UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

20-06-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2017 14:00:00


PUNKTER

72. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. juni 2017
73. Beslutning om fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster
74. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøevej
75. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52 - Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej
76. Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer
77. Orientering om flexboligtilladelser
78. Orientering om medlemssammensætning i Vandråd Kalundborg
79. Orienteringer til mødet den 20. juni 201772. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. juni 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 20 juni 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Godkendt.
73. Beslutning om fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster

Beslutning om fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen fremadrettet fordeler tilskuddet til nedsættelse af færgetakster mellem Østre Færge og Orøfærgen på baggrund af kriteriet trafiktal.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 1. administrationen fremadrettet fordeler tilskuddet til nedsættelse af færgetakster mellem Østre Færge og Orøfærgen på baggrund af kriteriet omsætning.

Beskrivelse af sagen
Alle kommuner med småøer modtager et tilskud fra staten til nedsættelse af færgetaksterne for at skabe trafikal ligestilling for øerne. Holbæk Kommune modtager kr. 4.074.000 i 2017 til de to færgeruter til Orø (Østre Færge og den kommunale færge Orøfærgen).
 
Hidtil har kommunen fulgt Økonomi- og Indenrigsministeriets fordelingen mellem færgerne, hvor Østre Færge i 2017 modtager kr. 3.941.000 mens Orøfærgen modtager kr. 133.000.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu tilkendegivet, at kommunen kan foretage en anden fordeling af tilskuddet. På den baggrund skal der tages stilling til, hvilke kriterier tilskuddet skal fordeles efter fremadrettet.
 
Baggrund
Administrationen skal sikre en lige og retfærdig behandling af begge færger, selvom Orøfærgen er en del af Holbæk Kommune. Derfor har der været en dialog med begge færger undervejs i processen. På baggrund af data fra de to færger har administrationen opstillet 3 forskellige scenarier for fordeling af tilskuddet. De tre scenarier er: Fordeling efter omsætning, fordeling efter trafiktal og fordeling efter omkostninger. Tabellen nedenfor viser hvordan tilskudsbeløbet for 2017 (kr. 4.074.000) vil blive fordelt ved de tre scenarier. Til sammenligning er det angivet hvordan den nuværende fordeling er.
 
 
Fordeling af tilskud i forhold til trafiktal
Administrationen anbefaler at tilskuddet til nedsættelse af færgetaksterne fremadrettet fordeles på baggrund af trafiktal. Her tæller hver passager, bil, cykel, osv. for en enhed, hvilket betyder at Østre Færge står for 82 pct. af trafikken til Orø mens Orøfærgen står for 18 pct. Forslaget til en ny fordeling af tilskuddet er baseret på deres andel af trafikken.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet udtryk for, at ændrede trafiktal kan give anledning til en anden fordeling af tilskud.
 
Fordelen ved en fordeling i forhold til trafiktal er, at det afspejler den aktivitet, der er på de enkelte færger. Herved får hver passager, bil, osv. det samme i tilskud på hver færgerute.
 
Endvidere undgås det, at priserne på færgetaksterne bliver regnet med, som en del kriterierne for fordelingen. Priserne på færgetaksterne for færgerne til Orø påvirkes i særlig høj grad af den konkurrencesituation, der mellem færgerne. Når den ene færge ændrer færgetaksterne vil det påvirke trafikken for begge færge. Det blev tydeligt da Østre Færge i efteråret 2016 kunne nedsætte deres færgetaksterne med ca. 80 pct., hvilket medførte at en stor del af trafikken flyttede fra Orøfærge til Østre færge. Orøfærgen kunne konstatere en trafiknedgang på ca. 30 pct. i denne periode.
 
På den baggrund er det en fordel, at fastsætte kriterierne for tildelingen af tilskuddet, så det ikke direkte påvirkes af færgetaksterne. Derfor giver det begge færger mulighed for, at justere færgetaksten uden det påvirker kriterierne for tildelingen direkte.
 
Det skal bemærkes, at datakvaliteten ved trafiktallene er ukendt. Derfor kan der være vis usikkerhed ved at benytte disse tal. Dette kan imødegås ved at administrationen kræver dokumentation for trafiktallene.
 
Videre proces
Fremadrettet skal fordelingen af tilskuddet mellem de to færger opdateres årligt på baggrund af nye trafiktal. Det vil ske når kommunen får oplyst tilskuddets størrelse for det kommende år og Holbæk Kommune skal udmelde Østre færges andel af tilskuddet.
 
Administrationen vil løbende have dialog med begge færger herunder årligt lave en evaluering af, hvordan færgerne har benyttet tilskuddet det seneste år.
 
Muligt forhøjet tilskud
Folketinget har godkendt et lovforslag, der indebærer at tilskuddet til nedsættelse af færgetakster forhøjes de kommende år. Hermed forhøjes tilskuddet gradvist til kommunerne fra 55,6 mio kr. i 2017 til 80,1 mio. kr. fra 2019. Holbæk Kommune kender endnu ikke det ekstra beløb kommunen vil blive tildelt, hvis lovforslaget gennemføres. Det forventes oplyst senest august.
 
Såfremt kommunen får samme andel af tilskud som hidtil ift. øvrige kommuner vil det samlede tilskud i 2019 være ca. 5,8 mio. kr. Såfremt tilskuddet fordeles mellem færgerne efter trafiktal vil Østre Færge modtage ca. 4,8 mio. kr. i 2019, mens Orøfærgen vil modtage ca. 1. mio. kr. Til sammenligning modtager færgerne i dag henholdsvis 3,9 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Østre Færge vil i 2019 modtage et større tilskud i kr. selvom fordelingen ændres, da det samlede tilskud bliver større.
 
Fordelingen af et evt. forhøjet tilskud i 2017 vil afhænge af den politiske beslutning og en efterfølgende revision af aftalen med Østre Færge.
 
Herudover udvider lovforslaget perioden, hvor tilskuddet kan anvendes. Kommunerne får mulighed for at anvende tilskuddet hele året med undtagelse af højsæsonen (sommerferieperioden).

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativt kan tilskuddet fordeles mellem færgerne på baggrund af omsætningstal. På den baggrund fremsættes denne alternative indstilling. Her er færgernes omsætning af samlede omsætning i form af billetindtægter udgangspunkt for fordelingen. Østre Færges omsætning udgør 86 pct. og Orøfærgens omsætning udgør 14 pct. af færgernes samlede omsætning. Forslaget til en fremtidig fordeling af tilskuddet for den alternative dagsorden er baseret på denne fordeling.
 
Fordelen ved denne fordeling er, at den til dels minder om ”landevejsmodellen”, der er Økonomi- og Indenrigsministeriets model for tildeling af tilskud. Men det er samtidig den model Holbæk kommune har kritiseret for ikke at tage højde for de særlige forhold der gælder for øer med to færger.
 
En yderligere fordel er at omsætningstallene er nemme at fordele efter da de fremgår af regnskaberne, der er gennemgået af revisor.
 
Det skal dog bemærkes, at såfremt det fremover påtænkes at nedsætte taksterne på Orø-færgen vil dette betyde en lavere omsætning og dermed også en lavere del af tilskuddet.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster og en ændring heraf har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. Tilskuddet dækker de manglende indtægter kommunens færge Orøfærge får ved at nedsætte taksterne.
 
Administrationen vil fremadrettet dække en del af de administrative opgaver, som kommunen er blevet pålagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at håndtere tilskuddet for den private færge Østre Færge. Midlerne vil gå fra det samlede tilskud, der udbetales til Holbæk Kommune via bloktilskuddet inden det fordeles videres til færgerne. Midlerne for administrationen af ordningen vil være 100.000 kr. i 2018.
 
Endvidere vil administrationen dække udgifter til den årlige opfølgningsredegørelse, som kommunen årligt skal udarbejde til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det omfatter udgifter til revisorerklæring samt personale ressourcer og vil være mellem kr. 50.000 og kr. 100.000. Midlerne vil gå fra det fremtidige tilskud til Orøfærgen. Hidtil er disse omkostninger ikke taget af tilskuddet da tilskuddet var så begrænset.
 
Midlerne til den administrative byrde ved at håndtere tilskuddet vil tilgå driftsbudgettet i Vækst og Bæredygtighed, der afholder udgifterne.

Øvrige konsekvenser
Ændring af tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til Østre færge vil betyde at aftalen mellem skal revideres.

Høring
Dagsordenspunktet har været sendt til i høring til Østre Færge for at give mulighed for, at deres kommentarer kan vedlægges dagsordenspunktet. De har i forbindelse med meddelt, at de ikke kan ikke tilslutte sig nogle af administrationens ændringsforslag.
 
Østre Færge har valgt at sende et brev til Økonomi og Indenrigsministeren om ministeriets beslutning om. at kommunen kan foretage en anden fordeling af tilskuddet. Østre Færge har ønsket at brevet vedlægges til dagsordenspunktet, som deres høringssvar. Endvidere er vedlagt det ene bilag til brevet i form af kontrakten mellem Østre Færge og Holbæk Kommune.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt, således at tilskuddet fra august 2017 og frem fordeles efter trafiktal.
 
Der forelægges forslag for KMU i august til fordeling baseret på en vægtning af trafiktal og afstand.
 
KMU får i august forelagt forslag til forenkling af rabatordninger.


caseno15-44177_#4231198_v1_vs nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer - j.nr. 27842 - 2784.pdf
caseno15-44177_#4231202_v1_vs nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer - j.nr. 27842 - 2784.pdf

Bilag

VS: Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer - j.nr. 27842 - 27842_brev_ministeren.pdf
VS: Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer - j.nr. 27842 - 27842_aftale_om_tilskud.pdf


74. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøevej

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøevej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 samt Lokalplan 11.17 for Boliger ved L.C.Worsøevej godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af planforslagene er sket på baggrund et konkret projekt for et nyt boligbyggeri, hvor Lejerbo opfører op til 100 billige almene boliger samt 6 ’skæve’ boliger til skæve eksistenser på L.C. Worsøevej. Byrådet har d. 12. okt. 2016 godkendt beslutningen om, at dette projekt skal opføres. Holbæk Kommune har behov for omkring 400 billige boliger, så lokalplanen er dermed med til at realisere en del af det behov.
 
Nærværende planforslag vedrører alene en muliggørelse af de planmæssige rammer for projektet. Planforslagene er udarbejdet med henblik på at sende planforslagene i 8 ugers høring.
 
Projektet stiller særlige krav til disponering af arealerne eksempelvis ift. en effektiv drift. Det har været udfordringsfuldt at finde egnede placeringer til boligerne, da arealerne skal være bynære og af en vis størrelse. Placeringen af boligerne ved L.C. Worsøevej er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by.
Planområdet omfatter et areal på ca. 3,5 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk Vest. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at sikre tilpasning af ny bebyggelse til omgivelserne, herunder nødvendig afstand og støjafskærmning mod jernbanen.
Det er en forudsætning for anvendelse af lokalplanområdet til boligformål, at lokalplanområdet udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner kan overholdes. Ydermere fremsætter lokalplanen bestemmelser om, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal sikres gennem stisystem.
 
 
Lokalplanen er inddelt i delområde A, B og C:
• I delområde A muliggøres en opførelse af op til 100 boliger. 

• I delområde B muliggøres 6 ’skæve’ boliger, placeret lidt for sig selv de øvrige boliger på en særskilt matrikel, hvilket skal muliggøre en mere skærmet placering af boligerne.

• På et areal i delområde C giver lokalplanen mulighed for opførelse af åben/lav bebyggelse. Den eksisterende vejadgang i delområde C udlægges som en privat fællesvej.

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 m over eksisterende terræn.

Økonomiske konsekvenser
Det er nødvendigt at få sendt lokalplanen i høring nu, hvis Holbæk Kommune skal nå at udnytte muligheden for tilskud fra staten til opførelse af boligerne. Muligheden for tilskud udløber med udgangen af 2017 og er blandt andet betinget af at lokalplanen er endeligt vedtaget i indeværende år. Tilsagn til at opføre boligerne vil blive fremsendt til politisk godkendelse, i december, da der skal gives tilsagn til boligerne inden udgangen af 2017, og der skal være en endelig godkendt lokalplan før der kan gives tilsagn.
 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der udpeget en række anbefalinger til mindre anlæg, der kan forbedre infrastrukturen for gående i tilknytning til planområdet. Disse strækninger er under Holbæk Kommunes administrations observation og indgår i administrationens fremadrettede overvejelser. Planforslagenes vedtagelse er ikke afhængig af disse forbedringer.

Høring
Der er afholdt fordebat med indkaldelse af idéer og forslag i perioden forud for planudarbejdelsen. Her kom der høringssvar fra fire parter vedr. støj, natur, vådområder, trafikadgang, samt bemærkninger om beboermålgruppen. Indholdet i høringssvarene er tilgængelige på sagen. Høringssvarene er blevet vurderet og har påvirket planlægning, hvor det har været muligt.

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt
Kortbilag, L.C. Worsøesvej, 4300 Holbæk
Kortbilag, Slotshaven, 4300 Holbæk
Kortbilag, Samsøevej 48, 4300 Holbæk
 
 
 
Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger
Bilag til beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-54378_#4219966_v1_kommuneplantilæg nr. 37.pdf.pdf
caseno16-54378_#4219964_v1_miljøscreening lp 2.83 + kt 37.pdf.pdf
caseno16-54378_#4222144_v1_lokaplanforslag 2.83 boliger ved l.c.worsøevej.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantilæg nr. 37.pdf
Miljøscreening LP 2.83 + KT 37.pdf
Lokaplanforslag 2.83 Boliger ved L.C.Worsøevej.pdf


75. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52 - Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej

Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52 - Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til lokalplan 3.52 – Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret sag, hvor der var et ønske om, at udstykke en grund foran et af de særligt bevaringsværdige huse i området. Byrådet besluttede på møde den 6. september 2016 at nedlægge et forbud efter §14 i planloven, da kommunen vurderede, at den ønskede udstykning ville have negativ effekt på gadebilledet, miljøet og den fine sammenhæng i lokalområdet. Brug af §14 betyder, at kommunen for at opretholde forbuddet skal udarbejde og offentliggøre et nyt lokalplanforslag indenfor 1 år.
 
Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget har på flere møder drøftet igangsættelsen af den nye lokalplan, herunder særligt drøftet principper for udstykning indenfor området. På møde i Økonomiudvalget den 5. april 2017 (efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø på møde den 21. marts 2017) blev det således besluttet, at igangsætte lokalplanarbejdet og at den nye lokalplan kun skal tillade udstykning af grunde bag de bevaringsværdige huse, og der må kun ske udstykning hvis det sikres, at de enkelte grunde er større end 800 m2. Derved sikres de særlige værdier i området. Forslag til lokalplan som fremlægges er udarbejdet i overensstemmelse hermed.
 
Formålet med udarbejdelse af lokalplanen er at fastsætte retningslinjer for bevaring af områdets særlige karaktertræk, nybyggeri, tilbygning, og fremtidig udstykning i området. Bestemmelser i den nye lokalplan giver et klarere grundlag at sagsbehandle udfra end den hidtil gældende 3.07. Det var nødvendigt at nedlægge forbud, da den gældende lokalplan ikke indeholder tilstrækkelige bestemmelser om muligheden for udstykning.
 
Planområdet dækker ca. 16,5 ha i den østlige del af Holbæk By. Området omfatter Bakkekammen, Møllevangen, Orøvej, Svinget, størstedelen af Isefjordsvej, samt mod syd et stykke af Munkholmvej. Området indeholder helt særlige eksempler på bygninger i stilen Bedre Byggeskik. En arkitektonisk retning med særlig lokal tilknytning til Holbækområdet.
 
Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet foretaget en registrering af bevaringsværdierne i området. Registreringen er foretaget som SAVE-registrering, en registreringsstandard udviklet af Slots- og Kulturarvsstyrelsen. Hvor de enkelte huse er vurderet ud fra deres arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi, samt på deres originalitet og tilstand. En sådan registrering blev sidst foretaget omkring 1992 ved udarbejdelsen af Holbæk Kommuneatlas. I forbindelse med den nye registrering, er der blandt andet foretaget en genvurdering af de enkelte huses sårbarhed overfor evt. tilbygning og ændring i udtryk.
Kvarteret har med de mange røde tegltage, omhyggeligt proportionerede facader og håndværksmæssige detaljer en flot sammenhæng, som man med lokalplanen ønsker både at styrke og bevare. Bestemmelserne om nybyggeri og tilbygning tilskynder til at disse karaktertræk udbredes endnu mere i området. Samtidig giver lokalplanen til en vis grad mulighed for at bruge moderne formgivning og materialer, hvor det tilpasser sig, eller ikke påvirker den overordnede sammenhæng.
 
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Da området allerede er næsten fuldt udbygget, vil det kun i begrænset omfang være muligt at opføre nybyggeri og udstykke. Der er ikke særlige naturforhold i området. På den baggrund er det vurderet, at der ikke er behov for yderligere miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Høring
I forbindelse med SAVE-registrering i området er beboerne på forhånd varslet om at arbejdet udføres. Lokalforum er orienteret i forbindelse med planens opstart. Der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring på 8 uger.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 6. september 2016: punkt 210 – Godkendelse af forbud mod udstykning af Møllevangen 1
Udvalget for Klima og Miljø den 24. januar 2017 og Økonomiudvalget den 1. februar 2017: punkt 18 – Beslutning om igangsættelse af planer
Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017 og Økonomiudvalget den 5. april 2017: punkt 74 – Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte 3 (O og I). Imod stemte 1 (A), idet A ønsker en lokalplan baseret på den eksisterende lokalplan med skærpede krav til det fysiske udseende.


caseno17-16729_#4219350_v1_3_52 miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-16729_#4220020_v1_352_bakkekammen_lokalplanforslag.pdf.pdf

Bilag

3_52 Miljøscreening.pdf
352_bakkekammen_lokalplanforslag.pdf


76. Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer

Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. lokalplan for et parkeringsareal ved Slotshaven 9, Holbæk Vest, igangsættes.
 
Udvalgsformand John Harpøth indstiller supplerende, at:
 
 1. Lokalplan for parkeringspladser igangsættes sideløbende med en helhedsplan/lokalplan for hele Slotshaven, så trafikale trafikudfordringer bliver løst på en gang.

Beskrivelse af sagen
Parkeringsareal ved Slotshaven 9, Holbæk Vest. (bilag 1)
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et parkeringsareal til brug for SOSU-skolen og Slotshaven3-3G, samt herigennem forbedre den eksisterende trafikafvikling i området, hvor parkeringen i dag er placeret uhensigtsmæssigt. Lokalplanen vil give mulighed for at parkeringspladsen der pt. er placeret syd for VUC kan flyttes om foran skolen. Herved frigives samtidig mulighed for realisering af ny almen boligbebyggelse syd for VUC, i overensstemmelse med tidligere politisk beslutning. Endvidere er det formålet, at sikre der etableres et grønt bælte mellem p-areal og eksisterende bebyggelseskant mod boligområdet ved Slotshaven, samt at fastholde eksisterende stiforbindelser i området, f.eks. stiforbindelsen mellem Absalonsvej og Knudskoven. 
Som supplerende bilag til beskrivelse af ovenstående er vedlagt dispositionsskitse (bilag 3) og luftfoto med indtegnet parkeringsareal (bilag 4) samt analyse af trafikforholdene (bilag 5).
 
På ejendommen ligger i dag en pavillonbygning som tidligere har været anvendt til kontor og legestue for Dagplejen i distrikt Vest. Ejendommen anvendes ikke længere til formålet.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og vurderes ikke at være underlagt krav om foroffentlighed jf. planlovens § 23c. Det vurderes, at lokalplanen er egnet til delegation. Det vil sige at forslag til lokalplan og endelig lokalplan vedtages administrativt. En beslutning om delegation af lokalplanen vil blive forelagt byrådet.
 
Lokalplanen ønskes igangsat af Holbæk Kommune.
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet en status (Bilag 2).

Økonomiske konsekvenser
Det er nødvendigt at få igangsat lokalplanen nu, hvis Holbæk Kommune skal nå at udnytte muligheden for tilskud fra staten til opførelse af boligerne på det eksisterende parkeringsareal syd for VUC. Muligheden for tilskud udløber med udgangen af 2017 og er blandt andet betinget af at lokalplanen er endeligt vedtaget i indeværende år. Tilsagn til at opføre boligerne vil blive fremsendt til politisk godkendelse efterfølgende. Finansiering af etablering af parkeringspladsen forsøges indarbejdet i projektet om etablering af boligerne.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.
 
KMU får i september forelagt forslag til forbedring af de trafikale forhold for de lokale beboere.


caseno17-6963_#4220108_v1_bilag 1 - parkeringsareal ved slotshaven 9, holbæk vest.pdf.pdf
caseno17-6963_#4220233_v1_bilag 2 - status juni2017.pdf.pdf
caseno17-6963_#4229951_v1_dispositionsskitse med nyt parkeringsareal og boliger.pdf.pdf
caseno17-6963_#4229955_v1_p-plads slotshaven_.pdf.pdf
caseno17-6963_#4229999_v1_analyse af trafikken slotshaven.docx.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Parkeringsareal ved Slotshaven 9, Holbæk Vest.pdf
Bilag 2 - Status juni2017.pdf
Dispositionsskitse med nyt parkeringsareal og boliger.pdf
P-Plads slotshaven_.pdf
Analyse af trafikken Slotshaven.docx.pdf


77. Orientering om flexboligtilladelser

Orientering om flexboligtilladelser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget tager orienteringen vedrørende behandling af flexbolig-sager til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommune er det vedtaget, at flexboligordningen administreres med henblik på at sikre at attraktive helårsboliger fastholdes til helårsformål, for hermed at understøtte en gunstig udvikling med liv i lokalområderne. En flexboligtilladelse betyder, at en helårsbolig kan benyttes som fritidsbolig.
 
Det er et år siden at Byrådet efter indstilling fra Klima og Miljøudvalget i maj 2016 traf beslutning om praksis på området. I den forbindelse ønskede Klima og Miljøudvalget at få en orienteringssag med status på behandling af sager efter et år. Derfor følger her en kort gennemgang af den vedtagne praksis og en oversigt over behandlede sager indenfor det seneste år.
 
Praksis
I Holbæk Kommune er det besluttet, at flexboligtilladelser kan gives til ejendomme i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø. Der gives således ikke flexboligtilladelser i Holbæk, Jyderup, Tølløse, Svinninge, Regstrup/Nr. Jernløse, Mørkøv, Undløse, Vipperød, St. Merløse, Udby, Hagested, Gislinge, Kundby, Tuse, Knabstrup og Ugerløse. Det er vurderet, at det i disse byer er vigtigt at fastholde bopælspligten af hensyn til udviklingen.
 
Ud over at ejendommen skal ligge i et af de områder hvor ordningen benyttes laves der en konkret vurdering af de enkelte ansøgninger ud fra følgende kriterier:
 
 
Tilladelser gives personligt til ejeren af ejendommen og bortfalder derfor ved ejerskifte.
 
Behandlede sager indenfor det seneste år
 
Tilladelser
Siden maj 2016 er der givet 4 flexboligtilladelser: 3 ejendomme på Orø og en enkelt ejendom ved Marke nord for Mørkøv. Der er ikke givet afslag.
 
Forhåndstilkendegivelser
I forbindelse med ejerskifte af ejendomme får kommunen endvidere forespørgsler om, hvorvidt der kan opnås flexboligtilladelse for den nye ejer. I disse sager giver kommunen en forhåndstilkendegivelse. Der er siden maj 2016 behandlet 6 sager om forhåndstilkendegivelse (fraregnet de sager hvor der efterfølgende er givet en egentlig tilladelse). Af de 6 sager er der givet 4 tilkendegivelser om at der kan forventes flexboligtilladelse, og der er givet 2 tilkendegivelser om, at der ikke kan forventes flexboligtilladelse. De 2 ejendomme der ikke kan forventes tilladelse er: 1 ejendom beliggende i første række til fjorden ved Hørby og 1 velvedligeholdt ejendom af en god størrelse i Søstrup.
 
Der er således et begrænset antal sager på området årligt, og det vurderes samlet set, at praksis fungerer godt og er med til at fastholde liv og udvikling i lokalområderne.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om flexboligtilladelser på byrådsmødet den 18. maj 2016 pkt. 131

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Taget til efterretning.
78. Orientering om medlemssammensætning i Vandråd Kalundborg

Orientering om medlemssammensætning i Vandråd Kalundborg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om medlemssammensætningen af Vandråd Kalundborg tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede 19. april 2017 (punkt 86) at udpege Kalundborg Kommune som sekretariatskommune for Hovedvandopland Kalundborg. Det blev desuden besluttet at administrationen bemyndigedes til at godkende medlemssammensætningen af vandrådet administrativt, med efterfølgende orientering af Udvalget for Klima og Miljø.
 
Sekretariatskommunen i Hovedvandopland Kalundborg har udarbejdet et forslag til medlemssammensætningen i det kommende vandråd for Hovedvandoplandet. Medlemssammensætningen (Bilag 1) er nu administrativt godkendt i samtlige kommuner i oplandet, herunder Holbæk Kommune, samt politisk godkendt af Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse.
 
Kalundborg Kommune har modtaget 27 indstillinger med ønske om en plads i vandrådet. Indstillingerne kommer fra både landsdækkende og lokale foreninger og organisationer. 10 af indstillingerne var fra foreninger der varetager natur-, miljø- og friluftsinteresser, de resterende 17 repræsenterer erhvervsinteresser.
 
Vandrådet kan, jf. bekendtgørelsen, bestå af højest 20 medlemmer.
 
Sekretariatskommunen har søgt en ligelig fordeling mellem erhvervsinteresser og natur-, miljø- og friluftsinteresser. Der er i fordelingen lagt vægt på at vandrådene skal have en lokal forankring, men at der samtidig sikres en balance i både lokale og landsdækkende foreninger. Derudover er der lagt vægt på at vælge foreninger og organisationer der har en tæt interesse knyttet til henholdsvis benyttelse eller beskyttelse af vand.
 
På natur-, miljø og friluftsområdet er der ikke indkommet medlemsindstillinger fra lokalforeninger fra Holbæk, dog er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund alle repræsenteret af deres landsdækkende organisationer.
På erhvervsområdet er der indkommet indstilling fra Holbæk Ålav, og de har fået tildelt en plads i vandrådet. Der er ikke indkommet yderligere indstillinger fra lokalforeninger fra Holbæk, men en del landsdækkende landboforeninger o.lign. er repræsenteret.
 
De forskellige interesseorganisationer, som er aktive på vandløbsområdet i Holbæk Kommune (f.eks. i vandsynsgrupperne) er dermed repræsenteret enten lokalt eller landsdækkende i vandrådet. Det vurderes derfor af administrationen, at de forskellige interesser, der er på Holbæk Kommunes vandløbsområde, vil blive varetaget i vandrådsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Taget til efterretning.


caseno17-11712_#4219458_v1_bilag 1 sammensætning vandråd kalundborg.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Sammensætning Vandråd Kalundborg.pdf


79. Orienteringer til mødet den 20. juni 2017

Orienteringer til mødet den 20. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om vindmøller ved Hagesholm
 2. Orientering om svineproduktion i Tingerup og Bukkerup
 3. Opfølgning på sagen om lukning af Truelsdalsvej

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Taget til efterretning.
 
Ole Hansen varetager ekspropriation i relation til FORS.
 
KMU får forelagt et oplæg til forsøg med el-bus.