UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-01-2017 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-01-2017 16:00:00


PUNKTER

13. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 23. januar 2017
14. Beslutning investering i kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncert på Filmtorvet i august 2017
15. Beslutning om tilskud til Svinninge Modeljernbaneklub
16. Beslutning om tilskud til musikfestival i Tølløse
17. Beslutning om tilskud til belysning af Holbæk Art værker
18. Beslutning om tilskud til realisering af udstilling af kunstinstallationen "Abrahams børn" i sommeren 2017
19. Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2016
20. Drøftelse af henvendelse fra Pétanque Holbæk
21. Beslutning om tilskud til maritime udviklingsaktiviteter i Holbæk Gl. Havn
22. Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"
23. Beslutning om anlægsbevilling til disc golf-bane
24. Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"
25. Orientering om udmøntning af budget 2017
26. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. januar 2017
27. Eventuelt13. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 23. januar 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 23. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 23. januar 2017.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 23. januar 2017 i lokale 0.13 på Kanalstræde 2 i Holbæk. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
Kl. 13.15 – 14.15, Tilskud til Dynamo Holbæk ved Jørn Hedemand og advokat Linda Lange Kastholm,
Kl. 14.15 – 14.45, Drøftelse af bykunst 2017 ved repræsentanter fra Holbæk Byforum, Jonas W. Petersen, Peter Madsen og Jørgen Fokdal,
Kl. 14.45 – 15.05, Ugerløse Friluftsbad sæson 2016 ved Ugerløse Svømmeklub, ved Margit Hoffmann og Steen Broløs, og friluftsbadets leder Jakob Jørgensen,
Kl. 15.05 – 15.25, Petanque Holbæk ved Glenn Bernstein
Kl. 15.25 – 15.45, Maritime udviklingsaktiviteter, ved Ture Møller og Carsten Hvid.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Godkendt.
14. Beslutning investering i kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncert på Filmtorvet i august 2017

Beslutning investering i kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncert på Filmtorvet i august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der tages stilling til hvorvidt der skal afsættes 500.000 kr. som investering til kulturevent til Foreningen Dynamo Holbæk til koncertarrangement på Filmtorvet i Holbæk by i august 2017. Beløbet tages fra Eventpuljen.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2016 – 2019 besluttede byrådet at satse på kultur som vækstfaktor under overskriften ”Kultur gi´r vækst”.
 
Byrådet har besluttet at fortsætte denne satsning i 2017. Derfor besluttede byrådet den 14. december 2016, at der i budget 2017 overføres 1. mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst (politikområde administration) til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” (politikområde kultur og fritid). Begrundelsen for byrådets beslutning var, at events har en højere grad af kulturelement end et egentligt vækstelement i sig.
 
Øgede rammer til at investere i lokale kulturelle fælleskaber
Med de tilførte midler på 1. mio. kr. i 2017 får Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” et større råderum til at varetage opgaven med at investerer i lokale identitetsskabende kulturbegivenheder og events, som medvirker til at styrke lokalt fællesskab og oplevelser mellem foreninger, kulturinstitutioner med mere. Som en del af disse aktiviteter ligger understøttelsen af det fællesskab, det giver at skabe koncertaktiviteter sammen lokalt.
 
Fælleskab på Filmtorvet i Holbæk
Foreningen Dynamo Holbæk (foreningen) har ansøgt om 500.000 kr. til koncertarrangement i august 2017 på Filmtorvet i Holbæk. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Den 13. august 2016 afholdte foreningen en lignende koncert på Filmtorvet med bandet Dizzy Mizz Lizzy som hovednavn. Koncerten involverede 300 frivillige samt en række foreninger fra hele kommunen. Ifølge foreningen overværede over 4.000 publikummer koncerten i 2016. Regnskab for produktionen i 2016 er vedlagt som bilag til denne sag.
 
Foreningen oplyser, at koncerten i august 2017 bliver med en af Danmarks bedste sælgende artister og med en endnu større produktion end i 2016.
 
I forhold til politikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Udsyn og oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen.”

Økonomiske konsekvenser
Beløbet tages fra Eventpuljen. I budget 2017. Restbudget i puljen er herefter 820.422 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 18. februar 2015: Punkt 30: Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg
 
Projektudvalget for Vækst 9. november 2015: Møde i Projektudvalget for Vækst den 9. november 2015

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017
Udsat til næste møde, idet der ønskes yderligere oplysninger.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Et flertal bestående af B og O vil afsætte 250.000 kr. til Foreningen Dynamo Holbæk til koncertarrangement på Filmtorvet i Holbæk by i august 2017.
 
Et mindretal bestående af V vil afsætte 500.000 kr. til Foreningen Dynamo Holbæk til koncertarrangement på Filmtorvet i Holbæk by i august 2017.
 
Morten Bjørn Nielsen, V ønsker sagen behandlet i byrådet.

Supplerende oplysninger siden 9. januar 2017
Fra Dynamo Holbæk deltager Jørn Hedemand med henblik på at svare på spørgsmål fra udvalgets medlemmer.


caseno15-2800_#4054277_v1_ansøgning kfu_061216 dynamo holbæk.pdf.pdf
caseno15-2800_#4034606_v1_resultatopgørelse dizzy mizz lizzy 13. august 2016 - resultatopgørelse dizzy mizzi lizzy 13. aug 201.pdf
caseno15-2800_#4093361_v1_dynamo holbæk og event på havnen august 2017 - breakdown-budget 2017.pdf
caseno15-2800_#4093368_v1_spørgsmål fra udvalget - bilag 23.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning KFU_061216 Dynamo Holbæk.pdf
Resultatopgørelse Dizzy Mizz Lizzy 13. august 2016 - Resultatopgørelse Dizzy Mizzi Lizzy 13. aug 2016.pdf
Dynamo Holbæk og event på havnen august 2017 - Breakdown-Budget 2017
Spørgsmål fra udvalget - bilag 23.pdf


15. Beslutning om tilskud til Svinninge Modeljernbaneklub

Beslutning om tilskud til Svinninge Modeljernbaneklub

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det besluttes, hvorvidt der skal gives et 1-årigt tilskud på 50.000 kr. til forlængelse af pilotprojekt med Svinninge Modeljernbane.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” drøftede på udvalgsmøde den 9. januar 2017 de fremsendte evalueringer af et pilotprojekt forankret i Svinninge Modeljernbaneklub. På den baggrund skal udvalget nu træffe beslutning om, hvorvidt der skal gives et tilskud på 50.000 kr. til at Svinninge Modeljernbaneklub kan fortsætte projektet i 2017.
 
Projektet har været delt op i to spor:
 
 
 
I forbindelse med udvalgets behandling af sagen har administrationen bedt Katrinedalsskolen om at komme med en faglig vurdering af projektet. Skolen leder har meldt tilbage, at det ikke vurderes at projektet har faglig relevans for elevernes læringsudbytte.
 
Kommunale lokaler
Holbæk Kommune har tidligere i 2015 undersøgt mulighederne for at tilbyde klubben et ledigt kommunalt lokale. Her pegede administrationen på et lokale på Svinninge Bibliotek. Klubbens vurdering var dengang, at lokalet ikke var stort nok til klubbens aktiviteter. Dengang gav Svinninge Modeljernbaneklub udtryk for, at de ønsker et lokale på 120 m2 med handicapadgang, som ikke benyttes af andre end brugere.
 
I januar 2017 har Holbæk Kommune på ny undersøgt, om det er muligt at tilbyde klubben et ledigt kommunalt lokale. Administrationen kan pege på lokaler på Katrinedalskolen på henholdsvis afdeling Svinninge og afdeling Gislinge. Lokalet i Svinninge benyttes i dag af skolen og foreninger. I givet fald skal Modeljernbanen være indstille på at dele lokalet med de øvrige brugere. Det vil betyde, at lokalet/modeljernbanen skal indrettes multifunktionelt. Lokalet i Gislinge rummer i dag en ungdomsklub. Det har være drøftet at nedlægge ungdomsklubben. Såfremt der bliver truffet en sådan beslutning, vil det pågældende lokale kunne bruges til andre aktiviteter.
 
Overblik over sagens forløb
20/11-2014:  Kultur og Fritidsudvalget besluttede at udmønte en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. ved bl.a. ikke at lave en ny 1-årig aftale om driftstilskud med Svinninge Modeljernbaneklub, da den dagældende aftale udløb 31/12-2014.
 
1.halvår 2015: Kultur og Fritidssekretariat var i dialog med klubben og undersøgte mulighederne for at tilbyde kommunale lokaler til klubbens aktiviteter. Bl.a. pegede administrationen på lokaler på Svinninge Bibliotek. Imidlertid var klubben ikke interesseret. Det lykkedes ikke at finde ledige, egnede lokaler i Svinninge, som klubben var interesseret i.
 
2.halvår 2015: Kultur og Fritidssekretariatet var i dialog med klubben om udvikling af et pilotprojekt for 2016.
 
25/1-2016: Kultur og Fritidsudvalget besluttede at yde et 1-årigt tilskud på 50.000 kr. i 2016 til pilotprojekt med Svinninge Modeljernbane målrettet aktiviteter for unge og ældre i lokalområdet.
 
9/1-2017: Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” evaluerede pilotprojektet på baggrund af tilbagemelding fra Svinninge Modeljernbaneklub og Katrinedalsskolen.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 9. januar 2016:  Punkt 2: Drøftelse af evaluering af pilotprojekt i 2016 med Svinninge Modeljernbaneklub
 
Udvalget for Kultur og Fritid den 25. januar 2015: Punkt 18: Beslutning om tilskud til pilotprojekt i 2016 med Svinninge Modeljernbaneklub

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Et flertal bestående af B og O vil ikke afsætte midler til forlængelse af tilskuddet.
Et mindretal bestående af V vil afsætte 50.000 kr. til forlængelse af tilskuddet.


caseno11-61192_#4093298_v1_tilbagemelding fra katrinedalsskolen 13.1.17.pdf

Bilag

Tilbagemelding fra Katrinedalsskolen 13.1.17


16. Beslutning om tilskud til musikfestival i Tølløse

Beslutning om tilskud til musikfestival i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der ydes et tilskud på 100.000 kr. til Fællesskab Tølløse til opstart af musikfestival i 2017. Tilskuddet finansieres via Eventpuljen og gives med henblik på, at musikfestivalen fremadrettet er selvbærende.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” har i 2017 fået tilført 1 mio. kr. til at varetage opgaven med at investere i lokale identitetsskabende kulturbegivenheder og events, som styrker lokalt fællesskab og oplevelser mellem foreninger, kulturinstitutioner mv.  Det kan fx være at understøtte det fællesskab, som bliver etableret ved at skabe lokale koncertaktiviteter.
 
Fælleskab Tølløse ønsker at starte en non-profit musikfestival i Tølløse og har derfor ansøgt Holbæk kommune om et tilskud på 100.000 kr.
 
Beskrivelse af ”Tølløse Ny Festival”
Med etableringen af en musikfestival i Tølløse ønsker lokalområdet dels at fremme musikkulturen i Tølløse og omegn blandt unge borgere og dels, at give unge musiktalenter mulighed for at optræde under trygge forhold i kendte omgivelser.
 
Festivalen vil tilbyde musik indenfor forskellige genrer samt anden underholdning og aktiviteter for hele familien. Alt vil være baseret på lokale kræfter – herunder musikere og optrædende mv. Der optræder ikke større landskendte musikere på festivalen.
 
Se i øvrigt vedlagte projektbeskrivelse.
 
Vilkår for kommunalt tilskud
Tilskuddet bliver givet som et opstartstilskud i 2017 med henblik på, at festivalen skal være selvbærende og uafhængig af kommunale tilskud.
 
Desuden gives tilskuddet indenfor rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne. Derfor må tilskuddet kun anvendes til lovlige kommunale formål, fx indkøb af musik og kulturydelser, projekter der understøtter foreningslivets ikke-kommercielle aktiviteter, udvikling af og støtte til vækstlag og innovative miljøer, kunst/atmosfære i forbindelse med gennem-førelsen af koncerten samt turistfremmende aktiviteter.
 
I forhold til politikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab” understøtter projektet temaet ”Udsyn og Oplevelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne kommer ud til borgere i alle aldre over hele kommunen.

Økonomiske konsekvenser
Det samlede udgiftsbudget for ”Tølløse Ny Festival” er 163.317,50 kr., hvoraf 100.000 kr. søges finansieret via et kommunalt tilskud.
 
Det samlede budget for festivalen fremgår af vedlagte projektbeskrivelse.
 
Et kommunalt tilskud på 100.000 kr. kan på udvalgets område finansieres via Eventpuljen, som efter denne disponering har en restsaldo på 370.422 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 9. januar 2017, punkt 3

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Der ydes et tilskud på 100.000 kr.


caseno16-61540_#4062402_v1_tølløse ny festival ansøgning til kommunen (003).pdf.pdf

Bilag

Tølløse Ny Festival, projektbeskrivelse og budget


17. Beslutning om tilskud til belysning af Holbæk Art værker

Beslutning om tilskud til belysning af Holbæk Art værker

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter, hvorvidt der skal ydes et tilskud på 100.000 kr. til belysning af Holbæk Art værker.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Art har ansøgt om et tilskud på 100.000 kr. til at sikre belysning af de eksisterende Holbæk Art værker.  Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt denne ansøgning skal imødekommes.
 
Belysningsprojektet indebærer, at alle Holbæk Art værkerne bliver belyst i vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts) i 4-5 timer hver aften.
 
Holbæk Art bringer professionel samtidskunst ud i det offentlige rum ved at skabe et moderne kunst- og museumsprojekt i Holbæk bymidte. Holbæk Art består af 21 kunstværker, som er malet på gavle og vægge rundt om i Holbæk by.
 
Belysningsprojektet vil ifølge Holbæk Art skabe en hel unik oplevelse ved at gå rundt i de små sidegader og opleve belyst kunst. Det vil give Holbæk Art endnu en ny mulighed for at arrangere rundvisninger i aftentimerne. Til dato har Holbæk Art haft ca. 1.500 personer på rundvisning i den indre by.
 
Såfremt projektet bliver fuldt finansieret i løbet af 1. halvår 2017, forventes belysningen at være i drift den 1.oktober 2017.
 
Belysningen vil være i form af LED-belysning, således at den kommende omkostning til selve belysningen holdes på et minimum. Denne udgift afholdes enten af Holbæk Art eller af murejerne efter konkret aftale. Til illustration forventes belysning af Eva Schlegels værk på det Gl. Rådhus forventes at koste 260 kr. årligt, mens belysning af Husk Mit Navns værk på Bibliotek mod Bysøplads forventes at koste 90 kr. årligt.
 
Projektøkonomi
Det samlede budget for belysningsprojektet er 310.000 kr. ex moms, som søges finansieret dels via et kommunalt tilskud og dels via samarbejde med lokale murejere, finansieringsinstitutter samt lokale og nationale fonde.
 
Da Holbæk Art i 2018 planlægger en ny event med 7 kunstnere, der skal opføre gavlmalerier i Holbæk, ønsker foreningen at overføre et evt. tilskud fra indsamling af belysningsmidler til 2018. Derved sikres belysning af de nye værker, som forventes opført i 2018.
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
I forhold til den nye kultur- og fritidspolitik ”Kultur og Fritid i Fællesskab” understøtter projektet temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder ”Vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer, der fremmer fysisk bevægelse og kunstoplevelser”.

Økonomiske konsekvenser
Et tilskud på 100.000 kr. til belysningsprojektet kan finansieres via puljen ”øvrige kulturelle opgaver”. Saldoen i puljen er 338.319 kr. inden dispositioner på udvalgsmødet den 23. januar 2017.

Sagshistorik, henvisninger
02.12.2013: KFFU, punkt 113: Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2014
05.01.2016: KFFU, punkt 3: Beslutning om tilskud til Holbæk Art 2016
25.04.2016: KFFU, punkt 63: Beslutning om underskudsgaranti til Holbæk Art 2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Der ydes et tilskud på 100.000 kr.
18. Beslutning om tilskud til realisering af udstilling af kunstinstallationen "Abrahams børn" i sommeren 2017

Beslutning om tilskud til realisering af udstilling af kunstinstallationen "Abrahams børn" i sommeren 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget beslutter hvorvidt der skal ydes tilskud på 80.000 kr. til realisering af udstillingen af kunstinstallationen ”Abrahams Børn” i sommeren 2017 efter oplæg fra Holbæk Byforum.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Byforum har henvendt sig til Holbæk Kommune med et ønske om at udstille et værk af kunstneren Jens Galschøit i Holbæk by i sommeren 2017.
 
Holbæk Byforum vil på udvalgsmødet den 23. januar 2017 præsentere de nærmere overvejelser bag henvendelsen samt muligheder for, at udstillingen kan realiseres.
 
Det værk, som Holbæk Byforum ønsker at udstille, er kunstinstallationen ”Abrahams Børn”, som beskrives i vedlagte notat.
 
Relation til kultur og Fritidspolitikken ”Kultur og Fritid i Fællesskab”
I forhold til den nye kultur- og fritidspolitik, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Bevægende Byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil fremme kunst i byrummet ved at understøtte strategisk samarbejde mellem professionelle kulturaktører og lokale kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhverv, skoler og foreningsliv”.

Økonomiske konsekvenser
Det samlede budget for udstillingen af ”Abrahams børn” er 240.000 kr. se vedlagte bilag.  Udstillingen søges finansieret i et samarbejde mellem Holbæk Byforum, Holbæk Kommune og øvrige sponsorer på følgende vis:
 
Holbæk Byforum:             80.000 kr.
Holbæk Kommune:          80.000 kr.
Sponsorer:                         80.000 kr.
_____________________________
 
Total:                                 240.000 kr.
 
Holbæk Kommunes finansiering kan ske via puljen ”øvrige kulturelle opgaver”, som inden bevillingen havde en saldo på godt 338.000 kr.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Der ydes et tilskud på 80.000 kr.


caseno17-1866_#4086110_v1_notat om kunstværket abrahams børn.pdf

Bilag

notat om kunstværket ABRAHAMS BØRN


19. Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2016

Orienteringssag - Evaluering af Ugerløse Friluftsbads sæson 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. orienteringen om evalueringen af Ugerløse Friluftsbads sæson 2016 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
2016 har været første sæson efter en gennemgribende renovering af Ugerløse Friluftsbad i 2015. Med renoveringen opfylder Friluftsbadet de gældende krav til offentlige svømmebade.
 
Ved starten af sæson 2016 indgik Holbæk Kommune en 1-årig aftale med Ugerløse Svømmeklub om livredderfunktionen i den offentlige åbningstid samt andre relaterede opgaver.
 
For at varetage opgaverne i Ugerløse Friluftsbad har Ugerløse Svømmeklub i 2016 modtaget et tilskud fra Holbæk Kommune svarende til de samlede billetindtægter i friluftsbadet.
 
På mødet præsenterer repræsentanter fra Ugerløse Svømmeklub sammen med friluftsbadets leder nøgletal og tilbagemeldinger for sæson 2016.
 
Med baggrund i udvalgets drøftelser den 9. januar 2017 behandler udvalget på mødet den 23. januar 2017 ny aftale med Ugerløse Svømmeklub for sæson 2017.
 
I forhold til politikker
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil samarbejde med foreninger og lokale initiativer der fremmer fysisk bevægelse og kulturoplevelser”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Taget til efterretning.
20. Drøftelse af henvendelse fra Pétanque Holbæk

Drøftelse af henvendelse fra Pétanque Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter oplæg fra Pétanque Holbæk om tilskud til udvikling af elitemiljø.

Beskrivelse af sagen
Klubben Pétanque Holbæk har henvendt sig til Holbæk Kommune med et ønske om et kommunalt tilskud til klubbens eliteaktiviteter. Repræsentanter fra Pétanque Holbæk vil på udvalgsmødet præsentere klubbens henvendelse og baggrund herfor.
 
Klubben ønsker et tilskud til at styrke rammerne for klubbens elitemiljø, idet klubbens 1. hold er rykket op i Elitedivisionen. Klubbens 2. hold er ligeledes i positiv udvikling og rykket fra regional serie til Danmarksserie.
 
Endelig ønsker klubben at udbrede kendskab til sporten til nye borgere i Holbæk.
 
Pétanque Holbæk er aktiv i foreningsmiljøet i Holbæk og som samarbejdspartner for Holbæk Kommune. Således har Pétanque Holbæk i en årrække været en aktiv del af projektet ”7’eren”, som er en idrætsdag for 7 klasserne.  Pétanque Holbæk er også en del af foreningskredsen omkring Holbæk Sportsby.
 
Ifølge den seneste indberetning af medlemsoplysninger, havde klubben pr. 25. april 2016 i alt 48 medlemmer. Heraf var 3 medlemmer under 25 år og 35 medlemmer var 60+.
 
Til orientering besluttede klubben pr. 24. november 2016 at skifte navn fra Pétanque NordVest til Pétanque Holbæk.
 
Relation til politikken
I forhold til kultur- og fritidspolitikken ”Kultur og Fritid i Fællesskab” understøttes temaet ”Fællesskab, Læring og Dannelse”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder forståelse og mestringen af det aktive medborgerskab.”
 
Det videre forløb
I lyset af udvalgets drøftelser vil der blive udarbejdet en beslutningssag til udvalgets møde den 20. februar 2017 om en eventuel 2-årig samarbejdsaftale med klubben.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med muligheden for at give Pétanque Holbæk et økonomisk tilskud, skal det afklares, hvordan dette tilskud skal finansieres.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Drøftet.


caseno12-3706_#4090045_v1_pétanque holbæk ansøgning om midler, januar 2016.pdf

Bilag

Pétanque Holbæk ansøgning om midler, januar 2016


21. Beslutning om tilskud til maritime udviklingsaktiviteter i Holbæk Gl. Havn

Beslutning om tilskud til maritime udviklingsaktiviteter i Holbæk Gl. Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives 440.000kr. af de i alt 500.000 kr. afsat i budget 2017 til styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk Havn. De frigivne midler skal anvendes til 5 konkrete udviklingsaktiviteter, som beskrives nedenfor.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i 2016 at styrke det maritime liv i Holbæk. En del af denne satsning er, at fjordliv og kystkultur skal være en central rolle i friluftslivet og havneområdet skal udvikles og skabe nye mødesteder. Som opfølgning på den maritime satsning, har byrådet afsat 500.000 kr. årligt i budgetårene 2017-2020 til styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk Havn.
 
Ud af denne budgetpost ønskes nu frigivet 440.000 kr. til rammebevillinger til fem udviklingsaktiviteter i 2017. Hensigten med disse fem aktiviteter er at konkretisere rammerne for den langsigtede udviklingsplan.  Aktiviteterne er under udvikling, derfor er de afsatte rammebevillinger også estimater, som kan forskydes indbydes. Ligeledes kan de samlede udgifter ende lavere end den samlede budgetramme. Et samlet rammebudget med estimaterne for de 5 udviklingsaktiviteter er vedlagt som bilag 1.
 
Udviklingsarbejdet er forankret hos to frivillige ildsjæle. Det tidsmæssige ressourceforbrug er stort, særligt på Barkegryde-projektet, derfor er der i budgettet afsat midler til at frikøbe de to frivillige for at fastholde deres viden og kompetencer i projektet.
 
De fem konkrete udviklingsaktiviteter er:
 
· Etablering af Barkegryde
233.000 kr. forventes anvendt til et projekt om etablering af en barkegryde i Holbæk Gl. Havn. En barkegryde er en ovn/kedel, som i ældre tid blev brugt til at imprægnere sejl til træskibe. Etablering og drift af en barkegryde, som vil understøtte udviklingen og formidlingen af det historiske maritime miljø. Selve barkegryden vil blive bygget af elever fra EUC og derved inddrager aktiviteten et uddannelsesmæssigt perspektiv i det maritime liv på havnen. Det er forhåbningen, at driften af barkegryden på sigt kan ske i samarbejde med relevante foreninger.
 
Ud af det samlede beløb forventes ca. 55.000 kr. brugt til udvikling af undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin og udskolingen. Læringsaktiviteten er bl.a. barkning af sluppen Ruths sejl. Undervisningsforløbene afprøves som pilotforløb, som efterfølgende kan tilpasses og udvikles. Temaet omhandler Holbæks maritime historie, og eleverne deltager i kogning af barkelagen og barkning af sejl til skibet ”Ruth” (Nationalmuseets skib).
 
Undervisningsforløbene understøtter Åben skole og formidles via ”Skolen i Virkeligheden”. Pilotprojektet starter med 3 undervisningsforløb, som efterfølgende kan kvalificeres og gentages i takt med, at der er sejl som skal barkes.
 
· Afholdelse af foredragsrække
25.000 kr. vil blive anvendt til en åben foredragsrække om vækst og udvikling af det maritime liv og miljø.
 
· Forprojekt til ph.d.om ”Det maritime miljø som vækstgenerator”
50.000 kr. forventes anvendt til et pilotprojekt med CBS med henblik på at gennemføre et ph.d. projekt om udvikling af det maritime bymiljø som vækstgenerator.  Det vil være med til at styrke og konkretisere det strategiske perspektiv i byrådets satsning på ”Det maritim liv” som en vækstbærende satsning.
 
· Arkitektonisk visualisering af mulige udviklingstiltag på det maritime område
60.000 kr. forventes anvendt til at få visualiseret en række ideer og muligheder for at understøtte konkretiseringen af den langsigtede satsning.
 
· Samlet digital formidling af maritime aktiviteter og udvikling på Holbæk Gl. Havn
52.000 kr. forventes anvendt på en hjemmeside, der samler og præsenterer oplevelserne på Holbæk Havn. Hjemmesiden vil få et indbydende udtryk og fungere på både pc, tablets og mobiler. På siden kan interesserede gæster se billeder og video fra havnen samt læse mere om de faste attraktioner samt tidsafgrænsede events. Siden giver desuden mulighed for, at besøgende, frivillige og andre interesserede kan dele deres billeder fra området.
 
Til orientering er Holbæk Kommune i indledende, uformel dialog med fonde om et muligt samarbejde i forhold til den langsigtede udviklingsplan.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Kultur og fritidspolitikken ” Kultur og Fritid i Fællesskab”, har et tema kaldet ”Det maritime liv.”  Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, regionale og internationale aktører, uddannelser og erhvervsliv, så der skabes vækst i havnemiljøet.” Desuden er der vedtaget følgende indsats: ”Vi vil udvikle havneområdet og skabe nye mødesteder.” 

Økonomiske konsekvenser
I budgetåret 2017 har byrådet afsat 500.000 kr. til styrkelse af den maritime udvikling i Holbæk havn.  Heraf ønskes nu 440.000 kr. frigivet, således at Kultur og Fritid sammen med frivillige og eksterne samarbejdspartnere kan realisere de 5 beskrevne aktiviteter.
 
Der tilbagestår 60.000kr., som ikke ønskes frigivet på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Godkendt.


caseno17-942_#4095018_v1_bilag, rammebudget for aktiviteter i 2017 i holbæk gl. havn.pdf

Bilag

Bilag, rammebudget for aktiviteter i 2017 i Holbæk Gl. Havn


22. Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det godkendes, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020 om værtsskab for ”Aprilfestival 2020”.

Beskrivelse af sagen
Den 18. maj 2016 drøftede byrådet, at Holbæk kommune skulle arbejde videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020”. Dette arbejde har nu resulteret i vedlagte udkast til en rammeaftale om værtsskab, som fremlægges til byrådets godkendelse. Ligeledes søges om byrådets endelige godkendelse af, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020.
 
En bindende aftale om værtsskab for ”Aprilfestivalen 2020” skal indgås primo 2017 for at sikre den fornødne tid til planlægning af festivalen i 2020. Derudover sikres det, at værtsskabet fastholdes i Holbæk.
 
I fald Holbæk by vælger at satse på værtsskabet for ”Aprilfestivalen 2020” vil det betyde, at vi spiller vores særlige, stedbundne kvaliteter på teaterområdet stærke. Værtsskabet for Aprilfestivalen 2020 vil styrke det tværgående samarbejde og den fælles identitet for det unikke stedbundne teatermiljø på de to egnsteatre, talentmiljøet på Holbæk Drama College og amatørscenerne.
 
Hvad er ”Aprilfestival 2020”?
Det er en årlig, ugelang, national børneteaterfestival, hvor børneteatre og opkøbere mødes. Festivalen afholdes af Teatercentrum i samarbejde med forskellige værtskommuner. Ved Aprilfestival 2016 deltog 200 forskellige teaterforestillinger, som samlet set resulterede i ca. 800 opførelser rundt om i værtskommunen.  Holbæk Kommune får mulighed for at lave teatervisninger for alle klasser på alle årgange i alle lokalområder.
 
Yderligere information om aprilfestivalen kan ses her: Aprilfestival
 
Indhold i rammeaftale om værtsskab
Aftalen om værtsskab indebærer, at Holbæk Kommune yder et tilskud til Teatercentrum på i alt 5,5 mio. kr.  Heraf er 500.000kr. øremærket til en ekstraordinær indsats for involvering af særlige målgrupper efter nærmere aftale med Holbæk Kommune
 
Frigivelse af afsatte budgetmidler
I det vedtagne budget for 2017-2020 har et flertal af byrådet afsat midler til at realisere et værtsskab for Aprilfestivalen i 2020.  Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.
 
Det er disse afsatte midler, som nu skal frigives til brug for rettidig planlægning og afvikling af festivalen. Godkendes nærværende aftale, vil det ikke være muligt at eliminere denne udgift i de følgende budgetforhandlinger for årene 2018, 2019 og 2020.
 
Sammenspil med kultur- og fritidspolitikken ”Kultur og Fritid i Fællesskab”
Holbæk Kommunes værtsskab for Aprilfestivalen 2020 understøtter følgende temaer i kultur- og fritidspolitikken: Kreative miljøer, Bevægende byrum, Udsyn og oplevelse.

Økonomiske konsekvenser
Børneteaterfestivalen er omfattet af en statslig refusionsordning for børneteater.
 
De samlede kommunale udgifter efter refusion forventes at være godt 3 mio. kr., som bliver udbetalt til Holbæk kommune i 2021

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid, den 29. marts 2016, punkt 39
Drøftelse i Byrådet den 18. maj 2016, punkt 118

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-13605_#4087056_v1_aftale om værtsskab aprilfestival 2020..pdf

Bilag

Aftale om værtsskab Aprilfestival 2020


23. Beslutning om anlægsbevilling til disc golf-bane

Beslutning om anlægsbevilling til disc golf-bane

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der bevilges 95.000 kr. fra frivilligheds- og sundhedspuljen til etablering af en Disc Golf-bane i SvinningeAlternativ indstilling
Alternativt indstilles det, at:
 
 1. der bevilges 95.000 kr. fra frivilligheds- og sundhedspuljen til etablering af en Disc Golf-bane i Svinninge og der bevilges 85.000 kr. fra frivilligheds- og sundhedspuljen til etablering af en Disc Golf-bane i Holbæk – i alt 180.000 kr.Beskrivelse af sagen
Svinninge Lokalforum og en lokal initiativtager har forelagt planer om at etablere en Disc Golf-bane i Svinninge. Banen planlægges anlagt i Bjerregårdsskoven i Svinninge og bliver en bane med parkhuller og skovhuller.
 
Ansøgerne er i dialog med naturfolkene i Holbæk Kommune for at indhente de fornødne tilladelser til anvendelse af området og til at tilpasse beplantningen i skoven.
 
Disc Golf er ifølge ansøgerne i kraftig vækst i Danmark og oplyser, at det anslås, der er i omegnen af 30.000 spillere i landet og at tallet er hastigt stigende. De oplyser også, at der er 10 baner på Sjælland, men kun seks af disse er med 18 huller. Banen i Svinninge bliver med 18 huller.
 
En del af projektet i Svinninge går ud på at etablere en egentlig Disc Golf-forening og samtidig tilbyde de lokale skoler og institutioner introduktion til sporten.
 
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder:
 
Endvidere understøtter projektet temaet ”Natur, fritid og udeliv” og indsatserne:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Bane i Svinninge
Svinninge Lokalforum og en lokal initiativtager har forelagt planer om at etablere en Disc Golf-bane i Svinninge. Banen planlægges anlagt i Bjerregårdsskoven i Svinninge og bliver en bane med parkhuller og skovhuller.
 
Ansøgerne er i dialog med naturfolkene i Holbæk Kommune for at indhente de fornødne tilladelser til anvendelse af området og til at tilpasse beplantningen i skoven.
 
Disc Golf er ifølge ansøgerne i kraftig vækst i Danmark og oplyser, at det anslås, der er i omegnen af 30.000 spillere i landet og at tallet er hastigt stigende. De oplyser også, at der er 10 baner på Sjælland, men kun seks af disse er med 18 huller. Banen i Svinninge bliver med 18 huller.
 
En del af projektet i Svinninge går ud på at etablere en egentlig Disc Golf-forening og samtidig tilbyde de lokale skoler og institutioner introduktion til sporten.
 
Bane i Holbæk
To private initiativtagere med base i Holbæk har forelagt planer om at etablere en Disc Golf-Bane i Holbæk. Banen planlægges anlagt på Fælleden i Holbæk en bliver en bane med parkhuller.
 
Ansøgerne er i dialog med de andre brugere af Fælleden for at forberede dem på anlægget samt med naturfolkene i Holbæk Kommune for at indhente de fornødne tilladelser til anvendelse af området.
 
Disc Golf er ifølge ansøgerne i kraftig vækst i Danmark og oplyser, at det anslås, der er i omegnen af 30.000 spillere i landet og at tallet er hastigt stigende. De oplyser også, at der er 10 baner på Sjælland, men kun seks af disse er med 18 huller. Banen i Holbæk bliver med 18 huller.
 
En del af projektet i Holbæk går ud på at etablere en egentlig Disc Golf-forening og samtidig tilbyde lokale borgere introduktion til sporten.
 
I forhold til kultur- og fritidspolitikken, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder:
 
Endvidere understøtter projektet temaet ”Natur, fritid og udeliv” og indsatserne:

Økonomiske konsekvenser
Det foreslås, at bevillingen finansieres via frivilligheds- og sundhedspuljen. Bevillingen bliver på 95.000 kr. såfremt den primære indstilling følges, og på 180.000 kr. såfremt den alternative indstilling følges.
 
Såfremt alle bevillinger fra 2016 bliver godkendt som overførsler til 2017 vil der i 2017 være 330.000 kr. til rådighed i puljen.

           

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Et flertal bestående af Bjarne Kongsted, V, B og O tiltræder hovedindstillingen.
 
Et mindretal bestående af Morten Bjørn Nielsen, V ønsker at den alternative indstilling tiltrædes.


caseno16-63023_#4087610_v1_disc golf - svinninge - ansøgning.pdf
caseno16-63023_#4087612_v1_disc golf - holbæk - ansøgning.pdf

Bilag

Disc Golf - Svinninge - Ansøgning
Disc Golf - Holbæk - Ansøgning


24. Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"

Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 5 mio.kr. af anlægsbudgettet til renovering eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 2. der frigives 2.6 mio. kr. via kassetræk som besluttet på byrådsmødet d. 28.01.2016
 3. der vælges mellem de foreslåede besparelser i scenarie 1 og 2

Beskrivelse af sagen
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By på i alt 5 mio. kr. (Halpuljen)
 
Der blev på byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i årene 2017-19 skal afsættes yderligere 8 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have.
 
Dermed er budgettet for 2017 på 7,6 mio. kr.
 
Hvorfor frigives midlerne så tidligt
Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.
Nedenstående tabel viser hvordan de frigivne midler vil blive fordelt i mellem de forskellige haller.
 
Facilitet
Budget
Note
Knabstrup hallen
1.101.500,-
Renovering af skydebane. Murværk, lyskasser og spær bliver ikke lavet i år.
Svinninge hallen
1.000.000,-
Blev sidste år brugt til gulv i Jernløse hallen.
Jyderup boldklub
2.000.000,-
Ombygning af Troldhøjen til klubhus.
Jyderup Hallen
1.997.000,-
I forbindelse med op føringen af en ny tilbygning til Jyderup hallen, har administrationen fået beregnet en pris som er 1,4 mio. kr. over det budget lagte. Da der ikke tidligere har været beregnet på udbygning så tages de ekstra midler fra Knabstrup og Tølløse hallen. Der er ydermere afsat 0,59 mio. kr. til renovering af hallen.
Tølløse Hallen
1.101.500,-
Renovering af skydebane og renovering af toiletter. Omklædningsrum bliver ikke lavet i år.
Diverse og uforudsete udgifter
400.000,-
Beløbet er bl.a. prioriteret til finansiering af den kommunale andel af medfinansieringen til kunstgræsbanen i Vipperød.
Totalt
7.600.000,-
 
Der har været en henvendelse fra Mørkøv hallen som har ønsket, at få fremrykket en del af deres investering til 2017. Med denne prioritering til Jyderup hallen vil det blive svært, at imødekomme ønsket fra Mørkøv i indeværende budget år.
Mørkøv har bedt om maling af en del af hallen, og adgangskontrol.

Prioritering
På mødet i KFFU d. 28. november 2016, blev prioriteringen af hallernes renovering besluttet.
Som følge af omprioritering af midler til Jyderup hallen i 2017, vil budgettet for halpuljen i årene 2017-19 blive overskredet med 0,985 mio. kr. hvis alle de besluttede renoveringsopgaver i hallerne bliver løst. Administrationen foreslår derfor, følgende scenarier for at opnå en besparelse på 0,985 mio.kr så budgettet på 22,8 mio. kr. bliver holdt
 
 
 
 
 
 
Scenarie 1:
Facilitet
Budget
Renovering som ikke laves
Gislinge Hallen
100.000,-
Maling udendørs
Gislinge Hallen
50.000,-
Maling indendørs
Gislinge Hallen
10.000,-
Fliser i køkken
Hagested Hallen
75.000,-
Rep. Af omklædningsbygning
Stestrup Hallen
75.000,-
Beton og puds af trapper, belægning bag klubhus og revner i vægge i omklædningsbygningen
Knabstrup Hallen
100.000,-
Renovering af materiale bygning
Knabstrup Hallen
175.000,-
Vinduer i værelsesgang
Mørkøv Hallen
250.000,-
Vinduer og Døre i udlejningsbolig
Mørkøv Hallen
100.000,-
Maling af Springbrættet og døre/vinduer
Undløse Hallen
50.000,-
Pudsning af fundament
Total
985.000,-
 
 
Scenarie 2:
Facilitet
Budget
Renovering som ikke laves
Gislinge Hallen
670.000,-
Renovering af hallen udskydes, hallen vurderes at være den som bedst kan udskydes.
Stestrup Hallen
315.000,-
Renoveringen af hallen bliver skåret til så det kun er sløjfning af Olietank og nyt brusersystem som bliver udført.
Total
985.000,-
 
 

Økonomiske konsekvenser
De 2,6 mio. kr. finansieres via et kassetræk indtil provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have er realiseret.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsreferat 28.01.2016
 
Kultur, fritid og fællesskabs referat 28.11.2016, sag 147

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Det indstilles, at punkt 1 og 2 godkendes, idet skydebanen i Knabstrup ikke renoveres, og dermed bortfalder de to scenarier.
25. Orientering om udmøntning af budget 2017

Orientering om udmøntning af budget 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har udtrykt ønske om større involvering i såvel budgetlægning som opfølgning på overholdelse af budgettet.
 
Derfor konkretiseres budget 2017 nu i de stående udvalg og i Økonomiudvalget. Udvalgene vil på møderne i foråret løbende blive orienteret om økonomien på de enkelte områder. Det gælder både forudsætningerne for budget 2017, opfølgning på forbruget i 2017, regnskabet for 2016 og budgetlægningen for 2018.
 
Budgetopfølgningerne vil ske på møderne i marts, april, august, september og november. Regnskab 2016 præsenteres på møderne i april. Budgetlægning af 2018 drøftes på møderne i februar, marts, april og maj.
 
Udmøntning af budget 2017
Administrationen har arbejdet intenst med implementering af budgettet og planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.
 
I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.
 
Overholdelse af budget 2017 kræver, at de identificerede handlinger iværksættes så hurtigt, det er muligt. Hvis der går lang tid, inden de ændrede arbejdsgange og servicejusteringer sættes i værk, vil den økonomiske effekt komme senere. Dermed vil budgettet ikke kunne overholdes. Dertil kommer, at det forventede merforbrug i 2016 forstærker behovet for hurtig og effektiv implementering af budget 2017.
 
På udvalgsmødet orienterer kerneområdechefen om forudsætningerne for budget 2017, herunder om udmøntning af rammereduktioner, i det omfang udmøntningen sker i handlinger, som kræver politisk beslutning.
 
De handlinger, der kræver politiske beslutninger – f.eks. ændringer af politisk vedtagne serviceniveauer – vil, når de relevante høringer er foretaget, blive forelagt de respektive udvalg til godkendelse på de ordinære udvalgsmøder i februar. 
 
I de tilfælde, hvor det er byrådet, der har beslutningskompetencen, vil byrådet få forelagt handlingerne til godkendelse på det ordinære byrådsmøde i marts – efter der er foretaget høring af de relevante organer og udvalgsbehandling i de respektive udvalg.
 
Budgetoverholdelse i 2017
For at skabe et solidt fundament for de kommende års økonomi er det afgørende, at budget 2017 overholdes. Det kræver, at de nødvendige aktivitetsændringer og servicejusteringer sættes i gang så hurtigt, det er muligt.

Høring
De handlinger, der skal sendes i høring er beskrevet i bilagene Høring – Aktiv Hele Livet og Høring – Læring og Trivsel. Af bilagene fremgår, hvem der høres, og fristen for høringen.

 
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Taget til efterretning.


caseno17-1642_#4100093_v1_bilag vedr. serviceændringer.pdf
caseno17-1642_#4098268_v1_høring læring og trivsel.pdf

Bilag

Bilag vedr. serviceændringer
Høring Læring og Trivsel


26. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. januar 2017

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23. januar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:
 
1. Formidlingsaktiviteter omkring skibsprojektet Anna Møller.
2. Holbæk Rideklub.
3. Lokaler til Danmarks Veteraner på Kasernen.
4. Andelslandsbyen Nyvang.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#4092471_v1_maritim historisk formidling på holbæk havn og i forbindelse med anna møller projektet.pdf.pdf

Bilag

maritim historisk formidling på Holbæk Havn og i forbindelse med Anna Møller projektet.pdf


27. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Intet.