UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

0.16 Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

05-01-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-01-2016 16:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 5. januar 2016
2. Beslutning om administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser
3. Beslutning om tilskud til TV Øst-løb den 1. maj 2016
4. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning
5. Drøftelse af status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium
6. Orientering om salg af ejendom - Lukket punkt
7. Orientering om Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget
8. Orientering om projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup
9. Orientering om projekter hos Svinninge Modeljernbane
10. Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015
11. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 5. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid d. 5. januar 2016 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Udvalget for Kultur- og Fritid

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationsgrundlag for navngivning af veje og pladser vedtages.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der foreligger ikke en fast procedure for navngivning af veje og pladser i dag. Navngivning sker administrativt, hvor der afsøges ledige vejnavne i samarbejde med grundejer med udgangspunkt i vejens beliggenhed/nabovejnavne og med hensyn til områdets historie.
 
Aktuelt giver pladsdannelser på Holbæk Havn anledning til at beslutte en fremtidig arbejdsgang ved navngivning af både veje og pladser.
 
Vejnavne kan være med til at skabe stedbundne identiteter, der fortæller områdets historie, kulturarv eller landskabets topografi. Navnene bliver således en del af områdets formidling som for eksempel Observator Gyldenkernes Vej ved Brorfelde eller Rabalderstræde ved Musicon i Roskilde.
 
Administrationen af navngivning foreslås inddelt i tre kategorier:
 
1: Navngivning af torve, pladser og særlige veje.
Når navngivning af ny plads eller vej er aktuel skal udvalgsformændene for Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget hver udpege 2 personer til et udvalg, der behandler forslag til den enkelte vej eller plads. 
 
Der udskrives eventuelt en navnekonkurrence forud for udvalgets behandling. Navnet skal i videst muligt omfang være kulturhistoriske pejlemærker eller stå i relation til områdets aktiviteter og funktioner.
 
2: Navngivning af veje/stier i forbindelse med planlægning af nye bolig- og erhvervsområder.
Administrationen fastsætter i forbindelse med lokalplanprocessen vejnavne eller ”områdetype” f.eks. sommerfuglekvarteret. Navnet skal afspejle kultur, historie eller andre stedbundne kvaliteter. Beslutning om vedtagelse af lokalplanerne vil i nogle tilfælde delegeret til administrationen af byrådet.
 
3: Navngivning i forbindelse med adressejusteringer i eksisterende bebyggede områder
Navngivning besluttes administrativt i forbindelse med adresseændringer. Vejnavnet skal være relateret til eksisterende vejnavne i kvarteret hvis muligt i samarbejde med grundejer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2, §§ 4-8.
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162997

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Godkendt. Bjarne Kongsted og Solvej Pedersen udpeges.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56032_#3501513_v1_adm_grundlag navngivning af veje og pladser.pdf.pdf

Bilag

Adm_grundlag navngivning af veje og pladser.pdf


3. Beslutning om tilskud til TV Øst-løb den 1. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der afsættes en økonomisk ramme på op til 70.000 kr. fra Eventpuljen til at dække udgifter til skilteplan, afspærring, skiltning, oprydning og scene i forbindelse med TV Øst-løbet den 1. maj 2016 i Holbæk by.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Umiddelbart efter TV Øst-løbet i Holbæk den 3. maj 2015 meddelte TV Øst, at de gerne ville gentage løbet i Holbæk igen i 2016, fordi løbet havde været en stor succes.
 
Afholdelsen af løbet sker i samarbejde med TV Øst, DGI Midt og Vestsjælland, Holbæk Motions og Løbeklub, Atletikforeningen Fremad Holbæk og Holbæk Kommune.
 
I forbindelse med løbet, hvor der forventes omkring 2.000 deltagende motionister, søges der en ramme på op til 70.000 kr. til skilteplan, opsætning af skilte, ekstra oprydning, afspærring og scene ved målområdet. I år ønsker arrangøren at opsætte bedre skiltning ved indfaldsvejene, så trafikanterne varsles bedre inden de kommer ind til centrum.
 
Løbet henvender sig til alle aldre med et børneløb på 2 km. og løberuter på henholdsvis 5-, 10- og 21,1 km.
 
Løbsruten i 2016 bliver identisk med løbsruten i 2015 – dog med den ændring, at start/mål-området flyttes fra Havnevej til Ahlgade. I 2016 afspærres Havnevej derfor ikke for trafik.
De forskellige løbsruter kan ses her:
 
· 5 km: https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/428824292
· 10 km/ Halvmarathon: https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/428864289
· Sløjfen til Halvmarathon: https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/428866783
· Børneløbet: https://www.endomondo.com/users/25825/workouts/429766745
 
Som noget nyt i 2016 afholdes et særligt inspirationskursus den 26. januar for idrætslærere på skolerne i samarbejde med DGI, hvor underviserne kan få inspiration til, hvordan de kan motivere eleverne og arbejde med løbetræning i idrætsundervisningen op til løbet.
 
Afspærring
 
Ahlgade vil være afspærret for trafik på løbsdagen i tidsrummet kl. 06.00 -16.00. Der laves særskilte aftaler med erhvervsdrivende hvis forretning er afhængig af, at de kan komme ud og ind af området. Den øvrige del af ruten afvikles på stier og fortov efter færdselslovens regler.
 
Promovering
 
TV Øst vil løbende sende indslag med optakt til løbet i Holbæk. Desuden vil der på løbsdagen komme programindslag fra løbet.
 
I forhold til politikker og kerneopgaver
 
TV Øst-løbet understøtter udviklingsmål i Erhvervs og turismepolitikken om, at:
”Holbæk Kommunes samlede udbytte af turistområdet skal øges. Det sker gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner og nabokommuner”. Endvidere understøtter arrangementet kerneopgaven. Ansvar for fremtiden, Vækst og bæredygtighed og Aktiv hele livet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Beløbet afsættes fra ”Eventpuljen” – budget 2016. Før behandling af denne sag er der 93.000 kr. disponibelt i puljen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling4. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Andersen indstiller, at:
 
 1. Der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af halpuljen vedr. renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i budget 2016 til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Ved gennemgang af tag på både Vipperød hallen og på tilhørende cafeteria bygning konstateres at, der er utætheder på den eksisterende tagpap, det skyldes at tagpappen på begge tage er slidt og har udlevet deres levetid og er klar til udskiftning.
 
 
Vinduesbånd som adskiller hallen og den tilstødende cafeteria bygning er fra 1978, samlinger og inddækninger er beskadiget, og en enkelt rude er smadret.
 
Iht. Vedhæftede notat vedr. tag renovering er der konstateret fugt i træ i konstruktionerne.
 
 
Følgende arbejder anbefales:
 
Udbedring af fugt skader indarbejdes
 Brand myndighedskrav indarbejdes
Isolering forbedres
Ovenlys og hætter udskiftes
Fald på tag 1:40 sikres
Ny tagmembran udlægges
Murkrone genmonteres
Solfanganlæg nedtages og genmonteres.
Udførelse i 1 kvartal 2016
 
 
 
Entreprisen udbydes i hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.
Aftalegrundlaget er AB92. Entreprisen omfatter primært pap arbejder og tømrerarbejder, men sekundært også en smule el, murer og ventilationsarbejder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede genopretning af bygningsmassens klimskærm beløber sig til 3,1 mio. kr. som beskrevet i indstillingen.
 
Der er en økonomisk risiko i projektet, - idet det fulde omfang af rådskader ikke kan fastlægges før konstruktionerne skilles ad.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-56797_#3560750_v1_prisoverslag.pdf.pdf
caseno15-56797_#3560837_v1_tilstandsrapport.pdf.pdf
caseno15-56797_#3560847_v1_fotoserie.pdf.pdf

Bilag

Prisoverslag.pdf
Tilstandsrapport.pdf
fotoserie.pdf


5. Drøftelse af status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype
Drøftelsessag.
 
Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium drøftes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På mødet præsenteres status på Brorfelde Observatorium som oplæg til en drøftelse af de fremtidige ønsker og træk for Holbæk Kommunes nye oplevelsescenter.
 
Baggrund og vision
Holbæk Kommune købte Brorfelde Observatorium i efteråret 2013 med støtte fra A. P. Møller-fonden og Nordea-fonden for at udviklet et naturvidenskabeligt oplevelsescenter, som udover at formidle naturvidenskab, også skal fungere som vækstkatalysator for Holbæk Kommune.
 
Finansiering og drift
Holbæk Kommune, AP Møller-fonden og Nordea-fonden gav hver 10 mio. kr. Udover køb af Brorfelde Observatorium er pengene ved at blive brugt til gennemførelse af 1. byggefase. De renoverede bygninger står klar til åbning den 3. juni 2016. Udover bygning- og anlægsmidler har Holbæk Kommune bevilliget et årligt driftstilskud på 2,4 mio.kr. Disse midler går primært til drift af bygninger og anlæg samt til aflønning af leder af Brorfelde Observatorium samt delvis lønning af en naturvejleder.
 
Status
Sideløbende med renoveringen har Brorfelde Observatorium allerede positioneret sig som en naturvidenskabelig attraktion, der tiltrækker både gæster, skoleklasser og samarbejdspartnere som resultat af kvalitetsbårne tilbud, en høj faglighed og en vellykket kommunikationsstrategi.
 
En analyse fra Have Kommunikation har vist, at observatoriet i løbet af bare 1. halvår 2015 havde fået redaktionel medieomtale til en anslået værdi af ca. 1 mio. kr. Observatoriet har gentagende gange været repræsenteret i både det landsdækkende og regionale mediebillede de regionale medier. Effekten har vist sig i de besøgende, som kommer fra hele Danmark – og som enstemmig har givet god feedback i de brugerundersøgelser, observatoriet har foretaget. Observatoriet har over 5000 trofaste følgere på Facebook, hvilket resulterer i at alle observatoriets arrangementer til dato har været udsolgte.
 
Observatoriet har sideløbende med realisering af byggefase 1 udviklet fem populære skoletjenesteforløb, der med udgangspunkt i folkeskolens faglige mål imødekommer folkeskoleærernes udfordringer og samtidig støtter op om satsningen ”Skolen i virkeligheden”. Efterspørgslen på forløbende er stor og alle forløb fuldt bookede. Samtidig har skolerne vist stor interesse for observatoriets ønske om at etablere både en omrejsende og en digital skoletjeneste.
 
Brorfelde Observatorium har etableret en lang række samarbejde med stærke partnere. Som en central partner i projektet Rumrejsen 2015, har Observatoriet skabt samarbejdsprojekter med eksempelvis Tycho Brahe Planetariet, Videnskab.dk og Københavns Universitet. Observatoriet står desuden i spidsen for et nyt formaliseret samarbejde med Regionens øvrige stærke naturdestinationer; Naturpark Åmosen og Geopark Odsherred. Derudover høster Brorfelde Observatorium stor lokal opbakning i et samarbejde med over 30 foreninger.
 
Fremtidig udvikling
Ovenstående erfaringer viser, at Brorfelde Observatorium rummer et stort potentiale og støtter op om rapporten fra konsulentfirmaet Manto, som i 2012 fastlagde et potentielt markedsscenarium for et helt færdigudviklet oplevelsescenter på 36.500 gæster om året. Disse ambitioner er ikke urealistiske, men harmonerer desværre ikke med de nuværende driftsbudgetter for Brorfelde Observatorium. Drift og vedligehold af de 40 hektar fredede jord og 11 kulturfredede bygninger levner ikke mange midler til lønninger og udvikling. Brorfelde Observatorium har indhentet midler fra Friluftsrådet, LAG og Region Sjælland til midlertidige ansættelser af en naturvejleder og en udviklingskonsulent.  Brorfelde Observatorium er ved at etablere sig som en socialøkonomisk arbejdsplads, som vil etablere samarbejde med både Ungebroen og Nytteindsasten til gensidig vinding. Men skal ambitionerne for Brorfelde Observatorium indfries og kvaliteten bevares, kræver det mere fastansat personale. Alternativt skal forventningerne nedjusteres for at matche den nuværende driftsmodel.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling6. Orientering om salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Taget til efterretning
7. Orientering om Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget har ønsket, at der udarbejdes en årsrapport, der beskriver folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningsområdet. Derfor har kultur og fritidssekretariatet udarbejdet Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2014.
 
Rapporten er en oversigt over forenings- og aftenskoleområdet, samt en oversigt over de udviklingsprojekter, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til. Derudover er det en status og analyse af udviklingen inden for forenings- og aftenskoleområdet, og sidst en oversigt over kommunens idrætsfaciliteter.
 
Årsrapporten 2014 blev drøftet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 9. december 2014, hvor der var forskellige kommentarer både til 2014-udgaven, men også til kommende års rapport.
 
Ønskerne til Årsrapporten 2014 er indarbejdet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-59766_#3551808_v1_udkast til årsrapport 2014 - folkeoplysningsudvalget.pdf

Bilag

Udkast til Årsrapport 2014 - Folkeoplysningsudvalget


8. Orientering om projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om projekt ”Grønne Hjerter” i Regstrup tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk- og Regtrup Spejderne under Danske Baptisters Spejderkorps præsenterer udvalget for projekt ”Grønne Hjerter” i Regstrup.
 
Spejderne ønsker at rejse penge til at købe og indrette et areal i tilknytning til den lokale spejderhytte, der skal fungere som rekreativt område for byens borgere, foreninger og institutioner. Pladsen skal bruges til udeaktiviteter, der kan understøtte det lokale fællesskab, samvær, uddannelse, naturkendskab mv. Håbet er, at det reakreative område kan øge aktiviteterne i byen og tiltrække nye borgere.
 
Projektet understøtter kerneopgaverne: Læring og trivsel, Uddannelse til alle unge, Aktiv hele livet og Vækst og bæredygtighed.
 
Projektet har et samlet budget på 997.000 kr. På nuværende tidspunkt har spejderne rejst 418.000 kr. – herunder 50.000 kr. fra Holbæk Kommunes borger budgettering - og spejderne har ansøgninger ude til flere fonde.
 
På baggrund at udvalgets drøftelse behandles konkret sag om evt. tilskud til projektet på efterfølgende møde i Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-9595_#3548347_v1_projektbeskrivelse grønne hjerte i regstrup - det-grønne-hjerte_version_4.pdf.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse Grønne hjerte i Regstrup - Det-grønne-hjerte_version_4.pdf


9. Orientering om projekter hos Svinninge Modeljernbane

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om projekter på Svinninge Modeljernbane tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Repræsentanter fra Svinninge Modeljernbane præsenterer på mødet projektforslag med undervisning for skoleelever og aktiviteter for handicappede og ældre hos Svinninge Modeljernbane.
 
Med det nye projekt ønsker Modeljernbane at skabe aktiviteter for forskellige målgrupper i lokalområdet.
 
Projektet har to spor:
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno11-61192_#3549797_v1_projektbeskrivelse svinninge modeljernbane.pdf.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse Svinninge Modeljernbane.pdf


10. Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager den månedlige økonomi – aktivitetsopfølgning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.
 
Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Beskæftigelsesområdet
Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i 2015 på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året.
 
På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb.
Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob.
 
Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold.
Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne.

På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud som betyder, at der tomme pladser og at indtægterne dermed falder.
 
Koncernledelsen har prioriteret at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 1: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab november 2015
Forventet afvigelse november 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,8
1.057,3
-11,5
Uddannelse til alle unge
299,4
267,6
263,7
-3,9
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
1.017,5
1.027,6
10,1
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
997,9
991,1
-6,8
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,8
319,5
2,8
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.668,5
3.659,3
-9,3
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre afvigelse på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgaveområder.
 
De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Indstilles taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3560300_v1_øa_11_2015-60_ukf.pdf

Bilag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2015


11. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om årsrapport for Blå Flag tages til efterretning.
 2. orientering fra Fonden – Galeasen Hjalm af Holbæk tages til efterretning.
 3. orientering om Isrosen tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-63823_#3553392_v1_årsrapport, blå flag 2015.pdf

Bilag

Årsrapport, Blå Flag 2015