforslag vedr. fremtidig struktur for klubberne i Holbæk Kommune, som vil være på dagsordenen på mødet i UJU den 28. september 2016.

Forslag til disposition af mødet:

Forslag til deltagerkreds:
Områdeleder Mette Hunsdahl og afdelingsleder Mads Buus, Uddannelse til alle unge. Det foreslås desuden at Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” inviteres med til drøftelsen.

Forslag 2: Hvordan kan Holbæk Kommune understøtte indsatsen for fysisk og - i særlig grad psykisk -sundhed for de unge med behov for længerevarende støtte?

En gruppe af unge i 10. klasse og på ungdomsuddannelserne er frafaldstruede bl.a. pga. en manglende tro på sig selv og egne potentialer. Andre unge er endnu ikke kommet i gang med en uddannelse, da deres psykiske og fysiske sundhedstilstand udgør en barriere i forhold til uddannelsessystemet. Barrieren kan være så massiv, at den unge ikke magter at se sig selv som en del af et uddannelsesmiljø, der rummer faglige og sociale krav og forventninger. Sundhedstilstanden hos denne gruppe af unge kan være præget af angst, et lavt selvværd, en følelse af ensomhed og opgivenhed i forhold til krav udefra. Ofte er disse psykiske udfordringer ledsaget af forskellige former for misbrug og mangel på almindelig sund livsførelse, som f.eks. nærende kost, fysisk aktivitet og regelmæssig søvn. Den unge er ikke nødvendigvis karakteriseret ved at have en diagnose, men kommer sjældent i uddannelse uden en ekstra støtte – en støtte, som skal ske i et stærkt samarbejde på tværs af kerneopgaverne, som sammen med den unges pårørende og netværk medvirker til styrkelse af hans eller hendes mentale og fysiske sundhed.

Forslag til disposition af mødet:
 
Forslag til deltagerkreds:
Leder af folkesundhed Morten Bundgaard, Aktiv hele livet
Områdeleder Mette Hunsdahl, Uddannelse til alle unge
Repræsentant for psykologordningen UPCN, UU-Nordvestsjælland

Der er afsat 2 timer til temadrøftelsen.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Drøftet.
 
Udvalget ønsker at gå videre med forslag 2.
66. Drøftelse af de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017

Drøftelse af de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. de politiske forventninger til Uddannelsesplan 2017 drøftes.


Beskrivelse af sagen
Uddannelsesplanen beskriver de politisk vedtagne målsætninger og indsatser for kerneopgaven Uddannelse til alle unge. Omdrejningspunktet for det politiske arbejde med Uddannelsesplan 2017 er en række temadrøftelser hen over året, hvor politikere og administration drøfter problemstillinger i forbindelse med uddannelsesindsatsens fire hovedmålgrupper med interessenter og eksperter.

Arbejdet med at udarbejde Uddannelsesplan 2017 – som også har betydning for budget 2017 – skal sættes i gang politisk og administrativt. Som afsæt for dette arbejde drøfter udvalget på dagens møde de politiske forventninger til planen.

Formålet med dagens drøftelse
Formålet med drøftelsen er, at udvalget har et klart billede af:
 1. status på opfyldelse af de politiske effektmål samt målene i Uddannelsesplan 2016
 2. størrelsen af de økonomiske ambitioner/udfordringer på området i 2017
 3. om de politiske ambitioner for indsatsen for de enkelte målgrupper fortsat skal være gældende
 4. om de igangværende indsatser i Uddannelsesplan 2016 er tilstrækkelige til at imødegå de økonomiske og politiske ambitioner i 2016 samt hvilken betydning, det kan have for resten af 2016 og for 2017
 
Som oplæg til dagens drøftelse og som baggrund for de kommende temadrøftelser redegør administrationen nedenfor for væsentlige forhold, som har relevans for næste års uddannelsesplan. På mødet vil Julie Becher, chef for Uddannelse til alle unge give et billede af udfordringer og muligheder for de fire målgrupper i relation til ovennævnte forhold.

Den økonomiske situation
Arbejdet med at formulere indsatserne i Uddannelsesplan 2017 sker i lyset af den kritiske økonomiske situation i kommunen som helhed og i kerneområdet Uddannelse til alle unge.

Området skal både i 2016, 2017 og i årene fremover lykkes med en ambitiøs plan om at få mange flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og langt de fleste af disse unge skal gennemføre en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Desuden skal planens indsatser – ligesom Beskæftigelsesplanen - tage højde for refusionsreformen, som trådte i kraft i januar 2016.

Det skal i Uddannelsesplan 2017 være tydeligt, hvordan også den sociale indsats og arbejdet med forebyggelse og fritid skal bidrage til kerneopgaven, og det er administrationens ambition, at Uddannelsesplan 2017 i højere grad end Uddannelsesplan 2016 sætter retning også for, hvordan de økonomiske udfordringer skal imødegås.

Udvalget udtrykte på sit møde i april måned ønske om, at der i forslag til budget 2017 blandt andet arbejdes med en ’investeringstankegang’, både for at sikre at flere unge er klar til at starte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen eller 10.klasse, og for at bidrage til at færre unge falder fra undervejs i deres ungdomsuddannelse. Administrationen vil på udvalgets møde præsentere de foreløbige overvejelser om, hvordan dette vil kunne indarbejdes i budget 2017 og dermed også i Uddannelsesplan 2017.

Lykkes kerneområdet ikke med at løfte den økonomiske udfordring, vil det betyde en mindre indsats for og med de unge og de mange aktører på uddannelsesområdet med risiko for, at færre unge bliver klar til og gennemfører en ungdomsuddannelse – og dermed også at en større del af befolkningen i Holbæk Kommune ikke er i stand til at møde kravene på fremtidens arbejdsmarked. 

Status på politiske effektmål og Uddannelsesplan 2016
Byrådet har vedtaget effektmål for kerneopgaven Uddannelse til alle unge. På udvalgets møde fremlægger administrationen en status på effektmålene.

Byrådet har endvidere vedtaget Uddannelsesplan 2016. Ambitionen er, at planen bidrager til:
 
Uddannelsesplanen er struktureret efter fire målgrupper:
 
For hver målgruppe er formuleret en række indsatser samt en målsætning. I vedhæftede bilag angives en aktuel status for hver indsats. Desuden angives status på målsætningerne for de områder, hvor der pt. er tilgængelige data.  I slutningen af 2016 gøres endelig status på Uddannelsesplan 2016 og erfaringerne fra denne første uddannelsesplan medtages i arbejdet med Uddannelsesplan 2017.
 
På mødet giver administrationen et overblik over status på indsatser og målsætninger i Uddannelsesplan, en status på arbejdet med at indfri de økonomiske målsætninger for 2016 og en vurdering af om det igangværende arbejde er tilstrækkeligt til at indfri såvel de politiske som de økonomiske målsætninger.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Drøftet.
 
Udvalget ønsker, at drøftelsen genoptages på næste møde.


caseno15-45197_#3774906_v1_status på uddannelsesplan 2016 - maj 2016 - endelig.pptx

Bilag

Status på Uddannelsesplan 2016 - maj 2016 - endelig


67. Drøftelse af de politiske forventninger til Beskæftigelsesplan 2017

Drøftelse af de politiske forventninger til Beskæftigelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller:
 1. at de politiske forventninger til Beskæftigelsesplan 2017 drøftes.

Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesplanen er det dokument, der beskriver de politisk vedtagne målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet. Ifølge loven skal kommunerne udarbejde en beskæftigelsesplan hvert år. Omdrejningspunktet for det politiske arbejde med Beskæftigelsesplan 2017 er fire temadrøftelser/seminarer hen over indeværende år. Her drøfter politikere og administration problemstillinger i forbindelse med beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper med interessenter og eksperter. Desuden ønsker udvalget, at udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017 (BP2017) samstemmes med budgetprocessen for 2017.
 
 
Formålet med dagens drøftelse
Formålet med drøftelsen skal dermed være at forberede eventuelle politiske handlinger, som kan indfri de politiske ambitioner og de økonomiske udfordringer for 2017. Det er ønsket, at udvalget med drøftelsen har et klart billede af:
 
 1. om kerneområdet opfylder de politiske effektmål
 2. størrelsen af de økonomiske ambitioner/udfordringer i 2017
 3. om de politiske pejlemærker for indsatsen for de enkelte hovedmålgrupper fortsat skal være gældende
 4. om indsatserne i beskæftigelsesplan 2016 er tilstrækkelige til at imødegå de økonomiske og politiske ambitioner i 2017
 
Som oplæg til dagens drøftelse og som baggrund for de kommende temadrøftelser redegør administrationen på mødet for væsentlige forhold, som har relevans for næste års beskæftigelsesplan. På mødet vi Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle kan bidrage, gøre rede for udfordringer og muligheder for de fire hovedmålgrupper i relation til ovennævnte forhold.
 
Bemærk at der ikke lægges op til en drøftelse af beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og deres familier. Det skyldes, at denne indsats ligger i regi af integrationsstrategiens spor 1, og løbende behandles på udvalgsmøderne.
 
Kommunens økonomiske situation
Arbejdet med at formulere indsatserne i BP2017 sker i lyset af den kritiske økonomiske situation i kommunen som helhed og i kerneområdet Alle kan bidrage. Kerneområdet skal i 2017 og i årene fremover lykkes med en ambitiøs plan om at bringe endnu flere ledige i job og sygemeldte tilbage i job for dermed at realisere markante reduktioner i udgiften til offentlig forsørgelse. Desuden skal planens indsatser tage højde for refusionsreformen, som trådte i kraft januar 2016. Reformen betyder i korte træk, at forsørgelsesudgiften for ledige stiger, jo længere den ledige borger har været på offentlig forsørgelse. Lykkes kerneområdet ikke med at løfte den økonomiske udfordring, vil det betyde færre midler til kommunal velfærd og service.
 
De lokalpolitiske pejlemærker for de fire hovedmålgrupper
Udvalget ”Uddannelse og Job” har i 2015 vedtaget lokalpolitiske pejlemærker for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Pejlemærkerne beskriver de retningslinjer, som kerneområdet Alle kan bidrage skal følge for at gennemføre indsatsen.
 
 
 
Status på Beskæftigelsesplan 2016
Administrationen har til orientering for udvalget udarbejdet en status på implementeringen af indsatserne i Beskæftigelsesplan 2016. Realiseringen af indsatserne i år har betydning for, hvilke indsatser Beskæftigelsesplan 2017 skal rumme.
 
 
Forventet reorganisering af den sociale indsats
De daværende Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarkedet igangsatte i efteråret 2016 drøftelser af, hvordan Holbæk Kommune fremover kan fordele myndighedsansvaret på det specialiserede voksenområde efter kerneopgaven dermed skabe de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger. Byrådet forventes på deres møde den 15. juni 2016 at godkende anbefalingerne til reorganisering, og denne bør derfor indgå i drøftelserne og omsættes til indsatser i beskæftigelsesplanen.
 
Ministermålene mangler
Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år vejledende mål for indsatsen i det kommende år, som beskæftigelsesplanen kan tage udgangspunkt i. Målene er alene til inspiration og til angivelse af retning for indsatsen, men der er ikke pligt til at efterleve målene. Ministerens mål for 2017 er endnu ikke sendt til kommunerne, og de kan derfor ikke indgå i drøftelsen. Udvalget vil blive orienteret om ministermålene på et senere tidspunkt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Drøftet.
 
Udvalget ønsker:
 
 • at der satses på nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • at indsatsen for at rådighedsafprøve jobparate kontanthjælpsmodtagere styrkes
 • at samarbejdet ml. jobcentret og HR-Arbejdsmiljø styrkes ift.sygemeldte ansatte fra Holbæk Kommune, som modtager sygedagpenge fra Holbæk Jobcenter
 • at der fortsat arbejdes med at inddrage frivillige i indsatsen og fremme netværk blandt målgrupperne, herunder især psykisk sårbare
 • at administrationen overvejer, om der er andre barrierer for at lykkes med kerneopgaven, som ligger uden for den klassiske beskæftigelsesindsats


caseno15-60438_#3773113_v1_bilag 1 - lokalpolitiske pejlemærker for de fire hovedmålgrupper.pdf.pdf
caseno15-60438_#3773117_v1_bilag 3 - bp 16 status pr maj 2016.pdf.pdf
caseno15-60438_#3773441_v1_notat - status politiske effektmål til mødet 25-05-2016.pdf
caseno15-60438_#3781444_v1_bilag 4 - budget og økonomi 2016 på forsørgelsesområder.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Lokalpolitiske pejlemærker for de fire hovedmålgrupper.pdf
Bilag 3 - BP 16 status pr maj 2016.pdf
Bilag 2: Notat - Status politiske effektmål til mødet 25-05-2016
Bilag 4 - Budget og økonomi 2016 på forsørgelsesområder.pdf


68. Beslutning om Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Beslutning om Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag
.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Budgetrevision 2 tages til efterretning
 2. Handlingerne fra den fremlagte handlingsplan besluttes iværksat
 3. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 ”indefryses”.

Beskrivelse af sagen
Budgetrevision 2 er udarbejdet på baggrund af data ultimo april og forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.
 
Samlet set forventes forbruget på driften at matche budgettet. Der er dog udfordringer mange steder i organisationen, hvorfor administrationen har udarbejdet handlingsplaner, som skal være med til at sikre overholdelse af budgettet og servicerammen.
 
På udvalgets møde den 25. maj vil økonomichef Claus Strandmark gennemgå dels budgetrevisionen, dels de handlinger, som skal være med til at sikre, at budgettet, der knytter sig til Udvalget ”Uddannelse og Job”, bliver overholdt.
.
Driftsoverførsler
Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.
 
Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget – som svarer til vores del af servicerammen.
 
Når det er meget vigtigt i år, skyldes det at servicerammen på landsplan er kommet under pres, fordi flere og flere kommuner har besvær med at holde deres andel af rammen. Overskrider kommunerne rammen, bliver vi ramt af en sanktion. Og jo mere man har bidraget til overskridelsen, des mere mister man i bloktilskud.
 
I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016, 60 mio.kr. på driften, indefryses, hvilket betyder, at vi forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
1 indstilles taget til efterretning.
 
2: handlingerne fra de fremlagte handlingsplaner for kerneområderne Alle kan bidrage og Uddannelse til alle unge indstilles godkendt, herunder at de 2,6 mio. hos Alle kan bidrage findes blandt midlerne til vejledning/opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen.
 
Der er i udvalget opmærksomhed på at følge effekt og kvalitet af alternativer til eksterne opholdssteder til unge.
 
3 indstilles godkendt.


caseno16-10621_#3795929_v2_samlet - handleplan - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795899_v1_handleplan br2 - akb - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795912_v1_handleplan br2 - l&t - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795867_v1_handleplan br2 - v&b - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795878_v1_handleplan br2 - ahl - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795954_v1_br2 - 0_samlet oversigt samlet dokument 26.05.2016.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795925_v1_handleplan br2 - uta - 240516.pdf.pdf

Bilag

Samlet - handleplan - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AKB - 250516.pdf
Handleplan BR2 - L&T - 250516.pdf
Handleplan BR2 - V&B - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AHL - 250516.pdf
BR2 - 0_Samlet oversigt SAMLET DOKUMENT 26.05.2016.pdf
Handleplan BR2 - UTA - 240516.pdf


69. Beslutning om nytænkning af den sociale indsats

Beslutning om nytænkning af den sociale indsats

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. oplægget til omorganisering af den sociale indsats på voksenområdet godkendes.

Beskrivelse af sagen
Byrådet havde på temamødet d. 21. april en drøftelse af første bud på en ny model for den fremtidige organisering af den sociale indsats for voksne.
 
Oplægget til den fremtidige organisering bygger på et ønske om at tilrettelægge den sociale indsats efter kerneopgaverne og dermed skabe de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.
 
Baggrund
De daværende Udvalg for Voksne og Udvalg for Arbejdsmarkedet drøftede på deres møder i oktober 2015 et oplæg til, hvordan vi i Holbæk Kommune fremover kan fordele myndighedsansvaret på det specialiserede voksenområde, så fordelingen sker i tråd med kommunens kerneopgaver.
 
Afsættet for drøftelsen var at:
 
For at sikre at vi lykkes med dette, er det nødvendigt også at kigge på en række andre områder af det specialiserede område end blot myndighedsansvaret – er disse områder placeret det bedste sted i organisationen i dag, eller bør vi ændre på noget?
 
Til at undersøge dette, blev der i januar 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante MED-udvalg og ledelsesrepræsentanter fra de tre kerneområder. Arbejdsgruppen havde til opgave at komme med bud på den fremtidige organisering af den sociale indsats.
 
Arbejdsgruppen sendte i slutningen af marts sine drøftelser og opmærksomhedspunkter til projektets styregruppe. På baggrund af disse drøftelser, har styregruppen formuleret sine anbefalinger om den fremtidige organisering.
 
Anbefalingsnotatet er sendt til de relevante MED-udvalg og blev drøftet på MED-dialogmøde den 2. maj. Anbefalingsnotat samt referat af MED-dialogmødet er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Det videre forløb
Hvis byrådet godkender oplægget til den fremtidige organisering af den sociale indsats, vil administrationen på de tre kerneområder gå i gang med det konkrete arbejde med en ny fordeling af medarbejderne mellem de tre kerneområder samt det mere visionsbårne arbejde med at få udviklet og nytænkt den sociale indsats i tæt samspil mellem de tre kerneområder.

Høring
Ældrerådet har afgivet hørringssvar der er vedhæftet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Udvalget indstiller oplægget godkendt, med den bemærkning, at udvalget vil have samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen belyst nærmere, herunder den ledelsesmæssige forankring.


caseno15-57887_#3774054_v1_referat fra med-dialogmøde d. 02.05.16 .pdf.pdf
caseno15-57887_#3777216_v1_anbefalingsnotat 2016.pdf.pdf
caseno15-57887_#3780298_v1_ældrerådets høringssvar omkring forslag til nytænkning af den sociale indsats.docx

Bilag

Referat fra MED-dialogmøde d. 02.05.16 .pdf
Anbefalingsnotat 2016.pdf
Ældrerådets høringssvar omkring forslag til nytænkning af den sociale indsats


70. Orientering om ændring af integrationsloven og konsekvenser for integrationsstrategi

Orientering om ændring af integrationsloven og konsekvenser for integrationsstrategi

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen om ændring af integrationsloven m.fl. og konsekvenserne for integrationsstrategiens spor 1 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
På udvalgets møde den 27. april 2016 blev der fremlagt en gennemgang af tre- og toparts-delaftalerne på integrationsområdet.
 
Udvalget ønskede at få et supplerende notat om betydningen af aftalerne for Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 1.
 
I mellemtiden er der fremlagt lovforslag om ændring af integrationsloven m.fl. med afsæt i tre- og topartsaftalerne. Det er derfor lovforslagets betydning for integrationsstrategien, spor 1, der gennemgås i det vedlagte bilag, som dermed ikke har direkte afsæt i tre- og topartsaftalerne.
 
Mindre betydning for politiske mål, men stor betydning for indsats
Overordnet vurderer administrationen, at ændringerne af integrationsloven m.fl. ikke har den store betydning for de overordnede politiske mål i strategi for nyankomne flygtninge og deres familier. Derimod vurderes lovændringen at have stor betydning for implementeringen af strategien og organisering af indsatsen. Det skyldes, at ændringsforslaget til integrationsloven bl.a. indebærer, at alle nyankomne flygtninge skal i praktik, løntilskud m.v. senest en måned efter ankomst til Holbæk Kommune. Dette bliver en stor udfordring både i forhold til at finde de fornødne åbninger på arbejdsmarkedet og i forhold til at tilvejebringe de ekstra ressourcer til at løfte opgaven.
 
Alle flygtninge på integrationsydelse skal omfattes af indsatsen
Alle modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, som ikke har tilbragt syv ud af de seneste otte år i Danmark, vil fremadrettet komme på integrationsydelse.
Der er i dag ca. 40 personer med flygtningebaggrund, som ikke længere er omfattet af det 3-årige integrationsprogram, men som vil skulle overgå til integrationsydelse, fordi de ikke indfrier tidskravet for ophold i Danmark. Denne gruppe skal fremadrettet også indtænkes i integrationsindsatsen.
 
Børneområdet drøfter konsekvenser af lovændringen på junimødet
Til orientering drøfter Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” udvalgsmødet den 21. juni, hvad de kommende lovændringer vil betyde for de dele af integrationsstrategien spor 1, som vedrører dette udvalgs ansvarsområde.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.


caseno15-60438_#3775258_v1_forventede konsekvenser af lovforslag om ændring af integrationsloven bilag.pdf.pdf

Bilag

Forventede konsekvenser af lovforslag om ændring af integrationsloven bilag.pdf


71. Orientering om status på flygtningeområdet maj 2016

Orientering om status på flygtningeområdet maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orientering om status på flygtningeområdet maj 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder; midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør april 2016 318 personer.
 
Modtagelsen af flygtninge
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Siden sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 47 personer, herunder 6 børn samt 4 uledsagede børn.
Antallet af modtagne flygtninge er fortsat lavere end forventet sammenholdt med 2016-kvoten på 241 personer.
 
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Primo maj 2016 er der 151 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. Cirka 55 % af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 30 % er indkvarteret i almene boliger og 15 % er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 151 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Tre af disse indkvarteringsløsninger havde primo maj 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Det drejer sig om følgende adresser:
 
 
 
Beskæftigelse og danskuddannelse
Ud af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 318 personer, modtager 290 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen.
 
112 flygtninge er pt. i aktive tilbud (ved siden af sprogskole), hvilket vil sige, at de enten er i praktik i en virksomhed eller i introforløb før praktikken.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt 285 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning)
 
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk
Mange af de frivillige aktiviteter rettet mod bl.a. nyankomne flygtninge er for alle fra hele kommunen. Desuden er der i godt halvdelen af Holbæk Kommunes lokalområder lokale aktiviteter, hvor lokale beboere tager imod flygtninge.
Der arbejdes på at skabe traditioner for lokal modtagelse af nye og involvering i det lokale fællesskab og udvikle informationsprocedurer mv.
 
Eksempler på eksisterende initiativer:
 
Se også bilag for en oversigt over aktiviteter, som er iværksat eller vil blive iværksat i lokalsamfund med midlertidige indkvarteringer.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.


caseno15-60438_#3775353_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - maj 2016.pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - maj 2016.pdf


72. Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder

Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse & Job”, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (SKAT). I Holbæk kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Alle kan bidrage.
 
Opkrævningsopgaven
 
Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.
 
Følgende krav opkræves:
•           Ejendomsskat
•           Daginstitution
•           Parkeringsafgift
•           Boligindskudslån
•           Boligstøttekrav
•           Kontanthjælp mod tilbagebetaling
•           Regningskrav
 
 
Restancer i hovedtal
Restanceudviklingen og fordelingen fremgår af bilag 1 og er yderligere kommenteret i bilag 2.
 
Restancerne i Holbæk kommune pr. 31/12 2015 udgjorde 82,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,4 mio. kr. i forhold til 31/12 2014. Årsagerne skyldes primært:
 
 
 
 
 
Der er i år 2015 afskrevet for i alt 5,8 mio. kr., heraf udgør 2,9 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
 
 
SKAT har fortsat suspenderet automatisk inddrivelse af gæld
 
Inddrivelsesopgaven varetages af SKAT, og indeholder tvangsinddrivelse (herunder lønindeholdelse, udlæg m.v.) af ovennævnte krav. Holbæk Kommune overdrager efter rykkerprocedure ubetalte krav til SKAT.
SKAT besluttede den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, fordi en rapport konkluderede, at EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Som følge af endelige analyser af systemet, som forelå ved udgangen af september 2015, besluttede regeringen med Finansudvalgets godkendelse, at EFI ikke længere skulle anvendes som it-understøttelse.
 
Der er indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i forhold til det videre forløb omkring inddrivelsesopgaven.
Regeringen og Kommunernes Landsforening er blandt andet nu enige om, at:
 
 
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.


caseno16-21724_#3761992_v1_notat om restanceudvikling 2015.docx
caseno16-21724_#3762000_v1_restancebilleder pr. 3112 2015.pdf

Bilag

Bilag 2: Notat om restanceudvikling 2015
Bilag 1: Restancebilleder pr. 31/12 2015


73. Orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by

Orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orientering om status på uro i gadebilledet i Holbæk by tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
En mindre gruppe unge har hen over det seneste halve års tid ændret deres adfærd i Holbæk by med adfærd og voldsom fremtræden, som forstyrrer roen i gadebilledet – især i området omkring Holbæk Station/Nygade.

Holbæk Kommune har derfor taget en række initiativer for at bidrage til igen at få ro i gadebilledet, herunder:
 
 
Yderligere initiativer er under forberedelse, herunder blandt andet et samarbejde med den frivillige organisation Ungdommens Røde Kors om ’gadeplansmægling’ mv.
 
På udvalgets møde orienterer chef for Uddannelse til alle unge Julie Becher om den aktuelle situation i gadebillet Holbæk by og om de forskellige initiativers foreløbige resultater.
 
 
 
 
 
 Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.
74. Orientering om borgerpanelundersøgelse om unges muligheder i Holbæk Kommune

Orientering om borgerpanelundersøgelse om unges muligheder i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Vækstudvalget

Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringen om borgerpanelundersøgelsen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
På mødet i Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 27. april 2016 besluttede udvalget hvilke emner, der skal indgå i den kommende borgerpanelundersøgelse om unges muligheder i Holbæk Kommune. Vækstudvalget har også haft emner til drøftelse.
 
De emner, der skal indgå i undersøgelsen, er:
 
Administrationen har fået input til undersøgelsen fra kommunens samarbejdspartnere:
 
Ungdomsbyrådet har også givet input til undersøgelsen.
 
Ud fra de input, som er kommet, har administrationen lavet det endelige spørgeskema. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag til orientering.
 
Tidsplan for borgerpanelundersøgelsen:
 
Juni 2016:
 
August 2016:

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.


caseno16-12607_#3772517_v1_spørgeskema til orientering i udvalg.pdf.pdf

Bilag

Spørgeskema til orientering i udvalg.pdf


75. Orientering fra tværkommunalt politikermøde

Orientering fra tværkommunalt politikermøde

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 
 1. orienteringen fra det tværkommunale politikermøde den 3. maj tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Politikere fra Kalundborg, Sorø, Odsherred samt Holbæk kommuner har etableret en tværkommunal møderække, hvor man mødes én gang årligt. På møderne drøfter man vekslende temaer med henblik på at lære af hinanden og på udvikling på tværs. Det første møde blev holdt 3. maj 2016 i Kalundborg.  Temaet fra dette møde var: 2-3 ting, som kommunerne er stolte af.
 
Søren Harboe Rasmussen deltog som Holbæk Kommunes repræsentant på det første møde og giver en kort, mundlig orientering.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.
76. Orienteringer til mødet den 25. maj 2016

Orienteringer til mødet den 25. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. orienteringer på mødet den 25. maj 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen ønsker at orientere om følgende:
 
 
 
 
 
Den 6. april 2016 holdt fælles-skaberne et møde om et muligt, kommende borgerhus. Der var meget stor interesse for ideen, og Fælles-skaberne samlede en gruppe på 15 personer, som ønsker at arbejde videre med initiativet. Fælles-skaberne pointerede, at dette ikke var kommunens projekt, men at fælles-skaberne indledningsvist satte rammen for gruppens udveksling. Flere havde stødt på INSP! I Roskilde og var inspireret af tankegangen her.
 
Gruppen vil holde et nyt møde i maj 24.5 kl. 19. på kunsthøjskolen. Her er alle, der har eller kunne have en interesse i et ’moderne medborgerhus’, inviteret. Formålet med mødet er at blive tydeligere på formål, mulige aktiviteter og værksteder, samt ikke mindst organisering. Herefter ønsker gruppen at tage mere ’officiel’ kontakt til kommunen, eksempelvis ved at invitere politikere til en videre snak, og også gerne administrationen.
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016
Taget til efterretning.