UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Mødecentret, lokale 016, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-01-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-01-2016 18:30:00


PUNKTER

6. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. januar 2016
7. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016
8. Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016
9. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2016
10. Beslutning om at genoptage sygedagpengesager
11. Drøftelse af formen for status på flygtningeområdet
12. Drøftelse af besparelsespotentialer i beskæftigelsesindsatsen
13. Orientering om etablering af Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland
14. Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015
15. Orientering om ændring fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp
16. Orientering til mødet den 27. januar 20166. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. januar 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender dagsorden til møde i Udvalget for Arbejdsmarkedet 27. januar 2016

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Godkendt

Sagsfremstilling7. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016

Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Uddannelsesplan 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Uddannelsesplan 2016 sætter retning på Holbæk Kommunes ambition om uddannelse til alle unge.
 
Henover efteråret 2015 har Udvalget for Arbejdsmarkedet drøftet udfordringer og muligheder i forhold til fire målgrupper. Sideløbende har omstillingsgruppen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ udarbejdet en række forslag til indsatser i relation til unge med særlige behov. Uddannelsesplan 2016 samler og prioriterer indsatsen i 2016.
 
Uddannelsesplan 2016 er bygget op omkring fire målgrupper:
 
For hver målgruppe formuleres fokusområder og indsatser. Desuden angives målsætninger og indikatorer, som kan vise, om indsatsen har den ønskede effekt.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno15-45197_#3587894_v1_uddannelsesplan 2016 - 2. udkast til au jan 2016.pdf.pdf
caseno15-45197_#3627725_v1_præsentation til amu 270116.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2016 - 2. udkast til AU jan 2016.pdf
Præsentation til AMU 270116


8. Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Beskæftigelsesplan 2016 godkendes

Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune under kerneområdet Alle kan bidrage. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planens indsatser er gældende for 2016 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt.
 
Som et nyt tiltag er dette års beskæftigelsesplan udarbejdet på baggrund af tre beskæftigelsesseminarer, der blev afholdt i efteråret 2016. Til hvert seminar inviterede Udvalget for Arbejdsmarkedet relevante foreninger, arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder og medarbejdere fra administrationen. På seminarerne arbejdede deltagerne i med temaer, som udvalget på forhånd havde peget på. Workshopperne gav værdifulde input til beskæftigelsesplanen.
 
Struktur og indhold
Beskæftigelsesplan 2016 er struktureret ud fra beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Udvalget har vurderet udfordringer og muligheder for målgruppen og valgt tre-fire hovedindsatser for hver målgruppe. Indsatserne skal ses som aktuelle indsatsområder, som der både er lokalt og landspolitisk fokus på. Indsatser under de enkelte hovedmålgrupper er:
 
Jobklare ledige
Aktivitetsparate ledige
Borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af sygdom
 
Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen
 
Opfølgning på mål og indsatser
Senest ved årets udgang vil administrationen give Udvalget for Arbejdsmarkedet en status på indsatser og effektmål. Administrationen vil desuden løbende afrapportere på beskæftigelsesplanens mål.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno15-60438_#3628220_v1_beskæftigelsesplan 2016 - til godkendelse.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 - til godkendelse.pdf


9. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2016

Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1) beslutter årsplan for udvalgets politiske arbejde i 2016
2) beslutter at holde et ordinært udvalgsmøde i december 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Arbejdsmarkedet har en ambition om at skabe stærkere politisk ejerskab til de lokale politikker inden for uddannelse, beskæftigelse og integration. Derfor har udvalget siden efteråret 2015 afprøvet nye arbejdsformer for at give mere plads til politiske drøftelser inden for udvalgets ansvarsområder. Udvalget har løbende inddraget relevante borgergrupper, virksomheder og organisationer i drøftelserne af politikker og strategier - i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab. På udvalgets møde den 6. januar drøftede udvalget det kommende års arbejdsform med udgangspunkt i efteråret 2015. På den baggrund gav udvalget nogle retningslinjer for arbejdsformer og politiske temaer i 2016. Disse retningslinjer danner udgangspunkt for administrationens forslag til en årsplan for 2016.
 
Evaluering af arbejdsformer efteråret 2015
I efteråret 2015 var omstillingsseminarer omdrejningspunktet for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2016. Uddannelsesplan 2017 blev udarbejdet blandt andet med udgangspunkt i temadrøftelser, som var en del af de ordinære udvalgsmøder. Da udvalget evaluerede efterårets arbejde, var man som udgangspunkt tilfredse med arbejdsformerne, ikke mindst inddragelsen af organisationer, virksomheder, borgere m.fl. i drøftelserne. Men udvalget gav også udtryk for, at arbejdsformen var noget tidskrævende og nogle udvalgsmedlemmer var forhindrede i at deltage i arrangementer blandt andet på grund af erhvervsarbejde.
 
Årets politiske opgaver og temaer
To af dette års vigtige politiske opgaver bliver at formulere Uddannelsesplan 2017 og Beskæftigelsesplan 2017. Et vigtigt politisk tema bliver modtagelsen af flygtninge.
 
Hovedprincipper for årsplanen for det politiske arbejde i 2016
Administrationen foreslår en årsplan på baggrund af følgende principper:
 
 
Et forslag til årsplan er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag. Bemærk, at årsplanen ikke bør ses som udtryk for samtlige dagsordenspunkter i 2015.
 
Orienteringssager
Foruden de politiske drøftelser ønsker udvalget løbende at holde sig orienteret om sager af politisk og økonomisk relevans. Det kan for eksempel være integration af nyankomne flygtninge og effekten af refusionsreformen. Administrationen vil efter behov orientere udvalget i samråd med udvalgsformanden.
 
Ekstra udvalgsmøde i december
For at udvalget kan nå at godkende Uddannelsesplan 2017 og Beskæftigelsesplan 2017 inden for kalenderåret anbefaler administrationen, at der afholdes et udvalgsmøde i december 2016.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Godkendt

Sagsfremstilling

caseno15-60438_#3606660_v1_forslag årsplan for au 2016.pdf.pdf

Bilag

Forslag årsplan for AU 2016.pdf


10. Beslutning om at genoptage sygedagpengesager

Beslutning om at genoptage sygedagpengesager

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. beslutter, at administrationen genoptager de sager, som jobcentret har kendskab til, dvs. sager som har været påklaget til ankestyrelsen.

Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsen netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger en ny praksis. Det sker efter en dom i Højesteret.
 
Tidligere har kommunerne praktiseret at stoppe udbetalingen af sygedagpenge på revurderingstidspunktet. Fremadrettet må man ikke længere automatisk standse udbetaling af sygedagpenge på revurderingstidspunktet (ved 22 uger) eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne. Udbetaling af sygedagpenge kan nu første standses, når der er truffet en gyldig afgørelse.
 
Ankestyrelsen fastslår i sin principafgørelse, at tidligere praksis har bygget på en forkert fortolkning af loven. Praksis er nu ændret således, at der fremover skal være truffet en gyldig afgørelse, før det er muligt at stoppe udbetalingen af sygedagpenge, og der skal være en klar hjemmel i lovgivningen, førend afgørelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft.
 
Genoptagelse af sagerne
Kommunerne og Ankestyrelsen skal nu i gang med at genoptage de berørte sager. Det vil være den instans, der sidst har truffet afgørelse i sagen, som har ansvaret for genoptagelsen.
 
Identificering af sager, som skal genoptages
I det omfang administrationen kender til relevante sager, ønsker administrationen at genoptage sagerne uden at afvente henvendelse fra borgeren. Det drejer sig om de sager, der er blevet hjemvist af Ankestyrelsen.
 
I alle andre sager vil det indebære en betydelig administrativ byrde, hvis kommunen skal finde sagerne. Derfor har administrationen fulgt en anbefaling fra Kommunernes Landsforening om at orientere borgerne om muligheden for at gå genoptaget sin sag via information på kommunens hjemmeside og andre relevante steder. 
 
Forældelse
De enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes løbende efter tre år. Det skal i det enkelte tilfælde undersøges, om forældelsesfristen er blevet afbrudt. Forældelsesfristen afbrydes foreløbigt, hvis der eksempelvis klages over kommunens afgørelse.
 
Borgeren kan med andre ord have ret til sygedagpenge, men der sker ikke udbetaling, fordi kravet på udbetaling af sygedagpenge er forældet.
 
Modregning
Der skal også tages stilling til, om der er grundlag for modregning, hvis der har været udbetalt andre ydelser i den periode, efterbetalingskravet vedrører. Det kan være tilfældet, hvis en borger har fået standset sine sygedagpenge, uden der forelå en gyldig afgørelse, og borgeren derefter er overgået til en anden ydelse, eksempelvis kontanthjælp.
 
 
Handle- og kommunikationsplan i kort form
 
 
 
 
 
Opfølgning
På udvalgsmødet vil Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle kan bidrage, redegøre yderligere for sagen samt informere om det foreløbige antal af henvendelser samt om, hvor mange sager fra Ankestyrelsen, administrationen forventer at genoptage.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Godkendt

Sagsfremstilling11. Drøftelse af formen for status på flygtningeområdet

Drøftelse af formen for status på flygtningeområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1) drøfter form og indhold for kommende orienteringer til byrådet med afsæt i den fremlagte status på flygtningeområdet
2) drøfter, hvordan integrationsindsatsen i kommunen kan styrkes med afsæt i Integrationsstrategiens spor 1 med henblik på en drøftelse på mødet i februar.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune modtager i disse år flere flygtninge end nogen sinde før. Det betyder øget politisk opmærksomhed på, hvordan kommunen lykkes med integrationen af denne gruppe af nye borgere i kommunen. For at sikre at byrådet til stadighed er informeret om integrationsindsatsen, vil administrationen fremover give en månedlig status til byrådet. Form og indhold af denne status drøftes på dette møde.
 
Desuden ønsker udvalget på deres møde i februar at drøfte integrationsindsatsen i forlængelse af integrationsstrategiens spor 1. Rammen for drøftelsen sættes på nærværende møde.
 
 
Månedlig status til byrådet
Administrationen fremlægger et forslag til en månedlig status på integrationsområdet og anmoder på med udgangspunkt i forslaget udvalget om at drøfte indholdet af den månedlige afrapportering til byrådet. Forslaget er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
 
Den månedlige status gør med tal og kortfattet tekst rede for centrale integrationsopgaver på følgende områder:
 
 
Andre afrapporteringer på flygtningeområdet
Foruden den månedlige status til byrådet vil administrationen også give Udvalget for Arbejdsmarkedet minimum én årlig status på hver af de to integrationsstrategier. Disse vil redegøre for, hvor langt kerneområderne er kommet med strategiens indsatser samt graden af målopfyldelse.
 
 
Drøftelse af integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge
På udvalgets møde den 24. februar 2015 ønsker udvalget at drøfte integrationsindsatsen i forlængelse af integrationsstrategiens spor 1, hvor målgruppen er nyankommne flygtninge under den treårige integrationsperiode. Drøftelsen på dagens møde er af indledende karakter. Den skal sætte rammen for, hvilke temaer og indsatser udvalget konkret ønsker at behandle på mødet i februar.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Drøftet

Sagsfremstilling

caseno15-60438_#3593636_v1_status flygtninge januar 2016.pdf.pdf

Bilag

Status flygtninge januar 2016.pdf


12. Drøftelse af besparelsespotentialer i beskæftigelsesindsatsen

Drøftelse af besparelsespotentialer i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. med afsæt i artikel fra Nyhedsbrevet Agenda drøfter besparelsespotentialet ved at stræbe mod samme andel offentlig forsørgede som de bedste kommuner i den sammenlignelige klynge.

Beskrivelse af sagen
Kommuner kan flytte 70.000 fra offentlig forsørgelse til job, hvis alle kommuner har samme andel offentlig forsørgede som de bedste kommuner på området. Dette er budskabet I en artikel fra Nyhedsbrevet Agenda. I artiklen bliver det angivet, at Holbæk Kommune kan have 659 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvis Holbæk Kommune præsterer lige så godt som Aalborg Kommune. Ifølge Agendas artikel er 16,56 % af arbejdsstyrken i Aalborg Kommune på offentlig forsørgelse, mod 18,04 % i Holbæk. Forskellen svarer til de 659 fuldtidspersoner, som er nævnt i artiklen.
 
Kommentar til Agendas analyse
Agendas analyse anvender data fra jobindsats.dk (STAR) for antal fuldtidspersoner, samt data fra Danmarks Statistik for arbejdsstyrken, som er de 16-66 årige. Når udgangspunktet for tallene fra jobindsats.dk er alle ydelser under ét, så befinder Holbæk og Ålborg Kommune i samme statistiske klynge og har dermed nogenlunde samme overordnede rammevilkår.  Rammevilkår er ellers forskellige for forskellige ydelser. F.eks. er Holbæk Kommune ikke i klynge med Aalborg Kommune, når det drejer sig om sygedagpenge.
Ved at trække nye tal fra jobindsats.dk for alle ydelser fordelt på de enkelte ydelser kan de nævnte 659 fuldtidspersoners potentiale fordeles på de enkelte ydelser:
 
Tabel 1. Sorteret efter potentiale
 
Af fordelingen ses, at det samlede potentiale skal ses som summen af indgående positive og negative potentialer. Holbæk Kommune har tidligere haft et stort antal tilkendelser af førtidspension. Desuden et kendt efterslæb på kontanthjælp og sygedagpenge. I den anden ende af spektret klarer Holbæk Kommune sig markant bedre end Aalborg Kommune på a-dagpenge.
I sammenligning af performance mellem kommuner kan det kvalificere debatten yderligere at inddrage de offentlige udgifter per person i arbejdsstyrken, hvilket er tilgængeligt på jobindsats.dk.
 
 
Tabel 2:
 
Af denne tabel fremgår det, at Holbæk Kommune faktisk har færre udgifter til offentlig forsørgelse per person i arbejdsstyrken end Aalborg, selv om Aalborg har færre personer på offentlig forsørgelse. Det skyldes primært forskelle i ydelsesniveauer.
 
Links:
 
Den omtalte artikel i Nyhedsbrevet Agenda: kommuner-kan-flytte-70000-fra-offentlig-forsoergelse-til-job/
 
www.jobindsats.dk
 
www.dst.dk

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Drøftet

Sagsfremstilling13. Orientering om etablering af Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland

Orientering om etablering af Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
 
1) tager orienteringen om etableringen af Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland til efterretning.

Beskrivelse af sagen
De 17 kommuner i Region Sjælland har etableret et nyt fælles rekrutteringssamarbejde, der skal hjælpe private virksomheder med at skaffe kompetente medarbejdere. Det nye samarbejde får navnet Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS).
 
Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland skal over for virksomhe­derne signalere, at når virksomheden samarbejder med ét jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft – og om nødvendigt hele (Øst)Danmark. Desuden skal virksomhe­derne opleve et fælles – og højt – serviceniveau og ensartethed i måden, den ledige arbejdskraft formidles til virksomhederne på.
 
Rammer for samarbejdet
Virksomhederne skal fortsat bruge det lokale jobcenter eller det jobcenter, de ønsker at samarbejde med som indgangen til rekruttering.  
 
Samarbejdet imellem jobcentrene i Region Sjælland skal være et supplement til de allerede etablerede til­tag:
 
Fælles principper for samarbejdet:
 
Jobcentrenes Rekrutteringssamarbejde Sjælland har samme servicemål som Jobservice Danmark:
 
Baggrund
Med beskæftigelsesreformen fik kommunerne og KLs Kommunekontaktråd (KKR) et større fælles kommunalt ansvar for beskæftigel­sespolitikken. Det sker blandt andet ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samar­bejde på beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådene. 
 
Samarbejdet har været drøftet administrativt i regi af de 17 arbejdsmarkeds- og jobcenterchefer, og i styre­gruppen for Jobforum. Rekrutteringssamarbejdet har afsæt i allerede afsatte ressourcer og i de eksiste­rende strukturer. Det betyder, at Jobforums 17 arbejdsmarkeds- og jobcenterchefer er styregruppe for samarbejdet, og at den tværkommunale konsulent for Jobforum er koordinator.
 
Et kommissorium for samarbejdet er udarbejdet via en arbejdsgruppe bestående af jobcenterchefer med facilitering af AMK Øst (det statslige arbejdsmarkedskontor), og er nu godkendt af KKR Sjællands for­mandskab.
 
Bilag og link:
Notat: Etablering af jobcentrenes rekrutteringsservice Sjælland og køreplan
 
Læs mere om Kommunekontaktrådene KKR her.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

caseno15-60438_#3588367_v1_notat etablering af jobcentrenes rekrutteringsservice.pdf.pdf

Bilag

Notat Etablering af jobcentrenes rekrutteringsservice.pdf


14. Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015

Orientering om opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
  1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2015 til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I Beskæftigelsesplan 2015 (BP2015) er der opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader. Nedenfor et resumé og en kort samlet vurdering af målopfyldelsen. I medfølgende notat giver administrationen en nærmere beskrivelse og gennemgang af resultaterne for de enkelte mål. For at sikre sammenhæng og målfokus medtages også aktuel status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle kan Bidrage.
 
Mål i BP2015
Måltal
Status
Vurdering
Ministermål
 
 
 
Unge på uddannelseshjælp
Max 446
603
Kan ikke opnås
Udsatte kontanthjælpsmodtagere
Max 462
773
Kan ikke opnås
Langtidsledigheden begrænses
Max 331
374
Kan ikke opnås
Virksomhed samarbejdsgrad (samlet)
Mindst 50 %
37,8 % (Jan-jul 15)
Kan opnås
Lokale mål
 
 
 
Ungeledighed skal begrænses
Max 195
196
Kan opnås
Etablering af fleksjob
Mindst 189
140
Kan ikke opnås
Job til førtidspensionister
Mindst 50
24 – ved indsats slut
Indsats ophørt
* Opfølgning på Politiske Effektmål for kerneopgaven Alle kan Bidrage findes i bilaget.
 
Samlet vurdering af resultaterne
Holbæk kommune opnår generelt gode resultater i forhold til både ministerens og de lokale mål. Det samlede resultat for BP2015 kan endnu ikke skrives på grund af datakildernes opdateringstid, men administrationen kan med stor sikkerhed pege på de områder, hvor vi vurderes til at nå i mål, samt de områder hvor det forholder sig omvendt. De væsentligste pointer gennemgås her. For uddybning henvises til bilaget.
 
Antallet af unge på uddannelseshjælp er steget og ligger langt fra de forventninger om et fald, som Beskæftigelsesplan 2015 stillede op. Det skyldes blandt andet skærpede optagelseskrav på ungdomsuddannelserne, strammede regler omkring SU, samt et nyt maksimum på antal gange, de unge kan søge og gennemføre grundforløb.  Med baggrund i tiltag omkring intensiveret samarbejde mellem EUC, ungdomsuddannelserne, UU og VUC, skærpet visitering til uddannelse, samt etablering af for-forløb, forventes et fald i uddannelseshjælpsmodtagere i 2016.
 
Målet om nedbringelse af antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en varighed over 52 uger kan ikke opnås inden for Beskæftigelsesplan 2015. Administrationen fastholder opmærksomheden på gruppen med initiativer, som udspringer af omstillingsgruppen Alle kan Bidrage på arbejdsmarkedet, og der ses allerede positive takter i antallet af sager under 52 uger.
 
Ministermålet omkring begrænsning af langtidsledighed har bevæget sig i den forkerte retning i efteråret 2015. Det gælder særligt for de forsikrede ledige, og området kræver handling, hvilket administrationen tager højde for i Beskæftigelsesplan 2016.
 
Målet for antal oprettede fleksjob i 2015 kan ikke opnås. Ses målet i sammenhæng med det 5. Politiske Effektmål Andel af borgere med ’nedsat arbejdsevne’ i beskæftigelse, bliver det tydeligt, at der visiteres flere borgere til ledighedsydelse, og det udfordrer indsatsen for etablering af fleksjob. Området har allerede fået skærpet opmærksomhed.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

caseno15-60438_#3611893_v1_bilag - notat om status på målopfyldelse bp2015.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP2015.pdf


15. Orientering om ændring fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp

Orientering om ændring fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orientering om ændring fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Folketinget vedtog den 30. august 2015 ”Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne”. Loven beskriver refusionsreformen. Loven fastslår, at personer, der modtager forudbetalt kontanthjælp, fra den 4. januar 2016 overgår til bagudbetalt kontanthjælp.
 
Dette betyder i praksis, at de 69 borgere fra Holbæk Kommune, der er omfattet af ændringen, får udbetalt penge 13 gange i 2016 i stedet for 12. Den ekstra udbetaling betyder, at der i 2016 sker et ekstraordinært træk på ca. 800.000 kroner. I 2017 vil trækket dog tilsvarende blive 800.000 kroner mindre.
 
 
Borgerne tildeles en enkeltydelse for at kompensere for manglende fradrag
Borgerne kan ikke opdele deres skattefradrag i 13 portioner i stedet for 12. Derfor vil de 69 omfattede borgere blive trukket fuldt i skat for den 13. udbetaling. Det medfører, at borgerne mister den skattemæssige værdi af fradraget for den 13. udbetaling.
 
Her anbefaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at kommunerne tilbyder borgerne, at de kan søge om en enkeltydelse til dækning af tabet.
 
Administrationen ønsker at lette ansøgningssituationen for enkeltydelserne mest muligt for borgerne. Derfor tildeler vi borgerne en enkeltydelse på den skattemæssige værdi beskrevet ovenfor samtidig med, at borgerne overgår fra forudbetalt til bagudbetalt udbetaling.
 
Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at de enkelte borgere ikke oplever, at deres kontanthjælp beskæres som følge af ændringen, og at de fritages fra at skulle ansøge om enkeltydelser. Ulempen ved fremgangsmåden er, at nogle borgere, der muligvis ville kunne klare sig selv til trods for indtægtstabet og dermed kunne være uberettigede til en enkeltydelse, får penge udbetalt alligevel.

Økonomiske konsekvenser
Den lovbundne ændring fra forudbetalt til bagudbetalt udbetaling vil i praksis betyde et ekstra træk på ca. 800.000 kroner i 2016. I 2017 vil trækket dog tilsvarende blive 800.000 kroner mindre.
 
Administrationen vurderer herudover, at de tilknyttede enkeltydelser fører til udbetaling af op til 100.000 kroner.
 
Samlet vil der derfor blive tale om et ekstraordinært træk på anslået 900.000 kroner i 2016.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Taget til efterretning

Sagsfremstilling16. Orientering til mødet den 27. januar 2016

Orientering til mødet den 27. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringer til efterretning
    1. Det Centrale Handicapråds årsberetning

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

caseno16-3802_#3597724_v1_mail vedr det centrale handicapråds årsberetning.pdf
caseno16-3802_#3597739_v1_beretning 2014-2015 - det centrale handicapråd.pdf

Bilag

Mail vedr det Centrale Handicapråds årsberetning
Beretning 2014-2015 - Det Centrale Handicapråd