UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-05-2014 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-05-2014 18:30:00


PUNKTER

26. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. maj 2014
27. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning
28. Beslutning om oprettelse af integrationsråd
29. Beslutning om Resultat Revision 2013 (RR2013)
30. Orientering om reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige på a-dagpenge
31. Orientering om resultatopfølgning BP2014
32. Orientering om udpegning af medlemmer af Det Lokale BeskæftigelsesRåd
33. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 2 april 2014
34. Temadrøftelse om sygedagpengereform
35. Orientering til møde 28. maj 201426. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling27. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. tager orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgningen på udvalgets område til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget får regelmæssigt præsenteret økonomi- og aktivitetsopfølgninger på udvalgets politikområde.

 

På mødet den 26. marts 2014 besluttede udvalget sig for en nærmere gennemgang af økonomi- og aktivitetsopfølgningen på udvalgets område.

 

På mødet vil økonomichef Claus Strandmark gennemgå principperne for økonomi- og aktivitetsopfølgningen på udvalgets område.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 30-04-2014
 
Udsat til næste møde.
 

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3470233e1.doc

Bilag

ØA_02_2014-50_UAM-UDV


28. Beslutning om oprettelse af integrationsråd

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. beslutter, at der oprettes et integrationsråd i Holbæk Kommune.

 2. at socialområdet tilføres en tillægsbevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, diæter, forplejning og sekretariatsbetjening af integrationsrådet.

 
 

Alternativ indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. beslutter, at der fortsættes med en Styregruppe for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

 2. at socialområdet tilføres en tillægsbevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, forplejning og sekretariatsbetjening af integrationsrådet.

 
 
 

Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Udvalget for Arbejdsmarkedet drøftede på mødet d. 30. april 2014 årsrapport for integrationsstrategien samt de anbefalinger, som årsrapporten lægger op til. I den forbindelse blev etablering af et integrationsråd i Holbæk Kommune drøftet.

 

I denne mødesag lægges der op til, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres et Integrationsråd i Holbæk kommune, som bliver forankret i Socialcentret. Da driften af et integrationsråd bliver en meropgave for Socialcentret, kræver etableringen af et integrationsråd en ekstra bevilling.

 

Alternativt til et Integrationsråd kan der fortsættes med en Styregruppe for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

 

Integrationsråd

Ifølge integrationsloven kan den enkelte kommune oprette et integrationsråd. Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og rådgiver kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

 

Det fremgår af Integrationsloven, at ” Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.”. Der er med andre ord ikke en pligt til at høre integrationsrådet om tiltag i integrationsindsatsen, men alene tale om en mulighed.

 

Et integrationsråd består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen og rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Hvis byrådet beslutter, at der skal etableres et integrationsråd i Holbæk kommune, vil rådet blive forankret i Socialcentret. Det betyder at den nødvendige sekretariatsbetjening og anden administrativ understøttelse af rådet vil komme fra Socialcentret.

 

Hvis der nedsættes et integrationsråd, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forretningsordenen for rådet.

 

Styregruppe for Integrationsindsatsen

Den nuværende Styregruppe for Integrationsindsatsen har haft til formål at følge projekter og indsatser under integrationsstrategien samt opfyldelsen af strategiens mål.

 

Styregruppen kunne også gennemføre arrangementer, som ligger i forlængelse af kommunens integrationsstrategi, og som har til formål at styrke integrationsindsatsen.

 

Herudover har styregruppen haft til opgave at rådgive byrådet i spørgsmål om integrationspolitik. Desuden kunne styregruppen tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer. Der har med andre ord mere været tale om en følgegruppe for integrationsstrategien, end en egentlig styregruppe.

 

Styregruppen består i dag af 12 medlemmer, som er udpeget af byrådet, og hvis byrådet beslutter, at der fortsat skal være en styregruppe, vil styregruppen blive forankret i Socialcentret. Det betyder at den nødvendige sekretariatsbetjening og anden administrativ understøttelse af styregruppen vil komme fra Socialcentret.

 

Hvis der fortsættes med en styregruppe bør det afklares nærmere, hvad styregruppen skal arbejde med, eftersom den nuværende integrationsstrategi udløber med udgangen af maj måned. Der bør desuden udarbejdes en egentlig forretningsorden for styregruppen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Et estimat på de årlige udgifter til integrationsråd eller en styregruppe for integrationsindsatsen:

 

25.000 kr. til at igangsætte eller understøtte tiltag på integrationsområdet

40.000 kr. til diæter, transport, mødeforplejning mm

100.000 kr. til sekretariatsbistand (antaget at der holdes omkring 6 årlige møder i Integrationsrådet/styregruppen)

 

Dermed kræver etableringen af Integrationsrådet, alternativt en styregruppe, en ekstra bevilling til Socialcentret på 165.000 kr. pr. år. Administrationen foreslår, at finansieringen dækkes af de afsatte midler i budgetaftalen til den boligsociale indsats.

 

Handicaprådet (som kan ses som et sammenligneligt råd) har årligt 200.000 kr., der dækker diæter, forplejning og tilskud til aktiviteter på handicapområdet.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Integrationsloven, § 42


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at Byrådet:
 1. beslutter, at der oprettes et integrationsråd i Holbæk Kommune.
 2. at arbejdsmarkedsudvalget i samspil med integrationsrådet udarbejder oplæg til en fornyet integrationsstrategi, som forelægges Byrådet til vedtagelse.
 3. at socialområdet tilføres en bevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, diæter, forplejning og sekretariatsbetjening af integrationsrådet finansieret af de afsatte midler i budgetaftalen til den boligsociale indsats.
 

Referat
Sagsfremstilling29. Beslutning om Resultat Revision 2013 (RR2013)

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender Resultat Revision 2013 (RR2013).

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Resultatrevisionen udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere på målene i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen er i den forstand et ”budget” for målsætninger og indsatsen, og resultatrevisionen er det kommenterede ”regnskab” for resultaterne.

 

I RR2013 gøres status på de 4 mål i Beskæftigelsesplanen for 2013 (BP2013), fastsat af ministeren, samt de 3 lokale mål fastsat af byrådet. Herefter kommenteres på den generelle udvikling i beskæftigelses­indsatsen i Holbæk Kommune på baggrund af resultatoversigten og besparelsespotentiale på Jobindsats (www. Jobindsats.dk)

 

Jobcenterets overordnede resultater for Minister- og lokalmål i BP 2013:

 

Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse: ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 %, svarende til en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013.”

 

Resultat: Kan ikke opgøres.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at opfølgning på de beskæftigelsespolitiske mål om flere unge i uddannelse (Uddannelsesgrad) bortfalder af tekniske årsager. Styrelsen anbefaler at der fremadrettet ses på antal unge på offentlig forsørgelse. Jobcenteret noterer sig tilfreds med udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i 2013, der viser et fald på 10,5 % over året (jan-13 til dec-13). Unge er som befolkningsgruppe særligt afhængige af konjunkturerne i den forstand, at det er de unge der først rammes af ledighed ved en lavkonjunktur, men også de første der går i arbejde i starten af en højkonjunktur

 

Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension: ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 59 pct. fra december 2011 (242 personer) til december 2013.”

 

Resultat: Målet er nået.

Ved udgangen af 2013 er status for året en tilgang på 89 personer.

 

Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes: ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af lang­­­tidsledige personer begrænses mest muligt”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 460 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 (561 personer) til december 2013”

 

Resultat: Målet er nået.

Ved udgang af 2013 er antallet af langtidsledige jf. Resultatoversigten 380 personer. Svarende til et fald på 32 % i forhold til december 2011.

 

Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Jobcentret har som mål at andelen af arbejdssteder med mindst 2 ansatte der har en borger i en virksomhedsrettet aktivering, for borgere på: Kontanthjælp stiger fra 20,9 % i 2011 til 25 % i 2013- A-dagpenge stiger fra 25,9 % i 2011 til 30 % i 2013”

 

Resultat: Kan ikke opgøres.

Opgørelsesmetoden for samarbejdet med virksomhederne er blevet ændret af ministeriet. I opgørelsesmetoden for 2013 indgår kun virksomheder, der har borgere på a-dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension med. Udfra den ny opgørelsesmetode kan konkluderes at jobcenter Holbæk har en højere samarbejdsgrad (42,9 % i december 2013) med virksomhederne end landsgennemsnittet, hvilket er tilfredsstillende. Det er dog ambitionen, at samarbejdsgraden skal øges yderligere, hvilket også afspejler sig i beskæftigelsesplanen for 2014, hvor målsætningen er en samarbejdsgrad på 48 % i december 2014.

 

Lokalt mål 1 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job: ”Jobcenteret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt”.

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Ved udgangen af 2013 må højst 950 borgere med ikke-vestlig baggrund modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald på 2 % (969) fra december 2011.”

 

Resultat: Målet er ikke nået.

December 2013 er 980 ’Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande’ modtagere af offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner). Selv om målsætningen med maksimalt 950 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse med anden etnisk herkomst end dansk i december 2013 ikke blev nået, har der dog været en positiv udvikling henover 2013, hvilket er tilfredsstillende.

 

Lokalt mål 2 – Forebyggelse af sygedagpengeforløb over 26 uger: ”Jobcentret skal sikre at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt”.

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 44 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger, og skal begrænses til højest 350 løbende sager.”

 

Resultat: Målet er næsten nået.

For december 2013 er status, at 378 personer har mere en 26 ugers anciennitet. Svarende til 44,3 %. Det bør dog bemærkes, at målet efterfølgende er nået i januar 2014 med 347 personer med mere end 26 ugers anciennitet, svarende til 41,4 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

 

Lokalt mål 3 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet: ”Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Antallet af førtidspensionister i job skal igennem 2013 stige med 70 personer.”

 

Resultat: Målet er ikke opnået

Der er i 2013 kommet 54 førtidspensionister i job og 16 i praktik. Indsatsen med at få flere førtidspensionister i job indledtes i 2012 med gode resultater, og indsatsen blev derfor fortsat i 2013. I 2013 har der dog været færre i målgruppen, som fortsat har en restarbejdsevne tilbage, og derfor har det ikke været muligt at opnå målet om 70 førtidspensionister i job. Rekrutteringen har med andre ord været vanskeligere, men der informeres kraftigt om mulighederne med pjecer, annoncer og på månedlige informationsmøder. I forhold til jobrotation har der i 2013 være 158 forløb, hvilket er meget tilfredsstillende, og den høje aktivitet er fortsat ind i 2014. De 158 forløb fordeler sig med 85 rotationer på offentlige arbejdspladser og 73 rotationer på private virksomheder.

 

Resultatoversigten

Jobcenteret er samlet set tilfreds med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene, som det fremgår af resultatoversigten. Jobcenteret er særdeles tilfreds med det lave niveau for langtidsledige på a-dagpenge, men er opmærksom på stigningen i antallet af langtidsledige på kontanthjælp. Ministermål 3 er dermed nået og dette med en god margen til det opstillede mål. Det er desuden meget tilfredsstillende at se tilgangen til førtidspension reduceret yderligere i forhold til året før. Ministermål 2 nås også her med en god margen til målet. Ift. øvrige områder er jobcentret med et fald på 6 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. samme måned sidste år, samlet set tilfreds med udviklingen – også i lyset af at faldet er større end i klyngen som helhed.

 

Besparelsespotentiale

Holbæk Kommune har et besparelsespotentiale på 10,9 mio. kr. Dertil et negativt besparelsespotentiale – hvilket er tegn på at indsatsen overperformer i forhold til de statistiske rammevilkår – på 64,6 mio. kr. Beregningsmetoden blevet ændret og kan derfor ikke sammenlignes med forrige års besparelsespotentiale på 85,5 mio. kr. Hvor der sidste år var tale om et betydeligt besparelsespotentiale i forhold til klyngeberegningen, så kan man nu glæde sig over de fine resultater på sygedagpenge og permanente ydelser, samt det særdeles flotte resultat på a-dagpenge. Hele besparelsespotentialet er dermed at finde på kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp mfl. På dette område – kontanthjælp og uddannelseshjælp – er der allerede som udgangspunkt i kontanthjælpsreformen iværksat initiativer der skal reducere antallet af borgere på ydelserne. Byrådet har som led i Holbæk i Fællesskab i foråret 2014 nedsat til omstillingsgrupper, som skal sikre at alle unge kommer i uddannelse, og at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Begge initiativer er igangsat for at indfri besparelsespotentialet på 10,9 mio. kr. på kontanthjælpsområdet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

RR2013 har været i høring i LBR.

 

BRHS har fremsendt kommentarer til RR2013.

 

Ovenstående bilag er vedhæftet sagen.

 
 

Lovgrundlag – link

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §17. BEK nr 1541 af 16/12/2013.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at byrådet:
 1. godkender Resultat Revision 2013

Sagsfremstilling
Referat

3536742e2.pdf
3536450e3.pdf
3540114e4.pdf

Bilag

Resultat Revision 2013
BRHS Høringssvar til RR 2013 Holbæk
LBR Høringssvar til RR 2013 Holbæk


30. Orientering om reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige på a-dagpenge

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. Drøfter perspektiver, muligheder og udfordringer i reformen

 2. Tager orienteringen til efterretning


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Regeringen har i april 2014 fremlagt udspil til ændringer af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Reformudspillet bygger i nogen grad på Carsten Koch udvalgets anbefalinger. Reformudspillet indeholder blandt andet:

På mødet vil arbejdsmarkedschefen gennemgå de enkelte elementer. Det samlede forslag samt et faktaark om a-dagpenge er vedlagt sagen. Det er samlet administrationens vurdering, at der er mange gode faglige intentioner i reformudspillet. Der er dog en række udfordringer, når disse intentioner omsættes til konkrete forslag. Nedenfor beskrives kort 3 af disse udfordringer.

 

Administrationen af a-dagpenge


Det er i forslaget uklart hvordan første vurdering af den enkelte lediges behov skal foregå, når den ledige ikke møder til samtale i jobcenteret. Det er også uklart, hvordan en aktiv indsats for unge under 30 senest efter 3 måneder iværksættes, besluttes og finansieres, hvis borgeren alene er tilknyttet sin a-kasse. Endelig er det uklart, hvordan et fælles forløb skal tilrettelægges for ledige i risiko for langtidsledighed, når kommunernes og a-kassernes geografiske struktur ikke er ens. Det forventningen, at det politiske forhandlingsforløb vil afklare dette.

 

Der er store forskelle i serviceniveauet og beskæftigelsesindsatsen fra a-kasse til a-kasse. Den enkelte ledige vil opleve disse store forskelle i indsatsen afhængig af hvilken a-kasse, der varetager forløbet. Også derfor vil det være meget uhensigtsmæssigt at adskille det økonomiske ansvar fra beskæftigelsesindsatsen. Det er vurderingen i Kommunernes Landsforening (KL), at den gennemsnitlige ledighedsperiode vil blive forlænget alene på baggrund af adskillelsen mellem indsatsen og det økonomiske ansvar.

 

Ændringer i den økonomiske styring af redskaber i indsatsen


I reformen:

Sidstnævnte betyder, at den kommunale omkostning ved at gennemføre fx jobsøgningskurser fordobles. Det er vurderingen, at dette alene af økonomiske hensyn vil medføre en markant ændring i indsatsen således, at omfanget af jobsøgningskurser mv. vil blive bevilget til færre ledige og senere i deres ledighedsforløb. Dette vurderes at medføre en risiko for en lavere beskæftigelseseffekt i de første 26 uger af et ledighedsforløb.

 

Fokus på uddannelse


Reformen fokuserer uddannelsesindsatsen fra at være en generel og bred rettighed til at være en specifik rettighed for ufaglærte, ledighedsgrupper med særlige behov for opkvalificering og uddannelse målrettet arbejdsmarkedets behov. Dette vurderes at styrke effekten af uddannelse og opkvalificering i indsatsen. Målinger af beskæftigelseseffekt ved uddannelse og opkvalificering beskriver netop, at hvis uddannelse skal have en positiv effekt, så skal uddannelsesforløbene være korte og målrettet en konkret jobåbning. Dette er også fokus i den regionale pulje på 100 mio., og i ændringen i 6-ugers selvvalgt uddannelse. De 150 mio. der afsættes til ufaglærtes mulighed for langvarig ordinær uddannelse vurderes dog at medføre dårligere beskæftigelseseffekt for denne gruppe. Samtidig varsler reformen forbedrede muligheder for voksenlærlingeordningen, men også økonomiske forringelser i jobrotationsordningen. Alt i alt vurderes ændringer i uddannelsesindsatsen at styrke det langsigtede behov for kvalificeret arbejdskraft.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3542174e5.pdf
3542171e6.pdf

Bilag

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen.pdf
Faktaark om a-dagpenge til reform.pdf


31. Orientering om resultatopfølgning BP2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplan 2014 (BP 2014) til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udviklingen på arbejdsmarkedet følges tæt af ministerier og interesseorganisationer. Også Arbejdsmarkedscenteret følger udviklingen i Holbæk meget tæt og måler:

Herudover følger administrationen løbende op på målene i BP2014, som forelægges udvalget og det lokale beskæftigelsesråd (LBR) til kommentering:

 

Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2014

 

I BP2014 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor:

 

Mål

Måltal

Status

Vurdering

Uddannelsesgrad

28 %

X

Kan ikke opgøres

Førtidspension

- mikrofleksjob

100

30

46

8

Kan opnås

Kan opnås

Langtidsledighed

377

Mangler data

Kan opnås

Virksomhedssamarbejde:

- Eget jobcenter

- Alle jobcentre

 

40 %

47 %

 

Mangler data

Mangler data

 

Kan opnås

Kan opnås

Sygedagpenge

42 %

44,6 %

Kan opnås

Øge arbejdsudbuddet:

- førtidspensionister i job

- voksenlærlingeforløb

- jobrotationsforløb

 

70

40

100/100*

 

17

31

33/50

 

Kan opnås

Kan opnås

Kan opnås

*100 private/100 offentlige forløb

 

Målene er opgjort så aktuelt som data fra www.jobindsats.dk tillader det. Styrelsen har meddelt, at man ikke kan levere data til ministermål 1 om unges uddannelsesgrad. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som indikator for opfyldelsen af ministermålet. I forhold til ministermål 4 om samarbejdsgrad med virksomhederne oplyser Styrelsen at der pga. en opdatering af CVR registret tidligst vil være tal tilgængelige juli 2014. For ministermål 3 vedrørende langtidsledige er seneste data fra december 2013.

 

Vedlagt denne sag er ”Notat om status på målopfyldelse BP2014 – maj”, der nærmere beskriver og gennemgår resultaterne for de enkelte mål.

 

Samlet vurdering af resultaterne

 

Holbæk Kommune opnår generelt gode resultater i forhold til ministerens- og de lokale mål. Der er dog en udfordring i forhold til at mindske andelen af langvarige sygedagpengeforløb, samt opnå en fortsat høj volumen på de to videreførte indsatser; førtidspensionister i job, samt jobrotationsforløb.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

3542549e7.pdf

Bilag

Notat om status på målopfyldelse BP2014 - maj


32. Orientering om udpegning af medlemmer af Det Lokale BeskæftigelsesRåd

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) overvåger og rådgiver Holbæk Kommune i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og kommunens beskæftigelsesindsats. LBR har en række formelle opgaver igennem året, særligt ved udarbejdelse og vedtagelse af ResultatRevisionen og Beskæftigelsesplanen. LBR’s funktionsperiode følger den kommunale byrådsperiode dog forskudt således, at LBR i indeværende byrådsperiode tiltræder 1. juni 2014 og fratræder 31. maj 2018.

 

LBR består af en række personer der udpeges af byrådet gennem indstilling fra de udpegningsberettigede organisationer samt Byrådet selv. Byrådet har delegeret kompetencen til at udpege medlemmer af Det Lokale BeskæftigelsesRåd til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, som igen har delegeret kompetencen til LBR. Sagen er derfor alene til orientering.

 

Foruden Byrådet selv, har følgende organisationer udpegningsret til repræsentation i LBR:

Derudover har LBR selv mulighed for yderligere at inddrage indtil 2 faste medlemmer med stemmeret, samt faste gæster, der kan deltage uden stemmeret.

 

I Holbæk Kommune ligger det politiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen i Udvalget for Arbejdsmarkedet. Det er derfor udvalgsformand Sine Agerholm, der er Byrådets repræsentant i LBR samt formand herfor. Udvalgets næstformand Henrik Mosbæk er suppleant. Administrationen kan derfor give følgende status på udpegninger til LBR:

 

Organisation

Medlem

Suppleant

LO

Hanne Ulendorf

Mads Kofoed

LO

Helle Friis

Sten Henrik Jensen

LO

Allan Andersen

Vakant

AC

Klaus Madsen

Anne Sofie Fogtmann

FTF

Nils Lomholt

Jens Rohrberg

DH

Dorthe Holm Iuel

Vakant

DH

Conni Pedersen

 

Holbæk Byråd

Sine Agerholm

Henrik Mosbæk

 

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har endnu ikke meddelt sin repræsentation. PLO har meddelt, at organisationen pt ikke er i stand til at udpege en repræsentant

 

Administrationen vil give fornyet status i efteråret 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, § 44 og 45.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Orienteringen taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling33. Udvalget for Arbejdsmarkedet - Budgetrevision 2 april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udvalget tager budgetrevision 2 pr. april 2014 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 37,0 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af restbudget fra 2013. Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift.

 

På Udvalget for Arbejdsmarkedet – politikområde 13 - forventes det korrigerede budget at holde.

 

Samlet overblik for politikområde 13.

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområder

I mio. kr.

Oprind. budget

Korrig. budget

Forventet regnskab 2014, pr. BR 2

Forventet afvigelse


BR 2

Ompla-


cering

Forventet


overførsel


2014 til 2015

Forventet


tillægs-


bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

881,8

870,6

869,4

-1,2

-1,2

0,0

0,0

I alt - Udvalget for Arbejdsmarkedet

881,8

870,6

869,4

-1,2

-1,2

0,0

0,0

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Budgetrevision 2 pr. april 2014 taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

3544086e8.pdf

Bilag

BR_2_2014-50_UA-DIR


34. Temadrøftelse om sygedagpengereform

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Temadrøftelse

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller at udvalget:

 1. drøfter den kommende reform af sygedagpengesystemet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Beskrivelse af sagen

December 2013 indgik regeringen samt V, K DF og LA en aftale om en reform af sygedagpengesystemet. Reformen træder i kraft 1. juli 2014.

 

På udvalgsmødet vil arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen kort gennemgå reformen og give oplæg til en generel drøftelse af denne. Nedenfor beskrives de vigtigste tiltag i den kommende lov.

 

Sigtet med reformen

Med reformen ønsker aftaleparterne følgende

 

Nyt, tidligere tidspunkt for revurdering


Med den kommende lov skal kommunen revurdere borgerens uarbejdsdygtighed allerede efter 22 uger på sygedagpenge. I den nuværende lov er tidspunktet for revurdering efter 52 uger. Hvis borgeren har haft sygefraværsperioder inden for de seneste ni måneder, tæller disse med i de 22 uger.

 

Forlængelsesreglerne


Hvis borgeren efter 22 uger fortsat er uarbejdsdygtig, kan borgeren få forlænget sin sygedagpengeperiode på baggrund af syv kriterier, kaldet forlængelsesreglerne.

 

Ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom


Hvis borgeren lider af en livstruende, alvorlig sygdom, kan borgeren få sin sygedagpengeperiode forlænget uden tidsbegrænsning.

 

Jobafklaringsforløb


Hvis borgeren efter 22 uger ikke kan få forlænget sin sygedagpengeperiode på baggrund af forlængelsesreglerne, skal kommunen inden for en måned udarbejde en plan for et jobafklaringsforløb. Dette forløb skal indeholde en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som skal bidrage til at udvikle borgerens arbejdsevne.

 

I denne periode kan borgeren modtage en jobafklaringsydelse. Denne ydelse er på niveau med kontanthjælp, men uden fradrag i forhold til ægtefælle eller samlever samt

formueforhold.

 

Ressourceforløb


Hvis det viser sig, at borgeren ud over sin sygdom har andre, komplekse problemstillinger, kan borgeren i stedet for jobafklaringsforløb tilbydes et ressourceforløb. Borgeren modtager en ressourceforløbsydelse efter samme retningslinjer som jobafklaringsydelsen.

 

”Fast track ”-ordning


En arbejdsgiver eller en sygemeldt ansat kan anmode om, at kommunen går i tidligt gang med at følge op på den sygemeldtes sag. Formålet er at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Ordningen gælder personer, der ikke forventes at blive raskmeldte inden for otte uger, og anmodningen skal ske inden for fem uger efter sygemeldingen. Denne ordning træder i kraft 1. januar 2015.

 

Ret til at afvise behandling


Den sygemeldte har ret til at sige nej til lægebehandling, uden at det får konsekvenser for den sygemeldtes ydelse. En læge skal vurdere, om der skal foreslås en alternativ behandling. Reglen gælder i en to-årig forsøgsperiode.

 

Ny visitationsmodel


Reformen indfører en ny visitationsmodel med tre kategorier

Beskæftigelsesministeriet forventer, at 88 procent af de sygemeldte på landsplan vil høre til kategori 1, mens de sidste 12 procent fordeler sig på kategori 2 og 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Drøftet og Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling35. Orientering til møde 28. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:

 1. Der gennemføres i forsommeren 2014 en organisationsændring i Arbejdsmarkedscenteret der bl.a. afspejler det styrkede fokus på kerneopgaven og det virksomhedsrettede samarbejde. Arbejdsmarkedschefen orienterer kort herom.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Orienteringer taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling