UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13 på Kanalstræde 2 i Holbæk

STARTTIDSPUNKT

26-09-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-09-2016 17:00:00


PUNKTER

117. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. september 2016
118. Drøftelse af evalueringsrapport for Skvulp - Havnekulturfestival 2016 og perspektiver for 2017
119. Drøftelse af spor til mountainbike i Dragerup Skov
120. Beslutning om nyt klubhus til Jyderup Boldklub
121. Beslutning om håndtering af driftsunderskud på isskøjtebanen Isrosen i 2016
122. Salg af kommunens ejendom - Lukket punkt
123. Beslutning om Budgetrevision 3 UKFF
124. Orientering til Udvalget "Kulur, Fritid og Fællesskab" 26. september 2016
125. Eventuelt117. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. september 2016

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 26. september 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 26. september 2016 i mødelokale 0.13 på Kanalstræde 2 i Holbæk. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
Kl. 13.15 – 14.15, drøftelse af evaluering af Skvulp 2016 med repræsentanter fra Vækstudvalget og bestyrelsen for Fonden Holbæk i Pinsen.
 
Kl. 14.15 – 14.45, drøftelse af MTB-spor i Dragerup Skov med Lars Elmkjær der repræsenterer Holbæk Cykelsport.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Godkendt.
118. Drøftelse af evalueringsrapport for Skvulp - Havnekulturfestival 2016 og perspektiver for 2017

Drøftelse af evalueringsrapport for Skvulp - Havnekulturfestival 2016 og perspektiver for 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Projektudvalget for Vækst.

Indstilling
 
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der på baggrund af Eventstrategien for Holbæk Kommune og samarbejdsaftale med Fonden Holbæk i Pinsen (HIP) gennemføres en drøftelse om evaluering af Skvulp – Holbæk Havnekulturfestival 2016 og perspektiver for 2017 med bestyrelsen for HIP.

Beskrivelse af sagen
På fællesmøde med Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og Projektudvalget for Vækst drøftes evalueringsrapport for Skvulp – Holbæk Havnekulturfestival 2016 og fremadrettede perspektiver med bestyrelsen for HIP. Denne drøftelse sker med udgangspunkt i byrådets Eventstrategi for Holbæk Kommune og byrådets samarbejdsaftale med HIP.
 
Baggrund
Byrådet vedtog i juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”.
 
Eventstrategien lægger vægt på at årstemaet for begivenheden skal hvile på delelementer, som tilsammen udgør en så stærk form, at de kan definere, rumme og identificere en pinsebegivenhed – også på lang sigt. De 5 delelementer er:
· Kunst, teater, performance og dramaturgi
· Deltagelse af professionelle aktører
· De lokale aktører – summen af helheden
· Inddragelse af havnen og fjorden
· Bringe indtryk udefra til Holbæk
 
Som led i Eventstrategien blev Fonden – Holbæk i Pinsen (HIP) stiftet i starten af 2015 med det overordnede formål… ”at tilrettelægge og gennemføre en årlig tilbagevendende unik, større udendørs kvalitetskulturbegivenhed på Holbæk Havn og fjord”. Holbæk Kommune indgik samtidig en samarbejdsaftale med HIP for en 3-årig periode gældende fra 1. juli 2015 til og med 30. juni 2018. I samarbejdsaftalen er opstillet vision og mission for den årlige event:
 
 
 
 
Skvulp – Holbæk Havnefestival 2016 blev således første event, som HIP har afviklet.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsår besluttede byrådet den 8. oktober 2014 at afsætte følgende beløb til udmøntning af Eventstrategien for Holbæk Kommune:
 
2015
1.840.000 kr.
2016
2.540.000 kr.
2017
2.790.000 kr.
2018
2.790.000 kr.
 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, d. 11. juni 2014, punkt 89: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune
Byrådet, d. 8. oktober 2014, punkt 159: Beslutning om 2. behandling af budget 2015 - 2018
Byrådet, d. 10. december 2014, punkt 214: Beslutning om vedtægter eventfond og samarbejdsaftale hermed.
Byrådet, d.18. marts 2015, punkt 53: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden ”Holbæk i Pinsen”
Byrådet, d. 16. marts 2016, punkt 58: Beslutning om revision af vedtægter for ”Fonden Holbæk i Pinsen” og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Orientering taget til efterretning.


caseno14-22762_#3929469_v1_evalueringsrapport - skvulp'16.pdf.pdf
caseno14-22762_#3930204_v1_eventstrategi.pdf.pdf
caseno14-22762_#3930212_v1_caseno14-22762_#3777709_v1_sv underskrevet dokument og dokument til underskrift - fuldt underskreven.pdf

Bilag

Evalueringsrapport - SKVULP'16.pdf
eventstrategi.pdf
CaseNo14-22762_#3777709_v1_SV underskrevet dokument og dokument til underskrift - Fuldt underskreven samarbejdsaftale.pdf.pdf


119. Drøftelse af spor til mountainbike i Dragerup Skov

Drøftelse af spor til mountainbike i Dragerup Skov

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. drøfter anlæg af spor til kørsel med mountainbike i Dragerup Skov

Beskrivelse af sagen
I løbet af det seneste år tid har der vist sig øget lokal interesse for at få anlagt et spor til kørsel på mountainbike (MTB) i et skovområde i eller omkring Holbæk by. Det er repræsentanter fra Holbæk Cykelsport og deres MTB-afdeling, der især er fremkommet med denne interesse.
 
Dette følger en landsdækkende tendens, hvor klubber og forbund mærker en stigende interesse for MTB-sporten.
 
Ifølge Danmarks Cykle Union er der registreret 7.717 MTB-ryttere i Danmark ud af deres samlede medlemstal på 32.947. Unionen oplyser dog, at tallet er behæftet med en smule usikkerhed, og de antager, at der reelt er ca. 9.500 organiserede MTB-ryttere i landet. Hertil kan så regnes de selvorganiserede MTB-ryttere, der kører uden for klub. Der findes ikke et anslået tal for denne gruppe.
 
En artikel fra Idrættens Analyseinstitut påpeger endvidere, at cykling (herunder MTB) er den fjerde mest udbredt form for motion for gruppen af borgere i alderen 60 år+. Kun vandreture, gymnastik og styrketræning er mere udbredt.
 
I starten af maj måned dette år blev der afholdt et borgermøde i Knudskoven, hvor repræsentanter fra Holbæk Cykelsport, Holbæk Orienteringsklub og DGI Midt- og Vestsjælland – sammen med udvalgsformændene fra Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og Udvalget for Klima og Miljø – orienterede om mulighederne for anvendelse af denne skov til forskellige rekreative aktiviteter. På dette borgermøde var der stor modstand fra en del borgere/borgergrupper, der mente, at et evt. MTB-spor i skoven ville umuliggøre skovens andre anvendelsesmuligheder. Det blev derfor kort herefter besluttet, at der ikke skulle arbejdes videre med projektet i skoven.
 
Da Holbæk Kommune ikke selv ejer andre skove, der er bynære, har der henover sommeren i stedet været ført drøftelser med Holbæk Cykelsport og Humleore Skovdistrikt, der administrerer Dragerup Skov pva. ejeren, om at anlægge et MTB-spor i denne skov. Drøftelserne er nu så vidt fremskredne, at en repræsentant fra Holbæk Cykelsport vil fremlægge specifikke planer for et MTB-spor i Dragerup Skov.
 
Et MTB-spor giver mulighed for både organiseret og selvorganiseret idræt. Den organiserede del vil Holbæk Cykelsport stå for. Erfaringer fra andre steder i landet viser, at MTB-ryttere gerne kører på tværs af landet for at finde de bedste MTB-spor. Der er i forvejen MTB-spor i Odsherred, Lejre og Roskilde kommuner – og disse spor er ganske velbesøgte. MTB tiltaler mange målgrupper lige fra de helt unge til de voksne (især mænd), der bruger mange ressourcer på at dyrke motion. Et MTB-spor i Dragerup Skov vil give mulighed for at opfylde alle disse behov.
 
Holbæk Cykelsport har tilkendegivet, at de vil stå for at anlægge og vedligeholde MTB-sporet i Dragerup Skov, såfremt der findes den fornødne finansiering til det. Ligeledes forventes der indgået en benyttelsesaftale med Humleore Skovdistrikt, der muliggør en omfattende MTB-aktivitet i skoven.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Orientering taget til efterretning.
 
Udvalget ønsker en beslutningssag fremlagt på næste udvalgsmøde med henblik på iværksættelse.
120. Beslutning om nyt klubhus til Jyderup Boldklub

Beslutning om nyt klubhus til Jyderup Boldklub

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Jyderup Boldklubs klubhus nedrives, og den anslåede pris på 400.000 kr. til nedrivning finansieres af de allerede frigivne midler på 700.000 kr. fra Halpuljen 2016.
 2. Idrætshuset Troldhøjens lokaler ombygges til nye omklædningsfaciliteter med baderum. Den anslåede pris på ombygningen ligger mellem 2 og 2.4 mil. kr. som finansieres fra halpuljen i 2017.
 3. Driften af de nye klubhusfaciliteter finansieres ligeligt mellem Kultur & Fritid og Vækst & Bæredygtighed hvad angår udgifter til tekniske installationer og energi. Fremtidige udgifter til udvendig vedligeholdelse finansieres via midler fra halpuljen.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Jyderup Boldklubs klubhus nedrives og den anslåede pris på 400.000 kr. til nedrivning finansieres af de allerede frigivne midler på 700.000 kr. fra Halpuljen 2016.
 2. Der opføres nye omklædningsfaciliteter med baderum på samme lokalitet som det eksisterende klubhus. Den anslåede pris på opførelsen samt genhusning ligger på ca. 4.850.000,-kr. Beløbet finansieres fra halpuljen i 2017.
 3. Driften af de nye klubhusfaciliteter finansieres ligeligt mellem Kultur & Fritid og Vækst & Bæredygtighed hvad angår udgifter til tekniske installationer og energi. Fremtidige udgifter til udvendig vedligeholdelse finansieres via midler fra halpuljen.
 4. Troldhøjens fraflyttede faciliteter forsøges lejet ud eller solgt.

Beskrivelse af sagen
Jyderup Boldklubs klubhus er i meget dårlig stand, hvilket er blevet bekræftet af den gennemførte miljøscreening. Konklusionen i screeningen er, at klubhuset bør rives ned.
 
Administrationen foreslår at lokalerne i nabohuset, Idrætshuset Troldhøjen, ombygges til nye omklædningsfaciliteter med baderum, idet ejendommen ikke længere benyttes til børnehus. Administrationen har indhentet et overslag på omkostningerne vedrørende ombygning, istandsættelse samt flytning af omklædningen til Troldhøjen. Prisen er anslået til at ligge mellem 2 og 2.4 mil. kr. Den endelige licitation på ombygningen af Troldhøjen bliver afholdt når bygningerne er tomme, og der er muligheder for at undersøg konstruktionerne nærmere.
 
Fordelene ved at ombygge og totalistandsætte Troldhøjen er sparede omkostninger i forhold til at bygge helt nye faciliteter til erstatning for de nuværende lokaler.
 
Herefter vil Troldhøjens faciliteter og lokaler være i en sådan stand at de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger vil være minimeret de næste 5 år.
 
Det nuværende klubhus ejes af Jyderup Boldklub. I 2015 fik boldklubben et lokaletilskud fra Kultur og fritid på 60.620 kr., mens Vækst og Bæredygtighed har betalt for varmen i klubhuset, hvilket i 2015 var 140.860 kr.

Såfremt boldklubben flytter ind i Troldhøjens fraflyttede lokaler, så anbefaler administrationen at kommunen beholder ejerskabet af bygningen. Det medfører, at Holbæk Kommune påtager sig driftsudgifter, men til gengæld ikke skal betale for lokaletilskud samt varme i en dårligt isoleret ejendom. Driften af de ombyggede omklædningsfaciliteter estimeres af Vækst & Bæredygtighed til at være ca. 185.000 kr. årligt. Udgiften fordeles ligeligt mellem K&F og V&B. Fremtidige udgifter til udvendig bygningsdrift varetages af midler fra halpuljen.
 
Jyderup Boldklub vil via en benyttelsesaftale blive pålagt at forestå dele af den daglige drift af bygningen, hvilket medfører, at den kommunale driftsomkostning søges begrænset mest muligt.
 
Der blev afsat 700.000 kr. i marts 2016 til flytning af omklædningsfaciliteterne. De afsatte midler vil blive anvendt til nedrivningen af det nuværende klubhus, hvilket udgør 400.000 kr. samt projektering og administration.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen foreslår alternativt, at opførelsen af de nye omklædningsfaciliteter prioriteres på det område, hvor det nuværende klubhus er beliggende. Prisen for at tilvejebringe en ny bygning, der matcher boldklubbens behov er anslået til ca. 4.750.000 kr. Herudover kommer udgifter til en genhusning af Jyderup boldklub i den tid det tager at bygge det nye klubhus. Anslået pris for en genhusning i form af pavilloner og toiletter er ca. 100.000 kr. for 6 måneder, hvormed de samlede anlægsomkostninger er 4.850.000 kr.
 
Administrationen anbefaler at kommunen skal eje det nye klubhus, og driften af klubhuset estimerer Vækst & Bæredygtighed til udgøre ca. 185.000 årligt. Udgiften fordeles ligeligt mellem K&F og V&B. Fremtidige udgifter til udvendig bygningsdrift varetages af midler fra halpuljen.
 
Jyderup Boldklub vil via en benyttelsesaftale blive pålagt at forestå dele af den daglige drift af bygningen, hvilket medfører, at den kommunale driftsomkostning kan begrænses mest muligt.
 
Salg eller udlejning
Såfremt Troldhøjen ikke skal ombygges til omklædningsfaciliteter, så kan Troldhøjen enten udlejes eller genhuses. Jvf. Gældende lokalplan kan Troldhøjen kun bruges til daginstitution eller fritidsaktiviteter, og det forventes at den årlige lejeindtægt ligger i niveauet 400.000 kr.
 
En mulig lejer har vist interesse. Lejeren vil gerne oprette et tilbud til de 9-28 årige med fokus på behandling af misbrug, spiseforstyrrelse og botilbud.
 
Det vurderes at Troldhøjen kan sættes til salg for 1.750.000 kr., såfremt den nuværende lokalplan fastholdes.
 
 
.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt hovedindstillingen tiltrædes, så estimeres anlægsudgifterne til at være 2,4 mio. kr. til ombygning af Troldhøjen og 0,4 mio. kr. til nedrivning af det eksisterende klubhus. Nedrivningen finansieres via allerede frigivne midler, mens ombygningen finansiers via puljen ”Idræts faciliteter udenfor Holbæk by” som tidligst kan frigives i begyndelsen af 2017.
Den fremtidige driftsudgifts skønnes af Vækst & Bæredygtighed at udgøre 185.000 kr. årligt til vand og varme. Udgiften fordeles ligeligt mellem K&F og V&B. Fremtidige udgifter til udvendig bygningsdrift varetages af midler fra halpuljen.
 
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så estimeres anlægsudgifterne til at være 4,85 mio. kr. til etablering af ny klubhus samt 0,4 mio. kr. til nedrivning af det eksisterende klubhus, hvilket er samlet anlægsudgift på 5,25 mio. kr. Nedrigningen finansieres af allerede frigivne midler, mens ny-anlægget finansieres via ”Idræts faciliteter udenfor Holbæk by” som tidligst kan frigives i begyndelsen af 2017. Til gengæld vil der komme en initial salgsindtægt på estimeret 1,75 mio. kr. eller en årlig lejeindtægt på 0,4 mio. kr. Den fremtidige driftsudgifts skønnes af Vækst & Bæredygtighed at udgøre 185.000 kr. årligt til vand og varme. Udgiften fordeles ligeligt mellem K&F og V&B. Fremtidige udgifter til udvendig bygningsdrift varetages af midler fra halpuljen. 
 

Sagshistorik, henvisninger
- Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget den. 21-09-2015 ”Beslutning om renovering af Jyderup Boldklubs klubhus – punkt 88
- Frigivelse af halpuljen i byrådet i marts 2016 – Punkt 56
-             Orienteringspunkt fra Administrationen til udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab den 30-05-2016 - Punkt 83
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Sagen udsættes til næste udvalgsmøde idet udvalget beder administrationen undersøge hvorvidt Jyderup Boldklub ønsker at overtage bygningen efter renovering.
121. Beslutning om håndtering af driftsunderskud på isskøjtebanen Isrosen i 2016

Beslutning om håndtering af driftsunderskud på isskøjtebanen Isrosen i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Isskøjtebanen Isrosen ikke sættes op i sæsonen 2016/17.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Isrosen opsættes så den kan tages i brug i starten af januar 2017

Beskrivelse af sagen
Isskøjtebanen (Isrosen) på Markedspladsen i Holbæk blev anlagt i 2001. Anlægget består af 2 forbundne skøjtebaner på i alt ca. 1.600 m2. Isrosen er åben 3 måneder om året fra den 1. december til omkring den 1. marts.
 
Udfordringer på driftsbudgettet
I slutningen af 2015 brød Isrosens køleanlæg sammen. For at få anlægget funktionsdygtigt samt lovliggjort igangsatte Holbæk Kommune reparationsarbejdet på anlægget. Holbæk Kommune har i august måned modtaget den sidste regning i forbindelse med dette arbejde. Udgifter til reparation og efterfølgende justeringer af dette anlæg har medført, at de afsatte driftsmidler til Isrosen i 2016 ikke er tilstrækkelige.
 
Hvis Isrosen skal sættes op og i drift per den 1. december 2016, estimeres der et driftsunderskud på ca. 300.000 kr.
 
Det anbefales derfor, at Isrosen ikke sættes op i sæson 2016/17.
 
Drift af Isrosen koster årligt mellem 800.000 kr. og 900.000 kr. på Vækst og Bæredygtigheds budget og ca. 300.000 kr. på Kultur og Fritids budget. 
 
Kultur og Fritid har indgået en driftskontrakt med Foreningen Sidesporet, som i den forbindelse forestår opsætning og nedtagning af Isrosen, skøjteudlejning samt salg af kioskvarer mv. Aftalen løber indtil 31. december 2016. Kultur og Fritid har indgået en ny kontrakt gældende for perioden 2017 til 2020. I kontrakten har Holbæk Kommune mulighed for at fjerne skøjtebanen indenfor kontraktperioden. Evt. fjernelse af Isrosen skal ske med varsel 6 måneder forud for afvikling af næste års sæson.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Sæsonen 2016/17 kortes ned således at Isrosen først kan benyttes fra starten af januar 2017. Det vil derfor ikke være muligt at benytte skøjtebanen i december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Hvis Isrosen ikke sættes op i sæsonen 2016/17 kan der i 2016 forventes en besparelse på mellem 100.000 kr. og 150.000 kr. på Vækst og Bæredygtigheds budget. Herudover skal der ikke findes de ekstra 300.000 kr. som mangler på driftsbudgettet i 2016.
 
Hvis Isrosen skal sættes op, så den kan benyttes i december 2016, så vil det kræve at byrådet godkender en tillægsbevilling på 300.000 kr.
 
Økonomiske konsekvenser – alternativ indstilling
Løsningen forventes som udgangspunkt at kunne afholdes indenfor driftsbudgettet.
 
Status på driftsbudgettet vil blive evalueret med udgangspunkt i forbruget primo 2017, og eventuelle forskydninger i forbruget vil blive medtaget i budgetrevision II.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Idet udvalget hverken kan tiltræde hovedindstilling eller alternativ indstilling sendes sagen i Økonomiudvalget og Byrådet med ønske om at opnå tillægsbevilling i 2016 på 300.000 kr. således at Isrosen åbnes fra normal sæsonstart.
122. Salg af kommunens ejendom - Lukket punkt
123. Beslutning om Budgetrevision 3 UKFF

Beslutning om Budgetrevision 3 UKFF

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Budgetrevision 3 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.
 

Særligt for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskaber”:

Budgetrevision 3 viser at det korrigerede budget holder, idet forventningerne til regnskabet er et mindreforbrug på13,8 mio. kr. lavere.

 
Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017 som blev overført til 2016. Budgetrevisionen viser at vi forventer at overføre et mindreforbrug 13 mio. kr. Der skulle overføres 2,7. mio. kr.
 
Dermed forventes der at blive overført 10,3 mio. kr. mere. Dette beløb skal ses i forhold til at Holbæk Kommune som helhed forventer at overføre 58 mio. kr., hvilket er tæt på det samlede mål. Forklaring på mindreforbruget er bl.a., at der i dette års driftsbudget til Holbæk Sportsby er afsat 10,3 mio. kr. Da der er forskydninger i betalingerne til Sportsbyen, anvendes det afsatte beløb ikke i 2016, men overføres til 2017, hvor det er forudsat anvendt til finansiering af Sportsbyen.
 
 
Generelt for Holbæk Kommune
 
Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.
Budgetrevision 3 viser at:
- det korrigerede budget for serviceudgifter overskrides med 19 mio. kr.
- vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr.
- budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 12,1 mio. kr.
- budgettet til øvrige driftsudgifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansiering og tomgangshusleje
- det korrigerede budget for driftsudgifterne holder, idet der forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.. Det skal dog ses i forhold til at vi skulle have et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 29,5 mio. kr.
- anlægsbudgettet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres til 2017
- nettoresultatet af renter og finansiering er netto en negativ afvigelse på 14 mio. kr. 
- likviditeten påvirkes negativt, og at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen
 
Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budgetcampen.
 
Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Godkendes dog således, at Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på 300.000 kr. til brug for Isrosen i 2016.


caseno16-10621_#3935846_v1_br3 notat ukff.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935840_v1_br3 samlet oversigt.pdf

Bilag

BR3 Notat UKFF.pdf
BR3 Samlet oversigt


124. Orientering til Udvalget "Kulur, Fritid og Fællesskab" 26. september 2016

Orientering til Udvalget "Kulur, Fritid og Fællesskab" 26. september 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
 1. Kundby idrætshus.
 2. Jyderup højskole.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Orientering givet i forhold til punkt 1 og 2.
125. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Intet.