UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-09-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-09-2014 17:00:00


PUNKTER

74. Godkendelse af dagsorden til møde d. 22. september 2014
75. Beslutning om mødeplan for 2015
76. Beslutning om Folkeoplysningsudvalgets organisation og kompetencer
77. Beslutning om udarbejdelse af talentstrategi
78. Beslutning om tilskud til "Cykling uden alder"
79. Beslutning om driftskontrakt med Jyderup Bad (2015 - 2017)
80. Beslutning om Udviklingsplan for Holbæk Bibliotek 2015-2020
81. Beslutning om støtte til projektet "Meget mere Merløse"
82. Drøftelse af Kulturregional aftale 2015 -2018 (indsatsområder)
83. Orientering om evaluering af pinseevent 2014 - Holbæk i krig
84. Orientering om Kulturpas-ordning
85. Orientering om Økonomi og aktivitetsopfølgning pr. aug. 2014 (Kultur og Fritidsområdet)
86. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid74. Godkendelse af dagsorden til møde d. 22. september 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 22. september 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling75. Beslutning om mødeplan for 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget godkender mødeplan for 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 14-17 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om kommuners styrelse, § 20.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Godkendt – dog ønsker udvalget at mødet afholdes mellem 13.00 og 16.00
 

Referat
Sagsfremstilling

3694542e1.pdf

Bilag

Forslag til politisk kalender 2015


76. Beslutning om Folkeoplysningsudvalgets organisation og kompetencer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. delegerer kompetencen til at beslutte fordelingen af 3 puljer til Folkeoplysningsudvalget (udviklingspuljen, puljen for kulturelle arrangementer samt udstyrspuljen). Delegationen har virkning for kalenderåret 2015.

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid afholdt den 25. august 2014 et dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget. Som opfølgning på dette møde ønskede udvalget for Kultur og Fritid en afklaring af mulige scenarier for en ændret dialogstruktur på folkeoplysningsområdet.

 

Kultur og Fritidssekretariatet har udarbejdet et notat om mulige ændringer af Folkeoplysningsudvalgets struktur og kompetencer (vedhæftet).

 

Lovpligtige rammer for Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsloven fastsætter, at kommunalbestyrelsen har en pligt til at oprette et udvalg, som har repræsentanter for den folkeoplysende virksomhed. Dette udvalg har nogle lovfastsatte høringsrettigheder (v. beslutning om budget, tilskudsvilkår mv.).

 

Det er kommunalbestyrelsen, som bestemmer hvor stort udvalget skal være og hvilke opgaver, som skal delegeres til udvalget.

 

Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger

Notatet har været i høring hos Folkeoplysningsudvalget, som er positive overfor notatet. Folkeoplysningsudvalget har følgende bemærkninger:

 

”Folkeoplysningsudvalget (FOU) har på møde den 10. september 2014 drøftet administrationens notat til Udvalget for Kultur og Fritid om Fremtidig struktur og dialog på folkeoplysningsområdet.

 

FOU tager positivt imod det fremsendte notat og hæfter sig særligt ved, at notatet imødekommer de ønsker, som FOU fremsatte på det seneste dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid, om at få delegeret beslutningskompetence i forhold til uddeling af udviklingspuljen, puljen for kulturelle arrangementer samt udstyrspuljen.”

 

Konsekvens ved at øge Folkeoplysningsudvalgets beslutningskompetence

Legitimiteten af Folkeoplysningsudvalget ligger i udvalgets løbende og proaktive for at støtte udviklingen af folkeoplysningsområdet i takt med samfundets nye forventninger. Denne opgave kræver, at Folkeoplysningsudvalget har mulighed for økonomisk at støtte nye initiativer og projekter på folkeoplysningsrådet.

 

En øget adgang til at fordele pulje vil derfor være med til at styrke Folkeoplysningsudvalgets legitimitet.

 

Som en forsøgsordning indstiller direktør René Junker, at kompetencen til at fordele 3 puljer bliver delegeret til Folkeoplysningsudvalget i 2015.

 

De tre puljer er:

Ultimo 2015 vil delegationen blive evalueret og Udvalget for Kultur og Fritid til tage stilling til, om delegationen skal fastholdes i 2016 og frem.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritids dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget d. 25/8 2014 (punkt 69)


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
 
Udvalget godkender ikke indstillingen – Udvalget delegerer udelukkende kompetencen af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje hvor loftet på de 20.000 fjernes.

Referat
Sagsfremstilling

3689366e2.pdf

Bilag

notat, fremtidig struktur og dialog på folkeoplysningsområdet 9.9.2014.pdf


77. Beslutning om udarbejdelse af talentstrategi

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender at der indenfor de afsatte ressourcer til talentudvikling afsættes 30.000 kr. til at udvikle og revidere den eksisterende talentstrategi som fremlagt

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund:

Byrådet vedtog i 2011 en ny ”Kultur og Fritidspolitik for Holbæk Kommune”. Heri blev det blandt andet besluttet, at der skulle udvikles en strategi for talentudvikling. Denne strategi blev efterfølgende udmøntet i en ”Udviklingsplan for Kultur- og Fritidspolitikken”, hvori det blev det besluttet, at der som et 3-årigt forsøgsprojekt, skulle:

1. oprettes et talentråd

2. oprettes en individuel talentpulje på 300.000 kr., som årligt støtter talenter

3. afsættes en indsatspulje til brug for talentaktiviteter på 100.000 kr. årligt

4. arbejdes med projekter indenfor de 4 kompetencemiljøer: a. Sport og bevægelse, b. Sang og Musik, c. Scenisk Grundkursus og d. Billedkunstnerisk grundkursus

 

I forsøges perioden blev der

 1. Oprettet et talentråd

 2. Givet støtte til 42 individuelle ansøgere i perioden med følgende fordeling: Billedkunst: 3 støttede; Idræt, 38 støttede; Musik, 10 støttede og Teater, 2 støttede

 3. Iværksat talentaktiviteter som a) Fælles workshop for Musikskole, Elverfolket og Stenhus Gymnasium på Søminestationen. B) Talentrådet har været i Holstebro og se på konkrete erfaringer med talentudviklingsarbejde. C) Talentrådet har sat fokus på anbefalinger til det videre arbejde med talentudvikling.

 4. Arbejdet med konkrete projekter indenfor de fire miljøer

  1. Sport og bevægelse: Der blev gennemført et pilotprojekt på to folkeskoler, hvor alle elever nu modtager to ekstra timers idræt om ugen. Yderligere fik skolelærere og foreningstrænere aldersrelateret træningskurser (ATK).

  2. Sang og Musik: Der er afholdt tværgående workshop.

  3. Scenisk Grundkursus (SGK): SGK oprettet i samarbejdet mellem Holbæk Teater, Teatret Fairplay, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune omkring fælles teateruddannelse. De første 8 elever er netop dette efterår startet på uddannelsen.

  4. Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK). Projektet ”Kunst i Skolehøje” har givet 60 skoleelever på mellemtrinnet i hhv. Tornvedskolen i Jyderup og Elverdamsskolen i Tølløse mulighed for at arbejde med forskellige kunstneriske udtryk (maleri, installation og performance).

 

Talentrådets anbefalinger:

Udvalget for Kultur og Fritid behandlende på møde den 12.02.2013 anbefalinger til en ny talentstrategi fra Talenrådet. Heri blev det anbefalet at:

 

Det videre arbejder med udvikling af en ny talentstrategi:

Med baggrund i disse anbefalinger er der nu udarbejdet et oplæg til en proces som har til formål at realisere en ny talentstrategi. Strategi og proces har forud for drøftelsen i Udvalget for Kultur og Fritid været drøftet i Talentrådet.

Udkastet peger på,

De talentmiljøer som etableres skal Holbæk kommune understøtte bl.a. via Økonomi, Faciliteter,Partnerskaber og eventuelt Profilskoler.

 

Krav og forventninger samt vægtning af ovenstående elementer skal fremgå af den samarbejdsaftale, der udarbejdes mellem Holbæk Kommune og det enkelte talentmiljø. Vægtningen kan være forskellig i den enkelte samarbejdsaftale.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3702872e3.pdf

Bilag

Oplæg til Talentstrategi i Holbæk Kommune


78. Beslutning om tilskud til "Cykling uden alder"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter at godkende den indstillede bevilling fra Folkeoplysningsudvalget på 37.000 kr. til projektet ”Cykling uden alder” fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 19. august 2014 behandlede udvalget en ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje om tilskud til projekt ”Cykling uden alder”. Da ansøgt beløbet er over 20.000 kr. skal beslutningen foretages af Udvalget for Kultur og Fritid, jf. gældende ”Administrationsgrundlag for tilskud og administration for Kultur- og Fritidsområdet”. Et flertal i Folkeoplysningsudvalget besluttede at indstille til Udvalget for Kultur og Fritid, at ansøgningen imødekommes.

 

Tilskuddet på 37.000 kr. vil blive brugt til indkøb af 1 af de 6 cykler. De øvrige cykler vil blive finansieret af: Voksenområdet, Ældreområdet og Frivilligområdet. Projektet er dermed et eksempel på ”Holbæk i fælleskab” i praksis, hvor plejehjem og bosteder for udviklingshæmmende danner rammerne for, at frivillige kan bidrage for at forbedre vilkårene for deres beboere.

 

”Cykling uden alder” er et afprøvet projekt i flere danske byer, som baserer sig på frivillige chauffører på elektriske transportcykler, der kan tage to passagerer af gangen. De frivillige planlægger og faciliterer turene for borgerne, mens plejecenter og institutioner får stillet rickshawcyklerne til rådighed. I Holbæk Kommune bliver projektet implementeret med 6 cykler i alt – 3 i Holbæk by, 2 i Tølløse og 1 i Jyderup.

 

Rekruttering af frivillige

 

Projektet er baseret på frivillige, som støtter formålet om at forbedre tilværelsen for borgere i sårbare grupper. Forudsætningen for at være frivillige i dette projekt er blot, at deltagerne har lyst til at træde i pedalerne, da rickshawerne er en stabile trehjulede cykler med elmotor.

 

Mens de frivillige får motion bidrager de samtidig med velfærd for de aldre og handikappede, som de tager med på tur. Projektet giver endvidere mulighed for at mennesker i forskellige livsfaser og med forskellige livsvilkår mødes på tværs og lade sig inspirere af hinandens erfaringer og livssyn.

 

For at sikre volumen og fastholdelsen af frivillige og dermed flere cykleture til borgerne, har Kultur og Fritidssekretariatet udpejet en række foreninger, som kunne have interesse i at bidrage til projektet. Disse foreninger vil blive inviteret til at formidle projektet til deres medlemmer, som kan vælge at blive frivillige cyklister.

 

Blandt de foreninger, som er blevet udpeget til samarbejdet, er der et bredt spektrum fra gymnastikforeninger (som har mange medlemmer) til lokalhistoriske foreninger (som har lokalkendskab og interesse i historie og historiefortælling).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje har et restbeløb på 81.000 kr. efter tilskuddet er givet.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Ansøgningen har været forelagt Folkeoplysningsudvalget d. 19. august 2014:

Referat fra Folkeoplysningsudvalget d. 19.08.2014 – punkt 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3640964e4.pdf

Bilag

Cykling uden alder - projektbeskrivelse


79. Beslutning om driftskontrakt med Jyderup Bad (2015 - 2017)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender driftskontrakten for Jyderup Bad for perioden 2015-2017.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Jyderup Bads nuværende driftskontakt udløber 31. december 2014.

 

Derfor har Kultur- og Fritidssekretariat og Jyderup Bad været i dialog om rammerne for en driftskontrakt for en ny periode.

 

Parterne var enige om at fortsætte samarbejde indenfor de nuværende rammer.

Driftskontrakten sætter således fortsat opfyldelse af Kultur- og Fritidspolitikkens mål, herunder mål A2: lokaler og faciliteter anvendes og udvikles, så flest muligt får gavn heraf.

Den nye driftskontrakt vil det økonomiske grundlag for forsat drift af Jyderup Bad frem til og med 2017. Aktiviteterne i Jyderup bad omfatter både skolesvømning, offentlig åbningstid og foreningsaktiviteter.

 

Den nye driftskontakt gælder fra 1. januar 2015 til og med 31. december 2017.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske grundlag for en ny 3-årig kontakt med Jyderup Bad er indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

 

Den nye driftskontrakt er tilpasset den faktiske drift af Jyderup Bad, idet den årlige budgetramme er reduceret med 140.000 kr. Reduceringen afspejler en tilpasning af det timetal i Jyderup Bad, som Holbæk Kommune råder over.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3695139e5.doc

Bilag

Oplæg til kontrakt 2015-2017


80. Beslutning om Udviklingsplan for Holbæk Bibliotek 2015-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender den vedlagte udviklingsplan for Holbæk Bibliotek 2015 -2020.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har vedtaget en kultur og fritidspolitik for Holbæk Kommune. Af politikken fremgår det, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for fremtidens bibliotek.

 

Derfor havde Kultur og Fritidsudvalget den 25. august en drøftelse af et udkast til en udviklingsplan for Holbæk bibliotek for perioden 2015-2020.

 

Med afsæt i de politiske drøftelser har Holbæk Bibliotek nu revideret udviklingsplanen for 2015-2020, så denne er klar til endelig godkendelse.

 

Udviklingsplanen indeholder fortsat følgende fokusområder:

 

· Det fysiske bibliotek – læselyst og læsekompetencer

 

· Det digitale bibliotek – den digitale borger

 

· Biblioteket som mødested – arrangementer, aktiviteter og oplevelser

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

25/8 2014: Udvalget for Kultur og Fritid, punkt 69, drøftelse af 1. udkast

 

28/4 2014: Udvalget for Kultur og Fritid, punkt 40: drøftelse af input til udviklingsplan

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3703904e6.pdf

Bilag

Udviklingsplan 2015-2020, Holbæk Bibliotek (KFU september 2014)


81. Beslutning om støtte til projektet "Meget mere Merløse"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. beslutter at støtte projektet ”Meget mere Merløse” med 125.000 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen under forudsætning af, at ansøger kan rejse minimum 1 mio. kr. fra ikke-kommunale tilskudsgivere.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På Udvalget for Kultur og Fritids møde d. 23. juni 2014 fik udvalget en præsentation af projektet ”Meget mere Merløse”. På denne baggrund sendte Udvalget et tilsagnsbrev til projektet. I forlængelsen af denne præsentation har St. Merløse IF på vegne af projektgruppen nu indsendt en ansøgning til Frivilligheds- og Sundhedspuljen om støtte til projektet på 125.000 kr. (vedhæftet).

 

”Meget mere Merløse” er et fælles projekt skabt af borgere, foreninger og skolen i St. Merløse. Formålet med projektet er at etablere en aktivitetsplads med overdækket multibane, parkour- og crossfitbane, skater- og rulleskøjterbane samt bålhytte/shelter. Projektet samler et lokalt ønske om at etablere en anderledes og kreativ aktivitetsplads, hvor borgere i alle aldre kan udfolde sig fysisk, og styrke fælleskab. Aktivitetspladsen skal således fremme sundheden gennem motion, bevægelse og aktivitet i byrummet.

 

Projektet er et godt eksempel på ”Holbæk i Fælleskab”, hvor lokalesamfundet samles omkring en fælles vision som involverer både selvorganiserede borgere, foreninger og skolen.

 

Det samlede projekt har et budget på 4 mio. kr. og består af: multibane med overdækning, parkour og crossfitbane, skater og rulleskøjterbane og bålhytte/shelter.

 

Det ansøgte beløb på 125.000 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen vil blive brugt til indkøb af 4 udendørs træningsredskaber som en del af det samlede projekt.

 
 

Finansiering

Til at realisering af det samlede projekt søges der både eksterne fonde og andre kommunale puljer. Projektgruppen har planer om at søge:

 1. Kommunale støtte således:

 1. Eksterne fonde således:

 1. Desuden er der hos lokale aktører (privatpersoner og lokale forretninger) givet tilsagn om støtte med over 50.000 kr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det resterende beløb i Frivilligheds- og Sundhedspuljen er på 62.000 kr., efter støtten er givet.

 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Solvej Pedersen deltog ikke under dette punkt.
 
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3689368e7.pdf
3691250e8.pdf
3695551e9.pdf

Bilag

Ansøgning "Meget mere Merløse" - Frivilligheds- og Sundhedspuljen
Oplag om Projekt Meget Mere Merløse
Oversigt over ansøgninger - "Meget mere Merløse"


82. Drøftelse af Kulturregional aftale 2015 -2018 (indsatsområder)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. drøfte forslag til indsatsområder i en ny kulturaftale 2015- 2018 for Kulturregion Midt og Vestsjælland

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kulturregion Midt- og Vestsjællands 8 kommuner – Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø indgik i 2011 - 2014 en ny kulturaftale med Kulturministeriet. Aftalen udløber den 31.12.2014 og processen vedrørende forhandling af ny aftale har trukket ud, da kulturgruppen har afventet kulturstyrelsens servicetjek af aftalekonceptet.

 

Kulturministeriet har den 11. september 2014 endeligt meddelt, at resultaterne fra det servicetjek af Kulturaftalekonceptet, som Kulturstyrelsen igangsatte i november 2013 sammenholdt med kulturregionernes høringssvar ikke giver anledning til ændringer i kulturaftalekonceptet.

 

Kulturgruppen (som fra Holbæk Kommune har Emrah Tuncer og Willy Lisby som politiske repræsentanter) har afholdt dialogmøde med Kulturarvsstyrelsen den 4. september 2014. Efterfølgende er besluttet, at igangsætte arbejdet omkring udarbejdelse af en ny kulturaftale.

 

Kulturgruppen ønsker som et led i dette arbejde at inddrage de kommunale fagudvalg i dette arbejdet - i første omgang ved at bede fagudvalgene om at indmelde ønsker til valg af indsatsområder i en ny kulturregional aftale.

 

Hvad indeholder den nuværende kulturregionale aftale af indsatser?

Den nuværende kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland blev indgået i 2011 og udløber med udgangen af 2014. Visionen for aftalen er;

 

”Alle borgere skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kultur, der er unik for Midt- og Vestsjælland. Nutidige kunstneriske udtryk skal sammen med formidlingen af den historiske arv styrke identiteten og selvforståelsen. Kulturregionen skal være attraktiv for børn og unge og styrke deres kulturelle kompetencer”.

 

Aftalen omfatter følgende indsatsområder:

· Talentudvikling

· Børne- og ungekultur

· Identitet og kulturarv

· International kunst- og kulturudveksling

 

Indsatsområderne er i denne aftale periode udmøntet i følgende projekter, som er indskrevet i aftalen eller forhandlet efterfølgende:

· Da Danmark blev til

· SWOP, Dansefestival

· Kunstrejsen

· Bandakademiet

· Billedkunstnerisk Grundkursus

 

Ud over dette har Kulturgruppe siden 2011 igangsat og støttet projekter som:

· Festival for ung kunst og kultur (FLUKS)

· Forfatterskole

· Kunstdage i Pinsen

· Kulturlink

· Teaterprojekt for udviklingshæmmede

· Dansefyrtårnsprojektet ROK

· Seminar om international kunst og kulturudveksling.

 

Fælles for de projekter, der er sat i gang i denne aftaleperiode er, at det er større projekter, der har en volumen, som den enkelte kommune ikke – som udgangspunkt - ville kunne løfte alene. Det er projekter, der har høj kvalitet og nogle af dem kræver specifikke fagligheder, der måske heller ikke kan tilvejebringes i en enkelt kommune. Tværgående samarbejder - sammenhæng og fællesskab er centrale fokus punkter i de fleste projekter.

 

På dialogmøde med Kulturstyrelsen den 4. september 2014 var konklusionen, at en Kulturaftale kan forhandles på indsatsområder og mål. Det betyder, at de projekter, der skal udmønte indsatserne kan udvikles efterfølgende. Det kom også frem, at indsatsområder gerne må gå igen fra den ene kulturaftale til den anden, hvis de har kulturregional værdi og relevans. Videreudvikling af igangværende projekter kan også indgå i en forhandling, såfremt de rummer nye vinkler etc. Ren drift støttes ikke.

 

Kulturgruppen beder de kommunale fagudvalg drøfte de nuværende indsatsområder, evt. forslag til nye og følgende spørgsmål:

 

· Talentudvikling

· Børne- og ungekultur

· Identitet og kulturarv

· International kunst- og kulturudveksling

 

Det skal overvejes i hvilket omfang eksisterende ordninger skal videreføres set i forhold til ønsket om at sikre plads til nye initiativer.

 

Har udvalget ønsker/forslag til andre indsatsområder?

· Skal alle fire indsatsområderne indgå i en ny aftale? (hvis nej, hvilke skal udgå eller erstattes af andre?)

 

Udvalgenes svar vil indgå i Kulturgruppens videre arbejde

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Drøftet – Udvalget finder at kulturregionen skal arbejder for, at fastholde og udvikle eksisterende læringsmiljøer som fx BGK, således at miljøerne fremover integreres tættere på skolereformen. 
 

Referat
Sagsfremstilling83. Orientering om evaluering af pinseevent 2014 - Holbæk i krig

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. tager regnskab og brugertilfredshedsundersøgelsen af pinseeventen 2014 – ”Holbæk i Krig” til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år har vi arbejdet aktivt med at tiltrække, udvikle og gennemføre en række events såsom koncerter, sportsbegivenheder som cykelløb i Ahlgade og international kunst i byrummet. De helt store satsninger har været vores pinseevents – Træskibstræffet i 2013” og ”Holbæk i krig i 2014.

I 2013 gennemførte Holbæk Kommune i samarbejde med Holbæk Erhvervsråd og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO) en tilfredshedsanalyse, som har til formål at få de besøgendes vurdering af events kvalitet.

En tilsvarende tilfredshedsanalyse har de tre parter nu ladet gennemføre med henblik på at få vurderingen af årets arrangement ”Holbæk i Krig” som blev gennemført på havnen fredag (med godt 1000 besøgende) og lørdag og søndag i Andelslandsbyen Nyvang med godt 10.000 besøgende. Til sammenligning havde vi godt 30.000 besøgende over 3 tre i forbindelse med Træskibstræffet i 2013.

Analysens overordnede konklusioner er ifølge CKO følgende:1. Holbæks brand er dokumenteret

2. Objektivt set var det en meget vellykket og autentisk event hvor 98% af alle havde en god oplevelse.

3. Værdiskabelse i Holbæk i Krig set i forhold til Træskibsfestival. HiK var stærkere på at skabe frivilligt engagement og unikke oplevelser. Grundet færre gæster end sidste år, var de traditionelle økonomiske effekter noget mindre.

 

Yderligere vedlægges et samlet regnskab for eventen, som viser at det samlede budget er overholdt. Udvalget for Kultur og Fritid har valgt at støtte eventen med 250.000 kr. i 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Emrah Tuncer deltog ikke i dette punkt.
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Sagsfremstilling
Referat

3703441e10.pdf
3704822e11.pdf
3705178e12.pdf

Bilag

Regnskab - inkl. noter, Holbæk i Krig 2014
CKO evalueringsrapport "Oringinale oplevelser skaber værdi i Holbæk 2014"
Oringinale oplevelser skaber værdi i Holbæk 2014 Final


84. Orientering om Kulturpas-ordning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om Kulturpas-ordningen til efterretning

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kulturpas-ordningen har til formål at understøtte kultur-og fritidspolitikkens udviklingsområder A1: Kulturmuligheder for og med alle, hvor kulturinstitutionerne skal være aktive medskabere af kulturtilbud for og med alle borgere og C1: Livsfaser og Kultur og Fritidstilbud, hvor børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturelle aktiviteter.

 

Hvad er et Kulturpas?

Selve Kulturpasset er et fysisk, rødbedefarvet pas, som er fyldt med invitationer til alle Holbæk Kommunes 4. klasser om at deltage i udvalgte kultur- og naturoplevelser i Holbæk Kommune i deres fritid. Passet gælder i perioden fra efterårsferien til 1. juni.

 

Aktiviteterne i Kulturpasset udformes af de enkelte kulturinstitutioner og skal være rettet de fælles mål med ordningen, som er:

Indholdet i Kulturpasset 2013/14

Der er i alt udleveret ca. 800 Kulturpas for skoleåret 2013/2014 og heraf har minimum 579 elever aktiveret deres Kulturpas.

 

Oplevelserne i dette års Kulturpas har spændt mellem:

Et samarbejde med Frederikssund Kommune betyder, at vi i dette skoleår også har tilbudt 4. klasserne i Holbæk Kommune gratis adgang til Willumsens Museum i Frederikssund, mens 4.klasserne i Frederikssund Kommune kunne besøge Andelslandsbyen i Nyvang.

 

Årets Kultur-passer

Hvis eleven anmelder de kultursteder, der er besøgt, ved at svare på elektronisk spørgeskema, så deltager man automatisk i konkurrencen om at blive Årets Kulturpasser, som præmieres med 3xHolbækGavekort til en værdi af 500 kr.

 

Evaluering af kulturpasset

Kulturpasset har i sin første forsøgsperiode først og fremmest været tænkt som et pas rettet møde børn på 4. klassetrin og deres familier i deres fritid.

 

Imidlertid kan vi kunnet konstatere, at Kulturpasset hovedsageligt har været aktiveret via skolerne, som på den måde har været en slags gatekeeper til forældrene og hovedbruger af aktiviteterne.

 

Arbejdet med at fokusere på kerneopgaven ”læring” bevirker, at vi fremadrettet vil arbejde for at knytte aktiviteter i passet på 4. klassetrin tættere til undervisningen i skolerne fx som understøttende undervisning eller Åben skole.

 

Imidlertid har det fortsat en selvstædig værdi, at børn - i deres fritid og i tæt samspil med deres familier – skaber fælles referencer for kulturelle aktiviteter. Dette bevirker, at vi fremadrettet vil introducere et nyt ”spirepas” for yngre børn (5-6 år), som vi i højere grad end børn i 4. klasse vil gå hjem og virke som ambassadører for at skabe fælles referencer for kulturoplevelser.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Emrah Tuncer deltog ikke under dette punkt.
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling85. Orientering om Økonomi og aktivitetsopfølgning pr. aug. 2014 (Kultur og Fritidsområdet)

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, økonomiudvalget og byrådet.

 

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

 
 1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. 31/8-2014 til efterretning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

Ledigheden for de forsikrede ledige er yderligere faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 21 mio. kr.

 

Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio. kr.,  er forbedret med ca. 20 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Kultur & Fritid

På Udvalget for Kultur og Fritids område forventes det korrigerede budget at blive forøget med 2 mio. kr. ved BR III.

 

Byrådet har tidligere vedtaget, at der skal en effektivisering på halområdet. Denne beslutning er efterfølgende blevet annulleret. Resultatet er derfor at der søges en tillægsbevilling til dækning af de budgetterede effektiviseringer som vedrører årene 2013 og 2014. Besparelsen fra 2015 og frem vil ske via omlægning på andre områder.

 

Der er ikke estimeret på udvalgets område.

 

I mio. kr.

Oprindeligt Budget

Korrigeret Budget

Forventet regnskab pr. aug.

Forventet afvigelse pr. aug.

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

23,4

23,9

23,9

0,0

I alt

23,4

23,9

23,9

0,0

 

 

 

 

 

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

87,2

91,0

91,0

0,0

I alt

87,2

91,0

91,0

0,0

 

 

 

 

 

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

0,4

0,5

0,5

0,0

I alt

0,4

0,5

0,5

0,0

 

 

 

 

 

Total - Udvalget for Kultur og fritid

111,0

115,4

115,4

0,0

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Emrah Tuncer deltog ikke i dette punkt.
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3698644e13.pdf

Bilag

ØA_08_2014-60_UKF-UDV.pdf


86. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 1. Status for Skarresø Camping

 2. Plan for driftsoptimeringer i 2015-2016

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-09-2014
Emrah Tuncer deltog ikke under dette punkt
 
Orienteringen taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling