UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

mødelokalet ved kantinen, EUC Nordvestsjælland

STARTTIDSPUNKT

26-03-2014 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-03-2014 18:00:00


PUNKTER

15. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. marts 2014
16. Orientering om erhvervsuddannelsesreformen – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
17. Orientering om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger
18. Orientering om kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år
19. Orientering om kontanthjælpsreformens betydning for borgernes muligheder for offentlig forsørgelse
20. Økonomi- og aktivitetsopfølgning for februar - Udvalget for Arbejdsmarkedet15. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-03-2014
 
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling16. Orientering om erhvervsuddannelsesreformen – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

  1. tager orientering om erhvervsuddannelsesreformen med vægt på det lokalpolitiske råderum til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den 24. februar 2014 vedtog et bredt flertal af Folketinget en reform af erhvervsuddannelserne. Reformen skal sikre, at flere unge dels vælger en erhvervsuddannelse, dels gennemfører en erhvervsuddannelse. Reformen vil få betydning for vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen og kan få betydning for udvalgets arbejde i omstillingsgruppen – ”alle unge i uddannelse”.

 

På mødet vil direktør for EUC Nordvestsjælland Frank Tonsberg gennemgå reformen med fokus på, hvor der er et lokalpolitisk råderum, og som dermed kan have betydning for omstillingsgruppens arbejde. Nedenfor beskrives hovedelementerne i reformen:

 

Adgangskrav

 

Færre indgange, længere grundforløb

 

Et styrket ungdomsuddannelsesmiljø

 

En række nye eller styrkede uddannelsesindsatser


Desuden indføres bl.a. 45 minutters daglig motion og bevægelse som en del af undervisningen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-03-2014
 
Orienteringen om erhvervsuddannelsesreformen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling17. Orientering om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

  1. tager orientering om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den 25. februar 2014 afgav Carsten Koch-udvalget sin rapport med anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. En del af anbefalingerne vedrører indsatsen for unge under 30 år, som kan få betydning for udvalgets arbejde i omstillingsgruppen – ”alle unge i uddannelse”. På mødet vil arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen kort gennemgå de vigtigste anbefalinger fra Carsten Koch-udvalget med særlig vægt på indsatsen for unge under 30 år. Nedenfor beskrives kort Carsten Koch-udvalgets overordnede anbefalinger:

 

Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte

 

Målrettet brug af opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen

 

Styrket fokus på virksomhedernes behov

 

Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav

 

Ny tværgående organisering og interessentinddragelse

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-03-2014
 
Orienteringen om Carsten Koch-udvalgets anbefalinger taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling18. Orientering om kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 


Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

  1. tager orientering om kontanthjælpsreformens betydning for indsatsen for unge under 30 år til efterretning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Et af formålene med reformen er, at flere unge skal have en uddannelse. Reformen lægger dermed nogle spor, som har betydning for udvalgets arbejde i omstillingsgruppen – ”alle unge i uddannelse”. På mødet vil arbejdsmarkedschef Gorm Hjelm Andersen kort gennemgå de elementer i reformen, som har betydning for ungeindsatsen i arbejdsmarkedscentret, og dermed også for omstillingsgruppens arbejde. Nedenfor beskrives elementerne i reformen i forhold til unge under 30 år:

 

Fokus på uddannelse

 

Ny visitation

 

Ændringer i indsats

 

Ændringer i ydelser


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-03-2014
 
Orientering om kontanthjælpsreformens betydning for indsatsen for unge under 30 år taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling19. Orientering om kontanthjælpsreformens betydning for borgernes muligheder for offentlig forsørgelse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

  1. tager orientering om kontanthjælpsreformens betydning for borgernes muligheder for offentlig forsørgelse til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer i ydelsesniveauer og principper for udbetaling af offentlig forsørgelse.

 

Ny ydelse afhænger af uddannelse.

Hvis en borger under 30 år er uden uddannelse, vil denne borger modtage en ydelse på størrelse med SU. Dette er fordi, at kontanthjælpsreformen afskaffer kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen svarer til satsen for Statens Uddannelsesstøtte (SU), som er de samme sats, som unge under 25 år har modtaget og vil modtage både før efter reformen. For unge under 25 er der ingen ændring i ydelsesniveauet.

 

Ændringer for 25-29-årige uden uddannelse

Unge mellem 25 og 29 kunne før reformen modtage fuld kontanthjælpssats uanset, om borgeren havde en uddannelse. For denne gruppe betyder reformen, at en kontanthjælpsmodtager uden uddannelse, vil overgå til uddannelseshjælp på SU-niveau. Det er denne gruppe, der oplever den største ændring i ydelsesniveauet som følge af kontanthjælpsreformen.

 

Tillæg ved aktiv deltagelse

Hvis en ung ikke vurderes at være uddannelsesparat, vil borgeren have mulighed for at modtage et aktivitetstillæg, når han eller hun deltager i aktivitet der leder hen mod uddannelse. Aktivitetstillæggets størrelse, bringer den samlede ydelse op på niveau med det tidligere kontanthjælpsniveau.

 

Reformen betyder altså:

 

Indførelse af gensidig forsørgerpligt for samboende

Med reformen indføres gensidig forsørgerpligt for samboende, på lige fod med gifte borgere. Kravet gælder for samlevende, hvor begge er fyldt 25 år. Det betyder, at samboende kontanthjælpsmodtagere ligesom gifte par forventes at forsørge hinanden. De nye regler betyder, at hvis den ene part i et samboende kæresteforhold har formue eller indtægt, som de begge kan leve af, har ingen af parterne ret til kontanthjælp fra 2015. For kærestepar, hvor begge er berettiget til kontanthjælp, vil den gensidige forsørgelsespligt ikke betyde noget.

 

Ordningen med gensidig forsørgerpligt er først fuld indfaset i 2015, og 2014 er et overgangsår, hvor den nye ordning har halv virkning. Beregningen af kontanthjælp foregår således:

  1. Først beregnes, hvad begge parter ville være berettiget til hvis man ikke var samboende. Dette uanset om den ene er i arbejde, modtager revalideringsydelse eller førtidspension.

  2. Dernæst beregnes, hvad man vil være berettiget til efter reglerne om gensidig forsørgelsespligt.

  3. Beløbene trækkes fra hinanden og udgør dermed den kontanthjælp eller uddannelseshjælp borgeren vil have mulighed for at få udbetalt.

  4. I 2014 vil halvdelen af forskellen på det første og det andet beløb efterfølgende blive tillagt borgerens ydelse, så nedgangen i borgerens ydelse kun slår halvt igennem. Fra 2015 vil denne regel bortfalde.

 

Det er i beskæftigelseslovgivningen ikke mulighed for at dispensere fra gensidig forsørgerpligt. Der kan gennem Serviceloven gives en enkeltydelse på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag.

 

Hvordan vurderes, om man er ”samlevende” eller ”samboende”?

Ift. at vurdere, hvornår man er samlevende eller samboende gælder, at personer bliver betragtet som samlevende par, når de:

 

Dertil kommer at de enten:

 

Herudover kan kommunen betragte to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.

 

Administrationen vil følge tæt op på den praksis, der udvikles og tilrettes løbende gennem Ankestyrelsens afgørelser og udtalelser således, at Holbæk Kommune følger loven og dens intentioner, og administrerer denne i overensstemmelse med praksis i landets øvrige kommuner. Det er forventningen, at praksis for borgere på kontanthjælp ift. ægteskabslignende forhold, vil lægge sig direkte i forlængelse af nuværende praksis for administration af alle øvrige ydelser, hvor ægteskabslignende forhold kan have betydning for udbetalingsgrundlaget.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-03-2014
 
Orienteringen om kontanthjælpsreformens betydning for borgernes muligheder for offentlig forsørgelse taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling20. Økonomi- og aktivitetsopfølgning for februar - Udvalget for Arbejdsmarkedet

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
  1. udvalget tager aktivitets- og økonomiopfølgningen pr. februar 2014 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes.

 

På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes det korrigerede budget at holde.

 

Overblik for politikområde 13, uddannelse og beskæftigelse

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindre forbrug på politikområdet

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2014, pr. februar

Forventet afvigelse ultimo februar

 

A

B

C

D=C-b

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

881,8

870,3

870,3

0,0

I alt - Udvalget for Arbejdsmarkedet

881,8

870,3

870,3

0,0

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-03-2014
 
Aktivitets- og økonomiopfølgningen pr. februar 2014 taget til efterretning.
 
De kommende møder planlægges med start kl. 16.30 
 

Referat
Sagsfremstilling

3470233e1.doc

Bilag

ØA_02_2014-50_UAM-UDV