UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Holbæk Museum

STARTTIDSPUNKT

26-05-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-05-2014 16:30:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsorden til møde 26. maj 2014
43. Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune
44. Beslutning om Aktivitetspris 2014 - Lukket punkt
45. Beslutning om støtte til konceptudvikling for koncerter i Holbæk kommune
46. Beslutning om tilskud til Orø Vikingefestival 2014
47. Beslutning om støtte til uddannelsesforløb som led i pilotprojekt for skolesvømning
48. Drøftelse af kerneopgaver
49. Orientering om igangsætning af forprojekt til planlægning af Images aktiviteter
50. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision 2 2014
51. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid42. Godkendelse af dagsorden til møde 26. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 26. maj 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling43. Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. indstiller at eventstrategien Holbæk i pinsen godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år har vi arbejdet aktivt med at tiltrække, udvikle og gennemføre en række events såsom koncerter, sportsbegivenheder som cykelløb i Ahlgade og international kunst i byrummet. Disse aktiviteter skal vi fortsat arbejde på at tiltrække og afvikle, men som supplement hertil ønsker vi at skabe et ny stor kulturbegivehed, som kan sætte Holbæk på landkortet nationalt og ikke mindst gøre os selv endnu mere stolte af vores kommune.


Som en del af den indgåede konstitueringsaftale for den gældende byrådsperiode, blev det derfor indskrevet, at der skal udarbejdes en eventstrategi. På den baggrund er der igangsat en proces, som nu munder ud i et forslag til en konkret strategi, som ønskes vedtaget inden udgangen af juni 2014. Et udkast til eventstrategi er vedlagt som bilag:

 

Den overordnede vision for strategien er, at:

 
 1. Holbæk om 3-5-10 år har en årligt tilbagevendende, attraktiv og unik kulturbegivenhed i pinsen af højkvalitet med udgangspunkt i havnen og fjorden, næsset og øen, som er værdi- og identitetsskabende for og med borgerne og for fællesskabet

 2. den er unik, inkluderende og opsigtsvækkende, og som skaber refleksion og forundring

 3. den tager udgangspunkt i eksisterende forcer og potentialer

 4. den samler en lang række aktører på tværs af fagligheder

 5. den skaber opmærksomhed fra publikum - både lokalt, regionalt og nationalt

 6. den er en vækstdriver lokalt og regionalt

 

Strategien tager naturligt afsæt i Holbæk Kommunes kulturpolitik, som ganske klart beskriver, hvad formålet med kulturen er, idet den understreger, at ”Kultur spiller en særlig rolle for identitet og sammenhængskraft. For den enkelte er kulturtilbud i stigende

grad det, der giver livet mening og værdi. Og for fællesskabet er kulturelle oplevelser det kit, der binder kommunen sammen – både lokalt og på tværs af by og lokalsamfund.

I Holbæk Kommune har vi brug for at skabe en ny fælles fortælling. Vi skal fortælle om, og være stolte af, de forcer og potentialer, vi har.”

 
 

Indholdsmæssigt lægges der op til

 
 1. En stedbunden kulturbegivenhed over tre dags i pinsen

 2. Som foregår på Holbæk havn

 3. Som hvert år har et fast overordnet tema

 4. Som år for år besidder fem gennemgående formelementer

  1. Teater, dramatugi (forstået som aktiviteter, der stiler mod et kunstnerisk udtryk og som iscenesættes af virkeligheden)

  2. Det professionelle (de ypperste, kvalitative tolkninger af temaet)

  3. Det internationale (andre nationaliteters tolkning og perspektivering af temaet)

  4. Fjorden og vandet – og byen)

  5. De lokale aktører – summen af helheden (de lokale kulturaktørers ressourcer spejlet i temaet)

 5. En selvstændig begivenhedsorganisation med armslænge til Holbæk Kommune (fond)

 6. Et årligt budget på 3-4 millioner.

 
 

En konkret politisk stillingtagen til budgetramme fastlægges først vedtagelse af eventstrategien og efterfølgende en politisk behandling og vedtagelse budget 2015-18. Valg af juridiske konstruktion for oprettelse af en eventorganisation (fond) afventer vedtagelse af budget 2015 og forelægges derefter til politisk godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

 

Den viden der skabes indenfor en evenorganisation (fond) skal samtidig, i takt med at den store årlige pinsebegivenhed får manifisteret sig,  på sigt kunne bidrage med knowhow, ideer m.v. i forhold til andre kulturelle initiativer og aktiviteter rundt omkring i kommunen.

 
 

-4 millioner

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Undervejs har eksterne ressourcepersoner bistået i arbejdet med at udforme anbefalingerne i strategien ligesom erfaringer fra hidtidige planlagte og gennemførte arrangementer (eksempelvis Træskibstræffet i 2013 og Holbæk i Krig i 2014 – begge med inddragelse af en lang række lokale aktører) er lagt til grund for de konkrete anbefalinger.

 

Vækstudvalget såvel som Udvalget for Kultur og Fritid har drøftet indehold i strategien undervejs

 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3554143e1.pdf

Bilag

Eventstrategi 2016


44. Beslutning om Aktivitetspris 2014 - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Holbæk Trial klub indstilles til aktivitetsprisen 2014.
 
45. Beslutning om støtte til konceptudvikling for koncerter i Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. beslutter at afsætte 50.000 kr. til konceptudvikling for koncerter i Holbæk kommune. Kultur og Fritidssekretariatet har til opgave at udpege konkrete aktører og indgå aftaler med disse om varetagelse af konceptudviklingen.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Kultur og Fritid behandlede den 31. marts 2014 en ansøgning om sponsorat til et koncertarrangement i Østre Anlæg. Et flertal i udvalget stemte imod at give sponsorartet.

 

Sagen har affødt et ønske om at kunne vurdere ansøgninger til enkelte arrangementer ud fra et mere solidt og kvalificeret afsæt. Derfor afsættes 50.000 kr. til konceptudvikling af koncertaktiviteter i Holbæk.

 

Et fokus på koncertaktiviteter i Holbæk er med til at understøtte følgende udviklingsmål for turisme i kommunens Erhvervs- og Turismepolitik:

 

Holbæk Kommunes samlede udbytte af turismeområdet skal øges. Dette skal ske gennem øget samarbejde mellem turisterhvervet, detailhandel, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommuner”.

 

Derudover vil støtte til konceptudvikling af koncertaktiviteter i Holbæk være et led i arbejdet med at skabe gode rammer for fremtidige vækstinitiativer i Holbæk Kommune. Dette understøtter udviklingsmålet for fremtidens vækstmarkeder i kommunens Erhvervs- og Turismepolitik:

 

Holbæk Kommune vil kendes som en innovativ samarbejdsparter, der bevidst arbejder med at udvikle nye modeller for samarbejde, udvikling og innovation på alle kommunale områder sammen med erhvervslivet

 

De afsatte midler vil blive uddelt af administrationen, når den endelige kreds af aktører, som skal forestå konceptudviklingen, er fastlagt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 50.000 kr. afsættes fra puljen ”diverse kultur- og fritidsopgaver”.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Kultur og Fritidsudvalget 31.03.2014

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling46. Beslutning om tilskud til Orø Vikingefestival 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender at der bevilges tilskud til Orø Vikingefestival på 55.500 kr. fra puljen til kulturelle arrangementer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Foreningen Orø Vikingefestival og en kreds af frivillige borgere på Orø har ansøgt Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud på i alt 55.000 kr. til afholdelse af Orø Vikingefestival d. 25. – 27. juli 2014.

 

Foreningen er stiftet med det formål at etablere en årlig tilbagevendende begivenhed med vikingeaktiviteter på Orø. Endvidere har foreningen etableret et samarbejde med en kreds af frivillige omkring arrangementer.

 

Orø Vikingefestivalen omfatter kulturhistorisk formidling og vikingemarked med aktiviteter og underholdning. Kredsen af frivillige ønsker at skabe en folkefest i forbindelse med vikingefestivalen med musikalsk underholdning og anlæg i forbindelse med arrangementet.

 

Konkret søger foreningen om tilskud på 14.500 kr. til synliggørelse og kulturhistorisk formidling. Den frivillige gruppe af borger søger om 35.000 kr. til de mere folkelige aktiviteter. Endelig søges der om 5.500 kr. til oprydning af fjordeng ved Orø Havn, hvor der planlægges aktiviteter.

 

Orø Vikingefestival har et samlet budget på 129.000 kr. Den øvrige finansiering forsøger arrangøren dækket af eksterne fonde og puljer, hvor der er fremsendt ansøgninger.

 

I juli 2013 var Orø vært for ”Togtet” som var en del af et projekt ”Da Danmark blev til”, hvor en konvoj af vikinge- og middelalderskibe besøgte Orø. I den forbindelse blev der afholdt et velbesøgt arrangement med kulturhistorisk formidling og underholdning. Derfor ønsker initiativtagerne bag Orø Vikingefestival af arbejde videre på succesen fra ”Togtet” i 2013.

 

Orø Vikingefestival understøtter Udviklingsmål i Holbæk Kommunens Erhvervs- og turismepolitik om at ”Holbæk Kommunes samlede udbytte af turismeområdet skal øges. Dette skal ske gennem øget samarbejde mellem turismehvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommuner”.

Endvidere støtter det mål i Kultur- og fritidspolitikken om, at ”børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteterne skal være for, med og af børn”.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Bevilling tages fra puljen til kulturelle arrangementer. Puljen har et disponibelt beløb før denne beslutning på 130.000 kr.

I forbindelse med budgetrevisionen i september 2014 vil der ske overførsel til puljen af uforbrugte midler fra 2013.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling47. Beslutning om støtte til uddannelsesforløb som led i pilotprojekt for skolesvømning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget bevilger 60.000 kr. til et fælles uddannelsesforløb for svømmerlærere og svømmetrænere

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Som led i ”Holbæk i Fællesskab” er borgere, foreninger, institutioner, politikere og embedsmænd i disse måneder ved at finde nye fælles løsninger på fremtidens udfordringer. Et af de steder, hvor samarbejde på tværs har skabt nye løsninger er i samspillet mellem foreninger og kommunens læringstilbud til børn og unge.

 

Under overskriften ” Vi lærer Holbæk at svømme”, er Holbæk Kommune ved at indgå aftale med Holbæk Svømme Klub om de næste to års svømmeundervisning for elever på fem af kommunens folkeskoler – Sofielundskolen, Isefjordskolen, Skolen ved Tuse Næs, Kildevangens Skole og specialafdelingen Hjortholmskolen.

 

Den nye skolereform giver mulighed for at lave svømmeundervisning som såkaldt ”understøttende undervisning”. Det indebærer bl.a., at der kan inddrages andre relevante faggrupper end læreuddannede som undervisere.

 

Derfor har Holbæk Svømme Klub og fem af kommunens folkeskoler igangsat en dialog om, hvordan skolerne og foreningen kan løfte opgaven i fælleskab. Sammen er de nået til et løsningsforslag, som indebærer, at skolernes svømmelærere i samarbejde med svømmeklubbens trænere underviser skoleeleverne i 4. og 5. klasse i svømning. Begge faggrupper vil være til stede samtidig i svømmehallen. Skolesvømningen tilrettelægges fremover som dobbeltmoduler, da dette vil sikre mindre tidsspilde ved transport og omklædninger for elever og medarbejdere.

 

En nærmere projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

 

Fælles uddannelsesforløb for lærere og trænere

Holbæk Svømme Klub og skolerne vurderer, at et fælles uddannelsesforløb for både svømmelærere og svømmetrænere i opstartsfasen af projektet vil være med til at underbygge et miljø, hvor skolerne og idrætsforeningen støtter hinandens indsatser for at sikre børns og unges trivsel og udvikling. Forløbet vil bringe inspiration og viden om svømning både som idrætsdisciplin og pædagogisk værktøj. Dermed kan både trænere og lærere byde ind med deres egen erfaringer og kompetencer, mens de lader sig inspirere af hinanden.

 

Uddannelsesforløbet vil dermed danne en fælles forståelse om svømning som idrætsgren i både skole- og foreningskontekst. Målsætningen er at skabe et bedre læringsmiljø for børn og unge i skolen samtidigt med at børn og unge får en naturlig overgang fra skole til et aktivt foreningsliv. Samtidig er skolerne som en del af projekt ”Holbæk i fællesskab” i gang med at udvikle nye løsninger og finde nye samarbejdsflader, der kan understøtte elevernes læring på andre måder end hidtil.

 

Tidsplan for uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet vil forgå i sommeren 2014 inden skolestart. Det faglige indehold er ikke fastlagt endeligt endnu, men som en del af planlægning af undervisningen, vil der være en forventningsafstemning mellem lærerne og trænere for at afklare deres roller i svømmetimerne samt kompetencebehovet.

 

Det er fastlagt, at DGI står for den fælles kompetenceudvikling for begge medarbejdergrupper og opfølgning på dette. Selve tilrettelæggelsen af samarbejdet om udmøntning af det fælles projekt i praksis sker i et tværgående samarbejde mellem de involverede aktører.

 

Tre måneder efter den fælles uddannelse er gennemført, vil svømmeklubben og skolerne opsamle erfaringer med opstartsfase af projektet og drøfte om rammerne på fremtidige samarbejde.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet på 60.000 kr. finansieres via sundheds- og frivillighedspuljen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3539376e3.pdf
3539993e4.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse, pilotprojekt om skolesvømning
DGI-notat vedr uddannelse og evaluering (skolesvømning)


48. Drøftelse af kerneopgaver

Sagsgang og sagstype


Indstilling

Direktør René Junker indstiller at

 

1. Kultur- og fritidsudvalget drøfter kommunens kerneopgaver i relation til udvalgets arbejds- og ansvarsområder

2. At der på baggrund af drøftelsen laves en beskrivelse som byrådet kan arbejde videre med efter sommerferien

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede som opfølgning på opstartsseminaret, at de stående udvalg skulle arbejde med Holbæk kommunes kerneopgaver.

 

Kerneopgaver

Kerneopgavebegrebet har borgerne i centrum. Med kerneopgaver forstås den forskel vi som kommune skal gøre for og med borgerne. Kommunen har få overordnede kerneopgaver, der hver især rummer flere fagligheder. De overordnede kerneopgaver kan brydes ned i en række mindre opgaver og ydelser, som i et målhierarki.

 

Kerneopgavebegrebet kan bruges som et redskab til at fokusere, innovere og effektivisere. I ”Holbæk i fællesskab” arbejdes der også med udgangspunkt i kerneopgavebegrebet idet at:

 • Initiativet omkring hverdagsinnovation er koblet sammen med arbejdet med at definere kerneopgaven på de enkelte arbejdspladser

 • Kerneopgaverne er underforstået i de fire omstillingsgrupper, der jo netop har fået navn efter den forskel de skal bidrage til for borgerne.

 

Det er naturligt og nødvendigt at koble arbejdet med kerneopgaver sammen med arbejdet med at definere effekter og resultater og med hensigten om forenkling af styring og organisering.

 

Kerneopgaver i Holbæk Kommune

På baggrund af omstillingsprojekter, projektudvalg, udviklingsstrategien og drøftelserne på opstartsseminaret kan der i første omgang identificeres 7 foreløbige kerneopgaver:

 
 • Læring og trivsel til alle 0-18 år

 • Uddannelse til alle 16-30 år

 • Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet

 • Aktiv hele livet

 • Fællesskaber, engagerede medborgere og demokrati

 • Vækst

 • Bæredygtighed / Ansvar for fremtiden

 

Emnerne hænger sammen på forskellig måde, og måske vil det vise sig, at nogen af dem skal slås sammen.

 

Arbejdet med kerneopgaver i udvalgene

I første omgang skal de enkelte stående udvalg se på, hvordan udvalgets opgaver spiller sammen med ovenstående kerneopgaver.

 

Drøftelsen i udvalgene tager udgangspunkt i:

 • De sager der har været behandlet i udvalget i 2014

 • Budgetbemærkningerne fra udvalgets område

 • De større sager og udfordringer på udvalgets område der blev identificeret i slutningen af sidste byrådsperiode

 • Kultur- og fritidspolitikken

 • Input fra ledergruppen på Kultur og Fritid

 • Input fra udvalget omkring vigtige opgaver udover ovenstående

 

Drøftelsen skal munde ud i et overblik over, hvordan udvalgets opgaver hænger sammen med de 7 foreløbige kerneopgaver. Hvis der er vigtige opgaver i udvalgene, der ikke spiller ind til nogen af de 7, skal kerneopgavelisten måske udvides.

 

På baggrund af udvalgets drøftelse laves der en kort beskrivelse af sammenhængene. Denne beskrivelse skal udvalget godkende på mødet i juni. Byrådet skal temamødet i september arbejde videre med kommunens kerneopgaver på baggrund af beskrivelserne fra alle de stående udvalg.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Ad 1: Drøftet
Ad 2: Der udarbejdes et notat som der på juni mødet arbejdes videre med
 

Sagsfremstilling
Referat

3539257e5.pdf
3539310e6.pdf
3539296e7.docx

Bilag

KFU-Budget2014-17.pdf
Kultur-og fritidspolitik.pdf
Input fra Ledergrupen


49. Orientering om igangsætning af forprojekt til planlægning af Images aktiviteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Rene Junker indstiller, at udvalget:

 

1. tager til efterretning at der anvendes 30.000 kr. fra puljen til børnekultur til brug for udarbejdelse af forprojekt vedrørende nationalt opdrag for samtidskunst i relation til IMAGES 2016

 
 
 
 
 


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Center for Kultur og Udvikling (CKU) og Holbæk Kommune har i de seneste år gennemført en række samarbejdsprojekter med det formål at præsentere kultur og kultur fra Afrika, Asien og Mellemøsten overfor vores borgere, med særligt fokus på børn og unge (blandt andet omkring ”How far away is the horizon?”, hip-hop på Holbæk Museum, musik og scenekunstoplevelser ude på en række folkeskoler).

 

Med baggrund af de seneste års positive erfaringer ønsker parterne at fortsætte det tætte samarbejde omkring IMAGES 2016.

 

IMAGES er en international event, der præsenterer samtidskunst fra Afrika, Asien, Mellemøsten. IMAGES 2016 realiseres som et event-år med særlige fokuseringer/et særligt tema – eventuelt en peak-uge. Der bliver forløb og events hen over året, evt. med optakt-events i 2015.

 

I 2016 arbejdes der nu for, at Holbæk kommune kan blive hovedsæde for samtidskunst på nationalt plan. Det betyder, at der skal etableres et lokalt IMAGES sekretariat hos Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, med ansvar for udvikling og realisering af kunstfagligt koncept med nationale partnere i direkte tråd med CKU’s nationale IMAGES plan og tema. Placeringen i Holbæk giver samtidig Holbæk Kommune en unik mulighed for at få markeret Holbæk i en national sammenhæng.

 

Sker dette vil det naturligt forudsætte, at der tilføres et millionbeløb fra CKU til arbejdet omkring samtidskunst ligesom Holbæk Kommune til den tid skal afsætte ressourcer lokalt til eventen.

 

Forud for indgåelsen af en konkret samarbejdsaftale mellem CKU og Holbæk Kommune er det nødvendigt, at der udarbejdes en professionel indholds- og projektbeskrivelse som fastlægger hvorledes det nationale opdrag for samtidskunstindsatsen kan håndteres (indhold, organisering, økonomi).

 

Til brug for dette arbejde afsættes der en ramme på 60.000 kr., hvoraf Holbæk Kommune betaler 50 % fra børnekulturpuljen og CKU de øvrige 50 % (det vil sige 30.000 kr. til hver part).

 

For-projektet præsenteres for udvalget på mødet i juni.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Bevilling tages fra puljen til børnekultur. Puljen har et disponibelt beløb før denne beslutning på 145.060 kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling50. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision 2 2014

Sagsgang og sagstype

 
 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. Udvalget for Kultur og Fritid tager Budgetrevision 2 til efterretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af restbudget fra 2013. Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift.

 

For at skabe et mere retvisende billede mellem indsatser og kontoområder for ikke-administrative opgaver indenfor fritidsaktiviteter, omplaceres der 0,3 mio. kr. fra politikområde 2 til politikområde 15 hvor opgaverne udføres.

 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.

Oprind budget 2014

Korr. budget 2014

Forv. regnskab pr. april

Forv.

afv.

pr. april

Ompla-cering

Forv.


overf. 2014 til 2015

Forv.


tillægs bev.

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Økonomisk

ramme uden

overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15

Kultur og fritid

24,3

24,6

24,6

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

24,3

24,6

24,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk

ramme med

overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15

Kultur og fritid

86,3

89,4

89,7

0,3

0,3

0,0

0,0

I alt

86,3

89,4

89,7

0,3

0,3

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekter med

overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15

Kultur og fritid

0,4

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

0,4

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total –

Udvalget for Kultur og fritid

111,0

114,5

114,8

0,3

0,3

0,0

0,0

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3555468e8.pdf

Bilag

BR_2_2014-60_UKF-UDV


51. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. Orientering om Geosti-projekt drøftelse af tidligere vedtaget effektivisering

 2. Drøftelse af mulig underskrudsgaranti til borger-projekt i Soderup

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling