UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Mødelokale 0.14 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

31-03-2017 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-03-2017 09:00:00


PUNKTER

44. Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød44. Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød

Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Projektet med den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag med en forventet udgift på 9,8 mio. kr., og stiforløbene i Ugerløse og Nr. Vallenderød udskydes til senere politisk prioritering.
 
Udvalgsformand John Harpøth indstiller supplerende, at:
 
  1. Den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag med en forventet udgift på 9,8 mio. kr.
  2. Den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse til rundkørslen prioriteres ikke for nuværende, men er ikke glemt.
  3. Den dobbeltettede sti igennem Nr. Vallenderød til 3 mio. kr. gennemføres.
  4. Finansering på manglende 800.000 kr. gives som tillægsbevilling via uforbrugte midler fra tilgængelighedspuljen under Udvalget for Klima og Miljø.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Projektet med den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag, og der etableres dobbeltrettet cykelsti i Ugerløse til rundkørslen for en anlægssum på 1 mio. kr., og der etableres enkeltrettede cykelstier i Nr. Vallenderød med tilhørende krydsningsheller som 2 minus 1 vej for en anlægssum på 1,2 mio. kr., således at det samlede budget på 12 mio. kr. fastholdes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø behandlede på mødet den 21. marts 2017 et tilsvarende dagsordenspunkt, hvor det blev besluttet at indstille til Økonomiuvalget og byrådet, at:
- sti-strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres, og
- at der etableres dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød. Det blev endvidere indstillet,
- at den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse og slidlag på cykelstien om fornødent udsættes til 2018.
 
Administrationen har undersøgt løsningsmuligheden og konklusionen er, at det  ikke er muligt, at gennemføre den ønskede dobbeltrettede sti i Nr. Vallenderød indenfor de budgetafsatte midler, heller ikke selvom stien i Ugerløse by og slidlaget på stistækningen mellem byerne bliver udsat til 2018.
Derfor sendes sagen frem til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø med henblik på afklaring af finansiering inden sagen behandles i Økomiudvalg og byråd.
 
Baggrund - Historik
Projektering af en cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød startede i 2008. Projektet har ligget stille i en årrække og blev genoptaget i begyndelsen af 2015. Processen har været lang og undervejs er der efter borgernes og politikernes ønsker udarbejdet en del forskellige stiløsningforslag. Nedenfor følger en kort beskrivelse af processen indtil nu.
 
Det samlede budget for stianlægget mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød udgør 12 mio. kr. hvoraf Vejdirektoratet har givet tilsagn om godtgørelse af 40% fra stipuljemidlerne.
Allerede ved de første beregninger blev det klart, at etablering af stien mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød ville være billigere end budgettet på de 12 mio. kr., og derfor blev der i første udbudsrunde lavet et udbud, som også medtog en dobbeltrettet sti i Nr. Vallenderød By.
Forslaget havde en smallere udformning af stien ud for nr. 188. i Nr. Vallenderød by. På mødet i byrådet den 15. juni 2016 blev forslaget ikke vedtaget. I stedet blev det vedtaget at igangsætte og ekspropriere til stistrækningen mellem byerne, og afvente en afklaring på stiforløbet igennem Nr. Vallenderød by.
Sti-strækningen mellem byerne er under udførelse og mangler nu kun slidlag og mindre finish arbejder.
 
På et borgermøde d. 30 juni 2016 konkluderedes det, at der skulle udarbejdes forslag til en bredere dobbeltrettet sti gennem Nr. Vallenderød, og en dobbeltrettet sti til rundkørslen i Ugerløse. Forslagene blev sendt i høring til alle berørte lodsejere og til lokalfora i Ugerløse og Tølløse samt til den følgegruppe, som oprindeligt blev udpeget til at følge stiprojektet.
Høringsfristen udløb den 31. januar 2017, og beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød blev den 21. marts 2017 fremlagt til behandling i Udvalget for Klima og Miljø med henblik på senere behandling i Økonomiudvalg og byråd.
 
Behandling i Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017
Administrationen havde til mødet den 21. marts 2017 på baggrund af høringssvarene udarbejdet et høringsnotat, som er vedlagt som bilag 2. Alle høringssvarene er ligeledes vedlagt som samlet dokument i bilag 3. Til mødet var ligeledes notat fra RAMBØLLs trafiksikkerhedsrevisor, som har gennemgået stiløsningerne gennem Nr. Vallenderød, og udpeget fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Notatet anbefaler den dobbeltrettede cykelsti som teknisk bedste stiløsning. Notatet er vedlagt som bilag 1.
 
Udgiften til den dobbeltrettet cykelsti gennem Nr. Vallenderød er 3 mio. kr. og hvis der samtidig etableres dobbeltrettet cykelsti i Ugerløse overskrides budgettet med 1,8 mio. kr.
For at kunne imødekomme etablering af sti både i Ugerløse og Nr. Vallenderød indenfor budgetrammen indstillede administrationen til mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017, at der i stedet for en dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød anlægges en 2 minus 1 vej gennem Nr. Vallenderød by. Denne løsning vil kunne etableres for 1,2 mio kr. Der vil samtidig blive midler til at etablere den resterende dobbeltrettede cykelsti ved Ugerløse (1 mio. kr.)  således at de samlede anlægsudgifter andrager 12 mio. kr.
 
Udvalget for Klima og Miljø besluttede på mødet den 21. marts 2017 at indstille til Økonomiuvalget og byrådet:
-           sti-strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres, og
-           at der etableres dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød. Det blev endvidere indstillet,
-           at den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse og slidlag på cykelstien om fornødent udsættes til 2018.
 
Konsekvenser af beslutningen i Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017.
Administrationen har undersøgt løsningsmuligheden og konklusionen er, at det  ikke er muligt, at gennemføre den ønskede dobbeltrettede sti i Nr. Vallenderød indenfor de budgetafsatte midler, heller ikke selvom stien i Ugerløse by og slidlaget på stistækningen mellem byerne bliver udsat til 2018.
Der er afsat 12 mio. kr. i budgettet til sti-strækningen mellem byerne. Projektet forventes at koste 9,8 mio. kr. Det efterlader 2,2 mio. kr. til at udføre yderligere stistrækninger inde i byerne Ugerløse og Nr. Vallenderød. Den valgte stiløsning med dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød koster 3 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. over budget. Udskydelse af pålægning af slidlag vil give en besparelse på 350.000 kr., hvilket vil medføre at den løsning som udvalget peger på er underfinansieret med 450.000 kr.
Derudover kan administrationen ikke anbefale, at slidlaget på den allerede etablerede sti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød udskydes til 2018, da garantien på asfaltbærelaget derved bortfalder. Samtidig forventer administrationen ikke at Vejdirektoratet vil godkende at arbejdet ikke bliver færdiggjort, hvorved der rejses tvivl om Vejdirektoratets medfinansiering. Begrundelserne er uddybet i notatet i bilag 5.
 
Opsummering af udgifter ved de forskellige foreslåede stiløsninger
 
Sti-strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød inkl. slidlag
9,8 mio. kr.
Sti i Nr. Vallenderød
-  2 minus 1 vej med tilhørende krydsningsheller
- dobbeltrettet sti suppleret med sikre krydsninger af kørebanen.
 
1,2 mio. kr.
 
3 mio. kr.
Ugerløse dobbeltrettet sti
1 mio. kr.
 
De nævnte priser på stiløsningerne i Nr. Vallenderød og Ugerløse er baseret på overslagspriser. Priserne kan påvirkes af almindelige prisudsving samt af priserne ved ekspropriation og evt. senere taksation.
 
Administrationens indstilling
På baggrund af ovenstående, samt kommunens genelle økonomiske situation,  indstiller administrationen, at det oprindelige projekt, som kun vedrører en stistrækning imellem Ugerløse og Nr. Vallenderød, færdiggøres med slidlag. Strækningen er under udførelse og mangler nu kun slidlag og mindre finish arbejder. Udgifterne til denne del estimeres til at udgøre 9,8 mio. kr.
 
Den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse til rundkørslen og den dobbeltettede sti igennem Nr. Vallenderød udskydes til senere politisk prioritering.
 
De uforbrugte anlægsmidler tilbageføres til kommunekassen med henblik på at styrke kommunens likviditet.
 
Udvalgsformand John Harpøth har ønsket at komme med en supplerende indstilling. Administrationen gør i relation til indstillingen fra udvalgsformanden opmærksom på, at midlerne fra tilgængelighedspuljen foreslås overført til 2018 i forbindelse med budgetrevision I.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Projektet med den dobbeltrettede cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres med slidlag. Der etableres dobbeltrettet cykelsti i Ugerløse til rundkørslen for en anlægssum på 1 mio. kr., og der etableres enkeltrettede cykelstier i Nr. Vallenderød med tilhørende krydsningsheller som 2 minus 1 vej for en anlægssum på 1,2 mio. kr. Herved sikres det, at der også etableres sti i Ugerløse og Nr. Vallenderrød  indenfor den budgetmæssige ramme på 12 mio. kr. Løsningen forudsætter, at Vejdirektoratet godkender projektændringen. Se nærmere under økonomiske konsekvenser.
 
Det er samtidig administrationens vurdering, at 2 minus 1 vejen er en god erstatning, som ud over at skabe faciliteter for de lette trafikanter også sætter hastigheden på vejen ned. 2 minus 1 vejen udelukker ikke etableringen af en dobbeltrettet cykelsti på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser
Ansøgning til Vejdirektoratet om projektændring, der medtager stiløsninger i Ugerløse og  Nr. Vallenderød.
Det samlede budget for stianlægget udgør 12 mio. kr. hvoraf Vejdirektoratet har givet tilsagn om godtgørelse af 40% fra stipuljemidlerne.Vejdirektoratets tilsagn dækker udelukkende strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød, men Vejdirektoratet vil være positive over for en ansøgning om en projektændring, som medregner de to stistrækninger i hhv. Ugerløse by og Nr. Vallenderød by. Det er en forudsætning for godkendelsen af projektændringen, at budgettet ikke overstiger det oprindelige samlede budget på 12 mio. kr. og at projektet bliver afsluttet i 2017.

Øvrige konsekvenser
Tidsplan:
Alle arbejder skal være afsluttet og betalt i 2017.
 
Colas planlægger at udføre nyt slidlag på strækningen fra Gl. Tølløse til Ugerløse i foråret 2017, som en del af deres forpligtigelser i asfaltkontrakten. En tidlig beslutning vil kunne lette koordineringen mellem de 2 anlægsarbejder.

Høring
Forslagene har været i høring.  Høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag 2 og 3. Derudover er vedhæftet henvendelse med underskrifter fra borgere i bilag 4.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 26.01.2016 punkt. 12: Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse
 
Byrådet den 18.05.2016 punkt 122: Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
 
Byrådet den 18.05.2016 punkt 123: Beslutning om eksproriation til sti Nr. Vallenderød – Ugerløse
 
Byrådet den 15.06.2016 punkt 155: Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
 
Byrådet den 15.06.2016 punkt 156: Beslutning om eksproriation til sti Nr. Vallenderød – Ugerløse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-03-2017
Udvalget fik på mødet udleveret et overordnet kortbilag med de 3 sti-strækninger. Kortbilaget bliver vedlagt referatet som bilag 6.
 
Udvalget stemte imod hovedindstillingen fra koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen.
 
Udvalget stemte for pkt. 1, 2 og 3 i den supplerende indstilling fra udvalgsformand John Harpøth.
Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær (begge I) stemte i mod pkt. 4. i den supplerende indstilling. De ønsker undersøgt om de manglende 800.000 kr. kan findes ved salg af ejendomme og grunde eller ved yderligere optimering af Sportsbyprojektet, alternativt ved besparelser i Sportsbyprojektet.
Ole Hansen (A) og John Harpøth (O) stemte for pkt. 4 i den supplerende indstilling og ønsker sagen afgjort af byrådet.
 
Udvalget stemte imod den alternative indstilling.
 
Udvalget ønsker, at den dobbeltrettede cykelsti til rundkørslen i Ugerløse (pkt. 2 i den supplerende indstilling fra udvalgsformand John Harpøth) forsøges indarbejdet i budget 2018.


caseno14-84225_#4144882_v1_trafiksikkerhedsnotat for stier gennem nr. vallenderød - notat_vurdering af stityper_sikkerhed_v1.pd.pdf
caseno14-84225_#4154493_v1_samlede høringssvar i pdf.pdf
caseno14-84225_#4154859_v1_henvendelse fra borgere - underskrifter.pdf
caseno14-84225_#4165760_v1_notat - opfølgning på beslutning på kmu-mødet den 21 marts 2017.pdf.pdf
caseno14-84225_#4168078_v1_bilag 6 - overordnet kortbilag med de 3 sti-strækninger.pdf
caseno14-84225_#4222151_v1_caseno14-84225_#4144836_v1_høringsnotat.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Trafiksikkerhedsnotat for stier gennem Nr. Vallenderød - Notat_vurdering af stityper_sikkerhed_v1.pdf
Bilag 3 - Samlede høringssvar i pdf
Bilag 4 - Henvendelse fra borgere - Underskrifter
Bilag 5 - Notat - opfølgning på beslutning på KMU-mødet den 21 marts 2017.pdf
Bilag 6 - Overordnet kortbilag med de 3 sti-strækninger
Bilag 2 - Høringsnotat