UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-10-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-10-2014 18:00:00


PUNKTER

64. Godkendelse af dagsorden
65. Vedtagelse af kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under "alle kan bidrage"
66. Orientering om implementering af "Uddannelse til alle unge"
67. Orientering om implementering af "Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet"
68. Drøftelse af praksis for visitation til ressourceforløb
69. Beslutning om kommissorium og medlemmer af integrationsråd
70. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen
71. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 3 2014
72. Orientering til møde den 29. oktober 201464. Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet d. 29. oktober 2014 godkendes

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling65. Vedtagelse af kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under "alle kan bidrage"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet og Udvalget for Voksne

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1) Udvalget tiltræder nyt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under ”alle kan bidrage”

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Arbejdsmarkedet besluttede 24. september 2014 kommissorium og tidsplan for udviklingen af en ny beskæftigelsespolitik. Den 9. oktober har direktionen sendt et forslag til ny organisering i høring, der afspejler Byrådets arbejde under ”Holbæk i Fællesskab”. Forslaget til organisering medfører store ændringer på beskæftigelsesområdet.


Ny kerneopgave og tættere samarbejde

Ungeindsatsen er i dag en central del af Arbejdsmarkedscenteret og en af beskæftigelsesindsatsens kerneopgaver. Ungeindsatsen indgår i forslaget til organisering i kerneopgaven ”uddannelse til alle unge” og adskilles dermed organisatorisk fra den øvrige beskæftigelsesindsats. Den nye beskæftigelsesindsats er beskrevet i kerneopgaven ”alle kan bidrage”, hvor særligt den tværgående hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet er central.


Det betyder at den nye beskæftigelsespolitik i endnu højere grad bør udarbejdes i samarbejde med Udvalget for Voksne. I forventningen om at det nye forslag til organisering vedtages, har administrationen derfor tilrettet kommissorium og tidsplan for ny beskæftigelsespolitik, så både politikken og processen afspejler den fælles kerneopgave.

 

Den ændrede proces medfører blandt andet, at kommissoriet og tidsplanen behandles i begge fagudvalg. Det nye kommissorium og tidsplan er vedlagt sagen, og adskiller sig i al væsentlighed ved, at ungeindsatsen tages ud af kommissoriet og at Udvalget for Voksne inddrages i endnu højere grad.

 

Politikkens overordnede formål

Beskæftigelsespolitikken skal sikre en overordnet politisk tilgang til beskæftigelsesindsatsens kerneopgave ”alle kan bidrage” således, at politikken giver en tydelig politisk retning for:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer i sig selv ikke økonomiske konsekvenser

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget tiltræder nyt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under ”alle kan bidrage”, idet udvalget ønsker at den politiske inddragelse af udvalget sker i hele fasen.
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Udvalget godkendte nyt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsespolitik under ”alle kan bidrage”.
 

Referat
Sagsfremstilling

3746455e1.docx

Bilag

Nyt kommisorium og tidsplan for beskæftigelsespolitikken


66. Orientering om implementering af "Uddannelse til alle unge"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget,

 
  1. tager orientering om status på implementeringen af Uddannelse til alle unge til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge fremlagde den 3. juni 2014 sit slutdokument, hvor omstillingsgruppen udstikker fem principper for arbejdet med at styrke unges vej til og gennemførelse af en uddannelse. Det følgende er en status på initiativer og resultater, der foreligger inden for de fem temaer, omstillingsgruppen har arbejdet med.

 

En indgang for alle unge

Der eksisterer endnu ikke én indgang i dag, men der er et fælles fokus på kerneopgaven. Der er fortsat en udfordring i at arbejde som en enhedsforvaltning i Holbæk Kommune, men retningen er klar og der arbejdes både internt og eksternt mellem Holbæk Kommune og uddannelsesinstitutioner på at have samme mål og på at se sig selv som del af et større samarbejde. Etableringen af én indgang for alle unge understøtte af forslaget til organisering af kommunens administration efter kerneopgaven, som netop er i høring.

 

En tidlig, tværfaglig indsats for unge med risiko for frafald

En tryg og smidig overgang er en tidlig, tværfaglig indsats mellem ungeindsatsen i Arbejdsmarkedscentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Socialcentret og Familiecentret. Dette arbejde fortsætter, og formålet er at sikre, at fokus på, at den unge kommer i uddannelse fastholdes i overgangen fra ung til voksen. Derudover deltager kolleger fra misbrugscenter og sundhedscentre konkret i tilbud til de unge. Medarbejderne er aktive sammen med jobkonsulenter og rådgivere fra Arbejdsmarkedscentret - og sammen med de unge i forhold til at rådgive om kost, økonomi, livsstil og motivation. Desuden er der fokus på alkoholvaner og misbrug i øvrigt. Tilbud gives både på EUC Nordvestsjælland, på VUC og i motions- og træningstilbud.

  

Tid til den rette vejledning og rette uddannelsesvalg

Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet fra 616 i uge 27 til 480 i uge 40, svarende til 136 færre unge. Antallet af unge fra Holbæk, der er startet på en erhvervsuddannelse er større end nogensinde, og frafaldet er mindre end tidligere. Erhvervsuddannelserne har senest tilbudt, at alle jobkonsulenter kan kontakte vejlederne på uddannelserne individuelt for at tage rådgivningssamtaler med de unge forud for uddannelsessøgning. Dette for at sikre den rette vejledning til det rette uddannelsesvalg.

 

Der er flere tiltag rettet mod de unge, der er usikre på uddannelsesvalget. Der er et tiltag mellem AOF og VUC for de aktivitetsparate unge, der skal have Forberedende Voksen Undervisning (FVU). Også EUC Nordvestsjælland melder om muligheder for et samarbejde om køb af undervisning i færre timer. Dette kunne f.eks. være undervisning i IT.

 

I samarbejdet i Ungeguiden mellem EUC, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommuner er der planer om brobygningsforløb og glidende overgange mellem de forskellige uddannelsestrin og niveauer som forberedelse til en reform for erhvervsuddannelserne, der træder i kraft medio 2015.

 

Fokus på fastholdelse, medvirken og gennemførelse af uddannelse

Som nævnt ovenfor er der langt færre frafaldne unge end hidtil. Målsætningen f.eks. på EUC Nordvestsjælland var, at frafaldet, som tidligere var på 50 procent, skulle falde til 25 % inden for de første 3 måneder af skoleåret 2014-2015. Det er for tidligt efter skolestart at udmelde et konkret tal, men der er tegn på, at et entydigt fokus på fastholdelse har effekt, og de første meldinger otte uger efter uddannelsesstart viser et frafald på under 15 procent!

 

Special Pædagogisk Støtteordning på erhvervsuddannelserne er for alvor kommet i brug til gavn for de unge med specielle faglige udfordringer.

  

Inddragelse af civilsamfund, frivillige og netværk

Under forudsætning af byrådets godkendelse vil Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Holbæk Kommune indgå en partnerskabsaftale.

Partnerskabsaftalen skal bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene, og at der som grundlag for dette tilvejebringes flere lære- og praktikpladser. Partnerskabsaftalen blev behandlet på udvalgets møde den 24. september 2014.

 

Der er 26 frivillige mentorer i regi af Ungeindsatsen. Mentorerne har i alt 28 mentees, som alle er i gang med en uddannelse eller på vej.

  

Vi er på rette vej

Der er i Holbæk et tættere samarbejde om kerneopgaven med de unge, end der nogensinde har været. Det gælder både eksternt og internt i kommunen.

Flere unge mødes tidligere i de kommunale indsatser og får den rette vejledning og det rette fokus samt en solid fastholdelsesindsats. Dette betyder, at flere unge er startet på en ungdomsuddannelse og færre end tidligere er faldet fra. Denne indsats konsolideres ved ny organisering og ved at udvide fokus fremover til også at omfatte sikring af praktikpladser og på gennemførelsen af uddannelsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Orientering om status på implementeringen af Uddannelse til alle unge taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling67. Orientering om implementering af "Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for arbejdsmarkedet

 

Orientering

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
  1. tager orienteringen om implementeringen af Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet fremlagde den 3. juni 2014 sit slutdokument. Her udstikker omstillingsgruppen fire principper for arbejdet med at få flere udsatte borgere over 30 år på kontanthjælp i arbejde.

I forlængelse af hvert princip formulerede omstillingsgruppen desuden nogle konkrete ideer til, hvordan princippet kan udmøntes i praksis. Det følgende er en status på, hvordan principper og ideer implementeres under kerneopgaven Alle kan bidrage.

 

Princip 1: En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats

 

Reorganisering af indsatsen

Et implementeringsprojekt i forlængelse af princip 1 har lige nu det største fokus, og her og lægger vi følgelig de fleste ressourcer. Status primo oktober er, at en bredt sammensat implementeringsgruppe med deltagelse fra Arbejdsmarkedscentret, Socialcentret, socialpsykiatrien og Familiecentret skal udmønte en plan for en styrket indsats over for målgruppen. Arbejdsmarkedscentret har desuden ansat en faglig koordinator til at understøtte sagsbehandlernes arbejde, og sagsbehandlerne vil blive rustet til, at de fremover også kan fungere som mentorer for borgerne. Arbejdsmarkedscentret forventer, at den reorganiserede indsats kan gå i gang fra 1. januar 2015.

 

Boliger/boligmuligheder for udsatte samt flygtninge og indvandrere

Denne indsats ligger i det nuværende socialcenter. Voksenudvalget har i september indgået aftale med Lejerbo om at bygge 40 almennyttige boligenheder. Disse boliger skal bidrage til at afhjælpe behovet for billige boliger i kommunen.

 

Integrationsstrategi

Arbejdsmarkedsudvalget pålagde i maj 2014 socialområdet at etablere et integrationsråd samt at udarbejde en strategi for integrationsområdet sammen med det kommende Integrationsråd. Status på indsatsen er, at et integrationsråd er under etablering, og det forventes at første møde kan afholdes i november 2014.

 

Princip 2: Samarbejde mellem erhvervsliv og kommunen

 

En styrket virksomhedsindsats

Forudsætningen for et velfungerende samarbejde mellem erhvervsliv og kommune er, at det skal give værdi for begge parter. Strategierne for en styrket virksomhedsindsats følger flere mulige spor, der skal:

 

Princip 3: Samarbejde med frivillige og foreninger

 

I tråd med omstillingsgruppens anbefaling er der foreløbigt ikke påbegyndt aktivitet i forlængelse af dette princip.

 

Princip 4: Nye veje til, at alle kan bidrage

 

Strategi for socialøkonomiske virksomheder

Udvalget for Arbejdsmarkedet har på sit møde den 24. september 2014 pålagt Arbejdsmarkedscentret at udforme en strategi for, hvordan kommunen kan understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Arbejdsmarkedscentret forventer at kunne præsentere et oplæg til en strategi på udvalgets møde den 26. november.

 

Mikrolånordning

Udvalget for Arbejdsmarkedet har på sit møde 24. september 2014 besluttet at indføre en mikrolånsordning som tilbud til ledige, der vil være selvstændige erhvervsdrivende. Den primære målgruppe skal findes blandt borgere på kontanthjælp, der på baggrund af relevant opkvalificering og personlige kvalifikationer vurderes at have den rette profil. Indsatsen kan umiddelbart sættes i gang for den enkelte borger.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Orienteringen om implementeringen af Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling68. Drøftelse af praksis for visitation til ressourceforløb

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Drøftelse

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 
  1. Drøfter praksis for visitation af borgere til ressourceforløb og andre tilbud.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at kommunerne skal blive bedre til at forebygge, at borgere ender på varig offentlig forsørgelse. Reformen medfører, at borgere under 40 år kun kan tilkendes førtidspension, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. En pjece om reformen er vedlagt sagen til orientering.

 

Ressourceforløb

I stedet for førtidspension, skal borgerens arbejdsevne udvikles i et ressourceforløb. I ressourceforløbet afdækkes og udvikles borgerens arbejdsevne, med henblik på at komme i job eller fleksjob. Et ressourceforløb kan vare op til 5 år og rummer en tværfaglig indsats med tilbud fra beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet.

 

Målgruppen for ressourceforløb

Arbejdsmarkedscentret kan indstille borgere til et ressourceforløb, hvis borgerne har komplekse problemer ud over ledighed og risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får tilbud om ressourceforløb. Det er desuden en betingelse, at borgeren længe har været på offentlig forsørgelse og vurderes at have behov for en længerevarende indsats.

 

Borgere, som får tilbud om ressourceforløb, har generelt omfattende og komplekse fysiske og psykiske problemstillinger, som begrænser dem i deres hverdag. Derfor har mange borgere været på sygedagpenge, før de får tilbud om et ressourceforløb. De 58 borgere, som i 2014 er givet tilbud om ressourceforløb, modtog forud for forløbet følgende ydelse:

 

Sygedagpenge

55 %

Kontanthjælp

34 %

Uddannelseshjælp

6 %

Ingen ydelse

5 %

 

Borgerens økonomi

Borgere i ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse, som svarer til den ydelse de modtog forinden ressourceforløbet blev sat i gang, dog minimum kontanthjælpssats. Det betyder, at hvis en borger overgår fra sygedagpenge til ressourceforløb, modtager borgeren ressourceforløbsydelse svarende til sygedagpenge. Ydelsen er derudover uafhængig af formue og ægtefælleindkomst.

 

Omfanget af sager

Det er Arbejdsmarkedscentrets rehabiliteringsteam, der indstiller til et ressourceforløb. Der er i perioden 1.1. til 30.9.2014 forelagt 226 sager for rehabiliteringsteamet. Heraf er 58 sager indstillet til ressourceforløb - svarende til ca. 80 borgere på et år. De øvrige indstillinger fordeler sig som følger:

 

Ordinær beskæftigelsesindsats

52

Fleksjob

33

Fleksjob på få timer m. udviklingsmuligheder

14

Førtidspension

65

Jobafklaring

8

 

Da ressourceforløb tilbydes for en 1-5 årig periode er der endnu kun afsluttet 7 forløb; 2 er visiteret til fleksjob, 2 er tilkendt henholdsvist førtidspension og seniorførtidspension, 2 er flyttet og 1 er ophørt i forløb efter eget ønske.

 

Drøftelse

På mødet vil arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen give konkrete eksempler på borgere der har modtaget forskellige tilbud afhængig af deres situation. På baggrund af disse cases, lægges op til en politisk drøftelse af, hvornår borgeren tilbydes en indsats i den almindelige beskæftigelsesindsats, et ressourceforløb, et fleksjob eller en førtidspension.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
I forbindelse med drøftelse af praksis for visitation af borgere til ressourceforløb og andre tilbud, blev det tilkendegivet at vi primært skal anvende de muligheder, der skønnes bedst muligt at kunne gavne borgerens situation.
 

Referat
Sagsfremstilling

3748883e2.pdf

Bilag

Reform-af-foertidspension-og-fleksjob-pjecepdfpdf.pdf


69. Beslutning om kommissorium og medlemmer af integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

  1. godkender det fremlagte Kommissorium for Integrationsråd i Holbæk Kommune.

  2. udpeger de indstillede medlemmer til Integrationsrådet.

  3. træffer beslutning om hvilke personer, der skal repræsentere byrådet i Integrationsrådet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. juni 2014 at etablere et Integrationsråd i Holbæk kommune.

 

Integrationsrådet vil politisk referere til Udvalget for Arbejdsmarkedet.

 

Kommissoriet for Integrationsrådet forelægges nu til politisk drøftelse. Kommissoriet beskriver Integrationsrådets formål, sammensætning, ansvarsområder og økonomi.

 

Byrådet udpeger medlemmerne af Integrationsrådet. Sammen med kommissoriet er en liste af indstillede medlemmer. Der lægges op til, at byrådet har to direkte udpegede repræsentanter i Integrationsrådet. Disse kan være politikere såvel som borgere.

 

Integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet skal indgå i en dialog om en integrationsstrategi for Holbæk Kommune.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er i både 2014 og 2015 afsat 65.000 kr. årligt til drift af Integrationsrådet. Disse midler skal blandt andet dække transportudgifter for rådets medlemmer og mødeforplejning samt mulige aktiviteter, som rådet ønsker at igangsætte.

 

Medio 2015 skal det besluttes, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Kommissoriet tilpasses jf. drøftelsen.
 
Sagen genbehandles på næste møde
 

Sagsfremstilling
Referat

3746617e3.pdf
3746620e4.pdf

Bilag

Kommissorium for Integrationsråd i Holbæk Kommune
Indstillede medlemmer til Holbæk Kommunes Integrationsråd


70. Orientering om resultaterne i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
  1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesseorganisationer. Også Arbejdsmarkedscenteret følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Herudover følger administrationen løbende op på målene i BP2014, som forelægges udvalget og det lokale beskæftigelsesråd (LBR) til kommentering:

 

Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2014

 

I BP2014 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

Mangler data

Kan ikke opgøres

Førtidspension

- - mikrofleksjob

Under 100

30

70

20

Kan opnås

Kan opnås

Langtidsledighed

Under 377

347

Kan opnås

Virksomhedssamarbejde:

- Eget jobcenter

- Alle jobcentre

 

40 %

47 %

 

Mangler data

Mangler data

 

Kan ikke opgøres

Kan ikke opgøres

Sygedagpenge over 26 uger

Under 42 %

50,3 %

Kan opnås

Øge arbejdsudbuddet:

- Førtidspensionister i job

- voksenlærlingeforløb

- jobrotationsforløb

 

70

40

100/100*

 

41

75

64/74

 

Kan ikke opnås

Opnået

Kan måske opnås

*100 private/100 offentlige forløb

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Styrelsen har meddelt, at man ikke kan levere data til ministermål 1 om unges uddannelsesgrad. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som indikator for opfyldelsen af ministermålet.

 

I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne oplyser Styrelsen, at der er problemer på grund af en opdatering af CVR registret. Dato for opdaterede tal er yderligere udskudt til november 2014.

 

Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2014 – oktober”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

 

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Der er opmærksomhed på udfordringen i forhold til at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb.

 

Målet om i 2014 at etablere 70 job til førtidspensionister synes ikke længere opnåeligt i kalenderåret. Projektet er flerårigt og har nu været i kontakt med alle førtidspensionister, hvorfor de bedst egnede kom i job i begyndelsen af projektperioden.

 

Vedrørende jobrotation betyder ny lovgivning, at tilskuddet til virksomhederne faldt per. 1. juli 2014, hvilket gør ordningen mindre attraktiv end ved budgetaftalens indgåelse. Det kan få betydning for om målet på 100 private forløb kan indfries.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3735030e5.docx

Bilag

Notat om status på målopfyldelse BP2014 - oktober


71. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 3 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget og byrådet.

Anbefalingssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 

1. Udvalget anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2014 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

2. Udvalget tager opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

 

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

En stor del af det forventede mindre forbrug på driften forventes at bliver overført til budget 2015. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr.

Samlet set viser budgetrevision 3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften. Mindre forbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i 2015.

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr.

 
 

Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet

 

På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et mindre forbrug på -36,7 mio. kr.

 

Mindre forbruget er mest markant på området: ”Medfinansiering af A-dagpenge”, som skyldes den gunstige udvikling i ledigheden for de forsikrede ledige. I perioden 2012 – 2014 er faldet i ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune på 46,3 % - til sammenligning er faldet på landsplan 38,5 %. Som en afledt effekt skal der anvendes færre midler til aktivering af de forsikrede ledige. Medfinansiering af A-dagpenge og indsatsen for de forsikrede ledige er finansieret over Beskæftigelsestilskuddet fra staten. Et mindre forbrug på området skal betales tilbage ved de kommende efterreguleringer.

 

Der søges om tillægsbevilling på -31,0 mio. kr., og omplaceringer på -5,7 mio. kr.

 

Samlet overblik for politikområde 13.

I mio. kr.

Oprindeligt


budget

Korrigeret


budget

Forventet regnskab 2014, pr. BR 3

Forventet afvigelse


BR 3

Ompla-


cering

Forventet


overførsel


2014 til 2015

Forventet


tillægs-


bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

881,8

870,1

833,4

-36,7

-5,7

0,0

-31,0

I alt - Udvalget for Arbejdsmarkedet

881,8

870,1

833,4

-36,7

-5,7

0,0

-31,0

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Udvalget anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2014 godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget tog opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3750825e6.pdf
3750781e7.pdf

Bilag

BR_3_2014-50_UA-UDV.pdf
Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR3


72. Orientering til møde den 29. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringen til efterretning:

 

Implementering af ny praksis for særlig støtte til høje boligudgifter


Arbejdsmarkedschefen vil på mødet give en orientering om implementeringen af den nye praksis for særlig støtte til høje boligudgifter efter Aktivlovens §34.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-10-2014
Orienteringen taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling