UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-08-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-08-2017 16:00:00


PUNKTER

89. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. august 2017
90. Beslutning om fortsat tilskud til museumsbygninger i Holbæk
91. Beslutning om foreningers brug af kommunevåben
92. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28. august 2017
93. Eventuelt89. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. august 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 28. august 2017.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 28. august 2017.
 
Program for mødet:
 
Kl. 15.00 – 16.00, Ordinært møde i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, i mødelokale 0.13, Kanalstræde 2 i Holbæk.
Kl. 16.00 – 17.00, Temamøde for hele Byrådet om Holbæk Sportsby, i mødelokale 0.13, Kanalstræde 2 i Holbæk.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-08-2017
Godkendt.
90. Beslutning om fortsat tilskud til museumsbygninger i Holbæk

Beslutning om fortsat tilskud til museumsbygninger i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. aftale om fortsat tilskud på 500.000 kr. årligt i perioden 2017-2019 til museumsbygningerne i Holbæk bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har siden 2013 givet et årligt tilskud på 500.000 kr. til vedligeholdelse af museumsbygninger i Holbæk. Den hidtidige aftale er udløbet, derfor fremlægges en ny aftale for perioden 2017-2019 med henblik på udvalgets godkendelse.
 
Museumsbygningerne i Holbæk er ejet af en almennyttig fond, som har til formål at vedligeholde museumsbygningerne og stille dem til rådighed for Museum Vestsjællands aktiviteter i Holbæk.  Vedligeholdelsen af museumsbygningerne sker i tæt dialog med Museum Vestsjælland.
 
Museumsbygningerne var ikke en del af den samlede tværkommunale museumsfusion, som skabte Museum Vestsjælland. Derfor er bygningstilskuddet ikke indarbejdet i museets driftstilskud, men bliver udbetalt som et særligt tilskud.
 
Museumsbygningerne i Holbæk består af 11 gamle bygninger fra 1600-, 1700- og 1800-tallet. Det er unikt for Holbæk, at der midt i en købstads gamle bykerne er bevaret et helt kompleks, hvor alle bygninger ligger på deres oprindelige plads, undtagen købmandsgården, der blev flyttet til museet i 1937.
 
Vedlagt er en oversigt over anvendelsen af de særlige bygningstilskud siden 2015. Bygningstilskuddet for 2013 og 2014 blev først udbetalt i 2015 som følge af omlægninger i forbindelse med museumsfusionen.
 
Oversigten viser også de renoveringer, som forventes igangsat i 2017, såfremt udvalget godkender aftalen om et fortsat tilskud til vedligehold af museumsbygningerne.

Økonomiske konsekvenser
En fortsættelse af aftalen om bygningstilskud vil ikke kræve en ny finansiering, idet der i det vedtagne budget for 2017 er der afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse af museumsbygningerne. Beløbet er ligeledes afsat i overslagsårene 2018 og 2019.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-08-2017
Godkendt.


caseno13-33129_#4274875_v2_udkast, tilskudsaftale 2017-2019.pdf
caseno13-33129_#4284497_v1_status for vedligeholdelsesarbejder pr 228 2017, fonden museumsbygninger.pdf

Bilag

udkast, tilskudsaftale 2017-2019
Status for vedligeholdelsesarbejder pr 22/8 2017, Fonden Museumsbygninger


91. Beslutning om foreningers brug af kommunevåben

Beslutning om foreningers brug af kommunevåben

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
  1. Vedlagte administrationsgrundlag for foreningers brug af kommunevåben bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra en idrætsforening, som ønsker at bruge kommunevåbnet fra gl. Svinninge kommune i foreningens nye logo.
 
På den baggrund er der brug for en principiel politisk beslutning om, hvorvidt foreninger må anvende kommunevåben som foreningslogo og i givet fald indenfor hvilke rammer.
 
Hvilke kommunevåben er der tale om?
Holbæk Kommune råder over ét gældende kommunevåben. Derudover har Holbæk kommune også råderetten over kommunevåbnene for de tidligere kommuner i Svinninge, Jernløse, Tølløse og Tornved - de såkaldte historiske kommunevåben, som kan ses i vedlagte bilag.
 
Kommunevåben – både det gældende og de historiske er beskyttede varemærker, som kun må kun anvendes af Holbæk kommune og dennes institutioner.  Andre – fx foreninger – må ikke anvende kommunevåbenet med mindre, Holbæk kommune har givet særlig tilladelse hertil.
 
Overvejelser ved principiel beslutning om at give adgang til at bruge kommunevåben
 
Kriterier for foreningers brug af kommunevåben
Såfremt der skal gives foreninger mulighed for at få særlig tilladelse til at anvende både gældende og historiske kommunelogoer er det relevant at fastsætte generelle kriterier, så der sikres en ensartet sagsbehandling af fremtidige ansøgninger. Vedlagte udkast til et administrationsgrundlag indeholder følgende kriterier:
 
 
Kompetencen til at behandle ansøgninger om tilladelse til brug af kommunevåben foreslås delegeret til Kultur og Fritidssekretariatet.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-34234_#4284758_v2_illustration af historiske kommunevåben.pdf
caseno17-34234_#4284917_v2_administrationsgrundlag for foreningers brug af kommunevåben.pdf

Bilag

illustration af historiske kommunevåben
administrationsgrundlag for foreningers brug af kommunevåben


92. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28. august 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Status for etableringen af BGK Vestsjælland
2. Evaluering af Gran Fondo cykelløb
3. Planlægning af besøg af Folketingets Kulturudvalg

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-08-2017
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#4281780_v1_notat, status for bgk, august 2017.pdf

Bilag

notat, status for BGK, august 2017


93. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-08-2017
Intet.