UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

20-11-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-11-2014 19:00:00


PUNKTER

97. Godkendelse af dagsorden til møde d. 24. november 2014
98. Beslutning - Talentstrategi i Holbæk Kommune
99. Drøfte forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende
100. Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2015
101. Beslutning om driftsaftaler med Sidesporet for 2015-2016
102. Beslutning om vedtægter for eventfond og samarbejdsaftale hermed
103. Beslutning om driftsoptimering på kulturområdet i 2015
104. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanel
105. Orientering om egnsteatrenes opbakning til teater på Blegstrædehagen
106. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid97. Godkendelse af dagsorden til møde d. 24. november 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. dagsorden til mødet den 24. november 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling98. Beslutning - Talentstrategi i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at der træffes beslutning om:

 1. Godkendelse af talentstrategi i Holbæk Kommune.

 2. Delegation til Kultur- og Fritidssekretariatet til at udpege medlemmer af Talentrådet.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kultur- og Fritidspolitikken har der i en 3-årig periode fra 2012 til 2014 været nedsat et Talentråd. Talentrådet har arbejdet med støtte til talentudvikling i Holbæk Kommune med henblik på at udarbejde en talentstrategi.

 

Talentrådet anbefaler, at der sættes mere fokus på talentmiljøer i forhold til enkelt individer og der fortsat afsættes en pulje til at yde individuelt talentstøtte.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 22. september 2014 på baggrund af Talentrådets anbefalinger besluttet, at der udarbejdes et oplæg til ”Talentstrategi for Holbæk Kommune”.

 

Indhold

 

Talentstrategien bygger på

- mere fokus på talentmiljøer

- forsat mulighed for pulje til individuel talentstøtte

- fortsættelse af Talentråd (armslængdeprincippet).

 

Kultur- og Fritidssekretariatet delegeres kompetence til at udpege et nyt Talentråd med repræsentanter fra følgende områder:

- Skole/gymnasium

- Kultur/idrætsmiljøer

- Erhvervsliv

 

Talentstrategi i Holbæk Kommune er udarbejdet i en kort og en lang udgave. Begge udgaver ligger som bilag på sagen.

 

Proces

 

Kultur- og Fritidssekretariatet tager initiativ til at invitere talentmiljøerne til at beskrive deres miljøer. Talentmiljøerne kontaktes i 1. halvår 2015.

 

Beskrivelser af talentmiljøerne vil blive behandlet af Talentrådet, som efterfølgende udarbejder en anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til talentmiljøer.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

På kultur og fritidsbudgettet er der afsat 400.000 kr. til talentudvikling.

 

Kultur- og Fritidssekretariatet anbefaler, at de afsatte midler anvendes med 100.000 kr. til individuel talentstøtte og 300.000 kr. til støtte af talentmiljøerne.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3776132e1.pdf
3776128e2.pdf

Bilag

Talentstrategi i Holbæk Kommune - KORT-07112014
Talentstrategi i Holbæk Kommune - LANG-07112014


99. Drøfte forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelse

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget

 
 1. drøfter hvor udvalget ser muligheder for at forenkle administrationsgrundlag, regulativer og lignende

 2. aftaler plan for udvalgets forenklingsarbejde

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På byrådets temamøde den 22. oktober 2014 lagde borgmester Søren Kjærsgaard op til, at byrådet går i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det skal være nemmere at være borger, virksomhed og medarbejder. Medarbejderne skal bruge deres tid på kerneopgaven, så de får mulighed for at være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere.

 

Konkret skal alle udvalg lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.:

- Hvad har vi?

- Hvad kan vi afskaffe?

- Hvad skal undersøges nærmere?

 

Plan for udvalgets kritiske gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.

Forenklingsarbejdet kan tilrettelægges i to trin:

Første møde (indeværende møde):

- En indledende drøftelse af hvor udvalget især ser forenklingsmuligheder

- En plan for forenklingsarbejdet på kommende møde(r): Hvornår vil udvalget arbejde med hvad?

 

Efterfølgende møde(r):

Udvalget foretager en kritisk vurdering af alle de administrationsgrundlag og regulativer, udvalget har ansvaret for:

- Skal det afskaffes (eller indstilles til byrådet til afskaffelse)?

- Skal det revideres?

- Skal det bevares?

 

Til grundlag for denne kritiske vurdering har administrationen til kommende møde(r) kvalificeret oversigt over administrationsgrundlag i bilag 1 med uddybende oplysninger om a) baggrunden for administrationsgrundlaget/regulativet og b) en vurdering af konsekvenser

(fordele/ulemper) ved ophør.

 

Temamøde i byrådet

Der er forskel på, hvor mange administrationsgrundlag og regulativer mv. de enkelte udvalg har ansvaret for. Derfor gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet på byrådets temamøde i februar:

- Hvad er fjernet?

- Hvad er ved at blive undersøgt?

- Hvad har vi besluttet ikke at afskaffe?

 

På temamødet kan byrådet desuden drøfte de næste skridt i arbejdet med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det vil blandt andet være indsatser for at styrke forenkling og tillid i borgerens møde med kommunen i forbindelse med klagesager og sagsbehandlingstider. Samt indsatser for at forenkle styringen af institutioner og centre.

 

Oversigt over administrationsgrundlag

I Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt står, at udvalgene har ansvaret for at udarbejde de relevante administrationsgrundlag. Udvalgene har derfor løbende vedtaget en række administrationsgrundlag. Desuden har både byråd og udvalg vedtaget forskellige regulativer og lignende. De fleste ligger på kommunens hjemmeside.

Samlet set er der på nuværende tidspunkt 55 administrationsgrundlag og 14 regulativer mv., som til sammen fylder over 400 sider, jf. oversigten nedenfor. Se også bilag 1.

 

Oversigt over antal administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Udvalg

Administrationsgrundslag

Regulativer mv.

Antal sider i alt

Udvalget for Voksne

31

0

123,0

Udvalget for Klima og Miljø

15

12

236,5

Udvalget for Kultur og Fritid

2

1

51,5

Udvalget for Arbejdsmarkedet

1

0

12,0

Udvalget for Børn

6

0

43,5

Økonomiudvalget

0

1

2,0

I alt

55

14

468,5

 

Forskellen fra udvalg til udvalg tyder på, at behovet for at udarbejde regulativer og administrationsgrundlag er forskelligt fra fagområde til fagområde. Nogle administrationsgrundlag beskriver, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Nogle regulativer mv. er med til at sikre borgerne mod vilkårlig sagsbehandling. Nogle er lovbestemte. Der er endvidere forskel på praksis mht., om administrationsgrundlaget eller regulativet er vedtaget i byrådet eller i det enkelte udvalg.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Drøftet. Der er få regulativer og administrationsgrundlag, der fastholdes i deres nuværende form.
 

Referat
Sagsfremstilling

3771232e3.pdf

Bilag

Bilag 1 Oversigt over administrationsgrundlag regulativer og lignende i Holbæk Kommune.pdf


100. Beslutning om administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender administrationsgrundlag for 2015 for Kultur- og Fritidsområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har vedtaget en Kultur- og Fritidspolitik for Holbæk Kommune. I politikken er angivet en række overordnede målsætninger for  kultur og fritidsområdet.

 

Administrationsgrundlaget fastsætter de konkrete rammer for administrationen af kultur- og fritidsområdet. Dette omhandler f.eks. kriterier for diverse puljer, procedure for udbetaling af diverse tilskud, kriterier for lokale- og medlemstilskud og regler for anvisning af lokaler.

 

En gang årligt bliver administrationsgrundlaget revideret og godkendt politisk.

 

I administrationsgrundlaget for 2015 er der lavet nogle få tilretninger (markeret med gult), samt nogle få ord/sætninger der helt skal fjernes (markeret med rødt).

 

To væsentlige ændringer er fjernelse af afsnit 7. ”Netværkskontrakter”, og indsættelse af afsnit 17. ”Årets mestre”.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 23.09.2014 behandlede man administrationsgrundlag for kultur- og fritidsområdet for 2015. Folkeoplysningsudvalget havde følgende bemærkninger i relation til administrationsgrundlaget konkrete indhold:

 

· Ønske om tilføjelse af et 4. indsatsområde i forhold til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje om nytænkning af foreningsorganisering og innovation.

· Ønske om at flytte afsnit omkring lukkede frivillige foreninger.

·  Folkeoplysningsudvalget fandt de beklageligt, at fordeling af puljer til ”Udstyr” og ”Kulturelle Arrangementer” ikke delegeres til Folkeoplysningsudvalget. Dette i lyset af, at administrationen i forhold til at ”eventpuljen”, ”børnekulturpuljen” og ”frivilligheds- og sundhedspuljen” kan behandle administrativt op til et vist beløb før sagen skal forelægges Udvalget for Kultur og Fritid.

· Ønske om, at talentstrategi indskrives i senere administrationsgrundlaget, når den nye talentstrategi foreligger.

 

.

 
 
 
 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3756168e4.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2015


101. Beslutning om driftsaftaler med Sidesporet for 2015-2016

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget beslutter:

 1. at indgå aftaler om et fortsat samlet årligt tilskud på 981.111 kr. til offentlige aktiviteter i Sidesporet i 2015-2016.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune yder tilskud til en række af Sidesporets aktiviteter. Tilskuddene er fastsat i to driftsaftaler, som udløber 31. december 2014.

 

Derfor har Kultur og Fritid i dialog med foreningen Sidesporet udarbejdet udkast til nye driftsaftaler for perioden 2015-2016.

 

Kultur og Fritid lægger op til at driftsaftalerne for 2015-2016 fastholder det hidtidige tilskudsniveau, så det samlede tilskud i 2015 udgør 981.111 kr. til følgende aktiviteter:

 

- Musikcafé

- Søbad Venedig

- Skøjtebanen Isrosen

- Den levende børnekultur

- Skaterbanen

- Blå Flag Station

- Danmarks Farligste Legeplads

 

Tilskud til Filmklub 

Den hidtidige driftsaftale har indeholdt et tilskud på 18.000 kr. til Sidesporets samarbejde med Holbæk Filmklub. Holbæk Kommune vil fremadrettet indgå aftale med foreningen Holbæk Filmklub om, at tilskuddet udbetales direkte til denne forening.

 

Tilskud til indkøb af digitaliseringsudstyr 

Kultur og Fritid besluttede i 2010 at yde et engangstilskud på 210.000 kr. til Mørkøv Kinos indkøb af digitaliseringsudstyr.

 

Sideløbende har Sidesporet siden 2010 modtaget et årligt tilskud på 45.000 kr. til indkøb af digitaliseringsudstyr. Dette tilskyd bortfalder ved udløbet af 2014, idet Sidesporet dermed har modtaget 225.000 til indkøb af digitaliseringsudstyr på lige fod med Mørkøv Kino.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det samlede årlige tilskud til Sidesporet på 981.111 kr. finansieres via den eksisterende budgetramme på Kultur og Fritidsområdet, som er afsat til formålet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3783762e5.pdf
3783758e6.pdf

Bilag

Driftsaftale - Sidesporet 2015 - 2016
Driftsaftale - Musikcafe, Sidesporet 2015-2016


102. Beslutning om vedtægter for eventfond og samarbejdsaftale hermed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. godkendelse af vedtægter for Fonden – Holbæk i Pinsen

 2. godkendelse af samarbejdsaftale mellem Holbæk kommune og Fonden – Holbæk i Pinsen

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”. På den baggrund skal der nu etableres en selvstændig fond, som kan forestå den videre realisering af ”Holbæk i Pinsen”.

 

Eventstrategi

Det foreslås i eventstrategien, at ”Holbæk i Pinsen” udvikles, styres og afvikles af en selvstændig organisation (en fond), som gennem en samarbejdskontrakt med Holbæk Kommune sikrer, at der årligt afvikles en kulturbegivenhed som skitseret i strategien.

 

Eventstrategien lægger vægt på, at årstemaet for begivenheden skal hvile på 5 delelementer, som tilsammen kan udgøre en så stærk form, at de kan definere, rumme og identificere en pinsebegivenhed – også på lang sigt. De 5 delelementer er:

 
 • Kunst, teater, performance og dramaturgi

 • Deltagelse af professionelle aktører

 • De lokale aktører – summen af helheden

 • Inddragelse af havnen og fjorden

 • Indtryk udefra til Holbæk – det internationale aspekt

 

Fondsvedtægter og samarbejdsaftale

Holbæk Byråd afsatte i budgetaftalen for 2015-2018 midler til udmøntning af eventstrategien. Budgetaftalen blev godkendt i byrådet den 8. oktober 2014.

 

Med dette budget bliver det muligt at geare satsningen, både indholdsmæssigt og professionelt, ved at stifte en selvstændig fond, som med styrket kraft og knowhow skal understøtte og virkeliggøre byrådets ambitiøse eventstrategi.

 

På den baggrund har Kultur og Fritid udarbejdet følgende dokumenter, som skal godkendes af Holbæk Byråd:

 • Vedtægter for fonden

 • Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og fonden.

Den videre proces

Holbæk Byråd vil blive forelagt en særskilt sag primo 2015 om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden – Holbæk i Pinsen, samt frigivelse af midler til stiftelse af fonden.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Byråd besluttede den 8. oktober 2014 at afsætte følgende beløb til udmøntning af eventstrategi:

 

2015                1.840.000 kr.

2016                2.540.000 kr.

2017                2.790.000 kr.

2018                2.790.000 kr.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, 11. juni 2014, punkt 89: Eventstrategi

Byrådet, 8. oktober 2014, punkt 159: Budget 2015+

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3783393e7.pdf
3783654e8.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale, Holbæk i Pinsen 2015-2018
Vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen


103. Beslutning om driftsoptimering på kulturområdet i 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter at driftsaftalen med Svinninge Modeljernbane ikke bliver forlænget.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 27.oktober 2014 behandlede udvalget tre konkrete driftsoptimeringsforslag, hvoraf de to blev godkendt. Det tredje forslag om ikke at forlænge driftsaftale med Svinninge Modeljernbane blev udsat, fordi Udvalget ønskede oplysninger om besøgs- og medlemstal hos Svinninge Modeljernbane, før der kunne træffes beslutning.

 

Administrationen har efterfølgende indhentet besøgs- og medlemstal fra Svinninge Modeljernbane:

 
 • I perioden 1.1.2014 til 31.10.2014 har Svinninge Modeljernbane haft 718 besøgende – heraf 54 udenlandske besøgende.

 
 • Medlemstallet er oplyst til 30 medlemmer.

 

Beslutningen om ikke at forny driftsaftale med Svinninge Modeljernbane sker som konsekvens af den overordnede besparelse på 0,3 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet i 2015.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Et flertal bestående af Emrah Tuncer, B Morten Bjørn Nielsen, V og Solvej Pedersen, A tiltrådte indstillingen.
 
Et mindretal bestående af Bjarne Kongsted, V og Steen Klink, løsgænger kunne ikke tiltræde indstillingen. Bjarne Kongsted, V ønskede, at udvalget besøger foreningen, inden der træffes beslutning.
 

Referat
Sagsfremstilling104. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanel

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter tidsplan for brugerundersøgelser og brugerpejlinger for 2015

 2. beslutter ønsker til borgerpanel.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Direktionen har besluttet en ny strategi for brugerundersøgelser, som understøtter arbejdet i Demokratieksperimentariet. Strategien gør det muligt at gennemføre brugerundersøgelser hyppigere og nemmere. Strategien lægger op til, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske målsætninger.

 

Hovedelementer i strategien for brugerundersøgelser

 

Den nye strategi for brugerundersøgelser har tre spor:

 

1) Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hvert 2. år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet for dagtilbud og dagpleje, folkeskole og SFO, samt hjemmepleje. Konceptet gør det muligt at sammenligne Holbæk Kommune med andre kommuner. (Dette spor indgik også i den gamle strategi for brugerundersøgelser).

2) Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er tale om mini brugerundersøgelser med kun 5 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker. De stående udvalg og Økonomiudvalget beslutter, hvor og hvornår, der skal gennemføres brugerpejlinger.

3) Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet er under udvikling og planlægges at være klar i 1. kvartal 2015. Det forventes at blive et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer (fx havnens fremtid, trafik, selvbetjeningsløsninger, frivillighed mv). Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpanelet.

 

Strategiens hovedelementer er uddybet i vedlagte bilag.

 

Administrationens forslag til tidsplan for brugerundersøgelser på kultur- og fritidsområdet:

 
 

Aktør

Tidspunkt

Hvem tilvejebringer data til undersøger

Hvem forestår undersøgelsen

Eventen ”Holbæk i Pinsen”

Pinse 2015 + fortløbende år

Kultur og fritid + Holbæk Erhvervsforum

Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO)

Biblioteket

2015

Biblioteket

Moos-Bjerre (Tilsvarende brugerundersøgelse gennemføres af samme firma på biblioteker andre steder i landet).

Brorfelde

2015 - fortløbende

Brorfelde

Fortløbende undersøgelser af tilfredshed med skoletjeneste gennemføres internt af Brorfelde

FrivilligCenter Holbæk

2015 - fortløbende

FrivilligCenter Holbæk

Løbende interne brugertilfredshedsundersøgelser på arrangementer og tiltag (2015).

 

Det anbefales at udvalget opfordrer til, at der i brugerpanelet sikres repræsentation af borgere såvel som af brugere af kultur- og fritidstilbud bredt repræsenteret i kommunen.

 

Undersøgelserne indarbejdes i udvalgets årshjul, som opdateres i slutningen af 2015, hvor en ny tidsplan for 2016 besluttes. Hvis der viser sig et behov i løbet af 2015, så vil det være muligt for udvalget at beslutte supplerende brugerundersøgelser i løbet af året.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3775442e9.pdf

Bilag

Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser 02102014.pdf


105. Orientering om egnsteatrenes opbakning til teater på Blegstrædehagen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om egnsteatrenes opbakning til etablering af teaterhus på havnen til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 10. september 2014 at iværksætte et projektudbud af ”Silvangrunden”. Et element i byrådssagen var, at restprovenuet fra salget skulle anvendes til et nyt teater på Blegstrædehagen.

 

Byrådet besluttede at udsætte beslutningen om anvendelse af restprovenuet og i stedet sende sagen til Udvalget for Kultur og Fritid.

 

På denne baggrund har Holbæk Kommune afholdt et møde med de 2 egnsteatre i kommunen – Holbæk Teater samt Teatret Fair Play, om etablering af teater på Blegstrædehagen.

 

Referatet fra mødet er vedlagt denne sag.

 

På mødet udtrykte begge teatre støtte til etableringen af et teater på Blegstrædehagen.

 

Teatrene tilkendegav, at det var vigtigt at de fremtidige teaterfaciliteter kunne rumme et mangfoldigt teaterudbud, herunder både store opsætninger og mindre smalle forestillinger.

 

Teatrene ville gerne indgå i fremtidig dialog og udvikling af projektet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Teatrenes synspunkt taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3787656e10.pdf

Bilag

Referart, møde m egnsteatrene om teaterhus på havnen 13.11.2014


106. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orientering


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 
 1. Halpjecer for selvejende- og selvadministrerende haller.

 2. Mulige koncert-initiativer

 3. Museum Vestsjælland

 4. Andelslandsbyen Nyvang

 5. TV2 på Tour koncept

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 20-11-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3776368e11.pdf

Bilag

Info til selvejende haller - oktober 2014.pdf