UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Hotel Sidesporet, Ahlgade 1B, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

27-11-2017 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2017 15:45:00


PUNKTER

117. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. november 2017
118. Orientering om samarbejde med Fonden Sidesporet
119. Drøftelse af Musikalsk Grundkursus i Holbæk
120. Beslutning om finansiering af BGK i undervisningsåret 2018-2019
121. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2018
122. Beslutning om tilskud til multibane i Undløse
123. Beslutning om tilskud til Midlertidigt byrum i Jyderup
124. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen
125. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021
126. Beslutning om budgetrevision 4 2017
127. Orientering om ændrede åbningstider for bemanding på Holbæk bibliotekerne
128. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 27. november 2017
129. Eventuelt117. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. november 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. november 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 27. november 2017.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde på Hotel Sidesporet, Ahlgade 1 B, 4300 Holbæk, den 27. november 2017 med følgende program for mødet:
 
Kl. 14.00 – 14.30, Dialog med Fonden Sidesporet ved leder Kasper Lomholdt
Kl. 14.30 – 15.00, MusikalskGrundKursus, MGK i Holbæk og BilledkunstneriskGrundKursus BGK 2018-2019 ved Christian Frank
Kl. 15.00 –             Behandling af øvrige punkter på dagsordenen

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Godkendt.
118. Orientering om samarbejde med Fonden Sidesporet

Orientering om samarbejde med Fonden Sidesporet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om samarbejde med Fonden Sidesporet til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kasper Lomholdt, leder af Fonden Sidesporet vil på mødet give en status for de igangværende aktiviteter, som er resultatet af Holbæk Kommunes samarbejdsaftaler med Fonden Sidesporet.
 
Holbæk Kommune v. Kultur og Fritid har to aftaler, som begge vedrører perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020:
 
- En overordnet driftsaftale for forskellige aktiviteter
- En aftale om tilskud til Musikcafé-aktiviteter på Sidesporet.
 
Begge aftaler samt Sidesporets seneste regnskab er vedlagt som bilag. Desuden er den seneste Blå flag rapport også vedlagt.
 
Overordnet driftsaftale
Denne aftale fastsætter rammer og vilkår for Sidesporets drift af Skøjtebanen ”Isrosen”, søbadet ”Venedig”, Blå flag stationen v. Strandparken samt øvrige kulturtilbud rettet mod børne- og unge i Sidesporet regi.
 
Fra Kultur og Fritids budget ydes et årligt driftstilskud til Fonden Sidesporets aktiviteter således:
 
Skøjtebanen, Isrosen*
342.222 kr.
Holbæk Søbad Venedig
368.889 kr.
Blå Flag Station
68.889 kr.
Børne- og ungekulturelle tilbud
184.444kr.
Samlede driftstilskud
964.444 kr.
 
*Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, udbetaler også ligeledes et driftstilskud til Isrosen.
 
Aftale om musikcafe-aktiviteter:
Fra Kultur og Fritids budget ydes et årlig tilskud på 30.500 kr. til Sidesporets Musikcafe-aktiviteter målrettet voksne borgere.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Samarbejdet med Fonden Sidesporet er varieret og understøtter en række temaer i kultur- og fritidspolitikken, herunder:
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Taget til efterretning.


caseno11-60219_#3926981_v1_driftskontrakt.pdf
caseno11-60219_#3926972_v1_driftskontrakt.pdf
caseno11-60219_#4197186_v1_årsrapport 2016.pdf
caseno11-60219_#4359587_v1_blå flag rapport 2017.pdf
caseno11-60219_#4367269_v1_regnskab musikcaféen 2016.pdf

Bilag

Driftskontrakt
Driftskontrakt
Årsrapport 2016
Blå flag rapport 2017
Regnskab musikcaféen 2016


119. Drøftelse af Musikalsk Grundkursus i Holbæk

Drøftelse af Musikalsk Grundkursus i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Mulig etablering af MGK i Holbæk drøftes.

Beskrivelse af sagen
Lederen af Holbæk Kulturskole, Christian Frank vil på mødet give et mundtligt oplæg om et fremtidigt samarbejde med MGK region Sjælland som indebærer, at Holbæk bliver MGK partner fra august 2018.
 
MGK (Musikalsk GrundKursus) er et 3-årigt overbygningskursus med det formål at forberede talentelever til optagelse på musikkonservatoriet eller en videregående musikuddannelse og/eller uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv.
 
MGK er finansieret af Kulturministeriet og er et tilbud til unge mellem 14 og 25 år. I den nuværende struktur er MGK organiseret i 8 centre på landsplan. I region Sjælland er MGK-centreret forankret i Køge.
 
Region Sjælland har i sommeren 2017 nedlagt de to MGK-afdelinger i hhv. Slagelse og Guldborgsund kommune og er i stedet gået i dialog med bl.a. Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner om etableringen af en MGK-afdeling administreret af MGK Sjælland i Køge, men forankret i Holbæk
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Etableringen af et MGK-center i Holbæk vil understøtte Kultur- og Fritidspolitikkens tema om ”Kreative Miljøer” ved at støtte og styrke kreative miljøer.

Økonomiske konsekvenser
MGK er statslig-finansieret. Ved at etablere et MGK-center i Holbæk skal Holbæk Kommune stille lokaler til rådighed for aktiviteterne. 
 
Som udgangspunkt kan MGK-aktiviteterne afholdes i Kulturskolens eksisterende lokaler, der kan dog opstå en lokalemæssig udfordring, såfremt MGK opnår en vis volumen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Drøftet.
120. Beslutning om finansiering af BGK i undervisningsåret 2018-2019

Beslutning om finansiering af BGK i undervisningsåret 2018-2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der sker frigivelse af de 250.000 kr. som er afsat i budget 2018 til sikring af BGK i undervisningsåret 2018/2019.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” besluttede den 23. oktober 2017 at afsætte 250.000 kr. i budget 2018 til sikring af BGK i undervisningsåret 2018 / 2019.  Den resterende finansiering af undervisningsåret skal findes i løbet af 2018.
 
På den baggrund skal udvalget nu godkende, at de afsatte midler frigives til formålet.
 
Indhold i BGK
BGK (Billedkunstnerisk Grund Kursus) er finansieret via den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Denne finansiering udløber med udgangen af skoleåret 2017/2018.
 
BGK tilbyder undervisning i billedkunst mv. til unge i folkeskolens udskoling samt på gymnasialt niveau. BGK giver unge mennesker mulighed for at afprøve og udvikle deres talent indenfor billedkunst i et stærkt fagligt miljø med kvalificerede undervisningskræfter og ligesindede unge.
 
Talentrådet i Holbæk Kommune har netop gennemført en ekstern evaluering af BGK Holbæk, som blandt andet peger på et ”solidt og fagligt velkonsolideret tilbud om talentudvikling på billedkunstområdet”, og som samtidig skaber ”meget synergi med kunsthøjskolen” og har ”overbevisende statistik om afsætning til de videregående kunstuddannelser”.
 
På den baggrund søges det i første omgang at videreføre BGK i Holbæk i undervisningsåret 2018/2019. Den samlede udgift udgør 450.000 kr. Idet kulturregionen betaler for 1. halvår af 2018 skal der i indeværende budgetår alene skaffes finansiering til et halvt undervisningsår. Imidlertid skal et undervisningsår kunne gennemføres fuldt (dvs. også første halvår af 2019), hvorfor der også arbejdes på at etablere mellemkommunale samarbejder.
 
Holbæk kommune har været i dialog med de omgivende kommuner om etablering af et tværkommunalt BGK i Holbæk. 
- Odsherred har meldt tilbage, at de forventer at indgå i et samarbejde om et antal pladser. 
- Lejre kommune har meldt tilbage, at de forventer en politisk afklaring af deres deltagelse primo 2018.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
BGK understøtte Kultur- og Fritidspolitikkens tema om ”kreative miljøer”, herunder understøttelse af talentudvikling.

Økonomiske konsekvenser
 Det samlede budget for et BGK-undervisnings år er 450.000 kr.  Frigivelsen af de 250.000 kr. vil sikre finansieringen af undervisningsårets 1. halvdel (august 2018 – december 2018).
 
Tilbage udestår finansieringen af 2. halvdel af undervisningsåret (januar 2019 - juni 2019), som forventes tilvejebragt i løbet af 2018.

Sagshistorik, henvisninger
KFFU d. 23.10.2017 punkt 113: Prioritering af midler i budget 2018

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Godkendt.
121. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2018

Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationsgrundlaget for kultur og fritidsområdet for 2018 godkendes med de administrative ændringer som foreslås i skema 1.

Beskrivelse af sagen
Administrationsgrundlaget fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte relateret til kultur- og fritidsområdet.
 
I slutningen af et kalenderår bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, behandles i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. På dette møde behandles administrationsgrundlaget for kalenderåret 2018.
 
Høring Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget har haft administrationsgrundlaget for 2018 i høring og gennemgik dokumentet på møde den 7. november 2017. Folkeoplysningsudvalget havde følgende bemærkninger:
 
Folkeoplysningsudvalget bakker op om ”Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2018” – dog med disse bemærkninger:
 
Skema 1 – Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger til administrationsgrundlag 2018
 
Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger
Administrationens indstilling
Side 14 – pkt. 4.4 Takster for udlejning af lokaler – der skal de 200 kr. rettes til KL’s takst for 2018 på 266,98 kr.
 
Ønsket imødekommes, idet KL’s takster skal afspejle udmeldte takster for året
Side 23 - Pkt. 6.10 – Aktivitetspulje til Holbæk Havn – Folkeoplysningsudvalget anmoder om at få lov til at administrere denne pulje i lighed med 60+ puljen, idet Folkeoplysningsudvalget har formået at få over 104 borgere i gang inden for 6 forskellige aktiviteter i 60+ puljen i 2016 og 2017 – se bilag
 
Administrationen indstiller at puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. Tilskud over 15.000 kr. behandles af Folkeoplysningsudvalget og tilskud under 15.000 kr. behandles af kultur- og fritidssekretariatet
 
Skema 2 – Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger til øvrige forhold ud over administrationsgrundlag 2018
 
Folkeoplysningsudvalgets andre ønsker som ikke er en del af administrationsgrundlaget
Administrationens indstilling
I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets behandling af det nye administrationsgrundlag fremsatte Folkeoplysningsudvalget ønske om at de nye lovkrav i folkeoplysningsloven om offentliggørelse af årsregnskaber bør udvides til alle typer foreninger, der modtager tilskud fra Holbæk Kommune, idet der bør være lighed med alle foreninger.
 
Administrationen indstiller, at dette ønske ikke imødekommes, idet der ikke er lovkrav om offentliggørelse for andre end folkeoplysende foreninger
 
 
Indholdsmæssige ændringer
I udkast til Administrationsgrundlag for 2018, er der lavet nogle få tilretninger (markeret med gult), samt nogle få ord/sætninger, der helt skal fjernes (markeret med rødt).
 
Indholdsmæssige ændringer

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Godkendt.


caseno11-60399_#4349919_v1_forslag til administrationsgrundlag for kultur og fritid 2018.pdf
caseno11-60399_#4357698_v1_oversigt over ansøgere og evaluering for 60+ foreningspuljen.pdf

Bilag

Forslag til Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2018
Oversigt over ansøgere og evaluering for 60+ foreningspuljen


122. Beslutning om tilskud til multibane i Undløse

Beslutning om tilskud til multibane i Undløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at give et tilskud fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen på 28.000 kr. til anlæg af en multibane i Undløse


Beskrivelse af sagen
En kreds af frivillige i Undløse har de sidste par år arbejdet på at rejse penge til at anlægge en multibane på et areal ved Undløse Skole.
 
Projektet består af forskellige aktivitets-stationer, der kommer til at gøre det lidt mere interessant at være barn og ung i Undløse. Pt. er der ifølge de frivillige ikke rigtig noget interessant i skolegården, og legepladsen henvender sig mest til de mindste.
 
De frivillige har rejst penge til en multibane og et basketball-stativ, der skal ligge i skolegården. Derudover kommer der en panna-bane, der skal ligge på græsset mellem børnehaven og foreningshuset. Der er også blevet råd til stangtennis og et net, så man kan spille badminton og volleyball.
 
For at færdiggøre projektet og optimere vilkårene for brugen af multibanen ønsker de frivillige at få opsat lys/spots på væggen. De oplyser, at det bliver med egen el-tavle på skolen. Desuden ønsker de opsat et panelhegn foran og bagved multibanen. Dette både af sikkerhedsmæssige årsager (vinduer og vildfarne bolde), men også så brugerne ikke skal bruge tiden på at løbe efter de løse bolde.
 
Budget
Multibane                                                       137.694,00 kr.
Panelhegn                                                         25.500,00 kr.
Lys                                                                     9.763,60 kr.
Uforudsete omkostninger                                   5.000,00 kr.
Total                                                               177.957,60 kr.
 
Finansiering:
Skole                                                                50.000,00 kr.
Børnehave                                                        25.000,00 kr.
Nordeafonden                                                  20.000,00 kr.
Lokal pulje                                                       24.824,48 kr.
Frivillighedspuljen                                           10.000,00 kr.
Undløse IF                                                       10.000,00 kr.
Undløse Boldklub                                            10.000,00 kr.
Total                                                               149.824,48 kr.
 
Der mangler derfor en restfinansiering på ca. 28.000 kr., som søges i Frivilligheds- og Sundhedspuljen.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Projektet understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer, der fremmer fysisk bevægelse og kunstoplevelser.”


Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet til multibanen i Undløse finansieres via Frivilligheds- og Sundhedspuljen, hvorfra udvalget 28. november 2016 bevilgede 100.000 kr. til et tilsvarende projekt i Undløse. Dette projekt bliver ikke realiseret, hvorfor den oprindelige bevilling ikke indløses.
 
Et tilskud på 28.000 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen vil derfor ikke have nogen negativ effekt for restbeløbet i puljen.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, 28. november 2016:
Punkt 148. Beslutning om tilskud til ny multibane i Undløse


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Godkendt.
123. Beslutning om tilskud til Midlertidigt byrum i Jyderup

Beslutning om tilskud til Midlertidigt byrum i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. bevilger 23.500 kr. i tilskud til projekt Midlertidigt byrum i Jyderup


Beskrivelse af sagen
I udviklingsplanen for Jyderup er formuleret en vision om, at bymidten over tid skal udvikles til et sted, som skal opleves. Der efterspørges et offentligt anlæg, hvor børn kan hygge sig, imens de ældre borgere tager sig et hvil. Idéen handler også om, at borgerne skal skabe et fælles multifunktionelt mødested, hvor indbyggerne og gæster kan bruge sanserne og nyde pladsen.
 
Et multifunktionelt møbel kan placeres foran biblioteket ved det gamle rådhus og fungere som et bidrag til hverdagen. Møblet fremstilles som en trækonstruktion, som indbyder til leg, bevægelse og læring.
 
Jyderup Lokalforum har fremlagt dette projekt samt et tilsvarende projekt om byrumsinventar til Markedstorvet for Vækstudvalget, der har valgt at støtte de to projekter med 50.000 kr. Da den samlede projektsum for begge projekter er 100.000 kr., søger lokalforum nu den resterende sum dækket via yderligere fundraising.
 
Budget
Omkostninger:
Byrumsmøbler
11.600 kr.
Vipper
19.250 kr.
Myndighedsgodkendelser
2.000 kr.
Bogkasser
6.500 kr.
Faldunderlag
40.375 kr.
Projektgrupper
18.000 kr.
Markedsføring
5.000 kr.
Projektledelse
35.000 kr.
Total
137.725 kr.
 
Indtægter:
Vækstudvalget
50.000 kr.
Kunst og Fællesskaber
23.500 kr.
Trygfonden
40.000 kr.
Andre fonde
25.000 kr.
Total
138.500 kr.
 
Kunst og Fællesskaber
Jyderup Lokalforum fik i 2016 bevilget 23.333 kr. fra Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” via Projekt Kunst og Fællesskaber til et projekt om forskønnelse af bibliotekspladsen i Jyderup. Dette projekt kunne de ikke finde den nødvendige opbakning til, hvorfor de i stedet har lanceret projektet om det multifunktionelle møbel på bibliotekspladsen. I mail af 18. juli 2017 har Jyderup Lokalforum anmodet om, at bevillingen fra 2016 kan overføres til dette nye projekt.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Projektet understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil skabe fleksible byer, der understøtter et aktivt lit med midlertidige byrum og kunst.”


Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet på 23.500 kr. finansieres via den bevilling Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab" 25. april 2016 tildelte Jyderup Lokalforum fra Projekt Kunst og Fællesskaber. Bevillingen vil derfor ikke belaste nogen puljer økonomisk.


Sagshistorik, henvisninger
25. april 2016: Punkt 61. Beslutning om tildeling af støtte til kunstprojekter


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Godkendt.


caseno15-32708_#4364929_v1_midlertidigt byrum i jyderup - fleksibilitet og borgerinddragelse.pdf
caseno15-32708_#4364926_v1_midlertidighed i byrummet - holbæk kommune 2017.pdf

Bilag

Midlertidigt byrum i Jyderup - Fleksibilitet og borgerinddragelse
Midlertidighed i byrummet - Holbæk Kommune 2017


124. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen

Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. af det afsatte beløb i anlægsbudgettet for 2018 til renovering af taget på Svinningehallen

Beskrivelse af sagen
Taget på Svinningehallen har i flere år været så utæt at indtrængning af vand er blevet et stort problem. De bærende åse i taget er angrebet af råd og der er opstået skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Derudover falder loftet i hallen ned til fare for brugerne/idrætsudøverne.
Tagrenoveringen har været i udbud 3 gange. 2 gange er renoveringen blevet stoppet, sidste gang pga. manglende penge til udførelsen.
Tagrenoveringen udføres med udskiftning af alt tag så der fremover kommer sort paptag, ny isolering, der overholder nuværende krav, og bærende stålloft med indbygget akustik. De nuværende træspær skiftes ikke, da vægten af det gl. tag bliver samme som det ny tag.
Lofter i omklædningsrum udskiftes og belysning udskiftes over alt til LED.
Ventilationen i omklædningsrummene ændres til anlæg med genvinding af varmen.
Alt det som der er energi gevinst på og som er et led af renoveringen udskiftes.
 
Der tages højde for skolen kan bruge multihallen til idræt og at nogle omklædningsrum kan benyttes under renoveringen.
 
Tidsplan:
Udbud udsendt medio november 2017
Licitation medio december 2017
Politisk behandling november til januar.
Kontrahering januar 2018
Byggestart primo april 2018
Aflevering medio september 2018
Ibrugtagning ultimo september 2018

Økonomiske konsekvenser
 
Der er afsat 14,5 mio. kr. til ”Svinningehallen – Udskiftning af tag” i anlægsbudgettet for 2018 under Kultur, Fritid og Fællesskab.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Indstilles godkendt.
125. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Sagsgang og sagstype
 
Stående udvalg, Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Prioritering af projekter i anlægsbudgettet og dermed udmøntning af reduktion i anlægsbudgettet på 36,9 mio.kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 sker som beskrevet i bilaget.
 2. Det som del af projekteringen undersøges og drøftes i de stående udvalg, om der på tværs af politikområderne er mulighed for at sammentænke nye anlægsprojekter og eksisterende ejendomme med henblik på at reducere behov for nybygninger og/eller renovering af eksisterende ejendomme.   


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet vedtog d. 11. oktober 2017 budget for 2018 samt overslagsår 2019-2021. Som en del af budgettet 2018-2021 blev det besluttet at reducere i investeringsoversigten (anlægsbudgettet) i 2019 med 36,9 mio. kr. og i 2020 med 2,6 mio. kr. i forhold til den investeringsoversigt, som blev sendt i høring ved første behandling af budgettet. Det fremgår af budgetaftalen, at der efterfølgende skal ske en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes.
 
Det indstilles derfor, at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget for 2018-2021 til det kommende byråd. Supplerende er der administrativt behov for snarest at kende de politiske prioriteringer i overslagsårene således, at arbejdet med realisering af anlægsbudgettet samt bygningsvedligehold under driften kan sættes i værk. Uagtet at der først er tale om en reduktion i 2019 og 2020, så vil den konkrete prioritering således have indflydelse på arbejdet med kommunens ejendomme i 2018. Afhængig af hvilke anlæg der bortprioriteres vil der være en sammenhæng med hvilke ejendomme, der skal renoveres i 2018. Det bemærkes, at det kommende byråd selvfølgelig kan foretage egne tilpasninger/revidere anlægsbudgettet, når byrådet til oktober 2018 vedtager budgettet for 2019-2022.
 
Prioritering
Det er administrationens vurdering, at det udkast til anlægsbudget som byrådet sendte i høring var et realistisk, men også et ambitiøst forsøg på et indhente det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Det var dog samtidig et udkast til anlægsbudget, der ikke indeholdt mulighed for et imødekomme nye akut opståede renoveringsudfordringer. Det er fortsat administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet 2018-2021 skal håndtere. Det kan derfor ikke fagligt anbefales, at der reduceres i midlerne til det formål i hverken 2019 eller 2020.
 
Forslaget til prioritering af anlægsbudgettet tager derfor afsæt i, at de anlægsprojekter der bortprioriteres/udskydes, er de projekter, der hverken direkte eller indirekte medvirker til at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på ca. 320 mio. kr. Det betyder, at renovering af eksisterende bygninger skal prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis et nybyggeri direkte medvirker til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. hvis der opføres et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Puljen på 130,5 mio. kr. til nye børnehuse fastholdes af samme grund.
 
Det konkrete forslag til prioritering kan ses af bilag 1. Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering og dermed indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden
 
Sammentænkning
I en række lokalområder er der mulighed for, at sammentænke de eksisterende ejendomme, der kræver akut renovering med de forventede nye anlæg og på den måde optimere anvendelse af anlægsbudgettet. Det vil dog kræve, at der tænkes i anvendelse af bygninger og anlægsmidler på tværs af udvalg eks. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og Udvalget for Læring og Trivsel. Som eksempel er der en række større renoverings- og anlægsprojekter i Jyderup (Udvidelsen af Jyderup Hallen, nyt klubhus til Jyderup Boldklub samt skimmelsanering af børnehuset Sølyst), hvor det bør overvejes, om der kan findes en mere hensigtsmæssig løsning end den nuværende såfremt de sammentænkes sammentænkes. 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-48558_#4371167_v1_bilag - prioriering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Prioritering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf


126. Beslutning om budgetrevision 4 2017

Beslutning om budgetrevision 4 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes
 2. der frigives anlægsbevillinger på 15 mio. kr.
 3. budgetrevision 4 godkendes

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1, 2 og 3 samt halvårsregnskabet, og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Denne sag vedrører budgetrevision 4.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb administrationen anbefaler byrådet at godkende. Der indstilles tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til kassen vedrørende skatter, og tillægsbevilling fra kassen på 15 mio. kr. vedrørende teknisk håndtering af anlægsbevilling givet af byrådet 11. oktober 2017. De øvrige tillægsbevillinger, som indstilles, går i 0, fordi de indstilles flyttet mellem politikområder.
 
I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 4. I bilagene 3-13 er budgetrevision 4 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 14 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 15 er en oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 4. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-13.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
 
Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 3 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 4 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab ved budgetrevision 4. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Forventet regnskab 2017 BR3
Forventet regnskab 2017 BR4
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017 BR4
Indtægter
-4.211,7
-4.193,0
-4.196,0
-4.196,0
-3,0
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
3.956,1
-14,3
Renter
16,2
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-206,4
-205,0
-223,7
-17,3
Anlæg
134,7
283,4
118,4
108,2
-175,3
Forsyning i alt
-
-
-
-
-
Resultat
-100,9
77,0
-86,7
-115,5
-192,6
Finansiering i alt
109,3
54,6
57,7
56,6
2,1
Resultat i alt
8,4
131,6
-28,9
-58,9
-190,5
Kasseopbygning
-8,4
-131,6
28,9
58,9
190,5
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i 2017 påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for 2017, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo 2017 mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo 2017 forventes at overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i 2017 betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. på et tidligere tidspunkt end forudsat ved vedtagelsen af budget 2018-2021.
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes en forbedring i forhold til korrigeret budget på 3 mio. kr. Det dækker over, at det forventes, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld.
 
Driftsudgifterne forventes samlet set at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til 2018, og at der er merforbrug i 2017 på 18,1 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er 175,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der alene kan gennemføres anlægsinvesteringer for 134,7 mio. kr. i 2017. Det blev også besluttet, at anlægsinvesteringer udover de 134,7 mio. kr. skal finansieres af salgsindtægter. Salgsindtægterne skal også dække manglende bygherrebidrag grundet hurtig opbremsning i anlægsprojekter.
 
Af nedenstående tabel ses, at der kun er en meget lille afvigelse fra anlægsbudgettet på 134,7 mio. kr. til den forventede nettoudgift til anlæg i 2017.
 
Anlægsudgifter i 2017
180,1 mio. kr.
Provenu fra salg af ejendomme og arealer
-46,3 mio. kr.
Lånefinansierede projekter
-5,6 mio. kr.
Udgifter som følge af manglende bygherrebidrag*
7,0 mio. kr.
 
 
Anlægsudgifter netto
135,2 mio. kr.
*Bygherrebidraget udgør op til 8 pct. af anlægsudgifterne. Bygherrebidraget finansierer de projektstyringsudgifter Holbæk Kommune har, når vi bygger anlæg.
 
Vores samlede forbrug i 2017 på anlæg forventes at blive 108,2 mio. kr. netto, hvoraf en del af salgsprovenuet allerede er disponeret i 2018 og 2019. Det ændrer dog ikke på forbruget i indeværende år.
 
Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til 2018.
 
Udvikling siden budgetrevision 3
De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg.
 
Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder:
 
Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg.
 
Betydning for budget 2018
Herunder er for hvert udvalg en kort beskrivelse af, hvilken betydning det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 får for budgetoverholdelse i 2018.
 
Økonomiudvalget
Budgettet og aktivitetsniveauet i 2017 holder. Det vil derfor ikke skabe nye udfordringer på området i 2018.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Forbrugsmønsteret for 2017 viser, at flere af skolerne ikke i tilstrækkelig grad har fået tilpasset forbrugs- og aktivitetsniveauet i indeværende år, og at de derfor går ind i 2018 med et for højt aktivitetsniveau i forhold til 2018 budgettet. Området hjælpes dog af, at en række af de handleplaner, der er iværksat i 2017, får fuld effekt i 2018. Der bliver dog fortsat brug for en meget stram styring af skolernes forbrug i forhold til budgetoverholdelsen. I forbindelse med bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 har koncerndirektionen indstillet at skolerne gives de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Se endvidere afsnit om bevillingsberigtigelse længere nede i sagen.
 
De fire dagtilbudsområder samt den selvejende institution Dragebakken har formået at holde deres budget i 2017, hvilket betyder at forbrugs- og aktivitetsniveauet er tilpasset budgettet. I 2018 stiger budgettet for almene dagtilbud, hvorfor der ikke forventes udfordringer med budgetimplementering i 2018 på dette område.
 
Området for ”Børn med særlige behov” har igennem 2017 haft succes med at nedbringe forbrugs- og aktivitetsniveauet. I 2018 er der besluttet yderligere reduktioner på dette område – og det betyder, at der fortsat skal være et betydeligt fokus på styring af økonomi og aktiviteter i forbindelse med implementeringen af budget 2018. 
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Budgetforudsætninger for 2018 på beskæftigelsesområdet er udfordret, da antallet af borgere på forsørgelse og varighed ikke falder i den hastighed som forventet. Nedbringes niveauet ikke yderligere er den økonomiske årsvirkningen i 2018 23,8 mio. kr. i merforbrug. Den største udfordring er på A-dagpenge, hvor antallet af borgere er langt højere end forudsat i budgetforudsætningerne for 2018.
 
For at sikre budgetoverholdelse i 2018 vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år er der handlingsplaner under udarbejdelse, som skal sikre tilpasning til rammen i budget 2018.
 
På de øvrige politikområder vil det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Samlet set balancerer forventet forbrug med budgettet i 2017, og på de fleste områder er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret på baggrund af den viden, der er ved budgetrevision 4 om forbruget i 2017.
 
Der ses dog udfordringer på Voksen handicap- og psykiatriområdet. Et faldende forbrug i slutningen af 2017 skal sikre, at budgetreduktionen i budget 2018 kan realiseres. Forbrugsreduktionen i 2017 ses ikke endnu, hvilket vil vanskeliggøre overholdelsen af budget 2018.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4
Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget.
 
Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen – jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip.
 
Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse.
 
De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr.  24% af merforbruget vedrører Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget ”Uddannelse og Job”. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og 37,8 mio. kr. for Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering:
a) Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde
b) Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet
c) Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde
d) Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet
 
Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes.
 
Tillægsbevillingerne, som vedrører fordelingen af de 50 mio. kr. fremgår af bilag 1 sammen med de øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt ved budgetrevision 4.
 
Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.
Mio. kr.
Uden overførselsadgang
Med overførselsadgang
I alt
Specialiseret
Øvrige
Specialiseret
Øvrige
Læring og Trivsel
0,3
0,5
 
11,4
12,2
 
 
 
 
 
 
Uddannelse og Job
3,1
34,7
 
 
37,8
 
 
 
 
 
 
I alt
3,4
35,2
 
11,4
50,0
 
 
Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling
D. 11. oktober 2017 bevilgede byrådet 15 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017. Bevillingen håndteres teknisk ved budgetrevision 4 ved godkendelse af omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb ved budgetrevision 4 samt ved godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling på 15 mio. kr. Det forudsættes – i lighed med forudsætningen ved vedtaget budget 2017 -  at de 15 mio. kr. først bruges i 2018. Omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


caseno17-1642_#4369743_v1_bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369744_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369745_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369746_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369747_v1_bilag 5 - læring og trivsel - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369748_v1_bilag 6 - uddannelse og job - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369749_v1_bilag 7 - udannelse og job - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369734_v1_bilag 8 - uddannelse og job - uddannelse til alle unge - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369736_v1_bilag 9 - uddannelse og job - alle kan bidrage - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369737_v1_bilag 10 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369738_v1_bilag 11 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369739_v1_bilag 12 - klima og miljø - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369740_v1_bilag 13 - kultur, fritid og fællesskab - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369741_v1_bilag 14 - liste over anlægsprojekter br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369742_v1_bilag 15 - oversigt over grunde og ejendomme.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb BR4 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR4 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR4 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR4 2017.pdf
Bilag 5 - Læring og Trivsel - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 6 - Uddannelse og Job - BR4 2017.pdf
Bilag 7 - Udannelse og Job - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - Uddannelse til alle unge - BR4 2017.pdf
Bilag 9 - Uddannelse og Job - Alle kan bidrage - BR4 2017.pdf
Bilag 10 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - BR4 2017.pdf
Bilag 11 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 12 - Klima og Miljø - BR4 2017.pdf
Bilag 13 - Kultur, Fritid og Fællesskab - BR4 2017.pdf
Bilag 14 - Liste over anlægsprojekter BR4 2017.pdf
Bilag 15 - Oversigt over grunde og ejendomme.pdf


127. Orientering om ændrede åbningstider for bemanding på Holbæk bibliotekerne

Orientering om ændrede åbningstider for bemanding på Holbæk bibliotekerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
1. tager orientering om ændring i de bemandede åbningstider for Holbæk bibliotekerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Som følge af det politisk vedtagne budgetforlig 2018-2021, er der er indarbejdet en besparelse på Holbæk bibliotekerne på 300.000 kr. i 2018.  Denne besparelse medfører en reduktion i den bemandede åbningstid, som træder i kraft 1. januar 2018.
 
Samlet set vil den betjente åbningstid i Jyderup, Tølløse og Holbæk blive reduceret med 5 timer ugentligt hvert sted.
 
Ændringer i den bemandede åbningstid:
 
Jyderup:
Nuværende åbningstider:                             Nye åbningstider:
Mandag 12.00 -17.00                                   Mandag 12.00 – 17.00
Onsdag 10.00 – 15.00                                  Torsdag 10.00 – 15.00
Fredag 10.00 – 15.00
 
Svinninge:
Nuværende åbningstider:                             Nye åbningstider:
Tirsdag 10.00 – 15.00                                            Uændret.
Torsdag 12.00 – 17.00
 
Tølløse:
Nuværende åbningstider:                            Nye åbningstider:
Mandag 10.00 – 15.00                                Tirsdag 12.00 – 17.00
Onsdag 12.00 – 17.00                                 Fredag 10.00 – 15.00
Fredag 10.00 – 15.00
 
Holbæk:
Der åbnes fremover for betjening alle hverdage kl. 11.00 i stedet for kl. 10.00
 
Selvbetjening
Der vil fortsat være mulighed for selvbetjening i Jyderup, Svinninge og Tølløse alle ugens dage fra kl. 07.00 – 22.00.
 
I Holbæk vil der forsat være mulighed for selvbetjening fra kl. 08.30 i hverdagene, samt søndage fra kl. 13.00 – 16.00 i vinterhalvåret.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Taget til efterretning.
128. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 27. november 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 27. november 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Tølløse Festival 2017
2. Holbæk i Pinsen – Skvulp 2017
3. Fællesmøde for repræsentanter i / omkring idrætshallerne med præsentation af undersøgelsen ”Fremtidens idrætsfaciliteter”
4. Status for Ugerløse Friluftsbad, sæson 2017

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#4361558_v1_regnskab for tølløse festival 2017.pdf
caseno16-12377_#4365717_v1_evaluering af sæsonen 2017 - ugerløse friluftsbad.pdf
caseno16-12377_#4371652_v1_årsrapport 20162017 - fonden holbæk i pinsen.pdf

Bilag

Regnskab for Tølløse Festival 2017
Evaluering af sæsonen 2017 - Ugerløse Friluftsbad
Årsrapport 2016/2017 - Fonden Holbæk i Pinsen


129. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Intet.