UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, Mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

23-11-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-11-2015 17:00:00


PUNKTER

113. Godkendelse af dagsorden til mødet i d. 23. november 2015
114. Temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget
115. Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2016
116. Beslutning om brugerundersøgelser og borgerpanel i 2016
117. Beslutning om frigivelse af midler til kinesisk festival 2016
118. Beslutning om ophør af den selvejende driftsorganisation på Søminestationen
119. Beslutning om støtte til bog om "Det bedste ved Holbæk".
120. Beslutning om udmøntning af tilførte budgetmidler til Kultur og Fritidsområdet i 2016
121. Beslutning om driftsaftale for Holbæk Svømmehal 2016
122. Beslutning om tilskud til formidlingsaktiviteter i forbindelse med Nationalmuseets restaurering af træskibet Anna Møller
123. Orientering om status på anlægsprojekterne vedr. Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
124. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid113. Godkendelse af dagsorden til mødet i d. 23. november 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. november 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling114. Temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget iværksætter en temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget om samarbejdsflader mellem de to udvalg. Drøftelsen sker på baggrund af vedhæftede oplæg, som præsenteres mundtlig på mødet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 21. september 2015 afholdt Udvalget for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget et dialogmøde, hvor begge udvalg var enige om at iværksætte en temadrøftelse om samarbejdsflader mellem de to udvalg.
 
På den baggrund har administrationen fået udarbejdet et oplæg til en temadrøftelse.  Oplægget vil blive præsenteret mundtligt på mødet.
 
Temadrøftelsen afholdes i forlængelse af det ordinære møde i Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. november 2015

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Fælles drøftelse blev gennemført. Blandt andet om emnerne:
 
Folkeoplysningsudvalget og dens legitimitet. Skal denne rettes denne mod foreningerne selv, mod kommunen eller mod begge dele?
 
Skal der i højere grad ageres proaktivt ikke bare reaktivt? F.eks. ved aktivt selv at udarbejde og indsende forslag til budget forud for politiske forhandlinger herom.
 
Hvilke muligheder er der for at spille ind på politisk prioriterede indsatsområder som sundhedsfremme, digitalisering, aktivt medborgerskab m.m.
 
Aktivt medvirke og øve indflydelse på en ny kultur- og fritidspolitik.
 
 
Det blev besluttet, at FOU med udgangspunkt i Folkeoplysningspolitikken fremkommer med konkrete ønsker til områder som FOU og KFU i fællesskab kan arbejde med fremadrettet. Ønskerne drøftes inden udgangen af juni 2016.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-47347_#3487597_v1_samarbejdsflader mellem kfu og fou - oplæg til temadrøftelse mandag, den 23. november 2015.pdf

Bilag

Oplæg om samarbejdsflader mellem KFU og FOU


115. Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritidsområdet 2016 bliver godkendt med virkning fra 1. januar 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritidsområdet gælder for 1 år af gangen. I slutningen af et kalender år bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for 2016 skal nu behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Vedlaget er ”Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritidsområdet – 2016”, som har gennemgået en større redaktionel gennemskrivning og ændring af layoutet. Formålet har været at forenkle og modernisere sproget og formidlingen i administrationsgrundlaget.
 
Folkeoplysningsudvalget har haft administrationsgrundlaget for 2016 i høring og gennemgik dokumentet på møde den 7. oktober 2015. De bemærkninger, som Folkeoplysningsudvalget afgav, er blevet indarbejdet i det vedlagte administrationsgrundlag.
 
Indholdsmæssige ændringer
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Folkeoplysningsudvalget, 7. oktober 2015: høring over administrationsgrundlag 2016

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Godkendt
 
Herunder at 60+ foreningspuljen som forsøg administreres af Folkeoplysningsudvalget i 2016

Referat
Sagsfremstilling

caseno11-60399_#3496820_v1_administrationsgrundlag 2016.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag 2016


116. Beslutning om brugerundersøgelser og borgerpanel i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget godkender tidsplanen for brugerundersøgelser på Kultur og Fritidsområdet i 2016.
 2. udvalget godkender temaer til borgerpanelsundersøgelse i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes direktion besluttede i 2014 en strategi for brugerundersøgelser.  Formålet er at anvende brugerundersøgelser mv. mere systematisk til at udvikle kerneopgaver og følge op på politiske målsætninger.
 
Det skal besluttes om nedenstående tidsplan for brugerundersøgelser i 2016 kan godkendes samt hvilke temaer, som udvalget ønsker drøftet i det samlede
borgerpanel i 2016.
 
Tidsplan for brugerundersøgelser i 2016
På Kultur og Fritidsområdet er følgende brugerundersøgelser planlagt i 2016
 
Emne
Tidspunkt
Hvem forestår evalueringen
Ansvarlig
Effekt af kulturprojektet
Images 2016
3. - 4-. kvartal 2016
Firmaet "Pluss Leadership"
Images sekretariatet
Brugertilfredshedsundersøgelser i forbindelse med events og turistaktiviteter
Fortløbende fra sommeren 2015
Brorfelde Observatorium
Brorfelde Observatorium
 
Holbæk Kommunes biblioteksområde gennemførte i 2013 og 2015 en større brugerundersøgelse med over 1.000 respondenter.  Der forventes derfor ikke brugerundersøgelser på dette område i 2016.
 
Resultaterne af undersøgelserne vil løbende blive forelagt udvalget i 2016.  Udvalget kan desuden beslutte at iværksætte supplerende brugerundersøgelser i 2016 efter behov.
 
 
Temaønsker til borgerpanel 2016
Administrationen har gennemgået de input til fremtidige emner, som er fremkommet i borgerpanelet i 2015.
 
På den baggrund anbefaler administrationen, at arbejdet med udvikling af havn, idrætsfaciliteter, sundhedshus, skolereform, kultur og fritid i lokalområderne med fordel kan indgå i borgerpanel 2016. Dog bør den konkrete udformning af spørgsmål og tidspunkt for igangsættelse af dialog i borgerpanelet ske i nøje koordination med de konkrete ”projektejere” for at sikre og styrke den samlede proces for borgerinddragelse i relation til de øvrige projektfaser. Det er vigtigt at sikre den fornødne koordination, så borgerpanelet understøtter og udvikler selve indholdsprojektet.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk kommunes borgere, der via internettet bliver spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget samler og koordinerer de stående udvalgs ønsker temaer for borgerpanelet 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling117. Beslutning om frigivelse af midler til kinesisk festival 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes at frigive 1 mio. kr. til afvikling af ”Kinesisk festival 2016” i overensstemmelse med budgetaftalen for 2016. Pengene frigives fra politikområde 15 og finansieres af vækstmidler fra vækstudvalget jf. budgetaftalen for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune har gennem de seneste år styrket relationen til Kina med henblik på at udvikle samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv mm.
 
I forlængelse heraf, har Byrådet i budgetaftalen for 2016-2019 afsat midler til at støtte en kinesisk festival i 2016. På denne baggrund er der behov for, at det besluttes at frigive de afsatte midler.
 
Som en del af det målrettede arbejde med at styrke relationen til Kina har en række borgere og institutioner, herunder Stenhus Gymnasium, Kunsthøjskolen, Holbæk Byforum, Museum Vestsjælland samt Holbæk Erhvervsforum og DGI arbejdet med at etablere og gennemføre en kinesisk festival i september 2016. Se vedlagte projektbeskrivelse.
 
Projektet er forankret i den lokale forening PANDA, som har til formål at styrke relationerne mellem Kina og Holbæk. Projektorganisationen består derudover af hele ni arbejdsgrupper, som arbejder på at skabe konkret indhold i festivalen inden for forskellige områder, fx, gastronomi, kultur, idræt.
 
Den ene arbejdsgruppe består af de to egnsteatre, som står for faciliteringen/etableringen af de fysiske rammer for den kinesiske festival. Sideløbende hermed arbejdes der også på, at kinesiske kulturaktører kommer til Holbæk, som en del af festivalen.
 
Rammer for anvendelsen af tilskud
De afsatte midler udbetales til foreningen PANDA, som er ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse med de rammer som er fastsat i vedlagte samarbejdsaftale.
 
Af samarbejdsaftalen fremgår det, at tilskuddet skal anvendes til at skabe og styrke kulturrelationer mellem Holbæk og Kina. Derudover skal tilskuddet anvendes til at øge kendskabet til Kina i Holbæk og samtidig involvere og engagere en bred kreds af borgere, frivillige, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner mv. i en fælles, offentligt sansefestival
 
Tilskudsanvendelsen kan inddeles i følgende tre kategorier:
- Eventplanlægning, logistik og faciliteter.
- Indholdsaktiviteter
- Udvikling af samarbejde med kinesiske relationer, herunder deltagelse af kinesiske aktører under festivalen.
 
Det fremgår også af samarbejdsaftalen, at PANDA er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, som skal vise, hvorledes det kommunale tilskud er anvendt. Regnskabet skal indsendes til Holbæk Kommune efter festivalen er afholdt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
De frigivne midler vil blive overdraget til PANDA, som skal anvende midlerne til en kulturfestival, som styrker Holbæk borgeres kendskab til Kina
 
1: opbygning/facilitering af 3 scener
2: økonomisk tilskud til indhold (sport, gastronomi, kultur)
3: økonomisk tilskud til planlægning, tilrettelse af festival, herunder besøg af kinesiske kunstnere
 
 
skal udarbejde og fremsende et regnskab for brug af midlerne.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-43748_#3741414_v1_vs sag vedr kinesisk festival - kinesisk festival i holbæk_dansk.pdf.pdf
caseno15-43748_#3503551_v1_projektbeskrivelse, kina-festival 2016.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse, Kinesisk festival 2016
Projektbeskrivelse, Kina-festival 2016 (powerpoint)


118. Beslutning om ophør af den selvejende driftsorganisation på Søminestationen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. bringe den selvejende institution C til ophør med virkning fra 1. januar 2016.
2. aftaler indgået med den selvejende institution C og RUC om driften og benyttelse af Søminestationen bringes til ophør med virkning fra 1. januar 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I 1998 stiftede Holbæk Kommune, Roskilde Universitetscenter (RUC) og det daværende Vestsjællands Amt en selvejende driftsinstitution – kaldet ”C”, som fik ansvaret for driften af undervisnings- og overnatningsfaciliteter på Søminestationen i Dragerup Skov. De tre stiftende parter udgør også bestyrelsen i den selvejende institution C
 
Søminestationens bygninger er ejet af staten (Bygningsstyrelsen).
 
Ved nedlæggelsen af Vestsjællands Amt overgik amtets bestyrelsespost til Region Sjælland,
 
RUC har fremsat et ønske om at bringe den selvejende institution C til ophør, idet RUC ønsker at overtage det fulde ansvar for driften af Søminestationen efter særskilt aftale med Søminestationens ejer (Bygningsstyrelsen). RUC har tilkendegivet overfor den øvrige bestyrelse, at RUC vil fortsætte driften af uddannelses- og overnatningsfaciliteter på Søminestationen.
 
Region Sjælland har skriftligt tilkendegivet, at regionen ikke har indvendinger mod at bringe den selvejende institution C til ophør.
 
Konsekvens ved ophør af den selvejende institution mv.
Ophør af den selvejende institution C og de tilhørerende aftaler vil betyde, at Holbæk Kommune ikke længere deltager i beslutninger omkring vedligeholdelse af Søminestationen.  Tilsvarende vil Holbæk Kommune heller ikke længere være økonomisk ansvarlig for vedligeholdelsen af Søminestationens bygningsmasse, som er af ældre dato.
 
Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med kommunens arealoptimeringsstrategi samt fokus på kommunale kerneopgaver, at Holbæk Kommune udtræder af den fælles drift af Søminestationen.
 
Holbæk Kommune vil fortsat kunne leje lokaler på Søminestationen på samme vilkår som alle andre brugere – dette er en fortsættelse af den nuværende praksis.
 
Holbæk Kommune har hidtil haft driftspersonale til at forestå den daglige drift af Søminestationen. Dette personale er pr. 1. september 2015 blevet overflyttet til drift af andre kommunale bygninger på Kultur og Fritidsområdet. Ophør af den selvejende institution vil derfor ikke have personaleøkonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. 
 
Udlodning af kontant formue i den selvejende institution C
Såfremt der i forbindelse med det endelige regnskab for den selvejende institution C bliver opgjort en kontant formue, vil denne formue blive udloddet til uddannelsesaktiviteter i Region Sjælland efter særskilt aftale mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.
 
Byrådet vil i så fald blive forelagt en særskilt beslutningssag om udlodning, når det endelige regnskab foreligger primo 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune har ikke et økonomisk udstående i forhold til Søminestationen, idet tidligere lån er indfriet.
 
Ophør af den selvejende institution C og de tilhørende aftaler medfører, at fremtidige udgifter til drift, vedligehold og renovering af bygningsmassen ikke påhviler Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Indstilling 1 og 2 indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling119. Beslutning om støtte til bog om "Det bedste ved Holbæk".

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur- og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter, hvorvidt der skal gives tilskud på 25.000 kr. til udgivelse af bogen ”Det bedste ved Holbæk”. Udgiften kan finansieres af puljen til øvrige kulturelle opgaver i budget 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forfatter Peter Olesen søger Udvalget for Kultur- og Fritid om støtte til udgivelse af bogen ”Det bedste ved Holbæk”.
 
Bogens er et bidrag til Holbæks by-historie og beskriver midtbyen, havnen, villakvartererne, etagebyggeriet, fjordene, skovene samt Bedre Byggeskik-rigdommene.
 
Forfatteren oplyser, at formålet med bogen er at hylde Holbæk med en let tilgængelig og let håndterlig bog om byen.
 
Forfatteren oplyser, at bogen skal koste 100 kr. så flest mulige kan have mulighed for at købe den. For at kunne sælge bogen til 100 kr., har Forlaget Frydenlund beregnet et samlet støttebehov på 225.040 kr.
 
Der er søgt om støtte lokalt i Holbæk der indtil nu samlet har givet et støttebeløb på 55.000 kr. Det er Holbæk Erhvervsforum med 50.000 kr. og Lions Holbæk med 5.000 kr.
 
Ansøgningen har været behandlet i Projektudvalget for Vækst den 9. november 2015. Udvalgets beslutning var, at der ikke ydes støtte til ansøgningen med den begrundelse, at det ikke vurderes bogudgivelsen understøtter målsætningen i Vækstpolitikken.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Støttebeløbet kan finansieres af puljen til øvrige kulturelle opgaver i budget 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Et flertal i Udvalget for Kultur og Fritid ønsker ikke at give tilskud til bogen "Det bedste ved Holbæk".
 
Et mindretal bestående af Morten Bjørn Nielsen (V) ønsker at give støtte hertil.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-57235_#3503665_v1_ansøgning og foreløbig indholdsfortegnelse.pdf

Bilag

Ansøgning og foreløbig indholdsfortegnelse


120. Beslutning om udmøntning af tilførte budgetmidler til Kultur og Fritidsområdet i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalget godkender nedenstående udmøntning af de midler (i alt 2,8 mio. kr.), som i budgetaftalen 2016 – 2019, blev afsat til ”styrkelse af foreningslivet” samt ”vækstinitiativer på kulturområdet”.
 2. udvalget godkender, at der reserveres 100.000 kr. årligt i ”puljen for børnekultur” til indkøb af lokalt børneteater målrettet børn og unge på indskoling og mellemtrin.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i budgetaftalen for 2016 – 2019 afsat i alt 2,8 mio. kr. til Kulturaktiviteter.
 
På sit møde den 26. oktober 2015 havde Udvalget for Kultur og Fritid en uformel drøftelse af udmøntningen af de afsatte midler.  Disse drøftelser er efterfølgende blevet forelagt Folkeoplysningsudvalget d. 11. november 2015, som har afgivet følgende bemærkninger:
 
”1. Folkeoplysningsudvalget ønsker at står for fordelingen af + 60 foreningspuljen.
2. Folkeoplysningsudvalget ønsker ved kommende budgetforhandlinger, at de grundlæggende grundtilskud til pulje 1 og 2* vil blive opprioriteret.”
 
(*begreberne pulje 1 og 2 henviser til hhv. aftenskoler og øvrige folkeoplysende foreninger.)
 
Nedenfor er forslag til udmøntning af de afsatte midler, som indarbejder.
 
Kultur giver vækst
Byrådet har afsat 2 mio.kr. til vækstinitiativer på kulturområdet. De skal blandt anvendes til styrkelse af eventpuljen, talentudviklingspuljen og Drama College. Det anføres eksplicit i budgetaftalen, at der i 2016 skal anvendes 1 mio. kr. til kinesisk festival. Hertil foreslås det, at der allerede nu reserveres 200.000 kr. årligt til Holbæk Drama College.
 
De resterende midler (800.000 kr.) udmøntes løbende efter drøftelser i Udvalget for kultur og fritid i 2016.
 
Tabel 1:
Aktivitet
Beløb
Kinesisk Festival 2016
1.000.000 kr.
Holbæk Drama College
   200.000 kr.
Resterende midler som afventer udmøntning
800.000 kr.
Total
2.000.000 kr.
 
 
Styrkelse af foreningslivet
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2016-19 valgt at opprioritere foreningernes rammevilkår. Det sker blandt andet ved at afsætte yderligere 0,8 mio. kr. til formålet
 
Et forslag til en konkret udmøntning kan se således ud:
 
Styrkelse af eksisterende puljer
Gennem de senere år har de midler, der har været afsat til understøttelse af ”Leder- og instruktør-uddannelse” samt ”Udstyr til foreningerne” været færre end de ønsker, som er modtaget fra foreningerne. For at styrke disse rammevilkår forslås det:
 
at der tilføres 130.000 kr. ekstra årligt til puljen leder- og instruktøruddannelse (den samlede pulje vil dermed stige fra 229.000 kr. til 359.000 kr. årligt).
 
at der tilføres 80.000 kr. ekstra årligt til udstyrspuljen (pulje 1) (den samlede pulje vil dermed stige fra 313.000 kr. til 393.000 kr. årligt)
 
Satsning på foreningstilbud til +60- borgere (rekruttering)
Andelen af borgere som er 60 år eller ældre er stigende.  Foreninger som ønsker at gøre en særlig indsats for at udvikle nye tilbud til denne målgruppe kan søge midler fra den nye +60-foreningspulje. Puljen er en forsøgspulje i budgetårene 2016 og 2017. Der gives støtte til at udvikle og afprøve nye aktiviteter med en social profil. Det er et krav for at kunne modtage støtte, at man samtidig med ansøgning selv har gjort sig overvejelser omkring, hvordan aktiviteten skal drives videre efter ”opstarts-støtten” ophører. Der afsættes 100.000 kr. årligt til formålet.
 
I lyset af Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger til den foreslåede udmøntning af de afsatte midler, foreslås det, at fordelingen af denne pulje sker i regi af Folkeoplysningsudvalget jf. den særskilte sag om administrationsgrundlaget for 2016 (23.november 2015).
 
Midler til smalle musikalske tilbud (rytmisk center)
Det fremgår eksplicit af budgetaftale 2016-19, at der skal afsættes midler til Rytmisk Center (de smalle musiktilbud). Hidtil har aktiviteterne været finansieres ad hoc fra år til år, men med et fast beløb reserveret til formål sikres prioritering og fast mulighed for planlægning. Der afsættes fast 150.000 kr. til formålet. Midlerne anvendes til at støtte ”smalle” koncerter i Musikhus Elværket, som musikalsk og genremæssigt frembyder særlige kvaliteter, og hvor det ikke forventes, at billetindtægterne kan dække omkostningerne ved arrangementet.
 
Øget driftsbevilling til kunstgræsbaner
Kommunale anlæg skal bruges mest muligt – også kunstgræsbaner. Imidlertid medfører skolernes daglige brug af kunstgræsbanerne, at presset på belægningen er langt hårdere end forudsat alene til foreningsbrug. Med henblik på at sikre en længere levetid afsættes 60.000 kr. årligt til ekstra foranstaltninger til opretholdelse af driftsperioden af kunstgræsbanerne.
 
Tilskud til foreningsudviklende aktivitet
Med henblik på at undersøge mulighederne for at styrke konkrete foreningsudviklende aktiviteter afsættes 50.000 kr. i 2016 som kan udmøntes efter nærmere politisk beslutning på baggrund af præsentation af konkret projektforsalg primo 2016.
 
Ikke disponerede midler
Endelig vælges, det ikke at disponere 230.000 kr. årligt, som kan anvendes i forhold til ad hoc op-ståede udfordringer. Midlerne kan disponeres efter gensidig aftale med Udvalgsformand, Kultur og Fritidschef og/eller koncerndirektør.
 
Samlet oversigt:
 
Tabel 2:
Aktivitet
Beløb
Leder og Instruktørpuljen
130.000 kr.
Udstyrspuljen
80.000 kr.
Foreningstilbud til 60+ borgere
100.000 kr.
Rytmisk Center
150.000 kr.
Opretholdelse af driftsperiode for kunstgræsbaner
60.000 kr.
Tilskud til foreningsudviklende aktiviteter
50.000 kr.
Ikke disponerede midler
230.000 kr.
Total
800.000 kr.
 
 
Styrkelse af lokalt børneteater
På Kultur og Fritidsområdet er der fortsat afsat 300.000 kr. årligt til børnekultur. Af disse midler reserveres 100.000 kr. årligt fra 2016 og fremadrettet til indkøb af lokalt børneteater målrettet til børn og unge på indskoling og mellemtrin. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Indstilling 1 og 2 godkendes

Referat
Sagsfremstilling121. Beslutning om driftsaftale for Holbæk Svømmehal 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udvalget beslutter at indgå vedlagte aftale med Holbæk Svømmeklub om driften af Holbæk Svømmehal frem til udgangen af 2016. Aftalen indeholder en fortsættelse af den nuværende åbningstid og driftsramme.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
2. udvalget beslutter at indgå den vedlagte aftale om drift af Holbæk Svømmehal, suppleret med krav om offentlig åbningstid på helligdage samt et øget årligt tilskud på 41.580 kr. som følge heraf.

Beskrivelse af sagen
Med virkning fra 2.halvår 2014 indgik Holbæk Kommune og Holbæk Svømmeklub en aftalen om driften af Holbæk Svømmehal. Denne aftale udløber 31. december 2015.  Derfor er det nødvendigt at tage stilling til varetagelse af driften i 2016.
 
Kultur og Fritid har været i dialog med Holbæk Svømmeklub om at forsætte det nuværende samarbejde om driften af Holbæk Svømmehal.
 
Holbæk Svømmeklub vil gerne fortsætte driften inden for de eksisterende økonomiske rammer og vilkår, herunder præciserede krav til omfanget af offentlig åbningstid. Aftalen vil også fastholde omfanget af timer til foreningsaktiviteter, herunder omfanget af timer til øvrige foreninger end Holbæk Svømmeklub
 
Aftalen vil fortsat indebære, at Holbæk Svømmeklub bl.a. har ansvaret for rengøring, daglig opsyn med det tekniske vandbehandlingsanlæg, livredderfunktion i den offentlige åbningstid samt fordeling af tid i svømmehallen ud fra rammer fastsat af Holbæk Kommune.
 
Begge parter er enige om, at en ny aftale vil være 1-årig og derfor udløbe 31. december 2016. Den korte løbetid skal ses i lyset af det igangværende arbejde med etablering af fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 26. oktober 2015 at undersøge omkostningerne ved at holde åbent for offentlig svømning på helligdage i 2016.
 
Holbæk Svømmeklub har beskrevet følgende model for åbningstider på helligdage i 2016, som også er vedlagt i bilag.
 
Helligdag
Åbningstid
Udgift
Estimerede indtægter
Palmesøndag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
      1.800,00 kr.
Skærtorsdag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
Langfredag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
Påskedag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
2. påskedag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
St. Bededag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
Kr. Himmelfartsdag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
Pinsedag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
2. pinsedag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
Grundlovsdag
10:00 - 13:30
   4.738,50 kr.
   1.800,00 kr.
Juleaften
08:00 - 12:00
   5.265,00 kr.
   1.200,00 kr.
1. Juledag
08:00 - 12:00
   5.265,00 kr.
   1.200,00 kr.
2. juledag
08:00 - 12:00
   5.265,00 kr.
   1.200,00 kr.
Total
 
 63.180,00 kr.
 21.600,00 kr.
 
Åbningstid på helligdage medfører en samlet merudgift på 41.580 kr. som Holbæk Svømmeklub ikke vurderer, at kunne afholde indenfor den eksisterende driftsramme.
 
Såfremt der ønskes åbent på helligdage i 2016, skal der derfor afsættes midler til en ekstra driftsbetaling.

Økonomiske konsekvenser
Driftstilskuddet for 2016 vil være en fortsættelse af den eksisterende driftsramme, som i 2015 var 1.717.000 kr.
 
Såfremt udvalget beslutter at yde et ekstra driftstilskud på 41.580 kr. for at sikre offentlig åbningstid på helligdage, kan dette ekstra driftstilskud finansieres via de ikke-disponerede midler på kulturområdet for 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
26. oktober 2015: Udvalget for Kultur og Fritid beslutning om udsættelse af behandling af driftsaftale for 2016

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Et flertal bestående af Solvej Pedersen, Bjarne Kongsted (V), Morten Bjørn Nielsen (V) tiltræder indstilling 2.
 
Merudgiften finansieres fra de ikke disponerede midler.
 
Et mindretal bestående af Emrah Tuncer (B) og Steen Klink (DF) ønsker at godkende indstilling 1.
 
Udvalget for Kultur og Fritid forventer at Holbæk Svømmeklub aktivt vil gøre en indsats for at markedsføre de nye åbningsdage.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-40264_#3504463_v1_hsk model for helligdagsåbnet i svømmehal 2016 .pdf

Bilag

HSK model for helligdagsåbnet i svømmehal 2016


122. Beslutning om tilskud til formidlingsaktiviteter i forbindelse med Nationalmuseets restaurering af træskibet Anna Møller

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der gives et tilskud på 15.000 kr. til Museum Vestsjælland til en folkelig markering på dagen, hvor træskibet Anna Møller kommer på land for at blive restaureret. Tilskuddet gives fra eventpuljen 2015.
 2. der gives et tilskud på op til 106.000 kr. til Museum Vestsjælland til formidling (herunder skoleklasseformidling) om restaureringsprojektet og Holbæk Havns maritime historie.  Tilskuddet gives fra puljen ”øvrige kulturelle arrangementer” i 2016. Tilskuddet reduceres til 81.000 kr. ifald Turistforum på sit møde den 30. november 2015 beslutter at yde et tilskud til projektet på 25.000 kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Nationalmuseet og Holbæk Kommune har indgået et samarbejde om restaurering af træskibet Anna Møller på Holbæk Havn. I den forbindelse indgår Nationalmuseet i et tværgående formidlingssamarbejde med Museum Vestsjælland og foreningen Holbæk Havns Gamle Beddinger. 
 
Både restaureringsprojektet og det sideløbende formidlingssamarbejde understøtter kerneopgaverne ”vækst og bæredygtighed” samt ”læring og trivsel”.
 
Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra Museum Vestsjælland om tilskud til formidlingsarbejdet, som skal behandles.
 
Det samlede lokale budget forventes at være 141.000 kr. som finansieres på følgende vis:
 
· 20.000 kr. fra Museum Vestsjælland.
· 25.000 kr. fra Turismeforum i regi af Holbæk Byforum, såfremt Turistforum træffer beslutning herom på møde den 30. november 2015.
· 96.000 kr. fra Holbæk Kommune. Dette beløb øges til 121.000 kr., såfremt Turistforum beslutter ikke at yde tilskud til projektet.
 
 
Markering når Anna Møller kommer på land
Nationalmuseet forventer, at træskibet Anna Møller kommer på land ultimo november/primo december.  Det sker ved at Anna Møller løftet af en kran og transporteret på blokvogn ind i hallen.
 
Museum Vestsjælland, Nationalmuseet og beddingsforeningen ønsker at markere denne dag, som en folkelig og festlig begivenhed med aktiviteter og formidling ved havnen.
 
Øvrige formidlingsinitiativer
Når selve restaureringen går i gang vil Museum Vestsjælland etablere og gennemføre skoleklasseforløb.
 
Det konkrete formidlingsindhold er fortsat under udvikling, bl.a. arbejdes med følgende formidlingsinitiativer:
 
- en levendegørelse – med film – af processen, skibets historie og Holbæk Havn
- ”faste besøgstider” hvor håndværkerne er tilgængelige og klar til at bevare spørgsmål
- plancher med en præsentation af projektet samt en liste over de mest stille spørgsmål og deres svar.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Rammebevillingen på op til 121.000 kr. finansieres på følgende vis:
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Indstilling 1 og 2 godkendes

Referat
Sagsfremstilling123. Orientering om status på anlægsprojekterne vedr. Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. status på anlægsprojekterne vedr. idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by for 2015 bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I januar 2015 blev der i byrådet frigivet 9,4 mio. kr. til renovering af hallerne i Holbæk kommune.
Administrationen har primo oktober fulgt op på alle projekterne og der er i vedlagte bilag tilføjet en status ud for de igangsatte og kommende projekter.
 
Den samlede oversigt er ajourført med nye anlægsprojekter, der blev besluttet som en del af budgetaftalen 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-70842_#3505370_v1_status november 2015_renoveringsprojekter vedr. idrætsfaciliteter udenfor holbæk by (budget).pdf.pdf

Bilag

STATUS November 2015_Renoveringsprojekter vedr. Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by (budget).pdf


124. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om aftale med NVPRO tages til efterretning.
 2. Orientering om brug af varmtvandsbassin tages til efterretning.
 3. Orientering om renovering af kunst ved jernbanevej tages til efterretning.
 4. Orientering om Kulturaftale 2015 – 18 mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestsjælland er godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Orienteringer er givet

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-57588_#3504813_v1_notat, orientering om varmtvandsbassin.pdf
caseno15-57588_#3504808_v1_notat, renovering af skulptur v. jernbanegade..pdf
caseno15-57588_#3509776_v1_midt- og vestsjælland kulturaftale 2015-18.pdf.pdf
caseno15-27421_#3524844_v1_notat om naturskolen.docx

Bilag

notat, orientering om varmtvandsbassin
notat, renovering af skulptur v. Jernbanegade
Midt- og Vestsjælland kulturaftale 2015-18.pdf
Notat om NVPRO, Naturskolen