UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.D, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

23-02-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-02-2015 16:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. februar 2015
19. Beslutning om rammer for benyttelses/lejeaftaler med faste brugere af Værftet
20. Beslutning om tilskud til Holbæk Drama College til 2. årgang
21. Beslutning om tilskud til indfrielse af kreditforeningslån i Svinninge Forsamlingshus
22. Beslutning om tilskud til markering af 70 året for Danmarks Befrielse
23. Beslutning om tilskud til triatlonstævne den 30. august 2015
24. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden "Holbæk i Pinsen"
25. Orientering om fordeling af puljen "Kulturelle arrangementer"
26. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen
27. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen Mål & Net
28. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid18. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 23. februar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 23. februar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling19. Beslutning om rammer for benyttelses/lejeaftaler med faste brugere af Værftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 
 1. at bemyndige administrationen til at indgå aftaler med faste brugere om benyttelse/leje af lokaler i Værftet inden for de nedenstående rammer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det gamle skibsværft på Holbæk havn er ved at blive renoveret og omdannet til et maritimt kulturhus. Det nye værftsområde vil bl.a. rumme følgende faste brugere: Holbæk Klatreklub, Beddingsforeningen (HGHB), Produktionsskolen NVPRO samt UngHolbæk.

 

Værftet vil i det daglige høre under lederen af Holbæk Kulturkaserne.

 

Udviklingen omkring værftet og havneområdet på gammel havn tager fart i de kommende år. Med åbningen af værftet vil mange muligheder for brugerne opstå. Det betyder, at vi i første omgang ønsker at indgå kontrakter med en tidshorisont på 5 år med de faste brugere, således at vi inden for en kortere årrække kan evaluere og tilpasse brugen på området til de faktiske behov.

 

Indgåelse af 5-årige aftaler vil desuden sikre, at det kommende byråd får et fleksibelt handlerum. 

 

Fælles for alle aftaler 

Det vil fremgå af alle aftaler, at Fonden Holbæk i Pinsen kan råde over hele værftsområdet inkl. beddinger og alle lokaler i værftsbygningen i ugen op til og under det årlige pinsearrangement.

 

Alle faste brugere skal indgå i et Brugerråd for Værftet for at sikre fælles koordination og samarbejde.

 

Alle faste brugere skal færdes i og bidrage til betaling af udgifterne til værftet. Fællesudgifterne til driften af huset vil blive fordele mellem Holbæk Kommune og de faste brugere efter en aftalt fordelingsnøgle.

 

Holbæk Klatreklub

Klatreklubben er en godkendt folkeoplysende forening og har ifølge Folkeoplysningsloven ret til at benytte kommunale lokaler vederlagsfrit.

 

I værftets østlige ende bliver der etableret et rum med klatrefaciliteter. Klatreklubben får ret til at råde over dette lokale til foreningsaktiviteter. Holbæk Kommune afholder forbrugsudgifter (el, vand og varme), jf. Folkeoplysningsloven.

 

Klatreklubben kan frit benytte fælles faciliteterne (toilet/bad samt mødelokaler) og kan derudover booke multisal på lige fod med andre foreninger.

 

Holbæk Gl. Havns Beddinger

Beddingsforeningens formål er at drive Holbæk gl. havns beddinger. Beddingsforeningen får vederlagsfri ret til at råde over de to beddinger og tilhørende arbejdsarealer samt den ny-opførte værkstedsbygning ved beddingerne.

 

Beddingsforeningen afholder alle udgifter til forbrug og drift af beddinger og værkstedsbygninger, herunder forestår foreningen den løbende vedligeholdelse af bygningen efter instruks fra Holbæk Kommune.

 

Beddingsforeningen er ansvarlig for at den fornødne sikkerhed omkring beddingsaktiviteterne bliver overholdt, herunder afspærring i forbindelse med optrækning af skibe på bedding.

 

Beddingsforening har adgang til at benytte fællesfaciliteter i Værftet (toilet, bad samt mødelokaler) og kan derudover booke multisalen på lige fod med andre foreninger.

 

NVPro

Som beskrevet i det oprindelige projekt, som vil Nordvestsjællands Produktionsskole bruge to lokaler i Værftet til produktionsskoleaktiviteter – dels et værkstedslokale til maritim undervisning og dels cafeen, som vil blive drevet som cafe, som led i produktionsskoleundervisningen. Derudover ønsker NVPro at benytte en del af udearealet til maritim formidling

 

Der vil blive indgået to lejeaftaler med NVPro – én for cafeen og én for værkstedslokalet. En uvildig mæglervurdering af markedslejen vil danne grundlag for fastsættelsen af huslejen.

Mæglerens fastsættelse af markedsleje tager bl.a. højde for, at NVPro ikke kan råde frit over lokalerne i forbindelse med afvikling af det årlige pinsearrangement.

 

NVPro afholder alle forbrugsudgifter forbundet med de to lokaler.

 

Derudover vil NVPro forestå den daglige rengøring af de offentlige toilet-/badefaciliteter samt fællesarealer i Værftet.

 

UngHolbæk

Ung Holbæk vil gerne benytte værftet som et alternativt og uformelt sted at holde mindre undervisning/samtaler samt større aktiviteter for unge i UngHolbæk.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling20. Beslutning om tilskud til Holbæk Drama College til 2. årgang

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. Beslutter at yde et ekstraordinært tilskud på 150.000 til Holbæk Drama College til gennemførelse af 2.årgang i 2015/2016. Tilskuddet ydes via Børnekulturpuljen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid vedtog den 24. februar 2014 at yde et årligt tilskud på 300.000 kr. i årene 2015-2017 til etablering af Holbæk Drama College.  Dette tilskud sikrer, at 1. årgang kan gennemføre alle 3 år af Holbæk Drama College.

 

Den 1. årgang (8 elever) blev optaget i august 2014 og er nu i fuld gang med at gennemføre uddannelsen.

 

Finansiering af 2. årgang frem til 1. januar 2017

For at kunne opgave 2. årgang (8 elever med start i august 2015) er det nødvendigt at tilvejebringe yderligere finansiering.

 

Kultur og Fritid har derfor været i dialog med Kulturstyrelsen om at forankre Holbæk Drama College i egnsteateraftalerne, så vi kan skaffe den fornødne finansiering til 2. årgang gennem statsrefusionen, som kommunen modtager fra Kulturstyrelsen.

 

Det er Kultur og Fritids vurdering, at Kulturstyrelsen var positive overfor forankringen af projektet i egnsteateraftalerne, da projektet vil bidrage til at styrke egnsteatrenes lokale forankring og udvikle det lokale scenekunstmiljø. Dette kan dog først ske med virkning fra 1. januar 2017.  

 

For at sikre finansieringen af 2. årgang indtil statsrefusionen er en realitet er det nødvendigt med et ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. Det vil sikre driften af 2. årgang i 2015/2016 indtil midlerne fra statsrefusionen er på plads. Alternativt vil der være et ”hul” i årgangene på Holbæk Drama College, såfremt der ikke bliver optaget elever med start august 2015.

 

Tidsperspektiv 

Denne sag bliver forelagt udvalget på dette tidlige tidspunkt, da elever allerede i februar skal træffe beslutning om valg af ungdomsuddannelse for 2015/2016. Det er en forudsætning for at kunne optage elever, at den fornødne finansiering er tilvejebragt.

 

Om Holbæk Drama College

Med afsat i Kultur og Fritidspolitikken har Holbæk Teater, Teatret Fairplay, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune sammen etableret et professionelt scenekunsttilbud i Holbæk Kommune for unge under 25 år (Holbæk Drama College).

 

Holbæk Drama College skal udfylde tomrummet mellem amatørteater og professionelt teater for de unge. Uddannelsen vil give de unge mulighed for gennem praktisk og teoretisk arbejde at kvalificere beslutningsgrundlaget for deres videre karrierevalg.

 

Der optages otte unge på hver årgang, således at der ved fuld indfasning efter tre år går 24 unge på Holbæk Drama College. Miljøet omkring Holbæk Drama College skal udvikle de unges talenter for drama, skuespil og formidling i et professionelt kunstnerisk miljø samtidig med, at de unge tager en studentereksamen med dramatik på B niveau på Stenhus Kostskole.

 

Holbæk Drama College er med til at styrke egnsteatrenes lokale forankring og derved styrke det lokale scenekunstmiljø. Etableringen af et kompetencemiljø indenfor scenekunst vil samtidig medvirke til at tiltrække kvalificerede unge til Holbæk Kommune i tråd med kommunens vækststrategi

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 24. februar 2014, punkt 9: Beslutning om støtte til Holbæk Drama College

 

Hjemmeside for Holbæk Drama College

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling21. Beslutning om tilskud til indfrielse af kreditforeningslån i Svinninge Forsamlingshus

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 

1. at bevilge et tilskud fra politikområde 15 på op til 195.651 kr. til indfrielse af kreditforeningslån med pant i Svinninge Forsamlingshus og godkender underskud på tilskudskonto i årene 2015 – 2019.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Svinninge Forsamlingshus har ansøgt om økonomisk støtte til at få indfriet et kreditforeningslån med pant i Svinninge Forsamlingshus. Restgælden på kreditforeningslånet er 207.979 kr. pr. 1. januar 2015.

 

Svinninge Forsamlingshus ønsker at indfri lånet før tid for at få en bedre likviditet.

 

Holbæk Kommune yder i dag et årligt tilskud til kreditforeningslånet på 43.478 kr., som betales fra politikområde 15 i to rater i forbindelse med de halvårlige terminsbetalinger. Pr. 1. januar 2015 har lånet en restløbetid på 4 ½ år eller 9 terminer.

 

I forbindelse med indfrielsen af lånet betaler Holbæk et engangsbeløb på op til 195.651 kr. - dog højest svarende til den restgæld på indfrielsestidspunktet, som kommunen har aftalt at betale til Svinninge Forsamlingshus. Samtidig ophører det årlige tilskud på 43.478 kr. til Svinninge Forsamlingshus. Det betyder, at der i årene 2015 – 2019 vil være et underskud på tilskudskontoen.:

 

År

Udbetalt Tilskud

Sparet tilskud

Saldo

2015

- 195.651 kr.

43.478 kr.

-152.173 kr.

2016

 

43.478 kr.

-108.695 kr.

2017

 

43.478 kr.

-65.217 kr.

2018

 

43.478 kr.

-21.739 kr.

2019

 

21.739 kr.

0 kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet at ophøre med at betale driftstilskud til forsamlingshuse. Samtidig blev det besluttet fortsat at yde terminstilskud til Svinninge Forsamlingshus, fordi der lå en juridisk bindende aftale herom.

 

Tilskuddet er historisk betinget og bygger på en aftale mellem den tidligere Svinninge Kommune og Svinninge Forsamlingshus. I 1980’erne blev Svinninge Rådhus udvidet. I den forbindelse blev en del af forsamlingshusets sal inddraget til rådhus og der skete en tilsvarende tilbygning af forsamlingshuset. Som kompensation til forsamlingshuset indvilgede Svinninge Kommune dengang i at give et årligt tilskud på 43.478 kr. i den fulde løbetid til det kreditforeningslån, som blev optaget af forsamlingshuset for at finansiere tilbygningen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I årene 2015 – 2019 vil der være et underskud på politikområde 15 på tilskudskonto.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3867980e1.docx

Bilag

Ansøgning om Indfrielse Kreditforeningslån - Kreditforeningslån 2.docx


22. Beslutning om tilskud til markering af 70 året for Danmarks Befrielse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter at bevilge et rammetilskud på op til 35.000 kr. til Museum Vestsjællands markering af 70 året for Danmarks befrielse. Tilskuddet finansieres via Eventpuljen.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Museum Vestsjælland ønsker i 2015 at markere 70 året for Danmarks befrielse. Museet har ansøgt Holbæk Kommune om et tilskud på 35.000 kr. til gennemførelse af markeringen.

 

Museet har etableret en projektgruppe bestående af: daglig leder Karen Munk-Nielsen, registrator Gudrun Lund, arkitekt MAA Ulla Lunn og historiker Dr. Dan Charly Christensen.

 

Markeringens indhold og program

Museum Vestsjælland udvikler en basisudstilling om det arbejde, man fra allieret side foretog sig, for at etablere modstandsgrupper i Danmark under den tyske besættelse. Dette arbejde foretoges via SOE (Special Operations Executive). SOE sendte spioner og våben via nedkastninger med fly, hvilket var en risikabel affære. Således skete en del nedskydninger af fly – ikke mindst her i Vestsjælland, hvor museet har registreret adskillige hændelser. To af disse flystyrt vil blive behandlet på udstillingen lige såvel som historierne om de danske modstandsfolk, der risikerede liv, lemmer og familie for sagen.

 

Museum Vestsjælland har fået kontakt til tre britiske veteraner fra et flystyrt ved Søby og de vil alle gerne komme til Holbæk for at markere jubilæet og deltage i følgende program:

 

2. maj:

- Veteranerne ankommer til Knabstrup Hovedgård.

- Museet vil huse en workshop for efterkommere af lokale vestsjællandske modstandsfolk. Workshoppen ledes af Ulla Lunn, som selv er efterkommer.

- Offentligt seminar på Holbæk Bibliotek. Her vil den britiske historiker Mark Seaman fortælle om SOE´s strategier og aktiviteter i Danmark. Herefter der være oplæg ved Nigel Atkins, søn af en RAF pilot samt Pie Baastrup, datter af en modstandskvinde.

- Officiel åbning af museets udstilling samt reception.

 

3. maj

- Offentlig bustur i det vestsjællandske landskab, hvor researcher Jan Christensen vil guide deltagerne og fortælle om de vigtigste nedkastningssteder.

- Paneldebat på Holbæk Bibliotek, hvor Dr. Dan Ch. Christensen vil afrunde de to dages aktiviteter ved en kort paneldebat.

 

4. maj

- Stenhus gymnasium afholder fællesmøde med elever samt de tre RAF-veteraner, historikere og gæster knyttet til besøget.

- Veteraner og gæster deltager i mindehøjtidelighed i Margrethekapellet ved pastor Carsten Barløse.

- Veteraner og gæster deltager i mindehøjtidelighed i Mindelunden i Ryvangen med deltagelse af hendes majestæt Dronningen.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det samlede projekt har opnået støtte fra Holbæk Museumsforening, Knabstrup Hovedgård og Holdsworth Trust i England.

 

Tilskuddet fra Holbæk Kommune på 35.000 kr. vil blive anvendt til forplejning af gæster, indkvartering og transport af oplægsholdere, informationsfolder samt busleje.

 

Tilskuddet vil blive finansieret via Eventpuljen.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3901769e2.pdf

Bilag

Budget for projekt vedr. Befrielsen 2015


23. Beslutning om tilskud til triatlonstævne den 30. august 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender at der afsættes en økonomisk ramme på 70.000 kr. fra Eventpuljen til at dække udgift til afspærring og skiltning i forbindelse med afholdelse af triatlonstævne søndag den 30. august 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Svømmeklubs triatlonafdeling ansøger om tilskud til at få dækket udgift til afspærring og skiltning i forbindelse med triatlonstævne i Holbæk den 30. august 2015.

 

Alle øvrige udgifter til arrangementet afholdes af arrangøren.

 

Stævnet afholdes i samarbejde med Dansk Triatlon Forbund og er finalestævne for DM-serien. Samtidig er stævnet DM for de danske para-triatleter.

 

Der bliver forskellige distancer ved arrangementet, som henvender sig til både eliteudøvere, motionister og børn og unge.

 

I august 2014 blev der afholdt et lignende arrangement i Holbæk med over 200 deltagere. Det er de gode erfaringer fra i fjor, der gør, at arrangørerne har valgt at gentage stævnet i Holbæk i 2015, hvor der forventes over 350 deltagere.

 

Ud over at dække udgifter til afspærring og skiltning udarbejder kommunen skilteplan.

 

Afspærring

 

Løbet afholdes på en søndag, hvor der kun vil være minimal trafik.

 

En del af løbet afvikles på offentlig vej, som af sikkerhedshensyn skal lukkes med afspærringer for anden trafik i tidsrummet kl. 08.00 – 16.00. Det drejer sig om:

 • Kanalstræde

 • Havnevej

 • Østre Havnevej

 • Tværvej

 • Roedsvej

 • Strandmøllevej – frem til Strandmøllevej

 

Løbsruterne fremgår af kortbilag.

 

Arrangøren sikre, at der kommer information til berørte beboere om løbet og afspærringer 7 - 14 dage før løbet.

 

I forhold til politikker og kerneopgaver

 

Triatlonstævnet understøtter udviklingsmål i Erhvervs- og turismepolitikken om at: ”Holbæk Kommunes samlede udbytte af turistområdet skal øges. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner og nabokommuner”.

Endvidere understøtter arrangementet kerneopgaven: ”Ansvar for fremtiden - Vækst og bæredygtighed”.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3899554e3.pdf
3887953e4.pdf
3887962e5.pdf
3887964e6.pdf
3887950e7.pdf

Bilag

løbsrute triatlon 2015.pdf
Ansøgning triatlon stævne 30.8.2015 - svømmeruter.pdf
Ansøgning triatlon stævne 30.8.2015 - Cykelruten.pdf
Ansøgning triatlon stævne 30.8.2015 - Beskrivelse cykelrute inkl. afspæring mv.docx.pdf
Ansøgning triatlon stævne 30.8.2015 - 2015 01 04 Ansøgning Holbæk Kommune og Havn.pdf


24. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden "Holbæk i Pinsen"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. at udpege de foreslåede bestyrelsesmedlemmer til fonden ”Holbæk i Pinsen”.

 2. at frigive de i budgettet afsatte midler til arbejdet med Holbæk i Pinsen til formålet.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år har Holbæk Kommune arbejdet aktivt med eventudvikling. Dels med en række enkeltstående events som PostDanmark Rundt, TV2 Cykelløb samt koncerter i Østre Anlæg m.v.

 

Samtidig har Holbæk Kommune de sidste to år arbejdet med en større begivenhed i pinsen – ”Træskibstræf” i 2013 og ”Holbæk i Krig” i 2014. Begge arrangementer blev udført i et tæt samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner.

 

Vedtagelse af eventstrategi

Byrådet den 11.juni 2014 en eventstrategi, som udtryk for at arbejdet med eventudvikling er en fortsat prioritet.

 

Den overordnede vision i eventstrategi er at Holbæk om 3-5-10 år har en årligt tilbagevendende, attraktiv og unik kulturbegivenhed i pinsen:

 • af høj kvalitet med udgangspunkt i havnen og fjorden, næsset og øen, som er værdi- og identitetsskabende for og med borgerne og for fællesskabet

 • er unik, inkluderende og opsigtsvækkende, og som skaber refleksion og forundring

 • den tager udgangspunkt i eksisterende forcer og potentialer

 • den samler en lang række aktører på tværs af fagligheder

 • den skaber opmærksomhed fra publikum - både lokalt, regionalt og nationalt

 • den er en vækstdriver lokalt og regionalt

 

Budget, fundsats for fond og samarbejdsaftale for fonden ”Holbæk i Pinsen”

Efter vedtagelse af eventstrategien afsatte byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 et årligt beløb på budgettet til brug for den fremtidige fonds arbejde.

 

Byrådet godkendte den 10. december 2014

 • et konkret oplæg til fundats for fonden Holbæk i pinsen samt

 • en samarbejdsaftale mellem fonden Holbæk i pinsen og Holbæk kommune,

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i fonden ”Holbæk i Pinsen”.

Med baggrund i byrådets ønsker har Kultur og Fritid gennemført en dialog med en række ressourcepersoner, lokalt og nationalt, om disses eventuelle interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Den mulige sammensætning af bestyrelsen har indledningsvist været drøftet med borgmesteren, formanden for Vækstudvalget samt formanden for Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Herefter har Kultur og Fritid rettet kontakt til følgende personer, som har bekræftet, at de gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet.

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller på den baggrund, at følgende 7 personer bliver udpeget til bestyrelsen:

 
 • Steen Marslew, (advokat, lokal erhvervsmand, lokalt engageret)

 • Can Seng Ool, (forsker hos CBS i autensitet ift. turisme)

 • Jan Løve, (kommunikationsmedarbejder hos Sparekassen Sjælland, mange års journalistisk erfaring, lokal og med stærkt netværk)

 • Sune Bang, (medejer af kommunikationsbureauet ”København”, arrangør af den nationale event Danmarksindsamlingen)

 • Dorthe Bjerre, (City Brand Manager - Detail og Turisme, Vejle Kommune)

 • Kasper Lomholdt, (Daglig leder, Sidesporet)

 • Kristoffer Møller Hansen, (Direktør, Holbæk Teater)

Bestyrelsen for fonden ”Holbæk i Pinsen” har råderet over de i de kommunale budgetter afsatte midler til formålet. Bestyrelsen skal arbejde indenfor rammerne af fondens fundats og arbejde på at realisere de mål og krav, som er indskrevet i samarbejdsaftalen mellem fonden og Holbæk Kommune.

 

I relation til budget 2015 er der allerede er iværksat en række initiativer indenfor budgettet med henblik på at kunne realisere ”Holbæk i Pinsen 2015”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I Budgetaftalen for 2015-2018 er der afsat følgende midler til udmøntning af eventstrategien (Holbæk i Pinsen):

 

Budgetår

2015

2016

2017

2018

Beløb

1,8 mio. kr.

2,5 mio.kr.

2,8 mio. kr.

2,8 mio. kr.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 11. juni 2014, punkt 89: Godkendelse af eventstrategi

 

Byrådet 10, december 2014, punkt 214: Godkendelse af vedtægter for fonden samt samarbejdsaftale

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling25. Orientering om fordeling af puljen "Kulturelle arrangementer"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om fordelingen af puljen – Kulturelle arrangementer – til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Puljen til Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2015 samlet afsat 228.086 kr. til de tre fordelinger, og heraf er der allerede i 2014 bevilget 33.000 kr. til ansøgninger, som afholdes i 2015.

 

Der er til denne ansøgningsrunde indkommet 20 ansøgninger - eller 4 gange flere end ved forrige fordeling.  Samlet er der ansøgt for 542.935 kr. Dette skal formentlig ses som en konsekvens af den øgede reklameindsats for puljen - som ønsket af Udvalget for Kultur og Fritid ved forrige uddeling. Til denne ansøgningsrunde har puljen været annonceret i Nordvestnyt og på Facebook. Desuden er der udsendt pressemeddelelse og nyhedsbrev om puljen til mere end 400 foreninger.

 

På grund af det høje antal ansøgninger har det administrative udvalg måttet prioritere ansøgningerne, og har valgt at uddele 129.000 kr. i underskudsgaranti fordelt til 11 ansøgninger, mens der gives afslag på 9 ansøgninger.

 

Det betyder, at der ved første fordeling bruges 66 % - (129.000 kr.) af puljen. Der vil således være 33 % tilbage (66.000 kr.) til ansøgningsrunderne den 1. juni og den 1. oktober.

 

I vedlagte bilag er det anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3894022e8.pdf

Bilag

Liste over ansøgere til Kulturelle arrangementer 1. februar 2015


26. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om fordelingen af ”Udstyrspuljen” til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2015 samlet afsat 314.315 kr. til de tre fordelinger.

 

Der er til denne ansøgningsrunde indkommet 34 – eller 25% flere ansøgninger end normalt - for i alt 665.243 kr. Dette skal formentlig ses som konsekvens af den øgede reklameindsats for puljen – som ønsket af Udvalget for Kultur og Fritid ved forrige uddeling. Til denne ansøgningsrunde har puljen været annonceret i Nordvestnyt og Facebook. Desuden er der udsendt pressemeddelelse og nyhedsbrev om puljen til mere end 400 foreninger.

 

På grund af det høje antal ansøgninger har det administrative udvalg måtte prioritere ansøgningerne og har ved denne fordeling også lagt vægt på foreningernes egen formue, som der henvises til i Administrationsgrundlag for 2015.

 

Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 14 af de 34 ansøgere for i alt 111.000 kr.

 

I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3897996e9.pdf

Bilag

Udstyrspuljen 1. februar 2015 - fortegnelse over ansøgningerne


27. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen Mål & Net

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om fordelingen af – Udstyrspuljen Mål & Net – til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er fra 2012 afsat 100.000 kr. til Udstyrspuljen Mål & Net. Puljen fordeles en gang årligt 1. februar.

 

Der er til ansøgningsfristen 1. februar 2015 indkommet ansøgninger fra 13 fodboldklubber for i alt 345.194 kr.

 

Det administrative udvalg har – i samarbejde med Vej og Park – besluttet, ud fra en faglig vurdering af behov, eksisterende bestand og pris, at indkøbe de på listen markeret med gult.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3901583e10.pdf

Bilag

2015.02.10-fortegnelse over ansøgninger og fordeling af 100.000 kr.


28. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orienteringer til efterretning:

 
 1. Nedsættelse af Talentråd

 2. Kinesisk Festival 2016

 3. Kvartalsrapport Holbæk FrivilligCenter, 4. kvartal 2014

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3911425e11.pdf
3911427e12.pdf

Bilag

4/2014 Kvartalsrapport, overblik over rådgivningsforløb
4/2014 Kvartalsrapport, status på FrivilligCenter Holbæk