UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Foreningshuset, Tuse IF fodbold, Tuse Byvej 8

STARTTIDSPUNKT

20-02-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-02-2017 16:00:00


PUNKTER

28. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 20. februar 2017
29. Drøftelse af renovering af kunstgræsbane i Tuse
30. Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden for museumsbygninger i Holbæk
31. Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen
32. Beslutning om driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang for 2017 -20120
33. Beslutning om udviklingsstøtte til Pétanque Holbæk
34. Beslutning om udmøntning af byrådsbeslutning vedr. drift af Isrosen 206/2017
35. Beslutning om fortsættelse af eksisterende reklame- og sponsoraftaler med HB&I
36. Orientering om fordeling af midler fra Kulturelle Arrangementer
37. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen
38. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net
39. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)
40. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20. februar 2017
41. Eventuelt.28. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 20. februar 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 20. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 20. februar 2017.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 20. februar 2017 i Foreningshuset hos Tuse IF fodbold, Tuse Byvej 8, (bag hallen). 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
Kl. 13.15 – 13.40, Drøftelse af kunstgræsbanen i Tuse med repræsentanter fra Tuse IF fodbold, Klaus Larsen, Jess Jehl og Anders Bo Hansen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Godkendt.
29. Drøftelse af renovering af kunstgræsbane i Tuse

Drøftelse af renovering af kunstgræsbane i Tuse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til renovering af kunstgræsbanen i Tuse drøftes

Beskrivelse af sagen
Slidlaget på kunstgræsbanen i Tuse trænger til udskiftning. Tuse IF ønsker at drøfte forskellige løsninger med Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” for kunstgræsbanen i Tuse.
 
Kunstgræsbanen i Tuse blev taget i brug i 2011. Holbæk Kommune gav dengang et tilskud på 1 mio. kr. til etableringen. Den øvrige finansiering blev tilvejebragt af Tuse IF og skolen.
 
Siden har der været en høj benyttelsesgrad af banen - både af foreningsbrugere fra Tuse og andre lokalområder. Desuden har skolens elever brugt banen i forbindelse med idrætsundervisning og boldspil i frikvarterer.
 
Den store brug af banen har medført, at banens kunstgræstæppe er nedslidt og trænger til udskiftning. Tuse IF oplyser, at banens nuværende stand betyder, at den ikke lever op til de krav, der stilles for afholdes af fodboldkampe.
 
Foreningen har indhentet tilbud på udskiftning af kunstgræstæppet til en pris på 1.7 mio. kr.
 
Tuse IF ønsker at drøfte forskellige løsninger for renoveringen af kunstgræsbanen i Tuse.
 
Løsningsforslag fra Tuse IF
Renoveringen af den eksisterende kunstgræsbane med nye kunstgræstæppe vil koste 1.7 mio. kr.
 
Tuse IF har samtidig indhentet tilbud på anlæg af en ny kunstgræsbane på 3.175.220 kr. Foreningen mener selv, at de vil være i stand til at rejse finansiering af udgifter til hegn og lysanlæg svarende til 907.000 kr. Herefter vil kommunens medfinansiering til en ny kunstgræsbane i givet fald blive reduceret til 2.268.220 kr.
 
Foreningen forslag er, at man anlægger en ny kunstgræsbane forbeholdt foreningsbrugere til kampe og træning. Samtidig fastholdes den eksisterende bane i den nuværende stand, til legeareal for skolens brugere og til supplerende træningsbane for foreninger.
 
Tuse IF anbefaler at kommunen i sit anlægsbudget for 2018 afsætter 2.268.220 kr. til en ny bane, idet prisforskellen på en helt ny bane og renoveringen af den eksisterende bane kun udgør 571.220 kr.
 
Tuse lokalområde
Tuse lokalområde har i alt ca. 3.000 borgere. Tuse IF har 1.500 aktive medlemmer., hvoraf de 600 medlemmer er fra fodboldafdeling. Siden ibrugtagningen af kunstgræsbanen i 2011 er medlemstallet i fodboldafdelingen vokset med 120 medlemmer. Foruden den lokale forening benytter to andre klubber uden for lokalområdet kunstgræsbanen i Tuse.
 
Drift af kunstbaner generelt
Administrationen peger på, at der politisk bør tages stilling, hvordan kommunen generelt sikrer driften af kunstgræsbaner i kommunen – både den løbende drift og større renoveringer over tid. I dag findes der kunstgræsbaner i tre lokalområder: Tølløse, Mørkøv og Tuse. Desuden arbejdes der på at anlægge en ny kunstgræsbane i Vipperød. Endelig findes der en kunstgræsbane på idrætsanlægget på Borgmestergårdsvej i Holbæk. Banen i Holbæk nedlægges i forbindelse med etableringen af Holbæk Sportsby. Drift af kunstgræsbaner – herunder udskiftning af slidlag - er en stor udgift. Hovedreglen er at slidlaget på kunstgræsbaner ved normal brug har levetid på ca. 10 år. En løsning kan være at afsætte midler til en særlig pulje, der kan sikre den løbende ekstraordinære drift og renovering af kunstgræsbaner.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til Kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab, understøtter projektet temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer, der fremmer fysisk bevægelse og kulturoplevelser”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Drøftet.


caseno12-14267_#4113688_v1_ansøgning om ny kunstgræsbane i tuse - til udvalget for kultur og fritid 010217.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om ny kunstgræsbane i Tuse - Til Udvalget for Kultur og Fritid 010217.pdf


30. Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden for museumsbygninger i Holbæk

Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden for museumsbygninger i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Jess Jehl og Peter Haugaard genudpeges til bestyrelsen for ”Fonden for museumsbygninger i Holbæk” for perioden 1. januar 2017 – 31.december 2018.

Beskrivelse af sagen
Museumsbygningerne i Holbæk er ejet af Fonden for museumsbygninger i Holbæk. To af fondens tre bestyrelsesmedlemmer bliver udpeget af Holbæk Kommune. Der skal nu udpeges bestyrelsesmedlemmer for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2018.
 
Holbæk Kommune skal udpege:
 
I november 2013 besluttede byrådet at udpege hhv. Jess Jehl (direktør) og Peter Haugaard (arkitekt) til bestyrelsen, da de opfyldte kravene i fondens vedtægter.
 
Begge har tilkendegivet, at de gerne vil tage imod genudpegning for en ny 2-årig periode.
 
Det sidste medlem af fondens bestyrelse er den til enhver tid siddende museumsdirektør for Museum Vestsjælland.
 
Fonden for museumsbygninger i Holbæk
Fondens formål er at eje og vedligeholde museumsbygningerne i Holbæk for at understøtte museumsbevaring og formidling af områdets kulturarv. Fonden skal sikre, at bygningerne stedse anvendes til museumsaktiviteter af Museum Vestsjælland.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet bestyrelsesarbejdet er ulønnet

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet d. 13. november 2013: punkt 195: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden for Museumsbygninger i Holbæk.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Godkendt.
31. Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen

Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Toni Lee-Larsen bliver udpeget til bestyrelsesmedlem i fonden ”Holbæk i Pinsen” for perioden 1. februar 2017 – 30. juni 2019.
 2. De resterende bestyrelsesmedlemmer bliver genudpeget for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2019.

Beskrivelse af sagen
Fonden – Holbæk i Pinsen er stiftet af Holbæk Kommune. Fonden har til formål at tilrettelægge og gennemføre den årlige SKVULP, Holbæk Havnefestival.  Det er Holbæk Byråd, som udpeger fondens bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år.  Et af de hidtidige bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen og derfor skal byrådet udpege et nyt medlem.
Derudover udløber den samlede bestyrelsesperiode den 30. juni 2017, byrådet skal derfor beslutte om den resterende bestyrelse skal genudpeges.
 
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. februar 2017
Det hidtidige bestyrelsesmedlem Can-Seng Ooi er udtrådt af bestyrelsen for Fonden – Holbæk i Pinsen på grund af et varigt udlandsophold.
 
Den resterende bestyrelse indstiller, at Holbæk Kommune i stedet udpeger Toni Lee-Larsen, som de seneste 8 år har været direktør for Vejle Musikteater og forinden da var hun arrangementschef i 6 år samme sted. Hun er desuden med i bestyrelsen for Danmarks Underholdningsorkester. Toni Lee-Larsen er anerkendt indenfor eventmanagement og eventplanlægning, hun har erfaring med PR samt teater og musik i bred forstand.
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at Toni Lee-Larsen i særdeles høj grad lever op til de krav, som fondens vedtægter stiller til bestyrelsesmedlemmers kompetencer.
 
I henhold til fondens vedtægter skal der udpeges en ny bestyrelse den 1. juli 2017, men bestyrelsen ønsker, at Toni Lee-Larsen indtræder i bestyrelse allerede pr. 1. februar 2017, således at bestyrelsen kan drage nytte af hendes solide kompetencer i forbindelse med SKVULP’17.
 
Genudpegning af den resterende bestyrelse pr. 1. juli 2017
Formanden for fonden – Holbæk i Pinsen oplyser at alle øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte i en ny 2-årig bestyrelsesperiode.
 
Disse bestyrelsesmedlemmer er:
- Steen Marslew, formand (partner hos advokatfirmaet Advodan)
- Jan Løve (presse- og direktionsrådgiver, Sparekassen Sjælland)
- Dorthe Bjerre (selvstændig brand-konsulent, tidligere City Brand Manager i Vejle Kommune)
- Kasper Lomholdt (leder af Sidesporet)
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
Kultur- og Fritidspolitikken har et tema kaldet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil skabe fleksible byer, der understøtter et aktivt liv med midlertidige byrum og kunst”.

Økonomiske konsekvenser
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Sagshistorik, henvisninger
18. marts 2015, byrådet – punkt 53: udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden i Holbæk i Pinsen 2015- 2017

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Indstilles godkendt.
32. Beslutning om driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang for 2017 -20120

Beslutning om driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang for 2017 -20120

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. driftskontrakt mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune for årene 2017 – 2020 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Andelslandsbyen Nyvangs driftskontrakt med Holbæk Kommune udløb 31.december 2016.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” godkendte den 22. august 2016 en ny driftskontrakt for årene 2017 – 2018.
 
Efterfølgende har Andelslandsbyen Nyvang rejst ønske om af genforhandle aftalen, så de får en længere løbetid. Begrundelsen er, at Andelslandsbyen med en længere aftale bedre kan disponere over flere år.
 
På grund af kommunens økonomi - og heraf et ønske om at kulturinstitutioner skal skabe øget indtægter - nedtrappes kommunes driftstilskud i aftaleperioden efter aftale med Andelslandsbyen Nyvangs forretningsudvalg således:
 
2017
2018
2019 4.
2020
4.8 mio. kr.
4.7 mio. kr.
4.6 mio. kr.
4.5 mio. kr.
 
De årligt fastsatte driftstilskud er i 2017-tal og pristalsreguleres ikke i kontraktperioden.
 
Første år (2017) fastsættes driftstilskuddet til 4.8 mio. kr. I 2017 har Andelslandsbyen særlige udgifter til ibrugtagning af ny indgang, som indrettes i det tidligere Vej og Bromuseum. Desuden har Andelslandsbyen en række ekstra aktiviteter i forbindelse med sit 25-års jubilæum.
 
I de efterfølgende år (2018 – 2020) nedtrappes driftstilskuddet i forventning om, at Andelslandsbyen Nyvangs ledelse i kontraktperioden arbejder målrettet på at øge sine indtægter således, at byrådet i budgetår 2021 har mulighed for at kunne mindske sit engagement uden, at det har betydning for Andelslandsbyens virke.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 22. august 2016: Punkt 108: Beslutning om driftskontrakt for Andelslandsbyen Nyvang 2017 - 2018

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Godkendt.


caseno11-60155_#4115494_v1_andelslandsbyen nyvag ny driftsaftale feb. 2017.pdf politisk behandling.pdf

Bilag

Andelslandsbyen Nyvag ny driftsaftale feb. 2017.pdf politisk behandling


33. Beslutning om udviklingsstøtte til Pétanque Holbæk

Beslutning om udviklingsstøtte til Pétanque Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 • udvalget tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges udviklingsstøtte til Pétanque Holbæk


Beskrivelse af sagen
Klubben Pétanque Holbæk har henvendt sig til Holbæk Kommune med et ønske om et kommunalt tilskud til udvikling af klubbens eliteaktiviteter. Klubben ønsker et tilskud til at styrke rammerne for klubbens elitemiljø, idet klubbens 1. hold er rykket op i Elitedivisionen. Klubbens 2. hold er ligeledes i positiv udvikling og rykket fra regional serie til Danmarksserie.
 
Endelig ønsker klubben at udbrede kendskabet til sporten til nye borgere i Holbæk.
 
Pétanque Holbæk er aktiv i idræts- og foreningsmiljøet i Holbæk og som samarbejdspartner for Holbæk Kommune. Således har Pétanque Holbæk i en årrække været en aktiv del af projektet 7’eren, der er en idrætsdag for 7. klasserne fra hele Holbæk kommune. Klubben har desuden bidraget til afviklingen af den første idræts- og aktivitetsdag for udviklingshæmmede borgere i Holbæk i september 2016.
 
Pétanque Holbæk er ligeledes en del af foreningskredsen omkring Holbæk Sportsby.
 
Klubben har søgt om støtte på 43.000 kr. for en 1-årig periode. Beløbet er fordelt således:
 
 
Brochure
Informationsmateriale til midlertidige borgere/flygtninge
 
3.000 kr.
 
Udenlandsk træner
Tilknytning af trænerkapacitet fra Frankrig/Belgien i kortere perioder
 
15.000 kr.
 
Mentaltræner
Tilknytning af dansk mentaltræner i kortere perioder
 
10.000 kr.
 
Rejser
Tilskud til rejseaktivitet ifm. landsdækkende turneringsdeltagelse
 
15.000 kr.
 
Total
43.000 kr.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken ”Kultur og Fritid i Fællesskab” understøttes temaet ”Fællesskab, Læring og Dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelse og mestringen af det aktive medborgerskab.”


Økonomiske konsekvenser
Udgiften på 43.000 kr. for aftaleperioden 2017 finansieres via Frivilligheds- og sundhedspuljen.
 
Såfremt alle bevillinger fra 2016 bliver godkendt som overførsler til 2017 vil der i 2017 være 330.000 kr. til rådighed i puljen.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget har tidligere ydet tilskud til Holbæk Bold- & Idrætsforening på en reklame- og sponsoraftale til holdets 1. hold. I forlængelse af denne aftale vedtog Byrådet 19. august 2015 nogle principper for kommunens støtte til idrætsforeningers eliteaktiviteter. Principperne bygger på fire dele:
 
 1. Eliteniveau
 2. Reelt talentmiljø
 3. Involvering af børn og unge
 4. Øvrige hold
 
Pétanque Holbæk deltager i den øverste nationale række inden for deres idræt og arbejder målrettet med at udvikle deres spilleres kompetenceniveau. De første to punkter ses derfor opfyldt.
 
Klubben havde ved sidste medlemsopgørelsen tre medlemmer under 25 år, hvorfor klubben ikke har de store muligheder for at involvere egne unge medlemmer.
 
Medlemstal, senest opgjort:
0-12 år
13-17 år
18-24 år
25-59 år
60+ år
Total
0
0
3
10
35
48
 
Talentrådet
Pétanque Holbæk kan ikke søge tilskud hos Talentrådet, da deres udviklingstiltag ikke retter sig mod unge spillere, hvilket er målgruppen for Talentrådets støttemuligheder.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Der bevilges 20.000 kr. i udviklingsstøtte.


caseno12-3706_#4090045_v1_pétanque holbæk ansøgning om midler, januar 2017.pdf

Bilag

Pétanque Holbæk ansøgning om midler, januar 2017


34. Beslutning om udmøntning af byrådsbeslutning vedr. drift af Isrosen 206/2017

Beslutning om udmøntning af byrådsbeslutning vedr. drift af Isrosen 206/2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Ekstraordinære driftsudgifter på op til 150.000 kr. til isskøjtebanen Isrosen i sæson 2016/2017 finansieres af overført restbudget for 2016/2017 på udvalgets område.

Beskrivelse af sagen
Siden 2001 har isskøjtebanen (Isrosen) eksisteret i vinterperioden på Markedspladsen i Holbæk. I 2015 brød køleanlægget sammen, hvilket resulterede i ekstraordinære driftsudgifter for sæson 2016/2017, som ikke kunne afholdes indenfor den eksisterende driftsramme.
 
Byrådet besluttede den 12. oktober 2016, at de ekstraordinære driftsudgifter på op til 300.000 kr. som ikke kunne finansieres af den eksisterende driftsramme for 2016, i stedet skulle finansieres inden for rammerne af 2017-budgettet under udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab.
 
Det har nu vist sig, at de faktiske ekstraordinære driftsudgifter forventes at være op til 150.000 kr.
 
Kultur og Fritidssekretariatet har gennemgået budgettet for 2017 og anbefaler, at de op til 150.000 kr. finansieres af det restbudget for 2016, som bliver overført til 2017.

Økonomiske konsekvenser
Denne finansiering er under forudsætning af, at byrådet et kommende møde godkender den samlede overførsel af restbudget for 2016 til 2017.

Sagshistorik, henvisninger
12. oktober 2016: Byrådet - punkt 234: Beslutning om håndtering af driftsunderskud på is skøjtebanen Isrosen i 2016.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Godkendt.
35. Beslutning om fortsættelse af eksisterende reklame- og sponsoraftaler med HB&I

Beslutning om fortsættelse af eksisterende reklame- og sponsoraftaler med HB&I

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. den nuværende reklameaftale og sponsoraftale med HB & I forlænges, indtil HB & I er fraflyttet det nuværende stadion, dog udløber forlængelsen senest den 31. december 2018. Forlængelsen indebærer, at der fortsat ydes et årligt netto sponsorat på 100.000 kr. til HB & I.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har siden 2011 haft en reklameaftale og en sponsoraftale med HB & I. 
 
Aftalerne udløb 31. december 2016 og derfor skal der nu træffes beslutning om at forlænge aftalerne, indtil HB & I er fraflyttet stadion på Borgmestergårdsvej, dog udløber forlængelsen senest 31. december 2018.
 
Vedlagt er udkast til en aftale, som forlænger både reklameaftale og sponsoraftalen.
 
Indhold af reklame- og sponsoraftaler
Reklameaftalen giver HB& I ret til at sælge reklamer på SuRi Stadion (Holbæk Stadion) herunder sælge stadionnavn til sponsorer. HG & I betaler årligt 100.000 kr. til Holbæk Kommune for reklamerettighederne.
 
Holbæk Kommune yder et årligt sponsorat på netto 100.000 kr. Sponsoratet er givet under forudsætning af, at HB & I’s førstehold ikke spiller under 2. division, samt at der sker en nærmere aftalt markedsføring af Holbæk Kommune.  Desuden forpligter HB & I sig til at give gratis adgang til hjemmekampe for alle børn og unge under 18 år, som er bosiddende i kommunen
 
Principper for kommunale sponsoraftaler
Byrådet vedtog den 19. august 2015 følgende principper, som er gældende for aftaler med et direkte økonomisk engagement mellem kommunen og en idrætsaktør
 
- Der skal være tale om et eliteniveau
- Der skal være et reelt talentmiljø
- Andel af børn og unge som involveres
- Øvrige forhold
 
Efterfølgende vedtog byrådet på samme møde at forlænge de hidtidige reklame- og sponsoraftaler med HB&I for perioden 2015-2017. Det er disse aftaler, som nu ønskes forlænget for endnu en 2-årig periode.

Økonomiske konsekvenser
Reklameaftalen og sponsoraftalen indgås indenfor rammerne af det eksisterende budget for udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Aftalerne er i overensstemmelse med de principper for indgåelse af sponsoraftaler, som byrådet vedtog i 2015.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 19. august 2015:
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Godkendt, idet sponsoratet forudsætter, at HB&I’s førstehold ikke spiller under 2. division.


caseno15-25937_#4115292_v1_aftale om forlængelse af sponsor- og reklameaftaler 2017-2018.pdf

Bilag

Aftale om forlængelse af sponsor- og reklameaftaler 2017-2018


36. Orientering om fordeling af midler fra Kulturelle Arrangementer

Orientering om fordeling af midler fra Kulturelle Arrangementer

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om fordeling af – Kulturelle Arrangementer – tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt- henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2017 samlet afsat 231.000 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar 2017 indkommet 18 ansøgninger for i alt 369.630 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 14 af de 18 ansøgninger for i alt 130.000 kr.
 
I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til den nye kultur- og fritidspolitik, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokalområdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes i spil”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Taget til efterretning.


caseno12-15493_#4115546_v1_kulturelle arrangementer - fortegnelse 01.02.2017 over ansøgninger.pdf

Bilag

Kulturelle Arrangementer - fortegnelse 01.02.2017 over ansøgninger


37. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om fordeling af – Udstyrspuljen – tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2017 samlet afsat 298.000 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar 2017 indkommet 32 ansøgninger for i alt 653.498 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 13 af de 32 ansøgninger for i alt 121.600 kr.
 
I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til den nye kultur- og fritidspolitik, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Taget til efterretning.


caseno12-5692_#4115543_v1_udstyrspuljen - fortegnelse 01.02.2017 over ansøgninger.pdf

Bilag

Udstyrspuljen - fortegnelse 01.02.2017 over ansøgninger


38. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen Mål & Net

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om fordeling af – Udstyrspuljen Mål & Net – tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen Mål & Net bliver uddelt en gang årligt – 1. februar. Der er i 2017 afsat 103.000 kr. til fordeling.
 
Der er indkommet 11 ansøgninger for i alt 149.700 kr.
 
Det administrative udvalg har – i samarbejde med Vej og Park – besluttet, ud fra en faglig vurdering af behov, eksisterende bestand og pris, at indkøbe det på listen markeret med gult.
 
Det administrative udvalg har kontrolleret priser fra leverandører af mål og net, og der bliver indkøb mål og net, indenfor budgettets ramme på 103.000 kr.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til den nye kultur- og fritidspolitik, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Fællesskab, læring og dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelsen og mestringen af det aktive medborgerskab”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Taget til efterretning.


caseno12-5692_#4121192_v1_-udstyrspuljen mål & net 01.02.2017 - fortegnelse over ansøgninger.pdf

Bilag

-Udstyrspuljen Mål & Net 01.02.2017 - fortegnelse over ansøgninger


39. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. udvalget drøfter budgetlægningen indenfor den vedtagne ramme for budget 2018

Beskrivelse af sagen
Den økonomiske ramme er udmeldt
 
Byrådet godkendte d. 8. februar 2017 den økonomisk ramme i budget 2018 for hvert stående udvalg og Økonomiudvalget. Byrådet vedtog også et råderum på 0,5% af servicerammen, som byrådet råder over.
 
Rammen er fordelt som vist i nedenstående tabel:
 
Udvalg Beløb i mio. kr.
Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget
459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”
1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”
138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
113,1
Udvalg I alt
3.924,9
Byrådets råderum
13,8
I alt
3.938,7
 
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Af den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2018-2020 fremgår, at de stående udvalg på udvalgsmøderne i løbet af foråret udarbejder deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må jf. de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.
 
Udvalgene skal på den måde arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Udvalgene skal vurdere om de politiske prioriteringer har betydning for det ambitionsniveau, der er besluttet med de politiske effektmål, og om effektmålene derfor skal justeres.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018.
 
Tidsplan
Udvalgenes arbejde med budget 2018 starter ved de stående udvalgs møder i februar og ved økonomiudvalgsmødet d. 1. marts.
 
På disse møder vil kerneområdecheferne præsentere nogle muligheder for budgetarbejdet på de kommende udvalgsmøder - herunder benchmark fra KØF- og K4-nøgletal.
 
I april afholdes et statusmøde, hvor byrådet drøfter de foreløbige forslag fra udvalgene.
 
På Byrådets sommerseminar d. 22. juni præsenterer hvert stående udvalg og Økonomiudvalget deres forslag til budget 2018 på udvalgets område.
 
De forslag udvalgene udarbejder i løbet af foråret og som præsenteres på sommerseminaret bæres videre til de politiske forhandlinger i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Drøftet. Udvalget får i marts præsenteret et oplæg til prioritering.


caseno16-52223_#4109025_v1_rammer for budget 2018 -beregningsmetode.docx

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode


40. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20. februar 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:
 
1. Casa rapport.
2. Status på BGK
3. Drøftelse af studietur for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” i 2018

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#4113912_v1_casa rapport - unge og fritidsaktiviteter i holbæk kommune.pdf

Bilag

Casa rapport - Unge og fritidsaktiviteter i Holbæk Kommune


41. Eventuelt.

Eventuelt.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Intet.