UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Frivilligcentret

STARTTIDSPUNKT

22-02-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-02-2016 16:00:00


PUNKTER

27. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2016
28. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016
29. Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm
30. Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik
31. Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
32. Beslutning om tilskud til Bognæsbroen
33. Drøftelse af evaluering af frivilligstrategien
34. Orientering om FrivilligCenter Holbæk
35. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer
36. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen
37. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen Mål & Net27. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 22. februar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” d. 22. februar 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Godkendt
28. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 13 mio. kr. af anlægsbudgettet for 2016 til renovering af eksisterede idrætsfaciliteter

Beskrivelse af sagen
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2016 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter Holbæk Kommune på i alt 13 mio. kr. (Halpuljen)
Der blev på Byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i 2016 skal afsættes yderligere 2 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af Holbæk Have.
 
Hvorfor frigives midlerne så tidligt
Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.
 
Oversigt over renoveringsprojekter
Nedenfor fremgår det, hvilke idrætsfaciliteter, som i 2016 vil blive renoveret eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i det registrerede vedligeholdelsesbehov, energimærkninger og indgivet ønsker fra foreninger og haller.
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige projekter er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.
Der er fra 2015 overført 5,8 mio. kr. til budgettet for 2016, hvormed det samlede budget i 2016 vil være (5,8 mio. kr. + 13 mio. kr + 2 mio. kr) 20,8 mio. kr.
 
Haller
Projekt
t. kr.
Tuse hallen
Opbevaring og udskiftning af regnvandsledning
260
Vipperød hallen
Renovering af tag og cafeteria
3.100
Nr. Jernløse hallen
Renovering af hal gulv
700
Stestrup Fritidsgård
Renovering af tag og vinduer
3.000
Svinninge hallen
Nyt tag, energirenovering
12.800
Knabstrup Hallen
Renovering af toiletter
250
Jyderup boldklub
Flytning af omklædning
700
Total:
 
20.810
 
Opfølgning
Der vil i august 2016 komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.

Økonomiske konsekvenser
Jf. Byrådets beslutning på mødet d. 28. januar, så skal de 2 mio. kr., der yderligere bevilliges, finansieres fra et fremtidigt salg af Holbæk Have. Da Holbæk Have ikke er sat til salg, så mellemfinansieres de 2 mio. kr. via et kassetræk. Byrådsreferat 28.01.2016
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt
29. Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm

Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. ny samarbejdsaftale for årene 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm godkendes.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at Fonden Galeasen Hjalm (fonden) har indgået en forpagtningsaftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (NV-Pro), har der været brug for at tilrette aftalen, så der tages højde for nye forhold.
 
Aftalen bevirker, at Kultur og Fritid fortsat er ansvarlig for formidling af fagligt indhold, hvorimod fonden er ansvarlig for sejladsen. I forhold til sidstnævnte overdrages det praktiske ansvar for sejladserne fra fonden til NV-Pro. Den nye aftale betyder, at der ingen indvirkning er på antallet af sejladser og kravene til formidling i forhold til den gamle aftale.
 
Overdragelse til tredjemand
Den nye aftale giver mulighed for administrativt at overdrage formidlingsforpligtigelsen til tredjepart under forudsætning af, at de faglige krav fastholdes uændret.

Økonomiske konsekvenser
I forhold til den tidligere aftale, hvor kommunen betaler 210.000 kr. årligt i årene 2015 – 2018, er økonomien uændret.

Sagshistorik, henvisninger
15. januar 2015: beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt


caseno14-84002_#3646879_v1_samarbejdsaftale med hjalm opdateret februar 2016.pdf.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale med Hjalm opdateret februar 2016.pdf


30. Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik

Beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af ny Kultur- og Fritidspolitik

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Kultur, Fritid og Fællesskab”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. godkender procesplan for formulering af en ny kultur- og fritidspolitik 2017-20
 2. godkender de udvalgte temaer samt kriterierne for udvælgelsen af disse og kommende temaer

Beskrivelse af sagen
Byrådet og det daværende udvalg for Kultur og Fritid vedtog i 2011 en politik for kultur og fritid. Størstedelen af de her beskrevne indsatser er enten afsluttet eller integreret i driften – og nye er ved at tegne sig.
 
Siden 2011 har byrådet har besluttet ’Holbæk i Fællesskab’. HIF er en kultur og en måde at arbejde på, hvor alle - fra politiker til ansat - samarbejder med borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante aktører om at finde de bedste løsninger for Holbæk Kommune. I tillæg hertil fik Holbæk Kommune i 2014 en ny organisering, der under titlen ”En stærk medspiller”, har fokus på samarbejdet på tværs af organisationen. En ny politik vil styrke kultur og fritids bidrag hertil.
 
Desuden er der i disse år en særlig opmærksomhed på kulturens rolle i vores samfund, som Holbæk Kommune med en ny politik kan spille ind i. Verden har i de seneste år været præget af krise, terror og øgede flygtningestrømme, der har vendt op og ned på de værdisæt og fællesskaber, vi som danskere repræsenterer.
 
Frem for at skære ned på kunst og kultur, peger fagfolk – herunder Christian Have - nu på, at man bør se kulturområdet som ”det sted, hvor udvikling, vækst og innovation skabes i vores samfund” (Christian Have: Den nye Guldalder, s. 44). Dette skyldes bl.a. kulturens evne til inklusion, og dette gælder for hele fritidsområdet, hvor fællesskaber dannes på andre præmisser end sociale, nationale og historiske. Kultur- og fritidsområdet bør ses som en integreret del af samfundet – en stærk medspiller.
 
Fortællinger om Holbæk Kommune
Kultur og fritid i Holbæk Kommune er allerede i fuld gang med en lang række nye initiativer. De udgør til tider store fortællinger i sig selv – fx visionen for Brorfelde – og til andre tider indgår de sammen med andre initiativer i en større fortælling. En fortælling er et tema, der opsamler flere af de ønsker, behov og forventninger, der er til kultur og fritid i Holbæk, skaber synergi imellem dem og styrker løsningen af vores kerneopgaver.
 
Fortællingerne skal defineres, diskuteres, udvikles, sorteres, beskrives og herefter udgøre indholdet i den nye kultur- og fritidspolitik. Derfor skal hver enkelt fortælling have en substans, der gør at den:
 
Skaber synergi imellem flere initiativer inden for kultur- og fritidsområdet og på tværs af flere kerneopgaver
Skaber rum for aktivt samspil med borgere, kulturaktører, foreninger, virksomheder eller andre interessenter
Tager afsæt i – eller støtter op om - igangværende initiativer
Strækker sig over fire år eller derover
Er stedspecifikt forankret i Holbæk Kommune, men gerne rækker ud over kommunegrænsen
Har lokalt ejerskab hos aktører i Holbæk Kommune
   
På nuværende tidspunkt arbejdes med følgende fortællinger, der kan tjene til eksempler for tankegangen:
 
Udvikling og fremme af maritim identitet med udgangspunkt i håndværk 
Inklusion gennem forståelse, fællesskaber, læring og dannelse
Bevægende byrum
Natur, fritid og udeliv
Udsyn og oplevelse
Pleje og udvikling af kunstneriske miljøer
 
Fortællinger og kriterier udfoldes i bilag.
 
Proces
Processen skal være åben med fokus på samarbejde og involvering, og trække på de gode samarbejdserfaringer fra omstillingsgrupperne. De foreslåede fortællinger kan undervejs udvikle sig, flettes sammen og nye fortællinger kan opstå. Flere elementer indgår i processen for at sikre det brede samarbejde. Bl.a. inddrages:
 
Fast følgegruppe bestående af centrale interessenter, der både skal kvalificere processen og indholdet i politikken
Digitale og sociale medier som aktive værktøjer, der supplerer de fysiske møder og sikrer en bredere involvering og samskabelse af politikken
Borgerpanelundersøgelse, der sikrer en bred temperaturmåling af politikkens fortællinger
 
Det brede samarbejde vil både skabe rum for deltagelse og involvering og sikre synlighed og interesse for kulturpolitikken. Processen vil forløbe frem til oktober 2016, hvor den færdige kultur- og fritidspolitik skal godkendes i byrådet. En overordnet procesplan ligger som en del af bilaget.

Sagshistorik, henvisninger
21.02.2011: Udkast til kultur- og fritidspolitik
09.03.2011: Udkast til kultur- og fritidspolitik

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt, idet forankringen af temaer hos de eksisterende foreninger og aktører skal styrkes.


caseno16-4391_#3656612_v1_ - bilag_kultur-og fritidspolitik.pdf.pdf

Bilag

- Bilag_Kultur-og fritidspolitik.pdf


31. Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune

Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægterne for ”Fonden Holbæk i Pinsen” og samarbejdsaftalen med Holbæk Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen fra ”Fonden Holbæk i Pinsen” ønsker at revidere fondens vedtægter og justere den eksisterende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.
 
Vedtægter og samarbejdsaftalen blev godkendt i byrådet den 10. december 2014.
 
Jævnfør fondens vedtægter skal vedtægtsændringer godkendes af Holbæk Kommune. På samme måde skal ændringer i samarbejdsaftalen mellem Holbæk Kommune og ”Fonden Holbæk i Pinsen” godkendes.
 
Ændringerne i forhold til vedtægter:
Regnskabsåret ændres til 1. juli - 30. juni.
Bestyrelsens ansvarsperiode/valgperiode ændres fra kalenderåret til den 1. juli i valgåret og to år frem til 30. juni.
Fondens grundkapital ændres fra 300.000 kr. til 50.000 kr.
 
Desuden består vedtægtsændringerne af andre mindre justeringer i forhold til bestyrelsens opgaver, frist for regnskabsaflæggelse og tegningsret.
 
Ændringer i forhold til samarbejdsaftale:
Tydeliggørelse af at der ikke skal svares moms af aktiviteter.
 
Desuden sker der mindre justeringer af samarbejdsaftalen som konsekvens af vedtægtsændringerne.
 
Formål og økonomi
Der sker ikke ændringer af fondens formål eller den økonomiske ramme jf. den eksisterende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.
 
 Sagshistorik, henvisninger
10. december 2014: Beslutning om vedtægter for eventfonden og samarbejdsaftale hermed
18. marts 2015: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden ”Holbæk i Pinsen”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt


caseno14-22762_#3646292_v2_ vedtægter for fonden - holbæk i pinsen - ændret februar 2016.docx.pdf
caseno14-22762_#3646303_v2_samarbejdsaftale holbæk i pinsen - ændret februar 2016.docx.pdf

Bilag

Vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen - ændret februar 2016.docx
Samarbejdsaftale Holbæk i Pinsen - ændret februar 2016.docx


32. Beslutning om tilskud til Bognæsbroen

Beslutning om tilskud til Bognæsbroen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der gives et tilskud på op til 100.000 kr. til indkøb af nye broelementer til Bognæsbroen. Beløbet finansieres fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen, der er afsat i budgettet for 2016. Udvalgets tilsagn om finansiering gives på betingelse af, at Udvalget for Klima og Miljø ligeledes bidrager med finansiering.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Marina (HM) har siden 1985 stået for den årlige opsætning og nedtagning af en bro ved Bognæsskoven på Tuse Næs - Bognæsbroen.
Arbejdet med opsætning og nedtagning af broen er tungt og omfattende, og samtidig er kvaliteten af den nuværende bro mærket af mange års samling og adskillelse.
 
I forbindelse med en ansøgning til Naturstyrelsen om en 4-årig (2016 - 2019) forlængelse af tilladelsen til at opsætte broen har HM gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne, og kun ca. 1/3 del af medlemmerne ønsker at fortsætte med den nuværende løsning.
 
Derfor er der behov for, at tilvejebringe en anden løsning, som ikke medfører det samme omfattende og tunge arbejde. Såfremt der ikke findes en alternativ løsning, så ønsker Holbæk Marina ikke at fortsætte med løsningen. På bagrund af ovenstående ønsker HM et tilskud fra Holbæk Kommune på 200.000 kr.
 
Bestyrelsen i HM har afsøgt markedet for en alternativ løsning, der er mere sikker og lettere at håndtere. På baggrund af afdækningen foreslår HM at der etableres en fast stålbro de første 50 meter og i forlængelse heraf en flydebro på yderligere ca. 50 meter. Den samlede udgift hertil estimeres til 340.000 kr. HM har allerede investeret 140.000 kr. i brugte flydeelementer, mens den faste bro vil koste ca. 150.000 kr. og hertil kommer yderligere 50.000 kr. til metalrammer, beslag og gummiklodser til samling af flydeelementerne.
 
HM har forespurgt Holbæk Kommune om de vil yde et tilskud på de resterende 200.000 kr., da broen benyttes af mange forskellige borgere – såvel sejlende som fra landsiden. Broen skaber en kobling mellem vand og land, hvormed broen bidrager til stor aktivitet i området omkring Bognæsbroen. HM bidrager med de indkøbte flydelementer, det årlige arbejde med at opsætte og nedtage broen samt den løbende vedligeholdelse af broen.
 
Administrationen har indledt en dialog med Friluftsrådet om at bidrage til finansieringen, men der foreligger endnu ikke en endelig aftale. Finansieringen af broen, eller dele heraf såfremt Friluftsrådet bidrager med finansiering, foreslås tilvejebragt via midler under udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” samt rammebeløbet til broer under udvalget for Klima og Miljø – finansieringen deles ligeligt mellem de 2 finansieringspuljer.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” tilsagn er betinget af, at Udvalget for Klima og Miljø ligeledes giver tilsagn til finansieringen.

Økonomiske konsekvenser
Ifald der opnås støtte til projektet fra Friluftsrådet nedskrives det kommunale tilskud tilsvarende.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Godkendt


caseno16-6227_#3632261_v1_henvendelse fra holbæk marina vedr. tilskud til etablering af ny bro..pdf.pdf

Bilag

Henvendelse fra Holbæk Marina vedr. tilskud til etablering af ny bro..pdf


33. Drøftelse af evaluering af frivilligstrategien

Drøftelse af evaluering af frivilligstrategien

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalgene:
 
 1. drøfter fremtidige indsatser for frivillighed med afsæt i evalueringen af frivilligstrategien

Beskrivelse af sagen
Evalueringen af frivilligstrategien fra 2012 er i gang og på den baggrund drøfter alle udvalg, hvilke indsatser, der fremover er behov for inden for emnet frivillighed.
 
Frivilligstrategien har til formål, at sikre, at allerede aktive medborgere vedbliver at være aktive, samtidig med at flere aktive kommer til.
Frivilligstrategien understøtter byrådets visioner for et engageret medborgerskab dels ved at beskrive hvilke fokusområder, som byrådet prioriterer og dels ved at beskrive en række konkrete tiltag, som skal udvikle og understøtte det frivillige arbejde i Holbæk Kommune.
 
Udvalgets drøftelse vil tage udgangspunkt i nogle foreløbige tendenser, som viser sig på baggrund af evalueringen. Disse tendenser vil lægge op til drøftelse af, om der fortsat er fokusområder, som udvalgene vil anbefale byrådet, at arbejde videre med inden for emnet.
 
Frivilligstrategien er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.
 
Tidsplan 2016
Uge 8: Drøftelse (alle stående udvalg)
Uge 11: Drøftelse + fremlæggelse af færdig evaluering og synspunkter fra udvalgene (temamøde i byrådet)
Uge 16: Beslutning om fremtidig indsats (byrådsmøde)
 
Tendenser fra evalueringen af frivilligstrategien
Det tyder på, at frivilligstrategien har styrket indsatsen for frivillighed. For eksempel tyder evalueringen på, at det er blevet mere naturligt, at arbejde med frivillighed blandt ledere i organisationen. 98 % af de adspurgte ledere kender til frivilligstrategien og 72 % har samarbejdet med frivillige. For medarbejdere gælder det, at 76 % kender til strategien, mens 50 % af de adspurgte medarbejdere har samarbejdet med frivillige. Men evalueringen tyder også på, at indsatsen med frivillighed på alle velfærdsområder ikke er langt nok endnu. Evalueringen peger i retning af, at indsatsen kan styrkes på flere måder. Blandt andet ved:
At indsatsen fortsat prioriteres, så kerneområderne kan sætte en målrettet indsats i gang
At der arbejdes med frivillighed i forhold til kerneopgaven
At der arbejdes med frivillighed på mere utraditionelle måder for at få fat i nye typer af frivillige
At der arbejdes med frivillighed indenfor forebyggende indsatser
 
Der tegner sig derudover et billede af, at der er forskel på hvordan frivillige enkeltpersoner og foreninger oplever samarbejdet med Holbæk Kommune og at der samarbejdes på mange forskellige måder med de forskellige typer af frivillige. Evalueringen peger på, at det at kommunen henvende sig til ’frivillige’ er en indsats, der skal ske ad mange veje.
 
Udvalget bedes drøfte følgende:
Hvordan forholder udvalget sig til et fortsat arbejde med en indsats for frivillighed?
Er der områder indenfor det enkelte kerneområde, som udvalget ønsker et særligt fokus på?
Er særlige borgergrupper vigtigere end andre, når det gælder indsatsen for frivillighed?
Bør vi skelne tydeligere mellem frivillige enkeltpersoner og foreninger og målrette indsatsen for bedre samarbejde?
Dækker fællesbetegnelsen ’frivillighed’ fortsat det, der er formålet med indsatsen?

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 207 på byrådsmøde den 05.12.2012

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Drøftet.


caseno12-2853_#2409826_v1_1. frivilligestrategi pr. 5. december 2012 - endelig version.pdf

Bilag

1. Frivilligestrategi pr. 5. december 2012 - endelig version


34. Orientering om FrivilligCenter Holbæk

Orientering om FrivilligCenter Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. orienteres om den nuværende konstruktion og bemanding af FrivilligCenter Holbæk (FCH)
 2. orienteres om resultater fra evaluering af FCH’s første 2 år.
 3. drøfter mulige indsatsområder i FCH i 2016.

Beskrivelse af sagen
FrivilligCenter Holbæk rundede 2 år medio 2015. I den forbindelse er der udarbejdet en evaluering (se bilag 1). Her fremgår det, at FCH har ydet løbende rådgivning samt afholdt velbesøgte workshops og kurser med højt fagligt indhold. Der er iværksat en række tiltag, der gør det nemt og attraktivt at være frivillig. FCH har desuden afholdt en diplom-uddannelse for kommunale medarbejdere for at fremme den generelle viden og støtte til frivillige foreninger.  
 
Med virkning fra 2016 overtog Holbæk Kommunes 13 fælles-skabere bemandingen af FCH, som følge af budgettilpasning med konsekvens for den gældende normering. Fælles-skabere er medarbejdere fra alle kerneområder samt Kultur og Fritid, der med afsæt i Holbæk Kommunes dialogmodel arbejder for at fremme frivillighed og lokaldemokrati. De støtter lokalområder, borgere og foreninger i at realisere idéer, og de støtter kommunen i at samarbejde med ovennævnte om at finde fælles løsninger på centrale udfordringer (se bilag 2).
 
Den afsluttede evaluering samt den nye bemanding er anledningen til en generel orientering og drøftelse af FrivilligCenter Holbæk.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Taget til efterretning


caseno16-7481_#3646720_v1_bilag 3 frivilligcenter - formålsbeskrivelse mv. v06.11.2012 - kommissorium.pdf
caseno16-7481_#3646713_v1_bilag 2 - kort om fælles-skaberne.pdf
caseno16-7481_#3646709_v1_bilag 1 - 2 års evaluering af frivilligcenter holbæk.pdf

Bilag

Bilag 3 Frivilligcenter - formålsbeskrivelse mv. v06.11.2012 - KOMMISSORIUM
Bilag 2 - Kort om fælles-skaberne
Bilag 1 - 2 års evaluering af FrivilligCenter Holbæk


35. Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Orientering om fordeling af midler fra puljen Kulturelle Arrangementer

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om fordeling af – Kulturelle Arrangementer – til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Puljen for Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2016 samlet afsat 231.000 kr.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar 2016 indkommet 11 ansøgninger for i alt 290.400 kr.
 
Ved ansøgningsfristen 1. oktober 2015 blev det besluttet at bevilge en underskudsgaranti på 20.000 kr. til en ansøgning for 2016, hvorfor der så er 211.000 kr. til fordeling i 2016.
 
Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgaranti, til 10 af de 11 ansøgninger for i alt 89.000 kr.
 
I vedlagte bilag, er der anført begrundelse for underskudsgaranti / afslag, samt angivet beløb til underskudsgaranti.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Taget til efterretning


caseno12-15493_#3646120_v1_kulturelle arrangementer - fortegnelse over ansøgere til puljen 1. februar 2016.pdf

Bilag

Kulturelle arrangementer - Fortegnelse over ansøgere til puljen 1. februar 2016


36. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om fordeling af – Udstyrspuljen – til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2016 samlet afsat 398.000 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. februar 2016 indkommet 28 ansøgninger for i alt 866.675 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 17 af de 28 ansøgninger for i alt 143.863 kr.
 
Herefter er der 254.137 kr. i rest.
 
I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Taget til efterretning


caseno12-5692_#3641361_v1_udstyr og rekvisitter - fortegnelse over ansøgere til puljen 01.02.2016 .pdf

Bilag

Udstyr og rekvisitter - Fortegnelse over ansøgere til puljen 01.02.2016


37. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen Mål & Net

Orientering om fordeling af Udstyrspuljen Mål & Net

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om fordeling af – Udstyrspuljen Mål & Net – til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Der er fra 2012 afsat et særskilt beløb til Udstyrspuljen Mål & net. Puljen fordeles en gang årligt 1. februar.
 
Der er til ansøgningsfristen 1. februar 2016 indkommet ansøgninger fra 10 fodboldklubber for i alt 172.148 kr.
 
Det administrative udvalg har – i samarbejde med Vej og Park – besluttet, ud fra en faglig vurdering af behov, eksisterende bestand og pris, at indkøbe de på listen markeret med gult.
 
Det administrative udvalg har kontrolleret priser fra leverandører af mål og net, og der bliver indkøbt mål og net, indenfor budgettets ramme på 103.000 kr.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Taget til efterretning


caseno12-5692_#3642292_v1_udstyr mål & net - fortegnelse over ansøgere til puljen 1. februar 2016.pdf

Bilag

Udstyr Mål & Net - Fortegnelse over ansøgere til puljen 1. februar 2016