UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

24-10-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2017 14:00:00


PUNKTER

114. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. oktober 2017
115. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej
116. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej
117. Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø
118. Orientering om badevandssæson 2017
119. Orientering om godkendelse af Jyderup Svømmehal
120. Orientering om status for etablering af Fjordsti
121. Orienteringer til mødet den 24. oktober 2017114. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. oktober 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 24. oktober 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Godkendt
115. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af lokalplanen er sket på baggrund af et konkret boligprojekt. Ansøgningen til lokalplanen kommer fra Lejerby A/S, der ønsker at bygge lejeboliger på området. Planområdet omfatter et areal på ca. 1 ha og er beliggende i Holbæk Vest på et hjørneareal vest for Valdemar Sejrsvej og nord for Gl. Ringstedvej. I dag anvendes området til dagligvarebutik med tilhørende parkering og et ubebygget areal, der er bevokset med beplantning. Lokalplanen er inddelt med et byggefelt A og et byggefelt B:

Fortætning
Opførelsen af boliger i området er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om
fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Fortætning giver mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund.

Lokalplanforslaget holder sig indenfor kommuneplanens rammer
Kommuneplanrammen, der gælder for planområdet, er ved et tidligere projekt (flytning af Netto til Spånnebæk 1) blevet ændret, så boliger i planområdet er blevet muligt. Det skete gennem byrådets vedtagelse af Lokalplan 2.79 samt Kommuneplantillæg nr. 28. Udarbejdelsen af indeværende lokalplan forudsætter derfor ikke nyt kommuneplantillæg.

Minimal skyggepåvirkning for omkringliggende bebyggelse
I forbindelse med miljøscreeningen er forhold til nærområdet blevet undersøgt og vurderet gennem udarbejdelse af skyggediagrammerne. Skyggediagrammerne viser, at der vil være minimal skyggepåvirkning fra opførsel af ny bebyggelse i planområdet for tilstødende bebyggelse, herunder Marievej. Skyggepåvirkning vil primært vedrøre Valdemar Sejrsvej. Skyggediagrammerne er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Bedste orientering for udendørs opholdsarealer er væk fra Valdemar Sejrsvej
I forbindelse med miljøscreeningen er trafikstøj fra Valdemar Sejrsvej blevet vurderet ift. Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj i boligområder. Støjberegninger for Valdemar Sejrsvej viser, at altaner ikke bør vendes ud mod Valdemar Sejsvej. Derfor fastsætter lokalplanen, at for boligerne i byggefelt B (hvilket er hovedparten af boligerne) kan kun altaner vendt syd-vest medregnes som udendørs opholdsarealer. Denne orientering vil ligeledes være mest hensigtsmæssig ift. solorientering for boligerne.

Fredskov
Bevoksningen på matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder er jf. skovloven konstateret som fredskov på baggrund af en besigtigelse af Miljøstyrelsen. En fredskov kan anvendes til rekreative formål. Det vurderes, at skovområdet har potentiale til at kunne udgøre rammen for funktionelle, attraktive, fælles udendørs opholdsarealer for boligområdet.
Det er muligt at opføre visse tiltag såsom trampestier, bålpladser og klatretræer m.m. Fredskov betyder, at arealet skal fastholdes som skov, og der kan ikke placeres boligbebyggelse på skovarealet
. Op til 10% af fredskovsarealet kan fremstå som lysåbent areal. Det vil altid være den gældende skovlov, der er bestemmende for området, og tilstandsændringer i skovområdet skal godkendes af skovlovsmyndigheden.


Økonomiske konsekvenser
Matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder er på nuværende tidspunkt kommunal grund. I umiddelbar forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplanen vil arealet sælges til med henblik på realisering af lokalplanen. Arealer med fredskovspligt ikke er udbudspligtige, hvorfor salg kan ske direkte.

Høring
Den offentlige høringsperiode er sat til minimum 4 uger
jf. planlovens § 24, stk 5, der bestemmer, at høringsperioden for lokalplaner uden kommuneplantillæg er minimum 4 uger, jf. planlovsændring i juni 2017 (LOV nr. 668/06/2017)

 

Lovgrundlag – link
Planloven
Planlovsændring juni 2017
Skovloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Et flertal bestående af O, I og Ole Hansen (A) tiltræder, at forslaget sendes i høring.
 
Et mindretal bestående af Ole Brockdorff (A) kan ikke tiltræde, at der muliggøres boliger i 4 etager.


caseno17-25358_#4323143_v1_forslag til lokalplan 2.84 boliger ved gl. ringstedvej.pdf.pdf
caseno17-25358_#4323148_v1_skyggediagrammer for boliger ved gl. ringstedvej.pdf.pdf
caseno17-25358_#4323151_v1_miljøscreening for lokalplan 2.84.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej.pdf
Skyggediagrammer for boliger ved Gl. Ringstedvej.pdf
Miljøscreening for Lokalplan 2.84.pdf


116. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer gøres permanent
 2. Truelsdalvej søges nedklassificeret til privat fællesvej
 3. der gives principiel godkendelse til, at offentlige veje kan nedklassificeres til private fællesveje i tilsvarende situationer som beskrevet nedenfor

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer ophæves
 2. Truelsdalvej fortsat skal være offentlig vej

Beskrivelse af sagen
Truelsdalvej er en offentlig vej, som er særdeles smal, snoet og bakket. På anmodning fra vejens beboere har Vej og Trafik givet tilladelse til, at vejen spærres for gennemgående motorkørsel. I første omgang blev tilladelsen givet i en prøveperiode, da Vej og Trafik ikke havde mulighed for på forhånd at afklare, om spærringen ville medføre gener for andre end vejens egne beboere.
 
Anmodningen med underskrift fra samtlige beboere er vedlagt som bilag 1.
 
Prøveperioden er udløbet, og Vej og Trafik har modtaget en enkelt henvendelse fra en borger, som ikke bor på Truelsdalvej, men som fortsat ønsker at anvende vejen til gennemkørsel. Som følge af spærringen må borgeren køre en omvej på 1,3 km, men får ikke længere transporttid.
 
Henvendelsen er vedlagt som bilag 2.
 
Som det fremgår af vedlagte oversigtsplot – bilag 3 - kan gennemkørende trafik anvende andre og bedre veje i området.
 
Både Vej og Trafik og Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at vejen er uegnet til gennemkørende trafik og har derfor givet tilladelse til spærringen. Da samtlige beboere som nævnt står bag ønsket om spærringen, og da en færdselssikkerhedsmæssig og trafikal vurdering peger på at opretholde spærringen, vurderer Vej og Trafik, at spærringen skal gøres permanent.
 
Efter en evaluering har Vej og Trafik sammen med beboerne og politiet vurderet, at spærringen bør flyttes ca 180 m mod nord. Det skyldes, at der er mulighed for at køre uden om afspærring ved den midlertidige placering, hvilket ikke er tilfældet ved den tiltænkte permanente placering, som ligger mellem et mosehul og en indhegning. Den nye placering fremgår af bilag 4.
 
Spærringens tiltænkte permanente placering er aftalt med jordejerne.
 
Den permanente afspærring tænkes udført med to stolper, som kan fjernes med en nøgle. Denne nøgle kan så udleveres til beboere, jordejere, forpagtere m.v., så disse har mulighed for at passere afspærringen.
 
Vej og Trafik har udsendt et høringsbrev til alle grundejere og forpagtere langs vejen. I brevet redegøres for den nye placering og udformning af spærringen. Der er kommet en enkelt tilbagemelding, som vedlægges som bilag 5.
 
Kriteriet om, at trafikken på vejen langt overvejende er til ejendommene på vejen er sammenfaldende med kriteriet for, om en given vej bør være en offentlig vej eller en privat fællesvej.
 
Da det efter etablering af spærringen ikke er muligt at anvende vejen til gennemkørende trafik, er det nærliggende ved samme lejlighed at søge vejen nedklassificeret til privat fællesvej. Dette ud fra en betragtning om, at når kommunens borgere generelt ikke kan køre på vejen, giver det ikke mening at kommunen vedligeholder den.
 
En sådan nedklassificering tager normalt 4-6 år, men kan udføres relativt enkelt gennem en frivillig aftale med vejens beboere, hvis denne aftale indgås på et fuldt oplyst juridisk grundlag. En sådan aftale blev f.eks. indgået i 2013 med Berendsen Textil Service A/S og EUC Nordvestsjælland for en del af Vølundsvej.
 
Vej og Trafik har omtalt nedklassificeringen som en mulighed for beboere og grundejere, men har ikke mødt positive reaktioner. Der er dermed intet, der tyder på, at beboerne og jordejerne på Truelsdalvej vil være indstillet på at indgå en sådan aftale.
 
Muligheden for nedklassificering har ikke været kendt af beboerne, da de henvendte sig om afspærringen, den er opstået ifm. administrationens sagsbehandling.
 
Administrationen anmoder om en principiel tilkendegivelse om, hvorvidt der i denne og tilsvarende situationer skal iværksættes en nedklassificering. Det er ikke hensigten at indlede en generel nedklassificering af offentlige veje, men der opstår nogle gange situationer som denne, hvor spørgsmålet på grund af en udefra kommende henvendelse bliver relevant.
 
Hvis der sker en nedklassificering, skal den fremtidige vedligeholdelse iflg. privatvejsloven forestås af de vejberettigede, dvs. grundejere med ret til at anvende Truelsdalvej som adgang til deres ejendomme, både bygninger og jordstykker. Fordelingen skal ske efter brugen af vejen.
 
En jordejer, der nedlægger sin overkørsel mod Truelsdalvej, vil således ikke få del i de fremtidige udgifter til vedligeholdelsen. Dette kan skyldes, at jordejeren ansøger om eller i forvejen har en overkørsel til en anden vej.
 
Som udgangspunkt er Vej og Trafik positivt indstillet til ansøgninger om overkørsler. Dog skal der altid ske en konkret vurdering, og af hensyn til trafiksikkerheden kan en ansøgning om en markoverkørsel til Roskildevej eller Hjortholmvej ikke forvente en tilladelse. Det skyldes risikoen for færdselsuheld, når et tungt og langsomt landbrugskøretøj skal ud eller ind til en tæt trafikeret landevej, hvor der kan køres 80 km/t.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Da der stadig er borgere, der ønsker at anvende Truelsdalvej som gennemkørselsvej, er der ikke grundlag for at spærre vejen.
 
Spærringen skal derfor fjernes, nu da prøveperioden er udløbet.
 
Når der ikke spærres for gennemgående trafik, er der ingen anledning til at nedklassificere vejen.

Økonomiske konsekvenser
En permanent spærring af Truelsdalvej og en efterfølgende nedklassificering til privat fællesvej vurderes at kunne gennemføres uden merudgifter i forhold til den almindelige vedligeholdelse.
 
Tværtimod vil kommunen fremover spare udgifterne til drift af ca. 1,4 km offentlig vej. Denne udgift er vanskelig at vurdere, men består af to årlige slåninger af rabatter, oprensning af grøfter efter behov samt vedligeholdelse af asfaltlaget.

Høring
Midt- og Vestsjællands Politi har allerede godkendt en permanent spærring af vejen, og nedklassificeringen kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder.
 
Hvis en nedklassificering ikke kan gennemføres via en frivillig aftale, skal der ske en høring af vejens beboere som led i den almindelige procedure for nedklassificering.

Lovgrundlag – link
Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 15 og §§ 124-129
 
Kommunen kan som vejmyndighed beslutte, at en vej skal nedlægges som offentlig vej, jf. § 15. Hvis vejen skal opretholdes om privat fællesvej, skal nedlæggelsen normalt ske efter en procedure, der tager min. 4 år. Denne procedure kan dog fraviges efter aftale, hvis samtlige berørte grundejere er enige, jf. § 126

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har været behandlet på Udvalget for Klima og Miljø den 21. februar 2017, hvor den blev udsat til undersøgelse af, hvordan lodsejerne langs vejen kunne få vejadgang.
 
Sagen har desuden været behandlet på Udvalget for Klima og Miljø den 26. september 2017, hvor den igen blev udsat til undersøgelse af lodsejernes udgifter til vedligeholdelse, hvis vejen bliver nedklassificeret.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Det anbefales, at den alternative indstilling tiltrædes.


caseno16-17687_#4330225_v1_underskrift fra samtlige beboere.pdf.pdf
caseno16-17687_#4325225_v1_henv fra adv palle andersen.pdf.pdf
caseno16-17687_#4107581_v1_truelsdalvej plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4249823_v1_permanen afspærring af truelsdalvej - plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4332724_v1_bilag 5 - høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Beboernes ansøgning om afspærring
Bilag 2 - Borgenhenvendelse om offentlig gennemkørsel
Bilag 3 - Truelsdalvej oversigtsplot.pdf
Bilag 4 - Permanen afspærring af Truelsdalvej - plot.pdf
Bilag 5 - Høringssvar.pdf


117. Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø

Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport, passagerer m.v. til og fra Orø for 2018 ændres som følge af ny bekendtgørelse for området, samt ny fordelingsaftale indgået mellem Holbæk Kommune og Østre Færge A/S.
 2. taksten for cykler fjernes og indtægtstabet på anslået 62 t.kr. opjusteres tilsvarende taksten på personbiler.
 3. der i 2018 bliver indført en administrativ forsøgsordning for alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, der skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”.

Beskrivelse af sagen
Folketinget har med virkning fra 15. august 2017 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan anvendes hele året med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, samt direktøren for Østre Færge A/S. Resultatet er en skitse til en ny lokalaftale for fordeling af det ministerielle tilskud for pågældende ordning. Dette vil medføre et tilskudsmæssigt løft for den kommunale færgerute. Intentionen er, at man fremadrettet vil opleve samme procentvise takstnedsættelse for begge færgeruter, som besejler Orø, i 2018 og de kommende år. Med kommende år forstås, så længe bekendtgørelsen er i kraft. Denne nedsættelse, anslået til ca. 40%, vil åbne muligheden for en længe ønsket forenkling af billetteringstyperne for den kommunale færge. Nogle rabatformer er allerede udfaset fx rabat til vandrehjemsgæster, som ikke er aktuelt, da vandrehjemmet ophørte driften. For at få andel i det pågældende tilskud, så kan sejladsen ikke gøres gratis, hvorefter mange takster må bibeholdes. Forenklingen vil primært blive, at alle rabatordninger udover månedskort og 20-turskort nedlægges. Dette vil medføres en administrativ forenkling om bord, samt når der skal udfærdiges fakturaer til kontokunder.
 
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021
I den budgetaftale for 2018-2021 som et flertal i byrådet har indgået, er følgende besluttet:
 
”Vi ønsker at fremme turismen og udviklingen af Orø. Derfor gives der gratis adgang for cykler i forbindelse med almindelig persontransport med Orøfærgen.
 
Alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole rejser fremover gratis med Orøfærgen. Der skal ikke være hindringer i vejen for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne. Taksterne reguleres inden for den samlede ramme til Orøfærgen.”
 
Gratis adgang for cykler
Færgens budget afhænger delvist af billetindtægter, hvoraf der i 2016 var en indtægt på ca. 62 t.kr. fra cykler. For at indfri ønsket og dække indtægtstabet opjusteres taksterne på biler tilsvarende med 62 t.kr. i budget 2018. 
 
Gratis folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole
Det er administrationens vurdering, at det ikke er lovligt for kommunen generelt at tilbyde gratis transport med Orø-færgen til en bestemt kreds af borgere, defineret ud fra, om borgerne er indskrevet på bestemte skoler i Holbæk Kommune, da det vil være usaglig forskelsbehandling.
 
Hvis kommunen ønsker at tilbyde gratis transport til elever og lærere på folkeskoler i Holbæk Kommune, kan det alene gælde for transport i skoletiden. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være usaglig forskelsbehandling at tilbyde elever og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune gratis transport med færgen i skoletiden, da skolens aktiviteter, herunder transport med færgen i forbindelse med skolearrangementer, finansieres af kommunen. Der vil derfor alene være tale om en budgetmæssig ompostering, som sparer kommunen administrative ressourcer.
 
Gratis transport for børn og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune i skoletiden kan have en indvirkning på det statslige færgetilskud vedr. personbefordring, der beregnes efter færgens omsætning. Det kan endvidere have en indvirkning på kommunens udgiftslofter og -rammer, at en udgift, der normalt vil belaste den enkelte skoles budget, flyttes over til et andet sted i kommunen.
 
Modsat indtægtsgrundlaget på cykler baseret på realiseret omsætningstal fra budget 2016, så er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvad omsætningen har været for denne passagertype i budget 2016.
Derfor foreslår administrationen, at der indføres en forsøgsordning i 2018, hvor skoleelever og øvrige tilknyttede blot skal tilkendegive deres tilhørsforhold til Holbæk By Skole, hvorefter de kan transporteres med færgen uden beregning i forbindelse med undervisningsformål i skoletiden.
 
Bilag A og B belyser nuværende færgetakster og billetteringsmuligheder og bilag C angiver, hvordan færgetaksterne sammensættes i 2018.  
 
Den videre proces
Regulering af taksterne vil fremadrettet ske i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor alle kommunens takster bliver godkendt, samt i overensstemmelse med den kommende lokalaftale med Østre Færge A/S, som tager afsæt i mulighederne beskrevet i den pågældende ministerielle bekendtgørelse.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler, passagerer m.v. i skuldersæsonen med ca. 40%. De samlede økonomiske konsekvenser forventes at blive uændrede, da takstnedsættelserne skulle modsvares af et forhøjet tilskud til den kommunale færge. Dog forventes det, at den kommunale færge vil få flere spontane bil- og personoverførsler, når det erkendes, at der er sket en markant prismæssig nedsættelse af billetpriserne.
 
Administrative udgifter
Beløbet til administrationsomkostninger tages forlods af den samlede pulje inden fordelingen mellem færgeruterne og beløbets størrelse var en del af byrådsbeslutningen d. 13-09-2017. Beløbet er nedsat fra de tidligere forudsatte 100 t.kr. til 20 t.kr., da en større del af tilskuddet nu reelt forventes at kunne anvendes til takstnedsættelse. Den nye aftale om fordeling betyder, at samarbejdet med Østre Færge A/S fremadrettet vil fungere på en sådan måde, at de administrative udgifter kan holdes på et minimum.

Øvrige konsekvenser
Det vil ingen konsekvens få for gods- og erhvervstrafik, da disse billetpriser allerede er nedsat markant med hjemmel i en anden tilskudsordning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. For sommerhusejerne har den kommunale færge i flere år kørt med specielle priser, såfremt man kunne fremvise dokumentation. Denne ordning vil nu ophøre, men sommerhusejerne vil komme til at betale det samme som hidtil, når denne forenkling sættes i værk. Men der ville undgås en del misforståelser og administration om bord, når Sommerhusejerordningen og tilsvarende ordninger ophører.
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.

Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Et flertal bestående af O og A anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
 
I kan tiltræde punkt 1 og 2, og kan ikke tiltræde punkt 3.


caseno17-38479_#4307693_v2_orø bilag a.docx.pdf
caseno17-38479_#4307695_v2_orø bilag b.docx.pdf
caseno17-38479_#4324171_v3_bilag c- korrigeret med gratis cykler.pdf

Bilag

Orø bilag A.docx
Orø bilag B.docx
Bilag C- korrigeret med gratis cykler


118. Orientering om badevandssæson 2017

Orientering om badevandssæson 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.

Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. orientering om badevandssæson 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Blå flag strande i kommunen
Holbæk Kommune kontrollerer badevandet hele sommeren for at sikre, at badegæster ikke kommer til at bade i forurenet vand. Det er lovbestemt at kommunerne skal overvåge badevandets kvalitet. Nedenfor er en status på hvordan kvaliteten af badevandet har været i Holbæk Kommune i badesæson 2017.
 
I Holbæk Kommune er der 12 badevandsstrande. Blegstrædehagen og Orø Nørrestænge er blå flag strande. Blå Flag er en miljømærkningsordning, hvor sikkerheden mht. kvalitet af vandet og praktisk sikkerhed er ekstra prioriteret. Holbæk Kommune skal jf. badevandsbekendtgørelsen udtage vandprøver for at følge kvaliteten af badevandet. Der tages flere analyser ved de blå flag strande end ved de almindelige badestrande. Vandprøverne analyseres blandt andet for 2 forskellige bakterietyper.
 
Udtagning af vandprøver og klassifikation
I løbet af sommeren blev der fundet forhøjet indhold af bakterier i enkelte vandprøver. For at undersøge om forureningerne var vedvarende, blev der taget ekstra prøver. Ekstraprøverne viste, at forureningerne ikke var vedvarende, dog med undtagelse af ved Kisserup Strand, hvor vandkvaliteten var dårlig også ved ekstraprøven, og dermed i en længere periode end normalt.
 
Badevandets klassifikation skal efter sæsonen beregnes, ud fra en i bekendtgørelsen fastsat metode. Beregningen sker på baggrund af de sidste 4 års badevandsanalyser og kan inddeles i de klassifikationer som er beskrevet i nedenstående tabel:
 
 
Klassifikation år 2017
Udmærket:                              9 strande (10 strande i 2016)
God:                                        3 strand (1 strand i 2016)
Tilfredsstillende:                     0 strande (0 strande i 2016)
Ringe:                                     0 strande (0 strande i 2016)
Utiltrækkeligt undersøgt:        0 strand (1 strand i 2016)
 
Ovenstående viser, at badevandet ved strandene i Holbæk Kommune generelt set er rigtig godt.
 
Klassifikationen for kommunes strande kan ses i bilag 1.
 
Årets badevandssæson
Badesæson 2017 har for andet år i træk været præget af mange og kraftige byger. Sommeren har også været kendetegnet ved meget blæsende vejr, som vi forventer kan hvirvle bakterier op fra havbunden, som ellers lå i dvale. Meget nedbør kan give udslag i dårlige badevandsanalyser og det har også betydet at 2 stationer er gået en klassifikation ned. Det er Hørby vest og Kisserup Strand begge på Tuse Næs.
Orø Strand som efter sæson 2015 gik fra ”Udmærket” til ”God” i 2016 er efter badevandssæsonen afslutning september 2017 igen klassificeret som ”God”.

Der har i badesæson 2017 været flere dårlige badevandsanalyser ved Kisserup Strand. På Kisserup Strand var badevandet i år i en periode så dårligt, at der blev opsat skilte med ”badning frarådes” i 10 dage. Efter en snak med de lokale kan årsagen skyldes en stor flok af gæs, som i samme periode havde slået sig ned ved stranden. Samtidig fortæller de lokale at der i år har været en lavere vandstand end ellers. Ca. 20 cm lavere vandstand end det plejer. 
 
Administrationen udtog i perioden med badning frarådes en bakteriologisk kontrol af Nordreløb (regnvandsbetinget udløb). Prøven viste ingen overskridelse. På baggrund af de lokales observationer og udsagn har administrationen ikke gjort mere i sagen. 
 
Der har også for en kortere periode været opsat skilte med ”badning frarådes” ved Salvig Strand (nordvest på Orø). Administrationen har ikke fundet årsagen til hændelsen, men kan ifølge vejrudsigten se, at der på prøvetagningsdagen var kraftigt blæsevejr, der kan have hvirvlet havbund og bakterier op.

Økonomiske konsekvenser
Orienteringspunktet har ikke økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse nr. 917 af 27. juni 2016 om badevand og badeområder

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Taget til efterretning.


caseno17-4265_#4321870_v2_oversigtskort badevand 2017.pdf

Bilag

Oversigtskort badevand 2017


119. Orientering om godkendelse af Jyderup Svømmehal

Orientering om godkendelse af Jyderup Svømmehal

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.

Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. orientering om godkendelse af Jyderup Svømmehal tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Efter længere tids ombygning har Jyderup Svømmehal nu igen åbent for badning.
Svømmehallen har fået helt nyt vandbehandlingsanlæg, cirkulationssystem og ventilationsanlæg.
 
Baggrunden for ombygningen af svømmehallen, som blev etableret tilbage i 1973, er de skærpede lovkrav til svømmehaller som har været gældende fra 1. juli 2017. Ombygningen betyder, at vandet nu renses hurtigere end tidligere. Ombygningen har været mulig da flere fonde, svømmehallen, svømmeklubben og Holbæk Kommune har bidraget til ombygningen.
 
Driften af svømmehallen varetages af” Fonden Jyderup Bad”. Fonden har til formål at eje, udvikle og i øvrigt drive svømmehal i Jyderup. Driften foregår på frivillig basis.
 
Svømmehallen består af et svømmebassin på 25 X 12,5 m med et volumen på ca. 442 m3 og en bassindybde på ca. 0,9-1,80 m. Vandtemperaturen er ca. 30 ºC.
 
Administrationen har udarbejdet godkendelse til svømmehallen. Godkendelsen indeholder en række vilkår til blandt andet indretning, drift, rengøring, målinger og sikkerhed.
 
Inden svømmebadet blev taget i brug blev der udtaget 3 vandprøver. Alle 3 prøver viste meget fin vandkvalitet.
 
Jyderup Svømmehal opfylder i dag kravene om at anvende den bedst tilgængelige teknologi, og svømmehallen opfylder svømmebadsbekendtgørelsens krav til rensning, desinficering og kontrol med vandets kvalitet.

Økonomiske konsekvenser
Orienteringspunktet har ikke økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag – link
Jf. svømmebadsbekendtgørelsen §3, stk.1. må svømmebadsanlæg ikke opføres eller drives uden forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen.
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181956

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Taget til efterretning.
120. Orientering om status for etablering af Fjordsti

Orientering om status for etablering af Fjordsti

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status for etablering af Fjordstien tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet traf den 13. 09.2017 beslutning om, at Fjordstien fra Mårsø til Hørbygård skulle igangsættes, finansieret af de resterende midler fra grøn ordning. Der udover har byrådet den 11.10.2017 vedtaget af afsætte 1,9 mio. kr. på budgettet for 2018 til at etablere sti på den sidste del af strækningen fra Tuse Næs til Audebo. Nedenfor er en status på projektet.
 
Licitation
Administrationen har afholdt licitation på entreprenør arbejdet på strækningen fra Mårsø til Hørbygård og indhentet gunstige priser for arbejdet. Ud fra priserne er det administrationens vurdering, at det vil være muligt at gennemføre de manglende strækninger fra Mårsø til Hørbygård og fra Tuse Næs til Audebo, samt etablere en sikker krydsning med midlerne fra grøn ordning samt det afsatte budget for 2018 på 1,9 mio. kr.
De to sti-strækninger er markeret på vedhæftede kortbilag.
 
Ansøgning om midlerne fra grøn ordning
Ansøgningen om midlerne fra grøn ordning blev afsendt straks efter byrådets beslutning.  Holbæk Kommune blev sat i udsigt, at der først kom svar på ansøgningen i midten af november. Dette skyldes de mange ansøgninger Energinet har modtaget i dette efterår.
Administrationen har været i dialog med sagsbehandlerne i Energinet om ansøgningen, og dette har affødt at Holbæk Kommune ud over stien skal etablere en shelter samt en cykelrasteplads med bord og bænke, for at ansøgningen kan komme i betragtning. Dette er nu indarbejdet i ansøgningen og prisoverslaget til midlerne fra grøn ordning, og kan således indeholdes i budgettet.
 
Tilsagn modtaget
D. 13. oktober modtog administrationen tilsagn fra Energinet.dk, der har behandlet ansøgningen hurtigere end lovet.
 
Ændring af tidsplan
Da projektet har afventet svar på ansøgningen om midlerne fra grøn ordning, før det kunne sættes i gang, er vi nu nået så langt frem på året, at det våde efterår er en udfordring.
Derfor igangsætter administrationen kun det, der vurderes praktisk muligt at realisere i år.
De resterende arbejder udsættes til foråret 2018, da det vil være meget ugunstigt økonomisk og praktisk at håndtere den vintervåde jord.
 
Arbejdet påregnes opstartet nu og afsluttet i juni 2018. Slidlag udskydes til efterår 2018 eller forår 2019.

Økonomiske konsekvenser
Anlægsarbejderne kan afholdes indenfor midlerne fra grøn ordning samt de afsatte 1,9 mio. kr. i 2018 budgettet til Fjordstien – Tuse Næs, Audebo.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Taget til efterretning.


caseno16-52711_#4330719_v1_oversigt fjordsti tuse næs.pdf.pdf

Bilag

Oversigt Fjordsti Tuse Næs.pdf


121. Orienteringer til mødet den 24. oktober 2017

Orienteringer til mødet den 24. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om udvidelse af svineproduktion
 2. Orientering om Naturklagenævnets afgørelse vedr. adgangssti til Fruerskoven i Vipperød

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Taget til efterretning.