UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 013

STARTTIDSPUNKT

25-11-2015 17:10:00

SLUTTIDSPUNKT

25-11-2015 18:30:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25.november 2015
82. Drøftelse af udkastet til integrationsstrategiens spor 2
83. Drøftelse af Uddannelsesplan 2016
84. Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2016
85. Beslutning om at ansætte en programleder til integrationsindsatsen
86. Beslutning om at ansætte en integrationskoordinator
87. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken
88. Godkendelse af ændring af mødedato
89. Orientering til mødet den 25.november 201581. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25.november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25. november 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling82. Drøftelse af udkastet til integrationsstrategiens spor 2

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter udkast til integrationsstrategiens spor 2 med afsæt i drøftelsen med integrationsrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forlængelse af drøftelsen med integrationsrådet på temamøde 25. november 2015 anmoder administrationen om, at udvalget drøfter strategiudkastet.  Administrationen fremhæver, at det foreliggende endnu kun er et udkast, og at det vil blive bearbejdet yderligere inden for de rammer og den retning, som udvalget sætter. Strategien i sin endelige form vil blive forelagt alle stående udvalg på deres næstkommende møder til godkendelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Udkastet drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3506853_v1_strategi for indvandrere, efterkommere og flygtninge_udkast til au.pdf.pdf

Bilag

Strategi for indvandrere, efterkommere og flygtninge_udkast til AU.pdf


83. Drøftelse af Uddannelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter Uddannelsesplan 2016 med fokus på målgruppen Unge i eller tæt på uddannelse

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede på møde 26. august 2015 at udarbejde Uddannelsesplan 2016. Planen vil blive et centralt politisk dokument, der sætter retning på indsatsen for at få alle Holbæk Kommunes unge til at gennemføre en uddannelse.
 
Uddannelsesplan 2016 vil tage udgangspunkt i tre målgrupper:
 
 
De tre målgrupper drøftes som temaer på tre af efterårets møder i Udvalg for Arbejdsmarkedet i oktober, november og december. Uddannelsesplan 2016 skal godkendes af Udvalget for Arbejdsmarkedet i januar 2016 og besluttes i byrådet i februar 2016.
 
Møde den 25. november
På novembermødet sættes fokus på målgruppen Unge i eller tæt på uddannelse. Målgruppen omfatter unge, som enten er i uddannelse eller som med vejledning, støtte og indsats vurderes til at kunne påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse umiddelbart eller senest inden for 12 måneder og gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår. I fagsprog betegnes de unge, som er tæt på uddannelse, ofte som ’uddannelsesparate’ eller ’åbenlyst uddannelsesparate’.
 
Program for drøftelsen (30 minutter):
 
 
Eksterne deltagere
I drøftelsen deltager chef Julie Becher, områdeleder Unni Mathiasson og chefkonsulent Lise Kemp, alle fra Uddannelse til alle unge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Uddannelsesplan 2016 drøftet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-45197_#3503603_v1_slides om uddannelsesplan 2016 - til au 25 nov 2015.pdf.pdf
caseno15-45197_#3503605_v1_uddannelsesplan 2016 - udkast til au 12 nov 2015.pdf.pdf

Bilag

Slides om Uddannelsesplan 2016 - til AU 25 nov 2015.pdf
Uddannelsesplan 2016 - udkast til AU 12 nov 2015.pdf


84. Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter udkast vedrørende målgruppen Uarbejdsdygtige på grund af sygdom til Beskæftigelsesplan 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På Udvalget for Arbejdsmarkedets møde den 26. august (sag nr. 54) besluttede udvalget at ændre sin arbejdsform i retning af flere politiske drøftelser og færre orienteringssager. Udvalget besluttede desuden at inddrage relevante borgergrupper, virksomheder og organisationer i drøftelserne af, hvad politikker og strategier skal rumme. Formålet er at skabe stærkere politisk ejerskab til de lokale politikker inden for uddannelse, integration og beskæftigelse samt at arbejde for og med borgere og virksomheder i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab.
 
Beskæftigelsesplan 2016 som omstillingsseminarer
Derfor afholder udvalget i løbet af efteråret tre omstillingsseminarer, hvor udvalget sammen med borgere, virksomheder, organisationer m.fl. drøfter, hvilke områder og indsatser, kommunen skal prioritere i Beskæftigelsesplan 2016.
 
Drøftelserne vil ske i lyset af den kommende refusionsreform, og samlet set har seminarerne derfor titlen: En ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.
 
Seminar om Uarbejdsdygtige på grund af sygdom
Andet seminar i rækken blev holdt den 9. november 2015. Temaet for seminaret var Uarbejdsdygtige på grund af sygdom, som er en af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper.
 
På seminaret arbejdede deltagerne med disse indsatsområder:
 
 
Udkast til beskæftigelsesplan
Efter seminaret har administrationen udarbejdet et første udkast til den del af beskæftigelsesplanen, som skal omhandle borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Udkastet tager udgangspunkt i de indsatser, der blev arbejdet med på seminaret og inddrager såvel seminardeltagernes som administrationens forslag. Udkastet er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
 
Beskæftigelsesplanen skal ligge klar til godkendelse januar 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Udkast til beskæftigelsesplan 2016 drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3503797_v1_udkast til beskæftigelsesplan 2016 - uarbejdsdygtig pga sygdom.pdf.pdf

Bilag

Udkast til beskæftigelsesplan 2016 - uarbejdsdygtig pga sygdom.pdf


85. Beslutning om at ansætte en programleder til integrationsindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. ansættelsen af en programleder til ledelse af kommunens integrationsindsats for borgere omfattet af det treårige integrationsprogram godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune oplever i disse år, at flere flygtninge end nogensinde bliver boligplaceret i kommunen. Det skaber en særlig udfordring for kommunen, som byrådet blandt andet har valgt at imødegå med udarbejdelsen af integrationsstrategiens spor 1. Strategien har nyankommne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som målgruppe. Strategien dækker den treårige integrationsperiode, der skal forstås som den enkelte flygtnings eller familiesammenførtes første tre år i kommunen.
 
Projektorganisering af integrationsindsatsen
Foruden strategien ønsker administrationen at etablere en projektorganisering på tværs af kerneområder. I praksis bliver der tale om en særlig afdeling, som skal stå for driften af kommunens integrationsindsats inden for den treårige integrationsperiode. De involverede kerneområder er Alle kan bidrage, Læring & Trivsel samt Vækst & Bæredygtighed.
 
Ansættelse af programleder
Administrationen anbefaler, at der ansættes en programleder for den særlige afdeling. Programlederen skal ansættes i Alle kan bidrage. Administrationen foreslår, at programlederen ansættes for en treårig periode, fordi den fremtidige flygtningesituation, og dermed placeringen af flygtninge i Holbæk Kommune, er forbundet med usikkerhed. Programlederen skal referere til en tværgående styregruppe bestående af strategiske ledere (N4) fra de involverede tre kerneområder, og med chefen for Alle kan bidrage som formand.
 
Programlederens ansvarsområde
Programlederen skal have ansvaret for at implementere integrationsstrategiens første hovedspor på tværs af kerneområderne. Det betyder, at programlederen får det faglige ledelsesansvar for integrationsindsatsen på tværs af kerneområderne. I Alle kan bidrage vil programlederen tillige have personaleledelsen for integrationsteamet. Programlederen vil også have ledelsesansvaret for den fremtidige integrationskoordinator, som skal fremme, at frivillige og civilsamfund i højere grad kan medvirke til at løse integrationsindsatsen.
 
Forventet effekt
Det er forventningen, at programlederen kan medvirke til en mere effektiv implementering af integrationsstrategiens første hovedspor, og dermed sikre, at målsætningerne i strategien indfris. Dermed er det også forventningen, at en ansættelse af en programleder vil medvirke til færre udgifter til forsørgelse og midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Tanken er, at flere flygtninge forventes at komme i beskæftigelse ved en fokuseret ledelsesmæssig indsats, og at de dermed selv kan finansiere egen bolig.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til programlederen på ca. 600.000 kr. årligt foreslås finansieret ved omplacering af midler fra politikområde 13 (Funktion 5.60 – integrationsprogram og introduktionsforløb) til politikområde 2 (6.53).

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt.

Referat
Sagsfremstilling86. Beslutning om at ansætte en integrationskoordinator

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. ansættelsen af en integrationskoordinator godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Som led i budgetaftale 2015 besluttede byrådet, at der skal ansættes en integrationskoordinator. Baggrunden er, at Holbæk Kommune i disse år modtager flere flygtninge end nogensinde før. Integrationsstrategi spor 1 sætter rammer og retning for arbejdet med de nye borgere under den treårige integrationsperiode.
 
En vigtig tanke bag integrationsstrategiens spor 1 er, at integration ikke blot er en kommunal opgave. Det er også en opgave for civilsamfundet - frivillige, virksomheder, organisationer og lokalsamfund. Holbæk Kommune ønsker at understøtte, at civilsamfundet i højere grad kan medvirke til at løfte integrationsindsatsen.
 
Ansættelse af integrationskoordinator
Administrationen anbefaler derfor, at der ansættes en integrationskoordinator, som skal styrke og koordinere integrationsindsatsen, så det er let for frivillige, foreninger, m.fl. at tage del i indsatsen.
 
Integrationskoordinatoren skal blandt andet:
 
 
 
 
 
Placering i organisationen
Integrationskoordinatoren skal være ansat i Alle kan bidrage og referere til programlederen for integrationsindsatsen (under forudsætning af, at byrådet beslutter at ansætte en sådan).
Samtidig skal koordinatoren være en del af fælles-skabergruppen, hvis arbejde koordineres under kerneopgaven Fællesskab. Som fælles-skaber får koordinatoren adgang til et netværk, som har samarbejdsflader til de kommunale kerneområder samt til foreninger og lokalsamfund. Det giver koordinatoren et stærkt fundament til at arbejde som bindeled mellem kommune og civilsamfund.
 
Stillingen forslås tidsbegrænset til to år, da den fremtidige flygtningesituation, og dermed placeringen af flygtninge i Holbæk Kommune, er forbundet med usikkerhed..

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til integrationskoordinatoren på ca. 500.000 kr. årligt foreslås finansieret ved omplacering af midler fra politikområde 13 (Funktion 5.60 – integrationsprogram og introduktionsforløb) til politikområde 2 (6.53).

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt.

Referat
Sagsfremstilling87. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Der er udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken med virkning for perioden 2016-2020. Det er Holbæk Boligselskab og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.
 
Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner efter bestemte indsatsområder. Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:
 
 
De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Holbæk Boligselskab og relevante kerneområder i Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at helhedsplanen supplerer kommunens sociale og boligsociale indsats på hensigtsmæssig vis.
 
Samtidig har samarbejdsprocessen yderligere fremmet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Det kommende samarbejde udgør således en konkret udmøntning af intentionerne i Holbæk i Fællesskab og den tværgående arbejdsmåde i Holbæk Kommunes nuværende organisation, En stærk Medspiller.
 
Når handlingsplanen er godkendt i byrådet, vil Holbæk Kommune og Holbæk Boligselskab indgå en overordnet samarbejdsaftale. De relevante kommunale kerneområder vil desuden indgå delsamarbejdsaftaler med Holbæk Boligselskab.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Ansøgningen om en helhedsplan for Ladegårdsparken omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.
 
Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden alt: 1.708.000 kr.
 
Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af tabellen (2015-tal):
 
 
2016-2020
Læring og trivsel (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
747.000
Uddannelse til alle unge (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
621.000
Alle kan bidrage (indsatsområdet Udsatte grupper)
340.000
(elementerne er afrundet til hele tusinder)
 
De enkelte kerneområder i administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien herfor. Indsatserne er forpligtende for kommunen.
 
Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Holbæk Boligselskabs egen finansiering udgør tilsammen 12.758.000 kroner fordelt over fire år.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 91 a

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-55219_#3496957_v1_helhedsplan for ladegårdsparken.pdf
caseno15-55219_#3497027_v1_budget for helhedsplanen i ladegårdsparken.pdf

Bilag

Helhedsplan for Ladegårdsparken
Budget for helhedsplanen i Ladegårdsparken


88. Godkendelse af ændring af mødedato

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender ændring af dato for mødet i september 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det planlagte møde i Udvalget for Arbejdsmarkedet d. 28. september 2016, er blevet lagt på samme dato som et møde i Økonomiudvalget. Dette er uhensigtsmæssigt på grund af sammenfald af medlemmer i de to udvalg.
 
Administrationen foreslår derfor, at mødet flyttes til den 21. september 2016.
 
Hvis udvalget godkender ændringen, vil den nye møderække se således ud:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Indstillingen godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-27421_#3501747_v1_politisk mødekalender 2016.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2016


89. Orientering til mødet den 25.november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orienteringer til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Orienteringen taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling