UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-08-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2017 14:00:00


PUNKTER

82. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. august 2017
83. Beslutning- Håndtering af dispensation til Andreasskolen
84. Beslutning om forslag til lokalplan 12.06 og kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv
85. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge
86. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 6 i Holbæk Vest
87. Beslutning om etablering af Fjordsti fra Morsø Til Hørbygård
88. Beslutning om ekspropriation til sti gennem Nr. Vallenderød
89. Beslutning - Bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk
90. Beslutning om vandløbsregulativproces for Åmose Å
91. Beslutning - Fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring
92. Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag
93. Orientering om ansøgning om miljøgodkendelse
94. Orienteringer til mødet den 29. august 201782. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. august 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 29. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 29. august 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Godkendt.
83. Beslutning- Håndtering af dispensation til Andreasskolen

Beslutning- Håndtering af dispensation til Andreasskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. dispensation for niveaufri adgang til Andreasskolen ikke tilbagekaldes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet traf den 21. juni 2017 beslutning om, at Udvalget for Klima og Miljø skal behandle dispensation til Andreasskolen om niveaufri adgang.
Dispensationen blev meddelt den 13. juni 2017 og er en begunstigende afgørelse, der ikke uden videre kan tilbagekaldes. Der er nedenfor redegjort for dispensationen, mulighed for tilbagekaldelse og nuværende ramme i administrationsgrundlaget, som dispensationen er meddelt på baggrund af.
 
Efter aftale med udvalgsformanden besigtiger Udvalget for Klima og Miljø forholdene i forbindelse med udvalgsmødet
 
Dispensation til niveaufri adgang
Holbæk Kommune meddelte den 21. marts 2017 byggetilladelse til indretning af vuggestueafsnit i eksisterende børnehave på Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk.
I byggetilladelsen er der stillet betingelse om, at der udføres niveaufri adgang ved alle nye yderdøre.
Andrasskolen søgte efterfølgende om dispensation fra kravet om niveaufri adgang for 3 nye yderdøre, der åbner ud til parkeringsområdet. Niveauforskellen er henholdsvis 4 cm, 7 cm og 10 cm. Dørene er ikke adgangsdøre, men er alene nødvendige af hensyn til at sikre tilstrækkelige flugtveje i tilfælde af brand. Adgangsdøre til opholdsareal er niveufrie. I ansøgning om dispensation er det uddybet, at udfordringen med at hæve belægningen til niveau med gulvet er, at den nederste facade af mursten så vil ligge under overfladen på belægningen, som kan forårsage fugt og/eller frostskader på murværket.
 
Ved dispensationen har administrationen lagt vægt på, at kravet om god tilgængelighed til bygningens adgangs- og opholdsarealer er opfyldt ved de øvrige yderdøre, og at dørenes funktion som flugtvejsdøre vurderes tilstrækkelig, da den angivne niveauforskel ikke vil medføre en forsinkelse af evakueringstiden i tilfælde af brand og ikke forhindrer evakuering af handicappede eller andre gangbesværede. Ved evakuering vil vuggestuebørn under alle omstændigheder skulle have hjælp af voksne til at forlade lokalerne. Dette sammenholdt med den lille niveauforskel, hvor reglerne har til formål at sikre, at brugere ved egen hjælp kan forlade lokalerne, gør, at det er vurderet, at der kan meddeles dispensation. Der er endvidere lagt vægt på, at en terrænregulering vil medføre en væsentlig forringelse af arealets funktion som adgangs- og tilkørselsareal.
 
Det er på baggrund af en samlet afvejning af ovennævnte hensyn i den konkrete sag, er der meddelt dispensation. Dispensationen er ikke udtryk for en praksisændring eller en mindre restriktiv praksis i forhold til at sikre niveaufri adgang.
 
Muligheder for at tilbagekalde en begunstigende afgørelse
Når en borger/virksomhed modtager en afgørelse, er afgørelsen bindende, og modtager kan støtte ret på denne. Det er derfor også undtagelsen, at en myndighed kan tilbagekalde en begunstigende afgørelse. Der skal foreligge stærke saglige argumenter for, at en afgørelse af denne karakter kan tilbagekaldes, og der skal være opmærksomhed på, at en tilbagekaldelse kan betyde, at Holbæk Kommune skal betale Andreasskolen erstatning. Hvis det besluttes at tilbagekalde en afgørelse uden det fornødne saglige grundlag, vil tilbagekaldelsen blive underkendt af klageinstansen (Statsforvaltningen), hvis den påklages, ligesom Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed af egen drift kan tage sagen op.
 
Af initiativsagen fra liste Ø, der blev forelagt byrådet den 21. juni 2017, er ønsket om tilbagekaldelse af dispensation uddybet med følgende: ”Enhedslisten kan ikke acceptere at adgang til branddøre har mindre betydning for kørestole eller andre gangbesværede end for alle andre. Herudover har et enstemmigt Handicapråd stemt imod dispensationen.”
 
Ved administrationens meddelelse af dispensation er det også tillagt afgørende betydning, at der var niveaufri adgang til opholdsarealer, samt at niveauforskel, som der blev dispenseret til for flugtsvejsdøre, ikke forhindrer evakuering af handicappede eller andre gangbesværede.
Det vurderes ikke, at der på denne baggrund foreligger det fornødne grundlag for at tilbagekalde en begunstigende afgørelse, der er meddelt den 13. juni 2017. Der foreligger således ikke f.eks. nye væsentlige oplysninger eller et ændret retslig grundlag, der kan begrunde dette.
 
Der er givet mulighed for at klage over dispensationen
Det kan bemærkes, at Danske Handicaporganisationer efter byggeloven er tillagt klageadgang, og de ligeledes er blevet orienteret om afgørelsen, med mulighed for at få dispensationen efterprøvet af Statsforvaltningen. Afgørelsen er ikke påklaget.
 
Mulighed for dispensation efter byggeloven og administrationsgrundlag
Efter bygningsreglementet skal alle yderdøre være niveaufri. Et dørtrin i en højde op til 2,5 cm anses for niveaufri. Bestemmelsen har til formål at skabe tilgængelighed for alle og sikre, at alle brugere ved egen hjælp kan forlade lokalerne.
 
Der er mulighed for at dispensere fra bestemmelser i bygningsreglementet, hvis det vurderes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for bestemmelsen.
 
Af administrationsgrundlaget for byggesagsbehandling fremgår, at det som udgangspunkt er administrationen, som meddeler dispensation. Hvis ansøgning om dispensation vurderes at udgøre principielle og/eller særlige forhold, forelægges sagen Udvalget for Klima og Miljø til afgørelse.
 
I den konkrete sag er det ikke vurderet, at en mindre afvigelse af niveau ved flugtveje er af en karakter, hvor Udvalget for Klima og Miljø skal inddrages.
Til sammenligning kan der henvises til, at administrationen tidligere har fundet det af principiel karakter, om der skulle meddeles dispensation fra affaldsskakte i etagebyggeri.
 
Hvis der skulle være ønske om ændring af praksis for forelæggelse af sager til Udvalget for Klima og Miljø, skal der samtidig gøres opmærksom på, at dette vil få væsentlig indvirkning på Holbæk Kommunes sagsbehandlingstider i byggesager. En ændring af administrationsgrundlaget vil skulle behandles af byrådet.
 
Administrationens høring af Handicaprådet
Af initiativsagen fremgår, at sagen inden dispensation blev sendt i høring til Holbæk Kommunes handicapråd.
Handicaprådet frarådede den 18. maj 2017 at give dispensation. Høringssvaret er uddybet med: ”Det er uklart hvilke ekstraomkostninger den niveaufrie adgang medfører, og om flugtveje er tilstrækkelig for handicappede i tilfælde af brand.”
Som det fremgår ovenfor, indgik Handicaprådets overvejelser ligeledes i vurderingen, inden der blev meddelt dispensation.
Administrationen noterer sig ligeledes, at høringen til handicaprådet kunne have været bedre belyst til brug for rådets stillingtagen.

Lovgrundlag – link
Byggelovens § 22, stk. 1 om mulighed for dispensation.
Bygningsreglementets kapitel 3.2.1 om niveaufri adgang.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Et flertal på 3 bestående af A og O tilbagekalder dispensationen.
Et mindretal på 2 bestående I vil fastholde dispensationen.


caseno17-1019_#4279034_v1_billede dør niveauforskel.jpg
caseno17-1019_#4279032_v1_billede dør niveauforskel.jpg
caseno17-1019_#4279030_v1_billede dør niveauforskel.jpg

Bilag

Billede dør niveauforskel
Billede dør niveauforskel
Billede dør niveauforskel


84. Beslutning om forslag til lokalplan 12.06 og kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Beslutning om forslag til lokalplan 12.06 og kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 12.06 for udviklingsprojektet ”Netto i Mørkøv” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Planforslagene der skal muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på 1000 m2 tæt på Skovvejen i Mørkøv har før været i offentlig høring. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse hermed nedlagt et veto mod planforslagene (se bilag). Erhvervsstyrelsen anfører, at en udvidelse af bymidten i Mørkøv, for at muliggøre en dagligvarebutik i den sydlige del - tæt på Skovvejen, var i strid med de statslige interesser. Vetoet betød, at planerne ikke kunne vedtages.
 
Erhvervsstyrelsen anviser i høringssvaret et løsningsforslag og anbefaler, at Mørkøv ændrer status fra bymidte til lokalcenter. Konsekvensen af denne ændring er, at der fremover ikke kan planlægges for detailhandelsbutikker større end 1000 m2, og at der i alt ikke kan være mere end 3000 m2 detailhandelsbutikker i Mørkøv. Til gengæld kan detailhandelsbutikkerne placeres mere frit end i dag, hvor de skal placeres indenfor område udlagt til bymidte. Den nuværende kommuneplan giver mulighed for i alt 4.262 m2 detailhandelsbutik i Mørkøv, men rammen udnyttes ikke. De nuværende detailhandelsbutikker i Mørkøv bymidte og den ny dagligvarebutik kan således være indenfor et lokalcenter.
 
Lokalplanforslag nr. 12.06
 
Forslaget til lokalplanen er ikke ændret, da det kun er kommuneplantillægget der skal ændres.
Lokalplanen vil efter endelig vedtagelse muliggøre etablering af dagligvarebutik i området. Forslaget til lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.
 
Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 4500 kvm og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til boligformål. Planområdet grænser op til ”Mørkøvs hovedgade” Ringstedvej mod vest. På den anden side af hovedgaden ligger et boligområde. Planområdet grænser mod syd op til motortrafikvejen "Skovvejen", og mod øst til det rekreative område Rævebjerg.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for, at butikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personale og lagerfaciliteter.
 
Lokalplanen vil sikre:
 • Etablering af dagligvarebutik
 • Vejadgang til dagligvarebutik fra Ringstedvej
 • Plads til etablering af eventuel cykelsti (ifm. en vejudvidelse)
 • Grøn afskærmning til det tilstødende rekreative areal
 
Kommuneplantillæg nr. 29
 
Det er ikke muligt at finde egnede lokaliteter indenfor nuværende bymidteafgrænsning. Derfor skal der laves et kommuneplantillæg der udlægger en detailhandelsramme (12.DLC01). Denne ramme, vil indeholde fire centerområder, hvor 12.C04 er den nye centerramme til den nærværende lokalplan.
En konsekvens af dette er at eksisterende bymidteafgrænsning aflyses. Det vil sige den eksisterende ramme 12.DBM01 aflyses. Det indebærer at rammen for det maksimale bruttoareal ændres fra 4262 kvm til 3000 kvm. Det vil medføre en begrænsning af byens udviklingsmuligheder indenfor detailhandel.
Formålet med tillægget til kommuneplanen er at udlægge Mørkøv som et lokalcenter samt etablere en ny kommuneplanramme til centerområde, således at der kan etableres
dagligvarebutik på den ønskede lokation.
 

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af forslaget indebærer et mageskifte imellem Holbæk Kommune og Dansk Supermarked Ejendomme. Aftalen indebærer at Holbæk Kommune skal afstå 1.068 m2 og tilkøbe 1.004 m2. Dansk Supermarked Ejendomme skal netto tilkøbe 64 m2 landbrugsjord af Holbæk Kommune. Den endelige aftale og pris fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet vil ikke medføre væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold i området.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger. Efter høringsperiodens udløb behandles evt. indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk behandling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-20709_#4271189_v1_miljøscreening til dagsordenpunkt 17.pdf.pdf
caseno16-20709_#4271184_v1_lp12.06kp29 - dagspunkt.pdf.pdf
caseno16-20709_#4271172_v1_lp12.06 - dagspunkt.pdf.pdf
caseno16-20709_#4271234_v1_indsigelse mod kp-tillæg 29 og lp 12.06 - § 29 (002).pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening til dagsordenpunkt 17.pdf
LP12.06KP29 - dagspunkt.pdf
LP12.06 - dagspunkt.pdf
Indsigelse mod kp-tillæg 29 og lp 12.06 - § 29 (002).pdf


85. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Formålet med udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg er at muliggøre en udvidelse af en erhvervsvirksomhed i Svinninge, og dermed skabe nye arbejdspladser og vækst i byen. De rammer og bestemmelser som planlægningen fastsætter, skal således sikre muligheden for at realisere et konkret projekt.
Derudover er det planlægningens formål, at sikre hensyn til omgivelserne, herunder at gældende vejledende grænseværdier for støv, støj o. lign. skal overholdes, samt visuel tilpasning til omgivelserne, bl.a. ved bestemmelser om, at der etableres beplantningsbælte omkring det nye erhvervsområde.
 
Planområdet er beliggende i den nordvestlige del af Svinninge. En mindre del af arealet er omfattet af eksisterende Lokalplan BE103.1, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsområde. Mod sydøst ligger eksisterende offentligt område med skole, institution og boldbaner, og umiddelbart øst og nordøst for området ligger areal, der anvendes til landbrugsformål, men inddrages til erhvervsformål med nærværende planlægning.
 
Det nye erhvervsområde gives mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-6, i sammenhæng med den største erhvervsejendom inden for det eksisterende erhvervsområde, der anvendes til produktion af elementer til bygningsindustrien.

Da delarealet mod øst er omfattet af eksisterende kommuneplanramme til offentlige formål, og delareal mod nord ikke er omfattet af eksisterende kommuneplanramme, forudsættes udarbejdet nyt kommuneplantillæg, der muliggør en ændring til erhvervsformål.
 
I fordebatten indkom bemærkninger, der i det væsentligste indeholdt bekymringer om, hvorvidt den udvidede erhvervsaktivitet kan indpasses uden væsentlige genevirkninger for omgivelserne, herunder i særdeleshed, støj, støv og afledte trafikale gener, samt modstand mod tab af udsigt til eksisterende marker og skovbryn. I et af de 2 fremsendte høringssvar tilkendegives, at projektet vurderes at indebære værdiforringelse af eksisterende ejendomme, og at planerne bør skrinlægges eller alternativt at to omhandlede ejendomme bør overtages af udvikler. Derudover blev fremsendt forslag om, at forbedre den eksisterende stiforbindelse mellem området og skolen, der går mellem boldbanerne, bl.a. ved udførelse af belysning, vintersaltning m.v.
Der er i sammenhæng med planforslagene udarbejdet miljøvurdering, støjrapport og trafikvurdering, der alle peger på, at gældende grænseværdier for støj m.v. kan overholdes. Derudover er der med planforslagene fastsat bestemmelse om, at erhvervsområde skal afskærmes visuelt med grøn beplantning.
Indkomne høringssvar i fordebatten og administrativ vurdering er vedlagt sagen som bilag.

Høring
Planforslagene sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, og der afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode. Indkomne høringssvar forelægges ved endelig vedtagelse af planforslagene.

Der blev endvidere afholdt idémøde i Svinninge den 22. juni 2017, hvor planproces og projektønsker blev præsenteret. Der fremkom 2 høringssvar under fordebatten, der er vedlagt som bilag til sagen.Lovgrundlag – link
Planloven – Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-22430_#4280847_v1_skema med indkomne bemærkninger i forfasen 14.8.pdf.pdf
caseno17-22430_#4287350_v1_forslag til kp_tillæg nr. 44 og lokalplan 10.10_erhvervsområde_nordgårde_svinninge_rev.pdf.pdf

Bilag

Skema med indkomne bemærkninger i forfasen 14.8.pdf
Forslag til KP_tillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10_Erhvervsområde_Nordgårde_Svinninge_rev.pdf


86. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 6 i Holbæk Vest

Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 6 i Holbæk Vest

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Byrådet delegerer kompetence til administrationen til at meddele midlertidig dispensation i op til 3 år fra lokalplan 6, § 3, stk. 5, således at det bliver muligt at integrere en café / bistro i forbindelse med forretning i området.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med etablering af Biltema på Frejasvej 2, har projektudvikler ansøgt om at integrere en bistro eller café i forbindelse med forretningen.
 
Caféen kan sammenlignes med, hvad øvrige lignende butikker sælger, oftest placeret ved indgangspartiet til butikkerne med salg af fastfood, is mv. til butikkens kunder.  
 
Lokalplan nr. 6 giver ikke mulighed for anvendelse til café. Byrådet har 8. marts 2017 besluttet at revidere kommuneplanens udviklingsmål for detailhandlen for bl.a. Megacentret, hvor det fremadrettet skal være muligt at etablere restauranter som naturligt kan indgå i området. Området Biltema er opført i, forventes at medtages i en ny lokalplan for Megacentret når Kommuneplan 17 er vedtaget endeligt.

Øvrige konsekvenser
Der skal udarbejdes lokalplan for området indenfor 3 år efter den midlertidige dispensation.

Høring
Såfremt byrådet tiltræder beslutningen, vil administrationen sende dispensationen i nabohøring. Hvis ikke der kommer væsentlige høringssvar meddeler administrationen herefter den tidsbegrænsede dispensation til ansøger. Hvis administrationen, mod forventning, modtager høringssvar med væsentlige forhold, der taler imod dispensationen, forelægges sagen politisk på ny.  

Lovgrundlag – link
Planloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182#ida6b0f6e3-7324-4f96-8fbb-6072ccb98c62
 
Lokalplan 6
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1074718_APPROVED_1204549498909.pdf

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-34025_#4284143_v1_ansøg om disp fra lokalplan cafe holbæk 08 2017.pdf.pdf
caseno17-34025_#4287641_v1_kort_biltema.pdf.pdf

Bilag

Ansøg om disp fra lokalplan cafe Holbæk 08 2017.pdf
Kort_biltema.pdf


87. Beslutning om etablering af Fjordsti fra Morsø Til Hørbygård

Beslutning om etablering af Fjordsti fra Morsø Til Hørbygård

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Fjordstien igangsættes på strækningen Morsø til Favrbjergvej ved Hørbygård herunder, at:

a) administrationen forhandler benyttelse af areal til stien fra Hørbygård.
b) administrationen erhverver nødvendigt areal til stien ved Tuse Næs Vej nr. 6, om nødvendigt ved ekspropriation
c) beløbet på 1,65 mio. kr. (ekskl. slidlag og belyst krydsningshelle) finansieres af midler fra grøn ordning
d) der afsættes 500.000 kr. i anlægsbudgettet for 2019 til slidlag og permanent afstribning

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 21-06-2017 at der blev igangsat en vurdering af hvilke dele af stien der kan etableres for de resterende midler fra grøn ordning.
 
Det vurderes at strækningen fra Morsø til Favrbjergvej ved Hørbygård kan etableres for de resterende 1,65 mio. kr., dog uden slidlag og belyst krydsningshelle.
 
Slidlaget og permanent afstribning skal påføres senest 2 år efter anlægget, og vil beløbe sig til ca. 500.000. Dette beløb skal afsættes på budgettet for 2019 og er ikke indeholdt i midlerne fra grøn ordning.
 
Krydsningshelle ved Favrbjergvej udskydes til næste etape af trafikstien til Markeslev udføres.
 
Byrådet har den 12. oktober 2016 tiltrådt, at stistrækningen erstatter det alternative stiforløb angivet i kommuneplanen, og at Hørby Skovsti mellem Mårsø og Gurede skal udtages af kommuneplanen.
 
Det påregnes, at der kan opnås en aftale med Hørbygård om at arealet til stien stilles til rådighed af godset.
 
Der skal erhverves areal til stien fra Tuse Næs Vej nr. 6, dette forventes at kunne ske ved en frivillig aftale, men administrationen ønsker byrådets accept af at det om nødvendigt kan ske ved ekspropriation.
 
Kommunen har via Energinet.dk fået orientering fra Energistyrelsen om, at der er udsendt et forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi i høring, herunder med ændring af Grøn ordning. I lovforslaget fremgår at tilsagn og tilskud alene kan gives til og med 20. februar 2018. Det betyder at midlerne Holbæk Kommune har til gode i ordningen kan bortfalde.

Økonomiske konsekvenser
Etableringen af stien ekskl. slidlag forventes at kunne udføres for 1,65 mio. kr.
Beløbet kan dækkes af midlerne fra grøn ordning. Midlerne er ikke en del af kommunens likviditet.
 
Efterfølgende slidlag og afstribning kan udføres for ca. 500.000 kr. og skal udføres i 2019. Beløbet afsættes i anlægsbudgettet for 2019.

Høring
Lokalforum er orienteret om processen og vil blive involveret i færdiggørelsen af projektet.

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til byrådsbeslutning af 21-06-2017 pkt. 120.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-52711_#4285360_v1_oversigt fjordsti.pdf.pdf

Bilag

Oversigt Fjordsti.pdf


88. Beslutning om ekspropriation til sti gennem Nr. Vallenderød

Beslutning om ekspropriation til sti gennem Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1. byrådet træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), herunder
a) tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
b) fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,
c) bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden,
d) bemyndiger administrationen til – i tilfælde af klage over ekspropriationsbeslutningen – at fortsatte arbejdet med etablering af stien,
e) bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen og
f) bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
Byrådet besluttede på sit møde den 15. juni 2016, at ekspropriere de nødvendige arealer til anlæggelse af sti mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse.
Strækningen gennem Nr. Vallenderød udestår således og søges besluttet med nærværende dagsordenspunkt.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 1. august 2017, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 3. juli 2017, (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Stien har form af en dobbeltrettet sti i vejens nordlige side.
Ekspropriationsprojektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretningerne afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne har frist indtil tirsdag den 5. september 2017 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 10. august 2017 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
 
1. at lb. nr. 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 og 31 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, under åstedsforretningen
 
2. at lb. nr 16, 24, 27 og 29 ikke har accepteret forligstilbuddet,
 
Administrationens bemærkninger:
 
Erstatningsspørgsmål indbringes til taksationskommissionen såfremt der ikke opnås skriftlig accept fra lodsejerne.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra september til december 2017.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet afsat i alt 7,3 mio. kr. til anlæggelse af sti øst for Nr. Vallenderød og til Ugerløse. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler. Yderligere er der på byrådsmøde den 19.04.2017 disponeret yderligere 0,8 mio. kr. fra uforbrugte midler fra tilgængelighedspuljen
 
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således 12,8 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger er indeholdt i tidligere licitation på baggrund af enhedspriser. Entreprenørens anlægssum reguleres på baggrund af disse samt det vedtagne projekt.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.
 
På den allerede etablerede strækning mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse er hastigheden for bilister i samarbejde med politiet begrænset til 60 km/t.
 
På strækningen gennem Nr. Vallenderød forventes hastigheden for bilister i samarbejde med politiet begrænset til 40 km/t.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen påbegyndt i foråret 2015 for stien gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.
 
Der har været afholdt flere borgermøder og der har været nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
Som følge af at strækningen gennem Nr. Vallenderød ikke blev besluttet af byrådet på mødet den 15. juni 2016,har administrationen med opdrag fra Udvalget for Klima og Miljø arbejdet videre med en optimering for et stiforløb gennem Nr. Vallenderød. Stien har form af en dobbeltrettet sti i vejens nordlige side.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 3. juli 2017.
 
De berørte lodsejere blev den 3. juli 2017 skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 1. august 2017.
 
Ejerne har i breve af 8. august 2017 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
 
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.
 
Byrådets beslutning på møde den 18.05.2016, pkt. 130.
 
Byrådets beslutning på møde den 15.06.2016, pkt. 156.
 
Byrådets beslutning på møde den 19.04.2017.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-24751_#4267237_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno17-24751_#4267236_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno17-24751_#4267234_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med vejledning.pdf
caseno17-24751_#4267233_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno17-24751_#4267232_v1_bilag 1, ekspropriationsplan.pdf
caseno17-24751_#4276923_v1_bilag 4 ekspropriation med bilag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 6, Annonce
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 3, Indvarslingsbrev med vejledning
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 1, Ekspropriationsplan
Bilag 4 Ekspropriation med bilag.pdf


89. Beslutning - Bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Beslutning - Bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. der gives en bevilling på i alt 3.900.000 kr. til etablering af p-pladser på Havnevej. Beløbet finansieres af Parkeringsfonden.

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk bymidte har igennem en årrække været præget af, at der mangler parkeringspladser. Det har til tider været svært at finde parkeringsmulighed når der skal handles i bymidten, men også for dem der bor i bymidten og ikke mindst i havneområdet.
Når der bygges i Holbæk bymidte/havneområdet er der krav til hvor mange parkeringspladser der skal etableres i forbindelse med byggeriet. Kan der i forbindelse med byggeriet ikke findes plads inden for egen matrikel kan der gives dispensation for dette. For at få dispensation skal der indbetales et beløb til Parkeringsfonden. Der skal indbetales et beløb pr. plads. Beløbet er indeksreguleret og opdelt i et beløb pr. plads på terræn og pr. plads i konstruktion. Beløbet er reguleret i ”Vedtægter for Holbæk Kommunes Parkeringsfond”.   Parkeringsfonden kan etablere parkeringspladser et andet sted inden for Holbæk bys grænser.
 
Der er derfor mulighed for at etablere parkeringspladser på Havnevej, imellem Strandstræde og Domhusstræde, hvor der i dag er popler og grusareal.
I forbindelse hermed fjernes eksisterende popler, der udskiftes med platantræer i overensstemmelse med plangrundlaget.
Der kan etableres 44 parkeringspladser, svarende til det antal parkeringspladser som parkeringsfonden har opkrævet for.
 
Arbejdet forventes at blive igangsat i efteråret 2017 og færdiggjort i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Midlerne til etablering af 44 parkeringspladser tages fra Parkeringsfonden. Parkeringsfonden har ikke indflydelse på det øvrige budget for kommunen, da fondens midler kun må bruges til parkeringspladser. Det påvirker således ikke kommunens likviditet.
Der sker løbende indbetalinger til Parkeringsfonden og Holbæk Kommune har 5 år til at etablere parkeringspladserne ellers skal midlerne tilbagebetales.
Ved at bruge midlerne nu undgår Holbæk Kommune i 2018, at tilbagebetale et beløb på 1.800.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-25388_#4268718_v1_skitseforslag p-pladser havnevej i holbæk.pdf.pdf

Bilag

Skitseforslag p-pladser Havnevej i Holbæk.pdf


90. Beslutning om vandløbsregulativproces for Åmose Å

Beslutning om vandløbsregulativproces for Åmose Å

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Regulativprocessen for Åmose Å godkendes, herunder:

a) at arbejdet forventes finansieret indenfor afdelingen Virksomhed og Miljø´s budget for konsulenthonorar, hvilket kan have negativ indflydelse på sagsbehandlingstiden af miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug og betyde at Holbæk Kommune ikke kan leve op til servicemål aftalen mellem regeringen og KL.

Beskrivelse af sagen
Natur- og Miljøklagenævnet har i kendelse af 3. juni 2015 truffet afgørelse overfor Holbæk Kommune om at vandløbsregulativet for Åmose Å er i strid med vandløbsloven. De har henstillet til at regulativet ændres og bringes i overensstemmelse med loven. Det nuværende regulativ er vedtaget i 1998.
Åmose Å er et grænsevandløb mellem Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommuner, hvorfor revisionen skal ske i samarbejde mellem de tre vandløbsmyndigheder, og nærværende indstilling forelægges de politiske udvalg i alle tre kommuner. Både Kalundborg og Sorø Kommune har forelagt og fået godkendt bevillingen på den politiske dagsorden i deres Teknik- og Miljøudvalg i august 2017.
 
Da tilretningen af regulativet ikke bare har kommunens og nabokommunernes, men også det øvrige lands bevågenhed, anbefales det at godkende opstarten af processen efter den foreskrevne procesplan.
 
Et vandløbsregulativ udgør rets- og administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, og skal ses som en overenskomst mellem kommunen og bredejerne om, hvordan vandløbet skal forvaltes. Indholdskravet af et regulativ er beskrevet i vandløbsloven samt bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.
Ved en revision af et vandløbsregulativ skal der tages udgangspunkt i det eksisterende regulativ, og de oprindeligt fastsatte afvandingsmæssige forhold må som hovedregel ikke ændres. Ved administrationen af det nuværende regulativ er der gjort erfaringer, som ønskes præciseret i et kommende regulativ. En redegørelse til det enkelte regulativ skal belyse grundlaget for og konsekvenserne af eventuelle ændringer i regulativet, f.eks. konsekvenser for tilstødende naturarealer eller Natura2000-områder.
En revision af et regulativ kan ikke omfatte fysiske ændringer af vandløbet, herunder ændringer af skikkelse eller vandføringsevne. Sådanne ændringer kræver en selvstændig regulerings- eller restaureringssag jf. vandløbsloven.
 
Processen med udarbejdelse af nyt regulativ for Åmose Å forventes at tage ca. 2 år. I arbejdet vil der blive sikret en inddragelse af lodsejere og interessenter. Der vil derudover løbende og efter behov blive inddraget fagspecialister og andre myndigheder.
Udarbejdelsen af det nye regulativ for Åmose Å forventes at blive en mere omfangsrig proces, end revisionen af de fleste andre vandløbsregulativer, både fordi regulativtypen skal ændres, men også fordi det er et stort og vigtigt vandsystem, og der er meget store modstridende afvandings- og miljømæssige interesser.
Der oprettes en arbejdsgruppe bestående af vandløbsmedarbejdere fra de tre kommuner samt lokale repræsentanter fra Ålav, Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskere og Landboforeninger. Disse inddrages særlig tæt i arbejdet med henblik på at sikre dialog, lokalkendskab og bred forankring og ejerskab til det nye regulativ.
Der oprettes en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de tre kommuner. Der sker en løbende politisk orientering og ved behov beslutningstagen.
På grund af den omfangsrige proces med udarbejdelse af regulativet, vurderes der at blive behov for ekstern konsulentbistand til f.eks. opmåling af vandløb, beregninger, ekspertudtalelser mv. Det forventes at kunne håndteres indenfor en ramme på 600.000 kr. over 2 år for hele projektet tilsammen. Selve udarbejdelsen af regulativteksten holdes internet i kommunerne. Fordelingsnøglen for udgifterne afgøres ud fra den enkelte kommunes andel af vandløbet: Holbæk 50%, Sorø 31% og Kalundborg 19%.

Økonomiske konsekvenser
Jf. ovennævnte fordelingsnøgle vil udarbejdelsen af et nyt regulativ for Åmose Å koste følgende for de 3 kommuner over årene 2017-2019:
 
Kalundborg (19%) = 114.000 kr fordelt over 2 år
Sorø (31%) = 186.000 kr fordelt over 2 år
Holbæk (50%) = 300.000 kr fordelt over 2 år
 
Udgifterne til regulativarbejdet søges dækket via aktuelle budget for afdelingen Virksomhed og Miljø. Finansieringen vil dermed gå fra kontoen til konsulenthonorar i afdelingen og derved kan det have negativ indflydelse på sagsbehandlingstiden af miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug og betyde at Holbæk Kommune ikke kan leve op til servicemål aftalen mellem regeringen og KL.

Høring
Inden processen igangsættes afholdes der offentligt møde om arbejdet. Inden offentlig høring afholdes yderligere et offentligt møde.
En proces for revision af et vandløbsregulativ skal ske i samarbejde mellem de berørte vandløbsmyndigheder. Forslag til regulativ forelægges offentligheden i mindst 8 ugers høring, hvorefter regulativet vedtages under hensyntagen til indsigelser og ændringsforslag. Der er efterfølgende 4 ugers klagefrist.
           

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Godkendt.
91. Beslutning - Fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring

Beslutning - Fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byråd
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der indgås en aftale med Østre Færge om en fordeling af tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til personbefordring med udgangspunkt i omsætningstal.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Alle kommuner med småøer modtager et tilskud fra staten til nedsættelse af færgetaksterne for at skabe trafikal ligestilling for øerne. Tilskuddet udbetales til Holbæk Kommune, som så skal fordele tilskuddet mellem Orø-færgen og Østre færge. Hidtil har kommunen fulgt en fordelingen mellem færgerne, der tager udgangspunkt i den model som Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender til beregning af tilskuddet til kommunen. Modellen betyder, at Østre Færge i 2017 modtager kr. 3.941.000 mens Orøfærgen modtager kr. 133.000. I 2018 stiger det samlede tilskud til 5,4 mio. kr.
 
I forbindelse med høringsfasen vedr. udkast til ny forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det er muligt for Holbæk kommune til at ændre fordelingen af tilskuddet mellem Orø-færgen og Østre færge.
 
Orø-færgen har som eneste færge der modtager tilskud til nedsættelse af færgetakster oplevet, at have faldende passagertal. Det vurderes, at der er en direkte sammenhæng mellem faldet i passagertal på Orøfærgen og den betydelige sænkning af billetpriserne på Østre færge, som er muliggjort af den meget store andel af tilskuddet som tilfalder færgen.
 
Der er i regi af færgekontaktudvalget en løbende dialog mellem Orø-borgerne og de to færger, som begge er centrale for god trafikal betjening af øen. Der er således også en fælles forståelse af nødvendigheden af at justere på tilskuddet således, at tilskuddet ikke flytter væsentligt trafik fra Orøfærgen til Østre færge og dermed ødelægger det økonomiske grundlag for Orø-færgen.
 
Aftale om ændret fordeling af tilskud
På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om muligheden for en omfordeling af tilskuddet, drøftede Udvalget for Klima og Miljø på møde d. 20. juni 2017 forskellige forslag til fordelingsmodeller. Efter drøftelsen i Udvalget for Klima og Miljø mødtes færgekontaktudvalget og Orø-færgerne d. 26. juli for at drøfte muligheden for at indgå an frivillig aftale om omfordeling af tilskuddet. Dialogen på mødet resulterede i et fælles forslag til ny fordeling af tilskuddet med udgangspunkt i omsætningstal (omsætning i form at solgte billetter/rabatkort).  Færgekontaktudvalget og Orø-færgerne fik efterfølgende på temamøde i Udvalget for Klima og Miljø d. 9. august mulighed for at præsentere forslaget samt drøfte dette med Udvalget for Klima og Miljø.
 
Det er administrationens vurdering, at aftalen er et godt afsæt for indgåelse af en frivillig aftale, og at der med udgangspunkt i den enighed, der blev opnået på mødet, indgås en ny kontrakt om fordeling af tilskuddet, som afløsning af den eksisterende kontrakt mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.
 
Dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om muligheden for ændret fordeling
Administrationen har parallelt med dialogen mellem færgerne og Udvalget for Klima og Miljø været i kontakt med Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få klarlagt Holbæk Kommunes mulighed for ændring af fordeling af tilskuddet. Dialogen med ministeriet har desværre ikke fremmet administrationens forståelse for ministeriets fortolkning af lovgivningen omkring fordeling af færgetilskuddet mellem de to færger.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster og en ændring heraf har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. Tilskuddet dækker de manglende indtægter kommunens færge Orøfærge får ved at nedsætte taksterne.
 
Der afsættes 100.000 af det samlede tilskud til finansiering af kommunens udgifter til administration samt af ordning samt yderligere op til 100.000 kr. fra deltilskud til Orø-færgen til finansiering af kommunens udgifter til den årlige opfølgningsredegørelse herunder revision.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.
 
Udvalget for Klima og Miljø får en orientering om de administrative udgifter i 2015 og 2016.


caseno15-44177_#4286842_v2_referat 26. juli - møde om færgetakster.pdf

Bilag

referat 26. juli - møde om færgetakster


92. Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag

Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. listen over de prioriterede trafikforbedrende tiltag (jf. bilag 1) godkendes. Herunder at de igangsættes efterhånden som der afsættes midler til det i anlægsbudgettet.
 2. administrationen bemyndiges til at ansøge Vejdirektoratet om stipuljemidler til de stier, der vil kunne realiseres med det i anlægsbudgettet for 2018 og overslagsår afsatte beløb.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Administrationen har på baggrund af rapporten om trafiksikkerhed i Holbæk Kommune udarbejdet:
 
 
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget behandlede listen og notatet på deres møder i hhv. februar og marts 2017. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 1. marts 2017 at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø. Arbejdet med de trafikforbedrende tiltag er sat i bero på grund af Holbæk Kommunes anlægsstop.
Sagen lægges frem til politisk behandling nu, da Vejdirektoratet påregner at åbne op for en ny pulje på 100 mio. kr. til nye stier, med et anlægstilskud på 40 %. Ansøgningsfristen til puljen forventes at falde sammen med budgetprocessen (medio september til medio oktober 2017), og det er derfor ikke muligt at afvente vedtagelsen af det endelige budget, hvis puljen skal søges. Såfremt Holbæk Kommune skal ansøge Vejdirektoratet om midler til nye stier, har administrationen behov for en prioriteret liste over trafikforbedrende tiltag, til at påbegynde arbejdet med ansøgningerne ud fra. Afhængigt af hvor mange midler der afsættes i anlægsbudgettet for 2018 og overslagsårene, vil administrationen umiddelbart efter budgetvedtagelsen fremsende ansøgninger på baggrund af den prioriterede liste.
Prioriteringen af de trafikforbedrende tiltag og stipuljen fra Vejdirektoratet er forklaret nærmere nedenfor.
 
Administrationens prioritering af de trafikforbedrende tiltag
På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag. Disse tiltag er fremkommet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, hvor tilkendegivelser fra tryghedsundersøgelsen, møder med skolerne og høringssvar fra den offentlige høring, sammen med uheldsanalysen ligger til grund for udarbejdelse af listen.
Med baggrund i den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje højt, har administrationen foretaget en prioritering af de trafikforbedrende tiltag ud fra følgende parametre:
 
1.         hvilke skoleveje er mest trafikfarlige
2.         hvor kommer forbedringerne flest skolebørn til gavn
3.         hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.
 
Alle de trafiksikkerhedsforbedrende tiltag er oplistet i bilag 1. Listen realiseres i den rækkefølge der fremgår af prioriteringen og efterhånden som der afsættes midler til det i anlægsbudgettet.
Tiltagene er inddelt med en prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Indenfor den enkelte prioritering er tiltagene listet op med de billigste tiltag først. Herved sikres at så mange projekter som muligt realiseres. I yderste priskolonne er der angivet en akkumuleret pris. F.eks. så vil de første 5 tiltag på listen blive gennemført hvis der afsættes 1,6 mio. kr. i anlægsbudgettet.
 
Ud for hvert enkelt tiltag er der angivet en kort tekst, der forklarer hvilke elementer der har været brugt i prioriteringen. Der er foretaget enkelte justeringer i tallene siden listen blev lagt frem i februar og marts 2017. Rettelserne fremgår ligeledes under hvert enkelt tiltag.
 
Ud over de konkrete tiltag anbefaler administrationen, at der som en del af prioriteringslisten afsættes 0,5 mio. kr. årligt, som kan benyttes ad hoc til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige ulykker, borgerhenvendelser eller andet på baggrund af trafikfarlige vurderinger.
 
Det skal bemærkes, at priserne i listen er skønsmæssigt fastsat, hvorfor der vil kunne forekomme afvigelser, når der foreligger konkrete projektforslag og når projekterne er anlagt.
 
Mulighed for at ansøge Vejdirektoratet om stipuljemidler
Vejdirektoratet påregner at åbne op for en ny pulje på 100 mio. kr. til nye stier, med et anlægstilskud på op til 40 %. Det forventes at der åbnes op for ansøgninger medio september 2017 med en kort ansøgningsfrist der udløber medio oktober. De nærmere ansøgningskriterier er ikke udmeldt endnu. Det forventes at puljen kommer til at gælde for projekter i 2018 og 2019.
 
I bilag 1 er det angivet hvilke stier, der egner sig til at søges stipuljemidler til. Ud for de stier er der i priskolonnen angivet den pris projektet koster, såfremt der opnås støtte til projektet fra Vejdirektoratets pulje. Det betyder, at hvis der afsættes 11,1 mio. kr. i anlægsbudgettet, så vil administrationen kunne ansøge om stipuljemidler til etablering af stien Tuse Næs Vej.
Holbæk Kommunes andel er 60% af den samlede pris. Den fulde pris for projektet er angivet under beskrivelsen af tiltaget.

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af de trafikforbedrende tiltag afhænger af hvor mange midler der afsættes i anlægsbudgettet for 2018 og overslagsårene.

Øvrige konsekvenser
Godkendelse af indstillingen vil have en positiv indflydelse på trafiksikkerheden og trygheden i Holbæk Kommune. Godkendelsen vil også synliggøre i hvilket omfang kommunen arbejder videre med trafiksikkerheden, og hvordan nye løsninger for anlæg af cykelfaciliteter kan være med til at forbedre det eksisterende cykelstinet. Det sker blandt andet ved at etablere et bedre sammenhængende cykelstinet for en mindre ydelse end det er forventeligt i dag.

Høring
I forbindelse med udarbejdelse af Rapport om Trafiksikkerhed er der gennemført en internetbaseret tryghedsundersøgelse, hvor alle borgere har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. I samme forbindelse har der været afholdt møder med alle skolerne i kommunen, som har ønsket det.
 
Forslaget til Rapport om Trafiksikkerhed har været i offentlig høring.

Lovgrundlag – link
Sagen har tidligere været forelagt Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget.
 
Beslutning i Udvalg for Klima og Miljø den 29. november 2016 (dagsordenspunkt nr. 161)
 
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21. februar 2017 (dagsordenspunkt nr.19)
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 1. marts 2017 (dagsordenspunkt nr. 48)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-4954_#4287672_v1_bilag 1 august 2017_gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 august 2017_Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf


93. Orientering om ansøgning om miljøgodkendelse

Orientering om ansøgning om miljøgodkendelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om tillæg til miljøgodkendelse for Bolettesminde

Beskrivelse af sagen
Medlemmer af Udvalget for Klima og Miljø har spurgt til sagen, hvor Peter Kjær Knudsen har søgt om udvidelse af svineproduktionen på Bolettesminde, Tingerupvej 49, 4330 Hvalsø.
 
Miljøgodkendelse
Ønsket udvidelse er fra 20.000 slagtesvin (30-110 kg) til 24.000 slagtesvin (30-120 kg). Udvidelsen svarer til 216 dyreenheder.
 
Ansøgningen har været annonceret på kommunens hjemmeside, og der er modtaget bemærkninger fra omkringboende.
 
Administrationen har foretaget en foreløbig vurdering af ansøgningsmaterialet og umiddelbart fundet, at lovkrav til en miljøgodkendelse er overholdt. Dog er afstandskrav til naboskel ikke overholdt, men dette krav kan der dispenseres fra (se nedenstående). På denne baggrund kan ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen imødekommes.
 
I sager om miljøgodkendelse er kompetencen til at træffe afgørelse uddelegeret til administrationen.  Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse for Bolettesminde påtænkes derfor at kunne træffes administrativt – med orientering til KMU.
 
I forbindelse med tidligere miljøgodkendelse til anden ejendom er kommunens politiske råderum afklaret. Det fremgår af svar fra miljø- og fødevareministeren til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Administrationen har tidligere udarbejdet notat herom – dette notat er vedhæftet. Baggrunden for ministerens svar var en række spørgsmål fra en borger i Holbæk Kommune. Spørgsmål fra borger og ministerens svar er vedhæftet.
 
Dispensation for afstandskrav
I forbindelse med den ansøgte udvidelse på Bolettesminde ønskes eksisterende stald udvidet mod nord. Herved kan krav til afstand til naboskel ikke overholdes. Der er derfor søgt om dispensation for afstandskravet.
 
I andre sager om afstandskrav har kommunen praksis for – efter forudgående nabohøring – at imødekomme ansøgningen.
I de sager er afgørelse truffet administrativt, da kompetence til at træffe afgørelse om dispensation i forhold til landbrugslovgivningen er uddelegeret til administrationen. Dog fremgår det af administrationsgrundlaget, at konfliktfyldte dispensationssager foreligges Udvalget for Klima- og Miljø.
Den ansøgte dispensation forventes at kunne blive konfliktfyldt, og administrationen påregner derfor at foreligge sagen for Udvalget for Klima- og Miljø til afgørelse efter endt nabohøring.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Taget til efterretning.


caseno17-33958_#4281531_v1_notat om politisk råderum.pdf
caseno17-33958_#4281537_v1_politisk råderum - spørgsmål fra borger.pdf
caseno17-33958_#4281538_v1_politisk råderum - ministerens svar.pdf

Bilag

Notat om politisk råderum
Politisk råderum - Spørgsmål fra borger
Politisk råderum - Ministerens svar


94. Orienteringer til mødet den 29. august 2017

Orienteringer til mødet den 29. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om vådområdeprojektet ”Tempelkrogen Syd”

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-08-2017
Taget til efterretning.