UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Brorfelde

STARTTIDSPUNKT

23-03-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-03-2015 16:00:00


PUNKTER

29. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. marts 2015
30. Godkendelse af ny dialogmodel
31. Beslutning om etablering af app til formidling af kunstværker i Holbæk
32. Beslutning om køb af teaterforestillinger for udskolingselever
33. Beslutning om støtte til "motionsredskaber i byrummet"
34. Beslutning om tilskud til TV Øst-løb den 3. maj 2015
35. Beslutning - Retningslinjer for dialogen i forbindelse med nye rammer for foreninger og brugeres aktiviteter
36. Beslutning om ny kulturaftale for Region Midt- og Vestsjælland 2015 - 2018
37. Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi - og aktivitetsopfølgning februar 201529. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til mødet den 23. marts 2015 bliver godkendt.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling30. Godkendelse af ny dialogmodel

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid – Byrådet
 
Beslutning
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender forslaget til ny dialogmodel
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Demokratieksperimentariet, som blev nedsat af byrådet i januar 2014, fik bl.a. til opgave at komme med forslag til byrådet om, hvordan dialogen med lokalområderne fremover skal foregå.
 
Afsættet for opgaven var, at dialogen mellem de lokale ildsjæle og politikerne skal finde sted på nye måder. En ny dialogmodel skulle tage udgangspunkt i både lokale problemstillinger og emner der går på tværs af lokalområder, samt ske i regi af de politiske fagudvalg.
 
Demokratieksperimentariet har udarbejdet forslag til ny model for dialog mellem borgere og kommune, som blev præsenteret for byrådet på temamødet den 15. januar 2015.
 
Modellen
Udgangspunktet for modellen er, at dialogen går begge veje. På den ene side borgerne der vil noget med kommunen, bl.a. ildsjæle,  foreninger, organisationer, forældre, unge, virksomheder, lokalfora mv., og på den anden side medarbejderne  og byrådsmedlemmerne, når kommunen vil noget som vedrører borgerne.
 
I midten i den ny model er Fælles-skabere, som bliver indgang, bindeled, formidlere og vejvisere. De skal guide alle parter ad rette kanaler, så borgere møder lige netop de politikere og medarbejdere, der er brug for og omvendt. Fælles-skaberne er en samling af de tidligere Frivilligkoordinatorer og Lokalforumkonsulenter,
 
Høring
På baggrund af kommentarerne fra byrådets temamøde, har Demokratieksperimentariet haft en møderunde med alle lokalfora i februar måned. Desuden har forslaget til modellen været omtalt i aviser og på kommunens hjemmeside.
 
Der har overvejende været positive tilbagemeldinger fra dialogrunden. Både til principperne i og tankerne bag modellen og til de nye Fælles-skabere.
 
Der har også været enkelte opmærksomhedspunkter og bemærkninger til modellen, bl.a. om dialogen mellem lokalområder og kommune, og om inddragelse af lokalområder i byrådets og udvalgenes arbejde. Demokratieksperimentarier har dog vurderet, at det godt kan håndteres inden for modellen, og indstiller derfor modellen til godkendelse.
 
Deltagelse på udvalgsmødet
Michael Suhr, formand for Demokratieksperimentariet, deltager under punktet og orienterer om forslaget til dialogmodellen.
 
Andet
Det kan i øvrigt bemærkes, at der arbejdes på forskellige måder, til hvordan modellen kan kommunikeres bedre.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3850423e1.pdf

Bilag

Dialogmodel - forslag


31. Beslutning om etablering af app til formidling af kunstværker i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. beslutter at frigive et beløb på 40.000 kr. til brug for udvikling af app. Beløbet finansieres fra puljen ”øvrige kulturelle aktiviteter”,
  2. beslutter, at Holbæk Kommune indgår en driftsaftale med Holbæk Art om løbende indholdsmæssig opdatering af app’en. Hertil yder Holbæk Kommune et tilskud på 1000 kr./pr. måned i perioden 1. maj 2015 – 31. december 2017. Beløbet finansieres fra puljen ”øvrige kulturelle aktiviteter” over de 3 drifts år.
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk har i de senere år markeret sig med kunst i det offentlige rum fx:
- Mie Olises udsmykning af Kanalstræde 2
- Eske Kaths gavlmaleri på Bysøstræde-parkeringspladsen
- ”Holbæk Art 2014” som resulterede i 13 kunstværker i byen.
 
En styrket kunst i det offentlige rum er et udviklingsmål i den kommunale ”Kultur og Fritidspolitik”. Desuden er kunsten med til at styrke turismeudviklingen og brandingen af Holbæk Kommune.
 
I 2014 gennemførte Holbæk Art 27 rundvisninger til kunsten i det offentlige rum. Holbæk Art oplyser, at man indtil videre har booket 13 åbne rundvisninger samt 7 rundvisninger i 2015. Holbæk Art forventer at mindst 1000 vil deltage i rundvisningerne i 2015. Holbæk Art har til alle rundvisninger indgået samarbejde med forskellige restauratører i Holbæk, som tilbyder forplejning til de besøgende.
 
Rundvisningerne indgår også som et supplement til de større events i Holbæk, herunder Holbæk i Pinsen og De Europæiske Vandredage i 2015.
 
Holbæk kommunen arbejder fortsat på videreudvikle sammenhængen mellem kunst, turisme og branding. Et konkret tiltag er at udvikle en Kunst-app, som vil være én fælles indgang til de betydende kunstværker i Holbæk. App-projektet er i tråd med målet i Holbæk Kommunes ”Erhvervs og Turismepolitik” om, at øge det samlede udbytte af turismeområdet gennem øget tværgående samarbejde.
 
Udvikling af app
Kultur og Fritid og Holbæk Art er i dialog med kunstner Rasmus Myrup, som har udviklet et koncept for en ”kunst-app” særlig udviklet til Holbæk kommunes behov. App’en vil blive realiseret i samarbejde med elever fra Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK Vestsjælland). En uddybende præsentation af Kunst-app’en er vedlagt som bilag.
 
Kunst-app’en vil guide borgere og turister rundt til de betydende kunstværker i Holbæk. Samtidig vil Kunst-app’en indeholde information om kunstværkerne, kunstnerne og hvad der inspirerede kunstnerne til at skabe de konkrete kunstværker.
 
Kunst-app’en vil blive suppleret at fysiske skilte, som på skæve og alternative måder leder borgere og turister i retningen af kunstværkerne.
 
Drift af app
Kultur og Fritid er i dialog med den selvejende institution Holbæk Art, som for 31.000 kr. har tilbudt at forestå den løbende drift/vedligeholdelse og opdatering af app’en frem til udgangen af 2017. Dette tværgående samarbejde er i tråd med Holbæk i Fællesskab og udtryk for en lokal forankring af app’en.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Det samlede finansieringsbehov:
 
Udvikling af app 40.000 kr.
Drift af app til og med 2017 31.000 kr.
Total 71.000 kr.
 
Kultur og Fritid anbefaler at finansieringen sker via puljen ”øvrige kulturelle opgaver”.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3942114e2.pdf

Bilag

Bilag 1, indhold i Kunst-webapp


32. Beslutning om køb af teaterforestillinger for udskolingselever

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. beslutter at frigive 100.000 kr. til køb af 10 teaterforestillinger til udskolingselever i folkeskolen. Beløbet finansieres via puljen ”øvrige kulturelle opgaver”.  Holbæk Kommune vil efterfølgende ansøge om at få 50% af udgiften refunderet via Kulturstyrelsens refusionsordning
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Teatret Fair Play vil opsætte en professionel teaterforestilling over teaterstykket ”Den jord du gik på”. Teaterforestillingen er målrettet folkeskolens udslusningselever. Såfremt Holbæk Kommune afsætter midler til at købe 10 forestillinger, vil 1.200 elever få mulighed for at opleve forestillingen og inddrage den i elevernes læringsforløb.

Teaterstykkets indhold

Michael Ramløse skrev stykket, da der var borgerkrig i det tidligere Jugoslavien, men stykket har et bredere perspektiv og handler om børn i krig – om børn som bliver fanget i de voksnes borgerkrig.
 
Forestillingen handler om venskab og hjælpsomhed, om mod og mismod, om kærlighed og om at bevare sin menneskelighed – trods alt.
 
Teatret Fair Play er ved at sætte teaterstykket op i en professionel teaterforestilling, som inddrager bl.a. elever for Holbæk Drama College. De 10 forestillinger af ”Den jord du gik på” vil blive opført i perioden 1-5. februar 2016. Derudover spilles også to familieforestillinger i kommunen. Forestillingen har premiere den 30. januar 2016.
 
Læringsmål
Med udgangspunkt i folkeskolens læringsmål for Historie og Samfundsfag, vil projektet vil blandt andet styrke:
Projektet udvikler elevernes faktuelle viden, følelsesmæssige kompetencer og kommunikative færdigheder. Med udgangspunkt i folkeskolens læringsmål for Historie og Samfundsfag vil projektet styrke elevernes:
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede udgift til køb af 10 forestillinger er 200.000 kr. som fordeles ligeligt mellem Kultur og Fritidsområdet og kerneområdet ”Læring og Trivsel”.
 
Holbæk Kommune vil ansøge om refusion for udgiften hos Kulturstyrelsen. Derved vil den samlede udgift blive nedbragt til 100.000 kr. (dvs. 50.000 kr. til hvert område). Refusionen kommer først til udbetaling i 2017.
 
På nuværende tidspunkt skal Kultur og Fritidsområdet derfor finansiere et tilskud på 100.000 kr. Kultur og Fritid anbefaler at det sker via puljen ”øvrige kulturelle opgaver”.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3947294e3.pdf

Bilag

bilag, teaterstykket - Den jord du gik på


33. Beslutning om støtte til "motionsredskaber i byrummet"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. beslutter at støtte projektet ”motionsredskaber i byrummet” med 50.000 kr. til etablering samt 5.000 kr. årligt til løbende drift. Midlerne tages fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets ønsker at etablere motionsredskaber i byrummet, som skal placeres på de grønne arealer langs havnepromenade ved Havnevej i Holbæk.
 
Den samlede pris for direkte etablering af anlægget anslås til 150.000 kr.. Projektet finansieres således:
 
Folkeoplysningsudvalget
50.000 kr.
Aktiv Hele Livet
50.000 kr.
Udvalget for Kultur og Fritid
50.000 kr.
 
Der er indhentet interessetilkendegivelser fra følgende aktører:
Anlægget
Anlægget bestå af 4 motionsredskaber og 2 bænke.
 
Tilladelse
 
Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen, og dermed er der tilladelse til at opstille motionsredskaberne på græsarealet langs havnepromenade ved Havnevej (se kortbilag).
 
Drift af anlægget
 
Løbende vedligeholdelsen
Sidesporet holder opsyn og løbende vedligeholdelse af motionsmaskinerne uden vederlag.
Dvs.:
Sidesporet har ikke noget ansvar for maskinerne eller brugen af disse.
Efter 5 år evalueres aftalen med Sidesporet.
 
Driftsmidler
 
Kultur og Fritidssekretariatet har det økonomiske ansvar for vedligeholdelsen af anlægget. Der afsættes op til 5.000 kr. om året til drift og vedligeholdelse.
 
Holbæk kommune har det juridiske ansvar for skader, som skyldes manglende vedligeholdelse. Der opsættes et skilt, som informerer om, at brugen af faciliteterne sker på eget ansvar.
 
I forhold til politikker og kerneopgaver
 
Projektet understøtter kultur- og fritidspolitikkens mål om: ”Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder.”
 
Endvidere understøtter projektet mål B i Sundhedspolitikken om at: ”Der skal være nemt, trygt og attraktivt at være fysisk aktiv og transportere sig uden bil – Der er nem og god adgang til naturområder, rekreative områder, offentlige parker og pladser med borde, og gode muligheder for bevægelse, leg og fysisk aktivitet.”
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det økonomiske tilskud tages fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen, som vil have resterende midler på 200.000 kr. efter at bevillingen er givet.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3945384e4.pdf

Bilag

Kortbilag til placering


34. Beslutning om tilskud til TV Øst-løb den 3. maj 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender at der afsættes en økonomisk ramme på op til 60.000 kr. fra Eventpuljen til at dække udgifter til afspærring, skiltning, oprydning og scene i forbindelse med TV Øst-løbet den 3. maj 2015 i Holbæk by.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk er i 2015 værtsby for TV Øst-løbet som finder sted søndag den 3. maj.
 
Afholdelsen af løbet sker i samarbejde med TV Øst, DGI Midt og Vestsjælland, Holbæk Motions og Løbeklub, Atletikforeningen Fremad Holbæk og Holbæk Kommune.
 
I forbindelse med løbet, hvor der forventes omkring 2.000 deltagende motionister og 2.000 tilskuere, søges om en ramme på op til 60.000 kr. til opsætning af skilte, ekstra oprydning, afspærring og scene ved målområdet.
 
Løbet henvender sig til alle aldre med et børneløb på 2 km. og desuden løbsruter på henholdsvis 5-, 10- og 21, 1 km.
 
Afspærring
 
Havnevej vil være afspærret for trafik på løbsdagen i tidsrummet kl. 06.00 – 16.00. Ahlgade vil være afspærret for trafik både lørdag den 2. maj og søndag 3. maj indtil kl. 16.00 (Lørdag i forbindelse med Handelstandsforeningens ”Store Bildag”) Der vil dog være åbent for trafik til og fra Orø Færgen. Der laves særskilte aftaler med erhvervsdrivende hvis forretning er afhængig af, at de kan komme ud og ind af området. Den øvrige del af ruten afvikles på stier og fortov efter færdselslovens regler.
 
Se ruter m.v. på: TV Øst-løbet
 
Promovering
 
TV Øst vil løbende sende indslag med optakt til løbet i Holbæk. Desuden vil der søndag aften komme programindslag på ca. 30 minutter fra selve løbet.
 
I forhold til politikker og kerneopgaver
 
TV Øst-løbet understøtter udviklingsmål i Erhvervs- og turismepolitikken om, at: ”Holbæk Kommunes samlede udbytte af turistområdet skal øges. Der sker gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner og nabokommuner”. Endvidere understøtter arrangementet kerneopgaven: ”Ansvar for fremtiden – Vækst og bæredygtighed”.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling35. Beslutning - Retningslinjer for dialogen i forbindelse med nye rammer for foreninger og brugeres aktiviteter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
  1. At godkende de opstillede retningslinjer for dialogen med foreninger og brugere i forbindelse med arealoptimeringen og de deraf følgende nye rammer for brugernes aktiviteter.
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Det er politisk besluttet, at driften og vedligeholdelsen af kommunale ejendomme inden udgangen af 2018 skal bidrage med årlige besparelser på 20 millioner kroner gennem en arealoptimeringsproces. Denne finder sted med deltagelse af alle kerneopgaveområder og det arbejde, der foregår i omstillingsgrupperne. Arealoptimeringsprocessen indebærer, at de kommunale funktioner skal samles på færre kvadratmetre.
Ændringer i denne størrelsesorden vil afstedkomme bygningssalg og nye rammer for brugeraktiviteter i ejendomme, der huser folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven eller frivillige/brugergrupper.
 
Med udgangspunkt i de af Byrådet besluttede tre principper for arealoptimering er der derfor behov for en række overordnede retningslinjer, som Kultur og Fritid, Vækst og Bæredygtighed, den enkelte kerneopgave og de lokale kræfter (heriblandt de relevante Fælles-skabere) i fællesskab kan bruge som grundlag for den givne ændring i rammerne for de lokale brugeraktiviteter.
 
Retningslinjerne skal ikke ses som en ufravigelig manual, da hvert ændringsforløb har sine egne præmisser. De har snarere karakter af en inspirationskilde for de involverede medarbejdere, så man i fællesskab kan finde en løsning, der giver den bedst mulige proces i hvert enkelt tilfælde.
 
Retningslinjer for dialogen med brugere og foreninger
1. Brugermæssig vurdering
1.1. I forbindelse med udfasningen og afhændelsen af en ejendom udarbejdes der inden offentliggørelsen af salget en vurdering af de brugermæssige konsekvenser.
 
2. Brugerinddragelse: Samarbejde, dialog og netværk
2.1. De relevante kerneopgaver inddrages helt fra starten af processen sammen med lokalt funderede kræfter. Disse kunne inkludere såvel brugerne som lokalområdets Fælles-skaber og lokalråd. Som udgangspunkt føres den lokale dialog imidlertid med brugerne.
 
2.2. De involverede medarbejdere afholder møder i det omfang, som det enkelte ændringsforløb fordrer. Som eksempel afholdes der altid et åbningsmøde.
 
2.3. De eksisterende netværk skal anvendes bedst muligt, og der skal skabes nye mellem de involverede medarbejdere og de relevante brugergrupper.
 
3. Formidling
3.1. Der formuleres inden salgsudmeldingen en kommunikationsstrategi i forbindelse med den enkelte afhændelse.
 
4. Ejendommens brugere
4.1. Der udarbejdes en oversigt over de nuværende brugere af ejendommen.
 
4.2. I forbindelse med denne oversigt overvejes det fra starten, hvilke lokaler, der for fremtiden kunne danne ramme om disse brugeres aktiviteter, og om disse grupper ville kunne udtrykke særlige ønsker til eksempelvis afstand, niveaufri adgang, depotplads og ergonomi indenfor (møblering, toiletforhold og lignende).
 
5. Inddragelsen af det politiske niveau
5.1. Dialogen med foreninger og brugere varetages som udgangspunkt af administrationen.
 
5.2. Dialogen om det enkelte ændringsforløb kan imidlertid suppleres af et rammemøde med deltagelse af repræsentanter fra Byrådet. Her vil de på vegne af Byrådet kunne tage en dialog med de lokale kræfter om det overordnede udgangspunkt for forløbet funderet i disse retningslinjer.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Enhver bygningsafhændelse, som fordrer nye lokaliteter for brugerne, må forventes at afstedkomme engangsomkostninger for Holbæk Kommune. Omkostningsniveauet kan imidlertid ikke anslås på forhånd, eftersom de afhænger af det enkelte forløbs præmisser.
 
Det tilstræbes at holde engangsomkostningerne på et overkommeligt niveau og undgå nye driftsomkostninger.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 15. januar 2015 punkt 26: Principper for arealoptimering.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling36. Beslutning om ny kulturaftale for Region Midt- og Vestsjælland 2015 - 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutning.
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender ny kulturaftale for Region Midt- og Vestsjælland 2015 – 2018.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På baggrund af drøftelser i Kulturgruppen, som består af politiske repræsentanter fra de 8 kommuner i Kulturregionen, er forslag til ny kulturaftale for Region Midt- og Vestsjælland 2015 - 2018 udarbejdet.
 
Den nye kulturaftale har to indsatsområder:
 
1. Kulturarv og identitet.
2. Børn, unge og udsyn.
 
Kulturaftalens overordnede ambitioner
 
Kulturaftalens overordnede ambition er, at kommunerne i fællesskab fremmer større kunst- og kulturprojekter, der er af en volumen og kvalitet, som den enkelte kommune ikke selv kan løfte. Fælles for projekterne skal være, at de understøtter Kulturaftalens to indsatsområder, og at de medvirker til kulturudvikling på tværs af kommuner så kulturregionens kulturelle potentialer bliver vedkommende. Kulturaftalens ambition er også at medvirke til, at Kulturregion Midt- og Vestsjællands kulturprofil bliver formidlet og fremstå interessant i forhold til turister og potentielle bosættere.
 
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
 
Kulturregion Midt – og Vestsjælland omfatter kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.
 
Kulturregionen har et samlet befolkningsgrundlag på knapt 400.000 indbyggere. Kulturregionen er karakteriseret af geografisk set store kommuner, få større byer og en del landsbysamfund. Kommunerne har siden begyndelsen af det regionale.
 
Kommunerne har siden begyndelsen af det regionale kulturforsøg i Vestsjællands Amt i 1996 haft et formaliseret samarbejde på Kulturområdet.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3946872e5.pdf
3946867e6.pdf

Bilag

notat om proces for ny kulturaftale.pdf
_udkast_kulturaftale_2015___2018.pdf


37. Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi - og aktivitetsopfølgning februar 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Udvalget tager den månedlige økonomi – aktivitetsopfølgning til efterretning
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Økonomi – og aktivitetsopfølgning 02
Februar 2015
 
Holbæk Kommune
 
”En stærk Medspiller” så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for, at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien.
 
Ved Budgetrevision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden med samlet set 5,6 mio. kr. Koncernledelsen vil fortsat følge disse udfordringer nøje, og arbejde på at finde løsninger.
 
Her i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar 2015 ser vi yderligere en udfordring omkring udgifterne til flygtninge som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning med samlet set 4,0 mio. kr. Hertil kommer afledte udgifter til administration, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for 2015, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. For de forsikrede ledige ser det ud til, at tendensen fra 2014, med faldende udgifter, fortsætter i 2015. Der forventes færre udgifter med samlet set 2,0 mio. kr.
 
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Vi forventer på Udvalget for Kultur og Fritid, at det korrigerede budget for 2015 kan holdes.
Tabel 2: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområder.
Mio. kr.
Oprindeligt Budget     2015
Korrigeret Budget   2015
Forventet regnskab februar 2015
Forventet afvigelse februar 2015
 
A
B
C
D=C-B
Politikområde 15
114,2
115,1
115,1
0,0
Total - Udvalget for Kultur og Fritid
114,2
115,1
115,1
0,0
Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-03-2015
Indstilles taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3952959e7.pdf

Bilag

ØA_02_2015-60_UKF