UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

27-08-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2014 18:00:00


PUNKTER

44. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2014
45. Oplæg til oprettelse af Integrationsråd
46. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen
47. Orientering om resultatopfølgning BP2014
48. Orientering om halvårsregnskab for Udvalget for Arbejdsmarkedets område
49. Orientering om praksis for køb af aktive tilbud i beskæftigelsesindsatsen
50. Orientering om opfølgning på kvaliteten af sagsbehandlingen i AMC 2014
51. Orientering til møde 27. august 201444. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. august 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling45. Oplæg til oprettelse af Integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at byrådet:

  1. godkender det fremlagte kommissorium for Integrationsråd i Holbæk kommune

  2. træffer beslutning om hvilke personer fra byrådet, som skal sidde i Integrationsrådet

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. juni 2014, at der skal etableres et Integrationsråd i Holbæk kommune.

 

Integrationsrådet vil politisk referere til Arbejdsmarkedsudvalget mens det administrativt skal forankres i Socialcentret.

 

Kommissoriet for Integrationsrådet forelægges nu til politisk drøftelse. Kommissoriet beskriver blandt andet Integrationsrådets ansvarsområder, samt bemanding af rådet (herunder hvordan medlemmerne af rådet skal udpeges). Der lægges op til, at byrådet har to repræsentanter i Integrationsrådet.

 

Når Integrationsrådet er etableret, vil Socialcentret invitere både Integrationsråd og Arbejdsmarkedsudvalget til dialog omkring udarbejdelse af en integrationsstrategi.

 

Når medlemmerne af Integrationsrådet er fundet, vil Arbejdsmarkedsudvalget blive orienteret herom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er i henholdsvis 2014 og 2015 afsat 65.000 kr. til drift af Integrationsrådet. Disse midler skal blandt andet dække transportudgifter for rådets medlemmer og mødeforplejning samt mulige aktiviteter, som rådet ønsker at igangsætte.

 

Medio 2015 skal det besluttes, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3656519e1.docx

Bilag

Bilag: Kommissorium for Integrationsråd


46. Fortsættelse af hjerneskadeindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarkedet:

 
  1. tager den midlertidige evaluering til efterretning.

  2. godkender at hjerneskadeprojektet sættes i drift efter projektperiodens udløb og finansieres i budget 2015.

  3. godkender at hjerneskadeindsatsen udvides til at omfatte borgere over 65 år.

  4. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2012 fik Holbæk Kommune bevilget 1.830.000 kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til et 3-årigt projekt til at styrke indsatsen for borgere fra 18 til 65 år med erhvervet hjerneskade. Projektet blev forankret i Sundhedsafdelingen og udløber ved udgangen af 2014.

 

Projektet har overordnet i perioden vist, at der er et stort behov for at øge fagligheden og sikre en koordineret indsats for borgere med erhvervet hjerneskade, - og at en faglig vurdering og hurtig indsats tidligt i forløbet er afgørende for et godt resultat af rehabiliteringen. En indsats for en borger kan fx meget ofte involvere både socialområdet, arbejdsmarkedsområdet, genoptræningen og hjemmeplejen.

 

Projektet har også vist, at der fortsat er behov for at styrke og koordinere indsatsen, fordi borgerne har forskelligt behov og hyppigheden ikke er høj for de enkelte typer af hjerneskade. Borgernes livssituation og nære omgivelser vil ofte blive stærkt påvirket – og kontakten med mange indgange i vores organisation ikke optimal.

 

Projektet er undervejs blevet tilrettet. I den indledende fase var indsatsen baseret på én hjerneskadekoordinator, som havde kontakten til borgeren. Projektet viste dog, at indsatsen var for sårbar og ikke kunne dækkes af en og samme person. Det blev derfor ændret til en funktion som hjerneskaderådgiver, som nu bistår afdelingerne med at udarbejde og gennemføre et koordineret rehabiliteringsforløb. En ændring, som også svarer til tankerne i omstillingsprojektet ”Aktiv hele livet” under Holbæk i Fællesskab.

 

Projektperioden har derudover vist, at der også er behov for at styrke indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade over 65 år, da denne målgruppe på tilsvarende måde har stort behov for at få et koordineret forløb i deres rehabilitering frem for en række enkelt indsatser.

 

Den 3-årige projektperiode har ikke været tilstrækkelig til at påvise den økonomiske effekt. Egedal Kommune, der gennem en længere periode haft erfaring med en systematisk hjerneskadeindsats, kan påvise en gennemsnitlig besparelse pr. borger på 128.000 kr. pr. år til sociale ydelse, overførsler i arbejdsmarkedsområdet og hjemmepleje.

 

Dette skal sammenlignes med, at Holbæk Kommune årligt har 83 nye borgere med behov for hjerneskaderehabilitering.

 

Det anbefales derfor, at hjerneskaderådgiveren fortsætter efter projektets udløb og forankres i Center for Specialundervisning (CSU) hvor en del kommunens neurofaglige indsats i forvejen findes. Samtidig foreslås det at udvide rådgivningsfunktionen til også at omfatte borgere over 65 år.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Udgiften til hjerneskaderådgiveren er på 0,6 mio. årligt, inklusiv øvrige personaleudgifter og foreslås finansieret ligeligt i en fordeling mellem Arbejdsmarkedsområdet, Socialområdet og Sundheds- og ældreområdet for budget 2015 og frem.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-08-2014
 
Indstillingerne godkendt.
 
Voksenudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at der flyttes 0,2 mio. kr. fra hhv. ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet til det sociale område til finansiering af funktionen.
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3661672e2.docx

Bilag

Midlertidig evaluering af hjerneskadeindsatsen


47. Orientering om resultatopfølgning BP2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesseorganisationer. Også Arbejdsmarkedscenteret følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Herudover følger administrationen løbende op på målene i BP2014, som forelægges udvalget og det lokale beskæftigelsesråd (LBR) til kommentering:

 

Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2014

I BP2014 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

Mangler data

Kan ikke opgøres

Førtidspension

- mikrofleksjob

Under 100

30

64

12

Kan opnås

Kan opnås

Langtidsledighed

Under 377

355

Kan opnås

Virksomhedssamarbejde:

- Eget jobcenter

- Alle jobcentre

 

40 %

47 %

 

Mangler data

Mangler data

 

Kan ikke opgøres

Kan ikke opgøres

Sygedagpenge over 26 uger

Under 42 %

46,3 %

Kan opnås

Øge arbejdsudbuddet:

- Førtidspensionister i job

- voksenlærlingeforløb

- jobrotationsforløb

 

70

40

100/100*

 

33

56

40/66

 

Kan opnås

Opnået

Kan opnås

*100 private/100 offentlige forløb

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Styrelsen har meddelt, at man ikke kan levere data til ministermål 1 om unges uddannelsesgrad. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som indikator for opfyldelsen af ministermålet. I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne har Styrelsen tidligere oplyst, at der pga. en opdatering af CVR registret tidligst vil være tal tilgængelige juli 2014. Dette er nu rykket til 27. august 2014.

 

Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2014 – august”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Der er dog en udfordring i forhold til at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb, samt opnå en fortsat høj volumen på de to videreførte indsatser; førtidspensionister i job, samt jobrotationsforløb.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3651449e3.docx

Bilag

Notat om status på målopfyldelse BP2014 - august


48. Orientering om halvårsregnskab for Udvalget for Arbejdsmarkedets område

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

1) Tager orienteringen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

For at sikre en mere præcis samlet økonomistyring af de kommunale budgetter, skal Økonomi- og Indenrigsministeriet modtage halvårsregnskaber fra alle landets kommuner. Halvårsregnskabet er udarbejdet og behandles politisk af Økonomiudvalget og Byrådet i august måned.

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet administrerer en meget bred vifte af udgiftsområder, der traditionelt er konjunkturfølsomme og dermed ofte har store udsving set henover året. Derfor ønsker administrationen at give en ekstra orientering om det forventede resultat på udvalgets område.

 

Samlet forventes årets samlede udgifter for de ansvarsområder Udvalget for Arbejdsmarkedet varetager at være 20,5 mio. kr. lavere end forventet. Dette skyldes en lang række forhold, og en samlet fortegnelse kan ses i bilaget. De udgiftsområder med de største udsving er kort nævnt herunder.

 

Områder med forventet lavere forbrug:

 

Områder med forventet højere forbrug:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3656608e4.doc

Bilag

AU notat om halvårsregnskab.doc


49. Orientering om praksis for køb af aktive tilbud i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

1) Drøfter sagen og henvendelsen fra Jyderuppedellerne

2) Tager den nuværende praksis for køb af aktive tilbud til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den aktive beskæftigelsesindsats i Holbæk udføres på baggrund af den politiske vedtagne beskæftigelsesplan. Planen beskriver hvilke målsætninger der skal opnås, og de strategier, metoder og redskaber der skal bringes i anvendelse for at opnå målene. I planen indgår også aktiveringsstrategi samt principper for drift af aktive tilbud. På baggrund af beskæftigelsesplanen, udføres den aktive indsats enten af Arbejdsmarkedscenterets egne tilbud, eller ved at købe tilbud på markedet. Eksterne køb sker gennem udbud som formuleret i såvel beskæftigelsesplanen som i Holbæk Kommunes udbudsstrategi.

 

Markedet for aktive tilbud er med kommunalreformen blevet yderligere liberaliseret, og der findes en meget bred vifte af kvalitativt vidt forskellige aktører, der med jævne mellemrum kontakter administrationen med henblik på, at administrationen køber netop deres kurser eller forløb.

 

Henvendelser af denne art vurderes altid ud fra:

 

Langt de fleste henvendelser henlægges på denne baggrund, og der optages med et fåtal en proces hvorigennem nye tilbud udvikles. Et af de seneste eksempler på dette er TeleAkademiet Aps, hvor en længere dialog har udviklet et både økonomisk og indsatsmæssigt fordelagtigt tilbud, der indtil videre har bragt 12 fleksjobbere i varig beskæftigelse.

 

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Jyderuppedellerne, der tidligere har leveret aktiveringsforløb til Holbæk Kommune. Kontrakten med Jyderuppedellerne blev opsagt ifm. en budgetreduktion, fordi tilbuddet ikke havde en tilstrækkelig beskæftigelseseffekt og samtidig ikke kunne imødekomme de økonomiske konditioner på baggrund af hvilke tilbuddet var udviklet og kontrakten indgået. På baggrund af henvendelsen oplyser administrationen, at:

 

Udvalget drøfter på denne baggrund henvendelsen fra Jyderuppedellerne samt praksis for indkøb af tilbud i beskæftigelsesindsatsen. Vedlagt sagen er folder om Jyderuppedellernes forløb samt Jyderuppedellernes eget udkast til eventuel kontrakt.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3653432e5.pdf
3653431e6.pdf

Bilag

Jyderup-pedellernes forslag til kontrakt
Pjece om forløbet hos Jyderup-pedellerne


50. Orientering om opfølgning på kvaliteten af sagsbehandlingen i AMC 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 
  1. Tager orienteringen til efterretning

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Beskrivelse af sagen

 
 

Kvalitet i arbejdsmarkedscenterets sagsbehandling handler både om den korrekte administration af lovgrundlagene, og om den måde hvorpå servicen fra arbejdsmarkedscenteret og de aktive tilbud opleves af borgerne. Der er således både en objektiv kvalitet og en oplevet kvalitet.

 

Den objektive kvalitet

 

Medarbejdere i arbejdsmarkedscenteret træffer hver dag en lang række afgørelser på baggrund af lovgivning. Noget lovgivning er meget firkantet, mens anden lovgivning rummer mulighed for et større eller mindre element af skøn.

 

Det er vigtigt for arbejdsmarkedscenteret at få udenforstående, objektive vurderinger af de skøn, der ligger til grund for arbejdsmarkedscenterets afgørelser. Derfor opfordrer arbejdsmarkedscentret borgere til at indklage afgørelser, de måtte være uenige i. Borgere har altid mulighed for at anke afgørelser til Ankestyrelsen. På Ankestyrelsens hjemmeside http://www.ast.dk– offentliggøres statistik over afgørelserne.

 

Ankestyrelsen har i 1. kvartal af 2014 afgjort 129 sager, som vedrører Arbejdsmarkedscenter Holbæk. Heraf har 91 sager med beskæftigelseslovgivningen at gøre. Af disse har ankestyrelsen ændret 13,2 procent, mens styrelsen har hjemsendt 15,3 procent til fornyet sagsbehandling.

 

Styrelsen har desuden behandlet 36 klager, som vedrører lovgivningen om sociale forhold. Af disse har ankestyrelsen ændret 8,3 procent, mens man har hjemsendt blot 2,7 procent til fornyet sagsbehandling.

 

Endelig har styrelsen behandlet 2 klager under retssikkerhedsloven. Ingen af disse to sager er ændret eller hjemsendt.

 

Borgerne klager kun over en brøkdel af arbejdsmarkedscenterets løbende afgørelser, og af disse klager er andelen af afgørelser, der omgøres af Ankestyrelsen, meget lav. Arbejdsmarkedscenteret er derfor overordnet tilfreds med den objektive kvalitet i sagsbehandlingen

 

En fortegnelse over samtlige afgørelser for 1. kvartal, som har relation til arbejdsmarkedscentret, er vedlagt sagen som bilag.

 

Den oplevede kvalitet

 

Arbejdsmarkedscenteret gennemfører spørgeskemaundersøgelser blandt borgere i aktive tilbud. Undersøgelserne skal sikre, at alle borgere har mulighed for at give deres vurdering af arbejdsmarkedscentret og af tilbuddets kvalitet.

 

Vedlagt denne sag er en præsentation af besvarelserne fra 2. kvartal 2014.

 

Generelt er 2/3-dele af borgerne meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med arbejdsmarkedscentret, mens 3 ud af 4 borgere generelt er meget tilfredse eller tilfredse med kvaliteten og effekten af de tilbud de er i.

 

Respons fra arbejdsmarkedscentret

 

Gennem spørgeskemaet har borgerne også mulighed for at angive kontaktinfo, hvis de ønsker dialog med arbejdsmarkedscentret. Arbejdsmarkedscentret kontakter disse borgere og inviterer dem til at deltage i et møde, hvor borgerne har mulighed for at sige deres mening om de aktive tilbud.

 

I meget sjældne tilfælde modtager arbejdsmarkedscentret en klage fra en borger over et aktiveringssted. I sådanne tilfælde bliver borgeren også altid budt ind til en personlig samtale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3658521e7.pdf
3660674e8.pdf

Bilag

Brugertilfredsundersøgelse aktive tilbud 2. kvartal 2014
Kvartalstatistik ankestyrelsen 1. kvartal 2014


51. Orientering til møde 27. august 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:

1) TV-produktion om livet på overførselsindkomst


DR1 laver en programserie om livet på overførselsindkomst og har taget kontakt til Arbejdsmarkedscenteret for konkret at følge en række ledige. Formålet er at vise danskere et uddrag af den virkelighed, som er dagligdag for mange på kontanthjælp. Produktionsselskabet laver derfor optagelse af borgere i aktivering på Oldvejen, i arbejdsprøvning på Mellemvang, til jobsamtale på Jernbanevej mv. Medarbejdere og samarbejdspartnere er – hvis de ønsker det - omfattet af den almindelige beskyttelse under optagelserne, der står på til midten af september.

 

2) LBR konstituering


LBR afholder møde 26. august, hvor LBR bl.a. skal afgive høringssvar til Beskæftigelsesplanen samt konstituere sig. Administrationen vil på mødet orientere om LBR’s beslutninger og drøftelser.

 

3) JobCamp


Kommunernes Landsforening (KL) afholder 6. – 7. november JobCamp i Aalborg. JobCamp er KL’s fagpolitiske konference for beskæftigelsespolitik mv. Administrationen vurderer deltagelse i årets JobCamp som særlig relevant og ønsker af hensyn til den praktiske planlægning at afklare udvalgets deltagelse i JobCamp 2014.

 

4) Vejledning af EU-borgere


DR Nyheder bragte 29. juli historien om at en stikprøve blandt landets jobcentre viste, at EU-borgere uden dansk CPR-nummer ikke modtog den hjælp de har krav på i jobcentrene. Administrationen er ikke vidende om at der skulle være konkrete tilfælde fra Holbæk Jobcenter, men har under alle omstændigheder henledt medarbejdernes opmærksomhed på, at vi i Holbæk naturligvis håndterer disse borgere ift. den generelle vejledningsforpligtigelse.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-08-2014
 
Orienteringerne taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling