UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Kildedamsskolen, afdeling Ugerløse, Hovedgaden 42,

STARTTIDSPUNKT

26-09-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-09-2017 14:00:00


PUNKTER

95. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. september 2017
96. Ugerløse Helhedsplan
97. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 7.10 med tilhørende kommuneplantillæg for bofællesskab ved Tuse Byvej
98. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård
99. Beslutning om Naturpolitik i offentlig høring
100. Beslutning - Dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 2.26 (Megacentret)
101. Beslutning om dispensation fra afstandskrav - Bolettesminde
102. Beslutning om igangsættelse af planer
103. Beslutning om trafikale tiltag på Slotshaven
104. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej
105. Beslutning om forenkling af færgetakster til og fra Orø
106. Beslutning om budgetrevision 3
107. Godkendelse af proces vedrørende flytning af Holbæk Renseanlæg
108. Orienteringspunkt om selvkørende busser
109. Orientering om ændret vedligeholdelse på to del strækninger i Elverdamsåen
110. Orientering om Lokalplan 2.82 og Kommuneplantillæg nr. 32
111. Orientering om etablering af p-pladser på Havnevej
112. Orientering om myndighedsafgørelser i vådområdet Tempelkrogen
113. Orienteringer til mødet den 26. september 2017.95. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. september 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. september 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 26. september 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Godkendt.
 
Søren Stavnskær deltog ikke i behandlingen af punkt 104-113.
96. Ugerløse Helhedsplan

Ugerløse Helhedsplan

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Helhedsplan for Ugerløse vedtages endeligt

Beskrivelse af sagen
Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ugerløse Lokalforum, borgere i Ugerløse og administrationen. Formålet med planen er, at synliggøre lokale ønsker til den fremtidige udvikling af byen. Herved kan der efterfølgende træffes politiske beslutninger om byen på et oplyst grundlag. Det skal bemærkes, at helhedsplanen ikke fastsætter konkrete planer eller projekter.
 
Helhedsplanen er delt op i to dele, en generel beskrivelse af Ugerløse og et idekatalog der er udtryk for de lokale ønsker til udviklingen og lokale tiltag mm.
 
Den generelle beskrivelse af Ugerløse og lokalområdet indeholder bl.a. information om plangrundlag, trafik, det kulturhistoriske miljø og de grønne strukturer. Yderligere er der i afsnittet om historie og bystruktur givet forskellige bud på hvordan en forskønnelse af Hovedgaden kan gribes an.
Idékataloget, som er udarbejdet af borgergrupper i Ugerløse, er et bruttokatalog med ønsker og idéer til nye tiltag og udvikling af byen. Idékataloget indeholder 5 fokusområder: sociale aktiviteter, bosætning, trafik, byforskønnelse samt erhverv og vækst.
 
Trafiksituationen
Særligt trafiksituationen har været et stort emne i arbejdet med helhedsplanen. Ugerløse hovedgade er en statsvej med tung trafik, og den skaber derfor trafikmæssige udfordringer for byen. I kommuneplanen er der derfor udlagt areal til en omfartsvej omkring Ugerløse. Da rute 57 er en statsvej, har Holbæk kommune ingen reel indflydelse på hvornår, eller om, en omfartsvej bliver en realitet. Omfartsvejen er ikke prioriteret landspolitisk. Lokalt har man efterspurgt en politisk stillingtagen til, om der skal satses på en udvikling af Ugerløse, med trafikken igennem Hovedgaden, eller på, at der kommer en omfartsvej, og trafikken dermed bliver ledt uden om byen. Meldingen fra vejdirektoratet er, at der langt fra er et projekt på trapperne, og at der godt kan gå 10, 15 år eller mere, før der kommer et projekt. På et offentligt borgermøde i Ugerløse, juni 2016, blev det udmeldt fra politisk side, at det er udviklingen af Ugerløse med trafikken igennem Hovedgaden, som der skal satses på når byen udvikles. Vejdirektoratet holder dog fast i at arealudlægget til omfartsvejen fastholdes i kommuneplanen som en fremtidig mulighed. Idékataloget indeholdt oprindeligt tre forslag til vejføring af rute 57. Disse var hhv. ’omfartsvej’, ’halv omfartsvej’ og ’ingen omfartsvej’. De to forslag til en omfartsvej er taget ud af helhedsplanens idekatalog, på baggrund af lokalforums ønsker. Dette for at sikre en fokuseret indsats for byforskønnelse og vækst i byen med Hovedvejen som en blivende faktor. De to forslag til vejføring der er taget ud, kan findes som bilag til dette punkt.
 
Forskønnelse af Hovedgaden
Over sommeren og efteråret 2016 blev der gennemført en ansøgningsrunde, hvor private bygningsejere i Hovedgaden kunne søge om landsbyfornyelsesmidler til at nedrive og istandsætte boliger og erhvervsbygninger med henblik på at forskønne Hovedgaden. Holbæk kommune modtog 3 ansøgninger om udvendig istandsættelse, der alle kunne støttes i henhold til byfornyelsesloven og alle ville betyde en positiv visuel forskel i Hovedgaden. De tre projekter fik alle tilsagn om støtte. Projekterne er endnu ikke afsluttede.

Økonomiske konsekvenser
Planen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Idékataloget indeholder forslag som efterfølgende kan støttes økonomisk.

Høring
Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Ugerløse lokalforum. Det færdige udkast til helhedsplanen har været fremsendt til medlemmerne af lokalforum og rettelser er blevet indarbejdet i tæt samarbejde mellem administrationen og lokalforum.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om prioritering af lokalplan, byrådet d. 17.06.2015 punkt 128 og 129
 
Beslutning om Ugerløse helhedsplan, Udvalget for Klima og miljø d. 01.12.2016 punkt 171
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler (260.000 kr. reserveres til landsbyfornyelse i Ugerløse) d. 21.10.2015 punkt 117
 
Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade, byrådet d. 08.02.2017 punkt 21
 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 19-09-2017
Vækstudvalget tiltrådte, at helhedsplan for Ugerløse indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles godkendt.


caseno15-57074_#4297204_v1_ugerløse helhedsplan_sept 2017.pdf.pdf
caseno15-57074_#4019748_v1_alternative vejføringer.pdf.pdf

Bilag

Ugerløse Helhedsplan_sept 2017.pdf
Alternative vejføringer.pdf


97. Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 7.10 med tilhørende kommuneplantillæg for bofællesskab ved Tuse Byvej

Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 7.10 med tilhørende kommuneplantillæg for bofællesskab ved Tuse Byvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af lokalplan 7.10 og kommuneplantillæg nr. 40 udspringer af et konkret ønske fra grundejer om, at etablere et bofællesskab i tilknytning til Tuse by. Med kommuneplantillæg nr. 40 udlægges derfor en ny boligramme for arealet. Området har ikke før været lokal- eller kommuneplanlagt, men dele af det, er tidligere udpeget som perspektivareal for boligbebyggelse.

Bofællesskabet planlægges således, at der er mulighed for at variere mellem ejer-, leje- og andelsboliger. I det aktuelle projekt udbygges området med ca. 40 tæt/lav boliger samlet i 4 mindre bo-grupper med indre fælles gårdrum og omkringliggende grønt friareal. Området planlægges desuden, så der i tilknytning til boligerne potentielt kan etableres nyttehave, fælleshus, samt et område til hobby-landbrug og mindre dyrehold. Aktiviteter, som understøtter ideen om landlig livsstil og fællesskab blandt kommende beboere.

Planområdet omfatter et areal på ca. 5 ha og er beliggende nordvest for Tuse by, inden Gl. Tuse mellem Landevejen og Tuse Byvej. Området ligger i dag i landzone, hvoraf størstedelen overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Et mindre areal i områdets nordvestlige hjørne forbliver i landzone, netop for at åbne muligheden for etablering af dyrehold og fx tilhørende stald.

Der etableres vejadgang fra Tuse Byvej. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om parkering ud fra de generelle rammer fastlagt i kommuneplanen på 1,5 p-plads pr. bolig. Pladserne etableres som fællesparkering og området udformes på de gående og legendes præmisser. Det betyder, at man kun lejlighedsvist kører videre ind i området i forbindelse med af-/pålæsning af bl.a. tunge ting og dårligt gående.

Lokalplanområdet ligger delvist indenfor kirkeomgivelserne til Tuse Kirke, men planerne giver ikke mulighed for bygninger over 8,5 m i højden og holder sig dermed under den umiddelbart tilladelige byggehøjde indenfor kirkebyggelinje. Der ligger desuden anden eksisterende bebyggelse mellem kirken og de kommende boliger.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Der er ikke særlige naturinteresser i området, eksisterende service- og forsyningsordninger kan godt honorere kravene fra den kommende bebyggelse og der er udarbejdet en støjundersøgelse i forbindelse med planprocessen. Støjundersøgelsen går udfra, at man forlænger en eksisterende støjvold med topkvote på 2,2 m over Landevejen fra vest og hen langs den nye bebyggelse. På den måde kan de gældende støjgrænser for nye boligområder overholdes for boligerne, samt næsten hele friarealet. Lokalplanen udlægger en bufferzone tættest på støjvolden, som stadig hører til områdets friarealer, men som ikke kan udlægges til opholdsareal som fx nyttehave, legeplads eller lignende.

Høring
Lokalforum er orienteret i forbindelse med opstart af planerne og grundejer har præsenteret projektet på lokalforums åbne møde først på sommeren. Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt i for-debat hos de nærmeste naboer. Der indkom bemærkninger fra en enkelt nabo i forbindelse med fordebatten, vedr. placering af indkørsel og de kommende trafikforhold. Holbæk Kommunes vejafdeling har vurderet, at placering af indkørslen ikke vil give problemer i den anledning.

Der afholdes borgermøde i forbindelse med at planerne er i 8 ugers offentlig høring.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Planerne blev prioriteret igangsat i Økonomiudvalget på mødet d. 5. april 2017.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-16796_#4299749_v1_forslag_kommuneplantillæg 40.pdf.pdf
caseno17-16796_#4299731_v1_7.10 - screening for miljøvurdering af planer eller programmer_.pdf.pdf
caseno17-16796_#4299734_v1_710_bofaellesskab_ved_tuse_byvej_forslag.pdf.pdf

Bilag

Forslag_kommuneplantillæg 40.pdf
7.10 - screening for miljøvurdering af planer eller programmer_.pdf
710_bofaellesskab_ved_tuse_byvej_forslag.pdf


98. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til Lokalplan 11.17 samt Kommuneplantillæg nr. 38 for Jyderup Præstegård vedtages endeligt.Beskrivelse af sagen
Jyderup og Holmstrup Menighedsråd har vurderet, at Jyderup Præstegård er utidssvarende som tjenestebolig og har ikke ønsket at istandsætte boligen. Efter afslag på tilladelse til at nedrive den bevaringsværdige præstegård, er Jyderup Præstegård sat til salg og vil fremadrettet derfor ikke anvendes til præstebolig. I forlængelse heraf har en kommende køber med fuldmagt fra menighedsrådet, ansøgt om ændring af plangrundlaget, således at der muliggøres en fremadrettet anvendelse af præstegården til restaurant hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt forsat anvendelse til bolig.

Formålet med lokalplanen er således, at der gives mulighed for ny anvendelse af præstegården, der kan skabe nye aktiviteter i lokalområdet med udgangspunkt i præstegårdens bygningsramme. Kommuneplantillægget der følger lokalplanafgrænsningen, matrikel nr. 1a, Jyderup By, Jyderup ændrer således anvendelsen af planområdets formål fra offentlige formål til centerformål. Centerformål er dækkende for den brede vifte af anvendelsesmuligheder oplistet ovenfor. 

Bevaringsbestemmelser

Planområdet omfatter et bevaringsværdigt bygningsanlæg. Lokalplanen fastsætter derfor ligeledes bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring, der grundlæggende foreskriver at
· udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg.


Kun redaktionelle ændringer fra forslag til endelige plan

Lokalplanforslaget har gennemgået enkelte redaktionelle, men ikke indholdsmæssige ændringer. Redaktionel ændring består af en sproglig præcisering af det fredede areal ved præstegårdshaven som en Exner-fredning. Exner-fredningen sikrer den fri beliggenhed af Jyderup Kirke. Det vil sige, at ubebyggede arealer ikke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning.Kommuneplantillægget er ikke ændret.

Høring
o Høring i forbindelse med planforslagene forløb i perioden fra d. 26. juni 2017 til d. 28. august 2017, hvor der den 9. august 2017 blev afholdt borgermøde. Der blev ikke fremført indsigelser mod lokalplanen ved borgermødet, og mødet var mere præget af nysgerrighed og opbakning omkring projektet. Referatet fra borgermødet er vedlagt som bilag.
 
o Der blev modtaget 1 høringssvar med Museum Vestsjælland som afsender. Indholdet af høringssvaret er opbakning til planforslagene samt en bemærkning om sproglig præcision. Høringssvarets indhold kan ses i vedhæftede bilag.   

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-8750_#4203643_v1_samlet_lokalplan 11.17 jyderup præstegård samt kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf.pdf
caseno17-8750_#4276840_v1_170810 referat af borgermøde for 11.17.pdf.pdf
caseno17-8750_#4291015_v1_skema til behandling af høringssvar. lokaplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg.pdf.pdf

Bilag

Samlet_Lokalplan 11.17 Jyderup Præstegård samt Kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf
Referat af borgermøde for lokalplan 11.17.pdf
Skema til behandling af høringssvar. Lokaplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg.pdf


99. Beslutning om Naturpolitik i offentlig høring

Beslutning om Naturpolitik i offentlig høring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udkast til naturpolitik for Holbæk Kommune godkendes til at blive sendt i offentlig høring

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har spurgt borgere, der lige er flyttet til kommunen, hvad der har mest betydning for dem i hverdagen – et helt entydigt svar på dette er naturen. I lighed med Holbæks borgere svarer danskere over hele landet i en undersøgelse fra Realkreditrådet, at nærhed til naturen har langt den højeste prioritet, når der skal købes bolig.
Danske og internationale undersøgelser viser, at naturen spiller en stor rolle for sundhed, livskvalitet og trivsel. Nærheden til naturoplevelser har derfor en stor værdi for borgerne i Holbæk Kommune.
Det tyder på, at det er vigtigt for en kommune som Holbæk, der byder på mange landskabelige og naturmæssige oplevelser, at arbejde på at styrke de kvaliteter der gør, at vi er attraktive som bosætningskommune. Hvis vi arbejder på at højne naturværdier og mulighederne for at opleve dem, vil vi kunne tilbyde attraktive rammer for de borgere der allerede bor i kommunen, og være attraktive for børnefamilien i København, der gerne vil tættere på naturen.
 
Udvalget for Klima og Miljø har på den baggrund besluttet at der skal være en naturpolitik for Holbæk Kommune. Naturpolitikken er udarbejdet i samarbejde med Natur- og miljøforum, der på to af deres møder har haft naturpolitikken som tema.
Titlen på naturpolitikken er ’Adgang til naturoplevelser’. Titlen afspejler naturpolitikkens fokus på oplevelser og den rekreative værdi naturen har for os mennesker.
 
Naturpolitikkens målsætning
Naturen udgør et strategisk aktiv for Holbæk Kommune, hvis potentiale langt fra er udnyttet i dag. Nærhed til natur har betydning for, hvor danskerne køber bolig, og her er tilflyttere i Holbæk Kommune ingen undtagelse. Samtidig spiller naturen og brugen af denne en stor rolle for sundhed, livskvalitet og trivsel. Det er naturpolitikkens formål at sætte fokus på, at øget adgang og kendskab til de natur- og landskabskvaliteter, Holbæk Kommune allerede består af, prioriteres. Dette vil understøtte kommunens vækst indenfor bosætning, turisme og lokal udvikling i fremtiden. Det lokale initiativ blandt borgere, organisationer og virksomheder skal være den bærende kraft i arbejdet med at synliggøre de naturområder, der ligger i Holbæk Kommune. Naturværdierne skal bruges i markedsføringen af Holbæk Kommune som et godt sted at bo og besøge.

Økonomiske konsekvenser
Naturpolitikken beskriver en lang række af tiltag og ting man kunne gøre for at forbedre adgangen til naturen og landskabet, skabe flere naturværdier, og ikke mindst fortælle noget mere om de mange steder der findes i Holbæk Kommune. Tiltag der kræver ressourcer og midler. Ressourcer og midler der pt. ikke er afsat.
De forskellige tiltag der er beskrevet i politikken bliver derfor kun til noget hvis der afsættes midler og ressourcer, samt at der er frivillige der vil løfte arbejdet.

Høring
D. 19. juni 2017 blev der afholdt et offentligt møde på Holbæk bibliotek. Der kom ca. 50 borgere. På mødet kunne man bl.a. deltage i samtaler omkring ’naturpleje og frivillighed’, ’adgang og stier’, ’lav mere natur selv’ og ’naturen i den lokale udvikling’. Der var opsat plancher om naturpolitikken, så det var muligt at orientere sig i indhold og komme med input. Der var også mulighed for at dele sit yndlingssted i naturen, ved at sætte knappenåle i et stort kort over Holbæk kommune. På mødet blev det fremhævet, at reglerne omkring færdsel er vigtigt, at få formidlet i politikken og på hjemmesiden. Flere nævnte også at løse hunde og affald er et problem, og at politikken også skulle opfordre til hensynsfuld færdsel. Dertil blev det nævnt af flere, at dialog mellem lodsejere, brugere og kommune er vejen til at få mere adgang og flere stier, f.eks. som ’spor i landskabet’. Alle disse input er indarbejdet i udkastet til naturpolitikken, der sendes i høring.
 
Såfremt udkastet godkendes sendes naturpolitikken i offentlig høring i 3-4 uger i oktober måned. Udkastet bliver tilgængeligt på Holbæk kommunes hjemmeside. Efterfølgende sendes den endelige naturpolitik til vedtagelse i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse af oplæg til Naturpolitik, Udvalget for Klima og Miljø d. 14.10.2016 punkt 148

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Godkendt.


caseno16-40064_#4305019_v1_udkast til naturpolitik_bilag til dagsordenspunkt.pdf.pdf
caseno16-40064_#4305037_v1_udkast til naturpolitik_bilag til dagsordenspunkt_lille.pdf.pdf

Bilag

Udkast til naturpolitik_bilag til dagsordenspunkt.pdf
Udkast til naturpolitik_bilag til dagsordenspunkt_lille.pdf


100. Beslutning - Dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 2.26 (Megacentret)

Beslutning - Dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 2.26 (Megacentret)

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningspunkt.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. der meddeles midlertidig dispensation i 3 år fra anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 2.26 (Megacentret) til, at der kan indrettes fitnesscenter i lokalerne på Stenhusvej 50

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om, at indrette kombineret fitnesscenter og salg af fitnessudstyr i lokalerne i Stenhusvej 50.
 
Anvendelse til fitnesscenter er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse, der fastlægger ejendommens benyttelse til større udvalgsvarer eller engros. Dispensation til anvendelsesbestemmelsen i en lokalplan kan kun gives tidsbegrænset.
 
Ansøger søger om midlertidig dispensation i en periode på 3 år. Dispensationen vil ikke kunne forlænges yderligere. For at kunne opnå permanent tilladelse vil det kræve en ny lokalplan.
 
Administrationen har ikke fået delegeret kompetencen til, at give dispensation fra anvendelsen, hvorfor ansøgningen indstilles til politisk beslutning.
 
Stenhusvej 50 har tidligere huset mindre møbelbutikker i kortere perioder.

Høring
Der har været udsendt naboorientering til alle ejere indenfor lokalplanen i en periode på 14 dage jf. planlovens § 19, stk. 1.
 
Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til ansøgningen om dispensation for en tidsbegrænset periode på 3 år.

Lovgrundlag – link
Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.26. Link til lokalplan
 
Ejendommen er beliggende i delområde 1, der er udlagt til større udvalgsvarebutikker og eventuelt engrossalg jf. § 3.1.
 
Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation i op til 3 år fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse jf. § 19, stk. 1.
Dispensationer efter § 19, stk. 1, kan først ske efter en naboorientering på 14 dage jf. § 20, stk. 1

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-31690_#4298934_v1_kortoversigt stenhusvej 50.pdf

Bilag

kortoversigt Stenhusvej 50


101. Beslutning om dispensation fra afstandskrav - Bolettesminde

Beslutning om dispensation fra afstandskrav - Bolettesminde

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives dispensation fra afstandskrav til naboskel i forbindelse med udvidelse af stald på gården Bolettesminde, Tingerupvej 49, 4330 Hvalsø..


Beskrivelse af sagen
Krav til afstand til naboskel kan ikke overholdes i forbindelse med ansøgt forlængelse af eksisterende stald på Bolettesminde, Tingerupvej 49, 4330 Hvalsø. Der er derfor søgt om dispensation fra afstandskrav. Kompetencen til at træffe beslutning om dispensation i forhold til landbrugslovgivningen er uddelegeret til administrationen. Dog fremgår det af administrationsgrundlaget, at konfliktfyldte dispensationssager foreligges Udvalget for Klima og Miljø. Da administrationen vurderer at den ansøgte dispensation kunne blive konfliktfyldt forelægges sagen til afgørelse i Udvalget for Klima og Miljø jævnfør administrationsgrundlaget.
 
Vedhæftet bilag beskriver sagen i detaljer – herunder administrationens redegørelse og vurdering. Administrationen anbefaler, at der gives dispensation fra afstandskravet til naboskel. Administrationen vurderer at det ansøgte ikke har væsentlig påvirkning af naboer og landskab og at de alternative muligheder der er for placering af stalden ikke vurderes at være bedre løsninger. Nedenfor er en kort beskrivelse af administrationens vurderinger.
 
Placering
Forlængelsen af stalden ønskes foretaget mod nord. I forhold til afstandskrav på 30 meter til naboskel vil det betyde, at tilbygningen kommer cirka 2,5 meter for tæt på matriklen, der ligger nord for Bolettesminde. Foto 1 i vedhæftet bilag viser placering af Bolettesminde, ansøgt tilbygning og nærmeste naboer.
 
Den matrikel, der søges dispensation i forhold til, hører til ejendommen Tingerupvej 85. Matriklen består af dyrket mark nærmest anlægget på Bolettesminde. Bygningerne, herunder boligen, på Tingerupvej 85 ligger i matriklens nordlige hjørne, og afstanden herfra til den ønskede tilbygning vil således blive cirka 265 meter.
 
Der er undersøgt alternative muligheder for tilbygning, hvor afstandskrav er opfyldt. De tre alternativer vurderes ikke som bedre løsninger end det ansøgte projekt.
 
Vurdering af ansøgning om dispensation
Etableringen af tilbygningen ses ikke at ville ændre væsentligt på oplevelsen af landskabet. Den ansøgte placering af tilbygningen er hensigtsmæssig. For at sikre de at anlægget opleves som et samlet anlæg, vil der blive stillet vilkår om, at tilbygningen skal udformes og opføres i samme materialer og farver som den eksisterende stald. Der vil også blive stillet vilkår om maksimal længde af tilbygningen.
 
Samlet set kan gives dispensation fra afstandskrav til naboskel, idet dispensationen med de stillede vilkår
 
I begrundelsen for dette indgår blandt andet,
 
Dispensationens betydning for miljøgodkendelsen
Udvidelse af stalden er en del af indsendt ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, hvor svineproduktionen ønskes udvidet.
 
Såfremt der ikke gives dispensation fra afstandskrav, vil ansøger formentlig stadig fastholde sin ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Bolettesminde. Administrationen forventer, at ansøger vil foretage tilpasning af projektet, så afstandskrav til naboskel kan overholdes. Ny stald vil måske kunne tænkes bygget for sig selv vest for eksisterende eller som vinkel på eksisterende stald. Det kunne også tænkes, at gøre forlængelsen af eksisterende stald kortere. Det er disse tre alternativer, som jævnfør ovenstående er undersøgt i forbindelse med sagsbehandlingen af dispensationen. Alle tre alternativer vil formentlig overholde lovgivningen, og der vil således kunne gives miljøgodkendelsen til disse. Men de to første alternativer vil give større påvirkning af naboerne og landskabet generelt. Det sidste alternativ vil kun gøre det samlede staldanlæg cirka 2 % kortere, hvilket ikke vil gøre nogen synlig forskel for påvirkningen af naboer og landskabet generelt.
 
Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse påtænkes at blive truffet administrativt jævnfør gældende praksis. I tillægget vil indgå krav om etablering af beplantning i forbindelse med tilbygningen (eksisterende miljøgodkendelse indeholder også krav om beplantning).

Høring
Administrationens beskrivelse af sagen og vurdering af muligheden for at opnå dispensation har været i høring fra 6. september til 20. september 2017. Følgende er blevet hørt: Ansøger, ejer af Bolettesminde og ejere af nabomatrikel nord for Bolettesminde (den matrikel, der søges om dispensation i forhold til).
 
Der er indkommet bemærkninger fra ejerne af nabomatrikel. Bemærkningerne gengivet i det følgende: Ejerne bemærker, at udvidelsen mod nord vil, hvis den placeres i samme niveau som eksisterende stald, få en meget høj og synlig placering. De mener, at der i forbindelse med byggeriet bør stilles krav om etablering af afskærmende beplantning med store træer og hurtigvoksende træer og buske, samt krav til vedligeholdelse af beplantningen.
 
Administrationen er enig i høringssvarets forslag til etablering og vedligeholdelse af beplantning. Det indkomne forslag vil derfor indgå i sagsbehandlingen af tillæg til miljøgodkendelse – uanset om opførsel af byggeri kræver dispensation fra afstandskrav eller ej.
 
Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Ikke godkendt. Imod stemte 3 (A og O). For stemte 2 (I).
I ønsker sagen behandlet i byrådet


caseno17-33958_#4306004_v1_høringssvar fra ejere af nabomatrikel.pdf
caseno17-33958_#4306969_v1_notat om dispensation for afstandskrav.pdf

Bilag

Høringssvar fra ejere af nabomatrikel
Notat om dispensation for afstandskrav


102. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Følgende planer igangsættes:
  1. Boliger i Kvanløse
  2. Boligbebyggelse på Vandværkshøjen i Jyderup

Beskrivelse af sagen
Nye planer
A Boligområde i Kvanløse (bilag 1)
Formålet med planprocessen er at give mulighed for etablering af et nyt boligområde med mulighed for op til 8-10 åben-lav boliger. I dag anvendes området til landbrugsformål, men området er i kommuneplanen udlagt til boligformål. Grundejer har ønsket at få udarbejdet lokalplanen for at give mulighed for boligudbygning i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
B Boligbebyggelse på Vandværkshøjen i Jyderup (bilag 2)
Grundejer ønsker at få mulighed for at udnytte et område på Vandværkshøjen i Jyderup til boligformål. Området er ca. 3000 m2 og ligger centralt i Jyderup i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Der foreligger ikke et konkret byggeprojekt for arealerne, og ansøger ønsker derfor en rummelig lokalplan, der muliggør, at området kan anvendes til enten én bolig, 2-3 lejligheder eller et dobbelthus. Da grunden er meget kuperet skal boligbebyggesen planlægges så grundens terrænforhold udnyttes og der skal eventuelt bygges med forskudte etager, rum med ekstra højde mv. Det vurderes, at projektet vil bidrage til kommuneplanens målsætning om fortætning i eksisterende byområder.
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-6963_#4303150_v1_prioriteringsnotat boliger i kvanløse.pdf.pdf
caseno17-6963_#4303151_v1_prioriteringsnotat boligbebyggelse på vandværkshøjen, jyderup.pdf.pdf
caseno17-6963_#4303152_v1_bilag status planer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Prioriteringsnotat Boliger i Kvanløse
Bilag 2 Prioriteringsnotat Boligbebyggelse på Vandværkshøjen, Jyderup
Bilag 3 status planer


103. Beslutning om trafikale tiltag på Slotshaven

Beslutning om trafikale tiltag på Slotshaven

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Etablering af trafikforanstaltninger på Slotshaven, herunder etablering af fortov, hævet flade, standsningsforbud, bedre afmærkning og sikring af stikrydsning sendes i høring.
 
 1. Der afsættes 250.000 kr. i anlægsbudgettet for 2019 til en samlet trafikanalyse, parkeringsanalyse og en trafiksikkerhedsrevision af infrastrukturen ved institutionerne omkring Slotshaven, Vandtårnsvej, Riffelhavevej, Absalonsvej og Lundemarksvej.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har på møde den 16. august 2017 bestilt en analyse af trafikken på Slotshaven sideløbende med udarbejdelse af lokalplan for et parkeringsareal ved Slotshaven 9. Trafikken, herunder trafiksikkerheden, fremkommeligheden og parkeringsmulighederne på Slotshaven, er tidligere blevet analyseret i forbindelse med udvidelse af VUC, etablering af billige boliger samt flytning af parkeringsarealer på Slotshaven.
 
Fremkommelighed
Tællinger og besigtigelser har vist, at der i korte perioder om morgenen og eftermiddagen er meget trafik på Slotshaven og ved krydset Slotshaven/Lundemarksvej. Den kommende udvidelse af VUC forventes at forøge mængden af køretøjer på Slotshaven med ca. 150 køretøjer per dag. Denne nye trafik på Slotshaven vurderes ikke at skabe yderligere nævneværdige fremkommelighedsproblemer, da Slotshaven vurderes at kunne bære denne ekstra mængde trafik hen over dagen.
Den ekstra trafik, som de billige boliger genererer, vurderes ligeledes ikke som problematisk rent fremkommelighedsmæssigt, da kørselsmønsteret fra disse boliger vil være anderledes end trafikken til og fra de store institutioner på Slotshaven.
 
Trafiksikkerhed
Selvom administrationen vurderer, at Slotshaven godt kan bære denne ekstra trafik, vil stigningen medføre større utryghed for trafikanterne på Slotshaven. Da der er mange forskellige trafikantarter på Slotshaven, heriblandt mange gående og cyklende skolebørn, vurderer administrationen, at der er behov for at forbedre trafiksikkerheden på Slotshaven, især for de bløde trafikanter.
 
Administrationen foreslår på denne baggrund og på baggrund af henvendelser fra borgerne i området, at der etableres følgende foranstaltninger på Slotshaven:
 
 
Forslaget til foranstaltninger sendes i høring hos beboerne på Slotshaven, Slotshaven Gymnasium, Sosu-skolen, VUC og Holbæk By Skole, afdeling Absalon samt på kommunens hjemmeside.
 
Forventet udgift for disse trafikforbedrende tiltag: 650.000 kr.
 
Disse foranstaltninger vil forbedre trafiksikkerheden og til dels fremkommeligheden.
 
Foranstaltningerne er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2.
 
Administrationen har kort set på andre mulige løsningsforslag som kan sikre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Slotshaven.
Disse løsningsforslag er ikke gennemarbejdede, men indebærer etablering af ny vej fra Lundemarksvej og syd om VUC eller en forlængelse af Vandtårnsvej frem til Slotshaven. Disse alternative løsningsforslag har en forventet udgift på hhv. 9 mio. kr. for en ny vej fra Lundemarksvej og 5 mio. kr. for en forlængelse af Vandtårnsvej. Løsningsforslagene er kort beskrevet i bilag 3 og 4. De vil indgå i forbindelse med det videre arbejde, hvis det besluttes at iværksætte en nærmere analyse, jf. indstillingens pkt. 1.
 
Parkering på Slotshaven
De ovennævnte beskrevne foranstaltninger og løsningsforslag vil ikke forbedre parkeringsmulighederne på Slotshaven.
 
Parkeringskapaciteten på Slotshaven er i dag stort set er opbrugt. Selv om VUC udbygger og forventer yderligere 150 køretøjer per dag, etableres der ikke flere parkeringspladser i området. Dette skyldes, at der ikke jævnfør lokalplanen kan stilles krav til etablering af flere parkeringspladser. Flytningen af den sydlige parkeringsplads til nord for VUC grundet de nye boliger, vil heller ikke tilføje yderligere parkeringspladser til området, ud over de få der etableres i forbindelse med de billige boliger.
 
Det er ikke kun på Slotshaven der mangler parkeringsmuligheder. Det gælder også i et større område ved de omkringliggende skoler: VUC, EUC, SOSU-skolen, Holbæk Private Realskole, Slotshaven Gymnasium samt Holbæk By Skole, afdeling Absalon.
 
I dette større område omkring Slotshaven, Vandtårnsvej, Riffelhavevej, Absalonsvej og Lundemarksvej, bør trafiksikkerheden og den generelle trafikudvikling analyseres sammen med parkeringsmulighederne.
 
Fremtidssikrede løsninger
Administrationen mener derfor, at der er behov for en samlet analyse af hele området omkring de store institutioner for at identificere mulige fremtidssikrede løsninger for parkeringsforholdene, trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Denne analyse vil bestå af:
 
 
Forventet udgift for denne analyse: 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Ønskes den overordnede analyse for området igangsat vil der blive afsat 250.000 kr. på anlægsbudgettet for 2019.
 
Hvis der i forlængelse af høringsfasen ønskes etableret trafiktekniske foranstaltninger på Slotshaven, skal der efterfølgende afsættes 650.000 kr. på anlægsbudgettet i det år projektet ønskes realiseret.

Øvrige konsekvenser
De trafiktekniske foranstaltninger vil have en gavnlig effekt på trafikafviklingen og trafiksikkerheden på Slotshaven.
 
Den samlede analyse i området vil afklare de trafikale problemstillinger omkring de store institutioner omkring Slotshaven, Vandtårnsvej, Riffelhavevej, Absalonsvej og Lundemarksvej. Derved fremtidssikres den videre planlægning i området.

Høring
Etablering af trafikforanstaltninger på Slotshaven sendes i høring hos beboerne på Slotshaven, Slotshaven Gymnasium, Sosu-skolen, VUC og Holbæk By Skole, afdeling Absalon samt på kommunens hjemmeside.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 16/8 2017 dagsordenspunkt 147: Beslutning om delegation af plan for parkeringsareal ved Slotshaven 9, Holbæk Vest
 
Økonomiudvalget den 9/8 2017 dagsordenspunkt 126: Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer
 
Udvalget for Klima og Miljø den 20/6 2017 dagsordenspunkt 76: Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-5675_#4309170_v1_bilag 1 analyse af trafikken, slotshaven.pdf
caseno17-5675_#4305550_v1_bilag 2 trafikforbedrende tiltag på slotshaven.pdf
caseno17-5675_#4307688_v1_bilag 3 skitse a ny vejføring slotshaven.pdf.pdf
caseno17-5675_#4307687_v1_bilag 4 skitse b ny vejføring slotshaven.pdf

Bilag

Bilag 1 Analyse af trafikken, Slotshaven
Bilag 2 trafikforbedrende tiltag på Slotshaven
Bilag 3 Skitse A ny vejføring Slotshaven.pdf
Bilag 4 Skitse B ny vejføring Slotshaven


104. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej

Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer gøres permanent
 2. Truelsdalvej søges nedklassificeret til privat fællesvej
 3. det principielt godkendes, at offentlige veje kan nedklassificeres til private fællesveje i tilsvarende situationer som beskrevet nedenfor

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer ophæves
 2. Truelsdalvej fortsat skal være offentlig vej

Beskrivelse af sagen
Truelsdalvej er en offentlig vej, som er særdeles smal, snoet og bakket. På anmodning fra samtlige vejens beboere har Vej og Trafik givet tilladelse til, at vejen spærres for gennemgående motorkørsel. I første omgang blev tilladelsen givet i en prøveperiode, da Vej og Trafik ikke havde mulighed for på forhånd at afklare, om spærringen ville medføre gener for andre end vejens egne beboere.
 
Prøveperioden er udløbet, og Vej og Trafik har modtaget en enkelt henvendelse fra en borger, som ikke bor på Truelsdalvej, men som fortsat ønsker at anvende vejen til gennemkørsel. Som følge af spærringen må borgeren køre en omvej på 1,3 km, men får ikke længere transporttid.
 
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
 
Som det fremgår af vedlagte oversigtsplot, kan gennemkørende trafik anvende andre og bedre veje i området.
 
Både Vej og Trafik og Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at vejen er uegnet til gennemkørende trafik og har derfor givet tilladelse til spærringen. Da samtlige beboere som nævnt står bag ønsket om spærringen, og da en færdselssikkerhedsmæssig og trafikal vurdering peger på at opretholde spærringen, vurderer Vej og Trafik, at spærringen skal gøres permanent.
 
Efter en evaluering har Vej og Trafik sammen med beboerne og politiet vurderet, at spærringen bør flyttes ca 180 m mod nord. Det skyldes, at der er mulighed for at køre uden om afspærring ved den midlertidige placering, hvilket ikke er tilfældet ved den tiltænkte permanente placering, som ligger mellem et mosehul og en indhegning. Den nye placering fremgår af vedlagte kortbilag.
 
Spærringens tiltænkte permanente placering er aftalt med jordejerne.
 
Den permanente afspærring tænkes udført med to stolper, som kan fjernes med en nøgle. Denne nøgle kan så udleveres til beboere, jordejere, forpagtere m.v., så disse har mulighed for at passere afspærringen.
 
Vej og Trafik har udsendt et høringsbrev til alle grundejere og forpagtere langs vejen. I brevet redegøres for den nye placering og udformning af spærringen. Der er kommet en enkelt positiv tilbagemelding, som vedlægges som bilag.
 
Kriteriet om, at trafikken på vejen langt overvejende er til beboerne på vejen er sammenfaldende med kriteriet for, om en given vej bør være en offentlig vej eller en privat fællesvej.
 
Da det efter etablering af spærringen ikke er muligt at anvende vejen til gennemkørende trafik, er det nærliggende ved samme lejlighed at søge vejen nedklassificeret til privat fællesvej.
 
En sådan nedklassificering tager normalt 4-6 år, men kan udføres relativt enkelt gennem en frivillig aftale med vejens beboere, hvis denne aftale indgås på et fuldt oplyst juridisk grundlag. En sådan aftale blev f.eks. indgået i 2013 med Berendsen Textil Service A/S og EUC Nordvestsjælland for en del af Vølundsvej.
 
Vej og Trafik har omtalt nedklassificeringen som en mulighed for beboere og grundejere, men har ikke mødt positive reaktioner.
 
Administrationen anmoder om en principiel tilkendegivelse om, hvorvidt der i denne og tilsvarende situationer skal iværksættes en nedklassificering. Det er ikke hensigten at indlede en generel nedklassificering af offentlige veje, men der opstår nogle gange situationer som denne, hvor spørgsmålet på grund af en udefra kommende henvendelse bliver relevant.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Da der stadig er borgere, der ønsker at anvende Truelsdalvej som gennemkørselsvej, er der ikke grundlag for at spærre vejen.
 
Spærringen skal derfor fjernes, nu da prøveperioden er udløbet.
 
Når der ikke spærres for gennemgående trafik, er der ingen anledning til at nedklassificere vejen.

Økonomiske konsekvenser
En permanent spærring af Truelsdalvej og en efterfølgende nedklassificering til privat fællesvej kan gennemføres uden væsentlige udgifter for Holbæk Kommune. Der skal udarbejdes en tilstandsrapport vedr. vejens tilstand, men kompetencen hertil findes i Vækst og Bæredygtighed.
 
Tværtimod vil kommunen fremover spare udgifterne til drift af ca. 1,4 km offentlig vej. Denne udgift er vanskelig at vurdere, men består af to årlige slåninger af rabatter, oprensning af grøfter efter behov samt vedligeholdelse af asfaltlaget.

Øvrige konsekvenser
 
Midt- og Vestsjællands Politi har allerede godkendt en permanent spærring af vejen, og nedklassificeringen kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder.

Høring
 
Vej og Trafik har foretaget en høring af beboere, jordejere og forpagtere på Truelsdalvej. Der har ikke været negative reaktioner på den foreslåede løsning.

Lovgrundlag – link
 
Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 15 og §§ 124-129
 
Kommunen kan som vejmyndighed beslutte, at en vej skal nedlægges som offentlig vej, jf. § 15. Hvis vejen skal opretholdes om privat fællesvej, skal nedlæggelsen normalt ske efter en procedure, der tager min. 4 år. Denne procedure kan dog fraviges efter aftale, hvis samtlige berørte grundejere er enige, jf. § 126

Sagshistorik, henvisninger
 
Sagen har været sat på dagsorden til mødet i Udvalg for Klima og Miljø den 21. februar 2017. Sagen blev taget af dagsordenen efter en henvendelse fra en jordejer, der rejste tvivl om dennes adgang til sin jord

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Udsat.


caseno16-17687_#4280643_v1_indsigelse mod afspærring.pdf.pdf
caseno16-17687_#4249823_v1_permanen afspærring af truelsdalvej - plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4107581_v1_truelsdalvej plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4260417_v1_vs caseno16-17687 x4249810 v1 udkast til høring.msg

Bilag

Indsigelse mod afspærring.pdf
Plot - placering af afspærring
Plot - oversigt
Høringssvar fra landmand


105. Beslutning om forenkling af færgetakster til og fra Orø

Beslutning om forenkling af færgetakster til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport, passagerer m.v. til og fra Orø for 2018 ændres som følge af ny bekendtgørelse for området, samt ny fordelingsaftale indgået mellem Holbæk Kommune og Østre Færge A/S.

Beskrivelse af sagen
Folketinget har med virkning fra 15. august 2017 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan anvendes hele året med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, samt direktøren for Østre Færge A/S. Resultatet er en skitse til en ny lokalaftale for fordeling af det ministerielle tilskud for pågældende ordning. Dette vil medføre et tilskudsmæssigt løft for den kommunale færgerute. Intentionen er, at man fremadrettet vil opleve samme procentvise takstnedsættelse for begge færgeruter, som besejler Orø, i 2018 og de kommende år. Med kommende år forstås, så længe bekendtgørelsen er i kraft. Denne nedsættelse, anslået til ca. 40%, vil åbne muligheden for en længe ønsket forenkling af billetteringstyperne for den kommunale færge. Nogle rabatformer er allerede udfaset fx rabat til vandrehjemsgæster, som ikke er aktuelt, da vandrehjemmet ophørte driften. For at få andel i det pågældende tilskud, så kan sejladsen ikke gøres gratis, hvorefter mange takster må bibeholdes. Forenklingen vil primært blive, at alle rabatordninger udover månedskort og 20-turskort nedlægges. Dette vil medføres en administrativ forenkling om bord, samt når der skal udfærdiges fakturaer til kontokunder.
 
Bilag A og B belyser nuværende færgetakster og billetteringsmuligheder og bilag C angiver, hvordan færgetaksterne sammensættes i 2018.  
 
Den videre proces
Regulering af taksterne vil fremadrettet ske i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor alle kommunens takster bliver godkendt, samt i overensstemmelse med den kommende lokalaftale med Østre Færge A/S, som tager afsæt i mulighederne beskrevet i den pågældende ministerielle bekendtgørelse.
 
Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler, passagerer m.v. i skuldersæsonen med ca. 40%. De samlede økonomiske konsekvenser forventes at blive uændrede, da takstnedsættelserne skulle modsvares af et forhøjet tilskud til den kommunale færge. Dog forventes det, at den kommunale færge vil få flere spontane bil- og personoverførsler, når det erkendes, at der er sket en markant prismæssig nedsættelse af billetpriserne.
 
Øvrige konsekvenser
Det vil ingen konsekvens få for gods- og erhvervstrafik, da disse billetpriser allerede er nedsat markant med hjemmel i en anden tilskudsordning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. For sommerhusejerne har den kommunale færge i flere år kørt med specielle priser, såfremt man kunne fremvise dokumentation. Denne ordning vil nu ophøre, men sommerhusejerne vil komme til at betale det samme som hidtil, når denne forenkling sættes i værk. Men der ville undgås en del misforståelser og administration om bord, når Sommerhusejerordningen og tilsvarende ordninger ophører.
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.
 
Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Udsat.


caseno17-38479_#4307695_v1_orø bilag b.docx.docx
caseno17-38479_#4307694_v1_orø bilag c.docx.docx
caseno17-38479_#4307693_v1_orø bilag a.docx.docx

Bilag

Orø bilag B.docx
Orø bilag C.docx
Orø bilag A.docx


106. Beslutning om budgetrevision 3

Beslutning om budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger godkendes.
 2. budgetrevision 3 godkendes.

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1 og 2 og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Halvårsregnskabet blev godkendt i byrådet d. 13. september 2017, og denne sag vedrører budgetrevision 3.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer og tillægsbevillinger administrationen anbefaler byrådet at godkende. I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 3. I bilagene 3-11 er budgetrevision 3 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 12 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 13 er en liste over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 3. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-11.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr.
 
Der er flere faktorer, der skaber overskuddet tilsammen:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, Forventet regnskab 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
 
 
Mio.kr.
 
Oprindeligt budget 2017
 
Korrigeret budget 2017
 
Forventet regnskab 2017
Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Indtægter
-4.211,7
-4.196,1
-4.196,0
0,1
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
4,4
Renter
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-209,5
-205,0
4,5
Anlæg
134,7
292,7
118,4
-174,3
Forsynings-virksomhed
0
0
0
0
Resultat
-100,9
83,2
-86,7
-169,9
Finansiering
109,3
45,3
57,7
12,4
Regnskabsresultat
8,4
128,5
-28,9
-157,4
Kasseopbygning
-8,4
-128,5
-28,9
157,4
 
 
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes det korrigerede budget at holde. Det dækker over, at Holbæk Kommune får ca. 3 mio. kr. mindre i midtvejsreguleringen end forventet. Samtidig er der en forventning om, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgeren vedrørende grundskyld. Samlet set opvejer de to beløb hinanden.

Driftsudgifterne forventes at ligge 4,4 mio. kr. over korrigeret budget. Af hensyn til likviditeten skal der overføres 27,7 mio. kr. fra 2017. Det betyder at den samlede udfordring på driften er 32 mio. kr., hvilket er en stigning på 6 mio. kr. siden halvårsregnskabet.
 
Forventningen til årets driftsregnskab ved budgetrevision 3 svarer til en forbrugsreduktion fra 2016 til 2017 på ca. 165 mio. kr. I det oprindelige budget ligger en forventning om en forbrugsreduktion på ca. 180 mio. kr. Begge beregninger er baseret på pris- og lønskøn fra 2017.
 
Anlægsudgifterne er 174,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der kun gennemføres et begrænset antal anlægsprojekter. Derudover er kommunen begyndt at modtage salgsindtægter, hvoraf nogle skal dække udgifter der falder i senere år. Derfor har disse indtægter positiv indflydelse på årsresultatet i 2017.
 
 
Der forventes at blive optaget 12,4 mio. kr. mindre i lån i 2017 end forudsat i korrigeret budget. De 12,4 mio. kr. vedrører energirenoveringsprojekter, som ikke når at blive gennemført i 2017.
 
 
Udvikling siden halvårsregnskabet
De vigtigste ændringer siden halvårsregnskabet vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr.
 
De øgede salgsindtægter i 2017 påvirker forventet regnskab 2017 positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i 2017.
 
De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget.
 
 
Betydning for budget 2018
Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i 2017 understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i budgetforslag 2018-2021, fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårsregnskabet til budgetrevision 3 på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede driftsbudget. Derfor er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


caseno17-1642_#4310587_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311093_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311095_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311096_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br 3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310592_v1_bilag 5 - pris x mændge læring og trivsel - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311097_v1_bilag 6 - aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310595_v1_bilag 7 - pris x mængde aktiv hele livet - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311098_v1_bilag 8 - uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310597_v1_bilag 9 - pris x mængde uddannelse og job - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311099_v1_bilag 10 - klima og miljø - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4311100_v1_bilag 11 - kultur og fritid - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310620_v1_bilag 12 - liste over anlægsprojekter - br3 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4310856_v1_bilag 13 - oversigt over grunde og ejendomme - br3 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger - BR3 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR3 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR3 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR 3 2017.pdf
Bilag 5 - Pris x Mændge Læring og Trivsel - BR3 2017.pdf
Bilag 6 - Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 7 - Pris x Mængde Aktiv hele livet - BR3 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 9 - Pris x mængde Uddannelse og Job - BR3 2017.pdf
Bilag 10 - Klima og Miljø - BR3 2017.pdf
Bilag 11 - Kultur og Fritid - BR3 2017.pdf
Bilag 12 - Liste over anlægsprojekter - BR3 2017.pdf
Bilag 13 - Oversigt over grunde og ejendomme - BR3 2017.pdf


107. Godkendelse af proces vedrørende flytning af Holbæk Renseanlæg

Godkendelse af proces vedrørende flytning af Holbæk Renseanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Proces vedrørende flytning af Holbæk Renseanlæg godkendes

Beskrivelse af sagen
I juni 2016 godkendte Holbæk Byråd en ny spildevandsplan, hvor det ved samme lejlighed blev besluttet, at renseanlægget ved Holbæk Havn skal flyttes.
 
Der har pågået en offentlig proces hele foråret med inddragelse af borgerne omkring placering af nyt Holbæk Renseanlæg, hvor fristen udløb den 26. marts 2017. Resultatet heraf er, at borgerne har i hovedsagen peget på en placering ved Hagesholm Øst, samt et område syd for Holbæk by nær rute 21, som alternativ til placeringen på Tuse Næs.
 
Området syd for Holbæk nær rute 21 er der ikke beregnet på, da Fors A/S har vurderet at placeringen ligger relativt langt fra et robust udledningspunkt da Kalvemose Å ikke er egnet som recipient af det rensede spildevand. Der ville skulle etableres tilløbs- og udløbsledninger til og fra renseanlægget, enten igennem byen eller hele vejen udenom. Uanset ledningsføring, skal der krydses mange veje og muligvis også jernbanen. Alt i alt forventer Fors A/S, at en placering ved motorvejen medfører mange risici i anlægsfasen samt høje anlægs- og driftsomkostninger sammenlignet med de andre alternativer.
 
Nedenfor følger en orientering om prisoverslag for anlægs- og driftsudgifter, samt den videre proces vedr. flytning af renseanlægget.
 
Prisoverslag for anlægs- og driftsudgifter for to placeringer
Over sommeren er der beregnet på omtrentlige prisoverslag for placering i områderne Hagesholm Øst og Tuse Næs, som der orienteres om med denne indstilling. Alt spildevand løber mod det eksisterende renseanlæg, og skal derfra pumpes videre, uanset hvilken placering der vælges. Det skal afklares om spildevandet fra Holbæk Kommune, kan inddrages i Fårevejle Renseanlæg i Odsherred Kommune. Hvis det ikke er muligt, skal det afklares om spildevandet fra Svinninge og Gislinge Renseanlæg, kan inddrages i Fårevejle, og det resterende spildevand i Holbæk Kommune inddrages i et nyt renseanlæg ved Hagesholm Øst eller Tuse Næs.
 
Der er for de to områder regnet på overslag for:
-           hvad et basis-renseanlæg vil koste,
-           ledningsføring til anlægget,
-           ledningsføring fra anlægget,
-           samt den årlige drift af anlægget.
 
Udgiften til anlæg af renseanlægget, samt spildevandsledninger, ligger hos Fors A/S som bygherre. Holbæk Kommune har derfor ikke direkte afledte omkostninger ved flytning af renseanlægget.
Ifølge Vandsektorloven, skal Fors A/S’s udgifter til anlæg af renseanlæg, tjenes ind gennem spildevandsafgiften.
Driftsudgiften påvirkes af antallet af pumpestationer, der er nødvendige for at transportere spildevandet til og fra renseanlægget.
 
Overslagene er sammensat til nedenstående scenarier, som skal undersøges nærmere.
Anlægsudgifter er etablering af pumpestation/er, bassinanlæg, trykledning, udløbsledning, og opførelse af basis-renseanlæg. Driftsudgift pr. år dækker udgifter til elforbrug, service og reservedele.
 
Scenarie 1 – Placering Tuse Næs
Udledning af renset spildevand til Holbæk Fjord
Samlet anlægsudgift:  246.000.000 kr.
Årlige driftsudgifter:  350.000 kr
 
Udledning af renset spildevand til Isefjord
Samlet anlægsudgift:  274.000.000 kr.
Årlige driftsudgifter:  700.000 kr
 
Scenarie 2A – Placering Hagesholm Øst, ledningstrace med krydsning af Holbæk Fjord
Udledning af renset spildevand til Lammefjord
Samlet anlægsudgift:  290.000.000 kr.
Årlige driftsudgifter:  900.000 kr
 
Udledning af renset spildevand til Isefjord
Samlet anlægsudgift:  370.000.000 kr.
Årlige driftsudgifter:  1.400.000 kr
 
Scenarie 2B – Placering Hagesholm Øst, ledningstrace uden krydsning af Holbæk Fjord
Udledning af renset spildevand til Lammefjord
Samlet anlægsudgift:  286.000.000 kr.
Årlige driftsudgifter:  900.000 kr
 
Udledning af renset spildevand til Isefjord
Samlet anlægsudgift:  364.000.000 kr.
Årlige driftsudgifter:  1.400.000 kr
 
Tillægsudgifter
Overslagsprisen for renseanlægget er baseret på et renseanlæg uden supplerende overdækning. Såfremt beluftningstankene ønskes overdækket ud fra æstetiske og lugtmæssige betragtninger forventes dette at medføre en tillægspris på ca. 10 mio. DKK ekskl. moms.
 
En komplet overdækning af renseanlægget, tilsvarende den løsning Hillerød Forsyning har brugt i deres nye centralrenseanlæg, forventes at medføre en tillægspris på 30-70 mio. DKK. ekskl. moms. Den endelige pris afhænger af mange faktorer, såsom konstruktion, materialevalg, bygningens
arkitektur, grønne tage, osv.
 
Spildevandstakst
Spildevandstaksten vil forøges ved alle scenarier. Den prismæssige forskel pr. m3 scenarierne imellem, kan ikke fastsættes på nuværende tidspunkt. Beregningerne heraf vil indgå i det videre arbejde.
 
I bilag 3 er den nuværende spildevandstakst i Holbæk Kommune sammenlignet med nabokommunerne. Med 34,11 kr/m3 ligger Holbæk Kommune i den lave ende, mod Sorø Forsyning på 54,95 kr/m3.
 
Den videre proces vedr. flytning af Holbæk Renseanlæg
Inden for 10-20 år, vil det eksisterende renseanlæg skulle renoveres for et større beløb, for at kunne fortsætte med den nuværende drift. Planlægning samt etablering af et nyt renseanlæg, skal derfor udføres i tide, før denne investering bliver nødvendig.
Den samlede planlægningsproces forventes at tage op mod to år, plus et år med forventelige høringsprocesser. Et nyt renseanlæg vil tage to til tre år at opføre. Det vil sige, at fra placeringen er endeligt besluttet i byrådet, vil det tage op mod seks år før, at anlægget er helt flyttet og i drift på den nye placering.
Med procesplanen er det forsøgt at tage højde for eventuelle forsinkelser, og med ønsket om tid til grundighed i planarbejdet, er der derfor afsat en længere periode til dette, end normalt.
 
Med dette in mente, arbejdes der videre med følgende procesplan:
 
Sep./Okt. 2017            Politisk stillingtagen til processen for det videre arbejde
Nov.’17 – Feb. ’18      Beregningsproces og workshop med borgere
Mar. 2018                    Byrådet beslutter endelig placering, ud fra indstillede alternativer
Apr. ’18 – Dec. ’19     Planproces inkl. to offentlige høringer (fordebat og høring af planforslag)
Jan. 2020                     Endelig vedtagelse af plangrundlag i byrådet
Jan. 2020 – Jan. 2021  Mulig klageproces
Jan. 2021                     Bygherre Fors A/S går i gang med at anlægge nyt renseanlæg
Ca. 2024                      Nyt renseanlæg færdigbygget. Eksisterende anlæg nedlægges.
Ca. 2025                      Eksisterende anlægs grund på havnen klar til byggemodning.
 
Workshop med borgere forløber henover efteråret 2017. Borgere fra lokalområderne inviteres til 1-2 workshops, hvor der arbejdes med placeringen inden for lokalområdet, samt ønsker til bl.a. udseende, og de sammenhænge og muligheder et anlæg vil give på den pågældende placering. Der afholdes workshops med hvert lokalområde, hvor kun dette lokalområde drøftes.
 
På baggrund af workshops og de nærmere beregninger, indstiller administrationen placeringer til endelig beslutning i byrådet.
 
Derefter starter planarbejdet på en længere proces, med to offentlige høringer. Den første høring er en fordebat, som der er krav om udføres da der er kommuneplantillæg. Her kan borgere og interessenter komme med indspark til lokalplanen, inden den udarbejdes. Den næste høring er den offentlige høring af planforslaget, som der er krav om ved alle lokalplaner. Under planprocessen udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM), spildevandstillæg, udledningstilladelse, miljøgodkendelse, ekspropriationsforretning samt diverse tilladelser og dispensationer som placering og ledningsføring kræver. Alle afgørelser som træffes, kan påklages. Det forventes at eventuelle klagesager har en behandlingstid på omtrent et år.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til anlæg af renseanlægget, samt spildevandsledninger, ligger hos Fors A/S som bygherre. Holbæk Kommune har derfor ikke direkte afledte omkostninger ved flytning af renseanlægget.
Ifølge Vandsektorloven, skal Fors A/S’s udgifter til anlæg af renseanlæg, tjenes ind gennem spildevandsafgiften.
Driftsudgiften påvirkes af antallet af pumpestationer, der er nødvendige for at transportere spildevandet til og fra renseanlægget.

Øvrige konsekvenser
Ingen øvrige væsentlige konsekvenser.

Lovgrundlag – link
§ 16 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forholde (Vandsektorloven), Lov nr 469 af 12/06/2009
Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125346

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Det indstilles, at fordele og ulemper ved et tættere samarbejde med Odsherred, fordele og ulemper ved en fortsat placering på Holbæk havn i området omkring den nuværende placering samt fordele og ulemper ved placering på Tuse Næs og på Hagesholm afdækkes og forelægges byrådet i foråret 2018, hvorefter der tages stilling til hvilke muligheder, der skal arbejdes videre med, og hvordan borgere og andre interessenter skal inddrages.


caseno17-17526_#4305885_v1_foreløbige overslagspriser holbæk ra.pdf.pdf
caseno17-17526_#4305886_v1_myndigheds og aktiveringsplan_udkast.pdf.pdf
caseno17-17526_#4311483_v1_spildevandstakster.xlsx - spildevandstakster.pdf.pdf

Bilag

Foreløbige overslagspriser Holbæk RA.pdf
Myndigheds og aktiveringsplan_UDKAST.pdf
Spildevandstakster


108. Orienteringspunkt om selvkørende busser

Orienteringspunkt om selvkørende busser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. orienteringen om status på selvkørende busser tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø bad på deres møde i juni 2017 om at få en sag på om selvkørende busser. Nedenfor følger en kort orientering om hvad Movia´s status er på projektet og hvilke muligheder der er i Holbæk Kommune.
 
Movia har fremsendt materiale omkring status for selvkørende busser.
Det fremgår af materialet, at Movia fremhæver at selvkørende busser ikke på nuværende tidspunkt kan indsættes i almindelig drift. Teknologien er for umoden og uprøvet og vil blot give kommuner og brugere store skuffelser – og økonomiske tab såfremt man vil forcere dem i drift.
Busserne kan i øjeblikket køre i områder med begrænset kompleksitet hvad angår infrastruktur og trafikering. Hastigheden ligger på omkring 8 – 10 km/t i de forsøg, som der er givet tilladelse til i 2017.
Det forventes at man efter de næste 2 – 3 års testforløb kan sætte selvkørende busser ind i driften.
Om busserne også er blevet økonomisk favorable på det tidspunkt er svært at spå om nu.
Movia forventer at køre de første forsøg i 2018. Det forventes at det kommer til at koste de deltagende kommuner omkring 900.000 kr. for en forsøgsperiode på 3 måneder.
 
 
Eventuelle forsøg i Holbæk Kommune
Administrationen har rettet henvendelse til Movia og orienteret om, at Holbæk Kommune kan se en mulighed for de selvkørende busser i forbindelse Sportsbyens kommende drift. Dog ikke før tidligst efter 2019.
De selvkørende busser kan også ses som en mulighed for at binde byen og havneområdet/ Filmtorvet sammen.
Movia har taget henvendelsen til efterretning og vil vende tilbage og se på om der vil være mulighed for at indarbejde ønskerne i trafikbestillingen i 2020 – 2021 eller køre en forsøgsperiode med de omtalte rute.
Der er tale om ønsker til udviklingsprojekter, som på ingen måde har forpligtiget kommunen økonomisk.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Taget til efterretning.


caseno17-31993_#4299217_v1_selvkørende bus - faktaark.pdf
caseno17-31993_#4299214_v1_information - selvkørende bus.pdf

Bilag

Selvkørende bus - faktaark
Information - Selvkørende bus


109. Orientering om ændret vedligeholdelse på to del strækninger i Elverdamsåen

Orientering om ændret vedligeholdelse på to del strækninger i Elverdamsåen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og MiljøIndstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1) Udvalget tager orienteringen om ændret vedligeholdelse på to del strækninger i Elverdamsåen til efterretningBeskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk og Lejre kommuner planlægger gennemførelse af et restaureringsprojekt i den øvre del af Elverdamsåen på strækningerne st. 1456-1810 til st. 2060-2327. Strækningen er udpeget i statens vandplan 2.2. Projektet vil forbedre de fysiske forhold til gavn for fisk og smådyr i vandløbet.
Der ønskes samtidigt ændrede vedligeholdelsesbestemmelser for de pågældende strækninger.
Bestemmelserne skal sikre de fremtidige miljømæssige og afvandingsmæssige forhold i vandløbet.
Nedenfor følger en kort beskrivelse af projektet.

 
Figur 1: Der foreslås ændrede bestemmelser om vedligeholdelsen af Elverdamsåen på to delstrækninger af strækningen st. 1456-2327, som er markeret på kortet.
 
Generelt

Elverdamsåen administreres efter fællesregulativ for kommune- og amtsvandløbet Elverdamsåen, 1993.
Opmåling af strækningen i 2016 viser, at vandløbsbunden ligger højere end bundkoterne i det tidligere regulativ fra 1979 på de to del strækninger st. 1456-1810 og st. 2060-2327. Til trods for det relativt gode fald på strækningerne, særligt på den nedre strækning, er strækningerne præget af en tæt ensidig vegetation af vandplanterne pindsvineknop og mærke, hvilket kan opnås ved at gennemføre et restaureringsprojekt og ændre vedligeholdelsen.


Restaureringsprojekt

Lejre og Holbæk kommuner vil forbedre de fysiske forhold på strækningerne st. 1456-1810 og st. 2060-2327 i Elverdamsåen. Dette opnås ved etablering af sandfang, nænsom oprensning af sand- og mudderaflejringer, udlægning af sten og gydegrus samt plantning af elletræer. Det vurderes at vandføringsevnen på strækningerne ligeledes vil forbedres som følge af projektet. Projektet er fuldt finansieret af staten.

Forslag til ændring af vedligeholdelsen st. 1456-1810 og 2060-2327

På strækningen 1456-2327 er der i gældende regulativ ikke fastlagt nogen krav til hvilken form vandløbet skal have eller vandløbets vandføringsevne. Nuværende er vandløbet på strækningerne ”vedligeholdelsesfrit” i perioden juni-august og ”som hovedregel vedligeholdelsesfrit” i perioden september-oktober. Vedligeholdelsesfrit vil sige, at der ikke skal fjernes grøde eller bundmateriale.
 
For at sikre de fremtidige miljømæssige og afvandingsmæssige forhold i vandløbet ønskes det at grøden skæres en gang årligt i perioden august-oktober. Vegetationen skæres selektivt og manuelt i en slynget strømrende, sådan at vandløbsbund, gydebanker og vandføringsevnen opretholdes.Økonomiske konsekvenser
 
Holbæk Kommune har fået tilsagn om tilskud på 49.500 kr. fra NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugsstyrelsen) til restaureringsprojektet i Elverdamsåen, og forventer at kunne udføre projektet for dette beløb.
Den årlige grødeskæring i perioden august-oktober, tilsyn med sandfang og oprensninger, når vandføringsevnen er for lille vil medføre en lettere øget udgifter til vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Holbæk Kommune, som vil være rummet af det allerede afsatte vandløbsbudget.

Høring
 
Restaureringsprojektet og forslag til ændret vedligeholdelse har sammen været sendt i høring i 8 uger fra den 4. juli til den 29. august 2017. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Taget til efterretning.
110. Orientering om Lokalplan 2.82 og Kommuneplantillæg nr. 32

Orientering om Lokalplan 2.82 og Kommuneplantillæg nr. 32

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orienteringen, om at afgrænsning og indhold i lokalplan 2.82 tilrettes i overensstemmelse med revideret projekt jf. bilag 1, tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 8. november 2016 besluttet at igangsætte lokalplanen 2.82 og Kommuneplantillæg nr. 32 og har den 14. december 2016 besluttet at delegere kompetencen til at sende planforslagene i offentlig høring til administrationen. Det betyder, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes administrativt og endelige planer (med borgernes høringssvar) behandles af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet. 
 
Udvalget for Klima og Miljø orienteres med dette dagsordenspunkt om, at afgrænsningen af lokalplan 2.82 bliver mindre end tidligere godkendt, da kunstgræsbanen kan bibeholdes i lokalplan 2.67. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 Ny Lokalplan 2.82 Holbæk Sportsby del II.
 
Lokalplanen skal give mulighed for, at ændre placeringen af atletikstadion til at den kan placeres lige vest for sportsbyens nuværende område hvor det vil ligge lige overfor kunstgræsbanerne og tæt ved fodboldstadion. Kunstgræsbanerne og fodboldstadion er belyste og placeringen af atletikstadion i samme område giver god synergi i forhold til at lave et oplyst område med aktiviteter også i de mørke måneder. Lokalplanen skaber ligeledes rammer for, at der kan placeres klubhus- og servicefunktioner og værkstedsfaciliteter til fx cykelsporten.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Taget til efterretning.


caseno16-46230_#4304438_v1_ny afgrænsning til lokalplan.pdf.pdf

Bilag

Ny afgrænsning til lokalplan.pdf


111. Orientering om etablering af p-pladser på Havnevej

Orientering om etablering af p-pladser på Havnevej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om p-pladser på Havnevej tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Baggrund
På økonomiudvalgsmøde den 06.09.2017 blev forelagt en sag om bevilling til anlæg af p-pladser ved Havnevej.
I forlængelse af dagsordenspunktet på økonomiudvalgsmødet, tilkendegav beboerne i havneområdet ønske om inddragelse.
Byrådet valgte den 13.09.2017 at lade sagen udgå, da løsningsforslaget ønskes yderligere belyst inden endelig beslutning.
Herunder ønskes sagsfremstillingen suppleret med forslag til mulige alternative placeringer og løsninger i havneområdet.
 
Beskrivelse
P-pladserne skal medvirke til at forbedre parkeringsforsyningen i havneområdet, samtidig med en udskiftning af de nuværende poppel træer til foreskrevne platantræer.
 
De indbetalte bidrag til parkeringsfonden skal tilbagebetales til bidragsyderen, hvis ikke der er anlagt p-pladser senest 5 år efter indbetalingen.
Til dato har der endnu ikke være anlagt p-pladser for parkeringsfondsmidlerne og de indbetalte beløb tilbagebetales løbende.
Fx vil 120 t.kr. blive tilbagebetalt i oktober 2017 og 1,8 mio. kr. til december 2018.
Skal der laves en lokalplan for p-pladserne vil det alene typisk tage 8-9 måneder og skal arealet først erhverves, så vil det umiddelbart fordyre etableringen af p-pladser, så det betyder kommunal medfinansiering.
 
Derfor arbejdes videre med placeringer, hvor arealet:
 
1. ejes af Holbæk Kommune, så projektet økonomisk hviler i sig selv.
2. er omfattet af nuværende planforhold, der muliggør etablering af p-pladser.
 
Endvidere løfter placeringen ved Havnevej ønskerne fra beboergruppen i havneområdet om udskiftning af poppeltræerne med platantræer jf. lokalplanen.
Uafhængigt af anlæg af p-pladser eller ønsker fra beboerne på nuværende tidspunkt, bør poppeltræerne fældes og udskiftes.
Poppeltræerne har et rodnet, der kan brede sig og ødelægge rabat, fortov og kørebane.
Dvs. mulige omkostninger i nær fremtid for Holbæk Kommune.
 
Næste skridt
Henset til den tidsmæssige ramme for realisering inden frist for tilbagebetaling af indbetalte p-fondsmidler, har administrationen igangsat en proces med lokal borgerinddragelse af parkeringsgruppen og beboerforeningerne i havneområdet, hvor der arbejdes videre med forslag til etablering af samlet 44 p-pladser i 2018.
Løsningsforslagene vil indeholde grønne rekreative arealer med beplantning og træer jf. gældende plangrundlag.
 
På baggrund af drøftelserne udarbejdes nyt dagsordenspunkt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser
Der vil være behov for udarbejdelse af skitseforslag samt procesomkostninger i relation til borgerhenvendelser, møder osv. Disse omkostninger afholdes under anlægsprojektet, men vil i første omgang blive mellemfinansieret på anlægsbudgettet. Omkostningerne anslås til 75 t.kr.  

Høring
Holbæk Kommune inviterer på denne baggrund repræsentanter fra beboerne i havneområdet samt parkeringsgruppen til et møde omkring projektplanerne inden politisk behandling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Taget til efterretning.
112. Orientering om myndighedsafgørelser i vådområdet Tempelkrogen

Orientering om myndighedsafgørelser i vådområdet Tempelkrogen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
 
1. orienteringen om at administrationen arbejder videre med et forslag til vandløbsafgørelse om nedenstående punkter tages til efterretning:

a) Holbæk kommune pålægges 6 % af parterne i det ændrede digelag ved Tempelkrogen, forudsat at Lejre Kommune pålægges 4 % af parterne
b) Lejre og Holbæk kommuner fører driftstilsyn med diget ved Tempelkrogen
c) Det nuværende pumpe- og digelags forpligtelse til vedligeholdelse af den nedre del af Truelsbækken overtages af bredejerne mod vest
d) Den del af Truelsbækken, som forlægges som tilløb til Elverdamsåen, bliver kommunevandløb i Holbæk og Lejre kommuner
e) Lejre kommune overtager ejerskab og drift af højvandsslusen ved Elverdamsåens udløb

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Naturstyrelsen har i 2017 etableret vådområdet Tempelkrog Syd. Lejre og Holbæk Kommune er i gang med realisering af vådområdeprojektet Tempelkrog Nord. Arealerne i de to projekter er beliggende i grænseområdet mellem kommunerne og er en del af det nuværende pumpe- og digelag ”Elverdamsengene og Tempelkrog".
Når begge vådområdeprojekter er realiseret vil der ikke være nogle interessenter syd for motorvejen og i nord vil der kun være Vejdirektoratet og kommunerne. Den fremtidige partsfordeling foreslås herefter at være 90 % til Vejdirektoratet, 6 % til Holbæk Kommune og 4 % til Lejre.
Sagen behandles også politisk i Lejre Kommune.
 
Det nuværende pumpe- og digelag blev etableret i slutningen af 1960’erne ved Tempelkrogen. De arealer der har interesse i at vandet pumpes væk og beskyttes af diget mod Tempelkrogen er medlemmer af laget. Arealerne tildeles et antal parter efter gavn af pumpe og dige. Efterfølgende er Holbækmotorvejen blevet etableret og tildelt et antal parter.
Gennem de sidste 10 år er der blevet arbejdet på at etablere to vådområdeprojekter et i syd, som er realiseret og et i nord som er under realisering.
Naturstyrelsen har i 2017 etableret vådområdet Tempelkrog Syd (indvielsen fandt sted 14. september 2017). Projektet er finansieret af statslige midler, den såkaldte miljømilliard, som blev afsat til en forstærket vand- og naturindsats for perioden 2007-2009.
 
Lejre Kommune fik i 2015 tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojektet Tempelkrog Nord som en del af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord.
 
Når projekterne er gennemført, vil der blive slukket for pumpen ved Tempelkrogen, der holder det inddæmmede område tørt. Tilbage vil der være et område, som har gavn af diget mod Tempelkrogen, som vil være det fremtidige digelags området. Området er vist på kortbilag 1.

 
Ad a) Holbæk kommune pålægges 6 % af parterne i det ændrede digelag ved Tempelkrogen, forudsat at Lejre Kommune pålægges 4 % af parterne
Den kommende største interessent i det ændrede digelag vil være Vejdirektoratet, da diget skal beskytte motorvejen mod havet. Administrationen vurderer, at Vejdirektoratet bør tildeles størstedelen af parterne i det ændrede digelag, da et dige er en absolut nødvendighed for sikringen af motorvejen. Dette er Vejdirektoratet indforstået med (jf. afsnit om høring)
Holbæk og Lejre kommune har en interesse i diget, da Fjordstien er placeret på diget.
Baseret på det faktum, at ca. 1/3 af diget ligger i Lejre Kommune og 2/3 af diget ligger i Holbæk Kommune, og at Vejdirektoratet har en meget væsentlig interesse i digelagets anlæg, vurderer administrationen, at en partsfordeling i det kommende digelag med 90 % af parterne til Vejdirektoratet, 6 % til Holbæk Kommune og 4 % til Lejre Kommune samt 0% til projektarealet kan være en velbegrundet fordeling af byrderne.
Digelaget bliver ved den foreslåede tilpasning fortsat et offentligt digelag. Vedligeholdelse af Fjordstien er ikke omfattet af digelagets forpligtigelse.
 
Udgiftsfordelingen skal ifølge vandløbsloven tage udgangspunkt i den nytteværdi, som de enkelte ejere har af diget.
Ændringen af afgrænsning af digelaget, partsfordeling og vedtægter skal behandles efter vandløbsloven. Afgørelserne efter vandløbsloven vil blive truffet administrativt.
Ad b) Lejre og Holbæk kommuner fører driftstilsyn med diget ved Tempelkrogen
Vejdirektoratet har tilkendegivet, at kommunerne, der har Fjordstien på diget, bør tage et medejerskab i diget. Desuden ser Vejdirektoratet gerne, at kommunerne påtager sig opgaven med at føre tilsyn med diget.

Ad c) Det nuværende pumpe- og digelags forpligtelse til vedligeholdelse af den nedre del af Truelsbækken overtages af bredejerne mod vest
Truelsbækken er et offentligt vandløb frem til udløb efter motorvejen. Herefter er den nederste strækning privat (se kortbilag 2). Den nederste strækning vedligeholdes i dag af det nuværende pumpe- digelag. På den nedre strækning er der to lodsejere vest for Truelsbækken, som betaler (ca. 4 ‰ af parterne) til pumpe- og digelaget for vedligeholdelsen af Truelsbækken. Fremover vil den nedre del af Truelsbækken kun afvande motorvejens vejvand og drænvand fra markerne vest for kanalen.
Administrationen foreslår at lodsejerne vest for den private strækning af Truelsbækken ikke længere er en del af pumpe-digelaget. Administrationen foreslår endvidere at den fremtidige vandløbsvedligeholdelse af den nedre del af Truelsbækken overgår fra dige-pumpelaget til interessenterne. Der udarbejdes et forslag til fordeling af vedligeholdelsen.
Ændringen af vedligeholdelsen skal behandles efter vandløbsloven. Afgørelserne efter vandløbsloven vil blive truffet administrativt.

Ad d) Den del af Truelsbækken, som forlægges som tilløb til Elverdamsåen, bliver kommunevandløb i Holbæk og Lejre kommuner
I vådområdeprojektet indgår det, at der etableres et nyt forløb, som forlænger kommunevandløbet Truelsbæk frem til Elverdamsåen (se kortbilag 2). Det nye vandløb vil være et kommunevandløb beliggende i Holbæk Kommune og på en kort strækning vil være kommunevandløb i Lejre Kommune.
Ændringen af Truelsbækkens forløb vedtages efter vandløbsloven. Afgørelserne efter vandløbsloven vil blive truffet administrativt.
 
Ad e) Lejre kommune overtager ejerskab og drift af højvandsslusen ved Elverdamsåens udløb
Uden for projektarealet betaler tre lodsejere øst for Elverdamsåen små beløb (4 ‰ tilsammen) til pumpe- og digelaget. Deres lavtliggende arealer sikres mod oversvømmelse fra fjorden ved, at slusen i Elverdamsåen, der er ejet af pumpe- og digelaget, lukker ved højvande i fjorden. Disse ejendomme vil ikke længere skulle være en del af pumpelaget, hvis vedligeholdelsen af slusen overgår til Lejre Kommune.
For at tilpasse administrationen og tilsynet med Elverdamsåen og det foreslåede tilsyn med diget, foreslår administrationerne, at Lejre Kommune som vandløbsmyndighed for Elverdamsåen overtager drifts- og vedligeholdelsesopgaven vedrørende slusen, evt. med bidrag fra digelaget.
Kommunerne samarbejder i forvejen om vedligeholdelsen af Elverdamsåen og deler udgifterne efter en fordelingsnøgle. Lejre Kommune udfører på nuværende tidspunkt vedligeholdelses- og tilsynsopgaverne i Elverdamsåen på vegne af de to kommuner. Arbejdet bliver således ikke væsentligt større end det er i dag.
Hvis vedligeholdelsen af slusen i Elverdamsåen overtages af Lejre Kommune, vil ejerne af de lavtliggende arealer mod øst med ganske få parter ikke længere skulle være en del af pumpelaget. Det kan desuden være hensigtsmæssigt ikke at skulle inddrage lodsejere med meget få parter i det fremtidige digelag. Administrationen vurderer derfor, at de få lodsejere mod øst ikke bør tildeles parter i det ændrede lag.
Ændringen af højvandsslusens ejerforhold vedtages efter vandløbsloven. Afgørelserne efter vandløbsloven vil blive truffet administrativt

I bilag 3 fremgår yderligere oplysninger og begrundelser vedr. myndighedsafgørelserne.

Økonomiske konsekvenser
Naturstyrelsen kompenserer det kommende digelag med 400.000 kr. på grund af, at de sydlige parthavere udtræder af dige- og pumpelaget. Denne startkapital forventes at kunne holde i mange år, idet de årlige driftsomkostninger i det kommende digelag forventes at ligge i størrelsesordenen 10.000 kr.-15.000 kr.
Slusen er i pæn stand og kræver ingen omfattende restaurering i de kommende år.
Lejre Kommune vil eventuelt kunne opkræve et vedligeholdelsesbidrag fra digelaget, såfremt det fremgår af en kommende vedtægt for digelaget.
Udgifterne til digelagets drift (partsbidrag) afholdes over driftskonto for stier i Holbæk Kommune.
Det er i det nuværende pumpe- og digelag vandløbsmyndigheden, der har tilsynsforpligtelsen for lagets anlæg. Som kommende parthaver vil Lejre og Holbæk kommuner have en interesse som part i at føre tilsyn med diget. Da vandløbsmyndigheden i forvejen står for tilsyn med og vedligeholdelse af Elverdamsåen, kan tilsyn med diget foretages uden et væsentligt merforbrug af ressourcer.
Udgifterne til tilsynet med diget og vedligeholdelsen af vandløb afholdes over driftskontoen for vandløbsvedligeholdelse.

Høring
 
Vejdirektoratet har haft forslaget til en partsfordeling i høring og udtaler følgende:
”Vejdirektoratet vil være meget tilfreds og tryg ved at de to kommuner forestår driftstilsyn med diget, da Vejdirektoratet ikke har ekspertise inden for dette område ligesom den fysiske afstand til statsvejnettet vil kunne give problemer. Vejdirektoratet er endvidere stadig stærk fortaler for et fælles ejerskab – uanset fordelingsnøglen, i henhold til den fremtidige drift og vedligehold af diget samt, at begge parter har nytteværdi af diget (hhv. stianlæg og beskyttelse af motorvejen).
Vi ser frem til et fortsat rigtig godt samarbejde, og glæder os til at indgå som sparringspartner i forbindelse med udarbejdelse af detailprojekterne”.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen finder, at kommunerne har taget deres udmeldinger til efterretning, idet styrelsen ikke mener, at projektområdet har nogen glæde/værdi af havdiget.
Der vil i forbindelse med myndighedsbehandlingen efter vandløbsloven ske en høring af alle parter i området.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Indstilles taget til efterretning.


caseno12-49636_#4310901_v1_vådområdeprojekt tempelkrog.pdf.pdf
caseno12-49636_#4303807_v1_oversigtskort med vandløb og sluse.pdf
caseno12-49636_#4311299_v1_bilag 3 - uddybende oplysninger om myndighedsafgørelser i vådområdet tempelkrogen.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - vådområdeprojekt tempelkrog.pdf
Bilag 2 - Oversigtskort med vandløb og sluse
Bilag 3 - Uddybende oplysninger om myndighedsafgørelser i vådområdet Tempelkrogen.pdf


113. Orienteringer til mødet den 26. september 2017.

Orienteringer til mødet den 26. september 2017.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om optimering af samarbejde på det tekniske område.
 2. Redegørelse for udgifter til administration af tilskud til takstnedsættelse på personbefordring til Orø

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-09-2017
Taget til efterretning.


caseno15-44177_#4311273_v2_notat - redegørelse af udgifter til administration af tilskud til takstnedsættelse på personbefordri.pdf

Bilag

Notat - Redegørelse af udgifter til administration af tilskud til takstnedsættelse på personbefordring til Orø