UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-10-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-10-2017 16:00:00


PUNKTER

108. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. oktober 2017
109. Drøftelse af kvalitetsvurdering for Museum Vestsjælland 2017
110. Beslutning om HB&I's brug af navnerettigheder til Holbæk Stadion
111. Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen
112. Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021
113. Beslutning om prioritering af initiativer inden for udvalgets økonomisk ramme i budget 2018
114. Drøftelse af undersøgelsen "Fremtidens Idrætsfaciliteter"
115. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. oktober 2017
116. Eventuelt108. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 23. oktober 2017.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 23. oktober 2017 med følgende program for mødet:
 
Kl. 13.00 – 14.30, Behandling af punkter på dagsorden
Kl. 14.30 – 15.00, Orientering om evalueringsrapport for Museum Vestsjælland, ved museumsdirektør Eskil Vagn Olsen
Kl. 15.00 – 15.45, Præsentation af undersøgelsen af ”Fremtidens Idrætsfaciliteter”, ved Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitet
Kl. 16.00 – 18.00, Temamøde for hele Byrådet om Holbæk Sportsby

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Godkendt.
109. Drøftelse af kvalitetsvurdering for Museum Vestsjælland 2017

Drøftelse af kvalitetsvurdering for Museum Vestsjælland 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. fremtidige fokusområder for samarbejdet med Museum Vestsjælland drøftes med afsæt i Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland 2017.
     

Beskrivelse af sagen
Slots- og Kulturstyrelsen har foretaget en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland. Museets direktør Eskil Vagn Olsen, vil på udvalgets mødet orientere om indholdet og konklusionerne i kvalitetsvurderingen. 
 
Baggrund
Alle statsanerkendte museer skal med jævne mellemrum igennem en kvalitetsvurdering, hvor Slots- og Kulturstyrelsen ser på, hvordan museet arbejder indenfor museumslovens 5 søjler: Indsamling, Registrering, Bevaring, Forskning og Formidling.
 
Hovedpunkter i kvalitetsvurderingen
- Museet har fået den overordnede bedømmelse ”Tilfredsstillende,” som er den næsthøjeste kategori, man kan få. I rapporten anerkendes museets intensive arbejde efter fusionen med at skabe en fælles organisation.
 
- Rapporten anerkender det store arbejde, der er lagt i arbejdet med at skabe fælles overblik over museets samlinger, forbedre bevaringsforhold og formulere fælles politikker og retningslinjer for samlingsvaretagelsen.
 
- Der er sket et fagligt løft på flere af de forhold, som blev påpeget ved tidligere kvalitetsvurderinger på de tidligere museer, fx kvalitetsudvikling af skoletjenestetilbud samt opgavevaretagelsen indenfor arkæologi, kulturmiljø og forskning.
 
- Der er fortsat potentiale for yderligere organisatorisk og museumsfaglig integration, forankring og udvikling, herunder præcisering/skærpelse af museets faglige profil samt udvikling af lokalt forankrede udstillingsprofiler. Ifølge museet er dette kendte udviklingspotentialer, som der allerede arbejdes med.
 
Det videre forløb
Museets bestyrelse og direktion udarbejder en handlingsplan på baggrund af styrelsens anbefalinger, som indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen ultimo november 2017.
 
Handlingsplanen vil indgå i udviklingen af Museum Vestsjælland i de kommende år.
 
Museet forventer at have fokus på følgende:
- Revidering af vedtægter og skærpelse af faglig profil med udpegelse af fokusområder
- Udvikling af lokalt forankrede udstillingsprofiler
- Udarbejdelsen af én strategi for den samlede virksomhed, der sætter de overordnede mål i relation til museets organisation og ressourcer
- Etablering af drifts-og samarbejdsaftale med de 6 kommuner
- Publiceret forskning i relation til satsningen om 100-året for salget af Dansk Vestindien
- Ansættelse af administrations- og driftschef
 
Med afsæt i kvalitetsvurderingen kan det drøftes i hvilket omfang, den kommende drifts- og samarbejdsaftale med Museum Vestsjælland skal have fokus på fx:
- Den maritime kulturarv og træskibsmiljøet på Holbæk havn
- Bedre Byggeskik- kulturen
- Samarbejde med lokalhistoriske foreninger i lokalområderne

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Drøftet.


caseno12-46158_#4322424_v1_kvalitetsvurdering af museum vestsjælland 2017..pdf

Bilag

Kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland 2017.


110. Beslutning om HB&I's brug af navnerettigheder til Holbæk Stadion

Beslutning om HB&I's brug af navnerettigheder til Holbæk Stadion

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. der indgås aftale med fodboldklubben HB&I om brug af navnerettighederne til Holbæk Stadion til og med 31.12.2018.

Beskrivelse af sagen
Fodboldklubben HB&I’s 1. hold er rykket ned i Danmarksserien. Derfor er det relevant at genforhandle den hidtidige aftale om klubbens brug af navnerettigheder mv til Holbæk Stadion (retten til at navngive stadion) – den såkaldte reklameaftale.
 
Udvalget skal beslutte, om der skal indgås en ny aftale med HB&I, som har følgende indhold:
 
- HB&I får fortsat ret til at anvende navnerettighederne mv. til Holbæk Stadion og evt. videresælge disse til klubbens sponsor. Denne ret værdiansattes til 25.000 kr.
- HB&I leverer ydelser til Holbæk Kommune, svarende til en værdi af 25.000 kr.
 
Reklameaftale
Hidtil har fodboldklubben HB&I haft en aftale om brug af navnerettighederne samt andre reklamemuligheder på stadion. Ifølge aftalen var den samlede værdi af navnerettighederne og de øvrige reklamemuligheder 100.000 kr. årlig.
 
I lyset af klubbens nedrykning anses markedsprisen for navnerettighederne og reklamemulighederne for at være reduceret. Administrationen har anslået markedsværdien af navnerettighederne til 25.000 kr./årligt baseret på den væsentlig reduceret presseinteresse i seriefodbold fremfor divisionsfodbold.
 
HB&I har fremsendt vedlagte oversigt over ydelser, svarende til en værdi af 25.000 kr. årligt, som HB&I foreslår kan udgøre betalingen for brugen af navnerettighederne:
- Gratis adgang for 75 børn og unge under 18 år til hjemmekampe (14 kampe + 1 pokalkamp)
- 2 spillere eller trænere stilles til rådighed for 1 kommunalt event pr. år.
 
Sponsoraftale
Holbæk Kommune har tidligere haft en sponsoraftale med HB&I på 200.000 kr. årligt. Som led i denne sponsoraftale skulle HB&I bl.a. give gratis adgang for alle børn og unge under 18 år til hjemmekampe.
 
Denne sponsoraftale bortfaldt ved klubbens nedrykning til Danmarksserien, jf. udvalgets beslutning af 20. februar 2017.
 
 
           

Sagshistorik, henvisninger
KFFU, 20.02.2017: punkt 35: Beslutning om fortsættelse af eksisterende reklame- og sponsoraftaler med HB&I

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
For stemte 3, V og B.
Imod stemte 1, O.


caseno15-25937_#4743695_v1_vs navnerettigheder - navnerettigheder holbæk stadion.pdf.pdf

Bilag

HB&I - oplæg om navnerettigheder på Holbæk Stadion


111. Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen

Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. de reviderede vedtægter for Fonden – Holbæk i Pinsen godkendes.

Beskrivelse af sagen
Fonden - Holbæk I Pinsen arrangerer det årlige SKVULP-event, som er en kulturel folkefest på Holbæk Havn. Fonden har besluttet at justere sine vedtægter. Det fremgår af fondens gældende vedtægter, at Holbæk Kommunes byråd skal godkende vedtægtsændringer.
 
Baggrund for ændring af vedtægterne
Fondes ønske om at ændre vedtægterne skal ses i lyset af fondes forslag om et reduceret kommunal tilskud til SKVULP i de kommende 4 år (2018-2021).
 
Det reducerede tilskud indebærer i sagens natur en ændring af de organisatoriske rammer for SKVULP, derfor er der behov for at justere i fondens vedtægter.
 
Hvad ændres i vedtægterne
Vedhæftet er de nye vedtægter samt en sammenstilling af de gældende vedtægter og de nye.
 
- Ændring af bestyrelsens sammensætning
o Intet krav om bopæl uden for Holbæk kommune
o Fokus på lokalt forankret bestyrelse
o Antallet ændres fra 5 til 5-9 bestyrelsesmedlemmer
 
- Ændring af udpegningsprocedure
o Holbæk Kommune skal ikke længere udpege bestyrelsesmedlemmer
o Bestyrelsen bliver selvsupplerende.
 
- Kunstnerisk / administrativ leder
o Kravet om at der skal ansættes en kunstnerisk / administrativ leder fjernes.
 
- Mindre konsekvensændringer som følge af ovenstående
 
Den videre proces
De ændrede vedtægter træder i kraft, når byrådets godkendelse foreligger.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Indstilles godkendt.


caseno14-22762_#4332538_v1_sidestillet opstilling af hidtidige og nye vedtægter for fonden - holbæk i pinsen, oktober 2017.pdf
caseno14-22762_#4332526_v1_vedtægter, fonden holbæk i pinsen, oktober 2017.pdf

Bilag

sidestillet opstilling af hidtidige og nye vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen, oktober 2017
Vedtægter, Fonden - Holbæk i Pinsen, oktober 2017


112. Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021

Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021 godkendes.

Beskrivelse af sagen
SKVULP er en årlig folkefest på Holbæk havn, som arrangeres af Fonden – Holbæk i Pinsen. Byrådet har besluttet at reducere det kommunale tilskud til arrangementet SKVULP i de kommende 4 år (2018-2021). Derfor skal der nu godkendes en samarbejdsaftale, som afspejler det reducerede tilskud.
 
Økonomiske rammer
Byrådet vedtog den 11. oktober 2017 budgettet for 2018, samt overslagsårene. Den økonomiske ramme for tilskud til arrangementet SKVULP er som følger:
 
2018: 1.500.000 kr.
2019: 1.500.000 kr.
2020: 1.300.000 kr.
2021: 1.100.000 kr.
 
Indhold i samarbejdsaftale
Den vedlagte samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Fonden – Holbæk i Pinsen for perioden 2018-2021 indeholder følgende hovedelementer:
 
- Fonden – Holbæk i Pinsen er ansvarlig for at gennemføre en årlig kulturbegivenhed af høj kvalitet – kaldet SKVULP.
- SKVULP skal være for hele Holbæk Kommune, og være forankret på fællesskab og lokalt sammenhold.
- SKVULP skal have en maritim profil og indeholde kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet.
- Fonden – Holbæk i Pinsen forestår arrangementets planlægning og gennemførelse
- Holbæk Kommune betaler et årligt tilskud jf. ovenfor.
- Holbæk Kommune bidrager med administrativ og praktisk assistance i form af en række præciserede opgaver, nævnt i aftalen.
- Parterne skal afholde et årligt dialogmøde.
 
Den videre proces
Efter samarbejdsaftalens godkendelse vil Fonden – Holbæk i Pinsen iværksætte planlægningen af SKVULP 2018.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Samarbejdsaftalen for SKVULP understøtter bl.a. temaet ”Bevægende Byrum” som har indsatsen ”Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommunens byer”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-41286_#4332497_v1_samarbejdsaftale om skvulp, 2018-2021.pdf

Bilag

samarbejdsaftale om SKVULP, 2018-2021


113. Beslutning om prioritering af initiativer inden for udvalgets økonomisk ramme i budget 2018

Beslutning om prioritering af initiativer inden for udvalgets økonomisk ramme i budget 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. der træffes beslutning om prioriteringer af frie midler på politikområde kultur og fritid i budget 2018.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse byrådets vedtagelse af budget 2018+ er der på politikområde kultur og fritid forudsat nedskrevet et støttebeløb til afvikling af havnekulturfestivallen SKVULP i 2018 fra 2,8 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Yderligere er der i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-budget 2021 afsat bevillig til havnekulturfestivallen i de efterfølgende år med 1,5 mio. kr. (2019), 1,3 mio. kr. (2020) og 1,1 mio. kr. i (2021)
 
Budgetvedtagelsen giver et disponibelt råderum i 2018 til at igangsætte nye – eller tilføre midler til eksisterende - projekter i budget 2018 på 1,3 mio. kr.
 
Med vedtagelsen af en ny kultur og fritidspolitik i 2017 har byrådet ønsket at sætte fokus på at indtænke kultur- og fritidsindsatser som ”investeringer i” kerneopgave indsatser fremfor en mere passiv tilgang med ”tilskud til” områder afgrænset indenfor egen sektor.
Derfor har udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” arbejdet med en række muligheder for at igangsætte og/eller videreføre en projekter indenfor kultur- og fritidsområdet, som netop understøtter denne tankegang.
 
Imidlertid vil der med den afsatte budgetramme for 2018 - og ikke mindst i overslagsårene - være behov for en politisk prioritering, idet der ikke, indenfor den nuværende politiske prioritering, vil være økonomisk råderum til at iværksætte/fastholde en række af disse projektønsker.
 
Det drejer sig om følgende projekter:
Aktør
formål
Økonomi
 
 
 
 
 
2018
2019
2020
2021
Projekt samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland og lokale foreninger i kommunens lokalområder
At aktiverer borgere.
5 procent flere i foreningerne.
Mindst 1000 nye borgere som i dag er inaktive skal være aktive
0,400*
0,400
0,400
 
Lillefidusen
Formål med projektet er at understøtte den sproglige udvikling af 0 – 3 årige på tværs af kultur og læring og er planlagt til at løbe i tre år (2018 – 2020).
Projektet er et samarbejde mellem kerneområde Kultur, Fritid og Borgerservice og kerneområde Læring og Trivsel. Og bygger videre på erfaringerne med Læsefidusen.
0,250
0,250
0,250
 
Samarbejdsaftale med Nationalmuseet
Nationalmuseet og Holbæk kommune har enedes om at indgå en samarbejdsaftale omkring permanent placering af størstedelens af museets fartøjssamling i Holbæk havn. Forslag til kontrakt har været behandlet i KFFU 25.09.17, ØU 11.10.2017 og i byrådet den 25.10.17
0,600
0,600
0,600
0,600
BGK
BGK er et projekt, hvor unge mennesker i udskoling og på gymnasielt niveau har mulighed for at dygtiggøre sig indenfor billedkunst. Projektet er indtil sommeren 2018 finansieret via den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Dog således at værtskommuner, som Holbæk er stiller bygninger til rådighed.
 
Finansieringen af BGK udløber med udgangen af skoleåret 2017/2018 og vil ikke efterfølgende kunne forventes finansieret af Kulturregionen. Udvalget har tidligere tilkendegivet at administrationen skulle undersøge, om BGK kunne forankres i Holbæk Kommune. I den forbindelse har administrationen spurgt en række nabokommuner, om de ønskede at indgå i et samarbejde om BGK forankret i Holbæk. Kommunerne Sorø, Slagelse, og Ringsted har svaret tilbage, at de ikke ønsker at indgå i et samarbejde. Odsherred- og Lejre Kommune har svaret tilbage, at spørgsmålet vil indgå i budgetforhandlinger. Herefter vil de melde tilbage.
 
BGK tilbyder undervisningen i billedkunst mv. til ung, som ønsker at afprøve deres talent måske på henblik på efterfølgende kunstuddannelse. BGK understøtter kultur- og fritidspolitikkens mål tema om ”Kreative Miljøer” – herunder talentudvikling.
 
0,225**
0,450
0,450
0,450
 
Byrådet besluttede i 2016 at styrke det maritime liv i Holbæk og afsatte 500.000 kr. årligt i budgetårene 2017 – 2020 til styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk Havn. En række aktiviteter er allerede sat i gang. Bl.a.: Forskningsprojekt om kulturinvesteringer som vækstgenerator. Desuden en foredragsrække, hjemmeside, etablering af barkegryde og formidlingsforløb for skoleklasser. For at fastholde udviklingen af kystlivscentret er der brug for, at der tilføres yderligere midler. Holbæk Kommune har indsendt ansøgning til EU-puljen, Interreg, på 5,5 mio. kr. til udvikling af kystlivscentret. Der forventes svar på denne ansansøgning ultimo november.
 
Kystlivscentret er er en tværgående investering, som indebærer etablering af læringstilbud til folkeskolen, samarbejde med EUC, formidling af kulturarv og kulturtilbud og aktivering af havnemiljøet til gavn for borgere og besøgende, videreudvikling af en fælles identitet som en by i tæt samspil med fjorden og det maritime liv.
 
Kystlivscentret understøtter kultur- og fritidspolitikkens mål tema om ”Det maritime liv” og indsatserne ”Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet.” Desuden er der vedtaget følgende indsats: ”Vi vil udvikle havneområdet og skabe nye
mødesteder.” Kystlivscentret støtter også turismepolitikken, udviklingsmål, om at ” Holbæk Kommunes samlede udbytte af turismeområdet skal øges. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommunerne.om at trække flere turister til kommunen”.
 
0,500
0,500
0,500
0,500
 
* Udvalget kunne som alternativ vælge at finansiere projektsamarbejde med DGI via midler fra medlemstilskuddet. L dag modtager hver forening 220 kr. pr medlem op til og med 24 år. En reduktion på 10 kr. pr medlem vil give 150.000 kr. En reduktion i medlemstilskuddet på 25 kr. pr medlem vil give et finansieringsgrundlag på 375.000 kr.
 
** Holbæk kommune kan vælge at opsige samarbejde med kulturregion Midt- og Vestsjælland, hvilket koster 3 kr. pr. borger (=210.000 kr.)., hvorved den sparede udgift hertil kunne anvendes som delfinansiering til BGK. Den gældende aftale for kulturregionen udløber med udgangen af 2018 og der forelægger endnu ikke et udspil til fremtidige aftaler fra Kulturministeriet.
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Der er alene tale om et råderum i budgetår 2018. En fortsættelse og/eller igangsættelse af et eller flere af de nævnte projekter vil kræve en økonomisk finansiering, som rækker ud over det eksisterende råderum for 2018.

Øvrige konsekvenser
Der er alene tale om et råderum i budgetår 2018. En fortsættelse og/eller igangsættelse af et eller flere af de nævnte projekter vil kræve en økonomisk finansiering, som rækker ud over det eksisterende råderum for 2018.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Det besluttes, at prioriteringen i 2018 er:
B) Igangsættelse af Lillefidus (0,1 mio. kr.).
     Projektet nedskaleres til i første fase at inddrage til 3-5 daginstitutioner, bibliotek og frivillige aktører. På den baggrund afsættes i 2018 0,1 mio. kr. til finansiering af indledende projektfase. Midlerne hertil findes indenfor det disponible råderum.
C) samarbejde med Nationalmuseet (0,6 mio. kr.).
Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2018 indenfor det disponible råderum. Finansiering fra 2019 og frem afklares i løbet af 2018
D) BGK (0,25 mio. kr.).
Udvalget afsætter 0,250 mio. kr. fra udisponerede midler i 2018 til sikring af studieåret 2018/2019. Restfinansiering af 1. halvår af 2019 findes i løbet af 2018.
E) kystlivscenter (0,350 mio. kr.).
Der afsættes i 2018 0,350 mio. kr. fra disponible midler til kystlivscentret.
114. Drøftelse af undersøgelsen "Fremtidens Idrætsfaciliteter"

Drøftelse af undersøgelsen "Fremtidens Idrætsfaciliteter"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
  1. drøfter undersøgelsen ”Fremtidens Idrætsfaciliteter” med afsæt præsentationen fra Syddansk Universitet.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har 19 idrætshaller som anvendes meget forskelligt og som har forskellig alder og størrelse. Baggrunden for at Holbæk Kommune tilsluttede sig forskningsprojektet er interessen i mere viden om idrætshallernes anvendelse, med henblik på den fremtidige udvikling på idrætsfacilitetsområdet.
 
Forskningsprojektet ”Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering” er en del af et større forsknings-og formidlingsprojekt. Forsknings- og formidlingsprojektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut på baggrund af en bevilling fra TrygFonden og Lokale- og Anlægsfonden.
 
Forskningsundersøgelsen har tre overordnede formål:
 
1. Undersøgelsen skal kvalificere kommunernes og idrætsfaciliteternes beslutningsgrundlag i arbejdet med at udvikle og optimere idrætsfaciliteterne og deres anvendelse.
 
2. Undersøgelsen skal på baggrund af den generede viden styrke det faglige grundlag for såvel eksisterende som nye uddannelses- og efteruddannelsestilbud vedrørende organisering, ledelse og drift af idrætsfaciliteter.
 
3. Undersøgelsen skal bidrage til at udvikle ledelsesværktøjer, som kan assistere ledere af idrætsfaciliteter med at optimere driften af den enkelte facilitet ud fra facilitetens lokale forudsætninger og målsætninger.
 
Syddansk Universitet vil på mødet præsentere resultater fra undersøgelsen af ”Fremtidens Idrætsfaciliteter” med udgangspunkt i idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkendte den 28. november 2016 at Holbæk Kommune skulle deltage i undersøgelsens fase 2.
 
Fase 2 blev gennemført fra den 27. februar til 26. marts 2017 hvor Holbæk Kommune deltog med 16 idrætsfaciliteter. I alle idrætsfaciliteter er aktiviteter blevet registreret fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 22.00.
 
Samtidig med registreringen af aktiviteterne for hver time, er der ligeledes gennemført en bruger-tilfredshedsundersøgelse.
 
I den samlede undersøgelse i fase 2 har 24 kommuner fra hele landet deltaget med 300 idrætsfaciliteter.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 28. november 2016: Beslutning om støtte til forskningsprojektet ”Fremtidens Idrætsfaciliteter”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Drøftet.
115. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. oktober 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Status på Talentrådets arbejde
2. Møde med kampsportsforeningerne den 3. oktober 2017
3. Stubmøllen i Strandparken

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Taget til efterretning.
116. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Intet.