UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-01-2015 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-01-2015 15:30:00


PUNKTER

11. Godkendelse af dagsorden til møde d. 26 januar 2015
12. Drøftelse af opfølgning på budgetaftale 2015-2018
13. Beslutning om tilskud til Dansens Dag 2015
14. Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg
15. Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland
16. Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft
17. Beslutning om økonomisk støtte til Rytmisk Center i 201511. Godkendelse af dagsorden til møde d. 26 januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 26. januar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling12. Drøftelse af opfølgning på budgetaftale 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg.

 

Drøftelsessag


Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at det stående udvalg:

 1. drøfter de elementer i budgetaftalen, som udvalget er ansvarlig for

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på deres møde 13. januar besluttet, at de stående udvalg skal drøfte budgetaftalen på deres møder i januar.

 

Formålet med drøftelsen er dels at bringe aftalen i erindring, så fremtidige beslutninger i udvalget er i tråd med beslutningerne i aftalen. Dels at sikre, at der igangsættes initiativer så aftalens indhold implementeres.

 

I forbindelse med budgetrevisionerne, som ligger primo maj og ultimo oktober vil der, i lighed med sidste år, blive fulgt op på aftalen. I denne opfølgning giver administrationen en status på, hvordan det går med at implementere aftalen.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2015
Drøftet.
Arbejdet med en strategi for byfornyelse påbegyndes snarest.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Drøftet. Alle elementer i budgetaftalen er igangsat og følges løbende.
 

Referat
Sagsfremstilling

3714759e1.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014


13. Beslutning om tilskud til Dansens Dag 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. yder et tilskud på 60.000 kr. fra børnekulturpuljen til aktiviteter i forbindelse med Dansens Dag 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Dansens Dag den 29. april 2015 planlægger forskellige lokale danseaktører en række dansearrangementer, som kan være med til at give børn, unge og voksne mulighed for at opleve og prøve forskellige slags dans.

 

Udvalget for Kultur og Fritid har i tidligere år givet støtte til Dansens Dag.

 

Dansens dag understøtter kultur- og fritidspolitikkens mål om at: ”børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteten skal være for, med og af børn.

 

Administrationen indstiller, at der afsættes en pulje på 60.000 kr., som de forskellige danseaktører kan ansøge om helt eller delvist tilskud til deres arrangementer. Heraf anvendes op til 5.000 kr. til fælles markedsføring for de samlede aktiviteter.

 

Den enkelte aktør bliver selv ansvarlig for afviklingen af aktiviteterne, mens Kultur- og Fritidssekretariatet koordinerer program og evaluerer Dansens Dag sammen med aktørerne efterfølgende.

 

Betingelsen for at opnå støtte er, at arrangementet er gratis for deltagerne uanset om man er tilskuer eller aktiv danser. Der kan primært søges om tilskud til at dække udgifter helt eller delvist til:

 • Instruktører

 • Eksterne kunstnere og dommere

 • Teknisk udstyr

 • Nødvendige materialer

 • Forplejning til frivillige

 

Arrangørerne må gerne tage hente indtægt på salg af f.eks. kaffe, kage, vand mv. hos deltagerne ved de enkelte arrangementer.

 

Administrationen har haft en række møder med de lokale danseaktører. Foreløbig er der budt ind med følgende arrangementer:

Aktivitet

Arrangør

Danseworkshop for alle fra 8 år.

Woods – dans og fitness

Opvisning fra danseworkshop på Holbæk Teater.

Woods – dans og fitness

Udstilling og dans for børn, unge og voksne.

Holbæk Billedskole i samarbejde med Woods – dans og fitness.

Dans og teater og kunst for børn

Teaterskolen Harlekin, Holbæk Billedskole og Galleri Verland

Udstilling af dansekostumer.

Holbæk Billedskole

Dans i byrummet – for alle børn og unge.

Woods

Oriental dansegalle på Teatret Fair Play.

Anna Barner Sarp

”Vild med bal” – standarddans og pardans for børn, unge og voksne på Elværket.

Woods og Holbæk Musikskole

HipHop Dance Battle

Woods

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling14. Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 
 1. at der fra vækstudvalgets budget overføres 400.000 kr. til Udvalget for Kultur og Fritids budget med henblik på at kunne finansiere 2 koncerter i regi af foreningen Dynamo Holbæk i Østre anlæg i 2015.

 1. at der konkret tildeles et sponsorat på 100.000 kr. samt gives en underskudsgaranti på 100.000 kr. til gennemførsel af koncert den 20. juni 2015 i Østre Anlæg i regi af foreningen Dynamo Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Foreningen Dynamo Holbæk arbejder for at få et koncertkoncept realiseret i Holbæk. På den baggrund har Vækstudvalget på møde den 14. januar 2015 drøftet muligheden for at bistå Dynamo Holbæk med at komme yderligere i gang med udvikling af konceptet. Det sker konkret ved at overføre 400.000 kr. fra Vækstudvalget budget til Udvalget for Kultur og Fritids budget således, at der i løbet af 2015 kan ydes tilskud og gives underskudsgaranti til to koncerter. Den første koncert er der allerede modtagen en ansøgning på og denne frigives i nærværende sag.

 

Når/hvis der foreligger en ny ansøgning til den anden koncert, som planlægges til at blive afholdt den 29. august 2015, kan denne efterfølgende behandles alene i Udvalget for Kultur og Fritid, idet Vækstudvalget med denne sag har givet det fornødne handlerum til Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Koncerterne skal ses som led i konceptudviklingen for unikke koncerter i Holbæk, som blev behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid den henholdsvis den 26. maj 2014 og den 27. oktober 2014. (se sagshistorik) Formålet med koncerterne er bl.a. at sætte øget fokus på Holbæk som et kulturelt omdrejningspunkt, der kan understøtte kerneopgaven Ansvar for fremtiden: Vækst og bæredygtighed.

 

Første koncert den 20. juni 2015

Foreningen Dynamo Holbæk har konkret ansøget om et sponsorat på 100.000 kr. samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. til koncert i Østre Anlæg i Holbæk den 20. juni 2015.

 

To bands spiller til koncerten; dels et dansk topnavn og dels et opvarmningsband.

 

Foreningen Dynamo Holbæk udbyder 2.000 koncertbilletter til salg. Arrangøren vil tage initiativ til at etablere et samarbejde med lokale foreninger samt handels- og erhvervsdrivende for at skabe maksimalt udbytte for alle i forbindelse med koncerten.

 

Foreningen Dynamo Holbæk

Formålet med foreningen er at være dynamo for afholdelse af musikkoncerter og kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune. Foreningens overskud har til formål at støtte nye talenters muligheder og udvikling inden for rytmisk musik.

 

Bemærkning til bilag

I ansøgningen fra foreningen Dynamo Holbæk, som er bilag til sagen, er navn på det optrædende topnavn ved koncerten udeladt. Dette af konkurrencehensyn efter ønske fra arrangøren.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3865109e2.pdf

Bilag

Bilag ansøgning Dynamo Holbæk XX.pdf


15. Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

1. at godkende den harmoniseringsmodel for kommunale driftstilskud, som er foreslået af Museum Vestsjællands bestyrelse, med virkning fra budgetår 2016.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Museer fra seks vestsjællandske kommuner, herunder Holbæk, blev fusioneret til Museum Vestsjælland pr. 1. januar 2013. Byrådet godkendte i december 2012 en 2-årig overgangsordning, som fastholdt de hidtidige kommunale tilskudsniveau, indtil en harmoniseringsmodel kunne blive realiseret.

 

Byrådet besluttede i maj, 2014 at forlænge overgangsordningen frem til og med 31.december 2015.

 

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har fremsendt et forslag til harmonisering af de kommunale tilskud, som byrådet skal behandle.

 

Indhold af harmoniseringsmodel

Harmoniseringsmodellen er baseret på et grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af et fælles museumsvæsen. Derudover er, at museets resterende økonomi blevet fordelt mellem kommunerne i forhold til antal udstillingssteder i hver kommune samt de kommunale befolkningstal.

 

Den fulde harmoniseringsmodel og konsekvenser for de øvrige kommuner i museumssamarbejdet fremgår af vedlagte bilag.

 

Ifølge modellen vil Holbæks driftstilskud blive nedsat med 90.000 kr. på følgende måde:

 

Eksisterende tilskud i 2014: 2.997.158 kr.

Harmoniseret tilskud i 2016: 2.907.158 kr.

 

Summen af de samlede kommunale driftstilskud vil forblive uændret og var i 2014 14.924.568 kr.

 

Harmoniseringsmodellens ikrafttræden

Museum Vestsjællands bestyrelse har indstillet, at harmoniseringsmodellen kan træde i kraft fra budgetår 2016.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Harmoniseringsmodellen medfører, at Holbæk kommunes driftstilskud til Museum Vestsjælland vil blive nedsat med 90.000 kr. fra 2016.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3870111e3.pdf
3870112e4.docx

Bilag

Museums Vestsjællands forslag til harmoniseringsmodel
Bilag 1, Baggrund mål og resultater


16. Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

 

Indstilling

 

 

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af skibsværftet.

 2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 2,0 mio. kr. til færdiggørelse af skibsværftet.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Historik

Formålet er at restaurere Holbæks gamle skibsværft og omdanne det omkringliggende område til et attraktivt og rekreativt maritimt byrum.

 

Projektet er finansieret ved eksterne midler og af Holbæk Kommune med:

A.P. Møller fonden 10,9 mio. kr.

Realdania 6,0 mio. kr.

Midler fra nedlagte HE-kollegium 2,6 mio. kr

Holbæk Kommune, anlægsmidler 1,4 mio. kr

I alt 20,9 mio. kr.

 

Beslutning om renovering af skibsværftet i Holbæk blev godkendt i Økonomiudvalget den 05-03-2014 og i byrådet den 12-03-2014.

 

Arbejderne blev igangsat i juli 2014.

 

Ved udgangen af 2014 er iskiosk ombygget og den gamle bedding istandsat, mens arbejder til renovering af værftsbygningen, nye værksteder til Beddingforeningen og udenomsarealer pågår.

 

Projektet, undtaget klatrefaciliteter, vil nu være færdiggjort primo marts 2015, og der er planlagt åbning den 20. marts.

 

Klatrefaciliteter bliver først installeret ultimo april 2015.

 
 

Frigivelse af budgetsatte midler

I Anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 3,0 mio. kr. til Skibsværftet.

Disse er planlagt til at dække gavemomsen i forbindelse med projektet.

 
 

Tillægsbevilling til færdiggørelse af projektet

I projektet har det også været planlagt at istandsætte iskiosken, bedding samt lave faciliteter til klatreklubben. Disse var der ikke afsat egentlige midler til, men hørte under gruppen ikke disponerede/uforudsete udgifter på i alt 2,1 mio. kr.

 

Det har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at dække samtlige posteringer, endvidere var det forudsat, at klatrerummet kunne opbygges ved genanvendelse af klatreklubbens eksisterende klatrepaneler. Men de har vist sig, at være i så dårlig stand, at det ikke er muligt.

 
 

En tillægsbevilling på ialt 2,0 mio. kr. er nødvendig for at færdiggøre projektet.

 

Færdiggørelse af projektet omfatter følgende væsentlige arbejder:

· Færdiggørelse af indvendige arbejder

· Udførelse af klatrerum

· Færdiggørelse af udenomsarealer

 

Det samlede reviderede budget for projektet kan ses i Bilag 1


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Frigivelse af budgetsatte midler

Anlæg

3.000.000 kr

Tillægsbevilling til færdiggørelse af projekt

Anlæg

2.000.000 kr

I alt

 

5.000.000 kr

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3850945e5.pdf

Bilag

Værftet, bilag 1, økonomisk oversigt.pdf


17. Beslutning om økonomisk støtte til Rytmisk Center i 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender at Rytmisk Center støttes med 150.000 kr. i 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Rytmisk Center er en del af de musikaktiviteter, der finder sted i Musikhuset Elværket og administreres af Musikhuset Elværket.

 

Rytmisk Center har ydet støtte til Holbæk Jazzklub, Holbæk Ensemblet og forskellige former for rytmisk musik. Musikhuset Elværket søger honorarstøtte til Rytmisk Center, hvilket har givet mulighed for at sikre et varieret og alsidigt musiktilbud.

 

Oprindelig har aktiviteterne været finansieret af den tidligere amtskommune og efterfølgende frem til 2012 af Kulturregionen i en overgangsordning.

 

Fra 2012 har Holbæk Kommune selv finansieret aktiviteterne i Rytmisk Center af overførte budgetter mellem budgetårene. Kultur og fritidsbudgettet er nu tilpasset alle tilskud, puljer og støtteordninger. Derfor vil Rytmisk Center ikke fra og med 2015 kunne finansieres af overførte budgetter.

 

Der har været anvendt 218.000 kr. til Rytmisk Center. I 2015 søges Rytmisk Center støttet med 150.000 kr. Baggrunder for forskellen i beløbsstørrelserne er, at der ikke er indgået nye aftaler med alle foreninger der har været en del af Rytmisk Center.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Rytmisk Center foreslås finansieret i 2015 med 150.000 kr. fra budgettet til foreningsbaserede SFO.

 

Baggrunden for forslag til finansieringen er, at de foreningsbaserede SFOer, til 2015, har oplyst et færre antal børn, der benytter foreningsbaserede SFO tilbud. Efter aftalerne om støtte reguleres driftstilskuddet i forhold til antal børn.

 

Kultur og Fritid vil ikke kunne finansier Rytmisk Center i 2016 indenfor eksisterende budgetter.

 

Ifald der er et politisk ønske om fortsat kunne støtte Rytmisk Center fra 2016, må der i budgetforlig 2016 tilføres nye midler til budgettet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid har på mødet den 24. oktober 2011 behandlet spørgsmålet om støtte til Rytmisk Center. Udvalget besluttede at fastholde økonomisk støtte til de aktiviteter der modtager honorarstøtte fra Kunststyrelsen.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling