UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Jyderup Hallen

STARTTIDSPUNKT

01-06-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-06-2015 16:00:00


PUNKTER

47. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. juni 2015
48. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015
49. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
50. Beslutning om fortsættelse af eksisterende sponsor- og reklameaftaler med HB&I til og med 2016
51. Beslutning om fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn
52. Beslutning om nybygning på Orø Havn
53. Beslutning om mellemfinansiering til "Meget mere Merløse"
54. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet
55. Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe
56. Beslutning om tildeling af Aktivitetspris 2015 - Lukket punkt
57. Beslutning om tilskud til tværkommunal børneteater-turné
58. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetrevision 2 2015
59. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål
60. Drøftelse af udviklingsprojekter fra idrætshallerne
61. Drøftelse med egnsteatrene om fremtidens scenekunstmiljø i Holbæk
62. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014
63. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid47. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Dagsorden til mødet d. 1. juni 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling48. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. byrådet igangsætter følgende omstillinger under Holbæk i Fællesskab i efteråret 2015:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
 
Som et element i Holbæk i Fællesskab har byrådet besluttet at arbejde med politiske omstillinger.
 
De politiske omstillinger har to formål. Dels skal omstillingerne arbejde på nye måder med inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige aktører. Dels skal omstillingerne bidrage til den økonomiske udfordring i budget 2016 – 2019. Holbæk i Fællesskab skal samlet set pege på mulige budgetreduktioner på 50 millioner i 2016 og 50 millioner i 2017.
 
Planlægningen af de nye omstillinger skal tage udgangspunkt i de hidtidige erfaringer, og ikke mindst forholde sig til den omfattende arbejdsbyrde som arbejdet i omstillingsgrupperne har medført for både politikere og administration. Derfor skal der på nuværende tidspunkt ikke fastlægges metode og arbejdsform, udvalgene skal alene forholde sig til emner til efterårets omstillinger. 
 
Arbejdet med politiske omstillinger kan ske på mange måder. Byrådets hidtidige måde at arbejde med omstillingsgrupper på er blot en mulighed. På byrådets sommerseminar bliver byrådet præsenteret for en evaluering af omstillingsgruppernes arbejde. På den baggrund får byrådet mulighed for at drøfte arbejdsformen i de kommende omstillinger, herunder ressourcemæssige forhold. I planlægningen af de nye omstillinger vil der desuden blive lagt vægt på, at formen og omfanget for omstillingerne bliver tilpasset temaet på en sådan måde, at arbejdet bliver værdiskabende for alle parter.
 
Byrådet havde en indledende drøftelse af tre nye omstillinger på byrådets temamøde i april. Perspektiver fra denne drøftelse er indarbejdet i emnebeskrivelserne.
 
Formål
 
Den overordnede proces for arbejdet med politiske omstillinger er skitseret nedenfor.  Der tages afsæt i de emnebeskrivelser, som blev drøftet på byrådets temamøde i april 2015.
 
Desuden drøftes emnet til den politiske omstilling - Det gode liv på plejecentre og bosteder i egen bolig. Emnet blev omtalt på byrådets vinterseminar 2014 og forelagt på byrådets temamøde i april med henblik på opstart oktober 2015.
 
For at realisere den økonomiske udfordring fremlægger administrationen desuden forslag til en femte politisk omstilling under kerneopgaven Ansvar for fremtiden.
 
Proces for politiske omstillinger
 1. Emnerne for omstillingerne, der skal arbejdes med fra efteråret 2015, bliver behandlet i de stående udvalg fra d. 1. – 3. juni, i Økonomiudvalget d. 10. juni og byrådet d. 17. juni.
 2. På byrådets sommerseminar den 25. juni drøftes tilrettelæggelsen af arbejdsformen i omstillingerne. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i drøftelserne i udvalgene samt evaluering og læringspointer fra arbejdet med omstillinger i Holbæk Kommune.
 3. Baseret på byrådets drøftelser på sommerseminaret udarbejdes et endeligt kommissorium for de omstillinger, der skal indgå i byrådets budgetcamp den 13. og 14. august 2015.
 4. Arbejdet i omstillingerne forventes at starte i uge 43. I den mellemliggende periode tilrettelægges organisering og arbejdsform baseret på kommissorierne. Byrådets inddrages undervejs i tilrettelæggelsen.
 
Fokus for de politiske omstillinger er følgende:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Et flertal bestående af S, B og løsgænger Steen Klink indstiller, at beslutningen om, hvorvidt der skal igangsættes yderligere omstillinger og indholdet i eventuelle omstillinger afventer evalueringen af forårets omstillingsgrupper ved Byrådets sommerseminar sidst i juni.
 
Et mindretal bestående af V indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-21562_#3298800_v1_ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-21562_#3298799_v1_noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - udvikling af det specialiserede socialområde for unge o.pdf
caseno15-21562_#3298786_v1_det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem.pdf
caseno15-21562_#3299501_v2_familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-21562_#3305376_v1_grønne arealer og snerydning.pdf
caseno15-21562_#3305809_v1_udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne.docx

Bilag

Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne
Det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem
Familieindsats og forebyggelse
Grønne arealer og snerydning
Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne


49. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget - byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. byrådets fem stående udvalg organiseres med afsæt i kerneopgaverne
 2. de nye stående udvalg får følgende navne
  1. Udvalget for Læring og Trivsel for Børn
  2. Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
  3. Udvalget for Uddannelse og Job
  4. Udvalget for Bæredygtig Fremtid
  5. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks kerneopgaver: fællesskab, læring og trivsel, uddannelse til alle unge, alle kan bidrage, aktiv hele livet og ansvar for fremtiden. Efterfølgende vedtog byrådet ”En stærk medspiller”, hvorefter administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 er organiseret efter kerneopgaverne.
 
Efter implementeringen af ”En stærk medspiller” er den manglende sammenhæng mellem den nuværende politiske udvalgsstruktur og kerneopgaverne blevet meget synlig. Den manglende sammenhæng mellem den politiske struktur og kerneopgaverne giver i det daglige en række udfordringer. Det er vanskeligt for borgere og virksomheder at se, hvilket udvalg en konkret sag hører under, og forankringen af centrale politiske styringsredskaber som f. eks. budget, politikker og effektmål er vanskelig, da de går på tværs af flere udvalg i den nuværende struktur.
 
Byrådet har på temamødet i november 2014 drøftet en mulig ny politisk struktur. Det blev da af flere tilkendegivet, at byrådet kunne overveje at indføre en udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne, når den administrative omstrukturering er på plads.
 
På byrådets temamøde i marts 2014 blev byrådet præsenteret for en skitse til en mulig ny politisk udvalgsstruktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg organiseret med afsæt i kerneopgaverne.
 
Efter den indledende drøftelse på temamødet i marts af en mulig ny organisering af de stående udvalg med afsæt i kerneopgaverne, har de nuværende stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøftet mulige navne og opgaver i forhold til kerneopgaverne i en eventuel ny udvalgsstruktur.
 
Byrådet fortsatte på baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene på temamødet i maj 2015 drøftelsen af en mulig ny politisk struktur, hvor de fem stående udvalg organiseres efter kerneopgaverne. Herefter er det op til byrådet formelt at beslutte, om byrådets fem stående udvalg fremover skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne.
 
Sagen her drejer sig udelukkende om, hvorvidt den nuværende model med to projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem stående udvalg skal tilpasses de seks kerneopgaver, byrådet besluttede i oktober 2014, eller ej. Spørgsmål om antallet af henholdsvis stående udvalg og projektudvalg, den fremtidige politikerrolle og tilsvarende indgår ikke i denne sag.
 
Såfremt byrådet nu træffer en formel beslutning om, at de fem stående udvalg skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne, vil byrådet efter sommerferien få forelagt et udkast til en styrelsesvedtægt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget møde 6/5 2015

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling50. Beslutning om fortsættelse af eksisterende sponsor- og reklameaftaler med HB&I til og med 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at fortsætte den hidtidige sponsoraftale samt reklameaftale med HB & I til og med 31.december 2016. Aftalerne indebærer, at der fortsat ydes et årligt netto sponsorart på 100.000 kr. til HB & I’s eliteafdeling.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 9. november 2011 at indgå en reklameaftale samt en sponsoraftale med det daværende Nordvest FC (eliteafdelingen i HB & I). Formålet med aftalerne var – og er fortsat at skabe grundlag for at styrke aktiviteterne i eliteafdelingen til gavn for klubben som helhed (dvs. både bredde og elite).
 
Aftalerne udløb 31.december 2014 og derfor skal der nu træffes beslutning om at indgå nye aftaler for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016. Aftalerne vil have det samme indholdsmæssige indhold, som de hidtidige aftaler.
 
Indhold af reklameaftale
 
 
Indhold af Sponsoraftale
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Sponsoratet er i 2016 og 2015 en fortsættelse af hidtidig praksis og er derfor udgiftsneutralt i forhold til budgetåret 2014. Sponsoratet finansieres indenfor den eksisterende ramme for politikområde 15.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 9. november 2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt
Morten Bjørn Nielsen, V kan ikke tiltræde indstillingen.

Referat
Sagsfremstilling51. Beslutning om fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 1. at gøre fripladsordningen for træskibe i Holbæk Gl. Havn permanent indenfor de rammer som beskrives nedenfor.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk byråd besluttede i 2013, at lave en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn med en prøveperiode på 2 år. Holbæk Kommune har nu udarbejdet en evaluering af fripladsordningen og på baggrund heraf, skal Byrådet træffe beslutning om en fremtidig fripladsordning for træskibe.
 
Formål med fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn.
Formålet med fripladsordningen for træskibe i Holbæk Gl. Havn er at styrke rammerne for et autentisk og fortættet træskibsmiljø i havnen i overensstemmelse med Holbæk Kommunes visionsplan for Holbæk Havnefront.
 
Fripladsordningen er led i den kommunale kerneopgave ”Vækst & Bæredygtighed”. Fripladsordningen er med til at bevare kulturhistorien og samtidig styrke Holbæks identitet som en by med attraktive kultur og byrumstilbud til borgere og turister.
 
Fripladsordningen understøtter sammen med den ny renoverede Værftsbygning den maritime identitet og det levende byrum, som er ved at blive skabt på Holbæk Havn. Denne udvikling skal også ses i lyset af den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”, der har havnen som omdrejningspunkt.
 
Fakta om fripladsordningen
I dag har 13 træskibe fået tildelt en friplads i Holbæk Gl. Havn. En friplads indebærer at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren.
 
Rammer for fremtidig fripladsordning:
Holbæk Kommune har udarbejdet en evaluering af fripladsordningen ultimo 2014/primo 2015. Det anbefales at gøre fripladsordningen permanent, men i prøveperioden (2013-2014) er der konstateret en række uhensigtsmæssige konsekvenser, som forsøges elimineret via følgende anbefalinger til rammer for den fremtidige fripladsordning:
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Fripladsordningen indebærer en fraskrivelse af et potentielt indtægtsgrundlag, idet Holbæk Kommune ikke vil kunne opkræve havneafgift for de kajarealer, som benyttes af træskibe med friplads.
 
Dette skal ses i forlængelse af det i øvrigt vigende indtægtsgrundlag for Holbæk Havn i 2015, som følge af generelle takstnedsættelser for havneområdet jf. byrådsbeslutning den 10.december 2014, punkt 220. samt nedlæggelse af Holbæk Havn som international erhvervshavn.
 
En permanent fripladsordning vil dog samtidig skabe bedre rammer for byliv og turister i Holbæk havn og de deraf forventede øgede indtægtsmuligheder for byen og kommunen.
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om etablering af fripladsordning – prøveperiode: Byrådet, 13/03 2013.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-8341_#3294705_v1_evaluering fripladsordning for træskibe (2014-2015).pdf
caseno13-8341_#2484519_v1_bilag i (træskibe havnekort med lodsbåd).pdf.pdf

Bilag

Evaluering Fripladsordning for Træskibe (2014-2015)
Bilag I (træskibe havnekort med lodsbåd).pdf


52. Beslutning om nybygning på Orø Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 
 1. hvorvidt Orø Bådelaugs skal betale en årlig leje på 59.492,51 kr. (2015 priser) i ny overenskomst for drift af Orø Havn.
 1. at den manglende lejeindtægt på havnebudgettet i givet fald dækkes fra politikområde 15.
 1. at tilbagebetaling af anlægstilskud fra Holbæk Kommune på 550.000 kr. samt løbetid for ny overenskomst ændres fra en løbetid på 20 år til 10 år.
 1. at øvrige vilkår jf. beslutning i byrådet den 13. marts 2013 om nybygning på Orø Havn fastholdes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med udmøntningen af byrådets beslutning den 13. marts 2013 om nybygning på Orø Havn, har Orø Bådelaug fremført følgende ønsker:
 
 
Den tabte lejeindtægt på kommunens havnebudget dækkes af politikområde 15.
 
Lejebetaling i eksisterende aftale.
 
I den eksisterende overenskomst mellem Orø Bådelaug og Holbæk kommune om drift af Orø Havn, (se bilag) betaler Orø Bådelaug en årlig leje til Holbæk Kommune. Lejen er fastsat til at dække en del af de udgifter, som Holbæk Kommune fortsat har til drift og vedligeholdelse af Orø Havn – det gælder udgifter som:
 
 
Aftaler for øvrige havne- og marina anlæg i Holbæk Kommune.
 
Udvalget for Kultur og Fritid behandlede samme sag den 27. april. 2015. Her var beslutningen, at ”sagen udskydes til næste møde i KFU, idet der ønskes fremlagt en oversigt over hvilke lejeaftaler der findes i kommunen for øvrige marina-/havneanlæg forud for politisk behandling af sagen”.
 
Derfor har administrationen udarbejdet en oversigt over aftaler på havne/marineanlæg i Holbæk Kommune (se bilag)
 
De forskellige aftaler dækker over følgende havne foruden Orø:
 
Havn
Aftaleholder/lejer
Økonomi
Holbæk Lystbådehavn
(Finsings Plads)
a/Holbæk Bådelaug
b/Holbæk Kajak klub
c/Søspejdere
d/Fritidsfiskeforeningen af 1984
a/Årlig benyttelsesafgift på 58.000 kr.+ pålignede udgifter
b/Årlig benyttelsesafgift 12.000 kr.
c/Vederlagsfrit (men lejer skal betale alle udgifter, der pålignes arealet.)
d/Årlig benyttelsesafgift på 6.182 kr.(1993 priser)
Tempelkrogens ophalerplads
Tempelkrogens Bådelaug
Årlig benyttelsesafgift på 1.800 kr.(2004 priser) + pålignede udgifter.
Hørby Lystbådehavn
Hørby Bådelaug
Bådelauget har i 1986 betalt et engangsvederlag på 120.000 kr. for brugsret til bådebroen. Desuden skal lejer betale alle pålignede udgifter.
Holbæk Marina
Den selvejende institution Holbæk Marina, Dragerup Vig
Lejer betaler skatter og afgifter af de på arealet opførte bygninger. (se også bilag)
 
Holbæk Havn drives og vedligeholdes af Holbæk kommune.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Den tabte lejeindtægt for Holbæk Kommune udgør 59.492,51 kr. (2015 priser) årligt og dækkes fra politikområde 15.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
27. april 2015: Nybygning på Orø Havn
13. marts 2013: Nybygning på Orø Havn
11. april 2012: Nybygning på Orø Havn
27.oktober 2010: Udvidelse af Orø Havn

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt, idet Orø Bådelaug skal betale leje og løbetiden på aftalen ikke må overstige 20 år.

Sagsfremstilling
Referat

caseno12-39386_#2094247_v1_underskrevet overenskomst med orø bådelaug.pdf.pdf
caseno12-39386_#3298423_v1_oversigt over havneaftaler (4).docx.docx

Bilag

Underskrevet overenskomst med Orø Bådelaug.pdf
Oversigt over havneaftaler (4).docx


53. Beslutning om mellemfinansiering til "Meget mere Merløse"

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at yde mellemfinansiering på i alt 475.000 kr. til projektet ”Meget mere Merløse”, som vil opføre idrætsfaciliteter i St. Merløse. Mellemfinansiering gives på de betingelser, som er anført nedenfor under punktet ”økonomiske konsekvenser”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
St. Merløse Gymnastikforening og andre frivillige har iværksat projektet ”Meget mere Merløse”, som vil etablere en række faciliteter i St. Merløse. Det første del-projekt er, at etablere et parkour-anlæg samt et udendørsområde med motionsredskaber.
 
Projektet har opnået tilsagn om støtte, bl.a. i form af:
 
- 300.000 kr. i LAG-midler
-   50.000 fra Kultur og Fritidsudvalget
- 125.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune.
 
Disse midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor har foreningen søgt om kommunal mellemfinansiering på i alt 475.000 kr. Mellemfinansieringen vil blive tilbagebetalt i takt med udbetalingen af de ovennævnte tilsagn.
 
Projektet skal ses i lyset af ”Holbæk i Fællesskab”. Derudover vil projektet på langt sigt være med til at gøre lokalområdet mere attraktivt for nye beboere, ved at skabe et aktivt bevægelsestilbud og samlingssted i St. Merløse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det samlede anlægsbudget for projektet er 635.000 kr.
 
Den forventede finansiering er således:
 
LAG-midler
300.000 kr.
Tilsagn opnået
Lokalområdernes udviklingspulje
  38.562 kr.
Tilsagn opnået
Folkeoplysningsudvalg (Holbæk Kommune)
125.000 kr.
Tilsagn opnået
Kultur og Fritidsudvalg (Holbæk Kommune)
50.000 kr.
Tilsagn opnået
Elverdamsskolens skolebestyrelse
60.000 kr.
Tilsagn opnået
Privat finansiering
23.000 kr.
opnået
Frivillig arbejdskraft
40.000 kr.
forventet
Total
636.562 kr.
 
 
Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det/de år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.
 
Mellemfinansieringen vil være betinget af:
- Projektet er fuldt finansieret før det påbegyndes
- Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse
- Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra eksterne aktører
- Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 475.000 kr.
- Der sker udbetaling af mellemfinansieringen i takt med afholdelsen af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige)
- Udbetalingerne kan kun medgå til betaling af de forudsatte anlægsudgifter
- Udbetalingerne må ikke anvendes til drift af projektet
- Der er deadline for mellemfinansieringens tilbagebetaling
 
Såfremt projektet – mod forventning – ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur igen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
22. september 2014: Kultur og Fritidsudvalget
 
23. september 2014: Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt.
 
Solvej Pedersen, S deltog ikke i behandling af dette punkt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-38867_#3041554_v1_ansøgning fra meget mere merløse til folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.pdf
caseno14-38867_#3040957_v1_oplag om projekt meget mere merløse.pdf
caseno14-38867_#3043967_v1_oversigt over ansøgninger - meget mere merløse.pdf

Bilag

Ansøgning fra "Meget mere Merløse" til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje
Oplag om Projekt Meget Mere Merløse
Oversigt over ansøgninger - "Meget mere Merløse"


54. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at udbyde Slagelsevej 21 og 21B, 4450 Jyderup, matrikel 6ah og 6ak (Skarridsøhjemmet) samt Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) til samlet salg gennem et projektudbud.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at udbyde Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) til salg gennem et projektudbud.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på deres møde d. 27. april 2015, at administrationen skal fremkomme med forslag til en strategi for den videre håndtering af Skarresø Camping.
 
Skarresø Camping ligger naturskønt i grønne omgivelser ved Skarresø på en del af matrikel 26a. Den øvrige del af matriklen er § 3-beskyttet natur.  Den nuværende forpagter har været forpagter af pladsen siden 1. januar 2013.  Den nuværende forpagter har siden overtagelsen af forpagtningen været i dialog med Holbæk Kommune om behovet for at renovere det store vedligeholdelsesefterslæb på campingpladsen, herunder de kommunalt ejede bygninger.  Den nuværende forpagtningsaftale udløber 31. december 2015.
 
Campingpladsens areal er afgrænset af hhv. Skarresø, Slagelsevej samt beskyttet natur og skov.  Området er beskyttet af en række restriktioner i forhold til naturbeskyttelsen. Derfor er det desværre ikke muligt at udvide campingarealet. Et frasalg af campingpladsen i Jyderup, skal ses i naturlig forlængelse af tidligere frasalg af campingpladserne på hhv. Orø og i Holbæk, hvor det er vurderet, at ejerskab af campingpladser ikke er en del af den kommunale kerneopgave i Holbæk.
 
Skarridsøhjemmet er et botilbud til primært voksne udviklingshæmmede.  Skarridsøhjemmet er et ældre byggeri, og er på en række punkter mindre egnet til den nuværende brug af ejendommen. Derfor besluttede byrådet i 2013, at etablere nye og moderne boliger som erstatning for Skarridsøhjemmet. De nye boliger bliver etableret på Tornhøj og er klar til forventet ibrugtagning i 2016. Det er forventningen, at Skarridsøhjemmet skal sælges, når de nye boliger er klar.
 
Det følger af erhvervs- og turismestrategien for Holbæk Kommune, at der er fokus på udviklingen af turismen i Holbæk med henblik på at skabe en øget indtjening og flere arbejdspladser. Herudover fremgår det af helhedsplanen for Jyderup, at der i Jyderup er et potentiale i forhold til turistfremmende tiltag i Jyderup med naturen som omdrejningspunkt, som bl.a. bliver understøttet af campingpladsen samt ”Naturpark Åmosen”.
 
De begrænsede udvidelsesmuligheder for campingpladsen og fraflytningen fra Skarridsøhjemmet er baggrunden for kommunens ønske om at udbyde disse to områder samlet til salg, idet der herved er mulighed for at skabe synergi mellem benyttelsen af de to ejendomme og således give et generelt løft til Jyderup. Overtagelse af campingpladsen kan ske den 1. januar 2016, når den eksisterende forpagtningsaftale er udløbet, hvorimod overtagelse af Skarrildsøhjemmet først kan finde sted, når de nye boliger i Tårnhøj er klar til indflytning.
 
Ejendommene vil blive udbudt i et projektudbud, som gennemføres af Holbæk Kommune. Det skal sikre, at der først sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
 
De overordnede bedømmelseskriterier vil være følgende:
 
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrencematerialet.
 
Administrationen bedømmer de indkomne tilbud ud fra de opstillede kriterier og indstiller en vinder til byrådets godkendelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Et frasalg af campingpladsen i Jyderup, skal ses i naturlig forlængelse af tidligere frasalg af campingpladserne på hhv. Orø og i Holbæk by, hvor det er vurderet, at ejerskab af campingpladser ikke er en del af den kommunale kerneopgave i Holbæk kommune. Overtagelse af campingpladsen kan ske den 1. januar 2016, idet forpagtningsaftalen løber indtil den 31. december 2015.
 
Campingpladsen vil blive udbudt i et projektudbud, som gennemføres af Holbæk Kommune. Det skal sikre, at der først sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
 
De overordnede bedømmelseskriterier vil være følgende:
 
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrencematerialet.
 
Administrationen bedømmer de indkomne tilbud ud fra de opstillede kriterier og indstiller en vinder til byrådets godkendelse.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet besluttede den 14. august 2013 at opføre nye botilbud i Jyderup som erstatning for Skarridsøhjemmet. Det fremgår af dagsordenspunktet, at indtægterne fra et fremtidigt salg af Skarridsøhjemmet skal medvirke til at finansiere ombygningen af de eksisterende bygninger på Tornhøj.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
19.09.2011: KFU beslutning om at finde ny forpagter - https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4633&agendaType=Indscannet%20referat

Sagshistorik, henvisninger
19.09.2011: Udvalget for Kultur og Fritid
14.08.2013: Byrådet

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet udbuddet gennemføres ultimo august efter borgermøde i Jyderup og dialog med de interesserede parter.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-25874_#3295327_v1_kortbilag.pdf.pdf

Bilag

kortbilag.pdf


55. Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
1. at indgå et 3-årigt samarbejde med Nationalmuseet om reparation og formidling af træskibe i Hal 3 på Holbæk havn på de nedenfor beskrevne vilkår.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at styrke det maritime miljø på Holbæk gamle havn. I 2013 var Holbæk værtsby for Træskibs Sammenslutningens årlige Pinsestævne. Der er indført fripladsordning for træskibe. Holbæk Kommune har indgået samarbejdsaftale med træskibet Hjalm og senest er det gamle skibsværft og beddinger blevet renoveret med støtte fra en række fonde.
 
Der er nu opstået en mulighed for et samarbejde med Danmarks Nationalmuseum, idet Nationalmuseet ønsker at bruge Hal 3 (den yderste Stark hal) på Holbæk Havn til at etablere et midlertidigt renoveringsværft. Nationalmuseet skal bruge hallen og det omkringliggende areal til at renovere flere af de gamle træskibe i Nationalmuseets fartøjssamling. Projektet varer til og med 2018 og forventes bl.a. finansieret af A.P. Møller fonden.
 
Det er et grundelement i Nationalmuseets projekt, at der sker en formidling af renoveringsprocessen og den maritime kulturhistorie, som skibene kan fortælle. Formidlingen vil være rettet mod skoleklasser, borgere og turister, og dette arbejde passer godt i Holbæk Kommunes arbejde i forhold til at styrke det maritime miljø omkring gammel havn.
 
Vilkår for benyttelse af Hal 3
Administrationen anbefaler, at hallen og det omkringliggende areal bliver stillet vederlagsfrit til rådighed for Nationalmuseet på følgende overordnede rammer:
 
- Nationalmuseet afholder alle udgifter til opfyldelse af myndighedskrav (brandsikring, flugtveje mv.)
- Nationalmuseet afholder alle løbende udgifter til el, vand og varme
- Nationalmuseet afsætter ressourcer til en værdi af 200.000 kr. over 3 år til konkret formidling af arbejdet i hallen til gavn for skoleklasser, borgere og turister.
- At formidlingsindsatsen sker i samarbejde med Museum Vestsjælland og foreningen Holbæk Gamle Havn Beddinger.
 
Sammenhæng med kommunale kerneopgaver
Projektet er i god tråd med kerneopgaven ”Læring og Trivsel”, idet det er en væsentlig del af projektet at lave formidling til skoleklasser. Derudover vil projektet skabe liv og aktivitet på havnen – også i vinterhalvåret. Projektet vil være et attraktivt kulturtilbud for borgere og turister og derved bidrage positivt til kerneopgaven ”Ansvar for fremtiden - Vækst og Bæredygtighed” som bl.a. har fokus på turismeudvikling og kulturarv.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Samarbejdet med Nationalmuseet kan ske indenfor de eksisterende budgetrammer, idet udgifter til brandsikring mv. af bygningen samt forbrugsudgifter vil blive afholdt af Nationalmuseet.
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling56. Beslutning om tildeling af Aktivitetspris 2015 - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Forstander for Jyderup Højskole, Poul Henrik Jensen tildeles Aktivitetspris 2015
57. Beslutning om tilskud til tværkommunal børneteater-turné

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget beslutter:
 
 1. at yde et tilskud på 30.000 kr. til køb af 3 teaterforestillinger, som en del af en tværkommunal børneteaterturné i Holbæk, Ringsted og Lejre kommuner. Tilskuddet finansieres via puljen ”øvrige kulturelle aktiviteter”.
 2. at yde et tilskud på 10.000 kr. til en tværkommunal kommunikationsindsats, som laves i fællesskab mellem Teatret Fair Play, BGK og kommunikationsfirma. Tilskuddet finansieres via puljen ”øvrige kulturelle aktiviteter”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk, Ringsted og Lejre kommuner vil i samarbejde med egnsteatret Fair Play skabe en tværkommunal teaterturné med forestillingen ”Miras Verdener” i 2015. Turnéen vil bestå af 3 forestillinger i udvalgte lokalområder i hver kommune – dermed vil lokalområderne i de tre kommuner får besøg af i alt 9 professionelt produceret teaterforestillinger.
 
Forestillingerne er åbne for alle borgere som kan se forestillinger på tværs af kommunegrænserne. I Holbæk kommune vil de 3 forestillinger blive opført i hhv. St. Merløse (dagforestilling) samt Mørkøv (dag- samt aftenforestilling).
 
Den tværkommunale teaterturné er i tråd med Kultur og Fritidspolitikken, som fastsætter, at kulturtilbud i højere grad skal nå gruppen af ”ikke-deltagere”.
 
Tværkommunal finansiering
De tre kommuner vil hver give et tilskud på 30.000 kr. til køb af teaterforestillingerne. Denne udgift vil indgå i børneteaterrefusionsordningen i 2016. Derfor vil kommunernes reelle udgift til køb af teaterforestillinger være 15.000 kr. pr. kommune.
 
Derudover giver hver kommune 10.000 kr. til at lave en samlet kommunikationsindsats af projektet ”teater i lokalområderne”. Kommunikationsindsatsen skal skabes i fællesskab mellem Teatret Fair Play, BGK samt et kommunikationsfirma.
 
De politiske udvalg i hhv. Lejre og Ringsted kommuner vil få en tilsvarende sag forelagt primo og medio juni 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet på 40.000 kr. finansieres via puljen ”øvrige kulturelle aktiviteter” hvorefter restsaldoen i puljen er 41.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling58. Udvalget for Kultur og Fritid - budgetrevision 2 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager budgetrevision 2 pr. april 2015 til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Kultur og Fritid
Budgetrevision 2
April 2015
 
 Holbæk Kommune
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden. Koncernledelsen følger disse udfordringer nøje og løsninger på udfordringerne forventes effektueret senest ved budgetrevision 3.
 
Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 synliggjorde vi en udfordring omkring udgifterne til flygtninge som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning samt afledte udgifter til administration. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet.
 
Vi synliggjorde også, ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015, at det så ud til at tendensen fra 2014, med faldende udgifter for de forsikrede ledige, vil fortsætte i 2015. Dette forhold er ikke længere gældende, da vi ser en stagnering på området. Samtidig ser vi en forøgelse af udgifterne til løn til forsikrede ledige, der er ansat i job med løntilskud. Årsagen til dette er, at vi modtager mindre i tilskud, når kommunen ansætter en forsikret ledig.
 
Denne budgetrevision er præget af flere større afvigelser.
 
Væsentligst er stadig de flere flygtninge vi skal modtage. Vi forventer at modtage i størrelsesordenen 180 – 225 flygtninge i 2015. Det skal ses i sammenhæng med, at vi modtog 98 i 2014. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog sidste år. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres.
 
Indenfor de seneste måneder er vi blevet klogere og kan se, at det påvirker vores økonomi meget. Vi bliver som altid kompenseret for vores udgifter, men ikke fuldt ud og god indsigt i hvordan og hvornår, indgår i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Koncernledelsen vil følge området tæt, med henblik på at finde løsninger.
 
Et andet forhold er øget tilgang til kontant- og uddannelseshjælp. Det forventes, at give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på 2 omstillingsprojekter, som netop skulle reducere forbruget. Det drejer sig om omstillingsprojekterne: ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”.
 
Børne- og elevtallene er faldende og vi forventer derfor ikke, at skulle bruge så mange penge på området som oprindeligt. Ved budgetrevision 1 forventede vi, at vi skulle bruge en del flere penge til befordring af børnene. Vores forventning er nu, at vi ikke skal bruge helt så mange penge, men det er stadig mange penge, der skal bruges til befordring.
 
Budgetrevisionen er præget af at overførelsessagen blev godkendt i byrådet i marts måned. Det betyder for en stund, at driftsudgifterne forventes at stige med 88 mio. kr. Det var helt forudsigeligt og det påvirker resultatet væsentligt på nuværende tidspunkt. Men som altid forventer vi, at driftsoverførslerne til efterfølgende år vil påvirke resultatet, så vi kommer tættere på forventningerne fra budgetvedtagelsen i oktober 2014.
 
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Vi forventer på Udvalget for Kultur og Fritid, at det korrigerede budget for 2015 kan holdes.
 
Tabel 2: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab april 2015
Forventet afvigelse april 2015
Tillægs- bevilling
 
A
B
C
D=C-B
G
Politikområde 15
114,2
118,4
117,9
-0,5
0,0
Total - Udvalget for Kultur og Fritid
114,2
118,4
117,9
-0,5
0,0
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3304810_v1_br_2_2015-60_ukf.pdf

Bilag

BR_2_2015-60_UKF


59. Drøftelse af andet udkast til politiske effektmål

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid
 
 1. drøfter 2. udkast til politiske effektmål

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
De overordnede, politiske effektmål er Byrådets og fællesskabets samlede mål. De er med til at gøre det tydeligt, hvilken forandring der skal skabes for borgere og virksomheder, og hvilken værdi Byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Drøftelse af 2. udkast til politiske effektmål
På de stående udvalgs møderække i april 2015 blev 1. udkast til politiske effektmål drøftet. På baggrund af tilbagemeldinger fra disse møder har administrationen revideret og udarbejdet et 2. udkast til politiske effektmål.
 
1. udkast handlede om, hvilke overordnede emner der bør være i fokus i de politiske effektmål. 2. udkast handler – inden for disse overordnede emner – om, hvordan status på effektmålene er i dag (”nulpunktsmåling”), samt bud på en fremskrivning af den nuværende status hen over de kommende år. De fremsatte bud er foreslået på baggrund af tilgængelige data og er derfor udtryk for de ”bedst mulige” indikator på nuværende tidspunkt.
 
De stående udvalg skal med det udgangspunkt drøfte, i hvilken takt effektmålene skal opnås, det vil sige drøfte ambitionsniveauet omkring, hvor meget udviklingen forventes at hhv. stige/falde inden for den næste fireårs periode.
 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter følgende spørgsmål:
 
· Er ambitionsniveauet passende for kerneopgaven Fællesskab?
 
2. udkast til politiske effektmål for ”Fællesskab” er:
 
1. Kultur og Fritid: Flere 0-24 årige borgere tager del i fællesskabet og er aktive i foreninger eller fritidsklub
2. Folkesundhed: Alle borgere opnår bedre sundhed og trivsel
a. Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b. Højst 7 % af de +16 årige borgere har et overforbrug af alkohol
3. Demokrati: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, folketing og europaparlament
4. Demokrati: Flere borgere deltager aktivt i udviklingen i kommunen
 
2. udkast til politiske effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1.
 
Den videre proces med at fastlægge politiske effektmål
Efter de stående udvalgs kvalificering af de politiske effektmål drøfter Byrådet den 17. juni det samlede forslag til politiske effektmål, hvorefter effektmålene vil blive endelig besluttet som led i Byrådets vedtagelse af budget 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Drøftet. Der udarbejdes et effektmål for kerneopgaverne læring og trivsel, aktiv hele livet samt vækst og bæredygtighed, der omhandler kultur og fritid.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-19420_#3298294_v1_bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2. udkast til politiske effektmål.pdf


60. Drøftelse af udviklingsprojekter fra idrætshallerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur- og Fritid.
 
Sagen drøftes.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter dommerkomitéens indstilling til valg af projekt(er) der kan støttes af udviklingspuljen til nye idrætsfaciliteter, med henblik på endelig beslutning på Udvalget for Kultur- og Fritids møde den 22. juni 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015, at afsætte 1 mio. kr. til en udviklingspulje til idrætshaller. Beløbet fordeles efter indsendte konkurrenceforslag.
 
Kultur- og Fritidssekretariatet har modtaget konkurrenceansøgninger fra følgende 6 idrætshaller:
 
 
Der udarbejdes oversigt over de enkelte idrætshallers konkurrenceforslag med idrætshallernes ansøgninger som bilag.
 
Der er nedsat en dommerkomité der skal vurdere de indkomne projektforlag.
 
Dommerkomitéen indstiller forslag til vinder projekt(er) til Udvalget for Kultur- og Fritid med baggrund i følgende kriterier:
 
 
Der er møde i dommerkomitéen den 1. juni 2015 kl. 13.00 til kl. 14.00. Derfor vil dommerkomitéens indstilling først blive præsenteret på Udvalget for Kultur- og Fritids møde den 1. juni 2015 kl. 14.00.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 1 mio. kr. til puljen i 2015, men realisering af idéer og projektforslag må gerne kost mere end 1 mio. kr., da projekter gerne må budgettere med medfinansiering.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Konkurrencen er igangsat med Byrådets godkendelse fra mødet den 15. januar 2015 i punkt 16.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Drøftet

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-2519_#3290817_v1_skema over ansøgninger til haludviklingspuljen.pdf
caseno15-2519_#3290386_v1_jyderup hallen .pdf
caseno15-2519_#3279884_v1_knabstrup hallen - ansøgning i pdf.pdf
caseno15-2519_#3279891_v1_mørkøv hallen - ansøgning i pdf.pdf
caseno15-2519_#3277445_v1_merløse fritidscenter-konkurrence for udvikling af idrætshaller .pdf
caseno15-2519_#3277464_v1_tuse hallen - rra idrætslegeplads til idræts -og kulturcenter.pdf
caseno15-2519_#3277478_v1_tølløse hallens ansøgning til konkurrencen om 1 mio. kr. til udvikling af idrætsfaciliteter .pdf

Bilag

Skema over ansøgninger til haludviklingspuljen
Jyderup hallen
Knabstrup hallen - ansøgning i pdf
Mørkøv hallen - ansøgning i pdf
Merløse Fritidscenter-Konkurrence for udvikling af idrætshaller
Tuse hallen - rra Idrætslegeplads til idræts -og kulturcenter
Tølløse Hallens ansøgning til Konkurrencen om 1 mio. kr. til udvikling af idrætsfaciliteter


61. Drøftelse med egnsteatrene om fremtidens scenekunstmiljø i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter fremtidens scenekunstmiljø i Holbæk med bestyrelse og ledelse fra Holbæk Teater og Teatret Fair Play.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har i dag et unikt scenekunstmiljø, dels i form af de to egnsteatre og dels i form af bredere, tværgående satsninger fx Holbæk Drama College, Holbæk i Pinsen
 
Det er Holbæk Kommunes ambition, at skabe de optimale rammer for fremtidens scene-kunstmiljø, så scenekunstmiljøet i Holbæk også i fremtiden er et væsentligt aktør i udviklingen af kulturlivet i Holbæk og regionen. Denne udvikling kan kun ske i tæt samarbejde med de to egnsteatre og de øvrige scenekunstaktører i Holbæk.
 
På den baggrund er bestyrelser og ledelser for de to egnsteatre inviteret til at deltage i en dialog med udvalget for Kultur og Fritid.
 
Drøftelserne vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål, som er blevet sendt teatrene på forhånd:
 
Hvad er jeres visioner for scenekunstmiljøet i Holbæk i 2018 og 2025?
Hvordan kommer egnsteatrenes regionale forankring til udtryk i 2018 og 2025?
Hvordan bliver samarbejdet mellem egnsteatrene udmøntet i 2018 og 2025?
Hvilke kompetencer er væsentlige for velfungerende egnsteatre i 2025, både i ledel-seslag og i bestyrelserne – er det en ide at professionalisere bestyrelserne?
Hvad er egnsteatrenes rolle i forhold til de øvrige kulturaktører?
Hvordan udbredes scenekunsten til andre aktører end den traditionelle teatergænger?
Hvilke muligheder ser i for internationalt samarbejde?
 
Drøftelserne vil fremadrettet danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig strategi på området.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Drøftet

Referat
Sagsfremstilling62. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:
 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2014 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Nyansat Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
Som det forhåbentlig er bekendt er der ansat ny Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
I den forbindelse kan der være en vis usikkerhed med hensyn til registrering og dermed en vis forsigtighed med at sammenligne registreringer med tidligere år.
 
Borgerrådgiveren vil, hvilket den nye organisationsopbygning også påkræver, finde en ny optimal måde at registrere på i 2015.
 
Selve beretningen er i 2014 opbygget i en prosa- og bilagsdel. De enkelte oversigter/statistikker er samlet i bilagsdelen.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal opleve at blive modtaget, som et unikt menneske.
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/administration:
Den nye borgerrådgiver har oplevet en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
Oplevelsen ved ny tiltrædelse og iagttagelser i den efterfølgende periode var en oplevelse af en meget søjleopdelt organisation, hvor der ikke var optimal kommunikation mellem de enkelte afdelinger og vilje til indsigt og kommunikation mellem medarbejdere i de enkelte søjler. Det medførte at borgere efter kontakt til en fejlagtig afdeling selv måtte forsøge, at finde rette vej til rette afdeling eller kontakte Borgerrådgivningen. I den anledning ser Borgerrådgivningen frem til den nye organisationsopbygning –
 
Kerneopgaverne er den værdi, kommunen vil skabe for og med borgere og virksomheder.
 
Det forventes at den enkelte medarbejder træffer afgørelse/beslutning og står ”på mål” for beslutningen. Det er i den forbindelse vigtigt med fokus på, at organisationsopbygning og ombygning ikke automatisk medfører bedre borgerservice, men at borgerservice afhænger af den enkelte medarbejders ”mindset”.
 
Generelt foregår den daglige dialog med afdelinger og medarbejdere. Problemer og oplevelser tages op med de respektive afdelinger og ledelser, når behovet er til stede. Der er i 2014 aftalt og gennemført faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.
 
Samarbejdet og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og eller forståelse til gavn for både borger og administration.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Det er fortsat meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål. 
 
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlede antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2014.
Antallet af henvendelser i 2014 er faldet til 1203 mod 1414 henvendelser i 2013. 
Det kan ved mindre analyse konstateres, at den nye Borgerrådgiver ikke har registreret 1. gangs henvendelser fra organisationen og samarbejdspartnere udenfor organisationen i samme omfang som tidligere Borgerrådgiver. Dette kan sammenholdt med ”skift på posten” anses som årsag.
 
Yderligere oplysninger vedrørende møder, møder med tolk, førstegangshenvendelser, antal sager og antal lukkede sager fremgår af selve rapporten og bilag til rapporten som er vedlagt dagsordenen.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2014 et område, der giver udfordringer:
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
Sagsbehandling af ansøgning om overlevelseshjælp.
Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, opleves en forbedring i forhold til tidligere, hvor der kunne gå op til 3 uger før de fik en afgørelse. I de sager henvender borgeren sig løbende til både borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).
 
Langvarige afklaringsforløb i Jobcenter.
Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Derfor er det vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad det er der sker i borgerens forløb.
I forbindelse med de langvarige forløb har der været urimelige lange ventetider til møder i rehabiliteringsteamet. Det ser dog ud til at ekstramøder har medført forbedring.
 
Overholdelse af tidsfrister vedr. §50 samt anmodning om aktindsigt.
De lovgivningsmæssige tidsfrister (§50, aktindsigt) bør overholdes, men det sker ikke altid. I de tilfælde, hvor det af forskellige årsager ikke kan overholdes, bør borgeren have besked.
 
Postmodtagelse.
Det er ved fremsendelse af post vigtigt, at posten journaliseres og fremsendes rette person/afdeling.
 
Kommunikation.
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret er der plads til forbedring i kommunikationen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune.
 
Inklusion og dysleksi.
Folkeskolereformen fylder blandt borgerne meget. Specielt fylder den inkluderende folkeskole. Såvel administration som presse og Borgerrådgivning har været involveret i sager vedrørende børn med dysleksi (ordblindhed). Efter Ankestyrelsens afgørelse i disse sager er der behov for refleksion i folkeskolen over hvornår indsatsen iværksættes, hvilken indsats der skal iværksættes og hvilke hjælpemidler/kurser/støtteforanstaltninger der skal tilbydes elev/forældre.
 
 
Anbefalinger:
Kommunikation mellem borger og Holbæk Kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-20578_#3288516_v1_borgerrådgiverens beretning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3288506_v1_bilag til borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3299471_v1_alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014..pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2014.pdf
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf
Alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014.


63. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om status for etablering af idrætsredskaber på havnen til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling