UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Mødelokale 0.15 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

09-08-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-08-2017 09:30:00


PUNKTER

80. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Udvalget for Klima og Miljø d. 9. august 2017
81. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.7580. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Udvalget for Klima og Miljø d. 9. august 2017

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Udvalget for Klima og Miljø d. 9. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
  1. dagsorden til ekstraordinært møde i Udvalget for Klima og Miljø d. 9. august 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-08-2017
Godkendt.
81. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.75

Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.75

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. der meddeles midlertidig dispensation i op til 2 år fra lokalplan 2.75, § 3.2, således at det bliver muligt at etablere 31 studieboliger og en trænerbolig i et delområde udlagt til idrætsaktiviteter.

Beskrivelse af sagen
Procedure
Grundet byrådets sommerferie har det alene været muligt at udsende selve dagsordenspunktet til det ekstraordinære byrådsmøde inden for den i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse angivne frist. Indstillingerne fra henholdsvis Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget vil først foreligge umiddelbart før byrådsmødet.
 
Indhold
Badminton Europe har blandt flere europæiske byer valgt at placere deres Centre of Excellence i Holbæk. Elitespillerne er mellem 16 og 20 år og skal frem til 2020 træne og bo i byen.
 
Valget af Holbæk hænger sammen med opførelsen af Holbæk Sportsby. Når Sportsbyen står færdigt, er det planen, at spillerne skal bo og træne ved Sportsbyen. Indtil da, skal der findes en midlertidig løsning til beboelse for badmintonspillerne.
 
Spillernes træning skal i første omgang foregå på Stenhus Sportsakademi. Stenhus Kostskole har indsendt en ansøgning om at opføre midlertidige studieboliger indenfor delområdet i lokalplan 2.75, der er udlagt til idrætsformål.
 
Lokalplan 2.75 er inddelt i flere delområder, herunder til undervisning, idræt, beboelse, kostskole og rekreativt formål. Placeringen af studieboligerne indenfor delområde til beboelse eller kostskole vil ikke kræve dispensation. Stenhus Kostskole ønsker at studieboligerne placeres mellem fodboldbaner og atletikstadion, hvilket strider imod lokalplanens anvendelsesbestemmelser, da dette område er udlagt til idrætsaktiviteter.
 
Sagen er principiel, da det er første gang i Holbæk Kommune, at der søges om dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse. Den nye planlov, der trådte i kraft den 15.juni 2017, giver mulighed for at meddele dispensation i op til 10 år til placering af studieboliger indenfor et område, der er udlagt til andet formål i en lokalplan.
 
Sager af principiel karakter skal forelægges politisk, og der er ikke delegeret kompetence til administrativ beslutning i sager om dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse.
 
Der søges om en midlertidig periode i op til 2 år, da det forventes, at Sportsbyen står klar derefter. Det er endvidere sådan, at pavillonerne påtænkes opvarmet med el-varme, og kommunen har kun mulighed for at dispensere til denne opvarmningsform i op til 2 år.
 
I uge 27 er der på grunden nivelleret og gjort klar til placering af studieboligerne. Dette krævede ikke tilladelse, og såfremt placeringen ikke godkendes, er det Stenhus Kostskole, der selv skal afholde udgiften for at genoprette grunden.
 
Der vil i byggeperioden blive etableret en midlertidig byggepladsvej til byggepladsen via parkeringspladsen ved Stenhus Hallen og bag om atletikstadion. Der vil i forbindelse med byggeriet blive etableret 25 nye parkeringspladser ved Stenhus Hallen.
 
Såfremt indstillingen godkendes, vil forholdet blive tinglyst for ansøgers regning, jf. byggelovens § 27

Høring
Sagen er sendt i naboorientering den 28. juni 2017 med frist for udtalelse den 12. juli 2017, jf. planlovens § 20. Fristen er efter ønske fra naboerne blevet forlænget til den 23. juli 2107. Naboorienteringen er udsendt til ejere og beboere indenfor lokalplanområdet. Det er vurderet at naboer til lokalplanområdet ikke skal høres om placeringen, da den ønskede placering er midt indenfor området, og således ikke placeres op ad lokalplangrænsen.
 
De høringsberettigede har den 18. juli 2017 meddelt, at de frafalder deres tidligere indsigelser.

Lovgrundlag – link
Lokalplan 2.75
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2995023_1450778947589.pdf
 
Planloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182#ida6b0f6e3-7324-4f96-8fbb-6072ccb98c62
 
Byggeloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183662#id477e6b6c-6136-4707-8e8e-135a4c3baed9
 
Styrelsesloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187084

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-08-2017
Indstilles godkendt.