UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Det gl. rådhus i Jyderup

STARTTIDSPUNKT

28-04-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-04-2014 18:00:00


PUNKTER

33. Godkendelse af dagsorden til møde 28. april 2014
34. Beslutning af forhøjet driftstilskud til Stestrup Fritidsgård
35. Beslutning af ændrede vedtægter for Teatret Fair Play
36. Beslutning af en forlængelse af driftkontrakten for Andelslandsbyen Nyvang til 2016
37. Beslutning om forlængelse af overgangsperiode for Museum Vestsjælland
38. Beslutning om støtte til Holbæk Middelalderdage 2014
39. Beslutning om ændrede støttevilkår til Holbæk Art
40. Drøftelse af udviklingsplan for Holbæk Bibliotek 2015
41. Drøftelse om udlejning af ejendommen "Sølyst" til Jyderup Højskole33. Godkendelse af dagsorden til møde 28. april 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. april 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling34. Beslutning af forhøjet driftstilskud til Stestrup Fritidsgård

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget godkender forhøjelsen af driftstilskuddet på 210.000 kr. til Stestrup Fritidsgård.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommunes model for driftstilskud til idrætshaller er

 1. at der ydes driftstilskud til hallernes driftsudgifter

 2. at der indgås en aftale

 3. at idrætshallerne stiller faciliteterne til rådighed for foreningerne.

Forholdet i Stestrup Fritidsgård har været at foreningerne har betalt for brugen af lokalerne i fritidsgården udover Holbæk Kommunes driftsaftale med Stestrup Fritidsgård.

 

Dette forhold rettes der nu op på, så foreninger og Stestrup Fritidsgård sidestilles med de øvrige idrætshaller og foreninger i Holbæk Kommune.

 

Derfor har Stestrup Fritidsgård behov for at få tilført beløb til driftstilskuddet for foreningernes brug af foreningsaktiviteter i fritidsgården. Stestrup Fritidsgård har opgjort de samlede driftsudgifter til 210.000 kr. for foreningernes brug af fritidsgården.

 

Det opgjorte behov for øget driftsudgifter udgør det forbrug foreningerne har haft udover den aftale Holbæk Kommune har indgået med Stestrup Fritidsgård.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Forhøjelsen af Stestrup Fritidsgårds driftstilskud finansieres af budgetområde 374 til lokaletilskud foreningernes egne eller lejede lokaler på 110.000 kr. og 100.000 kr. fra budgetområde 373 til fritids- og ungdomsklubber.

 

Stestrup Fritidsgård modtager 775.000 kr. i driftstilskud. Med tilførslen af 210.000 kr. vil det samlede driftstilskud blive på 985.000 kr. netto.

 

Der er udarbejdet oversigt over driftstilskuddene til selvejende idrætshaller til sammenligning.

 

Øvrige konsekvenser

 

Stestrup Fritidsgård har i en lang årrække haft en fast indtægt på en forpagtningsaftale, der gav råderet over køkken og lokaler i fritidsgården.

 

Forpagtningsaftalen er opsagt, derfor har Stestrup Fritidsgård ikke længere det indtægtsgrundlag der skal være med til at betale hallens driftsudgifter. Holbæk Kommunes driftstilskud var basseret på at Stestrup Fritidsgård havde forpagtningsindtægten.

 

Stestrup Fritidsgård har indgået en mindre forpagtningsaftale med Bukkerup Gymnastikforening. Forpagtningsindtægten indgår i fritidsgårdens driftsbudget.

 

Det tidligere forpagtede lokaler har Bukkerup Gymnastikforening overtaget til foreningsaktiviteter. Dette har medført stigning i fritidsgårdens årlige driftsudgifter.

 
 

Høring

 

Der har været holdt møder med repræsentanter fra Stestrup Fritidsgård med henblik på konkretisering af foreningernes brug af Stestrup Fritidsgård.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte den 26. februar 2013, at Stestrup Fritidsgård fik tilført 200.000 i driftstilskud.

 

Baggrunden var nedgang i fritidsgårdens indtægter som Holbæk Kommunes driftstilskud var beregnet ud fra. Stestrup Fritidsgård fik lejeindtægter fra en bankospilsforening og en privat forening. Da begge aktiviteter stoppede i fritidsgården, kom fritidsgården til at mangle indtægten til at holde driften i balance.

 

Stestrup Fritidsgårds driftstilskud var tilbage i 2011 på 599.888 kr. der var sat i forhold til fritidsgårdens daværende indtægter.

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3504220e1.pdf

Bilag

Bilag til Stestrup Fritidsgård-KFU28042014


35. Beslutning af ændrede vedtægter for Teatret Fair Play

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Juncker indstiller, at:

 1. udvalget godkender de ændrede vedtægter for Teatret Fair Play.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Bestyrelsen for den selvejende institution ”Teatret Fair Play” har i marts 2014 indsendt et sæt reviderede vedtægter for teatret. Holbæk Kommune er offentlig tilskudsgiver og skal derfor godkende ændringer af teatrets vedtægter.

 

De reviderede vedtægter vil erstatte Fair Plays hidtidige vedtægter fra 28.februar 2007

 

Ændringer i vedtægterne

Den væsentligste ændring er i § 3, som fastsætter bestyrelsens sammensætning:

 

Bestyrelsen bliver reduceret fra syv til fem medlemmer. Derudover bliver bestyrelsen sammensat på følgende måde:

 

- 1 medlem udpeget af Holbæk Byråd blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer

- 1 medlem med tilknytning til skole- og børneområdet udpeget af den afgående bestyrelse

- 1 medlem med tilknytning til erhvervslivet i Holbæk udpeget af Teatret Fair Play i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum

- 1 medlem med særlig indsigt i det børnekulturelle område udpeget af Teatret Fair Play

- 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt teatrets faste medarbejdere.

 

Formålet med vedtægterne er at sikre en operationel bestyrelse, som kan understøtte det fortsatte arbejde med at sikre et professionelt scenekunsttilbud til børn og unge i Holbæk Kommune.

 

Teatret Fair Play

Teatret Fair Play har eksisteret siden 1972 og har siden 2010 været et egnsteater i Holbæk Kommune, med særligt fokus på teatertilbud for børn og unge. Teatret Fair Play modtager i 2014 et kommunalt driftstilskud på 807.000 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i 2012 et ønske om at ændre vedtægterne for Teatret Fair Play. Det daværende forslag til nye vedtægter indebar, at Holbæk Byråd ikke længere skulle udpege et bestyrelsesmedlem. Derudover fremgik det ikke af det daværende forslag, hvem der skulle udpege bestyrelsesmedlemmerne.

 

Kultur og Fritidsudvalget besluttede i 2012 at afvente en ny byrådsperiode, inden udvalget tog stilling til Teatret Fair Plays nye vedtægter.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3493035e2.pdf

Bilag

underskrevet nye vedtægter 02.04.2014


36. Beslutning af en forlængelse af driftkontrakten for Andelslandsbyen Nyvang til 2016

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget godkender forlængelse af driftskontrakten for Andelslandsbyen Nyvang til 2016.

 2. udvalget godkender, at reduktion i driftstilskuddet udskydes fra 2015 til 2016.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune indgik i 2011 en driftskontrakt med Andelslandsbyen Nyvang for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015.

 

Af driftskontrakten fremgår det, at Andelslandsbyen Nyvang i 2014 modtager et driftstilskud på 5.837.895 kr.(pris- og lønreguleret), hvoraf 800.000 kr. af disse midler anvendes til afbetaling på et lån.

 

Af den nuværende driftskontrakt fremgår det at Holbæk Kommunes tilskud i 2014 reduceres med 400.000 kr. som konsekvens af lånets udløb.

 

På grund af en fejl i låneopgørelsen har det efter kontraktens indgåelse vist sig, at lånet imidlertid først udløber med udgangen af 2015 i stedet for med udgangen af 2014.

 

Derfor søger Andelslandsbyen Nyvang Holbæk kommune om, at reduktionen i tilskuddet udskydes et år.

 

Kultur- og Fritidssekretariatet har udarbejdet et tillæg til Andelslandsbyen Nyvangs driftskontrakt, hvor

- kontraktperioden forlænges til den 31. december 2016 og

- Andelslandsbyen Nyvangs reduktion af driftstilskuddet udskydes til 2016.

 

Der skal i 2016 forhandles ny driftskontrakt med Andelslandsbyen Nyvang fra og med 2017. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny driftskontrakt vil Udvalget for Kultur- og Fritid beslutte, hvorvidt Andelslandsbyen Nyvang skal have et forhøjet rådighedsbeløb indenfor den eksisterede budgetramme eller at det faktiske rådighedsbeløb for Andelslandsbyen Nyvang i stedet fastholdes og at ”rest”-midlerne i skal anvendes til andre formål.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

På kultur- og fritidsbudgettet er der afsat en samlet ramme på 5.837.895 kr. i budget 2014 og overslagsår til brug for driftstilskud til Andelslandsben Nyvang. Derfor vil vedlagte tillæg kunne rummes inden for den eksisterende budgetramme til driftstilskuddet.

 

Oversigt over reduktionen af driftstilskuddet der udskydes med ét år ser således ud:

 

 

Nuværende aftale

Tillæg til aftale

2014

0 kr.

0 kr.

2015

400.000 kr.

0 kr.

2016

Ny aftale?

400.000 kr.

2017

Ny aftale?

Ny aftale?

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3502107e3.pdf
2501185e4.doc

Bilag

Tillæg til Andelslandsbyen Nyvangs driftskontrakt, udarbejdet 2014.pdf
Kontrakt Andelslandsbyen 2012-2015


37. Beslutning om forlængelse af overgangsperiode for Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender at overgangsperioden for Museum Vestsjælland (2013-2014) samt det nuværende driftstilskud forlænges til udgangen af 2015.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune indgik den 31. december 2012 en aftale med 5 andre kommuner på midt- vestsjælland om fusion af museumsdriften. Det nye Museum Vestsjælland (MVE) var en realitet 1. januar 2013. Som led i fusionen aftalte kommunerne en overgangsperiode på 2 år (2013 og 2014).

 

MVEs bestyrelse har i foråret 2014 bedt de involverede kommuner om at forlænge overgangsperioden med afsæt i de mange tidskrævende opgaver vedrørende struktur, ledelse, organisering som en så omfattende fusionsproces har indebåret. Desuden er regnskabet for det første driftsår (2013) først afsluttet i foråret 2014, hvorfor et realistisk billede af driftsomkostninger endnu ikke foreligger.

 

Indhold i overgangsaftale

I overgangsperioden bliver kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdt. Den nye museumsbestyrelse har i samme periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag skal harmoniseres.

 

De årlige kommunale museumstilskud i 2013-2014 fordeler sig således:

 

Holbæk

kr. 2.605.000

Kalundborg

kr. 2.813.000

Odsherred

kr. 3.930.000

Ringsted

kr. 2.735.000

Slagelse

kr. 1.482.000

Sorø

kr. 1.072.359

 
 

Der blev endvidere i fusionsprocessen aftalt, at den nuværende bestyrelsessammensætning skulle fastholdes i overgangsperioden (2013-2014), hvorefter der skal nedsættes et repræsentantskab, som vil udpege medlemmer til den nye bestyrelse.

 

De bidragende kommuner pålagde i fusionsprocessen, at der i overgangsperioden frem til udgangen af 2014 arbejdes på at etablere et museum på fagligt og kvalitetsmæssigt højt niveau funderet på et forretningsmæssigt professionelt grundlag. Bestyrelsen skal inden udgangen af 2014 sikre, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med denne intention.

 

Baggrund for forlængelse af overgangsperioden

Ifølge MVE er baggrunden for en forlængelse af overgangsperioden:

 1. Et ordentligt beregningsgrundlag for den fremtidige fordelingsnøgle. Budgetforhandlingerne i kommunerne for budget 2015 indledes i forår 2014. På det tidspunkt er Museum Vestsjællands regnskab for 2013 fortsat under afslutning. Det er således først i foråret 2014 muligt at beregne, hvad fællesudgifterne til samdriftsmuseet udgør. Disse beregninger er væsentlige for udregningen af en fremtidig fordelingsnøgle.

 2. Afslutning af mellemregninger med kommunerne.

I det første år siden fusionen har der været en hel del mellemregninger med de enkelte kommuner:

- Udskillelse af dele af museumsdriften (Trelleborg, Bagerimuseet og Trykkeriet i Slagelse)

- ny ejerstruktur i forbindelse med bygningsmassen (Odsherred og Holbæk)

- mellemregninger i forbindelse med overgangen fra kommunal til egen administration (Ringsted og delvis Kalundborg).

 

Før disse mellemregninger er afsluttet, er det ikke muligt at afdække det faktuelle omfang af de enkelte kommuners bidrag til museet.

 

Status hos de øvrige kommuner

I Slagelse og Odsherred har Kultur og Fritidsudvalgene indstillet, at kommunerne imødekommer en forlængelse af overgangsaftalen

 

I Sorø, Ringsted og Kalundborg vil spørgsmålet blive behandlet politisk i april måned.

 

Fremadrettet proces

MVE forventer, at et forslag til fordelingsnøgle for kommunale tilskud samt forslag til nye vedtægter vil blive fremsendt til drøftelse i de enkelte kommuner ultimo 2014.

 

MVE forventer, at der i oktober 2015 kan indgås en ny samdriftsaftale mellem kommunerne gældende fra januar 2016. Det forventes samtidigt, at den nye bestyrelse for MVE kan konstituere sig januar 2016.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

En forlængelse af overgangsperioden betyder, at Holbæk Kommunes museumstilskud i 2015 bliver fastholdt på 2014-niveau. En ændring af museumstilskuddet vil således blive udskudt til 2016.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3501672e5.pdf

Bilag

MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion


38. Beslutning om støtte til Holbæk Middelalderdage 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at støtte Holbæk Middelalderdage 2014 med 50.000 kr., som øremærkes til de indledende runder i DM i middelalder kampsport.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) gav den 24. marts 2014 et oplæg på Kultur og Fritidsudvalgsmødet om Holbæk Middelalderdage 2014, som vil blive afholdt i perioden 31. juli – 3. august 2014 på Holbæk Fælled.

 

I forlængelse af HMDs oplæg til Kultur og Fritidsudvalget har HMD ansøgt om kommunalt tilskud på 130.000 kr. til arrangementet.

 

Ifølge det vedlagte budget forventer HMD 5000 besøgende til arrangementet, som er et middelaldermarked med boder og autentiske underholdning i form af musik og gøgl. Som et nyt tiltag vil Holbæk Middelalder Dage i 2014 være vært for de indledende runder af DM i Middelalder Kampsport. Turneringen vil også være en del af udtagelsen til det danske landshold i Middelalder Kampsport 2015.

 

Holbæk Kommune har ydet tilskud til arrangementet i 2012 og 2013.

 

Vilkår for tilskud til Holbæk Middelalderdage 2014

Et tilskud til arrangementet i 2014 vil være øremærket til afholdelse af de indledende runder i DM i Middelalder Kampsport. Derudover vil tilskuddet være tilknyttet vilkår, som svarer til de foregående års:

Udover den direkte økonomiske støtte, stiller kommunen arealet på Holbæk Fælled vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Middelalderdage, på samme vilkår som de foregående år. Det betyder, at HMD skal indrette pladsen efter instruks af Holbæk Kommune, mens Holbæk Kommune står for evt. reetablering af areal og baner.

 

Støtteniveau i 2014 

HMD har ansøgt om 130.000 kr. Kultur og Fritid anbefaler, at arrangementet støttes med 50.000 kr., som bliver øremærket til afholdelse af de indledende runder af DM i Middelalder kampsport.

 

Et tilskud på 50.000 kr. skal ses i lyset af, at Holbæk Kommune allerede har foretaget store økonomiske tilskud til unikke events i 2014 (Besættelsen 2014 samt Holbæk Art kunstprojektet).

 

Derudover vil et tilskud på 130.000 kr. være en væsentlig stigning i forhold til de foregående års støtte til Holbæk Middelalder dage, jf. nedenfor under sagshistorik.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Et tilskud på 50.000 kr. vil kunne ydes fra puljen ”øvrige kultur og fritidsopgaver”.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Holbæk Kommune har de sidste 2 år ydet støtte til Holbæk Middelalderdage:

 

I 2012 gav kommunen tilskud på 65.000 kr. under forudsætning af, at børn/unge under 15 år havde gratis adgang til arrangementet. Derudover gav kommunen en underskudsgaranti på 100.000 kr., som ikke kom til udbetaling, da arrangementet gav et overskud på ca. 20.000 kr.

 

I 2013 gav kommunen et tilskud på 50.000 kr. under forudsætning af, at børn/unge under 15 år havde gratis adgang til arrangementet samt under hensyn til, at HMD forventede 25 % flere besøgende.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Godkendt - med den forudsætning at børn og unge under 15 år har gratis adgang til arrangementet.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3504344e6.pdf
3504363e7.pdf

Bilag

Holbæk Middelalder Dage, ansøgning 2014
Budget Holbæk Middelalderdage 2014


39. Beslutning om ændrede støttevilkår til Holbæk Art

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. Udvalget godkender, at kravet om ekstern medfinansiering på 1.000.000 kr., som betingelse for tilsagn om støtte til Holbæk Art på 250.000 kr. bortfalder.

 2. Udvalget fastholder øvrige vilkår i den tidligere godkendte samarbejdsaftale mellem Holbæk Art og Holbæk Kommune

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på møde den 02.12.2013, at støtte kunstprojektet Holbæk Art med 250.000 kr. fra Eventpuljen. Tilskuddet blev givet under forudsætning, at:

 1. der kunne opnås tilsagn i form af medfinansiering på 1.000.000 kr., og at de samlede indtægter ikke overstiger de samlede udgifter. Dokumentation for medfinansiering og eventuelle væsentlige ændringer heri skal sendes til Udvalget for Kultur og Fritid senest 1. august 2014 inden afviklingen af eventen.

 2. den administrative samarbejdsaftale mellem Holbæk Art og Holbæk Kommune ved Kultur og Fritid.

Holbæk Østre Rotary Klub (HØRK), som er den koordinerende organisation bag kunst-eventen efterfølgende henvendt sig til Holbæk kommune i brev dateret den 13.04.2014 og anmodet om, at Holbæk Kommune afstår fra kravet om medfinansiering på 1.000.000 kr. som et vilkår.

 

De oprindelige krav som er relateret til bevillingen er indsat med det formål at sikre:

 1. økonomisk volumen i projektet til sikring at den kunstneriske kvalitet

 2. et rimeligt forhold mellem det kommunale tilskud og øvrige bidragsydere.

Ad1) Projektets samlede økonomi er nedjusteret fra 3.500.000 kr. til 2.100.000 kr. Det oplyses at kun ganske få af de planlægte værker vil blive større gavlmalerier. Langt de fleste bliver i stedet opført som billeder eller friser af en størrelse som bevirker, at det bliver kunsterne selv der udfører de påtænkte værker og ikke Holbæk Art der skal indhyre malere til at udføre de påtænkte værker.

 

Ad2) Der er fortsat tale om en væsentlig ekstern medfinansiering. Budget fra Holbæk Art er vedlagt som bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3508908e8.pdf

Bilag

Henvendelse fra Holbæk Art


40. Drøftelse af udviklingsplan for Holbæk Bibliotek 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelse

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter mulige temaer til den kommende udviklingsplan for Holbæks bibliotek.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har vedtaget en Kultur og Fritidspolitik hvori det står skrevet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for fremtidens bibliotek. Som følge heraf skal medlemmerne i Udvalget for Kultur og Fritid på dette møde drøfte mulige temaer, som kan indgå i den kommende udviklingsplan for Holbæks bibliotek.

 

Proceduren for udarbejdelse af udviklingsplanen er følgende:

 

1. Fase: Drøftelse af nuværende status og fremtidige udfordringer (28. april).

På første møde præsenteres en status for det nuværende biblioteksvæsen. Dette sker med udgangspunkt i en udarbejdet årsrapport for Holbæk bibliotek. Årsrapporten vil blandet omfatte:

 

Hertil kommer afsluttes der med en perspektivering, som indeholder mulige elementer som kan indgå i en udviklingsplan. Med baggrund i denne fremlæggelse åbnes der efterfølgende op for en politisk drøftelse i forhold emner som ønskes medtaget i udviklingsplanen.

 
 

2. Fase: Drøftelse af udkast til udviklingsplan (23. juni)

Med baggrund i de politiske input fremkommet på mødet den 28. april er der udarbejdet et 1. udkast til en udviklingsplan for Holbæk bibliotek til dette møde. Planen drøftes med henblik på at indarbejde politiske ønsker.

3. Fase: Godkendelse af udviklingsplan for Holbæk bibliotek (22. september)

Med baggrund i de to foregående møder fremlægges der på dette møde en udviklingsplan for Holbæk bibliotek med henblik på endelig vedtagelse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Drøftet.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3502980e9.pdf
3502979e10.pdf
3502978e11.pdf
3502977e12.pdf

Bilag

KFU-møde - april 2014 - Årsrapport 2013 - sprogkufferter m.v..pdf
KFU-møde - april 2014 - Årsberetning 2013 - stadsarkiv - lokalarkiver.pdf
KFU-møde - april 2014 - Statistikskrift 2013 (5).pdf
Sammenlignende statistik 2012 - K5 Benchmarkkommuner + ECO nøgletal.pdf


41. Drøftelse om udlejning af ejendommen "Sølyst" til Jyderup Højskole

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid, at:

 1. udvalget afgiver en positiv udtalelse om udvalgets holdning til at udleje ejendommen Sølyst til Jyderup Højskole med henblik på anvendelse til højskolevirksomhed.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ejendommen Sølyst i Jyderup har siden 2013 dannet rammerne om Jyderup Højskole, som har en 1-årig benyttelsesaftale frem til 31.august 2014.

 

Såfremt Jyderup Højskole skal kunne modtage statstilskud er det bl.a. en forudsætning, at højskolen har en 10-årig lejekontrakt. Derfor har Jyderup Højskole og Holbæk Kommune har været i dialog om en lejekontrakt, som vil kunne danne grundlag for statstilskud.

 

Parterne er enige om et udkast til lejekontrakt, som vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd i en særskilt sag med henblik på godkendelse.

 

Kultur og Fritidsudvalgets bedes afgive en udtalelse om udvalgets holdning til at udleje ejendommen Sølyst til Jyderup Højskole med henblik på, at drive højskolevirksomhed i ejendommen.

 

Jyderup Højskole

Jyderup Højskole tilbyder højskoleaktiviteter i form af enkeltstående arrangementer, korte ugeophold samt lange højskoleophold. Højskolen har særlig fokus på:

- musik med vægt på elektronisk musik, video, sangskrivning, fortællinger og stand-up,

- kunsthåndværk med mulighed for skulptur, glaskunst og bronzestøbning,

- politisk og samfundsmæssig undervisning af almen karakter, forstået som livsoplysning om filosofi, religion, politiske ideologier, historie, kunst og aktuelle samfundsdiskussioner.

 

En 10-årig lejekontrakt er en forudsætning for at højskolen kan modtage statstilskud. Højskolen vil ikke kunne fortsætte sine aktiviteter uden statstilskud. Lejeaftalen vil give højskolen arbejdsro og rum til at etablere sig i Holbæk kommune.

 

Sammenspil med lokalområdet

Højskolen har tilkendegivet, at den fortsat vil bidrage aktivt til at fremme kulturelle aktiviteter i lokalområdet, herunder samarbejde med Holbæk Kommune og lokalforum om fremtidige aktiviteter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om folkehøjskoler giver kommunen mulighed for at yde støtte til en højskole. Støtte kan fx bestå i at indgå en aftale om leje af kommunale lokaler til en leje, som ligger under markedslejen.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning om 1-årig benyttelsesaftale 

11.09.2013: Byrådet beslutter at udskyde et salg af Sølyst til Jyderup Højskole, idet det ikke er muligt for højskolen at opnå statstilskud, på baggrund af de aftalte salgsvilkår. I stedet beslutter byrådet, at indgå en 1-årig benyttelsesaftale med Jyderup Højskole. Aftalen indebærer bl.a. at Sølyst stilles gratis til rådighed for højskolen, som afholder alle forbrugsudgifter.

 

Beslutning om betinget salg af ejendommen

Den 15.05.2013 beslutter byrådet på et lukket dagsordenspunkt, at sælge ejendommen Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer til Jyderup Højskole. Salget skulle ske, såfremt en række forudsætninger var opfyldt. En af disse forudsætninger var, at Holbæk Kommune via en tilbagekøbsklausul, skulle have mulighed for at købe ejendommen tilbage til salgsprisen, såfremt højskolen ikke længere brugte Sølyst til højskole virksomhed.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Positiv udtalelse vedlagt til brug for økonomiudvalget og byrådets videre behandling af sagen.
 
 

Referat
Sagsfremstilling

3521665e13.docx

Bilag

Nyt bilag - Positiv udtalelse