UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Brorfelde Observatorium

STARTTIDSPUNKT

20-03-2017 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-03-2017 11:30:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 20. marts 2017
43. Dialogmøde med Folkesoplysningsudvalget
44. Drøftelse af samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland
45. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget
46. Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts
47. Beslutning om støtte til operakoncert i Jyderup den 28. juni 2017
48. Beslutning om støtte til Danmark Dejligst på Tuse Næs i 2017
49. Beslutning om forlængelse af lejeaftale med Museum Vestsjælland
50. Drøftelse af fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium
51. Orientering om status for nye regler i Folkeoplysningsloven
52. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20. marts 2017
53. Eventuelt42. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 20. marts 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 20. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 20. marts 2017.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 20. marts 2017 på Brorfelde Observatorium, Observator Gyldenkernes vej 11, 4340 Tølløse (i bygning 5, Gyldenkernes kontor). 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
Kl. 09.10 – 10.10, Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget – drøftelse af ny udviklingsplan for Folkeoplysningsudvalget.
Kl. 10.10 – 10.40, Drøftelse af samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland
ved Næstformand for DGI Midt- og Vestsjælland Bruno L. Hansen og direktør i DGI Midt- og Vestsjælland Peter Holmen samt idræts- og foreningskonsulent Jens Albagaard.
Kl. 10.40 – 11.00, Drøftelse af sager efter formandens ønske.
Kl. 11.00 – 11.30, Orientering om status på Brorfelde Observatorium ved leder Julie Bouchet.
Kl. 11.30 – 12.00, Orientering om status for implementering af ændringer i Folkeoplysningsloven ved jurist Maj Hafstrøm.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Godkendt.
43. Dialogmøde med Folkesoplysningsudvalget

Dialogmøde med Folkesoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. afholder dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget


Beskrivelse af sagen
Det er aftalt mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, at de to gange årligt afholder dialogmøder, hvorfor der på dette udvalgsmøde afsættes tid til dialogmøde.
 
Mødet er det første dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” i 2017. Folkeoplysningsudvalget har 22. februar 2017 afholdt møde, hvorunder det er besluttet at medtage nedenstående punkter og spørgsmål til det fælles dialogmøde.
 
Dialogmødet afvikles under to hovedtemaer:
 
Strategi- og handlingsplan 2017-2018
Under præsentationen af Folkeoplysningsudvalget Strategi- og handlingsplan 2017-2018 ønsker Folkeoplysningsudvalget at redegøre for baggrunden for planen samt uddybe enkelte af målene:
 
Kultur- og fritidspolitikken
Under drøftelsen af Kultur- og fritidspolitikken ønsker Folkeoplysningsudvalget at fremlægge deres forslag til, hvordan der kan samarbejdes om opfyldelsen af politikken.
 
De ønsker endvidere, at Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” er forberedte på en stillingtagen til disse konkrete nedslag i Kultur- og fritidspolitikken:
 
Der afsættes en time til de fælles drøftelser fra kl. 9.10-10.10.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Drøftet.


caseno13-47347_#4148746_v1_folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018.pdf
caseno13-47347_#4148751_v1_årsrapport 2015 folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Folkeoplysningsudvalgets strategi- og handlingsplan 2017-2018
Årsrapport 2015 for Folkeoplysningsudvalget


44. Drøftelse af samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland

Drøftelse af samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. en mulig samarbejdsaftale mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Holbæk Kommune drøftes


Beskrivelse af sagen
DGI Midt- og Vestsjælland ønsker i samarbejde med Holbæk Kommune at styrke øget fysisk aktivitet og en sundere livsstil. Det lokale idræts- og foreningsliv anses som en central aktør i dette samarbejde.
 
Holbæk Kommune har tidligere arbejdet sammen med DGI Midt- og Vestsjælland om konkrete tiltag. Gennem en 2-årig periode havde parterne en kombineret ansættelse af en idræts- og foreningskonsulent med ligelig fordeling af opgaver og arbejdstid. Ligeledes har Holbæk Kommune løbende benyttes sig af kompetenceudviklingstiltag for foreninger under Bevæg dig for livet-visionen.
 
Repræsentanter fra DGI Midt- og Vestsjælland vil på mødet fremlægge de foreløbige tanker om en mulig samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland.
 
Begge parter har gennem en møderække de seneste fire måneder drøftes konkrete indsatser og aktiviteter i et muligt bredt samarbejde, hvor flere kerneområder i Holbæk Kommune inddrages.
 
Indsatserne tænkes foreløbigt at omfatte:
 
I kultur- og fritidspolitikken, der blev vedtaget i 2016, er der lagt vægt på, at indsatserne i politikken skal arbejde på tværs af kerneområderne i Holbæk Kommune. Denne mulige samarbejdsaftale er et eksempel på en udmøntning af kultur- og fritidspolitikken.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab, understøtter samarbejdet bl.a. temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil styrke koordinering, samarbejde og kommunikation udadtil og indadtil om kommunens aktører og events”.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Drøftet. Der arbejdes videre med en samarbejdsaftale.
45. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter at udvise tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler. De centrale puljer fremgår af bilag 12.
 2. godkender, at anlægsprojekter prioriteres, som beskrevet i bilag 10.
 3. godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1-9
 

 

Beskrivelse af sagen
Samlet set skal Holbæk Kommune i 2017 sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er nemlig 4.140 mio. kr., og budgettet for 2017 er 3.960 mio. kr.
 
De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det budgetterede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts 2017.
 
I kommunens forventede forbrug for hele 2017 indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af 2017. Ved budgetrevision 1 er det forventede driftsforbrug i 2017 41 mio. kr. højere end budgettet for 2017.
 
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
 
Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af budget 2017.
 
De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes budgettet at blive overholdt.
 
På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til 2017 med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved budgetrevision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr.
 
Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger budgettet.
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til 2017. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra 2017 til 2018. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb.
 
Den oprindelige ramme for budget 2017 skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts 2017 byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige budgetreduktioner:
 
Administrative tiltag:
· Ansættelse med omtanke
· Indkøb med omtanke
· Færre sygedagpengerefusioner til enheder
· Analyse af beskæftigelsesområdet
 
Politisk tiltag:
· Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler
 
Udmøntningen af de nye budgetreduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede budget at holde.
 
På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til 2018. Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver budgetrevision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes/bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang.
 
I bilag 10 findes oversigt over, hvilke anlægsprojekter, der prioriteres, og hvilke der udskydes. Oversigten blev gennemgået på byrådets temamøde 8. marts 2017
 
I bilag 11 findes oversigt over salg af ejendomme, grunde og ejendomme.
 
I bilag 1 findes den samlede oversigt over budgetrevision 1 i 2017.
 
I bilag 2-9 findes notater for hvert udvalg, hvoraf fremgår forslag til tillægsbevillinger og omplaceringen for politikområderne for hvert udvalg. For Udvalget ”Uddannelse og Job” er der i bilag 4 og 5 notater, hvor udvalgets budgetrevision er delt op på de to kerneområder ”Uddannelse til alle unge” og ”Alle kan bidrage”.
 

 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Udvalget ønsker at efterleve byrådets målsætning om, at alle idrætsfaciliteter i kommunen er renoveret og opdateret i 2019. Med etableringen af Holbæk Sportsby og en gennemførelse af de planlagte renoveringsprojekter i de kommende år, nås byrådets målsætning. Henset til behovet for generelt at udskyde en række anlægsprojekter i 2017, har udvalget arbejdet på at udskyde finansieringen af flere af udvalgets projekter med henblik på en tidligere igangsætning. På denne baggrund indstiller udvalget, at    
 
Punkt 1 og 3 godkendes for så vidt angår Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab, og
 
Punkt 2 godkendes, idet anlægsarbejderne vedrørende Svinninge Hallen og Jyderup Bad igangsættes nu. Finansieringen af begge projekter sker efter aftale med udførende entreprenører primo 2018. Der arbejdes videre med at finde en tilsvarende løsning for udvidelsen af Jyderup Hallen. Forudsætningen for den samlede løsning er, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 sikres overholdelse af den samlede anlægsramme for budget 2018.
 
Et flertal bestående af A, B og O ønsker undersøgt, om der kan findes finansiering, der fører til at flere anlægsprojekter kan igangsættes i indeværende år.


caseno17-1642_#4154330_v1_bilag 1 - samlet oversigt - br1.pdf
caseno17-1642_#4154299_v1_bilag 2 - notat læring og trivsel - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154301_v1_bilag 3 - notat uddannelse og job - samlet - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154302_v1_bilag 4 - notat uddannelse og job - kerneopgave uddannelse til alle unge - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154303_v1_bilag 5 - notat udvalget uddannelse og job - kerneopgaven akbi - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154305_v1_bilag 6 - notat aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154306_v1_bilag 7 - notat klima og miljø -br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154307_v1_bilag 8 - notat kultur og fritid - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154308_v1_bilag 9 - notat økonomiudvalget - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4153916_v1_bilag 10 - oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - br1.docx
caseno17-1642_#4154564_v1_bilag 11 oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017.pdf
caseno17-1642_#4154298_v1_bilag 12- centrale puljer - br1.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt - BR1
Bilag 2 - Notat Læring og Trivsel - BR1.pdf
Bilag 3 - Notat Uddannelse og Job - Samlet - BR1.pdf
Bilag 4 - Notat Uddannelse og Job - Kerneopgave Uddannelse Til Alle Unge - BR1.pdf
Bilag 5 - Notat Udvalget Uddannelse og Job - Kerneopgaven AKBI - BR1.pdf
Bilag 6 - Notat Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg - BR1.pdf
Bilag 7 - Notat Klima og Miljø -BR1.pdf
Bilag 8 - Notat Kultur og Fritid - BR1.pdf
Bilag 9 - Notat Økonomiudvalget - BR1.pdf
Bilag 10 - Oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - BR1
Bilag 11 Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017
Bilag 12- Centrale puljer - BR1.pdf


46. Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. udvalget diskuterer og anviser, hvordan de vil løse den budgetudfordring, som udvalget står overfor ved budget 2018.

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Møde i marts
På mødet i marts gennemgås budgetudfordringen for 2018, med fokus på hvor meget budgetrammen falder i forhold til budget 2017. Gennemgangen ses i et historisk perspektiv og udviklingen beskrives på udvalgte områder helt ned på enhedsniveau.
 
Derudover præsenteres udvalget for nøgletal, der beskriver hvordan Holbæk Kommune præsterer i forhold til andre kommuner. Det er tanken at nøgletallene kan hjælpe med at beslutte hvilke opgaver kommunen skal løse på en anden måde og hvilke opgaver kommunen ikke skal løse i 2018.
 
De løsninger, som udvalgene må overveje dækker både effektiviseringer, serviceændringer, strukturændringer, opgaver der ikke skal løses, fordi de ikke falder indenfor kerneopgaven, arealoptimering mv.
 
Drøftelserne skal danne baggrund for byrådets statusmøde i april.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Drøftet.
47. Beslutning om støtte til operakoncert i Jyderup den 28. juni 2017

Beslutning om støtte til operakoncert i Jyderup den 28. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes hvorvidt, der skal bevilges en underskudsgaranti på op til 50.000 til en operakoncert i Jyderup den 28. juni 2017, arrangeret af Jyderup Højskole og Jyderup Erhvervsforening.

Beskrivelse af sagen
Jyderup Erhvervsforening og Jyderup Højskole samarbejder om at arrangere en operakoncert i Jyderup den 28. juni 2017, og søger i den forbindelse udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” om en underskudsgaranti.
 
Administrationen har været i dialog med Jyderup Højskole om størrelsen af en eventuel underskudsgaranti. Det er en samlet vurdering, at en underskudsgaranti på op til 50.000 kr. vil imødekomme arrangørernes behov.
 
Koncerten, som er en fremførelse af operaen ”Rigolleto”, afvikles som en open air koncert på plænen ved Sølyst med solister og orkester under ledelse af Guido Paevalalu (GuidOpera) og kapelmester Leif Greibe.
 
Arrangørerne har fremsendt et budget, som er vedlagt denne sag. De samlede udgifter forventes at være 118.000 kr.
 
Ifølge budgettet vil koncerten blive finansieret via billetsalg (forventet 68.000kr.) samt sponsorindtægter (50.000 kr.) Arrangøren er i dialog med forskellige sponsorer, men der er endnu ikke indgået endelige aftaler.
 
Underskudsgarantien kommer til udbetaling, hvis koncerten giver underskud. Holbæk Kommune opstiller vilkår for underskudsgarantien – herunder vilkår om, at arrangøren skal tegne aflysningsforsikring for arrangementet og aflevere et fuldt og retvisende regnskab efter koncertens gennemførelse.  
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Tilskud til arrangementet understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen.”

Økonomiske konsekvenser
En underskudsgaranti kan finansieres ved at disponere 100.000 kr. fra eventpuljen.  Restsaldo i eventpuljen inden udvalgsmødet den 20. marts 2017 er ca. 320.000 kr.*
 
*besparelsen på 250.000 kr. jf. byrådsbeslutning af 8. marts 2017 er fratrukket dette beløb.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Der bevilges en underskudsgaranti på 50.000 kr.


caseno12-6350_#4142398_v1_budget til ansøgning om underskudsgaranti til operakoncert juni 2017 - budget opera.pdf.pdf

Bilag

Budget til ansøgning om underskudsgaranti til operakoncert juni 2017 - Budget opera.pdf


48. Beslutning om støtte til Danmark Dejligst på Tuse Næs i 2017

Beslutning om støtte til Danmark Dejligst på Tuse Næs i 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 1. hvorvidt der skal bevilges en underskudsgaranti på op til 50.000 til Danmark Dejligst på Tuse Næs i 2017.

Beskrivelse af sagen
Foreningen Tuse Næs Musik Events (TNME) har ansøgt om en underskudsgaranti til Danmark Dejligst, som bliver afholdt den 19. august 2017 på Tuse Næs. Ud fra en dialog med foreningen samt en gennemgang af det vedlagte budget indstiller administrationen, at en underskudsgaranti op til 50.000 kr. vil imødekomme TNME’s behov.
 
Fra starten i 2012 var konceptet, at musikeren Rasmus Nøhr turnerede med Danmark Dejligst og gav gratis koncerter. På Tuse Næs blev gratiskoncerten afholdt i baghaven hos en lokal ildsjæl.  Konceptet har udviklet sig, så det nu er muligt, at andre bands også har kunnet deltage som en del af den pakke, Danmark Dejligst stiller til gratis rådighed for de lokale arrangører på Tuse Næs.
 
De lokalearrangører har desuden budt lokale bands velkommen i et samarbejde med Spirefestivallen.  Derfor er Danmark Dejligst på Tuse Næs nu en heldags-koncert.
 
I år ønsker TNME at tilvælge et andet band end det, som Danmark Dejligst stiller til rådighed, derfor er der en vis egenbetaling for de lokale arrangører. Baggrunden er ønsket om at sikre et bredt musikudvalg i de events, som foregår i august i Holbæk Kommune
 
TNME har også ambitioner om at udvide med et musikområde for børn hvor bl.a. Teatret Fair Play opsætter en forestilling.
 
Arrangementets økonomi
Det samlede budget for Danmark Dejligst – Tuse Næs 2017 er vedlagt som bilag.
 
Omkostningerne til de nye tiltag forventes dækkes ved indtægter fra sponsorater, annoncesalg, promodag, bodsalg mv. TNME er i dialog med sponsorer, men har ikke indgået endelige aftaler med alle sponsorer endnu, derfor er der et vist usikkerhedsmoment forbundet med realiseringen af de forventede indtægter.
 
TNME har ikke en egenkapital, som kan udgøre sikkerhed for betaling til musikere mv. derfor ansøger TNME om en kommunal underskudsgaranti.
 
Underskudsgarantien kommer til udbetaling, hvis koncerten giver underskud. Holbæk Kommune opstiller vilkår for underskudsgarantien – herunder vilkår om, at arrangøren skal tegne aflysningsforsikring for arrangementet og aflevere et fuldt og retvisende regnskab efter koncertens gennemførelse. 
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Tilskud til arrangementet understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen.”

Økonomiske konsekvenser
En underskudsgaranti kan finansieres ved at disponere 100.000 kr. fra eventpuljen.  Restsaldo i eventpuljen inden udvalgsmødet den 20. marts 2017 er ca. 320.000 kr.*
 
*besparelsen på 250.000 kr. jf. byrådsbeslutning af 8. marts 2017 er fratrukket dette beløb.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Der bevilges en underskudsgaranti på 50.000 kr.


caseno16-32910_#4148142_v1_budget, danmark dejligst tuse næs 2017.pdf

Bilag

Budget, Danmark Dejligst Tuse Næs 2017


49. Beslutning om forlængelse af lejeaftale med Museum Vestsjælland

Beslutning om forlængelse af lejeaftale med Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype
”Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. lejeaftalen med Museum Vestsjælland, om lokaler på Oldvejen 25c, forlænges med 10 år.

Beskrivelse af sagen
I 2014 blev der indgået en lejeaftale mellem Holbæk Kommune og Museum Vestsjælland omkring leje af 891 m2 i det gamle jobcenter på Oldvejen 25c. Museum Vestsjælland har udtrykt tilfredshed med at kunne anvende lokalerne. Derfor ønsker Museum Vestsjælland ønsker allerede nu at forlænge aftalen med 10 år, så lejekontraktens udløbsår ændres fra 2025 til 2035. Da administrationen ikke har bemyndigelse til at godkende en kontraktforlængelse på så mange år, fremlægges det til politisk behandling.
 
Ejendommen som er beliggende i Andelslandsbyen Nyvang, har ingen andre brugere end museet og Andelslandsbyen. Museet vil med den nye kontrakt leje 41% af ejendommen. Den resterende andel af ejendomme skal bruges af Andelslandsbyen.
 
En forlængelse af lejeaftalen vil understøtte Holbæk Kommunes samarbejde med Museum Vestsjælland, som er en regional kulturinstitution - administrativt forankret i Holbæk Kommune.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Forlængelsen af lejeaftalen understøtter kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, som indeholder temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil styrke koordinering, samarbejde og kommunikation udadtil og indadtil om kommunens aktører”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-9829_#4144383_v1_endelig lejeaftale.pdf

Bilag

Endelig Lejeaftale


50. Drøftelse af fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium

Drøftelse af fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype
Udvalg ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium drøftes.

Beskrivelse af sagen
På mødet præsenteres status på Brorfelde Observatorium som oplæg til en drøftelse af de fremtidige ønsker for Holbæk Kommunes nye oplevelsescenter.
 
Holbæk Kommune købte Brorfelde Observatorium i efteråret 2013 med støtte fra A. P. Møller-fonden og Nordea-fonden for at udviklet et naturvidenskabeligt oplevelsescenter, som udover at formidle naturvidenskab, også skal fungere som vækstkatalysator for Holbæk Kommune.
 
Holbæk Kommune, AP Møller-fonden og Nordea-fonden gav hver 10 mio. kr. Udover køb af Brorfelde Observatorium er pengene blevet brugt til gennemførelse af 1. etableringsfase, som stod færdig den 3. juni 2016. Afslutningsrapport er vedlagt som bilag.
 
Status
Firmaet Seismonaut har i efteråret 2016 gennemført en uvildig en uvildig statusevaluering af Brorfelde Observatorium, som er vedlagt som bilag.  Denne evaluering viser status for attraktionens udvikling, sammenlignet med det oprindelige koncept og business case fra 2013, set i forhold til målet om oplevelsestilbud, besøgstal og drift.
 
Siden Brorfelde Observatorium åbnede for besøgende i 2014, har attraktionen haft sammenlagt over 30.000 gæster. Alene i 2016 har mere end 17.000 gæster besøgt attraktionen. Dette besøgstal overstiger de forventede besøgstal i udviklingsfasen i den oprindelige business case (5.500 besøgende årligt).
 
Besøgstallet skal fortsat stige frem til attraktionen er i fuld drift, hvis målet om ca. 40.000 årligt besøgende skal realiseres i 2020. Særligt er det besøgstallet ved regulære åbningsdage, som skal stige, hvis målet skal nås. Dette kræver, at flere bygninger sættes i spil.
 
Anlæg og oplevelsestilbud
Brorfelde Observatorium følger i vid udstrækning det oprindelige koncept og business case. Således er 4 ud af 12 planlagte anlæg er gennemført i 1. etableringsfase.
 
I den kommende 2. etableringsfase forventer Brorfelde Observatorium at etablere anlæg og indhold, som markant vil styrke og udvide både profil og kapacitet. De overordnede rammer for 2. etableringsfase er:
 
 
Brorfelde Observatorium er i færd med at præcisere indholdet af 2. etableringsfase inkl. en finansieringsplan. Det nærmere koncept og budget vil blive præciseret på mødet.
 
2. etableringsfase forventes gennemført primo 2020 og et færdigudviklet Brorfelde Observatorium forventes at være i fuld drift til april 2020.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Drøftet.


caseno14-63142_#4148776_v1_seismonaut, evalueringsrapport brorfelde observatorium, 2016.pdf
caseno14-63142_#4148763_v1_slutrapport, brorfelde, 1. etableringsfase.pdf

Bilag

Seismonaut, evalueringsrapport Brorfelde Observatorium, 2016
Slutrapport, Brorfelde, 1. etableringsfase


51. Orientering om status for nye regler i Folkeoplysningsloven

Orientering om status for nye regler i Folkeoplysningsloven

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orientering om implementering af de nye regler i folkeoplysningsloven bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Folketinget vedtog i d. 6. december 2016 en række ændringer i Folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017. Det overordnede formål med ændringer er at sikre, at der ikke bliver ydet kommunal støtte til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” modtog den 9. januar 2017 en kort orientering om Folketingets vedtagelse af lovændringerne.  En uddybende beskrivelse af lovændringernes betydning for Holbæk Kommune ville være klar til udvalgets mødet i marts.  Det er denne beskrivelse, som nu forelægges udvalget i vedlagte bilag.  
 
Beskrivelsen af lovændringerne samt implementering i Holbæk Kommune vil blive præsenteret på udvalgsmødet.
 
 
Nye regler i folkeoplysningsloven
Lovændringen består af 6 nye tiltag:
 
opstramning af rammer for at kunne få tilskud/låne lokaler
det kommunale tilsyn er nu direkte fastsat i loven
der skal offentliggøres liste over foreninger, som låner lokale eller modtager tilskud
der skal offentliggøres foreningsregnskaber
der skal offentliggøres liste over foreninger, som får afslag
kommunen har pligt til at orientere SKAT om foreninger, som får afslag
 
KL har efterspurgt en vejledning til fortolkning af de nye regler hos Kulturministeriet. Der er endnu ikke udsendt en vejledning, da Kulturministeriet henviser til lovens bemærkninger.
 
Nye tiltag for at implementere de nye regler i folkeoplysningsloven
Som led i implementering af de nye regler er Kultur- og Fritidssekretariatet i færd med at iværksætte følgende tiltag:
 
Varslede tilsynsbesøg
Nyt digitalt lokalebookingsystem
system til digital tilskudsadministration
 
De nye administrative tiltag er uddybende beskrevet i vedlagte bilag og vil blive mundtligt præsenteret på udvalgsmødet.
 
Orientering til Folkeoplysningsudvalget og berørte foreninger
Folkeoplysningsudvalget vil også blive orienteret om implementeringen af ændringerne af lovændringerne på et kommende udvalgsmøde. Samtidig vil Folkeoplysningsudvalget blive inddraget i at få informeret alle folkeoplysende foreninger om betydningen af lovændringerne i Holbæk Kommune – særligt den nye tilsynsmodel, digitaliseringen af tilskudsadministrationen samt offentliggørelsen af regnskaber.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune modtager DUT-midler i forbindelse med ændringen af Folkeoplysningsloven (X kr.), som vil blive anvendt til indkøb af systemer til digital lokalebooking og tilskudsadministration.

Sagshistorik, henvisninger
9. januar 2017: Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, punkt 12 - orientering om Folkeoplysningslov

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Taget til efterretning.


caseno16-59167_#4147684_v1_implementering af ændringer i fol, 2017.pdf

Bilag

Implementering af ændringer i FOL, 2017


52. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20. marts 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:
 
1. Studietur til Sydfyn.
2. LED-lys i idrætshaller.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Taget til efterretning.
53. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-03-2017
Intet.