UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Musikskolen, Gl. Ringstedvej 32 E, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-05-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2016 16:00:00


PUNKTER

74. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj
75. Drøftelse af udviklingsplan for Musikskolen Holbæk
76. Orientering om status på aktiviteter vedr. renovering af Svinningehallen
77. Orientering om gennemgang af idrætshaller uden for Holbæk by
78. Beslutning om børneteater "Miras verdener" i samarbejde med teatret Fair Play
79. Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Kulturkasernen
80. Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2016 - Lukket punkt
81. Budgetrevision 2 og handlingsplaner
82. Orientering om resultater fra borgerpanelundersøgelse om borgerens fritidsliv
83. Orientering – Status på arbejdet vedr. Jyderup Boldklubs klubhus
84. Orientering til Udvalget"Kultur, Fritid og Fællesskab" 30. maj 2016
85. Eventuelt.74. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 30. maj

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 30. maj 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 30. maj 2016 i mødelokale på Holbæk Musikskole, Gl. Ringstedvej 32 E, 4300 Holbæk. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
· Kl. 13.00 – 13.30, musikskoleleder Christian Frank deltager i punktet om udviklingsplan for Musikskolen Holbæk.
 
· Kl. 13.30 – 14.00, Leder af anlægsområdet Ronnie Giphardt Pedersen og repræsentanter fra bestyrelsen for Svinninge Idrætsunion deltager i punkt om orientering om status for renovering af Svinninge Hallen.
 
· Kl. 14.20 – 14.40, David Nygaard Ekstrøm, Asset Manager i Ejendomsadministration & Risikostyring deltager i punktet om orientering om gennemgang af idrætshaller uden for Holbæk by – med beløb på vedligeholdelsesopgaven.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Godkendt.
75. Drøftelse af udviklingsplan for Musikskolen Holbæk

Drøftelse af udviklingsplan for Musikskolen Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. drøfter oplæg om udviklingsplan for Musikskolen Holbæk.

Beskrivelse af sagen
 
I udviklingsplanen for den eksisterende kultur- og fritidspolitik er der besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for Musikskolen Holbæk.
 
Som konsekvens heraf er der udarbejdet et oplæg, som drøftes i Udvalget. På baggrund af disse drøftelser vil der blive udarbejdet en egentlig udviklingsplan for Musikskolen til endelig godkendelse på udvalgets møde i juni 2016.
 
Undervejs inddrages musikskolens medarbejdere og bestyrelse i processen.
 
Udviklingsplanen skal understøtte den seneste folkeskolereform og herunder understøtte lærerplaner for folkeskolen. 
 
Yderligere skal udviklingsplanen understøtte kommunens kerneopgaver og herved udbrede Musikskolen på tværs af organisationen. Samtidig vil Musikskolen tilbyde flere kunstfaglige aktiviteter, så Musikskolen udvikles til en egentlig kulturskole.
 
På mødet præsenterer musikskoleleder Christian Frank et oplæg, som kan danne grundlag for det videre arbejde med udarbejdelse af en udviklingsplan for Musikskolen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Drøftet.
76. Orientering om status på aktiviteter vedr. renovering af Svinningehallen

Orientering om status på aktiviteter vedr. renovering af Svinningehallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har tidligere vedtaget, at taget på Svinningehallen skal udskiftes og konstruktionerne, der skal holde taget, skal forstærkes. Der er afsat og frigivet 12,8 mio. kr. til projektet.
De første økonomiske estimater på projektet var lavet på baggrund af en forudsætning om at forstærke den eksisterende konstruktion ”udenfor” hallen, med synlige stål og betonankre, der skulle graves ned i terræn.
Denne løsning betyder meromkostninger til kloak- og vejomlægning, mere vedligeholdelse af de udvendige stål og betonankre, store gener udenfor hallen med adgange og brandveje samt en ikke særlig æstetisk løsning.
Der blev derfor arbejdet videre med en konstruktionsløsning med nye stålspær ”indenfor” hallen. Der har nu været afholdt licitation på renoveringsarbejdet og de samlede udgifter til dette løsningsforslag beløber sig til kr. 21,2 mio.
Denne løsning er altså 8,4 mio. kr. dyrere end tidligere estimat.
 
Derfor arbejder administrationen nu på at undersøge en alternativ løsning, der kan realiseres med en budgetramme på brutto kr. 12,8 mio.
 
Tidsplan og den videre proces
For at Svinningehallen kan anvendes mest muligt og renoveringen bliver til mindst muligt gene for brugerne, er det mest hensigtsmæssigt at vente med byggestart til 1. april 2017.
Hvis arbejdet opstarter til efteråret 2016, er det nødvendigt at skal skolebørn transporteres til andre ledige haller og øvrige brugere skal finde alternative faciliteter.
Der kan henvises til vedhæftede tidsplan for den kommende proces med at undersøge alternative løsninger.

Økonomiske konsekvenser
Der er på nuværende tidspunkt givet anlægsbevilling til Svinningehallen via halpulje 2016 (sag nr. 16/6181) 12,8 mio. kr. Heraf er 1,8 mio. kr. energimidler.
Afholdte transaktionsomkostninger d.d. kr. 1,5 mio. til projektering, udbud, licitation og bygherreomkostninger. Herefter 11,3 mio. til det videre arbejde med en alternativ løsning.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Taget til efterretning.


caseno16-4424_#3793072_v1_tidsplan 2016 svinningehallen.pdf.pdf

Bilag

Tidsplan 2016 Svinningehallen.pdf


77. Orientering om gennemgang af idrætshaller uden for Holbæk by

Orientering om gennemgang af idrætshaller uden for Holbæk by

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orientering om gennemgang af idrætshaller uden for Holbæk by til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I foråret 2016 har medarbejdere fra Vækst og Bæredygtighed, Ejendomsadministration & Risikostyring, gennemgået de17 idrætshaller uden for Holbæk by sammen med repræsentanter fra hallerne.
 
Efterfølgende er der udarbejdet en tilstandsrapport for hver hal med en beskrivelse af vedligeholdelsesbehovet på kort og lang sigt og et overslag over økonomien.
 
Økonomiberegninger angiver anbefalede investeringer i budgetårene 2017 – 2019 således:
 
2017
15.4 mio. kr.
2018
7.2 mio. kr.
2019
6.9 mio. kr.
I alt
29.5 mio. kr.
 
Rapporterne har efterfølgende været forelagt de enkelte haller til godkendelse.
 
Der er ligeledes lavet en energi beregning i alle haller. Denne er også lavet i samarbejde med hallerne og forbedringer vil blive implementeret samtidig med den øvrige vedligeholdelse.
 
Ved at gennemfører besøgene har administrationen fået et indblik i, hvordan samarbejdet med hallerne kan forbedres.
 
Vækst og bærerdygtighed og Kultur og Fritid har derfor indledt et arbejde med at revidere den nuværende halpjece, så indholdet er mere klart for alle parter. Der bliver derudover også arbejdet på andre tiltag, som vil hjælpe på det fremtidige samarbejde mellem administrationen og hallerne.
 
Når de ovenstående tiltag er udarbejdet så vil disse blive fremlagt for Udvalget ”Kultur, fritid og fællesskab”.
 
På udvalgets møde orienterer Asset Manager David Nygaard Ekstrøm fra Ejendomsadministration & Risikostyring om gennemgangen af hallerne.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Taget til efterretning.


caseno16-24697_#3788172_v1_revideret økonomisk overslag på halinvesteringer uden for holbæk by.pdf.pdf

Bilag

Revideret økonomisk overslag på halinvesteringer uden for Holbæk by.pdf


78. Beslutning om børneteater "Miras verdener" i samarbejde med teatret Fair Play

Beslutning om børneteater "Miras verdener" i samarbejde med teatret Fair Play

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget beslutter:
 
  1. at yde tilskud på 115.200 kr. til køb af 10 teaterforestillinger til ”Miras verdener” samt ”Dramatiske workshops”. Tilskuddet finansieres via puljen ”børnekultur”. Holbæk Kommune vil efterfølgende ansøge om at få 50 % af udgiften for teaterforestillingerne refunderet via teaterlovens refusionsordning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune tilbydes at købe forestillingen ”Miras verdener” til opførelse for samtlige 5.klassetrin i en række kommunale skoler i Holbæk Kommune i perioden 14.-16.september, 3.-7.oktober, samt ”Dramatisk workshops” på 3 skoler 10.-12.oktober 2016. Forestillingen opføres 10 gange á 120 publikummer, samt efterfølgende dramatiske workshops på tre skoler til en pris på 115.200 kr.
 
Forestillinger fordeles således:
 
Skole
Forestillinger
Dramatisk workshop
Elverdamskolen (afd. Tølløse)
2
 
Katrinedalskolen
2 (1 aften)
 
Sofielundskolen
2
X
Kildevangskolen
2 (1 aften)
X
Engskovskolen
2 (1 aften)
X
I alt
10
3
 
”Miras verdener” er en børneteaterforestilling, der stiller spørgsmålet: ”hvad er en familie?”. Forestillingen stiller skarpt på nutidens forskellige familieformer fx når en sammenbragt familie igen opløses.
 
”Dramatisk workshop” ledes af instruktør og skuespillere fra forestillingen og tager udgangspunkt i forestillingens tematik. De tilknyttede workshops vil dels tjene til at udbygge elevernes forståelse for forestillingens tematik og ”budskab” og til at behandle scenekunsten som overordnet emne, som en kreativ ramme og som erhverv. Eleverne får herved både en kulturel oplevelse og en læringsmæssig oplevelse. Således understøttes elevernes alsidige udvikling i overensstemmelse med folkeskolereformens fælles mål.  
 
Ved at rykke undervisningen ud af skolens vante rammer og ved at invitere aktører uden for skolen ind i undervisningen får eleverne mulighed for:
 
- At lære på flere måder og i nye læringsrum.  
- At omsætte teoretisk viden til praksis og for
- At udvikle nye kompetencer
 
Dermed understøtter aktiviteten folkeskolereformens krav om ”den åbne skole”, hvor folkeskolen skal arbejde tættere sammen med kulturinstitutioner.
 
Eleverne gives indblik i deres muligheder for at få et aktivt fritidsliv i fx teateret. Da Fair Play er engageret i Holbæk Drama College, vil det være muligt for interesserede elever at blive bevidste om forløbet og hvilke muligheder der er for den kunstneriske udvikling i Holbæk Kommune.
 
Aftenforestillingerne er med adgang for offentligheden herunder forældre, børn, unge og borgere. Herved foldes teateret ud og når bredere ud i lokalområderne.
 
Udvalget for Kultur og Fritid traf på mødet d. 1.juni 2015 beslutning om at yde tilskud til ”Miras verdener” en tværkommunal teaterturné i Holbæk, Ringsted og Lejre. Her blev forestillingen opført på Tornvedskolen (afd. Kildebjerg) og Elverdamskolen (afd. Merløse) samme år.
 
 
 
Kerneopgaver og politikker
 
A1 ”Kommunale institutioner skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere”
 
 
A4 ”Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ”ikke-deltagere”.”
 
 
C1 ”Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteten skal være for med og af børn”
 
 
Læring og Trivsel
 
 
Fællesskab
 
· Elever på tværs får en kulturel og følelsesmæssig oplevelse i et læringsrum der normalt er båret af den boglige læring. En kulturel oplevelse styrker fællesskabet i og med eleverne har en fælles oplevelse, med mulighed for efterfølgende dialog og meningsudveksling.

Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 115.200 kr. fra puljen ”børnekultur” i budgetåret 2017.

Lovgrundlag – link
Lov om scenekunst §25 om statsrefusion

Sagshistorik, henvisninger
1.juni 2015: Beslutning om tilskud til tværkommunal børneteater-turné

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Godkendt.
79. Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Kulturkasernen

Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer for Kulturkasernen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender vedtægtsændringer for Kulturkasernen.

Beskrivelse af sagen
 
Bestyrelsen for Kulturkasernen ønsker at ændre vedtægterne for Kulturkasernen. De seneste vedtægter er godkendt af byrådet d. 19.december 2007.
 
Vedtægtsændringerne skal gøre grundlaget for Kulturkasernen tidssvarende, samt opdatere bestemmelser af historisk begrundet karakter, der er uhensigtsmæssige for Kulturkasernens drift i dag.
 
Ændringer i forhold til vedtægter er:
 
 
 
Baggrund
 
Vedtægtsændringerne har til formål at skabe større dynamik, engagement og ejerskab blandt brugerne. De gamle vedtægter har cementeret en uhensigtsmæssig struktur, som har skabt et statisk brugerråd af foreninger, som tegnede Kulturkasernen.
 
Vedtægtsændringerne vil kunne skabe et stærkere forum for større synergi blandt foreninger samt bedre kommunikationskanaler til frivilligheden generelt i forhold til det fælles arbejde i kulturlivet og de fælles opgaver med inddragelsen i løsningen af tværfaglige kerneopgaver.
 
Kultur- og fritidslivet forventes at bidrage og understøtte løsningen af kerneopgaver på tværs af kommunen. Denne opgave kræver, at der er en generel viden og forståelse af opgaven blandt foreninger og frivillige. Gennem mere åbne og inddragende vedtægter håber man at kunne skabe større sammenhængskraft i et forpligtende fællesskab, så foreningerne ikke tynges af ansvaret på den enkelte forening, men ser det som en fælles opgave i en større sammenhæng, hvor de kan bidrage.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Godkendt.


caseno16-10547_#3786502_v1_sender forslag til nye vedtægter 28.1.2016 - forslag til nye vedtægter 28.1.2016.pdf.pdf
caseno07-35377_#632880_v3_vedtægter - kulturkasernen.doc

Bilag

Sender: Forslag til nye vedtægter 28.1.2016 - Forslag til nye vedtægter 28.1.2016.pdf
Vedtægter - Kulturkasernen


80. Beslutning om tildeling af Aktivitetsprisen 2016 - Lukket punkt
81. Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.
.

Indstilling
Koncernchef Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Budgetrevision 2 tages til efterretning
  2. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 ”indefryses”.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal holde budgettet. Budgetrevision 2 viser, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Budgetrevision 2 følges derfor af handleplaner, som adresserer udfordringerne på de enkelte kerneområder. 
 
Det er altid vigtigt at overholde budgettet. I år er det endnu vigtigere at holde budgettet på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er stor sandsynlighed for at en overskridelse af budgettet på serviceudgifterne vil betyde, at vi vil blive ramt af sanktion fra regeringen.
 
Hvis kommunen skal overholde den budgetterede serviceramme, er det en forudsætning at indstillingerne vedrørende handleplanerne besluttes, så de kan blive implementeret straks.
 
De vigtigste årsager til udfordringerne er;
 
Regnskab 2015 viste et merforbrug på driften på 104,8 mio.kr., hvoraf 59,8 mio.kr. var serviceudgifter. Dermed gik kommunen ind i 2016 med et højt forbrug, som skal reduceres for at budget 2016 kan holdes.
 
I budget 2016 er der budgetteret med administrative og politiske budgetreduktioner på 100 mio. kr. Det betyder, at der skal ske store omlægninger i den måde, administrationen arbejder på – især på kerneopgaverne.
 
Holbæk Kommune var én af de 43 kommuner, som i 2015 ikke overholdt deres del af servicerammen for 2015. Det er et udtryk for, at mange kommuner oplever et udgiftspres på flere områder, som skal håndteres indenfor den udmeldte serviceramme.
 
Budgetrevision 2 viser, at alle kerneopgaver er udfordret. Og fordi budgettet skal holdes, har administrationen udarbejdet forslag til handlingsplaner.
 
Handlingsplanerne indeholder forslag til initiativer og servicejusteringer, som er nødvendige for at gennemføre udgiftsreduktioner og dermed holde budgettet og servicerammen. Det er nødvendigt at servicejusteringerne vedtages allerede nu, hvis de skal nå at få den nødvendige effekt allerede år. Fordelen ved den hurtige implementering er, at det gør opgaven med at håndtere de nye budgetreduktioner i 2017 lidt lettere.
 
Handlingsplanerne fortæller også kort om, de administrative handlinger, der igangsættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Kendetegnet for disse handlinger er, at de ligger indenfor de rammer, der allerede er vedtaget politisk.
 
 
Driftsoverførsler
Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.
 
Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi jævnfør ovenfor imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget – som svarer til vores del af servicerammen.
 
I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016; 60 mio.kr. på driften, indefryses, hvilket betyder, at vi forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
1. Taget til efterretning for udvalgets ressortområde.
2. Godkendt for udvalgets ressortområde.


caseno16-10621_#3795867_v1_handleplan br2 - v&b - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795878_v1_handleplan br2 - ahl - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795899_v1_handleplan br2 - akb - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795912_v1_handleplan br2 - l&t - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795925_v1_handleplan br2 - uta - 240516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795929_v2_samlet - handleplan - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795954_v1_br2 - 0_samlet oversigt samlet dokument 26.05.2016.pdf.pdf

Bilag

Handleplan BR2 - V&B - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AHL - 250516.pdf
Handleplan BR2 - AKB - 250516.pdf
Handleplan BR2 - L&T - 250516.pdf
Handleplan BR2 - UTA - 240516.pdf
Samlet - handleplan - 250516.pdf
BR2 - 0_Samlet oversigt SAMLET DOKUMENT 26.05.2016.pdf


82. Orientering om resultater fra borgerpanelundersøgelse om borgerens fritidsliv

Orientering om resultater fra borgerpanelundersøgelse om borgerens fritidsliv

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
1. tager orientering om de vigtigste resultater fra borgerpanelundersøgelsen om borgernes fritidsliv til efterretning.
2. orienteres om hvordan resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen kommer til at indgå i den nye kultur- og fritidspolitik.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede 16. marts 2016 at igangsætte arbejdet med en ny kultur- og fritidspolitik. En afgørende faktor i dette arbejde er et bredt samarbejde, der både skabe rum for deltagelse og involvering og sikre synlighed og interesse for politikken.
 
Flere elementer indgår i processen for at sikre det brede samarbejde. Borgerpanelundersøgelsen er et af disse elementer. Andre elementer er blandt andet:
 
Fast følgegruppe bestående af centrale interessenter, der både skal kvalificere processen og indholdet i politikken.
Digitale og sociale medier som aktive værktøjer, der supplerer de fysiske møder og sikrer en bredere involvering og samskabelse af politikken.
 
Resultaterne fra borgerpanelet præsenteres på mødet.
 
Om Borgerpanelet.
Borgerpanelet er et spørgeskema der elektronisk bliver sendt til borgere i Holbæk Kommune der har tilmeldt sig. Panelundersøgelsen om deres fritidsliv løb i perioden 30. marts til 19. april 2016. I alt blev der sendt spørgeskema ud til 1.010 borgere, hvoraf de 624 tog imod og besvarede undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 62 %, hvilket er en acceptabel svarprocent.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Udsat.
83. Orientering – Status på arbejdet vedr. Jyderup Boldklubs klubhus

Orientering – Status på arbejdet vedr. Jyderup Boldklubs klubhus

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående status på arbejdet vedr. Jyderup Boldklubs klubhus tages til efterretning:
Der arbejdes på 2 scenarioer.:
 
A.        Flytning af nuværende omklædningsfaciliteter til Idrætshuset Troldhøjen lokaler (efter ombygning med nye omklædningsfaciliteter med baderum) herefter nedrives nuværende klubhus og der etableres græsplæne.
B.        Eller om Idrætshuset Troldhøj kan sælges eller lejes ud for i en periode på minimum 5år. Hvilke giver en anden løsning som skal undersøges, Det er nedrivning af nuværende klubhus og opførsel af nyt klubhus på samme sted.

Beskrivelse af sagen
Resume
Jyderup Boldklub´s klubhus er i meget dårlig stand, og den umiddelbare vurdering er, at det bør nedrives. Der blev i september 2015 bevilliget 200.000 kr. til miljøscreening af klubhuset og projektudvikling. Der er ligeledes afsat 700.000 kr. i marts 2016til flytning af omklædningen. Dette dagsordenspunkt giver en status på arbejdet.
De anslåede priser, der fremgår af dagsordenspunktet, er estimater fastsat på baggrund af nøgletal. Administrationen kender først de endelige priser, når der er afholdt licitationer på arbejdet.
 
Administrationen arbejder ud fra 2 scenarioer. I begge scenarioer bliver det nuværende klubhus revet ned og deponeres. Prisen er anslået til ca. 4.000.000,-kr
Miljøscreeningen af klubhuset viser at der forekommer miljøskadelige stoffer af forskellige arter (Krom, Nikkel, PCB m.m.) i bygningen.
 
Scenario A – flytning af nuværende omklædningsfaciliteter til Idrætshuset Troldhøjens lokaler
I dette scenarie skal lokalerne ombygges med nye omklædningsfaciliteter med baderum. Administrationen arbejder på et overslag på omkostningerne vedrørende ombygning og flytning af omklædningen til Troldhøj. Prisen er anslået til ca. 2.000.000,-kr
Herudover skal standen af Troldhøjens lokaler vurderes så de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger for bygningen kan fastsættes.
 
Scenario B – salg af Idrætshuset Troldhøjen eller udlejning i minimum 5 år og opførsel af nyt klubhus på samme areal som det nuværende klubhus ligger på
I dette scenarie arbejder administrationen på at afklare, hvorvidt det er muligt at sælge Idrætshuset Troldhøj eller udleje det for en minimumsperiode på 5 år. Det åbner op for en mulighed om at opføre et nyt klubhus på det eksisterende klubhus areal. Fordelene ved dette er, at der de første 5 år vil være et minimum af vedligeholdelse af bygningen, da bygningen vil være ny opført.
 
Den videre proces
Der arbejdes på at få en total økonomisk vurdering på begge scenarioer, hvor der vil blive hjemtaget tilbud på ombygningen, nedrivningen samt opførsel af nyt klubhus efter gældende regler såsom størrelse af omklædning m.m.
Idrætshuset Troldhøjens lokaler bliver først fraflyttet til december 2016.
 
Der vil være et beslutningsoplæg klar til mødet i KFFU d. 26. september 2016, hvor konkrete løsningsforslag, budget og tidsplan for løsningsmulighederne vil blive fremlagt.

Økonomiske konsekvenser
Der er på nuværende tids punkt bevilliget 200.000,- d. 21.09-15 til miljøscreening og projektering og 700.000,- fra halpuljen i marts -16 til flytning af omklædningen.

Sagshistorik, henvisninger
-           Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget den. 21-09-2015 ”Beslutning om renovering af Jyderup Boldklubs klubhus – punkt 88
-           Frigivelse af halpuljen i byrådet i marts 2016 – Punkt 56

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Taget til efterretning.
84. Orientering til Udvalget"Kultur, Fritid og Fællesskab" 30. maj 2016

Orientering til Udvalget"Kultur, Fritid og Fællesskab" 30. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Referat fra seneste møde i Kulturgruppe Midt og Vestsjælland.
2. Museum Vestsjælland: Drøftelse af Kulturbus og driftsbudget 2017+2018.
3. Status om Sølyst.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Taget til efterretning.
85. Eventuelt.

Eventuelt.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Intet.