UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-04-2014 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2014 17:30:00


PUNKTER

21. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2014
22. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning
23. Drøftelse af mål og prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen
24. Drøftelse af anbefalingerne til en fremtidig koordineret integrationsindsats21. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 30-04-2014
 
Punkt 22 udsættes til næste møde.
 

Referat
Sagsfremstilling22. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

  1. tager orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgningen på udvalgets område til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget får regelmæssigt præsenteret økonomi- og aktivitetsopfølgninger på udvalgets politikområde.

 

På mødet den 26. marts 2014 besluttede udvalget sig for en nærmere gennemgang af økonomi- og aktivitetsopfølgningen på udvalgets område.

 

På mødet vil økonomichef Claus Strandmark gennemgå principperne for økonomi- og aktivitetsopfølgningen på udvalgets område.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 30-04-2014
 
Udsat til næste møde.
 

Referat
Sagsfremstilling

3470233e1.doc

Bilag

ØA_02_2014-50_UAM-UDV


23. Drøftelse af mål og prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Drøftelsessag


Indstilling

 

Den 9. april drøftede byrådet de politiske forventninger til beskæftigelsesområdet pba. Holbæk Kommunes deltagelse i KL’s politiske partnerskab på beskæftigelsesområdet. På temamødet præsenterede KL anbefalingerne fra partnerskabet med vægt på formuleringen af lokalpolitiske principper for indsatsen.

 

Drøftelsen i byrådet kan danne afsæt for en vision for beskæftigelsesindsatsen og formuleringen af pejlemærker for Arbejdsmarkedsudvalgets mål og prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen.

 

På mødet vil arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen præsentere en opsamling af byrådets temadrøftelse, som kan danne afsæt for, at udvalget drøfter mål og prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen.

 

Målene og prioriteringerne kan evt. indgå i arbejdet i omstillingsgruppen ”Alle unge i uddannelse” og i omstillingsgruppen ”Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet”, samt i udvalgets arbejde med formuleringen af beskæftigelsesplanen for 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 30-04-2014
 
Mål og prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen blev drøftet.
 
Indsatserne prioriteres nærmere i forlængelse af arbejdet i omstillingsgrupperne, og tages op til drøftelse i forbindelse med udvalgets arbejde med beskæftigelsesplanen for 2015.
 

Referat
Sagsfremstilling

3415170e2.pdf

Bilag

Stærkere politisk styring - KL's anbefalinger


24. Drøftelse af anbefalingerne til en fremtidig koordineret integrationsindsats

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Drøftelsessag


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

  1. tager årsrapport for integrationsstrategien til efterretning, samt

  2. drøfter anbefalingerne til en fremtidig koordineret integrationsindsats.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Med udgangen af maj 2014 udløber den 4 årige integrationsstrategi. Den nuværende integrationsstrategi blev vedtaget i november 2009 og havde til formål at fremme lige muligheder for at deltage i samfundslivet uanset etnisk baggrund.

 

Administrationen har udarbejdet årsrapporten for 2013, som også indeholder en række anbefalinger til den fremtidige integrationsindsats i Holbæk Kommune, nu hvor den nuværende 4 årige integrationsstrategi udløber.

 

Den hidtidige integrationsstrategi dannede grundlag for et idekatalog med konkrete integrationstiltag på tværs af områderne: uddannelse, beskæftigelse, udsatte boligområder og socialt udsatte familier.

 

Med strategien nedsatte man en Styregruppe for Integrationsindsatsen, også kaldet integrationsstyregruppen, bl.a. med repræsentation af 2 byrådsmedlemmer, repræsentanter for nydanske organisationer m.fl. Styregruppen har eksisteret på frivillig og ulønnet basis, og har fulgt implementeringen af kommunens integrationsstrategi og på mange måder fungeret som et integrationsråd for Holbæk Kommune.

 

Implementeringen af integrationsstrategien, herunder sekretariatsbistand til Integrationsstyregruppen, er pt. forankret i arbejdsmarkedscentret.

 

Som led i integrationsstrategien er der gennemført en række projekter, hvor hovedparten falder inden for området udsatte boligområder og socialt udsatte familier samt skoleområdet, mens kun en mindre del har været inden for området beskæftigelse. Indsatserne under integrationsstrategien har på en række områder opfyldt de opstillede målsætninger, mens målene på andre områder kun kan opfyldes over en længere periode end de fire år, integrationsindsatsen har eksisteret.

 

Anbefalingerne til en fremtidig koordineret integrationsindsats, som også fremgår af årsrapporten, er følgende:

 

Anbefaling – en tidlig i indsats i sammenhæng med den boligsociale indsats

Anbefaling – fortsæt videndeling og koordinering i netværk

Anbefaling - etabler et integrationsråd

Anbefaling - best practice inden for rammerne af kerneopgaven

Anbefaling - fortsæt med vejleder- og stifinderfunktioner

Anbefaling – færre indsatser med skærpet fokus


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 30-04-2014
 
Årsrapporten taget til efterretning.
 
Anbefalingerne blev drøftet og drøftelserne genoptages på de kommende møder, hvor der forelægges forslag til den fremadrettede integrationsindsats kombineret med den boligsociale indsats.
 

Referat
Sagsfremstilling

3508496e3.pdf

Bilag

Årsrapport 2013 - maj 2014 for integrationsstrategien