UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-05-2017 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2017 14:00:00


PUNKTER

57. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. maj 2017
58. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk
59. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej
60. Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker
61. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station
62. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen
63. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård
64. Beslutning om igangsættelse af planer
65. Beslutning om at anlægge vej - Lukket punkt
66. Beslutning – Svar til Banedanmark vedr. gangbroen over jernbanen ved Dommerstien i Holbæk
67. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj
68. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 -2017
69. Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien
70. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2016
71. Orienteringer til mødet den 30. maj 2017.57. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. maj 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 30. maj 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 30. maj 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Godkendt.
58. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan 2.80 for nyt boligområde ved Ny Taastrupvej 2 vedtages endeligt, med de i sagsbeskrivelsen angivne rettelser

Beskrivelse af sagen
Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret byggeønske fra Lejerbo. Det tidligere specialcenter Abildgården er ikke længere i brug, da dets tidligere aktiviteter er flyttet. Derfor har Holbæk Kommune besluttet, at der skal etableres almennyttige boliger på området. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj, det er her fremlagt til endelig vedtagelse, med enkelte rettelser som bliver fremlagt nedenfor.
 
Udarbejdelsen af lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etableringen af ny boligbebyggelse på det allerede kommuneplanlagte område for Ny Taastrupvej 2. Derudover vil lokalplanen muliggøre etableringen af den kommuneplanlagte offentlige sti, der planlagt til at gå igennem planområdet, samt sikre området vejadgang fra Ny Taastrupvej.
 
Lokalplanområdet består af matrikel 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder, er ca. 15.400kvm stort. Området afgrænses af villavejen Ny Taastrupvej mod syd, Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og rækkehus og etagebyggeri mod nord. Området mod vest fremstår som uplejet græsområde og jernbanevold, i midten er den tidligere institution Abildgården, og mod øst de sidste rester af plantagen, der tidligere dækkede hele matriklen.
Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligområde bebygget med højst 2 etagers boligbebyggelse mod Roskildevej og højst 3 etager på det resterende område. Der er for området som helhed fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 45.
 
Boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger og single- eller seniorboliger. Boligbebyggelsen består af rækkehuse i 2-3 etager, hvor boligerne i stueetagerne vil have egen lille have eller terrasse. Boligbebyggelsen vil have adgangsvej fra Ny Taastrupvej, og lokalområdet forbinder den eksisterende offentlige gangsti mod nord med Ny Taastrupvej. Der er flere stiforbindelser i områdets nærhed. Ny Taastrupvej er en del af en eksisterende stiforbindelse med stibro over jernbanen. Roskildevej har cykelsti i begge retninger samt en eksisterende gangsti langs jernbanevolden nord for planområdet, der planlægges videreført gennem planområdet.
 
Rettelser
 
Foruden redaktionelle konsekvensrettelser er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslaget indstilles følgende ændringer:
 
Vedrørende etablering af støjhegn på 1,8 m, samt beplantning af dette, mod Roskildevej

Høring
Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg var i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der blev holdt borgermøde på Kanalstræde den 26. april 2017 klokken 19.00 – 21.00. På borgermødet blev der udtrykt bred bekymring blandt de fremmødte naboer om bebyggelsens højde i 3 etager, 11,5 m højde, som lokalplanen muliggør i anvendelsesområde B.
 
Der kom i perioden 8 høringssvar. Der er vedhæftet et bilag (Høringssvar 2.80) med oversigt over administrationens vurderinger og indstillinger af høringssvarene. Høringssvarenes temaer var følgende: 
 
· Etagehøjde på bebyggelserne.
· Etablering af stiforbindelser og forhold for bløde trafikanter.
· Terrænregulering mod skel.
· Støjforhold og bevarelse af støjvold.
· Bebyggelsens karakter og hensyntagen til omgivelserne.
· Beplantningsbælte mod det nordlige skel.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt, idet der skal skabes større afstand udfra matrikel 4kr, og beplantningen omkring brandvejen i videst muligt omfang søges bevaret.


caseno16-26460_#4203623_v1_referat fra møde om 2.80_26.april.docx.docx
caseno16-26460_#4203620_v1_lokalplanforslag_280_boliger_ved_ny_taastrupvej_kp-tillæg.pdf.pdf
caseno16-26460_#4203619_v1_kortbilag 3 anvendelseplan 1_1000.pdf.pdf
caseno16-26460_#4203618_v1_miljøscreeninglokalplan2.80.pdf
caseno16-26460_#4203671_v1_skema til behandling af høringssvar 2.80 & kp 35.pdf.pdf

Bilag

Referat fra møde om 2.80_26.april.docx
Lokalplanforslag_280_boliger_ved_ny_taastrupvej_kp-tillæg.pdf
Kortbilag 3 Anvendelseplan 1_1000.pdf
MiljøScreeninglokalplan2.80
Skema til behandling af høringssvar 2.80 & kp 35.pdf


59. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 samt Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen samt bilag 5.

Beskrivelse af sagen
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 samt Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej har været sendt i høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse, med de mindre rettelser der fremgår af sagsfremstillingen nedenfor samt bilag 5

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske fra Dansk Supermarked om at flytte Netto fra Gl. Ringstedvej 22-24 over på den modsatte side af Ringstedvej til Spånnebæk 1 og samtidig give mulighed for etablering af benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.
 
I forbindelse med lokalplanlægningen har udvikler indgået en aftale om beplantning langs Valdemar Sejrsvej samt etablering af sti. Aftalen indeholder vilkår omkring ønsket fra udvikler om at udtynde beplantningen til trægrupper samt etablering af stiforløb.
 
 
Ny bebyggelse til dagligvarebutik, restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv skal placeres inden for de byggefelter der er vist på kortbilag 5 i forslaget til lokalplanen. Ny bebyggelse til benzinpåfyldningsanlæg kan placeres inden for delområde I som vist på samme kortbilag.
 
Den planlagte dagligvarebutik placeres i den nordlige del af planområdet tæt på et større boligområde. Parkering etableres syd for butikken. Lokalplanen sikrer at vareindlevering og indgang for bløde trafikanter i videst muligt omfang holdes adskilt. I den sydlige del af planområdet kan etableres restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Den eksisterende dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej vil blive nedrevet i forbindelse med opførelse af nyt boligbyggeri som en randbebyggelse ved hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej. Der skal udarbejdes særskilt lokalplan herfor, hvilket forventes at forløbe i indeværende år.
 

Ændringer der indstilles
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene indstilles mindre ændringer, der fremgår nedenfor:

”9.1 Arealet langs Valdemar Sejrsvej skal fremstå med spredte trægrupper med mindst 3 træer i hver gruppe. Trægrupperne etableres i græs eventuelt suppleret med en lav underbeplantning. Trægrupperne fordeles således, at der tillades indkig fra Valdemar Sejrsvej til de bagvedliggende bygninger. Beplantningen skal ske efter principperne vist på kortbilag 5 og er en del af et sammenhængende grønt udtryk langs Valdemar Sejrsvej.
 
9.2 Befæstelsesgraden for den enkelte ejendom i planområdet må maksimalt være 0,7.”
 
”Ny bebyggelse skal fortrinsvis placeres tættest ved Valdemar Sejrsvej.”
 

Økonomiske konsekvenser
En udmøntning af planforslagets mulighed for at ændre på beplantningen langs Valdemar Sejrsvej vil medføre en mindre driftsforøgelse for Holbæk Kommune i vedligeholdelsen af beplantningen. Der vil ligeledes foreligge en mindre driftsforøgelse for Holbæk Kommune mht. vedligehold af sti fra krydset mellem Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej til lokalplanområdet.
 

Øvrige konsekvenser
Deklaration om forbud mod dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej 22-24

Planmæssigt kan antallet af dagligvareforretninger ikke forøges i området. For at forhindre hidtil lovlig anvendelse af Gl. Ringstedvej 22-24, kræver gennemførelse af lokalplanen derfor, at der er tinglyses en deklaration om forbud mod at anvende Gl. Ringstedvej 22-24 til dagligvarebutik forinden Lokalplan 2.79 vedtages.

Da Netto ønsker at forblive på den nuværende ejendom, til opførelse af ny dagligvareforretning er gennemført og indflyttet, fastsætter deklarationen en overgangsbestemmelse. Overgangsbestemmelsen anviser, at nuværende ejer ikke må drive dagligvareforretning fra ejendommen, efter 1 år, eller fra åbning af ny dagligvareforretning, hvis dette tidspunkt ligger tidligere.
Holbæk Kommune vil være medvirkende til, at servitutten ophæves, såfremt Lokalplan 2.79 ikke endeligt vedtages.  


Høring
Der indkom i den offentlige høringsperiode 19 høringssvar. Høringssvar og administrationens vurdering og indstilling i medfør af fremgår af bilag 5.
 
Vedr. dagligvarebutikken omhandlede høringssvarene:
 • trafikale forhold, skiltning, mulighed for benzinpåfyldning, fremtidige tilladte maximale etageantal samt støjgener ved vareindlevering.
Vedr. kommuneplantillæggets boligramme omhandlede høringssvarene:
 • værdiforringelse af omkringliggende huse, påvirkning af bevaringsværdige bebyggelse i området, formidling af kommuneplantillægget, høringsproces samt flest indsigelser mod tilladte bygningshøjde i fremtidige boligramme.
I den offentlige høringsperiode blev der afholdt møde på Holbæk Bibliotek og referat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.
Der blev endvidere afholdt idéfase forud for den offentlige høring med indkaldelse af idéer og forslag fra den 23. maj 2016 til den 20. juni 2016.
 
 

 
 


Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-37142_#4190176_v1_kortbilag 5 - anvendelsesplan.pdf.pdf
caseno16-37142_#4190175_v1_referat fra borgermøde om lokalplan 2.79 samt kommuneplantillæg nr. 28 d. 5.april 2017.pdf.pdf
caseno16-37142_#4190171_v1_miljøscreening 2.79.pdf.pdf
caseno16-37142_#4203657_v1_lokalplanforslag_279_dagligvarebutik_ved_gl_ringstedvej_og_kommuneplantillaeg_nr28.pdf.pdf
caseno16-37142_#4200070_v1_bilag 5 skema til behandling af høringssvar .pdf.pdf

Bilag

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan.pdf
Referat fra borgermøde om lokalplan 2.79 samt kommuneplantillæg nr. 28 d. 5.april 2017.pdf
Miljøscreening 2.79 og kommuneplantillæg nr. 28 pdf
lokalplanforslag_279_dagligvarebutik_ved_gl_ringstedvej_og_kommuneplantillaeg_nr28.pdf
Bilag 5 Skema til behandling af høringssvar .pdf


60. Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker

Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 20.18 for nyt boligområde ved Vipperød Bakker vedtages endeligt, med de i sagsbeskrivelsen angivne justeringer og ændringer

Beskrivelse af sagen
Planforslagene har været i offentlig høring, og fremlægges til endelig vedtagelse, med enkelte justeringer og ændringer, som beskrevet i nedenstående.

Planforslagene er udarbejdet på foranledning af grundejer, der ønsker det tidligere plangrundlag ændret, for at muliggøre en ny bebyggelse med ca. 80 parcelhuse og ca. 40 rækkehuse, i bedre overensstemmelse med den faktiske efterspørgsel. Den tidligere lokalplan gav mulighed for en meget tæt rækkehusbebyggelse med 335 boliger, som det ikke har synes muligt at realisere.
 
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af et nyt attraktivt boligområde, i samspil med de landskabelige omgivelser og den eksisterende omkringliggende bebyggelse, samt at udvide afgrænsningen af lokalplanområdet, ved inddragelse af restareal i den nordlige del af området, herunder den tidligere Kongstrupbane.
 
Der er i den offentlige høring omkring projektet udtrykt stor tilfredshed med, at planerne for realisering af nye boliger nu ser ud til at kunne bringes videre.
 
Der er dog samtidig i den offentlige høring fremsat bemærkninger med ønsker om ændringstiltag i planerne, herunder særligt vedrørende bredden af grønt område mellem eksisterende bebyggelseskant og nye boliger samt ønsker om tiltag for forbedring af trafiksikkerheden på Roskildevej.
 
I alt indkom 10 høringssvar, der er vedlagt sagen som bilag, inklusiv den administrative behandling heraf, samt indstilling om ændringer i planforslagene.
 
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen godkendes, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene gøres følgende ændringer:
 
- Der udtages to grunde mod Malthesminde-bebyggelsen og i stedet gives mulighed for at indplacere et mindre fælleshus, hvorved der etableres større grønt areal mellem eksisterende og ny bebyggelse. Nyt fælleshus gives en maksimal tilladt bygningshøjde på 5 m, jf. høringssvar 3 i bilag til sagen med behandling af indkomne høringssvar.
 
- Ved nordlig adgangsvej fra Roskildevej tilrettes bebyggelsesplanen, således, at eksisterende vejføring ændres lidt, og trækkes væk fra eksisterende bebyggelse, jf. høringssvar 7 i bilag til sagen med behandling af indkomne høringssvar.
 
- Der ændres i bebyggelsesplanen, således, at der sikres en minimumsbredde på 10 m grønt bælte mellem eksisterende bebyggelse ved Vipperød Byvej og ny bebyggelse.
 
Som bilag til sagen er endvidere vedlagt reviderede bilag, der viser den tilrettede bebyggelsesplan, herunder også bilag vedr. støjvoldens udformning mod motorvejen, jf. høringssvar 10 i bilag med behandling af høringssvar.

 Høring
Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring i 8 uger, og der er afholdt borgermøde den 1. marts 2017 i Vipperød Sognegård. Notat fra afholdt borgermøde er vedlagt sagen som bilag.
I den offentlige høringsperiode indkom 10 høringssvar, der er vedlagt sagen som bilag inklusiv administrationens behandling heraf.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-43369_#4195933_v1_skema med indkomne høringssvar og behandling heraf.docx.docx
caseno16-43369_#4195980_v1_kortbilag _rev_04.05.17.pdf.pdf
caseno16-43369_#4195985_v1_revideret plantegning støjvold.pdf.pdf
caseno16-43369_#4194917_v1_forslag_20.18_inkl_kptillæg_31.pdf.pdf
caseno16-43369_#4195939_v1_referat borgermøde vipperød bakker.docx.docx

Bilag

Skema med indkomne høringssvar og behandling heraf.docx
Kortbilag _rev_04.05.17.pdf
Revideret plantegning støjvold.pdf
Forslag_20.18_inkl_kptillæg_31.pdf
Referat borgermøde Vipperød Bakker.docx


61. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 samt Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at Mørkøv stationsbygning igennem en årrække har stået tom, og ikke fremadrettet skal benyttes til jernbaneformål. DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbygningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af bygningen.
 
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål. Herved gives mulighed for ny anvendelse af bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold på stationsområdet. Nærområdet skal også fremadrettet fungere som byens station, så planens bestemmelser skal samtidig sikre, at mulighederne for en forbedring af vilkår for togkunder fortsat består. Planforslagene er således ikke til hinder for, at der kan ske forbedringer vedrørende adgangs- og servicefaciliteter, etablering af serviceområde med læskærm samt cykel p-pladser m.v.
Stationsbygningen er et væsentligt element i kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, og lokalplanen fastsætter derfor endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring.
 
I forhold til indholdet i planforslagene, som byrådet godkendte til udsendelse i offentlig høring, anbefales kun mindre ændringer ved den endelige vedtagelse, herunder en tilføjelse til bestemmelse i lokalplanens § 11, jf. nedenstående, foruden redaktionelle konsekvensrettelser;

”§ 11.2 Eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. Ved etablering af p-plads skal opsætning af støjhegn mod naboskel mod øst ske i samspil med grøn beplantning.”

Høring
Der indkom i den offentlige høringsperiode 2 høringssvar, uden væsentlige indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene. Høringssvarene og administrationens behandling heraf er vedlagt som bilag.
I den offentlige høringsperiode blev afholdt møde i Mørkøv Hallen, og notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.
Der blev endvidere afholdt idéfase forud for den offentlige høring med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-63299_#4089462_v1_lokalplanforslag 12_07 mørkøv station inkl. kp tillæg nr. 34_redsize.pdf.pdf
caseno16-63299_#4185037_v1_mødereferat af borgermøde vedr. mørkøv station.docx.docx
caseno16-63299_#4185034_v1_skema med behandling af indkomne høringssvar.docx

Bilag

Lokalplanforslag 12_07 Mørkøv station inkl. Kp tillæg nr. 34_redsize.pdf
Mødereferat af borgermøde vedr. Mørkøv Station.docx
Skema med behandling af indkomne høringssvar


62. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 1.51 for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
 3. Det godkendes, at de mindre kommunale arealer, som beskrevet i afsnit om økonomi, sælges til udvikler til vurderingspris.

Beskrivelse af sagen
Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er at imødekomme et konkret projektønske om opførelse af boliger og butikker ved Smedelundsgade og Rosen. Lokalplanen foreskriver således en anvendelse til centerformål, og disponerer butiksarealer i stueplan samt boliger på de øvre etager. Formålet med lokalplanen er at sikre ny bebyggelse, der bidrager til aktive, åbne facader langs handelsgaderne, Smedelundsgade og Rosen, og tilpasser sig bygningstypologierne mod gadens byrum.
 
Planområdet omfatter et areal på ca. 0,5 ha og er beliggende i bymidten i Holbæk by. Området afgrænses af Smedelundsgade mod vest, af Rosen mod nord og af eksisterende parkeringsareal og bebyggelse mod syd og øst. Området indgår i naturlig sammenhæng med den eksisterende gadestruktur og detailhandelsmiljøet i Smedelundsgade, der hovedsageligt rummer detailhandelsfunktioner i stueplan og liberalt erhverv eller boliger på de øvre etager.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektforslag, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Samtidig sikres en bevaring af den eksisterende bevaringsværdige ejendom, ”Komediegården”, der indgår i det nye projekt. Bebyggelsen placeres som randbebyggelse ud mod Smedelundsgade og Rosen, med tilpasning til eksisterende gadeprofil og bygningstypologi i 2 1/2 etage. I projektet er endvidere skitseret indplacering af ny bagvedliggende boligbebyggelse, herunder et punkthus i op til 7 etager, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.
 
I den gennemførte idéfase er fremkommet bemærkninger om, at punkthuset bør reduceres i højden, så rammerne i stedet tilpasses de eksisterende krav om maks. 2,5 etager mod gaden og maks. 4 etager for bagvedliggende bebyggelse, jf. afsnit omkring høring. I materiale fra udvikler, som vist i fordebatten, var punkthusets højde angivet til 21,7 m. Udvikler har ved efterfølgende skitsering oplyst en højdeangivelse på 23,2 m, med ønske om 23,5 m højdeangivelse i planforslagene.
 
Administrationen har vurderet, at placeringen af punkthuset på bagsiden af gadebebyggelsen er mindre sårbar, med beliggenhed ud til store parkeringsflader, samt at området kan bære punkthusets samlede bygningshøjde. I nærområdet forefindes eksisterende bebyggelse på op til ca. 16 m, og punkthuset vil fortsat være ca. 23,5 m lavere end kirketårnet/spiret.
 
Endvidere er fremsat bemærkninger om, at projektets facadelinje bør trækkes tilbage fra Rosen, således at der sikres plads til evt. fremtidig cykelsti. Udvikler har tilkendegivet, at en sådan tilbagetrækning vil medføre en uhensigtsmæssig reduktion i projektet og vanskeliggøre indretning af fremtidige butiksarealer i stueplan, da der ikke kan reduceres på bredden af de bagvedliggende parkeringsarealer.

Økonomiske konsekvenser
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til udbygningsaftale. Udbygningsaftalen vedrører etablering af ny adgangsvej og omlægning af eksisterende kryds ved Rosen / Markedsgade i forbindelse hermed, i henhold til anbefalinger i udarbejdet trafikrapport.
 
Inden for lokalplanområdet ligger kommunalt ejede, mindre arealer (del af vejareal matr.nr. 7000 cc og bi samt del af matr.nr. 92a, i alt ca. 698 m2), der forudsættes at indgå i projektet. Administrationen indhenter mæglervurdering på arealerne. Udgiften hertil afholdes af indtægt ved salg af de pågældende arealer til udvikler.

Høring
Der er afholdt idéfase-møde på Holbæk Bibliotek, den 9. februar 2017. På mødet, og under idéfasen, blev tilkendegivet bemærkninger om, at det i projektskitserne viste punkthus vurderes at være for højt, og at de skitserede 7 etager bør reduceres, som fastholdelse af rammer i eksisterende lokalplan 1.27. Det blev endvidere bemærket, at der bør sikres gode forhold for de bløde trafikanter, herunder trafiksikkerhed og fremkommelighed bl.a. ved Rosen. Forslag om evt. at se på Rosen som en "sivegade" med prioritering af cyklister og busser. Der tilkendegives, at der bør skabes flere p-pladser, evt. i p-kælder og mere friareal,- gerne som grønne tage. Endelig blev tilkendegivet opbakning til ny byudvikling det givne sted og et løft af det eksisterende miljø omkring Smedelundsgade. De fremkomne bemærkninger er indgået i den videre behandling og vurdering af sagen, og notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-14896_#4206490_v1_kptillæg_36_lokalplan 1.51_forslag.smallsize_.pdf.pdf
caseno17-14896_#4196023_v1_notat borgermøde idéfase den 9.2.2017.docx.docx

Bilag

Kptillæg_36_Lokalplan 1.51_forslag.smallsize_.pdf
Notat borgermøde idéfase den 9.2.2017.docx


63. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet


Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 samt Lokalplan 11.17 for Jyderup Præstegård godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport, på baggrund af gennemført miljøscreening.

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i begrundelsen om, at Jyderup Præstegård er utidssvarende som tjenestebolig, har Jyderup og Holmstrup Menighedsråd besluttet, efter afslag på tilladelse til at nedrive den bevaringsværdige præstegård, at Jyderup Præstegård sættes til salg og fremadrettet derfor ikke anvendes til præstebolig. I forlængelse heraf har en kommende køber med fuldmagt fra menighedsrådet, ansøgt om ændring af plangrundlaget, således at der muliggøres en fremadrettet anvendelse af præstegården til restaurant hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt fortsat anvendelse til bolig.

Formålet med lokalplanen er således, at der gives mulighed for ny anvendelse af præstegården, der kan skabe nye aktiviteter i lokalområdet med udgangspunkt i præstegårdens bygningsramme. Kommuneplantillægget der følger lokalplanafgrænsningen, matrikel nr. 1a, Jyderup By, Jyderup ændrer således anvendelsen af planområdets formål fra offentlige formål til centerformål.
Det er vurderet, at kommuneplantillægget i øvrigt er i overensstemmelse med den kommunale planlægning.
 
 
Planområdet omfatter et bevaringsværdigt bygningsanlæg. Den omkringliggende præstegårdshave er fredet for at sikre den fri beliggenhed af Jyderup Kirke. Området omkring Jyderup Kirke er ligeledes i kommuneplanen udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdigt, hvor præstegårdsanlægget er det infrastrukturelle midtpunkt i Jyderups ældste bydel, og det sammenbindende led i landsbybebyggelsen.
 
Bevaringsbestemmelser
Lokalplanen fastsætter derfor ligeledes bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring, der foreskriver at
 
 
 

Høring
Der er afholdt idéfase med indkaldelse af idéer og forslag i perioden 3. marts til 3. april forud for lokalplansudarbejdelsen, hvor omkringliggende grundejere til præstegården alle er blevet direkte orienteret herom. Jyderup og Holmstrups Menighedsråd tilkendegav deres støtte til planudarbejdelsen. Indkaldelsen til idéer og forslag har ligeledes være annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside.    

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov og Miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-8750_#4189173_v1_screening for miljøvurdering.pdf
caseno17-8750_#4203643_v1_samlet_lokalplan 11.17 jyderup præstegård samt kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf.pdf

Bilag

Screening for miljøvurdering
Samlet_Lokalplan 11.17 Jyderup Præstegård samt Kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf


64. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
 
  1. Boliger på Gl. Ringstedvej 22, Holbæk Vest
  2. Nyt boligområde Oldhøjen, Holbæk Øst
  3. Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst
  4. Ny boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby
  5. Udvidelse af erhvervsområde i Svinninge

Beskrivelse af sagen
Nye planer
A Boliger på Gl. Ringstedvej 22, Holbæk Vest (bilag 1)
Formålet med planprocessen er at give mulighed for opførelse af etagebebyggelse til boliger på arealet. I dag anvendes arealet til dagligvarebutik (Netto) og grønt område. Dagligvarebutikken ønsker at flytte til en placering syd for Gl. Ringstedvej, og lokalplanen udarbejdes for at give mulighed for at området fremover kan udnyttes til boligformål.
Området ligger centralt i Holbæk tæt på offentlig service og transport, og er derfor egnet til boligformål i form af etagebebyggelse.
 
B Nyt boligområde Oldhøjen, Holbæk Øst (bilag 2)
Formålet med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg er at give mulighed for etablering af et attraktivt boligområde i den østlige del af Holbæk. Det er administrationens vurdering, at projektet vil videreføre den igangværende udvikling i Holbæk Øst og bidrage til byens vækst mod øst. Der er i lokalplanen fokus på, at sikre stiforbindelser så området på en sikker måde kobles sammen med det eksisterende byområde mod vest.
 
C Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst (bilag 3)
Formålet med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg er at give mulighed for etablering af et attraktivt boligområde i den østlige del af Holbæk. Projektet har en tæt sammenhæng med det ovenstående projekt, men på grund af ejerforholdene i området udarbejdes der to selvstændige lokalplaner. Det er administrationens vurdering, at projektet vil videreføre den igangværende udvikling i Holbæk Øst og bidrage til byens vækst mod øst. Der er i lokalplanen fokus på, at sikre stiforbindelser så området på en sikker måde kobles sammen med det eksisterende byområde mod vest.
 
D Boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby (bilag 4)
Lokalplanen udarbejdes for at give mulighed for opførelse af ca. 20 boliger i form af tæt-lav bebyggelse. Området ligger i den vestlige del af Kundby og støder op til Kundby Kirke. Det er administrationens vurdering, at projektet vil bidrage positivt til udviklingen i Kundby ved at skabe grundlaget for flere indbyggere og bidrage til forskønnelse i byen, da den nedslidte lade, der i dag ligger på området rives ned for at give plads til nybyggeri.
 
E Udvidelse af erhvervsområde i Svinninge (bilag 5)
En eksisterende erhvervsejendom inden for det eksisterende erhvervsområde er opkøbt af en produktionsvirksomhed, som har behov for yderligere areal til udvidelse af virksomheden.
Planlægningen skal tilvejebringe grundlaget for at muliggøre de ønskede erhvervsaktiviteter, herunder inddragelse af en del af det offentlige område til erhvervsudvidelsen. Endvidere skal planlægningen sikre samspillet med de eksisterende aktiviteter i området. Det er administrationens samlede vurdering, at planlægningen og projektet vil kunne medvirke til at styrke lokalområdet i Svinninge, herunder erhvervsaktivitet og beskæftigelse, med heraf afledte potentielle effekter i form af øget bosætning m.v.
Det er væsentligt for projektets realisering, at de miljømæssige påvirkninger, herunder i særdeleshed de støjmæssige påvirkninger belyses, således at væsentlige miljøgener for naboer kan forebygges. Endelig vil realiseringen indebære behov for lukning af eksisterende vej, Nordgårde, til og med erhvervsvirksomheden, og etablering af ny adgangsvej til ejendomme beliggende nord for Nordgårde 1a via Smedevej.

Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 6.
 
 
Vedrørende ændret afgrænsning af lokalplan 11.12 Søbæksparken, Jyderup
Det politiske udvalg orienteres endvidere om ændret afgrænsning af lokalplan 11.12 Søbæksparken, Jyderup. Lokalplanen har til formål at give mulighed for opførelse af 60 tæt-lav boliger. Planen er første gang opstartet i januar 2011, hvor grundejer ansøgte om udarbejdelse af lokalplan for arealet markeret med rødt. Grundejer ønsker nu at udvide lokalplanområdet, så arealet markeret med blåt medtages. Det er naturligt at medtage dette område, da det ikke længere er reserveret til offentlige formål (fængsel), og administrationen vurderer derfor, at dette er i tråd med den ønskede udvikling, som kommuneplanens rammebestemmelser udlægger området til.
Det nye lokalplanområde fremgår af nedenstående kort.
 
Vedrørende kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 12.06, Dagligvarebutik i Mørkøv
Planforslagene der skal muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på 1000 m2 tæt på Skovvejen i Mørkøv har været i offentlig høring. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse hermed nedlagt et veto mod planforslagene (bilag 7). Erhvervsstyrelsen anfører, at en udvidelse af bymidten i Mørkøv, for at muliggøre en dagligvarebutik i den sydlige del - tæt på Skovvejen, er i strid med de statslige interesser. Vetoet betyder, at planerne ikke kan vedtages i deres nuværende form. Erhvervsstyrelsen anviser i høringssvaret et løsningsforslag og anbefaler, at Mørkøv ændrer status fra bymidte til lokalcenter. Konsekvensen af denne ændring er, at der fremover ikke kan planlægges for detailhandelsbutikker større end 1000 m2, og at der i alt ikke kan være mere end 3000 m2 detailhandelsbutikker i Mørkøv. Til gengæld kan detailhandelsbutikkerne placeres mere frit end i dag, hvor de skal placeres indenfor område udlagt til bymidte. Den nuværende kommuneplan giver mulighed for i alt 4.262 m2 detailhandelsbutik i Mørkøv, men rammen udnyttes ikke. De nuværende detailhandelsbutikker i Mørkøv bymidte og den ny dagligvarebutik kan således være indenfor et lokalcenter. Borgmesteren vil overfor Erhvervsministeren politisk forfølge hensigtsmæssigheden af den statslige indsigelse henset til rammerne for det kommunale handlerum og at den faktiske placering af en ny dagligvarebutik slet ikke problematiseres fra statslig side.
 
I høringsperioden er der kommet flere høringssvar bl.a. en indsigelse fra COOP Danmark (bilag 8). COOP Danmark driver Dagli’Brugen i Mørkøv og anfører, at der ikke er grundlag for yderligere dagligvarebutik i en by af Mørkøvs størrelse. Konkurrencehensyn er ikke et forhold, der varetages med planloven, og planlægningen skal derfor ikke varetage en butiksindehavers interesse i at en eksisterende butik ikke udsættes for konkurrence. Det vurderes derfor, at indsigelsen fra COOP ikke skal medføre ændringer og at planprocessen skal fortsætte for at muliggøre endnu en dagligvarebutik i Mørkøv. 
 
Arbejdet med at udarbejde et kommuneplantillæg der ændre status for Mørkøv fra bymidte til lokalcenter, igangsættes med det samme, for at kunne vedtage lokalplan 12.06 hurtigst muligt, så der kan etableres en ny dagligvarebutik tæt på Skovvejen. 
 
 
Siden sidste orientering er følgende plan vedtaget endeligt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår a, b, c og e.
 
Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær deltog ikke i behandlingen af d grundet inhabilitet, hvorfor udvalget ikke er beslutningsdygtigt for så vidt angår denne.


caseno17-6963_#4196703_v1_bilag 8 indsigelse fra coop danmark.pdf.pdf
caseno17-6963_#4196705_v1_bilag 7 indsigelse fra erhvervsstyrelsen.pdf.pdf
caseno17-6963_#4196712_v1_bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse kirkebakken, kundby.pdf.pdf
caseno17-6963_#4197823_v1_bilag 1 nyt boligområde gl ringstedvej, holbæk vest.pdf.pdf
caseno17-6963_#4197820_v1_bilag 2 nyt boligområde oldhøjen, holbæk øst.pdf.pdf
caseno17-6963_#4197825_v1_bilag 3 nyt boligområde olden, holbæk øst.pdf.pdf
caseno17-6963_#4200234_v1_bilag 6 status planer.pdf.pdf
caseno17-6963_#4206151_v1_bilag 5 udvidelse af erhvervsområde ved svinninge.pdf.pdf

Bilag

bilag 8 indsigelse fra COOP Danmark.pdf
bilag 7 indsigelse fra Erhvervsstyrelsen.pdf
bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby.pdf
Bilag 1 Nyt boligområde Gl Ringstedvej, Holbæk Vest.pdf
bilag 2 Nyt boligområde Oldhøjen, Holbæk Øst.pdf
bilag 3 Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst.pdf
bilag 6 status planer.pdf
bilag 5 Udvidelse af erhvervsområde ved Svinninge.pdf


65. Beslutning om at anlægge vej - Lukket punkt
66. Beslutning – Svar til Banedanmark vedr. gangbroen over jernbanen ved Dommerstien i Holbæk

Beslutning – Svar til Banedanmark vedr. gangbroen over jernbanen ved Dommerstien i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. redegørelse om drøftelserne med Banedanmark omkring elektrificeringen af Nordvestbanen tages til efterretning.
 2. tilbagemeldingen til Banedanmark er, at valg af løsningsmodel for gangbroen over jernbanen ved Dommerstien i Holbæk (Dommersti-broen) afventer vedtagelse af anlægsbudgettet for 2018 og overslagsår

Beskrivelse af sagen
Orientering om drøftelser med Banedanmark.
Banedanmark arbejder på at etablere el-køreledninger (elektrificering) og opgradere hastigheden på togstrækningen Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg.
Byrådet gav i oktober 2016 administrationen mandat til at forhandle med Banedanmark om Holbæk Kommunens ønsker til løsningsmodeller for de broer der er omfattet af Banedanmark arbejde med elektrificeringen.
 
Banedanmark har nu afsluttet de indledende undersøgelser og beregninger forud for VVM redegørelsens høring af hastighedsopgradering og elektrificering af Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg. Projektet medfører at 2 broer skal bygges om:
 
Ved alle øvrige broer har Banedanmark valgt at sænke jernbanesporene, og der bliver derfor ikke mulighed for at forhandle opgradering af de andre broer i Holbæk Kommune.
Den planlagte hastighedsopgradering mellem Roskilde og Kalundborg er udskudt, men det skal tilføjes at der er hastighedsopgraderet mellem Roskilde og Holbæk i forbindelse med etableringen af dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød. Elektrificeringen af Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg forventes at blive gennemført som planlagt.
 
Banedanmarks arbejde med at hæve Dommersti-broen
Dommersti-broen er en gangbro over jernbanen i Holbæk. Broen forbinder Dommerstien med Vølundsvej, som ligger på modsatte side af jernbanen. Her er VAB ved at opføre ældreboliger på Vølundgrunden.
Dommersti-broen er lavet af stål og den er opført i 1969-1970. Den har fået en hovedrenovering i 1985, og efterfølgende har der kun været udført mindre nødtørftige reparationer. Broen har længe trængt til vedligeholdelse og indgår i kommunens prioritering af broer som skal istandsættes.
 
Banedanmark påregner at skulle bruge 2 til 3 mio. kr. på at hæve Dommersti- broen. Arbejdet med at hæve broen foregår på den måde, at Banedanmark afmonterer broen for at få mulighed for at forhøje broens bærestykker. Når bærestykkerne er forhøjet bliver broen påmonteret igen.
Banedanmark spærrer banelegemet af i forbindelse med deres arbejde, og de har derfor spurgt Holbæk Kommune, om vi vil renovere broen imens den i forvejen er afmonteret. Holbæk Kommune vil på den måde kunne spare en del penge, da vi ikke skal betale udgifter til sporspærringer på et senere tidspunkt.
 
Holbæk Kommunes løsningsmodel afhænger af anlægsbudgettet for 2018 og overslagsår
En renovering af broen vil kræve, at der skal afsættes midler på anlægsbudgettet for 2019. Da anlægsbudgettet først bliver vedtaget i oktober i år, anbefaler administrationen, at der først gives en tilbagemelding på løsningsmodel til Banedanmark når budgettet er vedtaget.
 
Administrationen har lavet et særeftersyn på broen i juni 2005. Her blev det skønnet at renoveringsudgiften var 3 mio. kr. En forsigtig vurdering er, at den nu 12 år senere skal renoveres for ca. det dobbelte, så i alt er det 6 mio. kr.

Løsningsmodeller der kan indgå i budgetforhandlingerne
Når renoveringsbehovet er så stort bør det drøftes, om der er andre brugbare alternativer til en renoveringsløsning.
Samtidig bør det overvejes om broen skal gøres mere handicapvenlig, da der nu bygges ældreboliger på Vølundgrunden ved broens sydlige ende.
Administrationen har derfor indhentet overslagspriser på tre andre løsningsmodeller som kan indgå i drøftelserne i forbindelse med anlægsbudgettet for 2018. De i alt fire løsningsmodeller fremgår nedenfor:
 
1) Renovering af eksisterende bro fra 1970
2) Ny stål bro med 2 mellemunderstøtninger som den eksisterende.
3) Ny stål bro frit spændende ca. 70 meter over baneterrænet.
På de tre modeller vil det være muligt at bygge en lang rampe med hvile reposer på sydsiden af broen. På nordsiden vil det være nødvendigt at etablere elevator som supplement til trapperne.
4) Element tunnel under banen med lange ramper for tilgængelighed.
Mange kan være bekymrede for at benytte en lang tunnel under banen, dette kan til dels afhjælpes med en rummelig geometri, god belysning og eventuel video overvågning.
 
Økonomisk overblik baseret på grove overslag.
 
Brotype
Uden elevator/rampe
Mio. kr.
Med elevator/rampe
Mio. kr.
Renovering af eksisterende bro fra 1970
6
11
Ny stål bro som eksisterende *
10,5
15,5
Ny stålbro med frit spænd *
13
18
Ny betonelement tunnel, elevator er ikke nødvendig *
14
14
 
* Ved alle nye broløsninger er der medregnet et tilskud på 2 mio. kr. fra Banedanmark svarende til Banedanmarks besparelse ved at vi etablerer en ny løsning.
 
Det anbefales at elevatorer benyttes i mindst muligt omfang, da de har høje driftsudgifter.
 
Handicaprådet er høringspart hvis der vælges andre løsninger end renovering af den eksisterende bro.
 
Hvis det ikke bliver muligt at finde midler til Dommersti-broen i anlægsbudgettet for 2019 er der også en mulighed for at broen bliver afmonteret af Banedanmark, og så først bliver etableret igen af Holbæk Kommune, når økonomien tillader det. Det vil blive en dyrere løsning, idet der skal tillægges udgifter til spærring af jernbanesporene under en fremtidig udførelse af arbejdet.
Administrationen forventer ikke, at det bliver muligt at det resterende beløb fra Banedanmark kan indgå i en fremtidig løsning efter 2019.

Øvrige konsekvenser
Tidsplan
Banedanmark påregner at udføre sporsænkninger i 2018 og broarbejder i 2019.

Høring
Banedanmark har udsendt VVN redegørelsen i høring den 3. maj 2017, materialet er tilgængelig på følgende link: http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=23542
 
Banedanmark afholder et informationsmøde om projektet på Ahlgade den 17. juni 2017.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 12.10.2016: Beslutning om forhandlingsgrundlag med Banedanmark

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Sagen genoptages på næste møde med en vurdering af broens tilstand, udgifterne ved en mindre renovering og et skøn over antallet af brugere.
67. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.

 

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg, undtagen Udvalget ”Uddannelse og Job”, fordi hovedparten af forsørgelsesudgifterne er konjunkturfølsomme. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal det eventuelle behov for ekstra budget finansieres.
 
Udvalgets møde i maj
 
På mødet i maj foregår de sidste drøftelser af budget 2018, inden udvalgsformændenes fremlæggelse af udvalgets andel af budget 2018 på byrådets sommerseminar den 22. juni.
 
Udvalget drøfter den samlede udfordring for budget 2018 på udvalgets ressortområde, og der findes løsninger på alle eventuelle overskridelser af udvalgets budgetramme (fra pris x mængde ændringer, lovændringer mv.), samt løsninger på tidligere besluttede budgetreduktioner.
 
Løsninger/reduktioner skal have et så konkret indhold som muligt, så der fremgår hvorledes besparelsen realiseres, og hvor stor en reduktion der forventes.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Drøftet.
68. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 -2017

Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 -2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. udvalget drøfter om udkastet til et statusoverblik over initiativer, der er iværksat i byrådsperioden 2014-2017, er fyldestgørende eller skal suppleres med yderligere aktiviteter.


Beskrivelse af sagen
Byrådet skal på byrådets sommerseminar den 22. juni 2017 drøfte et statusoverblik over vedtagne initiativer i byrådsperioden 2014-2017. Overblikket fra de forskellige udvalg bliver fremlagt af udvalgsformændene. Initiativerne er politikker og strategier, men kan også være f.eks. større projekter, tiltag eller omstillingsgrupper, som har haft stor betydning for udvalget. Det samlede statusoverblik er tiltænkt det kommende byråd, og skal sammen med anbefalinger fra Projektudvalget for Vækst og Projektudvalget for Lokal Udvikling overleveres til det nye byråd. Formålet er, at det nye byråd får et overblik over de væsentligste politiske initiativer i denne byrådsperiode som et afsæt for deres arbejde i byrådsperioden 2018-21.
 
Som indledende arbejde har administrationen samlet en status i overskrifter. Udvalget bedes drøfte: 
Som forberedelse til drøftelse og forslag til indhold til oplægget på sommerseminaret bedes udvalget drøfte: 
 
Overblik over aktiviteter i Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Drøftet.
69. Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien

Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Fjordstien rundt om Isefjorden mangler som det eneste sted at blive anlagt på
strækningen mellem Mårsø og Lammefjordsdæmningen.
 
Udvalget for Klima og Miljø vedtog den 27.09.2016, at der blev afsat 3,6 mio. kr. (heraf 1,66 mio. fra Grøn Ordning) til anlæg af det manglende stiforløb langs Tuse Næs Vej mellem Mårsø og Uglerupvej og strækningen mellem Audebo og Lammefjordsdæmningen med tilhørende krydsningspunkter samt nødvendige arealerhvervelser og deklarationer.
 
Byrådet vedtog d. 19.04.2017 af udskyde realiseringen af Fjordstien pga. kommunens samlede likviditetsudfordring.
 
Administrationen har derfor igangsat en vurdering af, hvilke projektaktiviteter det er muligt at udføre allerede i 2017 for de 1,66 mio. kr. fra Grøn Ordning.
 
Denne vurdering pågår, og endvidere undersøger administrationen om det er muligt at søge andre puljemidler til de resterende projektaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser
Der vil blive brugt tid i administrationen på de nævnte projektaktiviteter, men samtlige udvalgte projektomkostninger kan afholdes af puljemidlerne på max. 1,66 mio.
Der igangsættes ikke yderligere projektaktiviteter uden der er taget hensyn til kommunens samlede likviditet, og byrådet har prioriteret midlerne til den endelige anvendelse.  

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles taget til efterretning.
70. Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2016

Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om Holbæk Kommunes CO2 regnskab for 2016 bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.
 
For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår derfor ikke i opgørelsen.
 
I det udarbejde CO2 regnskab for 2016, kan man bl.a. se, at Holbæk Kommune udledte 9.619 tons CO2 i 2016, hvilket er et fald på 11,4 procent i forhold til udledningen på 10.866 tons i 2015. Holbæk Kommune har derfor indfriet den årlige målsætning om en reduktion på 3 procent.
 
Et af Holbæk Kommunes effektmål er, at Holbæk Kommune som virksomhed skal udlede mindre end 10.724 tons CO2 i 2019. Med resultatet fra 2016 er dette effektmål allerede indfriet. Det skal dog bemærkes at Kommunens arbejde med effektmål er indstillet og derfor vil der fremadrettet ikke følges op på effektmålene. Der vil forsat blive fulgt op på CO2 regnskabet i forhold til klimakommuneaftalen.
 
 
 
 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde den 14. december 2016: Orientering om CO2 regnskab for 2015

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles taget til efterretning.


caseno17-19721_#4194764_v1_grønt regnskab 2016.pdf.pdf

Bilag

Grønt Regnskab 2016.pdf


71. Orienteringer til mødet den 30. maj 2017.

Orienteringer til mødet den 30. maj 2017.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Orientering om byggesag i Tølløse (3 bilag)
 2. Status på tidligere behandlede sager i KMU (bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Taget til efterretning.


caseno16-51706_#4209539_v2_notat - orientering til kmu om villavej 4.pdf
caseno16-51706_#4209551_v2_beregning på bebyggelsesprocent, bilag til notat.pdf
caseno16-51706_#4209546_v1_plantegning til om- og tilbygning - bilag til notat.pdf
caseno16-51706_#4212583_v1_2017-05-30 - status på tidligere sager -.pdf.pdf

Bilag

Notat - Orientering til KMU om Villavej 4
Beregning på bebyggelsesprocent, bilag til notat
Plantegning til om- og tilbygning - bilag til notat
2017-05-30 - Status på tidligere sager -.pdf