UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

21-03-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-03-2017 14:00:00


PUNKTER

31. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. marts 2017
32. Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts
33. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget
34. Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød
35. Beslutning - Dispensation fra krav om separering af regn- og spildevand
36. Beslutning vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak
37. Godkendelse af udpegning af sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Kalundborg
38. Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed
39. Beslutning - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 for Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk.
40. Beslutning om igangsættelse af planer
41. Orientering om kystsikring
42. Orientering - Igangsætning af arbejdet med en ny vejledning om råden over vejarealer
43. Orienteringer til mødet den 21. marts 2017.31. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. marts 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 21. marts 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Godkendt.
32. Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Drøftelser af budget 2018-2021 stående udvalg, marts

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget.
 
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. udvalget diskuterer og anviser hvordan de vil løse den budgetudfordring, som udvalget står overfor ved budget 2018.

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Møde i marts
På mødet i marts gennemgås budgetudfordringen for 2018, med fokus på hvor meget budgetrammen falder i forhold til budget 2017. Gennemgangen ses i et historisk perspektiv og udviklingen beskrives på udvalgte områder helt ned på enhedsniveau.
 
Derudover præsenteres udvalget for nøgletal, der beskriver hvordan Holbæk Kommune præsterer i forhold til andre kommuner. Det er tanken at nøgletallene kan hjælpe med at beslutte hvilke opgaver kommunen skal løse på en anden måde og hvilke opgaver kommunen ikke skal løse i 2018.
 
De løsninger, som udvalgene må overveje dækker både effektiviseringer, serviceændringer, strukturændringer, opgaver der ikke skal løses, fordi de ikke falder indenfor kerneopgaven, arealoptimering mv.
 
Drøftelserne skal danne baggrund for byrådets statusmøde i april.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Drøftet.
33. Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Budgetrevision 1 - stående udvalg og Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet -Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø”, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter at udvise tilbageholdenhed i forbrug af politiske afsatte uforbrugte puljemidler. De centrale puljer fremgår af bilag 12.
 2. godkender, at anlægsprojekter prioriteres, som beskrevet i bilag 10.
 3. godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1-9
 

 

Beskrivelse af sagen
Samlet set skal Holbæk Kommune i 2017 sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er nemlig 4.140 mio. kr., og budgettet for 2017 er 3.960 mio. kr.
 
De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det budgetterede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts 2017.
 
I kommunens forventede forbrug for hele 2017 indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af 2017. Ved budgetrevision 1 er det forventede driftsforbrug i 2017 41 mio. kr. højere end budgettet for 2017.
 
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
 
Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af budget 2017.
 
De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes budgettet at blive overholdt.
 
På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til 2017 med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved budgetrevision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr.
 
Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger budgettet.
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til 2017. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra 2017 til 2018. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb.
 
Den oprindelige ramme for budget 2017 skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts 2017 byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige budgetreduktioner:
 
Administrative tiltag:
· Ansættelse med omtanke
· Indkøb med omtanke
· Færre sygedagpengerefusioner til enheder
· Analyse af beskæftigelsesområdet
 
Politisk tiltag:
· Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler
 
Udmøntningen af de nye budgetreduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede budget at holde.
 
På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til 2018. Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver budgetrevision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes/bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang.
 
I bilag 10 findes oversigt over, hvilke anlægsprojekter, der prioriteres, og hvilke der udskydes. Oversigten blev gennemgået på byrådets temamøde 8. marts 2017
 
I bilag 11 findes oversigt over salg af ejendomme, grunde og ejendomme.
 
I bilag 1 findes den samlede oversigt over budgetrevision 1 i 2017.
 
I bilag 2-9 findes notater for hvert udvalg, hvoraf fremgår forslag til tillægsbevillinger og omplaceringen for politikområderne for hvert udvalg. For Udvalget ”Uddannelse og Job” er der i bilag 4 og 5 notater, hvor udvalgets budgetrevision er delt op på de to kerneområder ”Uddannelse til alle unge” og ”Alle kan bidrage”.
 

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
For så vidt angår udvalgets ressortområde, indstiller udvalget, at
-           punkt 1 og 2 drøftes nærmere politisk og
-           punkt 3 godkendes i forhold til omplaceringer.


caseno17-1642_#4154330_v1_bilag 1 - samlet oversigt - br1.pdf
caseno17-1642_#4154299_v1_bilag 2 - notat læring og trivsel - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154301_v1_bilag 3 - notat uddannelse og job - samlet - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154302_v1_bilag 4 - notat uddannelse og job - kerneopgave uddannelse til alle unge - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154303_v1_bilag 5 - notat udvalget uddannelse og job - kerneopgaven akbi - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154305_v1_bilag 6 - notat aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154306_v1_bilag 7 - notat klima og miljø -br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154307_v1_bilag 8 - notat kultur og fritid - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154308_v1_bilag 9 - notat økonomiudvalget - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4154564_v1_bilag 11 oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017.pdf
caseno17-1642_#4154298_v1_bilag 12- centrale puljer - br1.pdf.pdf
caseno17-1642_#4153916_v1_bilag 10 - oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - br1.docx

Bilag

Bilag 1 - Samlet oversigt - BR1
Bilag 2 - Notat Læring og Trivsel - BR1.pdf
Bilag 3 - Notat Uddannelse og Job - Samlet - BR1.pdf
Bilag 4 - Notat Uddannelse og Job - Kerneopgave Uddannelse Til Alle Unge - BR1.pdf
Bilag 5 - Notat Udvalget Uddannelse og Job - Kerneopgaven AKBI - BR1.pdf
Bilag 6 - Notat Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg - BR1.pdf
Bilag 7 - Notat Klima og Miljø -BR1.pdf
Bilag 8 - Notat Kultur og Fritid - BR1.pdf
Bilag 9 - Notat Økonomiudvalget - BR1.pdf
Bilag 11 Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer marts 2017
Bilag 12- Centrale puljer - BR1.pdf
Bilag 10 - Oversigt over anlægsprojekter der gennemføres eller udskydes - BR1


34. Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød

Beslutning om stiforløb i Ugerløse og Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 
 1. Der etableres dobbeltrettet cykelsti i Ugerløse til rundkørslen for en anlægssum på 1 mio. kr., og der etableres enkeltrettede cykelstier i Nr. Vallenderød med tilhørende krydsningsheller som 2 minus 1 vej for en anlægssum på 1,2 mio. kr. Det samlede budget fastholdes derved på 12 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
På byrådsmødet den 15. juni 2016 blev strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød igangsat, med en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. Beløbet skulle endvidere dække de tiltag som skulle udføres for at etablere stianlæg gennem Nr. Vallenderød og i Ugerløse.
På et efterfølgende borgermøde d. 30 juni konkluderedes det, at der skulle udarbejdes forslag til en dobbeltrettet sti gennem Nr. Vallenderød, og en dobbeltrettet sti til rundkørslen i Ugerløse. Forslagene blev sendt i høring til alle berørte lodsejere og til lokalfora i Ugerløse og Tølløse samt til den følgegruppe, som oprindeligt blev udpeget til at følge stiprojektet.
Høringsfristen udløb den 31. januar, og byrådet skal herefter træffe afgørelse om valg af stiløsning.
Administrationen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet et høringsnotat, som er vedlagt i bilag. Alle høringssvarene er ligeledes vedlagt som samlet dokument.
 
RAMBØLLs trafiksikkerhedsrevisor har gennemgået stiløsningerne gennem Nr. Vallenderød, og udpeget fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Notatet anbefaler den dobbeltrettede cykelsti som teknisk bedste stiløsning. Notatet er vedlagt som bilag.
 
Det samlede budget for stianlægget udgør 12 mio. kr. hvoraf Vejdirektoratet har givet tilsagn om godtgørelse af 40% fra stipuljemidlerne.
Vejdirektoratets tilsagn dækker udelukkende strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød, men Vejdirektoratet vil være positive over for en ansøgning om en projektændring, som medregner de 2 manglende strækninger, såfremt budgettet ikke overstiger det oprindelige samlede budget på 12 mio. kr.
 
Strækningen mellem byerne er under udførelse og mangler nu kun slidlag og mindre finish arbejder. Udgifterne til denne del estimeres til at slutte ved 9,8 mio. kr.
 
Udgifterne til den resterende dobbeltrettede cykelsti ved Ugerløse (1 mio. kr.) og en 2 minus 1 vej i Nr. Vallenderød (1,2 mio. kr.) beløber sig til 2,2 mio. kr. således at de samlede anlægsudgifter andrager 12 mio. kr.
 
Der har været mange ønsker om dobbeltrettet cykelsti gennem Nr. Vallenderød, og trafiksikkerhedsrevisoren udpeger denne som den foretrukne løsning, udgiften til den dobbeltrettet cykelsti er 3 mio. kr. og overskrider imidlertid budgettet med 1,8 mio. kr. hvorfor denne løsning ikke vil være gennemførlig på nuværende tidspunkt.
 
2 minus 1 vejen er dog en god erstatning som ud over at skabe faciliteter for de lette trafikanter også sætter hastigheden på vejen ned. 2 minus 1 vejen udelukker ikke etableringen af en dobbeltrettet cykelsti på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser
Stianlægget kan gennemføres inden for der afsatte budget, men forudsætter vejdirektoratets accept af projektændringen.
 
Det forventet at Vejdirektoratet vil godkende projektændringen som medtager de 2 stykker sti.
 
Sti-strækningen mellem byerne, er næsten færdiggjort
9,8 mio. kr.
Nr. Vallenderød 2 minus 1 vej med tilhørende krydsningsheller
1,2 mio. kr.
Ugerløse dobbeltrettet sti
1 mio. kr.
 

Øvrige konsekvenser
Tidsplan:
Alle arbejder skal være afsluttet og betalt i 2017.
 
Colas planlægger at udføre nyt slidlag på strækningen fra Gl. Tølløse til Ugerløse i foråret 2017, som en del af deres forpligtigelser i asfaltkontrakten. En tidlig beslutning vil kunne lette koordineringen mellem de 2 anlægsarbejder.

Høring
Forslagene har været i høring, høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag.

Sagshistorik, henvisninger
Anlægsbevilling byrådsmøde 15. juni. 2016

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Det indstilles, at sti-strækningen mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød færdiggøres, og at der etableres dobbeltrettet cykelsti i Nr. Vallenderød. Det indstilles endvidere, at den dobbeltrettede cykelsti i Ugerløse og slidlag på cykelstien om fornødent udsættes til 2018.


caseno14-84225_#4144882_v1_trafiksikkerhedsnotat for stier gennem nr. vallenderød - notat_vurdering af stityper_sikkerhed_v1.pd.pdf
caseno14-84225_#4154493_v1_samlede høringssvar i pdf.pdf
caseno14-84225_#4154859_v1_henvendelse fra borgere - underskrifter.pdf
caseno14-84225_#4222151_v1_caseno14-84225_#4144836_v1_høringsnotat.pdf.pdf

Bilag

Trafiksikkerhedsnotat for stier gennem Nr. Vallenderød - Notat_vurdering af stityper_sikkerhed_v1.pdf
Samlede høringssvar i pdf
Henvendelse fra borgere - Underskrifter
Høringsnotat


35. Beslutning - Dispensation fra krav om separering af regn- og spildevand

Beslutning - Dispensation fra krav om separering af regn- og spildevand

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
1. administrationionen kan give en tidsbegrænset dispensation på max. 10 år fra kravet om at separere regn- og spildevand, hvis det er en uforholdsmæssig stor udgift for grundejeren       

Alternativ indstilling
Koncrendirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. der ikke gives dispensation for kravet om at separere regn- og spildevand, når Fors A/S har foretaget separatkloakering i et område.

Beskrivelse af sagen
I spildevandsplanen er det fastlagt, hvilke områder der skal spildevandskloakeres. I andre områder (fælleskloakerede) skal regnvandet adskilles (separeres) fra spildevandet, inden det kommer videre fra ejendommen. På enkelte ejendomme er det en uforholdsmæssig stor udgift for grundejeren, at gennemføre adskillelsen af regn- og spildevand på grund af ejendommes udformning. I de tilfælde foreslår administrationen, at der kan gives en tidsbegrænset dispensation fra kravet om at separere regn- og spildevand.
 
 
Separation af regn- og spildevand
Når Fors A/S har gennemført kloakeringsarbejdet i et område, sender kommunen påbud ud til grundejerne om at separere regn- og spildevand på grunden og tilslutte spildevandet til skelbrønden for spildevand  og I de separatkloakerede områder kan regnvand sluttes på skelbrønd for regnvand.
 
Spildevand og regnvand bliver separeret for at mindske mængden af regnvand i det spildevand , der ledes til rensning på renseanlæg. Derved optimeres rensning af spildevandet og miljøpåvirkningen af det vådområde, hvortil det rensede vand udledes, minimeres, samtidig med at udgiften til håndtering af spildevandet mindskes.
 
Påbud og tidsbegrænset dispensation
På baggrund af udsendte påbud om separering af regn- og spildevand, har administrationen nu modtaget 3 anmodninger om dispensation for at efterkomme påbuddet. Begrundelserne herfor er, at husene har flade tage og konstruktioner, hvor tagnedløbene er integreret i husets afløbssystem eller lignende, så en fastholdelse af påbuddet vil betyde at gulve og murværk skal hugges op m.v. Det vil betyde meget store økonomiske omkostninger for grundejerne.
 
Da enhver afgørelse skal baseres på en konkret saglig vurdering og der skal tages hensyn til almindelige forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, skøn m.v. har vi anmodet ansøgerne om at indhente mindst 2 tilbud med økonomisk overslag på, hvad en separering vil koste.
 
Administrationen har kendskab til at nogle kommuner giver mulighed for midlertidig dispensation indtil der sker andre ændringer på huset/kloakken.
 
Af Bolius`s hjemmeside fremgår, at den samlede pris for separering varierer meget fra grund til grund. Erfaringer fra allerede separerede grunde viser, at prisen vil ligge mellem 10.000 kr. og 105.000 kr. med en middelpris på 47.000 kr.  (siden er opdateret i februar 2016).
 
Hvilke forhold vil ligge til grund for den tidsbegrænsede dispensation
I forbindelse med en dispensationsansøgning, skal der foreligge dokumentation på, at et påbud medfører større bygningsændringer og den pålagte udgift dermed bliver uforholdsmæssig stor. Hvornår en udgift er uforholdsmæssig stor afhænger af bebyggelsen og hvilke bygningsmæssige ændringer der skal ske for at adskille regnvandet størrelsen af tagfladen m.v. og må derfor blive en konkret vurdering i hver enkelt sag. Det foreslås, at en dispensation tidsbegrænses til max. 10 år eller indtil der alligevel sker bygningsmæssige ændringer på ejendommen.  

Økonomiske konsekvenser
Ved at fritage enkelte ejendomme fra midlertidigt at separere alt regn- og spildevand, vil FORS modtage lidt mere vand til rensning på renseanlæg. Den afledte forøgede driftsudgift for FORS A/S vurderes dog at være meget lille.

Høring
Administrationen har været i dialog med FORS A/S om løsningsmuligheder i sager, hvor separering kræver større bygningsmæssige ændringer hos grundejeren, og indstillingen er lavet i samarbejde med FORS A/S.

Lovgrundlag – link
Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse - § 28 stk.4

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Hovedindstillingen godkendt.
36. Beslutning vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak

Beslutning vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til tillæg nr.2 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. ny spildevandsledning fra Sportsbyen til forsyningens kloak, godkendes.
 2. byrådet udtrykker sin vilje til i nødvendigt omfang at ville ekspropriere til realisering af tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020.

Beskrivelse af sagen
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Sportsbyen udlagt som spildevandsopland (HK122) med afløb til Holbæk Renseanlæg. Ved projektering af spildevandsledningen fra Sportsbyen til det eksisterede kloakopland (HK 24), er det nødvendigt at placere en spildevandsledning i et område, der ikke er omfattet af den godkendte plan. Der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen.
 
På oversigtskort i bilaget er ledningens placering indtegning og fremgår ligeledes hvilke lodsejere der bliver berørt af tillægget
 
Hvis der ikke opnås en frivillig aftale med lodsejerne, vil det blive nødvendig at foretage    ekspropriation af arealerne, for at sikre ledningens etablering og drift.
 
Ved godkendelse af dette tillæg, giver Byrådet administrationen bemyndigelse til at fortage ekspropriation.

Økonomiske konsekvenser
Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet Fors A/S anlægger spildevandsledningen fra Sportsbyen til offentlig kloak, og evt. erstatning i forbindelse med ekspropriation.
 
Holbæk Kommune forestår den eventuelle ekspropriation.
.

Høring
Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.
.

Lovgrundlag – link
"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016.  Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047
 
"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360
 
VVM-bekendtgørelsen (Bek nr 1440 af 23/11/2016). Ved gennemgang af VVM-bekendtgørelsens bilag 2.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184472
 
Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm
.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-5767_#4143594_v1_tillæg nr. 2.pdf

Bilag

Tillæg nr. 2


37. Godkendelse af udpegning af sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Kalundborg

Godkendelse af udpegning af sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Kalundborg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det godkendes, at Kalundborg Kommune udpeges som sekretariatskommune for vandråd vedr. hovedvandopland Kalundborg.
 2. det godkendes, at administrationen bemyndiges til at godkende medlemssammensætningen i vandrådene i alle 3 hovedvandoplande, i denne vandplansperiode.

Beskrivelse af sagen
Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter med 23 hovedvandoplande i hver. Et hovedvandopland er et større vandløbsopland, som er slået sammen med et antal mindre vandløbsoplande. Holbæk Kommune er beliggende inden for nedenstående 3 hovedvandoplande:
Dette dagsordenspunkt vedrører hovedvandopland Kalundborg.
 
Ifølge bekendtgørelse om vandråd m.m., skal der nedsættes et vandråd for alle hovedvandoplande. Administrationen indstiller, at Kalundborg Kommune bliver udpeget som sekretariatskommune for hovedvandopland Kalundborg.
 
Kalundborg Kommune som sekretariatskommune
Kommunalbestyrelserne inden for et hovedopland vælger en sekretariatskommune, hvis opgaver blandt andet består i at lede møderne i vandrådet, sikre inddragelse af vandrådene i kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, samt at samle og koordinere kommunens forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, som indsendes til SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning).
 
Kalundborg Kommune har selv fremlagt ønske om at fungere som sekretariatskommune.
 
Vandrådets opgaver
Vandrådene har kun en rådgivende rolle ved udarbejdelsen af kommunernes forslag til supplerende vandløbsindsatser.
 
Af bekendtgørelsen om vandråd m.m. fremgår det bl.a. at vandrådene skal løse følgende opgaver:
 
1. Virkelighedstjek af ny afgrænsning af vandløb
2. Kvalificere udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede
 
Den videre proces
 
Udpegning af medlemmer til vandråd
Ifølge bekendtgørelsen skal sekretariatskommunen oprette vandrådene og i samarbejde med de øvrige kommunalbestyrelser i hovedvandoplandet træffe beslutning om, hvem der skal virke som medlem og suppleant i vandrådene på baggrund af indstillinger fra foreninger og organisationer.
Landsdækkende erhvervsorganisationer, grønne organisationer samt lokale foreninger kan indstille medlemmer til vandrådet.
Administrationen annoncerer herfor og har desuden henvendt sig direkte til de organisationer og foreninger, der tidligere har deltaget i vandrådene. Fristen for at indmelde medlemmer til vandrådet er den 17. marts 2017.
 
Rådet kan højst bestå af 20 medlemmer og det søges, at vandrådenes medlemssammensætning afspejler en ligelig fordeling af vandløbsinteresser.
 
Godkendelse af medlemssammensætningen i vandrådene
Udvalget for Klima & Miljø har på udvalgsmøde 24. Januar 2017 (punkt 9) godkendt at medlemssammensætningen i vandrådet for Hovedvandopland Isefjord samt Roskilde fjord, skal forelægges udvalget til endelig beslutning, men da tidsfristen for nedsættelse af vandråd er kort, og de endelige vandråd skal være nedsat senest 20. april 2017, indstilles det at administrationen bemyndiges til at godkende medlemssammensætningen i vandrådene i alle 3 hovedvandoplande i denne vandplansperiode.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af ovenstående, har Kalundborg Kommune tilbudt at afholde udgifterne til vandrådsarbejdet.

Lovgrundlag – link
•           Lov om vandplanlægning
•           Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb BEK nr 217 af 2. marts 2017

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Indstilles godkendt.
38. Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed

Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Rapport om Trafiksikkerhed (jf. bilag 1) godkendes

Beskrivelse af sagen
 
Rapport om Trafiksikkerhed er tidligere godkendt af Udvalget for Klima og Miljø på mødet den 29. november 2016. Sagen blev dog ikke videresendt til Økonomiudvalget. Sagen gensendes derfor til godkendelse i udvalget, for at rapporten kan sendes videre til behandling i hhv. Økonomiudvalget og i byrådet.
 
Baggrund
Byrådet godkendte den 15. juni 2016 at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020 i høring. Høringssvar og en gennemgang af planen gav anledning til at ændre Trafiksikkerhedsplanen til en rapport om Trafiksikkerhed. Bl.a. på baggrund af at forslaget til Trafiksikkerhedsplanen ikke indeholdt en handleplan med prioritering af konkrete indsatser til trafikforbedringstiltag.
 
I de tidlige politiske drøftelser af arbejdet med en trafiksikkerhedsplan, har der været et ønske om at have fokus på sikre skoleveje. Dette er sket i form af en tryghedsundersøgelse, med fokus på sikre skoleveje og cykelstier, og input fra skolebestyrelserne om trafiksikkerheden i nærområdet mv. Det er derfor også hovedfokus i rapporten.
 
Rapport om Trafiksikkerhed indeholder en status over trafiksikkerheden med analyser og undersøgelser af trafikfarlige skoleveje (skolernes input), uheldsbelastede lokaliteter og en tryghedsundersøgelse. Herudover indeholder den kommunens målsætning for antal tilskadekomne i trafikken, en liste med indkommende tiltag til trafikforbedringer fra hhv. rapportens analyser, tryghedsundersøgelsen og fra høringssvarene til forslaget.

Høring
Byrådet besluttede den 15. juni 2016, at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 i høring. Høringsfristen udløb den 26. august 2016. Der indkom i høringsperioden 33 høringssvar, fra borgere, foreninger og organisationer, lokalråd og fra skolebestyrelser.
 
Høringsnotat til forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020
Høringssvarene indeholder både nye input til trafikforbedrende foranstaltninger (kryds og strækninger), resultatet af analyser og undersøgelser, manglen på prioriteringer i planen og spørgsmål til høringsprocessen.

Høringsnotat til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020, og høringssvarene er vedhæftet som hhv. bilag 4 og bilag 5.
 
Inddragelse af skolebestyrelser og borgere
I forbindelse med arbejdet med Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 er der afholdt møder med alle folkeskolernes bestyrelser, samt sendt invitationer til de private skoler (fra 0 til 9 klasser) om, at komme med input til trafikforbedrende foranstaltninger på skrift eller med muligheden for et møde med kommunen.
Alle bemærkninger fra kommunes offentlige skoler og privat skolerne Andreasskolen, Holbæk Lilleskole og Holbæk Privatskole er behandlet og indarbejdet i rapporten.
 
Tryghedsundersøgelse
Der har været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle der har besøgt linket til undersøgelsen har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en indmeldelse af 333 punkter og 577 delstækninger, hvor der vurderes at være utryghed i trafikken.

Lovgrundlag – link
Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af skoleelever, hvis skolevejen er defineret som en trafikfarlig skolevej. En skolevej er trafikfarlig, hvis; der er sket mange trafikuheld. Skoleveje i byer vurderes som udgangspunkt ikke som trafikfarlige, hvis de har fortov og / eller cykelfaciliteter.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har som rapport om Trafiksikkerhed tidligere været forlagt udvalget for Klima- og Miljø:
 
Beslutning i udvalget for Klima- og Miljø den 27. september 2016 (dagsordenspunkt 131)
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 (dagsordenspunkt 198)
 
Beslutning i udvalget for Kilma- og Miljø den 29. november 2016 (dagsordenspunkt 161)
 
 
Sagen har som Trafiksikkerhedsplan tidligere været forlagt udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet:
 
15-05-2013      Byrådet beslutter at frigive midler til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan.
Dagsordener og referater
 
27-05-2014      KMU beslutter at der arbejdes videre med fokus på trafikfarlige skoleveje.
Dagsordener og referater
 
28-10-2014      KMU godkender Forslag til Trafiksikkerhedsplanen.
Dagsordener og referater
 
05-11-2014      ØKO beslutter at sagen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde i sommeren2015.
Dagsordener og referater
 
15-06-2016     Byrådet godkender at Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.
Dagsordener og referater

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.
 
Høringssvar fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges og indarbejdes i bilaget med høringssvarene og i rapporten.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Sagen sendes retur til Udvalget for Klima og Miljø


caseno16-14421_#3930401_v1_bilag 4 - høringsnotat om høringssvarene til forslag til trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf.pdf
caseno16-14421_#4133569_v1_bilag 1 - ny udgave efter kmu - rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf.pdf.pdf
caseno16-14421_#4132523_v1_bilag 5 - ny udgave efter kmu - høringssvar til forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020 .pdf.pdf.pdf

Bilag

Bilag 4 - Høringsnotat om høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf
Bilag 1 - Ny udgave efter KMU - Rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf.pdf
Bilag 5 - Ny udgave efter KMU - Høringssvar til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 .pdf.pdf


39. Beslutning - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 for Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk.

Beslutning - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 for Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1. Kommuneplantillæg nr. 30 Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med ændringer jævnfør afsnit ”foreslåede ændringer af lokalplan 1.50”.
2. Indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk og Kommuneplantillæg nr. 30

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Kommuneplantillæg nr. 30 Markedspladsen og Østre Skole og Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med ændringer jævnfør afsnit ”foreslåede ændringer af lokalplan 1.50”, dog jf. ” foreslåede ALTERNATIVE ændringer af lokalplan 1.50”
2. Indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk og Kommuneplantillæg nr. 30

Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
Baggrunden for at udarbejde Planerne for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk er at den kommunalt ejede Østre Skole anvendes ikke længere som kommunal skole, og ejendommen skal overgå til anden anvendelse. Planerne er blevet udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag for den nye anvendelse.
 
Indhold i planen
Visionen for den tidligere Østre Skole er, at der skal etableres et uddannelse- og læringscenter. Det er tanken, at uddannelses- og læringscentret skal danne rammen for nye partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder og offentlige institutioner.
 
Med kommuneplantillægget muliggøres nye og flere anvendelser af den tidligere Østre Skole. Kommuneplantillægget ændrer rammeområdets status fra at være et område forbeholdt offentlige formål (skole, eventuelt beboelse i tilknytning hertil og bypark) til at være et centerområde, dog uden mulighed for detailhandel, hotel og beboelse. Kommuneplantillægget fastholder rammeområdets afgrænsning og alle bestemmelser, bort set fra anvendelsesbestemmelsen, der ved tillæggets endelige vedtagelse giver flere muligheder for anvendelse af området fremover.
Lokalplan 1.50 omfatter udelukkende matriklen for den tidligere Østre Skole, og således ikke hele det område, der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 30. Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan etableres typiske centerfunktioner, så som undervisningsformål, kursus- og konferencefaciliteter, liberalt erhverv, medborgerhus, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, serviceerhverv og offentlige funktioner, dog ikke detailhandel, hotel og beboelse, indenfor lokalplanområdet.
 
Det er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 1:50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, at Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages af Byrådet. Forud for offentliggørelsen af kommuneplantillægget, har der været indkaldt ideer og forslag.
 
Lokalplanen indeholder retningslinjer for mulige facade- og tagændringer i den eksisterende bebyggelse, samt principper for opførelse af eventuelt nyt mindre byggeri, for at sikre at bygningernes bevaringsværdier og rolle i det udpegede kulturmiljø fastholdes, og eventuelt nyt byggeri opføres i harmoni hermed.
 
Endelig fastlægger lokalplanen også bestemmelser vedr. friarealernes udformning og benyttelse, således at det sikres, at der kan etableres et attraktivt gårdmiljø med opholds- og parkeringsfaciliteter.
 
Vejadgang til området sker fortsat ad Tidemandsvej. Der stilles krav om, at der skal etableres ca. 80 parkeringspladser i gården, og krav om hvor ind- og udkørsel skal ske, af hensyn til trafiksikkerhed. De 80 p-pladser er udtryk for et skønnet men fast parkeringskrav, der vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.
 
Østre Skole er opført i nationalromantisk stil fra 1901 til 1912, og er tegnet af arkitekt A. Haunstrup. Skolen er opført som en pavillonskole (skole bestående af fritliggende eller sammenbyggede bygningsenheder), og er ét af få eksempler herpå i dansk arkitekturhistorie. Skolen er bevaringsværdig i klasse tre (høj værdi) og indgår i sammenhæng med det omkringliggende oprindelige arbejderkvarter (Labæk, Seidelinsvej, Chr. Hansensvej, Fuglsvej og Skolegade) og Markedspladsen som et kulturmiljø. Dette forhold har ført til debat i høringsperioden, og har således ført til en særskilt beslutning i Udvalget for Klima og Miljø om kun at tillade hvide vinduer i området.
 
Foreslåede ændringer af lokalplan 1.50
På baggrund af høring indstiller administrationen at Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med følgende ændringer:
1. At lokalplanens §6.5 pkt. 2 ændre til:
”Ved isætning af nye vinduer og/eller døre, kviste og ovenlysvinduer, herunder ved udskiftning af sådanne, skal det sikres:”
- at vinduer og døre i facaden udføres enten i rød- og hvidmalet træ, som det oprindelige princip og farvevalg,
2. At lokalplanens §8.4 ændre til:
Der skal anlægges 80 parkeringspladser, principielt som vist på kortbilag 5.
3. At lokalplanens §3.2 og 5.1 ændre til:
3.2 I området må der desuden etableres de tilhørende nødvendige faciliteter som opholdsarealer og parkeringspladser, samt enkelte mindre bygninger til driftsformål. Endvidere kan der etableres ramper, hvis hensyn til handicap- eller redningsforhold betinger dette.

5.1 Bebyggelsen udgøres af den eksisterende bebyggelse, som vist på bilag 4. Foruden den eksisterende bebyggelse kan tillades mindre bebyggelse til driftsformål, Disse bygninger m.v. må maksimalt opføres i en etage med en maksimal højde på 3,5 meter målt efter bygningsreglementets regler (bygninger til driftsformål) og jf. § 6.7.
4. At § 4 Udstykninger ændres til:
Lokalplanområdet må udstykkes dog ikke mindre end 400 m2 pr. matrikel.
5. at grænsen mellem Delområdet A og B justeres således at muligheden for placering af medborgerhus mm. udvides til også at omfatte bebyggelse langs Markedspladsen.
 
Kerneopgaven vækst og bæredygtighed
Realisering af lokalplanen vil skabe en ny ramme for partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder, offentlige institutioner og lokalområdet, hvilket vil understøtte Holbæk Kommunes vækst- og bæredygtighedsdagsorden.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Denne alternative indstilling er magen til ovenstående indstilling. Dog adskiller den sig på et punkt og det er kravet til parkering. Med denne alternative indstilling er parkeringskravet omsat til et krav, der er bestemt af hvad bebyggelsen bruges til. Den alternative indstilling er, at kravet skal være: 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv, og 1 p-plads pr. 150 m2 offentligformål. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Ved denne løsning lægges udregningen af parkeringskravet over i byggesagsbehandling. Kravet bliver afhængig af den konkrete anvendelse. Forskellen i parkeringskravet er begrundet i at ansatte på kontor ikke nødvendigvis er lokale Holbækborgere, og derfor må forventes at komme i bil, hvorimod brugeren af uddannelses- og læringscenteret har tilknytning til Holbæk Kommune, og derfor i højere grad kan benytte bus eller cykel.
Der er lavet nedenstående tre eksempler for at vise konsekvenserne af den alternative indstilling:
 
Andel af bebyggelse der er erhverv
Andel af bebyggelse der er offentligformål
Samlet parkeringskrav
Eksempel 1
Halv/halv
50%
50%
82,9
Eksempel 2 Hovedsageligt erhverv
75%
25%
103,7
Eksempel 3
Kun erhverv
100%
0%
124,4
 
Denne løsning giver bygherren mulighed for at selv at justere anvendelsen, og dermed parkeringskravet, i forhold til den investering bygherren ønsker at lave.
Foreslåede ALTERNATIVE ændringer af lokalplan 1.50
På baggrund af høring indstiller administrationen at Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk vedtages med ændringer jf afsnittet ”Foreslåede ændringer af lokalplan 1.50” dog skal § 8.4 ændres således:
1. At lokalplanens §8.4 ændre til:
Der skal anlægges 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv, og 1 p-plads pr. 150 m2 offentligformål, principielt som vist på kortbilag 5.

Økonomiske konsekvenser
Planen giver i sig selv ikke anledning til udgifter for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Hovedindstillingen vil medføre, at der stilles krav om etablering af ca. 80 nye parkeringspladser indenfor lokalplanområdet. De ca. 80 parkeringspladser er baseret på kommuneplanens regler for parkering i centerområder, med udgangspunkt i kravet til kontor- og serviceerhverv, og fastsat efter et skøn ud fra det vidensniveau om indhold, der er på planlægningstidspunktet, samt de konkrete fysiske forhold.
 
Det vurderes, at den ny anvendelse af området og etablering af de nye parkeringspladser vil generere ny trafik i området. Dog vurderes det, at denne mængde trafik ikke får nævneværdig betydning for lokalområdet, da der tidligere har været en del trafik langs Tidemandsvej, da området var skole.

Høring
Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk har sammen med Kommuneplantillæg nr. 30 har været i offentlig høring fra den 13. oktober til den 9. december 2016, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger.
 
I høringsperioden blev der indsendt 7 høringssvar, samt afholdt et åbent borgermøde, og et konkluderende møde med projektorganisationen for renoveringen af Østre Skole. Referater fra møderne er vedhæftet som bilag.
 
Høringssvarene omhandler i det væsentligste bemærkninger om bevaringsværdi, samt støtte til ideen om at genanvende Østre skole til uddannelses- og læringscenter. Særligt mulighed for grå vinduer og muligheden for etablering af elevator- og trappetårne har givet anledning til indsigelser, og det forslås at disse muligheder udgår af lokalplanen i forbindelse med vedtagelsen. Adgang til 1.sal kan etableres med indvendig lift i forbindelse med trapperne.
 
På baggrund af høring indstiller administrationen at Lokalplan 1.50 for Uddannelses- og læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by, vedtages som nævnt under henholdsvis hovedindstilling og alternativ indstilling.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Sag nr. 169 om hvide vinduer behandlet i udvalget for Klima og Miljø den 29. november 2016.
Link til sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.


caseno16-63779_#4089645_v1_referat dialogmøde med bygherre.pdf
caseno16-63779_#4089665_v1_referat borgermøde.pdf
caseno16-63779_#4146378_v1_indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf - indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf.pdf
caseno16-63779_#4146366_v1_kb4-østreskole_holbæk_1-1000.png - kb4-østreskole_holbæk_1-1000.png.png

Bilag

Referat dialogmøde med Bygherre
Referat Borgermøde
Indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf - Indsigelsesskema_1.50_08-08-2017.pdf
KB4-ØstreSkole_Holbæk_1-1000.png - KB4-ØstreSkole_Holbæk_1-1000.png


40. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
 
  1. Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse
  2. Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Holbæk

Beskrivelse af sagen
Nye planer
A Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse (bilag 1)
Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at tilvejebringe et plangrundlag der muliggør etablering af et bofællesskab mellem Tuse og Tuse landsby. Området er i dag landbrugsareal, og kommunen har modtaget et projektforslag fra grundejer, der ønsker at opføre et bofællesskab med fokus på bæredygtighed.
 
Samlet set vurderes det, at planerne vil give mulighed for en ny boligtype, som der er efterspørgsel på i Holbæk kommune. På sigt vil det derfor medvirke til vækst i bosætningen i kommunen.
 
B Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Holbæk (bilag 2)
Byrådet besluttede på møde den 6. september 2016, at fremsætte et forbud mod udstykning af Møllevangen 1 i Holbæk, Øst. Som en konsekvens af denne beslutning, skal der udarbejdes en ny lokalplan, der afløser den eksisterende lokalplan 3.07.
 
Som opfølgning på byrådets beslutning og og de tidligere drøftelser i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget er der udarbejdet principper for udstykning, så områdets bevaringsværdier og områdets særlige karakter og kulturværdi bevares. Den nye lokalplan skal således sikre, at indsigten til de bevaringsværdige huse ikke sløres fra vej, ved kun at tillade udstykning af grunde bag de bevaringsværdige huse, og der må kun ske udstykning hvis det sikres at de enkelte grunde er større end 800 m2.
 
Kvarteret er et af Holbæks mest attraktive områder, ikke mindst på grund af de stærke arkitektoniske kvalitative og velbevarede huse i området, hvilket også gør det til et særligt kulturhistorisk kvarter på nationalt plan.
 
Den nye lokalplan udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen, og medvirker særligt til at understøtte kommuneplanens mål om bevaringsværdige bygninger og sammenhænge.
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.

Sagshistorik, henvisninger
Behandling i Økonomiudvalget den 1. februar 2017. Punkt 18.
 
Behandling i byrådet den 6. september 2016. Punkt 210.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Det indstilles, at a igangsættes.
 
Et flertal bestående af Ole Brockdorff, I og O indstiller, at b igangsættes, idet det bygningsmæssige udtryk skal bevares, og den tilbageværende grund skal være mere end 800 kvadratmeter.
 
Et mindretal bestående af Ole Hansen kan ikke tiltræde, at der kun kan ske udstykning bag ved husene, og hvis grunden er mere end 800 kvadratmeter.


caseno17-6963_#4145986_v1_prioriteringsnotat bofællesskab tuse byvej, tuse.pdf.pdf
caseno17-6963_#4145985_v1_prioriteringsnotat bevarende lokalplan for et område ved bakkekammen, holbæk.pdf.pdf
caseno17-6963_#4145987_v1_status planer.pdf.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat bofællesskab Tuse byvej, Tuse.pdf
Prioriteringsnotat bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Holbæk.pdf
status planer.pdf


41. Orientering om kystsikring

Orientering om kystsikring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om Holbæk Kommunes indsats i forhold til kystsikring til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima- og Miljø har på baggrund af borgerhenvendelse ønsket at få en orientering om Holbæk Kommunes indsats i forhold til kystsikring.
 
Klimaændringerne medfører stigende havvandsspejl og de mere voldsomme storme betyder, at de kystnære områder oftere oversvømmes. Der har været henvendelser fra bekymrede borgere, der ønsker en sikring mod oversvømmelserne. Kommunens rolle er dels i forhold til kystbeskyttelsesprojekter og dels i forhold til beredskab i de akutte situationer, hvor vandet stiger.
 
Kystbeskyttelsesprojekter
I Holbæk Kommune er der ikke afsat midler til kommunal medfinansiering af anlæg til kystsikring. Det er således kystbeskyttelseslovens regler, der finder anvendelse, og her er det fastlagt, at udgangspunktet er, at det er de grundejere, der får fordel af kystbeskyttelsen, der skal afholde udgifter til etablering af kystsikringen.
 
En sag om etablering af kystsikring opstartes således på baggrund af grundejernes skriftlige anmodning. Denne anmodning skal indeholde en beskrivelse af det ønskede projekt med oversigt over de berørte grundejere og forslag til udgiftsfordeling. Kommunens rolle er herefter at indhente udtalelse fra Kystdirektoratet og på denne baggrund træffe afgørelse om man skal gå videre med projektet og træffe afgørelse om udgiftsfordeling.
 
Nogle kommuner har valgt at afsætte midler til kystsikring og kan derfor gå mere aktivt ind i etableringen af projekter, som f.eks. Roskilde Kommune.
 
Grundejerforeninger fra Strandmøllekvarteret i Holbæk og sommerhusområderne på nordsiden af Tuse Næs, har henvendt sig for at høre nærmere om muligheden for at få opstartet en proces om etablering af kystbeskyttelse. Kommunen har i den forbindelse oplyst grundejerforeningerne om reglerne for kystbeskyttelsessager.
 
Beredskab i forbindelse med akutte situationer
Holbæk Kommunes beredskab varetages i det kommunale fællesskab af Vestsjællands Brandvæsen og indsatserne styres gennem beredskabsplaner på en række væsentlige områder. Ved konkrete hændelser som senest stormen Urd i december 2016, blev indsatsen ledet af Vestsjællands Brandvæsen og støttet kommunalt bl.a. ved at stille sand, sandsække og mandskab til rådighed for borgernes sikring mod vandstandsstigningen.
Den kommunale hjemmeside giver vejledning og indsigt bl.a. med kote kort, så indsatsen kan afpasses efter prognoserne for vandstandsstigninger.
Beredskabsplanerne justeres løbende i forhold til samarbejdspartner f.eks. forsyningsselskaber, materieludvikling og erfaringer fra hændelser.
 
Fremtiden
Kommunerne omkring Isefjorden, og Roskilde Fjord har siden stormen Bodil i 2013 lagt pres på regeringen for at få staten til at tage et større ansvar for at sikre kysterne. Minister Esben Lunde-Larsen har på det seneste i medierne tilkendegivet, at regeringen vil tage større ansvar i forhold til opgaven. Hvordan den større statslige indsats skal udmøntes er stadig uvist.
 
Holbæk Kommune har endvidere haft henvendelser fra Greater Copenhagen Green Connect, der arbejder for at sikre en fast forbindelse mellem Rørvig og Hundested, der kan fungere som højtsikring for den samlede fjord.
 
Holbæk Kommune følger interesseret projektet og de nye mulige statslige initiativer. Administrationen vil holde udvalget orienteret om ny udvikling.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø har den 26. januar 2015 fastlagt indsatsen for kystsikring, herunder at finansiering af kystsikringsprojekter tilvejebringes af de berørte grundejere

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Taget til efterretning.
42. Orientering - Igangsætning af arbejdet med en ny vejledning om råden over vejarealer

Orientering - Igangsætning af arbejdet med en ny vejledning om råden over vejarealer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 
 1. at orienteringen, om at administrationen igangsætter arbejdet med ny vejledning om råden over vejareal, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kommunens retningslinjer og takster stammer fra et politisk besluttet regulativ fra 1997. ”Regulativ for benyttelse af Park- og Vejarealer”, Holbæk Kommune 1997 vedlægges som bilag.
 
Desværre er det administrationens erfaring, at det er uklart for både borgere og erhvervsdrivende, hvad der er gældende og hvordan regulativet administreres. Det betyder, at vigtige ganglinjer på fx Ahlgade ofte er blokeret af skilte, vareudstilling mv.
 
Siden regulativets udgivelse er der desuden indført en regel i vejloven om, at betaling for brug af vejarealer til forretningsmæssige formål modsvarer forvaltningens direkte og indirekte faktiske udgifter.
 
Der er således behov for ændring af det gældende regulativ. Administrationen går derfor nu i gang med at udarbejde en ny og tidssvarende vejledning med retningslinjer og ansøgningsmuligheder på kommunens hjemmeside.
 
Formålet med vejledningen er, at modernisere retningslinjer og takster således at de lever op til nutidige forhold. Det skal være nemt for borgere og de erhvervsdrivende at få de nødvendige tilladelser på veje, fortove og pladser og der skal være god tilgængelighed for alle. Det er desuden vigtigt, at der er opbakning til retningslinjerne og der er fælles spilleregler, så borgere og erhverv får en ensartet behandling.
 
Vejledningen skal indeholde retningslinjer for gadesalg, udendørsservering, vareudstilling, skilte/reklamer, større arrangementer og takster mv.
 
Forventet proces
 

Høring
Via Holbæk Byforum gennemføres en høring af butikkerne i Holbæk centrum. Der suppleres med et spørgeskema som alle kan udfylde på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag – link
Lov om Offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Taget til efterretning.


caseno17-10936_#4143203_v1_regulativ.pdf.pdf

Bilag

regulativ.pdf


43. Orienteringer til mødet den 21. marts 2017.

Orienteringer til mødet den 21. marts 2017.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø.
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         nedenstående orienteringer tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 1. Status på tidligere behandlede sager (bilag)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-03-2017
Taget til efterretning.


caseno16-51706_#4154613_v1_2017-03-21 - status på tidligere sager -.pdf.pdf

Bilag

2017-03-21 - Status på tidligere sager -.pdf