UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

21-02-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-02-2017 14:00:00


PUNKTER

17. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. februar 2017
18. Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed
19. Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje
20. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej
21. Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse
22. Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver
23. Beslutning om bekæmpelse af måger i Holbæk Kommune
24. Beslutning om bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune
25. Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik
26. Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen - Lukket punkt
27. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)
28. Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv
29. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 28
30. Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej Sag nr. 16/2646017. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. februar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 21. februar 2017 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Godkendt.
18. Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed

Godkendelse af Rapport om trafiksikkerhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Rapport om Trafiksikkerhed (jf. bilag 1) godkendes

Beskrivelse af sagen
 
Rapport om Trafiksikkerhed er tidligere godkendt af Udvalget for Klima og Miljø på mødet den 29. november 2016. Sagen blev dog ikke videresendt til Økonomiudvalget. Sagen gensendes derfor til godkendelse i udvalget, for at rapporten kan sendes videre til behandling i hhv. Økonomiudvalget og i byrådet.
 
Baggrund
Byrådet godkendte den 15. juni 2016 at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020 i høring. Høringssvar og en gennemgang af planen gav anledning til at ændre Trafiksikkerhedsplanen til en rapport om Trafiksikkerhed. Bl.a. på baggrund af at forslaget til Trafiksikkerhedsplanen ikke indeholdt en handleplan med prioritering af konkrete indsatser til trafikforbedringstiltag.
 
I de tidlige politiske drøftelser af arbejdet med en trafiksikkerhedsplan, har der været et ønske om at have fokus på sikre skoleveje. Dette er sket i form af en tryghedsundersøgelse, med fokus på sikre skoleveje og cykelstier, og input fra skolebestyrelserne om trafiksikkerheden i nærområdet mv. Det er derfor også hovedfokus i rapporten.
 
Rapport om Trafiksikkerhed indeholder en status over trafiksikkerheden med analyser og undersøgelser af trafikfarlige skoleveje (skolernes input), uheldsbelastede lokaliteter og en tryghedsundersøgelse. Herudover indeholder den kommunens målsætning for antal tilskadekomne i trafikken, en liste med indkommende tiltag til trafikforbedringer fra hhv. rapportens analyser, tryghedsundersøgelsen og fra høringssvarene til forslaget.

Høring
Byrådet besluttede den 15. juni 2016, at sende Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 i høring. Høringsfristen udløb den 26. august 2016. Der indkom i høringsperioden 33 høringssvar, fra borgere, foreninger og organisationer, lokalråd og fra skolebestyrelser.
 
Høringsnotat til forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020
Høringssvarene indeholder både nye input til trafikforbedrende foranstaltninger (kryds og strækninger), resultatet af analyser og undersøgelser, manglen på prioriteringer i planen og spørgsmål til høringsprocessen.

Høringsnotat til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020, og høringssvarene er vedhæftet som hhv. bilag 4 og bilag 5.
 
Inddragelse af skolebestyrelser og borgere
I forbindelse med arbejdet med Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 er der afholdt møder med alle folkeskolernes bestyrelser, samt sendt invitationer til de private skoler (fra 0 til 9 klasser) om, at komme med input til trafikforbedrende foranstaltninger på skrift eller med muligheden for et møde med kommunen.
Alle bemærkninger fra kommunes offentlige skoler og privat skolerne Andreasskolen, Holbæk Lilleskole og Holbæk Privatskole er behandlet og indarbejdet i rapporten.
 
Tryghedsundersøgelse
Der har været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle der har besøgt linket til undersøgelsen har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en indmeldelse af 333 punkter og 577 delstækninger, hvor der vurderes at være utryghed i trafikken.

Lovgrundlag – link
Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af skoleelever, hvis skolevejen er defineret som en trafikfarlig skolevej. En skolevej er trafikfarlig, hvis; der er sket mange trafikuheld. Skoleveje i byer vurderes som udgangspunkt ikke som trafikfarlige, hvis de har fortov og / eller cykelfaciliteter.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har som rapport om Trafiksikkerhed tidligere været forlagt udvalget for Klima- og Miljø:
 
Beslutning i udvalget for Klima- og Miljø den 27. september 2016 (dagsordenspunkt 131)
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 (dagsordenspunkt 198)
 
Beslutning i udvalget for Kilma- og Miljø den 29. november 2016 (dagsordenspunkt 161)
 
 
Sagen har som Trafiksikkerhedsplan tidligere været forlagt udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet:
 
15-05-2013      Byrådet beslutter at frigive midler til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan.
Dagsordener og referater
 
27-05-2014      KMU beslutter at der arbejdes videre med fokus på trafikfarlige skoleveje.
Dagsordener og referater
 
28-10-2014      KMU godkender Forslag til Trafiksikkerhedsplanen.
Dagsordener og referater
 
05-11-2014      ØKO beslutter at sagen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde i sommeren2015.
Dagsordener og referater
 
15-06-2016     Byrådet godkender at Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.
Dagsordener og referater

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.
 
Høringssvar fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges og indarbejdes i bilaget med høringssvarene og i rapporten.


caseno16-14421_#3930397_v1_bilag 5 - høringssvar til forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020.pdf.pdf
caseno16-14421_#3930401_v1_bilag 4 - høringsnotat om høringssvarene til forslag til trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf.pdf
caseno16-14421_#4015476_v1_bilag 1 - rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf.pdf
caseno17-8616_#4132454_v1_høringssvar til rapport om trafiksikkerhed 2016 inkl. bilag samlet.pdf.pdf

Bilag

Bilag 5 - Høringssvar til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020.pdf
Bilag 4 - Høringsnotat om høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf
Bilag 1 - Rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf
Høringssvar til rapport om trafiksikkerhed 2016 inkl. bilag Samlet.pdf


19. Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje

Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. gennemførelse af de prioriterede trafikforbedrende tiltag (jf. bilag 1) godkendes. Herunder at der frigives 7,6 mio. kr. til finansiering af tiltagene. Midlerne er afsat i budget 2017 og 2018 under trafikforbedrende foranstaltninger
 2. det videre arbejde med stiløsninger på eksisterende veje (jf. bilag 2) godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Administrationen har på baggrund af rapporten om trafiksikkerhed i Holbæk Kommune udarbejdet:
 
Udvalget for Klima og Miljø behandlede begge dele på deres møde den 29. november 2016, og på baggrund af udvalgets ønsker, er begge bilag revideret.
Ønsker og rettelser fremgår i beskrivelsen nedenfor. 

I de tidligere politiske drøftelser af arbejdet med trafiksikkerhed, har der været ønske om at have fokus på sikre skoleveje.
Trafiksikre skoleveje er derfor vægtet højt i forbindelse med de trafikforbedrende indsatser i begge notaterne.
 
Gennemførelse af de prioriterende trafikforbedringstiltag (bilag 1)

På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag. Disse tiltag er fremkommet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, hvor tilkendegivelser fra tryghedsundersøgelsen, møder med skolerne og høringssvar fra den offentlige høring, sammen med uheldsanalysen ligger til grund for udarbejdelse af listen.
Med baggrund i den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje højt, har administrationen foretaget en prioritering af de trafikforbedrende tiltag ud fra følgende parametre:
 1. hvilke skoleveje er mest trafikfarlige
 2. hvor kommer forbedringerne flest skolebørn til gavn
 3. hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.
Notatet beskriver, hvordan gennemførelsen af de prioriterede trafikforbedrende tiltag kan gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme for anlægsmidler til trafiksikkerhedsforanstaltninger i kommunens budget 2017-2020. Der lægges op til at udmønte pengene i 2017 og 2018, da det er de to år, som dette byråd laver budget for.
Beløbene i notatet er prisoverslag, da den endelige pris først er kendt, når projekterne er detailprojekteret.
 
Udvalget har på mødet den 29. november 2016 bedt administrationen om at tydeliggøre, hvordan vægtningen af elementerne er sket i forbindelse med prioriteringen af forslagene i bilag 1 - Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag. Der er derfor tilføjet en uddybende tekst ud for hvert af tiltagene i bilaget.
Derudover er der i 2017 prioriteret 200.000 kr. til etablering af lokalhastighedsnedsættelse samt bedre afmærkning på Søstrupvej. Derved kan strækningen gøres mere tryg for cyklister allerede i år.
 
Stiløsninger på eksisterende vejnet (bilag 2)
 
Der er udarbejdet et notat, som beskriver i hvilket omfang kommunen kan arbejde med at etablere cykelfaciliteter på eksisterende veje.
Notatet beskriver, hvordan nogle af de prioriterede trafikforbedrende tiltag (se bilag 1), der omhandler cykelstiløsninger, kan etableres på eksisterende vejnet, med en mindre anlægsydelse til følge. Notatet beskriver samtidig, hvordan kommunen metodisk kan arbejde med at etablere flere cykelfaciliteter og et bedre samlet cykelstinet.
 
Udvalget gav på mødet den 29. november udtryk for, at de ønskede at få forelagt et udvidet Notat om stiløsninger på eksisterende veje, hvor det er beskrevet:
a) hvordan kommunen kan etablere flere 2 – 1 veje
b) om der i tiltaget om sti fra Søstrup til Megacentret kan laves en bro ved Tingtved-krydset i stedet for en ny omfartsvej udenom krydset
 
Ad a) Flere 2-1 veje
Der er anbefalet 2 – 1 vej fra Stigs Bjergby og Skamstrup i notat om stiløsninger på eksisterende veje. Administrationen har vurderet på de stier, som er udpeget i Holbæk Kommunes gældende stiplan og kun fundet denne egnet til løsningen.
Der kan muligvis etableres 2 – 1 veje på andre veje, som ikke er udpeget i stiplanen, men disse strækninger er ikke vurderet endnu. Notatet lægger op til, at administrationen fortsætter arbejdet med at synliggøre i hvilket omfang, der kan etableres cykelfaciliteter på eksisterende vejnet samt, hvor der er behov for at binde det eksisterende cykelstinet bedre sammen.
 
Ad b) Bro ved Tingved-krydset i stedet for en ny omfartsvej udenom krydset
Gadekæret i Tingtved er beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven. Det forventes, at der kan gives dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at føre en bro over søen eller eventuelt at sætte en spuns i kanten af søen mod Søstrupvej så den samlede vejbredde kan udvides så meget, at der kan udvides med cykelfaciliteter.
Til gengæld for disse tiltag vil der i en dispensation blive stillet krav om, at gadekæret efterfølgende vil fremstå i en renere og mere naturbeskyttende udgave. Gadekærets samlede areal må ikke indskrænkes, og oprensning af et gadekær er meget omkostningstungt fordi, det oprensede materiale skal i deponi.
Både anlæg af en bro og udvidelse af Søstrupvej ved hjælp af en spunsvæg må forventes at være dyre at gennemføre og specielt en bro vil være en stor fremtidig driftsomkostning. Inden det med sikkerhed kan siges, om de to ovenstående forslag er mulige at gennemføre, vil det kræve en detailundersøgelse som forventes at beløbe sig til 200.000 kr. Dette beløb er ikke indregnet i de foreliggende forslag i bilaget.

Økonomiske konsekvenser
Der er 1.295.000 kr. i ikke forbrugte midler fra budget 2016 til Trafiksikkerhedsforanstaltninger. Det forudsættes, at disse midler overføres.
 
Budgettet til Trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2017 er på 7,2 mio. kr., hvoraf der er reserveret 0,9 mio. kr. til henholdsvis et projekt i Kundby (0,3 mio. kr.) og et projekt i Gislinge (0,6 mio. kr.).
Den samlede ramme i 2017 er dermed på 6,3 mio. kr.
 
Der er i budgettet frem til 2020 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 til Trafiksikkerhedsforanstaltninger. Fra budget 2017 til og med 2020 er det et beløb svarende til 12,3 mio. kr.
 
I bilag 1 Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag ses en beregning af, hvordan budgettet til Trafiksikkerhedsforanstaltninger kan anvendes til at gennemføre listens projekter med prioritering af de trafikforbedrende tiltag.
Hvis indstillingen godkendes forventes det, at 14 af 18 udpegede trafikforbedrende tiltag kan være etableret for de afsatte budgetmidler allerede i 2018. To af de øvrige udpegede trafikforbedrende tiltag er allerede finansieret via andre midler.
Derudover anbefaler administrationen at der bliver afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018, som benyttes ad hoc til trafikforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikulykker, borgerhenvendelser eller andet på baggrund af trafik faglige vurderinger. Disse midler er også indeholdt i prioriteringen.

Det forventes, at der ved udgangen af 2018 igen prioriteres trafikforbedrende tiltag til gennemførelse i 2019 og 2020.

Øvrige konsekvenser
Godkendelse af indstillingen vil have en positiv indflydelse på trafiksikkerheden og trygheden i Holbæk Kommune. Godkendelsen vil også synliggøre i hvilket omfang kommunen arbejder videre med trafiksikkerheden, og hvordan nye løsninger for anlæg af cykelfaciliteter kan være med til at forbedre det eksisterende cykelstinet. Det sker blandt andet ved at etablere et bedre sammenhængende cykelstinet for en mindre ydelse end det er forventeligt i dag.

Høring
I forbindelse med udarbejdelse af Rapport om Trafiksikkerhed er der gennemført en internetbaseret tryghedsundersøgelse, hvor alle borgere har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. I samme forbindelse har der været afholdt møder med alle skolerne i kommunen, som har ønsket det.
 
Forslaget til Rapport om Trafiksikkerhed har været i offentlig høring.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har tidligere været forelagt Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget.
 
Beslutning i Udvalg for Klima og Miljø den 29. november 2016 (dagsordenspunkt 161)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt, på nær tiltaget på Absalonvej, hvor der forelægges en særskilt sag.


caseno17-4954_#4120163_v1_gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf.pdf
caseno17-4954_#4120165_v1_notat om stiløsninger på eksisterende veje.docx.pdf.pdf

Bilag

Gennemførsel af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf
Notat om stiløsninger på eksisterende veje.docx.pdf


20. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer gøres permanent
 2. Truelsdalvej søges nedklassificeret til privat fællesvej
 3. Udvalget giver principiel godkendelse til, at offentlige veje kan nedklassificeres til private fællesveje i tilsvarende situationer som beskrevet nedenfor

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer ophæves
 2. Truelsdalvej fortsat skal være offentlig vej

Beskrivelse af sagen
 
Truelsdalvej er en offentlig vej, som er særdeles smal, snoet og bakket. På anmodning fra samtlige vejens beboere har Vej og Trafik givet tilladelse til, at vejen spærres for gennemgående motorkørsel. I første omgang er tilladelsen givet i en 3-måneders prøveperiode, da Vej og Trafik ikke havde mulighed for på forhånd at afklare, om spærringen ville medføre gener for andre end vejens egne beboere.
 
Prøveperioden er udløbet, og Vej og Trafik har modtaget en enkelt henvendelse fra en borger, der har anvendt og fortsat ønsker at anvende vejen til gennemkørsel. Som følge af spærringen må borgeren køre en omvej på 1,3 km, men får ikke længere transporttid.
 
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
 
Både Vej og Trafik og Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at vejen er uegnet til gennemkørende trafik og har derfor givet tilladelse til spærringen. Da samtlige beboere som nævnt står bag ønsket om spærringen og da en færdselssikkerhedsmæssig og trafikal vurdering peger på at opretholde spærringen, vurderer Vej og Trafik, at spærringen skal gøres permanent.
 
Som det fremgår af vedlagte NetGIS-plot, kan gennemkørende trafik anvende andre og bedre veje i området.
 
Kriteriet om, at trafikken på vejen langt overvejende er til beboerne på vejen er sammenfaldende med kriteriet for, om en given vej bør være en offentlig vej eller en privat fællesvej.
 
Da der efter etablering af spærringen ikke er muligt at anvende vejen til gennemkørende trafik, er det nærliggende ved samme lejlighed at søge vejen nedklassificeret til privat fællesvej.
 
En sådan nedklassificering tager normalt 4-6 år, men kan udføres relativt enkelt gennem en frivillig aftale med vejens beboere, hvis denne aftale indgås på et fuldt oplyst juridisk grundlag. En sådan aftale blev f.eks. indgået i 2013 med Berendsen Textil Service A/S og EUC Nordvestsjælland for en del af Vølundsvej.
 
Administrationen anmoder Udvalget for Klima og Miljø om en principiel tilkendegivelse om, hvorvidt der i denne og tilsvarende situationer skal iværksættes en nedklassificering. Det er ikke hensigten at indlede en generel nedklassificering af offentlige veje, men der opstår nogle gange situationer, hvor spørgsmålet på grund af en udefra kommende henvendelse er relevant.

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
Da der stadig er borgere, der ønsker at anvende Truelsdalvej som gennemkørselsvej, er der ikke grundlag for at spærre vejen.
 
Spærringen skal derfor fjernes, nu da prøveperioden er udløbet.
 
Når der ikke spærres for gennemgående trafik, er der ingen anledning til at nedklassificere vejen.

Økonomiske konsekvenser
 
En permanent spærring af Truelsdalvej og en efterfølgende nedklassificering til privat fællesvej kan gennemføres uden udgifter for Holbæk Kommune.
 
Tværtimod vil kommunen fremover spare udgifterne til drift af ca. 1,4 km offentlig vej. Denne udgift er vanskelig at vurdere, men består af to årlige slåninger af rabatter, oprensning af grøfter efter behov samt vedligeholdelse af asfaltlaget.

Høring
Midt- og Vestsjællands Politi har allerede godkendt en permanent spærring af vejen, og nedklassificeringen kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder.
 
Hvis en nedklassificering ikke kan gennemføres via en frivillig aftale, skal der ske en høring af vejens beboere som led i den almindelige procedure for nedklassificering.

Lovgrundlag – link
Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 15 og §§ 124-129
 
Kommunen kan som vejmyndighed beslutte, at en vej skal nedlægges som offentlig vej, jf. § 15. Hvis vejen skal opretholdes om privat fællesvej, skal nedlæggelsen normalt ske efter en procedure, der tager min. 4 år. Denne procedure kan dog fraviges efter aftale, hvis samtlige berørte grundejere er enige, jf. § 126

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Udsat, idet det undersøges, hvordan lodsejerne langs vejen kan få vejadgang.


caseno16-17687_#4107581_v1_truelsdalvej plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4121368_v1_henvendelse fra borger.pdf.pdf

Bilag

Truelsdalvej plot.pdf
Henvendelse fra borger.pdf


21. Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         der ikke arbejdes videre med etablering af en elevator, da tilgængeligheden imellem de to bydele er tilstrækkelig

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 200.00 kr. til udarbejdelse af projektforslag til en elevator i Tølløse. Beløbet finansieres af puljen for tilgængelighed i anlægsbudgettet for 2017.

Beskrivelse af sagen
Resume
Borgere, politikere, og administration har været optaget af udestående ved Banedanmarks udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet.
 
Punktet har sidst været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet i januar 2016.
Administrationen har afholdt møde med Banedanmark og de vil sørge for at
mangler, der kunne henføres til dem, vil blive udført. Derudover var der øvrige
forhold både i Tølløse, Soderup og Vipperød der skulle prioriteres og håndteres
politisk hos os selv, jf. byrådets beslutning den 28. januar 2016.
 
Dette dagsordenspunkt omhandler forholdene med tilgængeligheden for de gangbesværede, der skal færdes mellem Tølløsevej og Kvarmløsevej i Tølløse. En borgergruppe i Tølløse ønsker, at der udover de nuværende løsninger etableres en elevator ved gangtunnellen der forbinder Tølløsevej og Kvarmløsevej.
 
Banedanmark har gennemført dobbeltsporprojektet i Tølløse i overensstemmelse med de gældende regler om tilgængelighed. På den baggrund indstiller administrationen, at der ikke gennemføres yderligere tilgængelighedsfremmende foranstaltninger i denne sammenhæng.
 
Tilgængeligheden mellem Tølløsevej og Kvarmløsevej
Efter at Banedanmark har udført dobbeltsporet har der fra borgere været utilfredshed med hvordan handicappede og andre dårligt gående skal komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej.
 
Banedanmark har udført en vejunderføring med cykel- og gangsti (markeret med rød i vedlagte bilag) og en gangtunnel (markeret med blå i vedlagte kortbilag). Begge løsninger forbinder Tølløsevej med Kvarmløsevej.
 
Vejunderføringen med cykel- og gangsti kan bruges af handicappede og gangbesværede. Gangtunellen kan anvendes af gangbesværede, men er vanskelig at bruge for kørestolsbrugere. Kørestolsbrugere kan med fordel anvende elevatoren ved Tølløse Station og gangbroen over banen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej.(Markeret med grøn i vedlagte kortbilaget). De driftsproblemer der tidligere har været med med elevatoren er udbedret, og belysningen er også blevet forbedret.
 
Hele projektet har løbende været tilgængelighesdsrevideret og er udført efter gældende regler for tilgængelighed. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke etableres en elevator ved gangntunnellen. Administrationen vurderer derudover, at tilgængeligheden omkring krydsning af jernbanen i Tølløse er den samme som i andre stationsbyer i kommunen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Efter at Banedanmark har udført dobbeltsporet har der fra borgere været utilfredshed med hvordan handicappede og andre dårligt gående skal komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen føler ikke, at deres  forventningerne til projektet  er blevet opfyldt. De synes  vejen igennem vejunderføringen er meget lang og de mener ikke at løsningen med at de handicappede skal anvende elevatoren ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal. De ønsker derfor at der bliver etableret  en elevator ved gangtunnelen.
 
Administrationen anbefaler derfor alternativt, at der udarbejdes et projektforslag til etablereing af elevatoren. Administrationen forventer, at det koster 200.000 kr.
Projekteringen vil resultere i et konkret projektforslag, der ikke er budgetteret midler til.
Projektforslaget vil blive forelagt politisk samtidig med en stillingtagen til hvordan midlerne til etablering af selve elevatoren skal finansieres.

Økonomiske konsekvenser
Bliver den alternative indstilling besluttet, skal der bruges 200.000kr til udarbejdelse af et projektforslag. Midlerne tages fra puljen til tilgængelighed under anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø. Der er budgetlagt 1.100.000kr. i 2017. Herefter vil der være 900.000kr. tilbage.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Det indstilles, at den alternative indstilling tiltrædes.
 
Henvendelsen fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges som bilag.


caseno17-5464_#4119128_v1_tølløse.pdf.pdf
caseno17-5464_#4132410_v1_bem. til sag 17-5464 - kmu møde 21.02 - 2017 02 bem. til sag 17-5464 på kmus møde 21.02.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag
Henvendelse fra Tølløse lokalforum, Tølløse i fællesskab og Aldresagen i Tølløse


22. Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver

Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         der frigives en anlægsbevilling på 4.300.000 kr. til havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og akutrenovering af skader og nedbrudte elementer på Havnene i Holbæk og på Orø. Beløbet finansieres af låneoptag til havneformål uden at påvirke kommunens låneramme.
2.         der frigives en anlægsbevilling på 730.000 kr. til udskiftning af akselgenerator på Orø-færgen. Beløbet finansieres af låneoptag til havneformål uden at påvirke kommunens låneramme.

Beskrivelse af sagen
Holbæk og Orø havn trænger til at blive renoveret. De har været meget udsat efter den sidste stormflod Urd og den forrige stormflod Bodil. Havnene trænger derfor til en akutrenovering og generelle vedligeholdelsesarbejder. Der er nedbrudte elementer der skal fornyes og renoveres.
 
Gammel havn i Holbæk har være udsat for stormfloden Urd og Bodil. Belægninger og kajkant har taget skade. Derfor er der steder som trænger til at få nyt asfalt og enkelte steder hvor der skal asfalteres. Der er enkelte steder hvor belægningen ved kajkanten er sunket så meget, at hvis der ikke bliver gjort noget, skal området spærres af.
 
Orø havn har også været udsat for stormen Urd og Bodil. Ved den sidste stormflod blev en del af hammeren (det øverste stykke træ på kajen) langs en del af kajen revet løs. Resten af hammeren er meget gammel og råden og trænger til en akutrenovering. Belægninger og lejdere (stiger) trænger til en renovering og udskiftning.
 
Havnebassinet i Holbæk gl. havn trænger til en oprensning/uddybning, da det til tider er svært at få skibe op på store bedding. De sidder fast. Det vil også være svært fremover at sige hvilke størrelse skibe der kan komme ind i havnebassinet. Det har stor betydning for skibsværftet at få skibe, der skal have udført værftsreperationer.
 
Orøfærgens akselgeneratoer skal udskiftes og indgår i samme låneramme som de øvrige arbejder på havnen.

Økonomiske konsekvenser
Udgifter på Orø-færgen og havneområdet, som ikke er indregnet i det oprindelige vedtagne budget for 2017 er udgiftsneutral for kommunen det pågældende år.
 
Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger og færgefaciliteter for færgeoverfarter, der er anført i bilaget til lånebekendtgørelsen.
 
Efter ministeriets praksis omfatter låneadgangen til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne eksempelvis grundkøb, køb af havneanlæg, uddybning af sejlrender og havnebassiner, udbygning af moler, katodebeskyttelse af stålspunsindfatninger, spulebassin, bådbroer og faste forsyningsinstallationer, veje, opmarchbåse, parkeringsarealer, kajanlæg, højvandsværn og bygninger, herunder f.eks. havneadministrationsbygninger, toilet- og badfaciliteter og legepladser, der er beliggende på havneområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.
23. Beslutning om bekæmpelse af måger i Holbæk Kommune

Beslutning om bekæmpelse af måger i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der bekæmpes ikke måger fremover på kommunes bygninger
 2. administrationen i Holbæk Kommune informerer borgere via hjemmeside og informationsmateriale om de regler og forpligtelser, der er i forbindelse med bekæmpelse af måger

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. bekæmpelsen af måger ved fjernelse af reder og æg, samt oliering af æg på kommunens egne bygninger i Holbæk by, fortsætter i 2017.
Driftsudgiften på 75.000 kr. finansieres  indenfor politikområde Miljø og Planer, som beskrevet under  økonomiske konsekvenser
2. administrationen i Holbæk kommune informerer borgere via hjemmeside og informationsmateriale om de regler og forpligtelser, der er i forbindelse med bekæmpelse af måger

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø besluttede i november 2015 at afsætte 75.000 kr. til bekæmpelse af måger på egne bygninger i Holbæk by og dette blev iværksat hen over året i 2016. Resultatet i 2016 fremgår af vedlagte bilag.
 
Da der ikke er afsat midler i driftsbudgettet for 2017 til at fortsætte mågebekæmpelsen og da det ikke er en lovbunden opgave, anbefaler administrationen at bekæmpelsen af mågerne indstilles.
 
Konsekvens af indstillingen
Der er i driftsbudget 2017 ikke afsat midler til at fortsætte bekæmpelsen af måger, og af hensyn til kommunens økonomiske situation anbefaler administrationen at indsatsen ikke fortsætter i 2017. Såfremt bekæmpelsen af måger skal fortsætte i 2017 skal pengene findes ved at nedprioritere øvrige kerneopgaver.
 
Bekæmpelsen af måger er ikke en opgave, som kommunen er forpligtiget til at udføre ifølge nogen lovgivning. Forebyggelse er den enkelte grundejers ansvar.
 
Der vil ikke fremover blive iværksat bekæmpelse af måger på de kommunale bygninger. Mågerne vil have mulighed for at opholde sig og yngle på de kommunale bygninger, hvis der er gunstige forhold for dette. Havneområdet vil muligvis igen få store problemer med måger.
 
Administrationen vil derfor fortsat lave informationsindsatser over for borgerne via kommunens hjemmeside, boligforeninger og grundejerforeninger m.fl., om borgernes eget ansvar og adfærd i forhold til forebyggelse og evt. bekæmpelse af måger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Bekæmpelsen af måger på kommunens egne bygninger vil mindske generne fra mågerne i de områder, der ligger tæt ved disse bygninger.
 
Resultatet af indsatsen med oliering af mågeæg på havneområdet i 2016 betød, at der ikke blev udklækket 400 æg. Effekten, som allerede har kunne mærkes i havneområdet, vil medføre at mågegenerne minimeres i takt med at bestanden nedbringes.
 
Undersøgelser viser, at et mågepar i løbet af få år kan etablere en hel koloni, hvis de har haft ynglesucces. Ligeledes vil ungerne vende tilbage til det sted, som de er opvokset.
 
Ved kun at bekæmpe måger på kommunens egne bygninger, er det nødvendigt, at der laves informationsindsatser over for borgerne via kommunens hjemmeside, boligforeninger og grundejerforeninger m.fl., om borgernes eget ansvar og adfærd i forhold til forebyggelse og evt. bekæmpelse af måger.

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen indebærer, at:
 
- der afsættes administrative ressourcer til udarbejdelse og udsendelse informationsmateriale. Opgaven finansieres indenfor det nuværende driftsbudget.
 
Alternativ indstilling indebærer, at:
 
- der i 2017 afsættes 75.000 kr. til bekæmpelse af måger på kommunens egne bygninger. Indsatsen bliver finansieret indenfor politikområdet Miljø og Planer. Udvalget har mulighed for at træffe beslutning om:
 
a) Udarbejdelsen af miljøgodkendelser og tilsyn på såvel landbrug som virksomheder foretages i større omfang af administrationen ved brug af eksterne konsulenter end oprindeligt budgetteret Herved spares der i størrelsesordenen af 25.000 kr. Dette dog under forudsætning af, at der ikke uventet kommer en væsentlig forøgelse i antallet af ansøgninger.

b) Nedprioritere midler til ekstern udarbejdelse af lokalplaner. Administrationen har i dag mulighed for at udarbejde enkelte lokalplaner ved brug af eksterne konsulenter. Derfor kan kommunen i dag efterkomme ønsker fra udviklere, som har fået mulighed for at realisere deres projekter. Som eksempel kan nævnes udarbejdelse af en lokalplan for et privat boligbyggeri i Jyderup. Planafdelingen oplever en stor efterspørgsel fra udviklere på udarbejdelse af lokalplaner, og i tilfælde af nedprioritering af midlerne, må udviklerne afvente kommunens mulighed for at prioritere planen. En mindre lokalplan svarer til ca. 100.000 kr.

- der afsættes administrative ressourcer til udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale. Opgaven finansieres indenfor det nuværende driftsbudget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Der afsættes 25.000 kr. til bekæmpelse af måger. Byforum involveres i arbejdet i forventning om medfinansiering fra aktørerne.


caseno17-2890_#4121079_v1_observationer og status på bekæmpelse af måger.pdf
caseno17-2890_#4121082_v1_evaluering af bekæmpelse af måger 2016.pdf

Bilag

Observationer og status på bekæmpelse af måger
Evaluering af bekæmpelse af måger 2016


24. Beslutning om bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune

Beslutning om bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. bekæmpelsesindsatsen af vilde katte, som har været en forsøgsordning i 2016, ikke fortsætter.
 2. administrationen udarbejder informationsmateriale til kommunens hjemmeside, boligforeninger og grundejere om borgernes eget ansvar i forhold til de hjemløse katte og hvad de kan gøre for at undgå tiltrækning af vilde katte

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. bekæmpelsesindsatsen af vilde katte, som har været iværksat som en 1-årig forsøgsperiode (år 2016) fortsætter i 2017. Driftsudgiften på 75.000 kr. finansieres  indenfor politikområde Miljø og Planer, som beskrevet under økonomiske konsekvenser.
 2. administrationen udarbejder informationsmateriale til kommunens hjemmeside, boligforeninger og grundejere om borgernes eget ansvar i forhold til de hjemløse katte og hvad de kan gøre for at undgå tiltrækning af vilde katte

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø besluttede på udvalgsmødet den 24. november 2015 at igangsætte en 1-årig forsøgsperiode for bekæmpelse af vilde katte i Holbæk Kommune. Resultatet af bekæmpelsen i 2016 fremgår af vedlagte bilag.
 
Bekæmpelse af vilde katte er ikke en opgave, som kommunen er forpligtiget til at udføre ifølge nogen lovgivning, og det har hidtil ikke været en kerneopgave i Vækst og Bæredygtighed. Derfor indstiller administrationen, at der bekæmpelsen af vilde katte indstilles.
 
Konsekvens af indstillingen
Der er i driftsbudget 2017 ikke afsat midler til at fortsætte bekæmpelsen af katte og da det ikke er en lovbunden opgave, anbefaler administrationen at bekæmpelsen af kattene indstilles. Såfremt bekæmpelsen af katte skal fortsætte i 2017 skal pengene findes ved at nedprioritere øvrige kerneopgaver, hvorfor administrationen ikke indstiller dette.
 
Det vil være borgernes eget ansvar at betale for indfangning af vilde katte, hvis de føler sig generet af disse.
 
Ved ikke at bekæmpe de vilde katte, er det nødvendigt, at der laves informationsindsatser over for borgerne via kommunens hjemmeside, boligforeninger og grundejerforeninger m.fl., om borgernes eget ansvar i forhold til de vilde katte og, hvad de kan gøre for at undgå tiltrækning af disse.
De vilde katte vil leve og formere sig i de områder i kommunen, hvor der ikke er nogen borgere, som tager sig af dem. Det vil medføre at antallet af vilde katte stiger igen.
 
En negativ konsekvens kan være at nogle borgere vil benytte uetiske metoder for at elimere kattene. Desværre får administrationen flere gang årligt henvendelse fra borgere, der har mistanke om mishandlede vilde katte og det ser administrationen som et udtryk for at nogen føler sig generet af de vilde katte. Det er dog politiet, som er myndighed på den slags sager.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativt anbefaler administrationen følgende:
 1. samarbejdsaftalen med Kattens Værn om indfangning og aflivning fortsætter endnu et år. Udvalget prioriterer på næste møde, hvor indsatsen på 75.000 kr. skal finansieres fra, indenfor politikerområde Miljø og Plan
 2. administrationen udarbejder informationsmateriale til kommunens hjemmeside, boligforeninger og grundejere om borgernes eget ansvar i forhold til de hjemløse katte og hvad de kan gøre for at undgå tiltrækning af vilde katte.
 3. Evaluering af bekæmpelsesindsatsen ved forsøgsperiodens udløb.
 
 Der er i driftsbudget 2017 ikke afsat midler til at fortsætte bekæmpelsen af katte og da det ikke er en lovbunden opgave. Såfremt bekæmpelsen af katte skal fortsætte i 2017 skal pengene findes ved at nedprioritere øvrige kerneopgaver.
 
Konsekvens af alternativ indstilling
Ved at Kommunen finansierer bekæmpelse af katte, vil de evt. boligforeninger og borgere, som ellers selv har ville betale for indfangningen, ikke fremover føle sig foranlediget til dette.
 
Indfangningen håndteres af Kattens Værn, som har ekspertisen og kompetente medarbejdere til at løse opgaven mest hensigtsmæssigt og dyretisk korrekt.
 
Antallet af vilde katte vil fortsat blive nedbragt, da Kattens Værn vurdere, at der stadigvæk er mange vilde katte i Holbæk Kommune.
 
Administrationen skal ikke bruge så mange ressourcer på at være mediator i sager, hvor borgere har forskellige opfattelser om, at de vilde katte udgør et problem i deres nærområder, eller om det er kommunens opgave at indfange vilde katte.

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen indebærer, at:
 
- At der afsættes administrative ressourcer til udarbejdelse og udsendelse informationsmateriale. Opgaven finansieres indenfor det nuværende driftsbudget.
 
Alternativ indstilling indebærer at:
 
- der i 2017 afsættes 75.000 kr. til bekæmpelse af vilde katte. Indsatsen bliver finansieret indenfor politikområdet Miljø og Planer. Udvalget har mulighed for at træffe beslutning om:
 
a) Udarbejdelsen af miljøgodkendelser og tilsyn på såvel landbrug som virksomheder foretages i større omfang af administrationen end ved brug af eksterne konsulenter end oprindeligt budgetteret Herved spares der i størrelsesordenen af 25.000 kr. Dette dog under forudsætning af, at der ikke uventet kommer en væsentlig forøgelse i antallet af ansøgninger.

b) Nedprioritere midler til ekstern udarbejdelse af lokalplaner. Administrationen har i dag mulighed for at udarbejde enkelte lokalplaner ved brug af eksterne konsulenter. Derfor kan kommunen i dag efterkomme ønsker fra udviklere, som har fået mulighed for at realisere deres projekter. Som eksempel kan nævnes udarbejdelse af en lokalplan for et privat boligbyggeri i Jyderup. Planafdelingen oplever en stor efterspørgsel fra udviklere på udarbejdelse af lokalplaner, og i tilfælde af nedprioritering af midlerne, må udviklerne afvente kommunens mulighed for at prioritere planen. En mindre lokalplan svarer til ca. 100.000 kr.

- der afsættes administrative ressourcer til udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale. Opgaven finansieres indenfor det nuværende driftsbudget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Der afsættes 25.000 kr. til bekæmpelse af vilde katte.


caseno17-2838_#4120901_v1_evaluering fra katten værn - oktober 2016.pdf
caseno17-2838_#4120898_v1_evaluering af forsøgsordning med kattens værn.pdf

Bilag

Evaluering fra Katten Værn - oktober 2016
Evaluering af forsøgsordning med Kattens Værn


25. Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det nuværende niveau af kollektiv bustransport genbestilles til 2018 for 29 mio. kr.
 

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunens kollektive bustransport for 2018 skal bestilles hos Movia inden den 1. maj 2017. Administrationen anbefaler, at det nuværende niveau af kollektiv bustransport genbestilles for 2018.
 
Trafikbestilling med udgangspunkt i omstillingsgruppens anbefalinger
I december måned 2016 blev flere busruter omlagt og reduceret i timetal. Ændringerne blev foretaget på baggrund af anbefalinger fra omstillingsgruppen, og tog udgangspunkt i en budgetreduktion på 2 mio. kr. Anbefalingerne kan sammenfattes i følgende:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring.
- mere direkte linje til Tuse Næs.
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjeningen
 
Henvendelser vedrørende den nye køreplan fra december 2016
Ændringerne har afstedkommet flere henvendelser som kan opdeles i følgende hovedemner:
 
Reduktion af landlinjer:
- gymnasielever mangler de senere afgange på landlinjerne f.eks. 511 og på linjerne, der betjener områderne syd for Tølløse
- der efterlyses aftenafgangen på linje 530 Undløse og linjerne 228 og 504 til Tjebberup
 
Enklere linjenet i byen har givet bemærkninger om/fra:
- manglende direkte forbindelse mellem Sofiesminde Alle og Bjergmarksskolen
- Stenhus gymnasium efterlyser mere kapacitet og linjer direkte til skolen
- omlægning af rute 504 bevirker, at elever i øst byen har svært ved at benytte skolerne i Ågerup/Vipperød.
- Tveje Merløse om manglende bus til bl.a. kirken
 
Omlægning af linjerne på Tuse Næs har givet reaktion fra elever i Holbæk by som mener, at der er for mange skift med bussen.
 
De konkrete henvendelser fremgår af bilaget.
 
Håndtering
De oplistede udfordringer ved det nuværende rutenet bliver håndteret på følgende måde:
- Elever på ungdomsuddannelserne der ikke kan nå de sidste landbusser, er orienteret om deres mulighed for at benytte Flextur til den lave takst.
- Områderne Undløse, Tjebberup og Tveje Merløse er ligeledes oplyst om, at de kan benytte Flextur til den lave takst.
- Området Sofiesminde Alle er oplyst om, at deres elever enten kan benytte linje 504 fra Munkholmvej og blive kørt direkte til skolen eller benytte linje 502 fra Sofiesminde Alle og til Munkholmvej. Begge løsninger giver en max gå afstand på 1 km.
- Reduktionen af busruterne i vestbyen har bevirket, at elever mod Tuse Næs kan benytte direkte linje om eftermiddagen fra Kalundborgvej (800 m). Om morgenen er der direkte forbindelse fra Tuse Næs. Kapaciteten på Stenhusvej er ikke reduceret, da linje 502 nu kører halvtimesdrift mod tidligere timedrift på linje 501A og 502
- Det er ikke muligt at omlægge linje 504 så elever i Holbæk By kan blive kørt til Kildedamsskolen.  Eleverne kan dog tage bussen fra Tjebberup vest mod Ågerup/Vipperød eller benytte toget fra Holbæk Station.
 
Anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at de nye ruter bibeholdes for at skabe ro omkring det nye rutenet.

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2018 der estimerer en udgift på 29,05 mio. kr. til drift af det nuværende rutenet.
 
Estimatet har en usikkerhed på +/- 5 pct. (27,6 mio. kr. – 30,5 mio. kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2017. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2016 tal.
 
Kommunens budget i 2018 udgør ca. 29 mio. kr. til kollektiv trafik. En evt. budgetoverskridelse i 2018 vil blive reguleret i trafikbestillingen for 2020.

Høring
Der har været afholdt møde med et lokalområde, der ikke havde konkrete input til den kollektive bustrafik. Øvrige lokalområder har ikke ønsket at holde møde med administrationen om trafikbestillingen.
 
Der afholdes som tidligere møder med skolerne i februar, for at høre skolernes ønsker til evt. ændringer til de eksisterende køreplaner - mindre justeringer indenfor det nuværende rutenet.

Lovgrundlag – link
Lov om offentlig trafik.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-50213_#4109919_v1_samlet oversigt over henvendelser - udvalgsbilag.pdf.pdf

Bilag

Samlet oversigt over henvendelser - udvalgsbilag.pdf


26. Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen - Lukket punkt
27. Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. udvalget drøfter budgetlægningen indenfor den vedtagne ramme for budget 2018

Beskrivelse af sagen
Den økonomiske ramme er udmeldt
 
Byrådet godkendte d. 8. februar 2017 den økonomisk ramme i budget 2018 for hvert stående udvalg og Økonomiudvalget. Byrådet vedtog også et råderum på 0,5% af servicerammen, som byrådet råder over.
 
Rammen er fordelt som vist i nedenstående tabel:
 
Udvalg Beløb i mio. kr.
Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget
459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”
1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”
138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
113,1
Udvalg I alt
3.924,9
Byrådets råderum
13,8
I alt
3.938,7
 
 
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Af den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2018-2020 fremgår, at de stående udvalg på udvalgsmøderne i løbet af foråret udarbejder deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må jf. de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.
 
Udvalgene skal på den måde arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Udvalgene skal vurdere om de politiske prioriteringer har betydning for det ambitionsniveau, der er besluttet med de politiske effektmål, og om effektmålene derfor skal justeres.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018.
 
Tidsplan
Udvalgenes arbejde med budget 2018 starter ved de stående udvalgs møder i februar og ved økonomiudvalgsmødet d. 1. marts.
 
På disse møder vil kerneområdecheferne præsentere nogle muligheder for budgetarbejdet på de kommende udvalgsmøder - herunder benchmark fra KØF- og K4-nøgletal.
 
I april afholdes et statusmøde, hvor byrådet drøfter de foreløbige forslag fra udvalgene.
 
På Byrådets sommerseminar d. 22. juni præsenterer hvert stående udvalg og Økonomiudvalget deres forslag til budget 2018 på udvalgets område.
 
De forslag udvalgene udarbejder i løbet af foråret og som præsenteres på sommerseminaret bæres videre til de politiske forhandlinger i byrådet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Drøftet.


caseno16-52223_#4109025_v1_rammer for budget 2018 -beregningsmetode.docx

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode


28. Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv

Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 12.06 for udviklingsprojektet ”Netto i Mørkøv” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdet en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Byrådet har med nærværende lokalplan valgt at imødekomme et ønske om at muliggøre etablering af dagligvarebutik i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.
 
Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 4000 kvm og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til boligformål. Planområdet grænser op til Mørkøvs hovedgade "Ringstedvej" mod vest. På den anden side af hovedgaden ligger et boligområde. Mod syd grænser planområdet op til motortrafikvejen "Skovvejen", og mod øst til det rekreative område Rævebjerg.
 
I processen har placeringen af dagligvarebutikken været diskuteret mhp. en eksisterende ramme for vejudvidelse af hovedgaden (Ringstedvej). I dag ligger der er en byggelinje på 12 meter fra hovedgaden. Efter drøftelser internt med bl.a. afdelingen for Vej & Trafik er det besluttet, at man vil bibeholde 2,5 meter til anlægning af cykelsti. Servitutten på den pågældende matrikel, hvor der bygges, aflyses derfor.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik. Lokalplanen giver mulighed for, at butikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.
 
Lokalplanen vil sikre
- Vejadgang til dagligvarebutik fra Ringstedvej
- Plads til etablering af eventuel cykelsti (ifm. en vejudvidelse)
- Grøn afskærmning til det tilstødende rekreative areal

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet vil ikke medføre væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold i området.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde i Mørkøv Hallen 10.maj 2017 kl.19-21.
 
Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk anden behandling.
 
Planforslagene har været i fordebat fra d. 18. maj til d. 15. juni 2016. Under fordebatten blev afholdt borgermøde. Der indkom flere bemærkninger under fordebatten. Alle bemærkninger ytrede et ønske om, at dagligvarebutikken blev placeret så langt fra vejen som muligt, hvilket der er taget hensyn til i lokalplanforslaget.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-20709_#4110477_v1_miljøscreening 12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4110475_v1_kommuneplantillæg nr. 29 .pdf.pdf
caseno16-20709_#4110473_v1_lokalplanforslag 12.06 nyeste version.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening 12.06.pdf
Kommuneplantillæg nr. 29 .pdf
Lokalplanforslag 12.06 nyeste version.pdf


29. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 28

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 28

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg 28 samt Lokalplan 2.79 for dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest godkendes til offentlig høring i 8 uger
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske fra Dansk Supermarked om at flytte Netto fra Gl. Ringstedvej 22-24 over på den modsatte side af Ringstedvej til Spånnebæk 1 og samtidig give mulighed for etablering af benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.
 
I forbindelse med lokalplanlægningen har udvikler tilkendegivet ønske om at indgå en aftale om beplantning langs Valdemar Sejrsvej samt etablering og drift af sti. Aftalen vil indeholde vilkår omkring ønsket fra udvikler om at udtynde beplantningen til trægrupper samt etablere og vedligeholde stiforløb.
 
Ny bebyggelse til dagligvarebutik, restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv skal placeres inden for de byggefelter der er vist på kortbilag 5 i forslaget til lokalplanen. Ny bebyggelse til benzinpåfyldningsanlæg kan placeres inden for delområde I som vist på samme kortbilag.
 
Den planlagte dagligvarebutik placeres i den nordlige del af planområdet tæt på et større boligområde. Parkering etableres syd for butikken. Lokalplanen sikrer at vareindlevering og indgang for bløde trafikanter i videst muligt omfang holdes adskilt. I den sydlige del af planområdet kan etableres restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Den eksisterende dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej vil blive nedrevet i forbindelse med opførelse af nyt boligbyggeri som en randbebyggelse ved hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej. Der skal udarbejdes særskilt lokalplan herfor, hvilket forventes at forløbe i indeværende år.

Høring
Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 23. maj 2016 til den 20. juni 2016.
 
Planforslagene sendes i offentlig høring fra 9. marts 2017 til 4 maj 2017. Herefter vil planforslagene sendes til endelig politisk behandling.

Lovgrundlag – link
Lov om Planlægning
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-19727_#4117592_v1_lokalplanforslag 2.79_dagligvarebutik ved gl. ringstedvej.pdf.pdf
caseno16-19727_#4110705_v1_forslag_til_kommuneplantillæg_nr28.pdf.pdf
caseno16-19727_#4110709_v1_miljøscreening 2.79.pdf.pdf

Bilag

Lokalplanforslag 2.79_Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej.pdf
forslag_til_kommuneplantillæg_nr28.pdf
Miljøscreening 2.79.pdf


30. Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej Sag nr. 16/26460

Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej Sag nr. 16/26460

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr.35 og lokalplan 2.80 for udviklingsprojektet ”Boliger ved Ny Taastrupvej 2” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
 

Beskrivelse af sagen
Det tidligere specialcenter Abildgården er ikke længere i brug, da dets tidligere aktiviteter er flyttet. Derfor har Holbæk Kommune besluttet, at der skal etableres almennyttige boliger på området. Lokalplanforslaget samt et nyt kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et konkret byggeønske fra Lejerbo.
 
Udarbejdelsen af lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etableringen af ny boligbebyggelse på det allerede kommuneplanlagte område for Ny Taastrupvej 2. Derudover vil lokalplanen muliggøre etableringen af den kommuneplanlagte offentlige sti, der planlagt til at gå igennem planområdet, samt sikre området vejadgang fra Ny Taastrupvej.
 
Lokalplanområdet består af matrikel 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder, er ca. 15.400kvm stort. Området afgrænses af villavejen Ny Taastrupvej mod syd, Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og rækkehus og etagebyggeri mod nord. Området mod vest fremstår som uplejet græsområde og jernbanevold, i midten er den tidligere institution Abildgården, og mod øst de sidste rester af plantagen, der tidligere dækkede hele matriklen.
 
Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligområde bebygget med højst 2 etagers boligbebyggelse mod Roskildevej og højst 3 etager på det resterende område. Der er for området som helhed fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 45.
 
Boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger og single- eller seniorboliger. Boligbebyggelsen består af rækkehuse i 2-3 etager, hvor boligerne i stueetagerne vil have egen lille have eller terrasse. Boligbebyggelsen vil have adgangsvej fra Ny Taastrupvej, og lokalområdet forbinder den eksisterende offentlige gangsti mod nord med Ny Taastrupvej.
 
Der er flere stiforbindelser i områdets nærhed. Ny Taastrupvej er en del af en eksisterende stiforbindelse med stibro over jernbanen. Roskildevej har cykelsti i begge retninger samt en eksisterende gangsti langs jernbanevolden nord for planområdet, der planlægges videreført gennem planområdet.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger fra 20. marts til 12. maj 2017. Der afholdes offentligt borgermøde på Vipperød Sognegård 1. marts 2017 kl.19-21.
 
Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved planens endelige vedtagelse.
 
 

Lovgrundlag – link
Planloven og Loven om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-26460_#4112869_v1_01.02.2017 miljøvurdering lokalplanforslag 2.80.pdf.pdf
caseno16-26460_#4112862_v1_01.02.2017 kommuneplantillæg nr.35.pdf.pdf
caseno16-26460_#4114787_v1_samlet pdf. lokalplanforslag 2.80, 02.02.2017.pdf.pdf

Bilag

01.02.2017 Miljøvurdering lokalplanforslag 2.80.pdf
01.02.2017 Kommuneplantillæg nr.35.pdf
SAMLET pdf. Lokalplanforslag 2.80, 02.02.2017.pdf