UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-03-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-03-2015 18:30:00


PUNKTER

22. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. marts 2015
23. Temadrøftelse af en kommende integrationsstrategi
24. Beslutning om proces og ramme for udarbejdelse af uddannelsesplan og beskæftigelsesplan 2016
25. Orientering om status på nytteindsats målrettet unge
26. Orientering om administrationen af helhedsorienteret sagsbehandling i 2014
27. Orientering om administration af gensidig forsørgerpligt
28. Orientering til møde den 25. marts 2015
29. Godkendelse af ny dialogmodel
30. Økonomi- og aktivitetsopfølgning februar 2015



22. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1) dagsordenen til mødet d. 25. marts 2015 godkendes med bemærkning om, at punktet: ”Godkendelse af ny dialogmodel” er berammet til at starte 18:15
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling



23. Temadrøftelse af en kommende integrationsstrategi

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Orienteringssag
 
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. tager drøftelsen af formål, udfordringer og fokusområder for den kommende integrationsstrategi til efterretning
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har besluttet, at Udvalget for Arbejdsmarkedet i løbet af 2015 og i samspil med Integrationsrådet, udarbejder forslag til en integrationsstrategi, som forelægges byrådet til vedtagelse.
 
Som baggrund for arbejdet afholdes en temadrøftelse, hvor Integrationsrådet og udvalget sammen vil drøfte formål, udfordringer og fokusområder for den kommende integrationsstrategi. Et udgangspunkt for dialogen kunne være:
På mødet vil chef for Alle kan bidrage, Gorm Hjelm Andersen, give oplæg til udfordringer og muligheder på integrationsområdet samt skitsere en mulig politisk proces. Administrationen vil på baggrund af drøftelsen udarbejde første udkast til ny integrationsstrategi.
 
Integrationsloven
Rammen for en integrationsindsats i bred forstand kan findes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål, ”at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund (§1)”.
 
I forlængelse af dette ligger, at den enkelte udlænding tager ansvar for egen integration, herunder kommer i job så hurtigst som muligt. Det ligger også i loven, at den enkelte får forståelse for samfundets grundlæggende værdier, samt at den enkelte skal have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Drøftet med bemærkningen om, at udvalget prioriterer formuleringen af strategien for den tre-årige integrationsperiode først, og at der i processen indarbejdes et nyt fælles temamøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet, inden strategien sendes til godkendelse i Byrådet.
 

Referat
Sagsfremstilling



24. Beslutning om proces og ramme for udarbejdelse af uddannelsesplan og beskæftigelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
1) beslutter proces og ramme for udarbejdelse af uddannelsesplan og beskæftigelsesplan 2016
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesreformen har medført, at en lang række proceskrav i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanerne (BP) er afskaffet. Det er sket ud fra et ønske om at afbureaukratisere og for at medvirke til, at processen i størst muligt omfang kan tilrettelægges ud fra lokale forhold.
 
Arbejdsmarkedskontor Øst har bl.a. meddelt, at:
 
Det er forventningen, at ministerens vejledende mål fortsat kan indarbejdes indenfor rammen af de 4 hovedmålgrupper for kerneopgaven Alle kan bidrage, samt hovedmålgrupperne for kerneopgaven Uddannelse til alle unge.
 
På den baggrund foreslår administrationen, at:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling



25. Orientering om status på nytteindsats målrettet unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet.

Orienteringssag.
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. tager orientering om status på nytteindsats målrettet unge til efterretning
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget har bedt om en orientering for den hidtidige strategi for nytteindsats for unge, en vurdering af effekten af nytteindsatsen frem til nu og en beskrivelse af strategien for nytteindsats i 2015.

Før nytteindsatsen kan etableres i særskilte projekter hvor forholdstalskravet kan fraviges, skal de lokale parter bakke op om forslag til konkret indhold i indsatsen, hvorefter det Regionale Arbejdsmarkedsråd skal godkende forslaget. Uddannelse til alle unge er derfor i dialog med de lokale parter om etablering af en nytteindsatsmodel med maksimalt 20 pladser til nytteindsats for unge åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate.

Nytteindsatsen vil være adskilt fra den øvrige aktiveringsindsats og vil blive prioriteret forud for virksomhedspraktik, da selvforsørgelseseffekten er høj i nytteindsatsen. Uddannelse til alle unge vil løbende følge op på effekten af nytteindsatsen.

Baggrund
Kontanthjælpsreformen havde bl.a. fokus på at job- eller uddannelsesparate skal arbejde for deres ydelse. Til det formål, indførte reformen nytteindsats. For målgruppen af de unge åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate er det vurderingen, at der vil være behov for mellem 15-20 løbende pladser i en nytteindsats. Nytteindsatsen må ikke fortrænge ordinære arbejdspladser, opgaverne skal være til nytte for samfundet og samtidig give den unge mulighed for et arbejdsfællesskab.

Nytteindsats skal ses som et supplerende tilbud til den indsats, som anvendes i forvejen; uddannelsesrådgivning- og vejledning og virksomhedspraktik. En nytteindsats må højst vare 13 uger, hvorefter en anden relevant aktivering skal findes.

Ungeindsatsen har ikke tidligere søgt dispensation til at fravige forholdstalskravet i en nytteindsats. Antallet at unge i indsatsen har været så lavt, at der ikke har været behov for at søge særlig dispensation (mellem 3-5 om ugen i gennemsnit). De øvrige unge i målgruppen har for en stor del været tilbudt virksomhedspraktik og rådgivning og vejledning fremfor nytteindsats.

Den foreløbige effekt af indsatsen viser at de unge går i uddannelse og / eller selvforsørgelse efter et gennemsnit på 2-3 uger i indsatsen. Altså de unge motiveres af indsatsen til at komme videre i uddannelse og selvforsørgelse. De unge bliver ikke hængende i indsatsen og klientgjorte.

Derfor forbereder Uddannelse til alle unge nu etablering af en projektorganiseret nytteindsats til unge.

Den nye indsats fra foråret 2015 og frem
Arbejdsmarkedets lokale parter skal godkende aftaler om nyttejob bl.a. i forhold til krav om forholdstalskrav og merbeskæftigelse. Uddannelse til alle unge arbejder på at etablere en model, hvor helt nye kommunale servicefunktioner bliver varetaget. Funktioner som ikke hidtil har været udført, eller hvor indsatsen betyder et højere serviceniveau end det der er politisk fastlagt. Eksempler kan være renholdelsesopgaver ved fjorden, på vandrestier, i indre Holbæk by, genbrugspladser og opgaver på museet Andelslandsbyen.

Nytteindsatsen skal adskilles fra den almindelige kommunale serviceopgave og foreslås derfor lagt som nyttejob-projekter med klart definerede opgaver, fremfor etablering af enkeltvise nyttejob på institutionerne.

Holbæk kommunes institutioner, plejecentre, skoler m.m. udviser i forvejen stort socialt ansvar ved at håndtere løntilskud og praktikforløb med et opkvalificerende mål.

Processen for etablering af nyttejob-projekter vil være:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling



26. Orientering om administrationen af helhedsorienteret sagsbehandling i 2014

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
 
Orienteringssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:
  1. tager orientering om administration af helhedsorienteret sagsbehandling i 2014 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i 2009 at nedsætte HOS-gruppen (HelhedsOrienteret Sagsbehandling). HOS-gruppen har til opgave at sikre, at grundlaget for udbetaling af ydelser er korrekt. Sigtet er at sikre "rette ydelse til rette borger", og dermed ligger Holbæk Kommune i tråd med såvel lovgivningen, som den landspolitiske holdning til udbetaling af sociale ydelser.
 
HOS-gruppen kendes også som kontrolgruppen, og enheden er organisatorisk placeret under Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice, men samarbejder bredt og i særlig grad med ydelsesafdelingen og Udbetaling Danmark.
 
Redegørelse for HOS-gruppens arbejde i 2014
Administrationen udarbejder årligt to redegørelser om HOS-gruppens arbejde. Redegørelsen i oktober måned er en kortere status på første halvdel af året, mens redegørelsen i februar/marts handler om det samlede (forudgående) år. Redegørelsen for første halvår af 2014 blev først forelagt udvalget til orientering på udvalgets møde 28. januar 2015. Da halvårsrapporten netop er blevet behandlet politisk, har administrationen valgt ikke at fremsende en ny rapport, men forelægger i stedet ganske kort tal for årets samlede aktivitet og resultater nedenfor:
 
Aktivitet
Økonomi
HOS-gruppen har i 2014 afsluttet 84 sager med et økonomisk resultat. Heraf 17 sager omhandlende ydelser til enlige forsørgere. Der er rejst krav om tilbagebetaling i 16 sager, hvor den kommunale andel udgør alt 766.221 kr. Resultatet er en sparet årlig bruttoydelse på 4.153.219 kr. En del af ydelserne er reguleret af statslige refusionsregler, og når disse refusionsregler medtages i beregningen, opnås en kommunal nettobesparelse, inklusiv tilbagebetalingskrav på i alt 3.011.320 kr.
 
Af det samlede resultat udgør den særlige indsats ”uden fast bopæl” netto 951.871 kr., og den særlige indsats ”selvstændige sygedagpengemodtagere” har medført
et tilbagebetalingskrav på 51.566, der dog alene vil tilgå staten.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling



27. Orientering om administration af gensidig forsørgerpligt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
1) Tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Lovændringen om gensidig forsørgelsespligt trådte i kraft 1. januar 2014 og ophæves igen med virkning fra den 1. januar 2016. Gensidig forsørgerpligt har i meget høj grad offentlighedens bevågenhed.
 
For at 2 borgere har gensidig forsørgerpligt, skal:
1. de begge være fyldt 25 år,
2. de begge være ugifte,
3. de have fælles bopæl,
4. de ikke være slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, og
5. de er ikke søskende,
 
og en af følgende betingelser være til stede:
Hvis alle betingelser i nr. 1-5 er opfyldt, men ingen af de øvrige betingelser er til stede, kan kommunen træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt, hvis det vurderes, at der er et samliv af ægteskabslignende karakter.
 
Ankestyrelsen har i august 2014 (8 måneder efter lovændringen) truffet afgørelse om, at kommunen ved afgørelse om gensidig forsørgerpligt, skal meddele afgørelse til begge parter. Dvs. både kontanthjælpsmodtageren og dennes samlever. Holbæk Kommune tilpassede umiddelbart herefter administrationen af gensidig forsørgerpligt, og har endvidere sikret, at samtlige samlevere i sager afgjort før august 2014 nu fået modtaget en afgørelse. Ydelsesenheden har ikke ændret afgørelser, da spørgsmålet om, hvorvidt ansøger og samlever har været reelt samlevende på ansøgningstidspunktet, ikke har ændret sig.
 
Der er ikke en fastlagt retspraksis for, hvorvidt en procedurefejl betyder, at borgere har penge til gode. Procedurefejlen betyder først og fremmest, at kommunen skal foretage sagsbehandlingen på ny. Det er i høj grad spørgsmålet om borgerne har penge til gode, som medierne interesser sig for. En foreløbig prognose er, at et krav om tilbagebetaling vil beløbe sig til 3,7 mio. kr. i Holbæk Kommune.
 
Kommunernes Landsforening (KL) har 10. marts 2015 meddelt, at de er i kontakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), om hvordan kommunerne skal forholde sig til efterbetaling som følge af ulovlige afgørelser. KL anbefaler samtidig, at de enkelte kommuner ikke foretager sig yderligere før der kommer en melding fra KL eller Beskæftigelsesministeriet, der klarlægger forholdet om efterbetaling.
 
Administrationen har valgt at følge denne anmodning, og afventer dermed nyt fra KL. KL forventer, at der kommer en udmelding i allernærmeste fremtid. Vedlagt er notat fra ydelsesenheden, der yderligere beskriver sagen.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3946998e1.docx

Bilag

Orientering om gensidig forsørgerpligt


28. Orientering til møde den 25. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1) udvalget tager følgende orientering til efterretning.
 
Massive nationale udfordringer med data på beskæftigelsesområdet
Ved årsskiftet gennemførte leverandøren af sagsbehandlingssystemerne på beskæftigelsesområdet en konvertering af alle aktiveringsdata. Baggrunden var en teknisk omlægning på baggrund af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne. Denne konvertering har medført en lang række fejl i de indberettede data fra kommunerne, hvilket betyder, at:
1) det ikke er muligt at opdatere en række målinger
2) talmaterialet er behæftet med betydelige fejl
3) det der ikke er muligt at give et validt billede af resultaterne i beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.
 
STAR og de kommunale it-leverandører arbejder sammen om så hurtigt som mulig at rette op på fejlene.
 
Deltagelse i JobCAMP 2015
Administrationen arbejder på baggrund af udvalgets evaluering af JobCAMP 2014 med at organisere udvalgets deltagelse i JobCAMP 2015 i samarbejde med Odsherred Kommune. JobCAMP 2015 afholdes i Aalborg i dagene 5. og 6. november 2015. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet give en kort status og vil i forhold til organiseringen modtage en foreløbig tilbagemelding fra udvalgets medlemmer.
 
Omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper aktivitetsparate borgere i arbejde”
Det første møde i omstillingsgruppen er afholdt 11. marts med stor og bred opbakning fra lokale virksomheder. Der orienteres på mødet ganske kort om processen frem mod næste møde.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling



29. Godkendelse af ny dialogmodel

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, byrådet
Beslutningssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
  1. godkender ny dialogmodel
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet blev nedsat af byrådet i januar 2014, og har blandt andet til opgave at komme med forslag til byrådet om, hvordan dialogen med lokalområderne skal foregå.
 
Afsættet for opgaven er, at dialogen mellem de lokale ildsjæle og politikerne skal finde sted på nye måder. En ny dialogmodel skal tage udgangspunkt i både lokale problemstillinger og emner, der går på tværs af lokalområder, samt sker i regi af de politiske fagudvalg.
 
Demokratieksperimentariet har udarbejdet forslag til ny model for dialog mellem borgere og kommune, som blev præsenteret for byrådet på temamøde den 15. januar 2015.
 
Modellen
Udgangspunktet for modellen er, at dialogen går begge veje. På den ene side borgerne der vil noget med kommunen, bl.a. ildsjæle, foreninger, organisationer, forældre, unge, virksomheder, lokalfora mv., og på den anden side medarbejderne og byrådsmedlemmerne, når kommunen vil noget som vedrører borgerne.
 
I midten i den ny model er Fælles-skabere, som bliver indgang, bindeled, formidlere og vejvisere. De skal guide alle parter ad rette kanaler, så borgere møder lige netop de politikere og medarbejdere, der er brug for og omvendt. Fælles-skaberne er en samling af de tidligere Frivilligkoordinatorer og Lokalforumkonsulenter,
 
Høring
På baggrund af kommentarerne fra byrådets temamøde, har Demokratieksperimentariet haft en møderunde med alle lokalfora i februar måned. Desuden har forslaget til modellen været omtalt i aviser og på kommunens hjemmeside.
 
Der har overvejende været positive tilbagemeldinger fra dialogrunden. Både til principperne i og tankerne bag modellen og til de nye Fælles-skabere. Der har også været enkelte opmærksomhedspunkter og bemærkninger til modellen, bl.a. om dialogen mellem lokalområder og kommune, og om inddragelse af lokalområder i byrådets og udvalgenes arbejde. Demokratieksperimentarier har dog vurderet, at det godt kan håndteres inden for modellen, og indstiller derfor modellen til godkendelse.
 
Deltagelse på udvalgsmødet
Michael Suhr, formand for Demokratieksperimentariet, deltager under punktet og orienterer om forslaget til dialogmodellen.
 
Det kan i øvrigt bemærkes, at der arbejdes på forskellige måder på, hvordan modellen bedre kan kommunikeres.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3850423e2.pdf

Bilag

Dialogmodel - forslag


30. Økonomi- og aktivitetsopfølgning februar 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og Byrådet
 

Indstilling
 
Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. februar 2015
 
Holbæk Kommune
 
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden med samlet set 5,6 mio. kr. Koncernledelsen vil fortsat følge disse udfordringer nøje, og arbejde på at finde løsninger.
 
Her i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 ser vi yderligere en udfordring omkring udgifterne til flygtninge, som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning med samlet set 4,0 mio. kr. Hertil kommer afledte udgifter til administration, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. For de forsikrede ledige ser det ud til, at tendensen fra 2014, med faldende udgifter, fortsætter i 2015. Der forventes færre udgifter med samlet set 2,0 mio. kr.
 
 
 
Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet:
 
 
På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr.
Merforbruget er sammensat af merforbrug på områderne: ”Integrationsprogram og Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen”, samt mindre forbrug på ”A-dagpenge til de forsikrede ledige”. Alle øvrige områder forventes at overholde budgettet.
 
Tabel 2: Forventet mer-/mindre forbrug på politikområder
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab februar 2015
Forventet afvigelse februar 2015
 
A
B
C
D=C-B
Politikområde 13
832,0
832,2
834,2
2,0
Total - Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
832,2
834,2
2,0
Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-03-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3948934e3.pdf

Bilag

ØA_02_2015-50_UAM