UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-11-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-11-2017 14:00:00


PUNKTER

122. Godkendelse af dagorden til mødet d. 28. november
123. Orientering – Status på arbejdet med vandløbsadministration
124. Beslutning om rådgivning til Miljøstyrelsen om kvalificering, afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplan 2015-2021
125. Godkendelse af revideret naturparkplan for Naturpark Åmosen
126. Beslutning om endelig vedtagelse af naturpolitik for Holbæk Kommune
127. Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i det fælles rekreative cykelruteprojekt "Istidsruten"
128. Beslutning om indsigelse mod indskrænkninger i Natura 2000-arealer
129. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøesvej
130. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.51 og kommuneplantillæg nr. 36 for byudvikling ved Smedelundsgade
131. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.06 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv
132. Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse og igangsættelse af lokalplan
133. Beslutning om igangsættelse af lokalplan for kolonihaveområderne HF Rørvangsvej og HF Granløseparken
134. Beslutning om dispensation fra lugtkrav - Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk
135. Principbeslutning om ekspropriation til vejanlæg
136. Beslutning - Godkendelse af Vejledning om råden over vejarealer
137. Beslutning om byggesagsgebyr for 2018
138. Orientering om saltbadet Saltkilden
139. Orientering om oprettelse af lokalt naturråd for vestsjælland, samt beslutning om delegering af rådets medlemssammensætning
140. Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk
141. Beslutning om gratis færgeoverfart for børn til og fra Orø
142. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021
143. Beslutning om budgetrevision 4 2017
144. Beslutning om omprioritering af midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken
145. Orienteringer til mødet den 28. november 2017.122. Godkendelse af dagorden til mødet d. 28. november

Godkendelse af dagorden til mødet d. 28. november

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 28. november 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Godkendt.
123. Orientering – Status på arbejdet med vandløbsadministration

Orientering – Status på arbejdet med vandløbsadministration

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om status på arbejdet med vandløbsadministration tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at byrådet den 7. marts vedtog at hjemtage vandløbsadministrationen til kommunen igen, blev det besluttet, at Udvalget for Klima og Miljø skulle mødes halvårligt med det samlede team for den nye vandløbsadministration for en status på arbejdet.
 
Vandløbsteamet deltager derfor på udvalgsmødet for at give en status på arbejdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Taget til efterretning.
124. Beslutning om rådgivning til Miljøstyrelsen om kvalificering, afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplan 2015-2021

Beslutning om rådgivning til Miljøstyrelsen om kvalificering, afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplan 2015-2021

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Holbæk kommune følger den enige rådgivning fra vandrådende og råder miljøstyrelsen til at opdatere data for 8 vandløb ift. kriterierne for at indgå i vandplan 2015-2020 (opgave 1) 
2. Holbæk Kommune foreslår, at Miljøstyrelsen fastholder deres karakteristik angående kunstige og stærkt modificerede vandområder (opgave 2).
3. Holbæk Kommune rådgiver Miljøstyrelsen til at fastholde 5 af de planlagte 9 miljøforbedrende indsatser i Holbæk Kommune (opgave 3).

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Med baggrund i Vandrammedirektivet ønsker Miljøstyrelsen at inddrage kommuner og interessenter i kvalitetssikringen af Vandområdeplan 2015-2020. På landsplan har Miljøstyrelsen nedsat 22 vandråd, der i samarbejde med landets kommuner skal løse denne opgave. Vandrådet er sammensat, så det ligeligt og bredt repræsenterer, beskytter og benytter interesser i området.
 
Arbejdsgangen er, at vandrådet rådgiver kommunerne om ændringer i vandområdeplanerne, hvorefter kommunerne rådgiver Miljøstyrelsen. Vandrådet kan rådgive kommunerne som enig rådgivning – hvor samtlige medlemmer af vandrådet er enige. Hvis der ikke kan opnås enighed kan vandrådsmedlemmerne fremkomme med rådgivning i form af mindretalsudtalelser.
 
Det er Miljøstyrelsen, der træffer de endelige afgørelser om ændringer i vandområdeplanen. Ændringerne skal i 2018 i en politisk godkendelsesproces i staten, hvor efter de indarbejdes i eksisterende bekendtgørelser: bekendtgørelse om miljømål for overfladevand-områder og grundvandsforekomster samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. I forbindelse med ændringerne af bekendtgørelserne vil der være 8 ugers offentlig høring.
 
Den rådgivning Holbæk Kommune skal give Miljøstyrelsen, kan indebære, at vandområder forbliver i vandområdeplanen eller udtages af planen. Flere vandrådsmedlemmer, der repræsenterer landbruget, mener, at der er risiko for forringet afvanding i de vandområder, der kommer med i vandområdeplanerne. Interessenterne, der repræsenterer naturen og de rekreative interesser, har et generelt ønske om, at så mange vandområder er med i planen så muligt, da det bl.a. giver mulighed for at søge støttemidler til miljøforbedrende foranstaltninger.
 
Vandrådene og kommunerne er blevet stillet 3 opgaver. I det følgende beskrives først opgaverne samt vandrådenes anbefalinger og udtalelser. Herefter følger administrationens vurderinger En mere detaljeret gennemgang af håndtering af vandrådsopgaverne kan ses i bilag 1.
 
Opgave 1. Tjek af afgrænsning af vandløb
Miljøstyrelsen ønsker, at vandråd og kommuner i fællesskab skal bruge deres lokalkendskab til at kvalitetssikre datagrundlaget for, om vandområderne lever op til Miljøstyrelsens kriterier.
Miljøstyrelsen har opstillet forskellige kriterier for, om en vandløbsstrækning (et vandområde) skal være en del af Vandområdeplan 2015-2021.
 
Vandløb på over 10 km2 indgår automatisk i vandområdeplanen.
 
Vandløb med et opland på under 10km2 skal have et af følgende kriterier for at indgå i vandområdeplanen:
· Opfyldelse af miljømålet om god økologisk tilstand.(også kaldet målopfyldelse)
· Vandløb med okkerkoncentration over 0,5 FE++ per liter vurderes til at have svært ved at opnå god økologisk tilstand.Et fald på mindst 3 promille
· En slyngningsgrad på over 1,05
· Et fysisk indeks på mindst 0,41
 
 
Holbæk kommune har 73 vandområder/vandløbsstrækninger), der kan behandles i forhold til opgave 1.
22 vandområder/vandløbsstrækninger i hovedvandopland 2.1(Kalundborg) og 51 vandområder/vandløbsstrækninger i hovedopland 2.2 (Isefjord og Roskilde Fjord).
 
Vandrådet i Kalundborg er kommet med enig rådgivning til 7 vandområder i Holbæk Kommune:
· For 4 vandløb anbefaler vandrådet, at Holbæk Kommune opdaterer oplysninger om hhv. fald, slyngningsgrad og DVFI (økologisk tilstand på smådyrsfauna).
· For de 3 øvrige vandløb er vandrådet i tvivl om, hvorvidt oplandet til vandområderne er under 10 km2.
 
Vandrådet i Isefjord er kommet med enig rådgivning til 5 vandområder i Holbæk Kommune.
· For 4 vandløb anbefaler vandrådet, at Holbæk Kommune opdaterer oplysninger om hhv. fald og slyngningsgrad.
· Det sidste af de specifikke vandløb der rådgives om, er et tilløb til Elverdamsåen, hvor vandrådet anbefaler, at det skal udgå af vandområdeplan 2015-2021, da man mener at vandområdet har en okkerkoncentration, der overstiger kriteriet.
 
Administrationen har gennemgået alle 73 vandområder, for at se om der er data i Miljøstyrelsens plan, der er åbenlyst forkerte.
Administrationen er enige i vandrådets enige rådgivning om at opdatere data for 4 vandområder i hovedopland 2.1 og 4 vandområder i hovedopland 2.2. Dette medfører:
· at vandområdet Torslunde Å, typ 1 tages ud af vandplanerne pga ny data for lav slyngningsgrad.
· at vandområdet 5-10_rør_n (en delvist rørlagt strækning) medtages i vandplanerne da strækningen har målopfyldelse på den åbne del.
 
Derudover anbefaler administrationen ligeledes at Rendebækken fastholdes i vandplanerne, på trods af at fald er lidt under kriteriet. Dette begrundes med at faldet er ujævnt fordelt over strækningen, og indsatser på en delstrækning sandsynligvis kunne medføre, at vandområdet opnår god økologisk tilstand uden negative konsekvenser for andre interesser.
 
De nye data ændrer ikke på status 5 af disse vandløb– de er stadig en del af vandområdeplanen.
 
Til vandråd Kalundborgs spørgsmål om at tre vandområder har et opland på over 10 km2 anbefaler administrationen, at Holbæk Kommune oplyser Miljøstyrelsen om de beregninger på oplandsstørrelser for de 3 vandområder, kommunen har foretaget. Vandområderne er alligevel en del af vandplanerne, da deres slyngningsgrad er over kriteriet, som Miljøstyrelsen har opstillet.
Administrationen vurderer, at tilløbet ved Elverdamsåen muligvis har et højt indhold af okker. Der er dog ikke fremkommet ny data, og administrationen ser derfor ingen grund til at anbefale Miljøstyrelsen til at ændre deres udpegning i dette vandområde på trods af at vandrådet i Kalundborg rådgiver om det modsatte.
 
Der foreligger 22 mindretalsudtalelser fra vandrådene. Administrationen vurderer ikke, at mindretalsudtalelserne giver anledning til at administrationen ændrer på den rådgivning Holbæk Kommune skal give Miljøstyrelsen. Administrationens kommentarer til de enkelte mindretalsudtalelser kan ses i bilag 1.
 
Opgave 2. Kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede
I opgave 2 har Miljøstyrelsen udvalgt en række vandområder, hvor de ønsker rådgivning i forhold til, hvorvidt de er kunstige eller stærkt modificerede.
· For at et vandløb kan udpeges som kunstigt efter Miljøstyrelsens definition, skal det være menneskeskabt og placeret, hvor der ikke tidligere har været et vandområde. Der er ikke tale om et kunstigt vandløb, hvor man har flyttet et vandløbs forløb.
· For at et vandløb kan udpeges som stærkt modificeret efter Miljøstyrelsens definition, skal de menneskeskabte ændringer være så betydelige, at den afledte ændring forringer levebetingelserne for planter, fisk og smådyr, så god økologisk tilstand ikke kan forventes opnået i vandløbet.
 
Holbæk kommune har 43 vandområder, der kan behandles i forhold til opgave 2. 21 vandområder i hovedvandopland 2.1(Kalundborg) og 22 vandområder i hovedvandopland 2.2 (Isefjord og Roskilde Fjord).
 
Vandrådet fra Kalundborg er kommet med rådgivning om to vandløb ift. opgave 2.
Det drejer sig om en strækning af Tysinge Å og en strækning af Sønderstrup Å. Begge vandløbsstrækninger er uddybet med op til en meter. Vandrådet anbefaler på den baggrund, at disse vandområder indstilles til udpegning som stærkt modificerede vandområder.
 
Vandrådet fra hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord er enige i Miljøstyrelsens udpegelse af et tilløb til Elverdamsåen som stærkt modificeret.
 
Administrationen har gennemgået alle 43 vandområder, med henblik på om nogen af dem, ud fra de foreliggende data og lokalkendskab, kan karakteriseres som kunstige eller stærkt modificerede.
 
Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune skal rådgive Miljøstyrelsen til at fastholde sin nuværende udpegning ift. opgave 2 for alle vandområder på trods af at vandrådet fra Kalundborg rådgiver, om at udpege Tysinge Å, str 1, typ 2 og Sønderstrup Å, typ 2, som værende stærkt modificerede.Administration medgiver, at målopfyldelse i Tysinge Å, str 1, typ 2 og Sønderstrup Å, typ 2 bliver vanskeligt, da der er dårligt fald og vandløbet er uddybet. Det vurderes dog ikke, at det er uddybningen, der hindrer opnåelse af god økologisk tilstand i vandområdet, men nærmere vandløbets naturgivne rammer, der vanskeliggør målopfyldelse i vandområdet. Området vil stadig være en del af vandplanen, men ikke som stærkt modificeret.
 
Opgave 3. Vurdering af videreførte indsatser fra første vandplanperiode
I første vandplanperiode besluttede Miljøstyrelsen en række miljøforbedrende foranstaltninger. I Holbæk Kommune er der videreført 9 indsatser, som fjernelser af forhindringer, der hindrer fiskenes frie bevægelsesmuligheder i vandløbene og restaureringer (udlægning af groft materiale). Miljøstyrelsen ønsker vandrådets og kommunernes kommentarer til, om der er miljøforbedrende indsatser, der ikke længere giver mening, enten i forhold til at miljøeffekten er lille, eller at projekterne er uforholdsmæssigt dyre.
Vandrådet fra hovedopland 2.1 har kommet med enig rådgivning om ikke at videreføre plan i Tysinge Å amt og videreføre plan i Lyngbækken.
Vandrådet fra hovedopland 2.2 har ikke kommet med hverken enig rådgivning eller mindretalsudtalelser i forhold til de miljøforbedrende indsatser fra vandplan 1.
 
Administrationen vurderer at 5 af de planlagte 9 miljøforbedrende indsatser i Holbæk Kommune bør fastholdes. 4 indsatser ønskes ikke fastholdt fordi, der er foretaget forundersøgelse af indsatserne, der har vist at indsatserne ikke giver mening, da miljøeffekten er lille eller at projekterne er uforholdsmæssigt dyre at gennemføre. De øvrige indsatser er der også lavet forundersøgelser på, der alle var positive. De ønskes derfor videreført. Administrationens bemærkninger til
indsatserne kan ses i bilag 3.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget er uden udgifter for Holbæk Kommune.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstillingen tiltrædes, idet anbefalingen fra vandrådet i Kalundborg følges for så vidt angår udpegninger af strækninger af Tysinge Å og Sønderstrup Å som stærkt modificerede vandområder.
 
Det skal undersøges, om yderligere stærkt okkerprægede vandløb og vandløb med lavt fald kan udtages.


caseno17-45479_#4363639_v1_håndtering af vandrådsopgaver.docx
caseno17-45479_#4362664_v1_rådgivning fra enigt vandråd hovedopland 2.2.docx
caseno17-45479_#4363329_v1_fællesudtalelse fra vandråd kalundborg 2.1.pdf
caseno17-45479_#4362670_v1_mindretalsudtalelser.pdf
caseno17-45479_#4363323_v1_vandrådsrådgivning opgave 3 opland 2.1.msg
caseno17-45479_#4363315_v1_vandrådsrådgivning opgave 1 opland 2.1.xls
caseno17-45479_#4363318_v1_vandrådsrådgivning opgave 2 opland 2.1.xls

Bilag

Håndtering af vandrådsopgaver
Rådgivning fra enigt vandråd hovedopland 2.2
Fællesudtalelse fra vandråd Kalundborg 2.1
Mindretalsudtalelser
Vandrådsrådgivning opgave 3 opland 2.1
Vandrådsrådgivning opgave 1 opland 2.1
Vandrådsrådgivning opgave 2 opland 2.1


125. Godkendelse af revideret naturparkplan for Naturpark Åmosen

Godkendelse af revideret naturparkplan for Naturpark Åmosen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Revideret Naturparkplan godkendes, herunder at Bestyrelsen for Naturpark Åmosen foretager de anførte ændringer og eventuelt nødvendige redaktionelle ændringer i Naturparkplanen.
 

Beskrivelse af sagen
Naturpark Åmosen er som den første Naturpark i Danmark blevet godkendt under mærkningsordningen - Danske Naturparker. Danske Naturparkers mærkningsordning kræver at Naturparkplanen revideres hvert 4. år samt at naturparkplanen politisk godkendes i kommunerne.
 
Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner udarbejdet en revideret Naturparkplan for Naturpark Åmosen. Naturparkplanen fastlægger retningslinjer for Naturpark Åmosens udvikling og bestyrelsens visioner og mål for den videre udvikling. Naturparkplanen har ingen retsvirkninger for hverken kommuner, lodsejere, region eller stat, og er alene afhængig af, hvad der kan opnås ved frivillige aftaler og af, at der kan indhentes nødvendige tilladelser hos de ansvarlige myndigheder. Udviklingen i Naturpark Åmosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed.
 
Naturparkplanen skal endvidere bruges til at søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af frivillige projekter i naturparken.
 
Mærkningsordning for Danske Naturparker kræver, at der nedsættes et lokalt Naturparkråd som rådgiver bestyrelsen. Naturpark Åmosen har derfor oprettet et Naturparkråd med 22 lokale organisationer. Rådets funktioner er dels at sikre en høj grad af borgerinddragelse og dels at sikre at en kvalificeret rådgivning for Naturpark bestyrelsen. Herigennem er der sikret borgerinddragelse og gennemsigtighed i processen og borgerne har fået mulighed for at komme med input til planen via deres repræsentanter i rådet. Link til Naturparkrådets sammensætning: http://naturparkaamosen.dk/om-naturparken/organisation/naturparkrad-dannelse/
 
Der har det sidste års tid været en proces med møder og workshops mellem Naturparkråd og bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af naturparkplanen. Resultatet af møderne er inddraget i den reviderede naturparkplan.
 
Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har medio 2017 godkendt revideret Naturparkplan for Naturpark Åmosen med de foreslåede ændringer.
 
Ændringer i naturparkplanen
Processen mellem råd, bestyrelse og kommuner gav anledning til, at målsætninger inden for Natur, Kulturarv, Friluftsliv, Erhverv, Formidling, Turisme mm. er blevet reviderede og opdaterede jf. Naturparkplanen som er vedlagt som bilag. Der er primært tale om justeringer og præciseringer af målsætningerne, således at målsætninger klart afspejler bestyrelsens, rådets og kommunernes ønsker for den kommende planperiode. De nye målsætninger er dels et udtryk for at en del projekter er afsluttede eller opgivet og dels fordi indsatser hos myndigheder, fonde, lokale mm. er ændret. Naturparkens nuværende arbejde forsætter således blot med et mere veldefineret plangrundlag. Beskrivende tekst i planen er kun rettet, hvor der var faktuelle fejl.
 
Miljøvurdering
Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en screening efter miljøvurderingsloven, da de konkrete mål i naturparkplanen, som Naturpark Åmosen vil arbejde for i den kommende 4-årige periode, falder indenfor rammerne af den miljørapport, der blev udarbejdet til kommuneplantillægget for Naturpark Åmosen (Tillæg 1 – 2010 Naturpark Åmosen). I det der ikke er tale om væsentlige ændringer, men i stedet præciseringer.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Øvrige konsekvenser
Ingen

Høring
Revideret Naturparkplan har ikke været i offentlig høring, men er i stedet drøftet og godkendt af Naturparkrådet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Godkendt.


caseno17-41446_#4365995_v1_naturparkplanen lav opløsning - naturparkplan_lav_opløsning.pdf.pdf
caseno17-41446_#4365990_v1_omslag_naturparkplan_lav_opløsning.pdf.pdf

Bilag

Naturparkplanen lav opløsning - Naturparkplan_lav_opløsning.pdf
Omslag_Naturparkplan_lav_opløsning.pdf


126. Beslutning om endelig vedtagelse af naturpolitik for Holbæk Kommune

Beslutning om endelig vedtagelse af naturpolitik for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. Naturpolitikken ’Adgang til naturoplevelser’ for Holbæk Kommune vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune har spurgt borgere, der lige er flyttet til kommunen, hvad der har mest betydning for dem i hverdagen – et helt entydigt svar på dette er naturen. I lighed med Holbæks borgere svarer danskere over hele landet i en undersøgelse fra Realkreditrådet, at nærhed til naturen har langt den højeste prioritet, når der skal købes bolig.
Danske og internationale undersøgelser viser, at naturen spiller en stor rolle for sundhed, livskvalitet og trivsel. Nærheden til naturoplevelser har derfor en stor værdi for borgerne i Holbæk Kommune.
Derfor er det vigtigt for en kommune som Holbæk, der byder på mange landskabelige og naturmæssige oplevelser, at arbejde på at styrke de kvaliteter der gør, at vi er attraktive som bosætningskommune. Hvis vi arbejder på at højne naturværdier og mulighederne for at opleve dem, vil vi kunne tilbyde attraktive rammer for de borgere der allerede bor i kommunen, og være attraktive for tilflyttere, der gerne vil tættere på naturen, som f.eks. børnefamilien i København.
 
Udvalget for Klima og Miljø har på den baggrund besluttet at der skal være en naturpolitik for Holbæk Kommune. Naturpolitikken er udarbejdet i samarbejde med Natur- og miljøforum, der på to af deres møder har haft naturpolitikken som tema.
Titlen på naturpolitikken er ’Adgang til naturoplevelser’. Titlen afspejler naturpolitikkens fokus på oplevelser og den rekreative værdi naturen har for os mennesker.
 
Naturpolitikkens målsætning
Naturen udgør et strategisk aktiv for Holbæk Kommune, hvis potentiale langt fra er udnyttet i dag. Nærhed til natur har betydning for, hvor danskerne køber bolig, og her er tilflyttere i Holbæk Kommune ingen undtagelse. Samtidig spiller naturen og brugen af denne en stor rolle for sundhed, livskvalitet og trivsel. Det er naturpolitikkens formål at sætte fokus på, at øget adgang og kendskab til de natur- og landskabskvaliteter, Holbæk Kommune allerede består af, bør prioriteres. Dette vil understøtte kommunens vækst indenfor bosætning, turisme og lokal udvikling i fremtiden. Det lokale initiativ blandt borgere, organisationer og virksomheder skal være den bærende kraft i arbejdet med at synliggøre de naturområder, der ligger i Holbæk Kommune. Naturværdierne skal bruges i markedsføringen af Holbæk Kommune som et godt sted at bo og besøge.

Økonomiske konsekvenser
Naturpolitikken beskriver en lang række af tiltag og ting man kunne gøre for at forbedre adgangen til naturen og landskabet, skabe flere naturværdier, og ikke mindst fortælle noget mere om de mange steder der findes i Holbæk Kommune. Tiltag der kræver ressourcer og midler. Ressourcer og midler der pt. ikke er afsat.
De forskellige tiltag der er beskrevet i politikken bliver derfor kun realiseret hvis der afsættes midler og ressourcer, samt at der er frivillige der vil løfte arbejdet.

Høring
Naturpolitikken har været i offentlig høring på Holbæk Kommunes hjemmeside, fra d. 3. oktober til d. 3. november 2017. Administrationen har i den forbindelse modtaget 6 høringssvar i perioden. Ét af de 6 høringssvar giver anledning til mindre ændringer i Naturpolitikkens layout. Høringssvarene er generelt meget positive overfor naturpolitikken, men efterlyser at der afsættes midler til både drift og pleje af naturområder, og udvikling af naturoplevelser lokalt. Derudover problematiserer et af høringssvarene, at der planlægges at give tilladelse til at udvide en svineproduktion tæt ved Udby Vig. Se bilag 2 for behandling af de indkomne høringssvar.
 
I forbindelse med den offentlige høring var det muligt at dele sit yndlingssted eller yndlingsrute i naturen i Holbæk Kommune. De steder og ruter der er blevet delt kan ses på kortet i bilag 3, eller på kommunens hjemmeside her.
 
Høringsperioden har givet anledning til mindre administrative ændringer, bl.a. i afsnittet om kommunale arealer under hverdagsnatur. Der er tale om forståelsesmæssige rettelser, og således ikke ændringer i indholdet.

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse af oplæg til Naturpolitik, Udvalget for Klima og Miljø d. 14.10.2016 punkt 148
 
Beslutning om Naturpolitik i offentlig høring, Udvalget for Klima og Miljø d. 26. september 2017 Punkt 99

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-40064_#4360860_v1_del dit yndlingssted i naturen i holbæk kommune.jpg.jpg
caseno16-40064_#4360858_v1_naturpolitik for holbæk kommune_adgang til naturoplevelser.pdf.pdf
caseno16-40064_#4360859_v1_behandling af høringssvar_udkast til naturpolitik.pdf.pdf

Bilag

Bilag 3 Del dit yndlingssted i naturen i Holbæk Kommune.JPG
Bilag 1 Naturpolitik for Holbæk Kommune_Adgang til Naturoplevelser.pdf
Bilag 2 Behandling af høringssvar.pdf


127. Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i det fælles rekreative cykelruteprojekt "Istidsruten"

Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i det fælles rekreative cykelruteprojekt "Istidsruten"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
1. det godkendes at Holbæk Kommune indgår som partner i cykelruteprojektet "Istidsruten"

Beskrivelse af sagen
Sagsresumé:
I 2016-2017 har Holbæk Kommune, sammen med 4 øvrige kommuner og 5 oplevelsesinstitutioner i Midt-Nordvestsjælland, været partner i et forprojekt, om udvikling af et rekreativt regionalt cykelruteprojekt. Forprojektet slutter ved udgangen af 2017 med en fælles ansøgning om fondsmidler til selve etableringsprojektet, der skal realisere cykelruten. Det skal derfor besluttes, og Holbæk Kommune skal indgå som partner i etableringsprojektet.
 
Sagsbeskrivelse:
Cykelruten der har arbejdstitlen "Istidsruten" vil blive en 250 km. rute gennem Midt-Nordvestsjælland med istidens landsskabsdannelse og områdets kulturhistorie som tema. Den vil føre brugeren gennem de 5 kommuner og oplevelsesområder, naturskabte attraktioner, videnformidlingscentre, oplevelsestilbud og lokale aktører på en måde, der bidrager til at gøre Midt- Nordvestsjælland til ét samlet område, til gavn for både lokale, turister, børn og erhvervsliv.
 
Ruten skal formidle den bredde historie om, hvordan istiden, geologien og landskabsdannelsen har skabt grundlaget for områdets historie, kultur, fødevareproduktion, bosætnings- og erhvervsstruktur. Og dermed bliver Istidsruten også en naturlig indgang til områdets mange lokale, engagerede borgere, foreninger og erhvervsdrivende, som har noget at byde på til turister, besøgende og brugere.
 
Holbæk Kommune har i 2016-2017 været partner i forprojektet til Istidsruten, støttet af Nordea-fonden og LAG-Midt/Nordvestsjælland. Forprojektet har skullet undersøge mulighederne for at skabe ruten, herunder bl.a. se på mulige ruteforløb, partnersamarbejde, muligheder for landskabsformidling og lokal inddragelse. Forprojektet skal ved årsskiftet levere en samlet ansøgning fra projektets parterne, om fondsmidler til etableringen af selve cykelruten.
 
Etableringen af cykelruten er planlagt til at forløbe i 2018-2020, med åbning af ruten i sommeren 2019. Ruten vil primært forløbe af eksisterende veje og stier, og vil basere sig på frivillige aftaler, når det gælder private veje.
 
Ud over selve ruteforløb og skiltning, vil projektet bestå af små og større formidlingsinstallationer langs ruten, interaktiv og virtuelle fortællinger, skolemateriale, tilhørende app- og hjemmeside, overnatnings- og rastefaciliteter, betalt af fondsmidler. Desuden vil der blive skabt et tættere samarbejde mellem oplevelsesområderne samt lokalområderne, og et netværk mellem private turistaktører langs ruten. På den måde, vil projektet bidrage til at binde hele området tættere sammen, fremme turismen og skabe synergi mellem mange forskellige aktører.
 
Partnere i projektet er Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Sorø Kommune, Brorfelde Observatorium, Geopark Odsherred, Naturpark Åmosen, Museum Vestsjælland og Sagnlandet Lejre. Desuden forventes et tæt samarbejde/partnerskab med Nationalpark Skjoldungernes Land.
 
Øvrige forpligtelser
Som medansøger og partner i projektet vil Holbæk Kommune skulle indgå aftale med de øvrige 4 kommuner om skilte- og stivedligeholdelse langs ruten, og indgå i udvikling af en forening/fællesskab til udvikling og markedsføring af istidsruten.
 
Forankring
Da cykelruteprojektet for kommunens vedkommende primært handler om stier, skiltning og adgang i det åbne land, forankres projektet fremover i Udvalget for Klima og Miljø.

Økonomiske konsekvenser
Etablering af ruten, herunder skiltning, stiudbedringer, udvikling af formidling og attraktion, faciliteter langs ruten, markedsføring mv. vil blive finansieret og betalt af fondsmidler. Holbæk Kommune vil skulle stille medarbejderressourcer til rådighed, bl.a. til myndighedsbehandling og projektopgaver, svarende til 0,35 årsværk. Desuden vil Holbæk Kommune skulle stå for den løbende vedligeholdelse af offentlige stier på ruten, samt give et tilskud til drift af 4-6 km. private fællesveje på ruten (beliggende i Holbæk Kommune).
 
De samlede udgifter forventes at være:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt. I underlader at stemme.


caseno17-11270_#4365058_v1_bilag 1 - udkast til aftale om vedligehold af stier mv. på istidsruten.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - udkast til aftale om vedligehold af stier mv. på Istidsruten.pdf


128. Beslutning om indsigelse mod indskrænkninger i Natura 2000-arealer

Beslutning om indsigelse mod indskrænkninger i Natura 2000-arealer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune gør indsigelse mod statslige ændringer i arealudpegningen af Natura 2000 område N 156 St. Åmose, Skarresø og Bregninge Å, således at der ikke sker indskrænkninger i Natura 2000 området langs Åmose Å.

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for forslaget om at reducere det udpegede areal er regeringens Naturpakke, maj 2016, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensive jordbrugsarealer og byarealer i Natura 2000 områder, og eventuelt udvide på arealer med mere værdifuld natur, hvor det kan gavne de beskyttede naturtyper/-arter (udpegningsgrundlaget).
 
Med dette udgangspunkt har Miljøstyrelsen foreslået kraftige reduktioner i Natura 2000 området i Store Åmose. I alt foreslås ca. 100 ha udtaget af udpegningen og ca. 3 ha tilføjet. Udtagningen er især begrundet med, at det drejer sig om intensive landbrugsarealer, samt at der bør ske en tilpasning til naturlige skel i området.
 
De foreslåede ændringer vil betyde, at grænsen for Natura 2000 området på længere strækninger kommer helt ned til Åmose Å. Den tørre del af Natura 2000 området er således helt fjernet. Administrationen vurderer, at dette kan forringe levevilkårene for odderen, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, idet det er vigtigt for denne art, at de ånære områder så vidt muligt henligger i naturtilstand og med en begrænset aktivitet.
 
Administrationen anbefaler derfor, at der ikke sker indskrænkninger i Natura 2000 området langs Åmose Å. Hvis man ønsker, at Natura 2000 områdets afgrænsning skal følge naturlige grænser i landskabet, bør der i stedet ske udvidelser.
 
Fordele og ulemper for lodsejerne:
Kommunen har besigtiget området og kan konstatere, at flere af de udtagne områder ikke er intensivt dyrkede. Flere af lodsejerne i området har gennem de senere år omlagt til mere naturnær drift med græsning og naturgenopretning, og pt. arbejder kommunen og Naturstyrelsen sammen med en række lodsejere på at genskabe et vådområde ved Store Lyng syd for Undløse. Et sådant projekt kan kun opnå støtte, fordi det ligger i et Natura 2000 område. Ved at indskrænke dette, begrænses således også muligheden for at opnå støtte til lignende projekter.
 
For de intensivt dyrkede arealers vedkommende gælder det, at de kan fortsætte med den nuværende drift, hvad enten arealerne ligger indenfor Natura 2000 området eller udenfor. Kun hvis der skal ske væsentlige ændringer i anvendelsen af et område, der ligger indenfor et Natura 2000 område, kan dette kræve, at kommunen foretager en vurdering af mulige konsekvenser for de arter, der er beskyttet (udpegningsgrundlaget). Området er dog i forvejen pålagt en række restriktioner, bl.a. arkæologiske interesser og åbeskyttelseslinje.

Økonomiske konsekvenser
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag – link
Natura 2000 udpegningen er sket i henhold til Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-42078_#4328433_v1_orientering om høring til kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf.pdf
caseno17-42078_#4357609_v1_kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf.pdf

Bilag

Orientering om høring til kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf
kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf


129. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøesvej

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøesvej

Sagsgang og sagstype
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 samt Lokalplan 2.83 for Boliger ved L.C. Worsøesvej vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen samt Bilag 5: Kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan)


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund for lokalplanen
Udarbejdelsen af planforslagene er sket på baggrund et konkret projekt for et nyt boligbyggeri, hvor Lejerbo opfører op til 100 billige almene boliger samt 6 ’skæve’ boliger til skæve eksistenser på L.C. Worsøesvej. Byrådet har d. 12. okt. 2016 godkendt beslutningen om, at dette projekt skal opføres. Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring og har behov for omkring 400 billige boliger. Lokalplanen er dermed med til at realisere en del af det behov. Det er administrationens vurdering, at opførelse af billige boliger vil være omkostningsreducerede ift. områder som botilbud og støtte til særligt høje huslejer.
Det har været udfordringsfuldt at finde egnede placeringer til boligerne, da arealerne skal være bynære og af en vis størrelse. Placeringen af boligerne ved L.C. Worsøesvej er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by.

Lokalplanens indhold
Planområdet omfatter et areal på ca. 3,5 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk Vest. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at sikre tilpasning af ny bebyggelse omgivelserne, herunder nødvendig afstand og støjafskærmning mod jernbanen.
Ydermere fremsætter lokalplanen bestemmelser om, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal sikres gennem stisystem.

Lokalplanen er inddelt i delområde A, B og C:
 • I delområde A muliggøres en opførelse af op til 100 boliger.
 • I delområde B muliggøres 6 ’skæve’ boliger, placeret lidt for sig selv de øvrige boliger på en særskilt matrikel, hvilket skal muliggøre en mere skærmet placering af boligerne.
 • På et areal i delområde C muliggøres opførelse af åben/lav bebyggelse. Den eksisterende vejadgang i delområde C udlægges som en privat fællesvej.


Mindre ændringer der indstilles, vedr. vej- og stiforhold i lokalplan:
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene indstilles mindre ændringer i forhold til den plan, der blev sendt i høring. De mindre ændringer fremgår nedenfor:
 • Vedr. vej C-D:
  I forbindelse med etablering af vej C-D skal optimale oversigtsforhold sikres. Den endelige placering af vejen vil ske i forbindelse med et godkendt vejprojekt og en overkørselstilladelse i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.
  Derfor udvides muligheden for, hvor vej C-D kan placeres, hvilket fremgår af kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan)
 • Vedr. den gennemgående sti:
  Grundet væsentlig niveauforskel skal opkobling af den gennemgående sti i lokalplanområdet til Tåstrup Byvej ske mere mod vest, hvilket fremgår af kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan).
  Derfor præciseres § 8.2 til ”8.2 Den etablerede sti jf. § 1.2 og § 8.1 skal anlægges i tilslutning til underføring under L.C. Worsøesvej i nord og i sammenhæng til Tåstrup Byvej i syd.
  Det præciseres ligeledes på kortbilag 5, at stiforløbet er angivet med vejledende placering, dog med respekt for § 8.2, der angiver, at stien skal kobles til hhv. eksisterende stier og veje i nord og syd.


 
 

Økonomiske konsekvenser
Hvis Holbæk Kommune skal nå at udnytte muligheden for tilskud fra staten til opførelse af boligerne er det nødvendigt at få lokalplanen endelig vedtaget nu.
For at få statens tilskud til det kommunale grundkapitallån til de 100 boliger, skal byrådet give tilsagn til boligerne inden udgangen af december 2017. Tilsagn til at Lejerbo kan bygge 100 små boliger med en lav husleje vil blive særskilt behandlet på byrådets møde den 13. december 2017, efter endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Høring
Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-54378_#4358172_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 2.83 boliger ved l.c. worsøesvej.pdf.pdf
caseno16-54378_#4358259_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantilæg nr. 37.pdf.pdf
caseno16-54378_#4363543_v1_bilag 3 behandling af bemærkninger til fordebat.pdf
caseno16-54378_#4358043_v1_bilag 4 behandling af bemærkninger til høring.pdf
caseno16-54378_#4358033_v1_bilag 5 kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan).pdf
caseno16-54378_#4358046_v1_bilag 6 referat af borgermøde.pdf

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 2.83 Boliger ved L.C. Worsøesvej.pdf
Bilag 2: Forslag til Kommuneplantilæg nr. 37.pdf
Bilag 3: Behandling af bemærkninger til fordebat
Bilag 4: Behandling af bemærkninger til høring
Bilag 5: Kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan)
Bilag 6: Referat af borgermøde


130. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.51 og kommuneplantillæg nr. 36 for byudvikling ved Smedelundsgade

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.51 og kommuneplantillæg nr. 36 for byudvikling ved Smedelundsgade

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Forslag til Lokalplan 1.51 vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen og tilhørende bilag indstillede ændringer.
 2. udbygningsaftale for omlægning af eksisterende kryds og adgangsvej godkendes.

Beskrivelse af sagen
Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er at imødekomme et konkret projektønske om opførelse af boliger og butikker ved Smedelundsgade og Rosen. Lokalplanen foreskriver således en anvendelse til centerformål, og disponerer butiksarealer samt liberale erhverv i stueplan samt boliger på de øvre etager. Formålet med lokalplanen er at sikre ny bebyggelse, der bidrager til aktive, åbne facader langs handelsgaderne, Smedelundsgade og Rosen, og tilpasser sig bygningstypologierne mod gadens byrum. Projektet indgår i naturlig sammenhæng med den eksisterende gadestruktur og detailhandelsmiljøet i Smedelundsgade, der hovedsageligt rummer detailhandelsfunktioner i stueplan og liberalt erhverv eller boliger på de øvre etager.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektforslag, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Samtidig sikres en bevaring af den eksisterende bevaringsværdige ejendom, ”Komediegården”, der indgår i det nye projekt. Bebyggelsen placeres som randbebyggelse ud mod Smedelundsgade og Rosen, med tilpasning til eksisterende gadeprofil og bygningstypologi i 2 1/2 etage. I lokalplanforslaget var endvidere skitseret indplacering af ny bagvedliggende boligbebyggelse i 4 etager samt et punkthus i op til 7 etager.
 
Høringssvar og forslag til ændringer i projektet
Ved den offentlige høring er indkommet 13 høringssvar, hvori det primære omdrejningspunkt i mange af bemærkningerne er, at punkthuset bør reduceres i højden, så rammerne i stedet tilpasses de eksisterende krav. Administrationen vurderer, at et punkthus vil kunne indplaceres med den givne højde, på det pågældende sted, da dette er beliggende på bagside af eksisterende randbebyggelse. Administrationen finder dog samtidig, at en reduktion af punkthuset med 2 etager vil kunne resultere i en velafbalanceret løsning, og administrationen har i dialog med udvikler derfor vurderet, at en reduktion af punkthuset med to etager kan imødekommes, således at dette fremstår med 5 etager, hvoraf den underste etage er en serviceetage, beliggende under niveau for eksisterende kote ved p-areal ved Føtex. Herefter vil bygningshøjden maksimalt udgøre 17,5 m, og således kun være lidt højere end den eksisterende bebyggelse i nærområdet ved Rosen 5, der er ca. 16 m højt. Som bilag til sagen er vedlagt nye illustrationer af projektet med den reducerede bygningshøjde, inkl. en illustration af reduceret bebyggelsestæthed på taget af den påtænkte dagligvarebutik. Det indstilles på denne baggrund i vedlagte skema med behandling af høringssvar, at kommuneplantillægget og lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse ændres, således at der maksimalt kan bygges et punkthus på 5 etager.
 
Endvidere er fremsat bemærkninger om, at projektets facadelinje bør trækkes tilbage fra Rosen, således at der sikres plads til evt. fremtidig cykelsti. Udvikler har tilkendegivet, at en sådan tilbagetrækning vil medføre en uhensigtsmæssig reduktion i projektet og vanskeliggøre indretning af fremtidige butiksarealer i stueplan, da der ikke kan reduceres på bredden af de bagvedliggende parkeringsarealer. Administrationen har indstillet, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer.
 
Der er endvidere fra en nabo til projektområdet gjort indsigelse mod, at der bygges i skel mod den pågældende ejendom, samt at den trafikale omlægning med ny rundkørsel indebærer nødvendig omlægning af 4 p-pladser.
Placering af bebyggelse i skel på det pågældende sted er i overensstemmelse med det tidligere plangrundlag, og den overordnede bygningstypologi i form af sluttet randbebyggelse rundt langs handelsgaderne, og administrationen har på denne baggrund ikke indstillet ændringer herom i planforslaget. Tilsvarende ligger etablering af vejadgang til projektområdet i naturlig forlængelse af tidligere planlægning. Rundkørslen og afledt effekt i form af omlægning af p-pladser er beliggende uden for lokalplanområdet. Det skal sikres, at der udføres afskærmning mellem ejendommen og ny p-plads. Indsiger inddrages i dialog om udformningen.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til udbygningsaftale. Udbygningsaftalen vedrører etablering af ny adgangsvej og omlægning af eksisterende kryds ved Rosen / Markedsgade i forbindelse hermed, i henhold til anbefalinger i udarbejdet trafikrapport. Udvikler afholder alle udgifter til aftalens omhandlede anlæg af infrastruktur, hvorefter driften af nye veje overgår til kommunen på lige fod med andre kommunale veje.
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen pkt. 2, godkendes udbygningsaftalen.
 
Salg af mindre kommunale delarealer til vurderingsspris, som beskrevet ved første behandling af planforslagene, gennemføres efter vedtagelse af planerne. Et delareal beliggende ved matr.nr. 92a, ”Borgerstiftelsen”, der udgør del af adgangsvejen til projektområdet, vil eventuelt i stedet for salg, blive udlejet til udvikler, hvis beboerne i ejendommen måtte foretrække denne løsningsmodel. Dialog med beboerne herom pågår.

Høring
Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf samt indstilling, kan ses i vedlagte bilag til sagen.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-14896_#4358912_v1_notat med indkomne høringssvar og adm. behandling heraf.docx.docx
caseno17-14896_#4358899_v1_notat fra borgermøde.docx
caseno17-14896_#4358894_v1_illustration af bebyggelse i maks. 5 etager 02.jpg.jpg
caseno17-14896_#4361134_v1_tegning bilag til indsigelse.pdf.pdf
caseno17-14896_#4361627_v1_udbygningsaftale underskrevet af udvikler.pdf.pdf
caseno17-14896_#4361614_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplanforslag 1.51.pdf.pdf
caseno17-14896_#4358891_v1_illustration af bebyggelse i maks 5 etager 01.jpg.jpg

Bilag

Notat med indkomne høringssvar og adm. behandling heraf.docx
Notat fra borgermøde
Illustration af bebyggelse i maks. 5 etager 02.jpg
Tegning bilag til indsigelse.pdf
Udbygningsaftale underskrevet af udvikler.pdf
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplanforslag 1.51.pdf
Illustration af bebyggelse i maks 5 etager 01.jpg


131. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.06 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.06 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 12.06 for udviklingsprojektet ”Netto i Mørkøv” vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen
 
 
Planforslagene er udarbejdet, efter en gruppe borgere i Mørkøv kontaktede Holbæk Kommune med et konkret ønske om en etablering af en Netto i byen. Dansk Supermarked ansøgte derefter om mulighed for etablering af en dagligvarebutik i Mørkøv. Planforslagene, der skal muliggøre etablering af ny dagligvarebutik på 1000 m2 tæt på Skovvejen i Mørkøv, har før været i offentlig høring. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med første høring nedlagt veto mod planforslagene (se skema med høringssvar, bilag 3). Erhvervsstyrelsen anfører, at en udvidelse af bymidten i Mørkøv, for at muliggøre en dagligvarebutik i den sydlige ende – tæt på Skovvejen, var i strid med de statslige interesser. Vetoet betød, at planerne ikke kunne vedtages.
 
Erhvervsstyrelsen anviser i høringssvaret i den første høringsperiode, et løsningsforslag og anbefaler, at Mørkøv ændrer status fra bymidte til lokalcenter. Konsekvensen af denne ændring er, at der ikke kan planlægges for yderligere detailhandelsbutikker i Mørkøv. Til gengæld kan detailhandelsbutikkerne placeres mere frit end i dag, hvor de skal placeres indenfor området udlagt til bymidte. De nuværende detailhandelsbutikker i Mørkøv bymidte og den ny dagligvarebutik kan således være indenfor det planlagte lokalcenter.
 
Lokalplanforslag nr. 12.06
 
Lokalplanen vil efter endelig vedtagelse muliggøre etablering af dagligvarebutik i området. Forslaget til lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.
 
 
Lokalplanen vil sikre:
 • Etablering af dagligvarebutik
 • Vejadgang til dagligvarebutik fra Ringstedvej
 • Plads til etablering af eventuel cykelsti (ifm. en vejudvidelse)
 • Grøn afskærmning til det tilstødende rekreative areal
 
Kommuneplantillæg nr. 29
 
Det er ikke muligt at finde egnede lokaliteter indenfor nuværende bymidteafgrænsing. Derfor kræves der et kommuneplantillæg der udlægger en detailhandelsramme (12.DLC01). Denne ramme, vil indeholde fire centerområder, hvor 12.C04 er den nye centerramme til den nærværende lokalplan.
 
En konsekvens af dette er at den eksisterende bymidteafgræsning (ramme 12.DBM01) aflyses. Det indebærer at rammen for det maksimale bruttoareal ændres fra 4262 kvm til 3000 kvm.
 
Formålet med tillægget til kommuneplanen er at udlægge Mørkøv som et lokalcenter samt etablere en ny kommuneplanramme til centerområde, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation.
 
 
Indsigelse på planerne i tidligere indstilling
 
Planforslagene har været indstillet tidligere og godkendt (KMU 21-02-2017 og ØKU 01-03-2017). Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg blev dog i høringsperioden (9.marts – 4. maj 2017) mødt af en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, grundet uoverensstemmelse med statens overordnede interesser i kommunens planlægning for detailhandel. I indsigelsen anfører Erhvervsstyrelsen, hvordan kommunen lovligt kan planlægge for detailhandel i det pågældende område. Nærværende planforslag er udarbejdet ud fra denne anvisning.
 
Rettelser lokalplan nr. 12.09 og Kommuneplantillæg nr. 29
 
Ændringerne vedrører præcisering af 200 kvm til personale og lagerfaciliteter, specifikation for skilteregulering samt redaktionelle konsekvensrettelser, der er udarbejdet i forbindelse med den endelige lokalplan.
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af forslaget indebærer et mageskifte imellem Holbæk Kommune og Dansk Supermarked Ejendomme. Aftalen indebærer at Holbæk Kommune skal afstå 1.068 m2 og tilkøbe 1.004 m2. Dansk Supermarked Ejendomme skal netto tilkøbe 64 m2 landbrugsjord af Holbæk Kommune.
 
 

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet vil ikke medføre væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold i området.

Høring
Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg var i offentlighøring fra den 9. marts til den 4. maj 2017, samt den fornyede høring fra den 14. september til den 9. november 2017. Der blev holdt borgermøde den 6. april 2017 (se bilag 1). Administrationen har valgt at vedhæfte høringssvar, og behandling af disse, fra begge høringsperioder (bilag 2 og bilag 3). Foruden indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen kom der sammenlagt i begge perioder 7 høringssvar.
 
Temaerne i høringssvarene var følgende:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-20709_#4360678_v1_kp29.pdf.pdf
caseno16-20709_#4360666_v1_lp12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4366971_v1_bilag 1 borgermøde 12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4368088_v1_bilag 3 skema til høringssvar første høringsperiode 12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4366977_v1_bilag 2 skema til høringssvar anden høringsperiode.pdf.pdf

Bilag

KP29.pdf
LP12.06.pdf
Bilag 1 Borgermøde 12.06.pdf
Bilag 3 Skema til høringssvar første høringsperiode 12.06.pdf
Bilag 2 Skema til høringssvar anden høringsperiode.pdf


132. Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse og igangsættelse af lokalplan

Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse og igangsættelse af lokalplan

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. en ny dagligvarebutik i Ugerløse placeres på Hovedgaden 37 og 39, samt mindre del af matr. 78 (Tingstedet) (placering A på bilag 1).
 2. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en ny dagligvarebutik igangsættes for placering A.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. en ny dagligvarebutik i Ugerløse placeres på Hovedgaden 38 og 40, samt mindre del af matrikel 1a (skolen) (placering D på bilag 1).
 2. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en ny dagligvarebutik igangsættes for placering D.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
På mødet i byrådet d. 17. juni 2015 prioriterede byrådet en ny lokalplan for en dagligvarebutik beliggende Hovedgaden 39 (matr. 71) med den betingelse at der før opstart af lokalplanen blev udarbejdet og vedtaget en helhedsplan for Ugerløse. Helhedsplanen blev vedtaget på byrådsmødet d. 25. oktober 2017.
På et fællesmødet d. 1. december 2016 (på Brorfelde), hvor Udvalget for Klima og Miljø, Vækstudvalget og Ugerløse lokalforum deltog, blev det aftalt at undersøge mulighederne for placering af en dagligvarebutik nærmere, primært på den vestlige side af Hovedgaden. Administrationen har i forbindelse med den undersøgelse modtaget 4 projekter fra 3 forskellige udviklere som ønsker at placere en dagligvarebutik i Ugerløse. Alle udviklere har kontakt til Dansk Supermarked.
 
 
Proces
Der har været afholdt en byvandring i Ugerløse (26. september), hvor de tre udviklere fortalte om deres projekter til de fremmødte. Der blev inviteret en bred skare af interessenter til byvandringen og alle der var inviteret deltog.
Efterfølgende inviterede administrationen, formandskabet i Ugerløse Lokalforum og Dansk Supermarked til et møde (25. oktober), for i fællesskab at komme nærmere en placering. Her meddelte lokalforum, at de ikke kunne støtte op om en placering i skolegården, men at de godt kunne støtte op om en af de tre placeringer på den østlige side af Hovedgaden, og lod det være op til Dansk supermarked at pege på den placering, de helst så. Herunder understregede de, at trafiksikkerheden ved krydsning af Hovedgaden skulle indarbejdes bedst muligt. Samt at Tingstedet skal bevares eller indarbejdes i en varig løsning, som ikke stiller borgerne i Ugerløse ringere end i dag.
Herefter har administrationen modtaget en tilkendegivelse fra Dansk Supermarked om at de ønsker at arbejde videre med en placering på Hovedgaden 37 og 38 (placering A – bilag 1), hvorefter udvikler har indsendt opdateret skitsemateriale (bilag 2).
 
 
En kort gennemgang af placering A (Hovedindstilling) og D (Alternativ indstilling)
Følgende skema opsummerer overordnet fordele og udfordringer ved at placere en dagligvarebutik på de to forslåede adresser.
 
Placering
Fordele
Udfordringer
A (øst)
- Tingstedet ligger centralt ved indgang til butik.
- Dansk Supermarked foretrækker denne løsning.
 
- Behov for vejanlæg (rundkørsel eller venstresvingsbane).
- Behov for ejendomdoms-sag.
- DagliBrugsen finder ikke denne placering hensigtsmæssig.
 
D (vest)
- Adgang til to butikker fra samme p-område.
- Tingstedet berøres ikke.
- Sikrer en koncentreret placering af dagligvarehandlen på vestsiden af Hovedgaden. Ifølge helhedsplanen vil man lokalt primært satse på udviklingen af den vestlige side af Hovedgaden.
 
- Behov for vejanlæg (venstresvingsbane)
- Umiddelbart vurderer Dansk Supermarked, at det ikke er forretningsmæssigt interessant med denne placering.
- DagliBrugsen og Ugerløse Lokalforum støtter ikke denne placering, aht. skolegården. (dog er butikkens placering ændret på de nyeste tegninger)
- Skoleledelsen har tilkendegivet bekymring for støj i de nærliggende klasselokaler i forbindelse med vareindlevering.
 
 
 
Placering A
Hovedgaden 37 og 38, matr.nr. 70a og 71, Ugerløse by, Ugerløse, samt en del af matr.nr. 78 (Tingstedet), Ugerløse by, Ugerløse.
 
Dansk supermarked og udvikler ønsker at placere butikken, som vist i bilag 2, med indkørsel fra et ekstra ben i rundkørslen. Vejdirektoratet har stillet krav om, at rundkørslen i så fald skal ombygges og centrum flyttes mod øst, for at den kan bære den trafikale ændring. Dette vil komme til at påvirke Tingstedet, da det er nødvendigt at bruge et mindre areal til vejbane (se skitse, bilag 2). Vejdirektoratet har endnu ikke set eller godkendt den vedlagte skitse. Tingstedet, matr. 78, er såkaldt gadejord, som ikke ejes af nogen, men administreres af Holbæk Kommune. Der vil derfor skulle gennemføres en ejendomsdom-sag, før Holbæk Kommune kan sælge det pågældende stykke jord fra. Ligeledes skal der i planprocessen udarbejdes et kommuneplantillæg, da der i den gældende ramme står, at Tingstedet ikke må bebygges.
Udvikler har tilkendegivet, at de gerne vil kompensere for den jord de skal bruge på Tingstedet ved at mageskifte med et tilsvarende stykke et andet sted i tilknytning til Tingstedet. Hvilket areal og hvordan det rent teknisk løses, sikres i forbindelse med salg eller mageskifte af arealet ved Tingstedet.
Lokalforum har ønsket, at der sikres en bedst mulig trafiksikkerhed ved krydsning af Hovedgaden.
 
Skema over prioritering af lokalplan og kommuneplantillæg, samt skitser er vedlagt som bilag 2.
 
Øvrige placeringer
Placering B er ikke mulig at udvikle med den skitserede vejadgang, da vejdirektoratet stiller krav om en venstresvingbane, og denne skal placeres min. 100 m. efter rundkørslen (i sydgående retning). Denne afstand kan placering B ikke opfylde.
 
Placering C er ligeledes ikke mulig med den skitserede vejadgang, da afstanden på 100 m fra rundkørslen ikke kan opfyldes. Det ville være muligt at etablere en vejadgang i rundkørslen. Dette ville inddrage hele Tingstedet til vejbane. Dansk Supermarked har tilkendegivet at de vil arbejde videre med placering A og ikke placering C.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Placering D
Hovedgaden 38, 40 og 42, matr. nr. 38g, 38h, 38k samt en del af matr. nr. 1a Ugerløse By, Ugerløse.
 
En placering af dagligvarebutik på Hovedgaden 38, 40 og 42 vil samle dagligvareudbuddet på den vestlige side af Hovedgaden, idet Dagli Brugsen er beliggende på naboejendommen. De to p-områder vil således blive placeret ved siden af hinanden. Da området omfatter kommunalt ejede arealer, vil der være behov for at sælge disse arealer fra.  
 
Ved denne placering skal der etableres en venstresvingsbane på Hovedgaden, hvilket vil kræve Vejdirektoratets godkendelse. Det vurderes at en venstresvingbane kan indplaceres, da vejbanen er bred og da den placeres inden rundkørslen (i nordgående retning).
 
Det skal bemærkes, at Dansk Supermarked har tilkendegivet, at de umiddelbart vurderer, at denne placering ikke vil være forretningsmæssigt interessant.
 
Ugerløse lokalforums officielle udmelding er, at projektet der inkluderer skolegården ikke er anbefalelsesværdigt som det er blevet fremlagt. (se lokalforums udmelding i bilag 4).  Bemærk at lokalforum ikke har kommenteret på de nyeste skitser, hvor butikkens placering og afgrænsningen af området er ændret.
 
Skema over prioritering af lokalplan og kommuneplantillæg, samt skitser er vedlagt som bilag 3. 

Økonomiske konsekvenser
Vejdirektoratet bemærker at udvidelse af rundkørslen eller etablering af venstresvingsbane vil ske som et fremmed bygherreprojekt, hvorfor det er udvikler der afholder samtlige udgifter til vejprojektet.
 
I forhold til placering A skal der i forbindelse med salg af arealet på matr. 78 (Tingstedet) gennemføres en ejendomsdom-sag med de omkostninger der hertil følger, før Holbæk Kommune kan sælge/mageskifte arealet til udvikler, da jorden er såkaldt gadejord. De eksakte udgifter i forbindelse med ejendomsdommen er ikke kendt, et bud vil være i omegnen af 50.000 kr. Såfremt det er muligt, lægges disse sagsomkostninger oven i den købspris, udvikler skal give for det givne areal.
 
I forhold til placering D vil der i forbindelse med et salg af del af matr. 1a, være en mindre indtægt.

Høring
Da der er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, vurderes det, at der ikke kræves en for-offentlighedsfase i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget.
 
Lokalplan og kommuneplantillæg følger de ellers lovmæssigt fastsatte høringsfaser. Der vil blive afholdt et formøde for interesserede borgere i opstartsfasen af lokalplanen, samt borgermøde i høringsperioden.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om prioritering af lokalplan, byrådet d. 17.06.2015 punkt 128 og 129
 
 
Beslutning om Ugerløse helhedsplan, Udvalget for Klima og Miljø d. 01.12.2016 punkt 171
 
 
Beslutning om endelig vedtagelse af Ugerløse Helhedsplan, byrådet d. 25.10.2017 Punkt 188

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Det indstilles, at indstillingerne forkastes.
 
Et flertal bestående af A og O mener, at en eventuel ny dagligvarebutik skal placeres på samme side af vejen som den nuværende brugs, så der bliver synergi mellem den nuværende butik og en eventuelt ny butik. Der skal ligeledes sikres at skolen ikke kommer til at vige / kommer i fare for ny dagligvarebutik.
 
Et mindretal bestående af I mener, at erfaringerne med dagligvareforretninger på hver side af vejen skal undersøges forud for en beslutning.
 
Med denne udmelding sikres det også, at der er respekt over for nylig vedtagen helhedsplan for Ugerløse. 


caseno15-57074_#4366973_v1_bilag1 kort m placeringer_1500_opdateret13.11.2017.pdf.pdf
caseno15-57074_#4366020_v1_bilag 2_indstillingsnotat og skitse_ placering a v. tingstedet.pdf.pdf
caseno15-57074_#4366026_v1_bilag 3 - indstillingsnotat vedr. dagligvarebutik i ugerløse, hovedgaden 38, 40, 42.pdf.pdf
caseno15-57074_#4367073_v1_bilag 4_officiel udmelding fra ugerløse lokalforum.pdf.pdf

Bilag

Bilag1 Kort med placeringer.pdf
Bilag2 Indstillingsnotat og skitse_ placering A v. Tingstedet.pdf
Bilag3 Indstillingsnotat og skitse_placering D v. skolen.pdf
Bilag4 Officiel udmelding fra Ugerløse Lokalforum.pdf


133. Beslutning om igangsættelse af lokalplan for kolonihaveområderne HF Rørvangsvej og HF Granløseparken

Beslutning om igangsættelse af lokalplan for kolonihaveområderne HF Rørvangsvej og HF Granløseparken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. lokalplan for kolonihaveområderne HF Rørvangsparken og HF Granløseparken igangsættes

Beskrivelse af sagen
Ny plan
Kolonihaveområderne HF Rørvangsparken og HF Granløseparken (bilag 1)
Området er omfattet af en lokalplan, men brugerne af kolonihaverne (lejerne) ønsker en højere bebyggelsesprocent end der er mulighed for med den nuværende lokalplan. 
Holbæk Kommune anser det som en mulighed at imødekomme lejernes ønsker i dette område da det er et stort kolonihaveområde, som ikke ligger i et tæt bebygget område.
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 2
 
Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-6963_#4365898_v1_bilag 1 prioriteringsnotat kolonihaveområderne hf rørvangsparken og hf granløseparken.pdf
caseno17-6963_#4365902_v1_bilag 2 status planer.pdf

Bilag

Bilag 1 prioriteringsnotat kolonihaveområderne HF Rørvangsparken og HF Granløseparken
bilag 2 status planer


134. Beslutning om dispensation fra lugtkrav - Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk

Beslutning om dispensation fra lugtkrav - Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives dispensation fra lugtkrav i forbindelse med miljøtilladelse til ejendommen Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk, såfremt ansøger foretager justeringer, der mindsker lugtgener.

Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Der ansøges om miljøtilladelse til svinebrug på ejendommen Sokhøjvej 16. Der er allerede svinebrug på ejendommen i henhold ejendommens produktionstilladelse. Med baggrund i ny lovgivning ansøges om miljøtilladelse, da dette vil tillade ejeren at strømline produktionen mellem Sokhøjvej 16 og svinebruget på ansøgers anden ejendom Løserupvej 55. Det vil blandt andet gøre, at søerne kan blive på ejendommen Sokhøjvej 16 i hele deres løbe-, drægtigheds- og faringsperiode. Og som følge heraf behøver der ikke længere være søer på Løserupvej 55, og produktionen på denne ejendom kan ændres til udelukkende at bestå af smågrise og slagtesvin.
 
Sokhøjvej 16 ligger i nærheden af et sommerhusområde. Krav til lugtgene til sommerhusområdet kan ikke overholdes i forbindelse med ansøgt miljøtilladelse til Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk. Der er derfor søgt om dispensation fra lugtkrav. Kompetencen til at træffe beslutning om dispensation i forhold til landbrugslovgivningen er uddelegeret til administrationen. Dog fremgår det af administrationsgrundlaget, at konfliktfyldte dispensationssager foreligges Udvalget for Klima og Miljø. Da administrationen vurderer at den ansøgte dispensation kunne blive konfliktfyldt forelægges sagen til afgørelse i Udvalget for Klima og Miljø jævnfør administrationsgrundlaget.
 
Vedhæftet bilag beskriver sagen i detaljer – herunder administrationens redegørelse og vurdering. Administrationen anbefaler, at der gives dispensation fra lugtkravet til sommerhusområde. Administrationen vurderer, at det ansøgte i nogen grad vil mindske lugtgener i området. Nedenfor er en kort beskrivelse af administrationens vurderinger.
 
Ansøgningen om dispensation fra lugtkrav
Den eksisterende produktionstilladelse er ikke omfattet af lugtkrav.
 
Der er ansøgt om miljøtilladelse til at det eksisterende produktionsanlæg til sohold fortsætter i ansøgt drift med det samme produktionsareal og produktionsform som hidtil. Selvom der således ikke ønskes ændringer i sostaldene eller i den eksisterende bygningsmasse, skal krav til lugtgene overholdes for at få en miljøtilladelse.
 
Der kan dispenseres fra lugtkravet på visse betingelser. Blandt andet skal den reelle afstand mellem husdyrbruget og sommerhusområdet være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. Ifølge den oprindelige ansøgning ligger ca. 60 sommerhusgrunde indenfor geneafstanden fra ejendommen, og der har været lugtklager fra sommerhusområdet. Derfor kan administrationen ikke indstille til dispensation, medmindre der bliver foretaget nedenstående justeringer af produktionen.
 
Justeringer af produktionen for at mindske lugtgener
For at reducere lugtgene fra produktionen ændres 11 af 22 ventilationsafkast på staldene, hvorved geneafstanden reduceres med 15%. Dette gør at geneafstanden kan beregnes til 324 meter. Den reelle afstand fra ejendommen til sommerhusområdet er 208 meter, som således udgør 64,2 % af geneafstanden.  Antallet af sommerhuse indenfor geneafstanden reduceres herved til ca. 37 jf. illustration af geneafstand med og uden ændring af ventilationsanlægget i bilaget.
 
Ansøgere driver også svineproduktion på den nærliggende ejendom Løserupvej 69. Ansøgere ønsker, at det udover ovennævnte tiltag indgår i kommunens vurdering, at lugten i området vil falde som følge af at ansøgere vil stoppe al deres produktion på Løserupvej 69, når der er givet miljøtilladelse (og dermed også forudgående dispensation fra lugtkrav) til Sokhøjvej 16, og når nyt staldanlæg på Løserupvej 55 (hvortil der er søgt om ny miljøgodkendelse) er opført.
Administrationen vurderer, at lugtgene i området vil falde, såfremt svineproduktionen på Løserupvej 69 ophører.
 
Driften på Løserupvej 69 foregår i lejede stalde. Ejendommen ejes af en anden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at produktionstilladelsen til Løserupvej 69 består, og at den teoretisk vil kunne udnyttes af anden landmand inden for en periode på tre år (før der indtræder kontinuitetsbrud). Endvidere skal det bemærkes, at såfremt nyt staldanlæg på Løserupvej 55 opføres, vil det formentlig først stå færdig i efteråret 2018.
 
Administrationens samlede vurdering
Administrationen vurderer, at de angivne tiltag vedrørende ventilation på staldanlæg på Sokhøjvej 16 i nogen grad vil mindske lugtgener fra ejendommen, og at lugtgener generelt i området vil falde, såfremt svineproduktionen på Løserupvej 69 ophører.
 
Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkrav til Sokhøjvej 16, vil ansøgere formentlig fortsætte eksisterende produktion med uændret lugtgene.
 
På ovenstående baggrund vurderer administrationen, at niveau for lugtgene kan fraviges i det konkrete tilfælde. Dispensationen fra lugtkrav vil være betinget af de beskrevne justeringer.
 
Afgørelse om miljøtilladelse
Afgørelse om miljøtilladelse træffes senere og påtænkes at blive truffet administrativt jævnfør gældende praksis.
 

Høring
Der skal ikke foretages særskilt høring vedrørende dispensation fra lugtkrav. Dispensation vil indgå i udkast til miljøtilladelse, som sendes i høring til ejere og beboere af omkringliggende beboelser og sommerhuse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et mindretal bestående af I, indstiller, at dispensationen gives.
Et mindretal bestående af A, indstiller, at dispensationen afvises.
 
Et mindretal bestående af O, undlader at stemme.
 
A og O ønsker sagen behandlet i byrådet.


caseno17-40707_#4360015_v1_notat om dispensation fra lugtkrav.pdf

Bilag

Notat om dispensation fra lugtkrav


135. Principbeslutning om ekspropriation til vejanlæg

Principbeslutning om ekspropriation til vejanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
 1. at byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til erhvervelse af det nødvendige areal for anlæggelse af ny vej fra nordenden af Smedevej i Svinninge til Nordgårde umiddelbart nord for Nordgårde 1C, såfremt der ikke ved frivillige aftaler kan erhverves de nødvendige arealer/rettigheder for anlæggelse af vejstrækningen, som beskrevet i sagsfremstillingen
 2. at administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af ovenstående arealer og rettigheder for anlæggelse af vejen og
 3. at byrådet udpeger mindst én repræsentant til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger.
 
 

Beskrivelse af sagen
 
På mødet d. 21. juni 2017 bemyndigede byrådet administration til at arbejde for at anlægge en ny vej for at omlægge færdslen på den offentlige vej Nordgårde i Svinninge.
 
Vejen anlægges med en normalbredde på 7 m, heraf 5 m kørebane med 1 m kantbane og rabat i begge sider.
 
Omlægningen af færdslen på Nordgårde vil bevirke en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Katrinedalskolen, afdeling Svinninge.
 
Det nødvendige areal er skitseret på vedlagte bilag. Arealet ligger på landbrugsjord og udgør ca. 3.300 m².
 
Anlægget vil medføre, at én privat lodsejer må afgive areal til projektet. Det drejer sig om adressen Nordgårde 3. Ingen eksisterende bygninger vil blive berørt af projektet.
 

Økonomiske konsekvenser
 
De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 1,25 mio. kr., som finansieres af dele af salgsprovenuet for salget af grundarealet Nordgårde 4.
 

Øvrige konsekvenser
 
Anlægget vil give ny vejadgang til ejendommene Nordgårde 1B, 1C, 3 og 6, som mister deres nuværende vejadgang, når Nordgårde lukkes for offentlig trafik.
 
De fire ejendomme vil få hhv, 500, 300, 100 og 100 m længere kørselsstrækning til Svinninge by.
 
Trafikken ad Smedevej forventes lidt forøget, da vejen fremover skal betjene fire nye ejendomme ud over de nuværende 11.
 
I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Vækst og Bæredygtighed gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Vækst og Bæredygtighed gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.
 
Vækst og Bæredygtighed står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.
 

Høring
Vækst og Bæredygtighed har foretaget en høring af de berørte beboere på Nordgårde. Der er kommet et enkelt høringssvar, som beklager nedlæggelsen af Nordgårde med henvisning til nuværende gående og cyklende adgang til skole, hal og skov.
 
Områdets øvrige beboere, herunder beboerne på Smedevej, er ikke blevet særskilt hørt i anledning af vejomlægningen, men er blevet hørt i forbindelse med vedtagelsen af den nye lokalplan for området.

Lovgrundlag – link
 
Anlæggelse af Smedevejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.
Eventuel erhvervelse af nødvendige arealer ved ekspropriation kan ske i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.
 
Smedevejs forlængelse er indarbejdet i den nye kommuneplan.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-22412_#4364430_v1_plot, ny vej ved nordgårde.pdf.pdf

Bilag

Plot, ny vej ved Nordgårde.pdf


136. Beslutning - Godkendelse af Vejledning om råden over vejarealer

Beslutning - Godkendelse af Vejledning om råden over vejarealer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 
                                                                                     

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Vejledning om råden over vejarealer i Holbæk Kommune godkendes
2. Takstbladet for råden over vejareal godkendes
3. Der indføres en digital ansøgningsprocedure via hjemmesiden
4. Vejledningen evalueres efter 1 år

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Byrådet besluttede den 9. maj 2017 at sende udkast til ny vejledning om råden over vejarealer i høring. Høringen er nu afsluttet, og administrationen fremlægger derfor den endelige udgave af vejledningen og takstbladet til byrådets godkendelse.
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af vejledningen, samt et overblik over de områder i vejledningen der enten er kommenteret i høringssvar eller ændret i forhold til det udkast, som blev sendt i høring
 
Formålet med vejledningen
 
Vejledningen skal erstatte det tidligere ”Regulativ for benyttelse af Park- og Vejarealer” fra 1997.
 
Formålet med vejledningen er, at modernisere retningslinjer og takster således at de lever op til nutidige forhold. Det skal være nemt for borgere og erhvervsdrivende at få de nødvendige tilladelser på veje, fortove og pladser, og der skal være god tilgængelighed for alle. Det er desuden vigtigt, at der er opbakning til retningslinjerne og at der er fælles spilleregler, så borgere og erhvervsdrivende får en ensartet behandling.
 
Vejledningen indeholder retningslinjer for gadesalg, udendørsservering, vareudstilling, skilte/reklamer, større arrangementer og takster mv.
Udkast til vejledningen og det tilhørende takstblad har været i høring hos Holbæk Byforum, Handicaprådet og Ældrerådet. Materialet har desuden været i høring på kommunens hjemmeside. Endelig har administrationen skrevet til interessenter, der tidligere har udvist interesse for området og gjort dem opmærksom på høringen.
 
Der er indkommet høringssvar fra Holbæk Byforum og fra en borger.
 
Det opdaterede udkast vedlægges som bilag 1 og de to høringssvar som henholdsvis bilag 2 og 3.
 
Følgende områder i vejledningen er enten kommenteret i høringssvar eller ændret i forhold til det udkast, som blev sendt i høring:
 
 
Indretning og tilgængelighed på Ahlgade
 
Indretningen og tilgængeligheden på Ahlgade er beskrevet i vejledningens underpunkter om ”Vareudstilling”, ”Udendørsservering” og ”Stadepladser og gadesalg”.
 
Administrationen indstiller, at de nuværende bestemmelser vedrørende tilgængelighed på Ahlgade videreføres uændret. Der vil stadig være tale om en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde, som Holbæk Byforum foreslår, og efter samme retningslinjer som hidtil.
 
Denne indstilling er uændret i forhold til høringsudkastet.
 
Holbæk Byforum anfører i deres høringssvar, at gangarealet bør afhænge af fortovets bredde og kundetrafikken det pågældende sted.
 
Ud over vejledningen reguleres Ahlgade også af lokalplan 1.11, som bl.a. fastslår, at ”gangstrøg skal være friholdt i en bredde af min. 3.0 m”. Bortset fra afvigelser af underordnet betydning, kræver det en dispensation fra lokalplanen, hvis der skal ses bort fra denne bestemmelse. En sådan dispensation forudsætter en høring af alle borgere inden for lokalplanens område, hvilket er uforholdsmæssigt tid- og ressourcekrævende.
 
På grund af lokalplanen er det begrænset, hvor store afvigelser fra de 3,0 m, der kan godkendes efter en konkrete vurdering.
 
Administrationen har modtaget et høringssvar fra en borger, som understreger behovet for de 3 m frirum.
 
Holbæk Byforum anfører desuden det er vigtigt, at de regler, der bliver lavet kan og vil blive håndhævet. Administrationen er enig heri, og vil derfor i 2018 gøre en særlig indsats for at informere og sikre god tilgængelighed for alle.
 
 
Balancen mellem boder og butikker
 
Balancen mellem boder og butikker er beskrevet i vejledningens underpunkt ”Stadepladser og gadesalg”.
 
Administrationen indstiller, at den nuværende praksis fastholdes, således at det alene er antallet af ledige pladser, som er afgørende for, om den enkelte ansøger kan få tilladelse – ikke om ansøgeren ønsker en eller flere dage ugentligt.
 
Administrationen indstillede i høringsudkastet, at stader med ferske fødevarer kun skal have tilladelse til salg én dag ugentligt.
 
På dette område kan der opstå uoverensstemmelser dels hvis f.eks. en kaffeknallert opstilles lige foran en café, men også hvis indehaveren af f.eks. en ostebutik føler sig pålagt unfair konkurrence fra en ostebil.
 
Af hensyn til ønsket om mere liv på byens gader og Holbæk Byforums overvejelser om to ugentlige torvedage, har administrationen valgt at ændre indstillingen i forhold til høringsudkastet.
 
Der er ikke modtaget høringssvar der vedrører dette punkt. Administrationen har dog tidligere modtaget henvendelser fra butikker, der mente, at lejen for stadepladser var for lav.
 
I øjeblikket har en ostevogn tilladelse til to dage ugentlig, og en kødvogn en tilladelse til én dag ugentligt, som p.t. ikke udnyttes.
 
 
Krav om anvendelse af lejet areal
 
Krav om anvendelse af lejet areal er beskrevet i vejledningens underpunkt ”Stadepladser og gadesalg”.
 
Administrationen indstiller, at en butik eller cafe får fortrinsret til at leje det foranliggende areal. Hvis butikken ikke ønsker, at arealet bliver udlejet, kan butikken selv leje arealet. I så fald er der intet krav om, at arealet udnyttes. Hvis butikken ikke ønsker at leje arealet, kan det tilbydes til andre butikker uden samtykke fra butikken med fortrinsret.
 
Undtagelsesvis kan der stilles krav til aktiv anvendelse af lejet areal. Eksempelvis er en stor del af Torvet (Ahlgade ved nr. 51) lejet ud til juletræssalg i december måned. For at hindre tyveri er juletræerne indhegnede, så hvis salget først startede om aftenen, ville Torvet resten af dagen ligge hen som et dødt afspærret område.
 
Holbæk Byforum foreslår i deres høringssvar, at det bør kræve samtykke fra den tilstødende butik, hvis denne butik ikke ønsker at benytte udlejningsarealet, og en anden butik ønsker at leje det.
 
Der kan være helt legitime årsager til, at en butik ikke ønsker fortrinsarealet anvendt, f.eks. kundernes mulighed for frit udsyn til butikken. I så fald kan butikken selv leje arealet uden krav om anvendelse til f.eks. placering af tøjstativer eller andet.
 
 
Bannere og plakater
 
Bannere og plakater er beskrevet i vejledningens underpunkter ”Bannere”, ”Valgplakater” og ”Plakater”.
 
Administrationen indstiller, at det ud over valgplakater også skal være muligt at opsætte plakater af almen interesse for kommunens borgere og uden et rent kommercielt, politisk, religiøst eller anstødeligt indhold. Vejledningen er derfor tilføjet et underpunkt med retningslinjer om ophængning af plakater.
 
Administrationen indstillede i høringsudkastet, at der ud over de lovbestemte valgplakater alene skulle være mulighed for at reklamere på bannere, ophængt på fodgængerbroen over Valdemar Sejrsvej. Derved ville der ikke være mulighed for at opsætte almindelige plakater.
 
Grundet den store interesse i at ophænge plakater, har administrationen valgt at ændre indstillingen på dette område.
 
 
Takster
 
Takster er beskrevet i bilag 4.
 
Administrationen indstiller, at det nuværende takstniveau for udlejningsarealer, udeservering, stadepladser og bannere fastholdes. Endvidere indstilles, at der generelt ikke opkræves betaling for forretningsmæssig råden over parkeringsarealer, dog med undtagelse af arealer i Holbæk bymidte (parkeringsfondens område), hvor der kan opkræves betaling.
 
Holbæk bymidte omfatter i denne sammenhæng det område, der indgår i Holbæk Kommunes Parkeringsfond. Området fremgår af bilag 5.
 
I forhold til høringsudkastet er krav om betaling for råden over parkeringsarealer ændret, så råden over parkeringsarealer uden for Holbæk bymidte ikke kræver betaling.
 
Vejloven giver mulighed for at opkræve betaling for råden over vejareal, hvis dette sker i rent forretningsmæssigt øjemed. Placering af genstande på vejarealet skal i sig selv have et direkte forretningsmæssigt formål. Opstilling af et stillads er f.eks. ikke rent forretningsmæssigt, da formålet med stilladset kun er at muliggøre en facaderenovering el.lign. Dermed er formålet kun indirekte forretningsmæssigt, og der kan ikke opkræves betaling.
 
De nuværende takster modsvarer et provenu på ca. 715.000 kr. om året. I øjeblikket opkræves der ikke betaling for el.
 
Da elforbrug på stadepladser medfører en udgift for kommunen, finder administrationen det nærliggende, at denne udgift afholdes af stadepladsholderne. I øjeblikket udleveres en nøgle til elskabet på Torvet mod betaling af depositum, så der kan uden nævneværdigt besvær samtidig opkræves en ugentlig betaling.
 
Administrationen modtager jævnligt anmodninger om råden over parkeringsarealer. Langt de fleste henvendelser om råden over parkeringsarealer vedrører Holbæk bymidte. Da der ikke er overskud af parkeringspladser i bymidten, er det erfaringsmæssigt udfordrende, hvis disse pladser anvendes til andet end parkering.
 
Administrationen indstiller derfor, at der også fremover opkræves betaling for råden over parkeringspladser i Holbæk bymidte. Da der er meget få ansøgninger vedrørende parkeringspladser uden for bymidten, og da denne råden erfaringsmæssigt ikke giver trafikale problemer, indstiller administrationen, at der ikke skal betales for råden over parkeringsarealer uden for Holbæk bymidte.
 
Større arrangementer, f.eks. Skvulp eller Sundhedsdagen, indebærer lukning af veje. Derved omfatter disse arrangementer også arealer, som er afmærket til parkering. Disse arrangementer tænkes ikke at medføre betaling for råden over parkeringsarealer, da denne råden er en indirekte følge af lukningen.
 
Til sammenligning er takster fra Ringsted, Næstved og Slagelse vedlagt i bilag 6. Holbæk stikker ikke prismæssigt ud ift. disse kommuner.
 
 
Digital ansøgning
 
Administrationen indstiller, at der fortsat skal ansøges om råden over vejareal, med undtagelse af fortovsareal nærmest facaden. Fremover skal ansøgningen ske digitalt.
 
Denne indstilling er uændret i forhold til høringsudkastet.
 
 
Det er tanken, at vejledningen på hjemmesiden skal bestå af en række tekststykker, en faktaboks, gode råd mv. og en ansøgningsmulighed. Det indebærer, at vejmyndigheden i hvert enkelt tilfælde træffer individuelle afgørelser.
 
Vejledningen har på et enkelt område karakter af et regulativ, da man uden ansøgning kan råde over et smalt fortovsareal langs facaden. Dette er en fortsættelse af hidtidig praksis, og har hidtil ikke givet problemer.
 
Et regulativ skal godkendes af politiet, og administrationen har fået et forhåndstilsagn om, at politiet vil godkende vejledningen, hvis den vedtages i nuværende form.

Lovgrundlag – link
Lov om Offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet har på sit møde den 9. maj 2017 besluttet at sende vejledningen i høring.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-10936_#4369812_v1_vejledning om råden over vejarealer.pdf.pdf
caseno17-10936_#4356567_v1_høringssvar holbæk byforum.pdf.pdf
caseno17-10936_#4357247_v1_høringssvar borger.pdf.pdf
caseno17-10936_#4365303_v1_takstblad.pdf.pdf
caseno17-10936_#4365330_v1_parkeringsfondens område.pdf.pdf
caseno17-10936_#4368956_v1_takster hk og andre kommuner - 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Endeligt udkast til vejledning om råden over vejarealer
Bilag 2 - Høringssvar fra Holbæk Byforum
Bilag 3 - Høringssvar fra borger
Bilag 4 - Takstblad
Bilag 5 - Område med betaling for parkeringsarealer
Bilag 6 - Nabokommuners takster for 2017


137. Beslutning om byggesagsgebyr for 2018

Beslutning om byggesagsgebyr for 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der i 2018 opkræves gebyr for byggesagsbehandling efter tidforbrug til sagsbehandling af den enkelte sag med en timetakst på kr. 700 (med de undtagelser, der fremgår af punkt 3-7 nedenfor)
 2. byggesagsgebyret opkræves pr. påbegyndte 30. minutters sagsbehandling
 3. der ikke opkræves byggesagsgebyr for formøder og dialog inden ansøgningstidspunktet
 4. der ikke opkræves byggesagsgebyr for midlertidige konstruktioner
 5. der ikke opkræves byggesagsgebyr ved afslag på ansøgning om byggetilladelse
 6. der ikke opkræves byggesagsgebyr for behandling af ansøgninger om byggetilladelse til ”småbygninger”, som fremsendes inden småbygningen opføres
 7. der opkræves et fast gebyr på 1.000 kr. i forbindelse med lovliggørelse af ”småbygninger”, som er opført uden forudgående byggetilladelse
 8. byggesagsgebyr for kompliceret byggeri, der kræver ibrugtagningstilladelse opkræves i to ”rater” (første ”rate” når der udstedes byggetilladelse og anden ”rate” når der udstedes ibrugtagningstilladelse)
 9. administrationen bemyndiges til at udarbejde en nærmere betalingsvedtægt (instruks), for opkrævning af byggesagsgebyr, der afspejler byrådets beslutning i denne sag
 

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog med Budget 2018, at kommunen skal opkræve byggesagsgebyr samt at den samlede gebyrindtægt for 2018 skal udgøre 1,5 mio. kr.
 
Udgangspunktet for kommunernes opkrævning af gebyrer på byggesagsområdet er, at gebyret skal opkræves efter tidsforbrug til den enkelte byggesag. Undtaget fra dette krav er ”småbygninger” (carporte, udhuse, drivhuse m.fl.), hvor der er mulighed for at opkræve et mindre fast beløb. Kommunen fastsætter selv for hvilke sagstyper, der skal opkræves gebyr for. Kommunen fastsætter endvidere selv sin timepris, som skal afspejle kommunens direkte og indirekte udgifter, forbundet med behandling af de sagstyper, hvor der opkræves gebyr.
 
Administrationen foreslår en model for gebyropkrævning, som understøtter den tilgang til samarbejde med borgere og virksomheder, som kommunen i øvrigt har på byggesagsområdet.
 
Holbæk Kommune ønsker en åben, imødekommende og tidlig dialog om det enkelte byggeprojekt, hvor administrationen sammen med ansøger afdækker projektets udfordringer og løsninger, inden der ansøges om byggetilladelse. Denne tilgang medfører erfaringsmæssigt en god og tidlig forventningsafstemning med ansøger om, hvad der kan opnås byggetilladelse til, og fyldestgørende ansøgninger, som indeholder alle relevante oplysninger.
 
God og tidlig forventningsafstemning og fyldestgørende ansøgninger er afgørende for, at den egentlige sagsbehandlingstid (fra der indsendes ansøgning om byggetilladelse til denne opnås) kan holdes på et minimum.
 
Administrationens forslag til model for gebyropkrævning er baseret på følgende principper:
De foreslåede principper og baggrunden herfor er nærmere uddybet nedenfor.
 
Småbygninger
Administrationen foreslår, at ”småbygninger”, såsom carporte, garager, udhuse, drivhuse, legehuse, overdækkede terrasser m.v. skal være undtaget for gebyr, hvis der ansøges om og opnås byggetilladelse inden bebyggelsen opføres.
 
Administrationen foreslår endvidere, at der opkræves et gebyr på 1.000 kr. i sager om lovliggørelse af ”småbygninger”, hvor bebyggelsen er opført uden at der forinden er ansøgt om og opnået tilladelse.
 
Reglerne om opførsel af ”småbygninger” (lokalplaner, bygningsreglement m.fl.) er forholdsvis komplekse. Det er fx ikke entydigt, hvornår den enkelte ”småbygning” kræver byggetilladelse og hvornår den ikke gør. Det afhænger bl.a. af, hvor meget bebyggelse der i forvejen er på den enkelte ejendom.
 
Hertil kommer, at et byggesagsgebyr opkrævet efter tidforbrug for denne sagstype i nogle tilfælde vil medføre en gebyrstørrelse, der er ude af proportion med de omkostninger, der i øvrigt et forbundet med byggeriet. Der er således risiko for situationer, hvor omkostningerne til sagsbehandling vil overstige selve byggeprisen.
 
Der er mulighed for, at fastsætte et fast gebyr på maksimalt godt 1.000 kr. for kommunens sagsbehandling af ”småbygninger”. Hvis et sådant fast gebyr indføres for alle ”småbygninger” anslår administrationen, at det vil medføre en årlig gebyrindtægt på 100-200 t./kr.
 
Administrationen anslår, at 20-25 % af de sager om ”småbygninger” der sagsbehandles er lovliggørelsessager, hvor bygningen allerede er opført uden at der forinden er givet byggetilladelse.
 
Administrationen oplever således, at der i mange tilfælde ikke ansøges om byggetilladelse til at opføre de ”småbygninger”. Administrationen oplever endvidere, at ”småbygninger”, som ikke kræver byggetilladelse opføres i strid med regler, som den enkelte selv skal være opmærksom på at overholde. Dette skyldes primært uvidenhed hos den enkelte om reglerne på området. Administrationen har derfor gennem de senere år arbejdet aktivt for at komme i dialog med bygherren om alle småhusbyggerier inden de opføres.
 
Formålet hermed er dels at sikre, at ”småbygningerne” ikke opføres mod gældende regler. Det gælder både i de tilfælde, hvor ”småbygningerne” skal have en byggetilladelse, og de tilfælde, hvor den enkelte selv er ansvarlig for at overholde gældende regler, og hvor der ikke skal opnå byggetilladelse.
 
Administrationen får daglig flere henvendelser om ”byggeret”, lokalplaner og regler for ”småbygninger” og oplever, at vi i den dialog får forebygget mange ”ulovlige” bygninger, som ellers ville være blevet opført.
 
Administrationen er bekymret for, at den enkelte undlader at søge vejledning hos kommunen om reglerne inden en ”småbygning” opføres, hvis der generelt indføres gebyr for denne sagstype. Det kan få den konsekvens, at flere ”småbygninger” opføres ”ulovligt” (bygningen opføres uden tilladelse, for tæt på skel, bygningen er for høj i forhold til det umiddelbart tilladte osv.). Det er en ærgerlig situation for alle, som i nogle tilfælde vil få den konsekvens, at bygningen skal nedrives.
 
I de sager, hvor ”småbygningen” allerede er opført inden administrationen bliver opmærksom på bebyggelsen er det omvendt for sent med en forudgående dialog. Administrationen foreslår derfor, at der opkræves gebyr et fast gebyr på 1.000 kr. for denne sagstype.
 
Administrationen vurderer endvidere, at et mindre fast gebyr i sager om lovliggørelse af ”småbygninger” måske kan være med til at motivere den enkelte til at søge vejledning og tilladelse inden bebyggelsen opføres, da en sådan vejledning og tilladelse er gratis.
 
Midlertidige konstruktioner
Administrationen indstiller, at midlertidige konstruktioner, såsom festtelte, tribuner, scener og tilsvarende ikke omfattes af byggesagsgebyr.
 
Baggrunden herfor er ligesom for ”småbygningerne”, at et byggesagsgebyr (som opkræves efter tidsforbrug) i mange tilfælde vil være ude af proportion med de omkostninger, der fx er forbundet med leje et festtelt.
 
Hertil kommer, at administrationen generelt oplever stor uvidenhed om, at scener, telte mv. skal byggesagsbehandles, samt administrationen i forhold til denne sagstype vurderer, at der er en særlig risiko for, at den enkelte som midlertidigt ønsker at opstille et telt, en scene eller tilsvarende undlader at ansøge, hvis der opkræves gebyr. Dette kan få den konsekvens, at det sikkerhedsniveau, som er fastsat i bygningsreglementet mv. ikke sikres.
 
Afslag på ansøgning om byggetilladelse (alle sagstyper)
Administrationen indstiller endvidere, at der ikke opkræves gebyr for afslag. Det er ganske få byggesager, som afsluttes med et afslag, da ansøger og administration i langt de fleste tilfælde gennem dialog får tilpasset de ønskede byggeprojekt, så der kan opnås byggetilladelse.
 
Afslag er undtagelsen, og der vil derfor ikke vil være nogen særlig indtægt forbundet med at opkræve gebyr for den sagsbehandling, der er forbundet hermed. Administrationen finder derfor ikke, at der er grund til at efterlade nogen med en oplevelse, hvor de både får afslag på deres ansøgning og skal betale byggesagsgebyr.
 
Anslået gebyrstørrelser for forskellige sagstyper
I tabellen nedenfor at anført eksempler på de byggesagstyper, som jf. administrationens indstilling, skal betale byggesagsgebyr i 2018 samt den forventede gennemsnitlige gebyrstørrelse. Der er ikke tale om en fuldstændig liste over byggesagstyper, men eksempler på forskellige sagstyper. Den forventede gennemsnitlige gebyrstørrelse er anslået på baggrund af administrationens skøn over forventet gennemsnitlig tidsforbrug til den enkelte sagstype. Administrationens skøn er forbundet med nogen usikkerhed, og der vil være nogen variation i gebyrstørrelsen fra sag til sag.
 
Generelt kan det anføres, at den fyldestgørende ansøgning og sager som ikke kræver ”dispensationer” mv. er forbundet med det mindste tidsforbrug til sagsbehandling. Omvendt er sager, hvor ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende, eller sager som skal i naboorientering mv. inden der kan meddeles byggetilladelse, er forbundet med et større tidsforbrug til sagsbehandling.
 
Sagstype
Forventet gennemsnitlig gebyrstørrelse
Bemærkninger
Enfamiliehuse, sommerhuse, stuehuse
3.500 kr.
Den typiske sag vil have et tidsforbrug på 3-10 timer. Men det vil forekomme sager med et væsentligt større tidsforbrug.
Rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse
1.750 kr. pr. boligenhed
Tidsforbrug pr. boligenhed afhænger af antal boliger, omfang mv.
Landbrugsbygninger
 
Variationen i tidsforbrug mellem de enkelte sager indenfor hver sagstype vil væres så stor, at det ikke meningsfyldt, at betragte den gennemsnitlige gebyrstørrelse
Erhvervsbygninger
 
 
Etageboliger
 
Antenner, pyloner, master, vindmøller m.v
 
Lovliggørelsesdispensationer til ”småbygninger”
1.000 (fast gebyr)
 
 
Sammenligning med øvrige kommuner
Administrationen har sammenlignet med andre kommuners principper for gebyropkrævning og gebyrstørrelser for 2017.
 
Der er stor forskel på, hvilke sagstyper de enkelte kommuner har valgt at gebyrpålægge, og det er derfor svært at sammenligne kommunerne imellem.
 
De sjællandske kommuner, der i 2017 har opkrævet byggesagsgebyr efter medgået tid, har i gennemsnit opkrævet et gebyr på 695 kr./t. Gennemsnittet på landsplan var i 2017 640 kr./t.
 
Bilag 1 indeholder en oversigt over de øvrige sjællandske kommuners gebyrstørrelser i 2017.
 
Holbæk Kommune opkrævede senest byggesagsgebyr i 2014. Da var taksten 694 kr./t.

Økonomiske konsekvenser
Administrationen har beregnet, at der med den indstillede model for gebyropkrævning i 2018 vil blive udført gebyrpligtig byggesagsbehandling for 2 mio. kr. Heraf vil byggesagsbehandling af kommunens egne byggesager anslået udgøre 0,35 mio. kr.
 
Administrationen har ved beregning af den samlede gebyrsum taget udgangspunkt i antallet af sager i 2016. Det forventede tidsforbrug til de enkelte sagstyper er skønnet.
 
Den egentlige gebyrindbetaling i 2018 vil dog ikke blive 2 mio. kr. Gebyrindbetalingen vil heller ikke blive 1,5 mio. kr., som fastsat i budget 2018. Der vil i praksis være en indfasningsperiode. Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt anslå, hvor stor gebyrindbetalingen i 2018 reelt vil blive.
 
Indfasningsperioden skyldes, at byggesagsgebyret i langt de fleste og ”dyreste” sager i udgangspunktet først skal betales når byggeriet tages i brug. For mange byggeriers vedkommende vil det først være i 2019 eller senere.
 
Indfasningsperioden kan ikke undgås. Men for at sikre den størst mulige gebyrindtægt i 2018, indstiller administrationen, at gebyrindbetalingen skal ske i to rater. Første rate skal betales, når der gives byggetilladelse. Anden rate skal betales, når der gives ibrugtagningstilladelse. For ”småbygninger” skal der kun betales en rate (ved byggetilladelse), da bygninger ikke kræver ibrugtagningstilladelse.
 
Administrationen anslår, at de forskellige byggesagstypers andel af den samlede gebyropkrævning vil være fordelt således:
 
Enfamiliehuse, sommerhuse, stuehuse og ”småbygninger”
30 %
Rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse
5 %
Landbrugsbygninger
15 %
Øvrige erhvervsbyggerier og etageboligbyggerier
50 %
 
Den 1. januar 2018 træder et nyt bygningsreglement (BR18) i kraft. Med BR18 indføres bl.a. nye principper for kommunens sagsbehandling i forbindelse med brand og statik i komplicerede byggesager (landbrugsbygninger, øvrige erhvervsbyggerier og etageboligbyggerier). Denne ændring forventes på længere sigt, at få betydning for kommunens tidsforbrug i komplicerede byggesager. Tidsforbruget vil blive mindre, da certificerede rådgivere i fremtiden vil skulle forestå en del af den sagsbehandling, som kommunerne hidtil har udført.
 
 

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), der forventes at træde i kraft 01-01-2018
Bygningsreglement 2015 (BR15)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et flertal bestående af A og O indstiller, at indstillingen tiltrædes.
I kan ikke tiltræde, at der opkræves byggesagsgebyr.


caseno17-46315_#4355054_v1_byggesagsgebyrer på sjælland.docx

Bilag

Byggesagsgebyrer på Sjælland


138. Orientering om saltbadet Saltkilden

Orientering om saltbadet Saltkilden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
 Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
Orienteringen om Saltkilden tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø har på baggrund af borgerhenvendelse, ønsket at få en orientering om Holbæk Kommunes håndtering af sagen vedrørende saltvandsbassinet Saltkilden.
 
Baggrund for sagen
I slutningen af 2016 bliver Virksomhed og Miljøafdelingen opmærksomme på, at der er opført et saltvandsbassin kaldet Saltkilden i Svinninge. Der er tale om et bad med vand, hentet fra Sejerøbugten. Bassinet har været åbent i over 1 år.
Saltbassinet er bygget og åbnet uden den nødvendige godkendelse fra Holbæk Kommune, da ejerne ikke var opmærksomme på, at det er et krav. 
 
Krav til svømmebade og kommunens tilsynspligt
Svømmebassiner hvortil der er offentlig adgang hører under den kommunale tilsynspligt og er beskrevet i Badevandsbekendtgørelsen og i Vejledning om kontrol af svømmebade. Bekendtgørelsen giver anvisninger på indretning og drift herunder krav til rensning, filtrering, desinficering mm.  Kommunen skal sikre, at der er god hygiejne og vandkvalitet således, at folk ikke bliver syge af at bade i vandet.
 
Tilsyn med Saltkilden og samråd med Sundhedsstyrelsen
Administrationen udfører tilsyn med svømmebadet den 12. januar 2017, hvor det kan konstateres, at bassinet er indrettet og vandrensningen foregår på en sådan måde, at det ikke kan overholde bekendtgørelsens krav. Vandet i bassinet bliver ikke udskiftet kontinuerligt som lovgivningen foreskriver. Administrationen er derfor bekymret for hygiejnen og den eventuelle sundhedsrisiko der kan være forbundet med at bade i vandet, og retter på denne baggrund henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Kommunens afgørelse af, om der foreligger sundhedsfare skal i henhold til badebekendtgørelsen ske i samråd med Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen svarer kommunen den 6. februar 2017, at bassinet kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier, og at det ikke kan afvises, at badning i bassinet kan være forbundet med en helbredsmæssig risiko. Administrationen meddeler herefter den 7. februar 2017 forbud mod offentlig badning i Saltkilden.
 
Tilsyn og rådgivning om nødvendige ændringer af bassinet for at få godkendelse
Herefter følger en længere dialog mellem svømmebadets ejer og administrationen i forhold til, hvad der skal til for at opnå en godkendelse af badet. I forbindelse med sagsbehandlingen kontakter administrationen Teknologisk Institut, som er førende indenfor projektering og godkendelse af svømmebassiner. Administrationen udfører herefter endnu et tilsyn af svømmebadet med bistand fra Teknologisk Institut den 10. maj 2017. Baggrunden for besigtigelsen er at få klarhed over, hvilke nødvendige ændringer der skal udføres, for at der kan opnås godkendelse af bassinet. Tilsynsbrev med liste over forslag til tekniske ændringer bliver fremsendt til Saltkilden den 18. maj 2017. Det anbefales Saltkilden, at de tager kontakt til en rådgiver indenfor svømmebadsteknik, som kan anvise og hjælpe med ombygningen.
 
 
Flere henvendelser og utilfredshed med kommunens tolkning og vurdering
Både ejer af Saltkilden og ejers advokat har gentagne gange rettet henvendelse til kommunen og til det politiske system med spørgsmål omkring lovgivningen på området og til kommunens håndtering af sagen. Ejerne er uforstående over, at bassinet ikke kan godkendes med den nuværende indretning og drift og er desuden uenige i kommunens fortolkning af lovgivningen. Især bekendtgørelsens ord ”udskiftes” og ”recirkulering” er der uenighed omkring. Saltkilden mener, at cirkuleringen af bassinvand via filter og retur til bassinet kan betegnes som udskiftet. Administrationen tolker imidlertid ”udskiftet” som nyt overfladevand der tilledes bassinet. Administrationen anmoder på denne baggrund Miljøstyrelsen om en præcisering af lovgivningen. Miljøstyrelsen oplyser den 5. september 2017, at ”udskiftning” skal forstås som vand der udskiftes kontinuerligt med nyt frisk overfladevand.
 
Kommunens vurdering
Holbæk kommune har oplyst til ejer og dennes advokat, at Saltkilden ikke vil kunne opnå godkendelse med den nuværende indretning, hvor det samme havvand cirkuleres uden udskiftning og desinficering. Saltkilden skal udføre tekniske ændringer og foretage en ombygning før bassinet kan opnå en godkendelse samt åbnes for offentlig badning. Da ejerne ikke har ønsket at udføre de nødvendige tekniske ændringer af svømmebadet, har administrationen sendt et afslag på godkendelse til Saltkilden

Lovgrundlag – link
 
Lovgivningen på området
Bekendtgørelsen nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet. Følgende regler kan fremhæves vedr. bl.a. kommunens tilsynspligt:
 
 
Bekendtgørelsen åbner ikke umiddelbart mulighed for, at kommunen kan dispensere eller lempe på kravene.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Taget til efterretning.
139. Orientering om oprettelse af lokalt naturråd for vestsjælland, samt beslutning om delegering af rådets medlemssammensætning

Orientering om oprettelse af lokalt naturråd for vestsjælland, samt beslutning om delegering af rådets medlemssammensætning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. orienteringen om oprettelse af lokalt naturråd tages til efterretning.
 2. godkendelse af rådets medlemssammensætning delegeres til administrationen (i samspil med Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner)

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Ny bekendtgørelse (nr. 971 af 7. august 2017) pålægger kommunerne at oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Med den nye planlovs ikrafttrædelse 15. juni 2017 fastholdes kommunernes pligt til at planlægge for og udpege Grønt Danmarkskort og samle dette i et naturtema, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000- områder på land og andre beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Rådet skal virke fra den 15. januar til den 15. juli 2018. Holbæk Kommune indgår i område nr. 16, sammen med Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner.
 
Udpegning af Grønt Danmarkskort
Det lokale naturråd får til opgave at bistå de fem kommuner med et forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Rådet skal således pege på områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, på områder for potentiel natur og på naturområder, som bidrager til andre formål. Da alle fem kommuner allerede har foretaget udpegninger til Grønt Danmarkskort, kan naturrådets arbejde tage afsæt i disse udpegninger. Det er dog naturrådet, der selv beslutter, hvordan arbejdet indenfor den berammede tid bliver tilrettelagt.
Kommunalbestyrelserne skal efterfølgende i den videre planlægning for udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, inddrage forslag, bemærkninger og udtalelser, herunder eventuelle mindretalsudtalelser, fra det lokale naturråd. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen af områder til Grønt Danmarkskort. I de områder der kommer til at indgå i det grønne Danmarkskort, kan der ikke udpeges udviklingsområder (byudvikling mm. i kystnærhedszonen).
 
Naturrådets sammensætning
Odsherred Kommune har påtaget sig rollen som sekretariatskommune. Der er blevet lagt fælles nyhed på alle 5 kommuners hjemmesider med info om oprettelse af naturrådet, samt frist for indstilling af medlemmer til rådet (se bilag 1). Der kan indstilles medlemmer i perioden den 6. november til den 4. december 2017. Der er 20 pladser i naturrådet, hvor sekretariatskommunen i samspil med de øvrige kommuner sammensætter rådet efter de i bekendtgørelsen udstukne kriterier. Der skal ved sammensætningen af det lokale naturråd tilstræbes forholdsmæssig lighed i repræsentationen af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og fritidsinteresser.
Da der er deadline for nedsættelse af naturrådet senest den 15. januar 2018, foreslås det, at godkendelse af naturrådets medlemssammensætningen delegeres til administrationen, da en politisk behandling ikke kan nås inden for tidsfristen.
 
Proces
Processen omkring oprettelse og afvikling af naturråd er som følger:
 
Sekretariatskommunen indkalder til første møde i naturrådet og sikrer, at der stilles relevante oplysninger til rådighed for det lokale naturråds arbejde. Sekretariatskommunen tager beslutningsreferater. De resterende kommuner har observatørstatus på møderne.
Naturrådets medlemmer skal selv nå frem til opgavens endelige indhold, ligesom mødefrekvens og slutdato for rådets arbejde (inden for deadline den 15. juli 2018). Naturrådet beslutter om der skal afholdes borgermøder eller workshops. Kommunerne stiller gratis lokaler og ekspertise til rådighed.
Det endelige oplæg fra det lokale naturråd vil blive fremlagt byrådet i forbindelse med vedtagelse af Holbæk Kommunes endelige bidrag til Grønt Danmarkskort.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med oprettelsen af det lokale naturråd.

Lovgrundlag – link
Se bekendtgørelse om oprettelse af lokale naturråd her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192394

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Godkendt.
140. Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.      der gives en bevilling på i alt 3.900.000 kr. til etablering af p-pladser på Havnevej. Beløbet finansieres af Parkeringsfonden

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Havneområdet i Holbæk er udfordret i forhold til parkeringskapaciteten. Denne udfordring er for nuværende bl.a. løst ved midlertidigt etablerede p-pladser i nærområdet, men der er netop tale om midlertidige løsninger, der ikke løfter problemstillingen på længere sigt.
Derfor blev der på økonomiudvalgsmøde den 06.09.2017 forelagt en sag om bevilling til anlæg af p-pladser ved Havnevej.
I forlængelse af dagsordenspunktet på økonomiudvalgsmødet, tilkendegav beboere i havneområdet ønske om inddragelse. Byrådet valgte den 13.09.2017 at lade sagen udgå, med henblik på at foretage en sådan inddragelse samt at få suppleret projektforslaget med alternative forslag.
 

Projektbeskrivelse
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen gennemføres anlæg af parkeringspladser ved Havnevej med udgangspunkt i den skitserede projektløsning, der indplacerer nye p-pladser i en samlet grøn, parklignende struktur langs Havnevej. Skitser af projektet er vedlagt sagen som bilag. Realisering af projektet sker for midler i parkeringsfonden, jf. afsnit om økonomi, og er derfor bl.a. bundet op på tidsmæssige rammer for gennemførelse inden udgangen af 2018, medmindre en del af midlerne skal tilbagebetales.
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen kan etableres 44 parkeringspladser, svarende til det antal parkeringspladser som parkeringsfonden har opkrævet for.
Arbejdet forventes at blive igangsat i foråret 2018 og færdiggjort i efteråret 2018.
Gennemførelse af projektet forudsætter dispensation eller ophævelse af vejudvidelseslinje ved Havnevej, samt dispensation fra lokalplanbestemmelse inden for Lokalplan 1.34 / 1.46.
 
Interessentinddragelse og alternative projektforslag
Skitserne af projektforslaget blev præsenteret på interessentmøde den 02.11.2017, med deltagelse af parkeringsgruppen og repræsentanter fra beboerforeningerne på havnen. Endvidere blev drøftet alternative placeringsforslag eksempelvis i den store havnehal på Blegstræde Hage, på arealerne vest for retsbygningen samt p-hus på Østre Havnevej.
Fra naboerne blev udtrykt bekymring for, at realisering af projektskitserne ved Havnevej vil indebære øgede støjgener og lugtgener fra udstødning for beboere nærmest Havnevej. Omkring den store havnehal blev drøftet, at denne er tænkt at indgå i omdannelsesplanerne for et kystlivscenter, og derfor ikke er oplagt at disponere til parkering, mens etablering af p-hus ved Østre Havnevej er udfordret dels af tidsmæssige årsager, da et p-hus vil forudsætte gennemførelse af lokalplan, samt desuden af den begrænsede økonomi, der er til rådighed.
Derudover blev fra parkeringsgruppen efterlyst, at der gennemføres de af p-gruppen tidligere bestilte parkeringsanalyser af bymidten, som grundlag for beslutning.
Som bilag til sagen er vedlagt et mødenotat, der ridser drøftelserne på mødet op.

Efter mødet blev fra beboergruppen på havneområdet fremsendt opfølgende skrivelse, med ønske om uddybning af, hvorvidt projektet for p-pladser ved Havnevej kan gennemføres uden gennemførelse af ny lokalplanproces. Dette brev, samt kommunens svarskrivelse hertil er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Midlerne til etablering af 44 parkeringspladser tages fra Parkeringsfonden. Parkeringsfonden har ikke indflydelse på det øvrige budget for kommunen, da fondens midler kun må bruges til parkeringspladser. Det påvirker således ikke kommunens likviditet.
Der sker løbende indbetalinger til Parkeringsfonden og Holbæk Kommune har 5 år til at etablere parkeringspladserne ellers skal midlerne tilbagebetales.
Ved at bruge midlerne nu undgår Holbæk Kommune i 2018, at tilbagebetale et beløb på 1.800.000 kr.

Høring
Der er gennemført interessentmøde den 02.11.2017, jf. sagsfremstillingen samt vedhæftet mødenotat.
Realisering af projekt ved Havnevej forudsætter gennemførelse af nabohøring, for den del af projektet, der er beliggende inden for Lokalplan 1.34/ 1.46. Det kan besluttes, at gennemføre nabohøring for den samlede projektstrækning, inkl. den del af projektet, der er beliggende inden for Lokalplan 1.22.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-25388_#4360565_v1_mødenotat vedrørende parkering i havneområdet 2.11.2017.pdf.pdf
caseno17-25388_#4360172_v1_brev fra borgere.pdf.pdf
caseno17-25388_#4363073_v1_svarmail vedrørende brev om etablering af parkeringspladser på havnevej.msg
caseno17-25388_#4363539_v1_havnevej- skitseprojekt for ny parkering.pdf.pdf
caseno17-25388_#4364068_v1_mødeoplæg vedrørende parkering i havneområdet 2.11.pdf.pdf

Bilag

Mødenotat vedrørende parkering i havneområdet 2.11.2017.pdf
Brev fra borgere.pdf
Svarmail vedrørende brev om etablering af parkeringspladser på Havnevej
Havnevej- skitseprojekt for ny parkering.pdf
Mødeoplæg vedrørende parkering i havneområdet 2.11.pdf


141. Beslutning om gratis færgeoverfart for børn til og fra Orø

Beslutning om gratis færgeoverfart for børn til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der i 2018 bliver indført en administrativ forsøgsordning for alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, der skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”.

Alternativ indstilling
 1. Orøfærgens takster for børn (alder 4-11 år) udgår og overfarten gøres gratis i hele kalenderåret 2018 og frem.
 
eller
 
 1. Orøfærgens takster for børn (alder 4-11 år) udgår i skuldersæsonerne og overfarten gøres gratis i perioderne før og efter sommerferien i kalenderåret 2018 og frem.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 8-11-2017 at sende sagen tilbage til Udvalget for Klima og Miljø, der skal arbejde videre med en administrativ forsøgsordning i 2018 for folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, som skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”, herunder undersøge, om der kan indføres en ordning, hvorefter man som skoleelev kan tage en legekammerat gratis med færgen fra Holbæk til Orø, hvis man er bosat på Orø, og om legekammeraten kan få udleveret en gratis returbillet, som barnet kan benytte, når det skal retur fra Orø til Holbæk.
 
Administrationen har ikke fundet en løsning, hvor kommunen lovligt kan vælge, at det kun er børn fra bestemte skoler eller med bestemte formål på øen, der kan rejse gratis.
Idéen om, at børn bosat på øen skal have nemmere ved at få legekammerater på besøg, er efter administrationens vurdering en usaglig forskelsbehandling, hvis det kun gælder legekammerater, som går på bestemte folkeskoler i kommunen, ligesom det vil være usaglig forskelsbehandling, at man tilgodeser legeaftaler frem for andre formål (f.eks. familiebesøg).
 
Der er vedhæftet en afgørelse fra Statsforvaltningen, hvor Statsforvaltningen tager stilling til lovligheden af nogle ændrede færgetakster i Randers Kommune. Statsforvaltningen kommer med følgende generelle udtalelse, som også gælder for Orø-færgens billetpriser:
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at der før din henvendelse til statsforvaltningen var sket en forskydning mellem færgeriets forskellige takstkategorier, til skade for visse brugere, til relativ fordel for andre. En sådan forskydning strider ikke mod retsregler, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. Det er herved en forudsætning, at forskydningen ikke er usagligt begrundet. F.eks. er almindelige trafikpolitiske hensyn, herunder større eller mindre rabat til bestemte brugerkategorier efter statsforvaltningen ikke usaglig, forudsat at kategorierne er objektivt beskrevet og synlige. Heller ikke takstændringer for at muliggøre en mere hensigtsmæssig billetteringsmåde og administration af færgefarten er efter statsforvaltningens opfattelse usaglig.
 
Hvis kommunen ønsker at tilbyde gratis transport til elever og lærere på folkeskoler i Holbæk Kommune, kan det alene gælde for transport i skoletiden. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være usaglig forskelsbehandling at tilbyde elever og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune gratis transport med færgen i skoletiden, da skolens aktiviteter, herunder transport med færgen i forbindelse med skolearrangementer, finansieres af kommunen. Der vil derfor alene være tale om en budgetmæssig ompostering, som sparer kommunen administrative ressourcer.
 
Gratis transport for børn og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune i skoletiden kan have en indvirkning på det statslige færgetilskud vedr. personbefordring, der beregnes efter færgens omsætning. Det kan endvidere have en indvirkning på kommunens udgiftslofter og -rammer, at en udgift, der normalt vil belaste den enkelte skoles budget, flyttes over til et andet sted i kommunen.
 
Modsat indtægtsgrundlaget på fx cykler baseret på realiseret omsætningstal fra budget 2016, så er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvad omsætningen har været for denne passagertype i budget 2016.
 
Derfor foreslår administrationen, at der indføres en forsøgsordning i 2018, hvor skoleelever og øvrige tilknyttede blot skal tilkendegive deres tilhørsforhold til Holbæk By Skole, hvorefter de kan transporteres med færgen uden beregning i forbindelse med undervisningsformål i skoletiden.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen vurderer, at følgende 2 muligheder er lovlige bud på, hvordan det politiske ønske om gratis skolebørn økonomisk og konkret kan håndteres i praksis.
 
1. Gratis adgang for alle børn (alder 4-11 år) hele kalenderåret.
Der tages udgangspunkt i, at kalenderåret 2016 er at betragte som et standard år (gennemsnitsbetragtning). Det er rimeligt at antage, da der ikke var store afvigelser i driften 2016. Der var i kalenderåret 2016 billetindtægter ved salg af billetter til børn (alder 4-11 år) på 39.065 kr.
På tilsvarende færgeruter (fx Sejerøfærgen) betales der også for børn. På Sejerøfærgen koster en enkeltbillet til børn (alder 7-15 år) 65 kr, mens en enkeltbillet til børn (alder 4-11 år) på Orøfærgen er 18 kr.
 
2. Gratis adgang for alle børn (alder 4-11 år) i skuldersæsonerne
”Skuldersæsonen” er i 2018 perioden 1/1-24/6 og 8/8-31/12.
Der tages igen udgangspunkt i sæsonen 2016, hvor 2016 antages at være et standard år (gennemsnitsbetragtning). Der blev i ugerne uden for skuldersæsonerne, solgt billetter til børn for 22.687 kr. Det vil sige, at der i skuldersæsonerne 2016 blev solgt billetter til børn for 16.378 kr.

Økonomiske konsekvenser
Der kan henvises til vedhæftede bilag, der omhandler økonomiske overvejelser vedr. færgedriften.
 
Hvis det besluttes, at gøre transporten gratis for børn med Orøfærgen hele året, så vil det fx betyde en prisstigning på fx biler med ca. 7 % i skuldersæsonen.
 
Hvis det besluttes, at gøre transporten gratis for børn med Orøfærgen i skuldersæsonerne, så vil det fx betyde en prisstigning på fx biler med ca. 3 % i skuldersæsonen.

Øvrige konsekvenser
 
En yderligere lokal forøgelse af billetprisen for personbiler vil være i direkte modstrid med Folketingets intentioner om en stadig større udbredelse af landevejsprincippet. Landevejsprincippet er et trafikpolitisk princip, der indebærer at det skal koste det samme at sejle med færge som at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen.
 
Der er for nyligt indgået en lokalaftale med Østre Færge A/S og Holbæk Kommune omkring fordeling af tilskuddet til skuldersæsonerne. Når den typiske kunde hos Orøfærgen enten er en eller to voksne, typisk i personbil, så vil en yderligere forøgelse af billetprisen på personbiler underminere intentionen om at billetprisen nedsættes ligeligt på de to færgeruter.
 
Det skal derfor anbefales, at det nuværende børnebilletsystem fastholdes. Da den afledte effekt ikke vurderes, at leve op til landevejsprincippet og kriterierne for det årlig statslige tilskud samt den indgåede lokalaftale med Østre Færge A/S og de lokale repræsentanter for øen i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.
 
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø.
 
 Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler, passagerer m.v. i skuldersæsonen med ca. 40%. De samlede økonomiske konsekvenser forventes at blive uændrede, da takstnedsættelserne skulle modsvares af et forhøjet tilskud til den kommunale færge. Dog forventes det, at den kommunale færge vil få flere spontane bil- og personoverførsler, når det erkendes, at der er sket en markant prismæssig nedsættelse af billetpriserne.

Høring
Hvis den alternative indstilling tiltrædes, vil administrationen hurtigst muligt gå i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum). Det vurderes altovervejende sandsynligt, at Færgekontaktudvalget er enige med administrationen i, at gratis transport for børn (alder 4-11 år) vil have en begrænset eller ingen effekt mht. den samlede økonomi. Færgekontaktudvalget har ved flere lejligheder gjort det klart, at man gerne så lavere billetpriser for personbiler, da det har stor økonomisk betydning for øboerne, specielt for dem, som er afhængig af personbilen ifm. et job uden for Orø. Det samme gør sig gældende for sommerhusgæster, som i altovervejende grad medbringer personbil ifm. deres ophold på Orø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et flertal bestående af A og O indstiller, at den alternative indstilling 1 tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af I indstiller, at det gøres gratis for skolebørn i kommunen, og det finansieres af en forventet merindtægt ved flere besøgende på Orø.


caseno17-38479_#4368455_v1_færgetakster på randers fjord.pdf.pdf
caseno17-38479_#4371604_v1_færgedrift økonomiske overvejelser.pdf.pdf

Bilag

Færgetakster på Randers Fjord.pdf
Færgedrift økonomiske overvejelser.pdf


142. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Sagsgang og sagstype
 
Stående udvalg, Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Prioritering af projekter i anlægsbudgettet og dermed udmøntning af reduktion i anlægsbudgettet på 36,9 mio.kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 sker som beskrevet i bilaget.
 2. Det som del af projekteringen undersøges og drøftes i de stående udvalg, om der på tværs af politikområderne er mulighed for at sammentænke nye anlægsprojekter og eksisterende ejendomme med henblik på at reducere behov for nybygninger og/eller renovering af eksisterende ejendomme.   


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet vedtog d. 11. oktober 2017 budget for 2018 samt overslagsår 2019-2021. Som en del af budgettet 2018-2021 blev det besluttet at reducere i investeringsoversigten (anlægsbudgettet) i 2019 med 36,9 mio. kr. og i 2020 med 2,6 mio. kr. i forhold til den investeringsoversigt, som blev sendt i høring ved første behandling af budgettet. Det fremgår af budgetaftalen, at der efterfølgende skal ske en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes.
 
Det indstilles derfor, at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget for 2018-2021 til det kommende byråd. Supplerende er der administrativt behov for snarest at kende de politiske prioriteringer i overslagsårene således, at arbejdet med realisering af anlægsbudgettet samt bygningsvedligehold under driften kan sættes i værk. Uagtet at der først er tale om en reduktion i 2019 og 2020, så vil den konkrete prioritering således have indflydelse på arbejdet med kommunens ejendomme i 2018. Afhængig af hvilke anlæg der bortprioriteres vil der være en sammenhæng med hvilke ejendomme, der skal renoveres i 2018. Det bemærkes, at det kommende byråd selvfølgelig kan foretage egne tilpasninger/revidere anlægsbudgettet, når byrådet til oktober 2018 vedtager budgettet for 2019-2022.
 
Prioritering
Det er administrationens vurdering, at det udkast til anlægsbudget som byrådet sendte i høring var et realistisk, men også et ambitiøst forsøg på et indhente det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Det var dog samtidig et udkast til anlægsbudget, der ikke indeholdt mulighed for et imødekomme nye akut opståede renoveringsudfordringer. Det er fortsat administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet 2018-2021 skal håndtere. Det kan derfor ikke fagligt anbefales, at der reduceres i midlerne til det formål i hverken 2019 eller 2020.
 
Forslaget til prioritering af anlægsbudgettet tager derfor afsæt i, at de anlægsprojekter der bortprioriteres/udskydes, er de projekter, der hverken direkte eller indirekte medvirker til at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på ca. 320 mio. kr. Det betyder, at renovering af eksisterende bygninger skal prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis et nybyggeri direkte medvirker til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. hvis der opføres et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Puljen på 130,5 mio. kr. til nye børnehuse fastholdes af samme grund.
 
Det konkrete forslag til prioritering kan ses af bilag 1. Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering og dermed indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden
 
Sammentænkning
I en række lokalområder er der mulighed for, at sammentænke de eksisterende ejendomme, der kræver akut renovering med de forventede nye anlæg og på den måde optimere anvendelse af anlægsbudgettet. Det vil dog kræve, at der tænkes i anvendelse af bygninger og anlægsmidler på tværs af udvalg eks. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og Udvalget for Læring og Trivsel. Som eksempel er der en række større renoverings- og anlægsprojekter i Jyderup (Udvidelsen af Jyderup Hallen, nyt klubhus til Jyderup Boldklub samt skimmelsanering af børnehuset Sølyst), hvor det bør overvejes, om der kan findes en mere hensigtsmæssig løsning end den nuværende såfremt de sammentænkes
                                                                                                                                 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et flertal bestående af A og O, indstiller, at indstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal af I kan ikke tiltræde indstillingen.


caseno17-48558_#4371167_v1_bilag - prioriering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Prioritering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf


143. Beslutning om budgetrevision 4 2017

Beslutning om budgetrevision 4 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes
 2. der frigives anlægsbevillinger på 15 mio. kr.
 3. budgetrevision 4 godkendes

 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1, 2 og 3 samt halvårsregnskabet, og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Denne sag vedrører budgetrevision 4.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb administrationen anbefaler byrådet at godkende. Der indstilles tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til kassen vedrørende skatter, og tillægsbevilling fra kassen på 15 mio. kr. vedrørende teknisk håndtering af anlægsbevilling givet af byrådet 11. oktober 2017. De øvrige tillægsbevillinger, som indstilles, går i 0, fordi de indstilles flyttet mellem politikområder.
 
I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 4. I bilagene 3-13 er budgetrevision 4 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 14 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 15 er en oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 4. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-13.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
 
Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 3 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 4 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab ved budgetrevision 4. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Forventet regnskab 2017 BR3
Forventet regnskab 2017 BR4
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017 BR4
Indtægter
-4.211,7
-4.193,0
-4.196,0
-4.196,0
-3,0
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
3.956,1
-14,3
Renter
16,2
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-206,4
-205,0
-223,7
-17,3
Anlæg
134,7
283,4
118,4
108,2
-175,3
Forsyning i alt
-
-
-
-
-
Resultat
-100,9
77,0
-86,7
-115,5
-192,6
Finansiering i alt
109,3
54,6
57,7
56,6
2,1
Resultat i alt
8,4
131,6
-28,9
-58,9
-190,5
Kasseopbygning
-8,4
-131,6
28,9
58,9
190,5
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i 2017 påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for 2017, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo 2017 mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo 2017 forventes at overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i 2017 betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. på et tidligere tidspunkt end forudsat ved vedtagelsen af budget 2018-2021.
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes en forbedring i forhold til korrigeret budget på 3 mio. kr. Det dækker over, at det forventes, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld.
 
Driftsudgifterne forventes samlet set at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til 2018, og at der er merforbrug i 2017 på 18,1 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er 175,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der alene kan gennemføres anlægsinvesteringer for 134,7 mio. kr. i 2017. Det blev også besluttet, at anlægsinvesteringer udover de 134,7 mio. kr. skal finansieres af salgsindtægter. Salgsindtægterne skal også dække manglende bygherrebidrag grundet hurtig opbremsning i anlægsprojekter.
 
Af nedenstående tabel ses, at der kun er en meget lille afvigelse fra anlægsbudgettet på 134,7 mio. kr. til den forventede nettoudgift til anlæg i 2017.
 
Anlægsudgifter i 2017
180,1 mio. kr.
Provenu fra salg af ejendomme og arealer
-46,3 mio. kr.
Lånefinansierede projekter
-5,6 mio. kr.
Udgifter som følge af manglende bygherrebidrag*
7,0 mio. kr.
 
 
Anlægsudgifter netto
135,2 mio. kr.
*Bygherrebidraget udgør op til 8 pct. af anlægsudgifterne. Bygherrebidraget finansierer de projektstyringsudgifter Holbæk Kommune har, når vi bygger anlæg.
 
Vores samlede forbrug i 2017 på anlæg forventes at blive 108,2 mio. kr. netto, hvoraf en del af salgsprovenuet allerede er disponeret i 2018 og 2019. Det ændrer dog ikke på forbruget i indeværende år.
 
Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til 2018.
 
Udvikling siden budgetrevision 3
De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg.
 
Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder:
 
Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg.
 
Betydning for budget 2018
Herunder er for hvert udvalg en kort beskrivelse af, hvilken betydning det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 får for budgetoverholdelse i 2018.
 
Økonomiudvalget
Budgettet og aktivitetsniveauet i 2017 holder. Det vil derfor ikke skabe nye udfordringer på området i 2018.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Forbrugsmønsteret for 2017 viser, at flere af skolerne ikke i tilstrækkelig grad har fået tilpasset forbrugs- og aktivitetsniveauet i indeværende år, og at de derfor går ind i 2018 med et for højt aktivitetsniveau i forhold til 2018 budgettet. Området hjælpes dog af, at en række af de handleplaner, der er iværksat i 2017, får fuld effekt i 2018. Der bliver dog fortsat brug for en meget stram styring af skolernes forbrug i forhold til budgetoverholdelsen. I forbindelse med bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 har koncerndirektionen indstillet at skolerne gives de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Se endvidere afsnit om bevillingsberigtigelse længere nede i sagen.
 
De fire dagtilbudsområder samt den selvejende institution Dragebakken har formået at holde deres budget i 2017, hvilket betyder at forbrugs- og aktivitetsniveauet er tilpasset budgettet. I 2018 stiger budgettet for almene dagtilbud, hvorfor der ikke forventes udfordringer med budgetimplementering i 2018 på dette område.
 
Området for ”Børn med særlige behov” har igennem 2017 haft succes med at nedbringe forbrugs- og aktivitetsniveauet. I 2018 er der besluttet yderligere reduktioner på dette område – og det betyder, at der fortsat skal være et betydeligt fokus på styring af økonomi og aktiviteter i forbindelse med implementeringen af budget 2018. 
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Budgetforudsætninger for 2018 på beskæftigelsesområdet er udfordret, da antallet af borgere på forsørgelse og varighed ikke falder i den hastighed som forventet. Nedbringes niveauet ikke yderligere er den økonomiske årsvirkningen i 2018 23,8 mio. kr. i merforbrug. Den største udfordring er på A-dagpenge, hvor antallet af borgere er langt højere end forudsat i budgetforudsætningerne for 2018.
 
For at sikre budgetoverholdelse i 2018 vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år er der handlingsplaner under udarbejdelse, som skal sikre tilpasning til rammen i budget 2018.
 
På de øvrige politikområder vil det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Samlet set balancerer forventet forbrug med budgettet i 2017, og på de fleste områder er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret på baggrund af den viden, der er ved budgetrevision 4 om forbruget i 2017.
 
Der ses dog udfordringer på Voksen handicap- og psykiatriområdet. Et faldende forbrug i slutningen af 2017 skal sikre, at budgetreduktionen i budget 2018 kan realiseres. Forbrugsreduktionen i 2017 ses ikke endnu, hvilket vil vanskeliggøre overholdelsen af budget 2018.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4
Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget.
 
Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen – jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip.
 
Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse.
 
De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr.  24% af merforbruget vedrører Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget ”Uddannelse og Job”. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og 37,8 mio. kr. for Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering:
a) Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde
b) Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet
c) Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde
d) Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet
 
Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes.
 
Tillægsbevillingerne, som vedrører fordelingen af de 50 mio. kr. fremgår af bilag 1 sammen med de øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt ved budgetrevision 4.
 
Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.
Mio. kr.
Uden overførselsadgang
Med overførselsadgang
I alt
Specialiseret
Øvrige
Specialiseret
Øvrige
Læring og Trivsel
0,3
0,5
 
11,4
12,2
 
 
 
 
 
 
Uddannelse og Job
3,1
34,7
 
 
37,8
 
 
 
 
 
 
I alt
3,4
35,2
 
11,4
50,0
 
 
Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling
D. 11. oktober 2017 bevilgede byrådet 15 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017. Bevillingen håndteres teknisk ved budgetrevision 4 ved godkendelse af omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb ved budgetrevision 4 samt ved godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling på 15 mio. kr. Det forudsættes – i lighed med forudsætningen ved vedtaget budget 2017 -  at de 15 mio. kr. først bruges i 2018. Omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.


caseno17-1642_#4369743_v1_bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369744_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369745_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369746_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369747_v1_bilag 5 - læring og trivsel - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369748_v1_bilag 6 - uddannelse og job - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369749_v1_bilag 7 - udannelse og job - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369734_v1_bilag 8 - uddannelse og job - uddannelse til alle unge - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369736_v1_bilag 9 - uddannelse og job - alle kan bidrage - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369737_v1_bilag 10 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369738_v1_bilag 11 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369739_v1_bilag 12 - klima og miljø - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369740_v1_bilag 13 - kultur, fritid og fællesskab - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369741_v1_bilag 14 - liste over anlægsprojekter br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369742_v1_bilag 15 - oversigt over grunde og ejendomme.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb BR4 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR4 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR4 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR4 2017.pdf
Bilag 5 - Læring og Trivsel - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 6 - Uddannelse og Job - BR4 2017.pdf
Bilag 7 - Udannelse og Job - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - Uddannelse til alle unge - BR4 2017.pdf
Bilag 9 - Uddannelse og Job - Alle kan bidrage - BR4 2017.pdf
Bilag 10 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - BR4 2017.pdf
Bilag 11 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 12 - Klima og Miljø - BR4 2017.pdf
Bilag 13 - Kultur, Fritid og Fællesskab - BR4 2017.pdf
Bilag 14 - Liste over anlægsprojekter BR4 2017.pdf
Bilag 15 - Oversigt over grunde og ejendomme.pdf


144. Beslutning om omprioritering af midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken

Beslutning om omprioritering af midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. der, inden for de frigivne midler til broer og bygværker på budget 2018, omprioriteres midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken 

Beskrivelse af sagen
Historisk set har håndtering af vand på kommunens veje ikke været det store problem, eftersom man afledte vandet til de grøfter eller andre offentlige sidearealer, der lå langs med vejen. Over de seneste år har kommunen fået et stigende antal henvendelser vedr. problemer med, at vandet fra de offentlige veje afledes til private grunde eller veje. Disse henvendelser kan ikke håndteres indenfor driftsbudgettet på området. Jf. vejloven så er kommunen forpligtet til at håndtere disse vandmængder på en hensigtsmæssig vis, således at de ikke afledes til privat grund eller vej. Baggrunden for at denne udfordring er vokset gennem en årrække er bl.a. følgende:
 
 
Beboerne i Hjertebjærgparken har henvendt sig til Holbæk Kommune, fordi der løber store regnvandsmængder fra Hjertebjærgvej ind i Hjertebjærgparken. Problemet har nok hele tiden været der i et vist omfang, men udfordringen med vandet er blevet større i de senere år i forbindelse med de mere intensive skybrud. De store vandmængder er til væsentlig gene for beboerne i Hjertebjærgparken. I forbindelse med byggeriet af Hjertebjærgparken, er der ikke sket ændringer i afvandingsforanstaltningerne på Hjertebjærgvej. Vandet ledes derfor stadig ud i rabatten, der dog ikke længere kan håndtere vandmængderne i en skybrudssituation.
 
Fors skal i 2018 separatkloakere på Hjertebjærgvej. Hermed har Holbæk Kommune mulighed for samtidig at få sat de nødvendige nedløbsbrønde og derved undgå dobbeltudgifter ved fornyet opgravning og reetablering af stedet. Omkostningerne for kommunen i den aktuelle sag estimeres til 500.000 kr. Administrationen foreslår at de 500.000 kr. omprioriteres fra de midler der blev frigivet til broer og bygværker. Administrationen vil efterfølgende foretage en faglig vurdering af hvilke projekter, som bedst kan udskydes som følge af omprioriteringen.
 
Primo 2018 vil der blive forelagt udvalget en generel sag til drøftelse med beskrivelse af udfordringerne på vejafvandingsområdet, økonomiske konsekvenser og oplæg til håndtering.

Økonomiske konsekvenser
Der prioriteres 500.000 kr. på anlægsbudgettet fra puljen til broer og bygværker over til forbedring af afvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken. De resterende midler til broer og bygværker prioriteres efter hvad der er mest akut i det enkelte budgetår.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.
145. Orienteringer til mødet den 28. november 2017.

Orienteringer til mødet den 28. november 2017.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om status på tidligere behandlede sager (bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Taget til efterretning.
Udvalget blev også orienteret om, at afslag på dispensation til niveaufri adgang på Andreasskolen er påklaget til Statsforvaltningen.


caseno16-51706_#4371385_v1_2017-11-28 - status på tidligere sager.pdf.pdf

Bilag

2017-11-28 - Status på tidligere sager.pdf